Breman, Spaans & Harnas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breman, Spaans & Harnas"

Transcriptie

1 Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU

2 NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen pag Prortetenstellng pag. 4 m 4. Utwerkng clusters van maatregelen pag Utwerkng kosten/effecten van vervoermanagement pag. 9 m 6. Bjlagen: - Bjlage : kosten-effecten schema's * - Bjlage 2: programma - Bjlage 3: deelnemersljst

3 f f. VOORWOORD Voor u lgt het verslag van de branstormsesse over kosten en effecten van vervoermanagement waaraan u hebt deelgenomen. De branstorm vond plaats op 5 jun j.. n Hotel Oud London n Zest. De branstorm was een ntatef van het Mnstere van Verkeer en Waterstaat om een beeld te krjgen van de behoefte bj bedrjven aan nzcht n de kosten-effecten van vervoermanagement. De sesse werd begeled door organsate-advesbureau Breman, Spaans en Harnas. De rapportage s bedoeld als een geheugensteun voor u als deelnemer. Derhalve zjn de resultaten voor de dverse dscusse-onderdelen zo rechtstreeks mogeljk weergegeven. Den Haag, jul 993 Mnstere van Verkeer & Waterstaat

4 t t L 2. CLUSTERNG VAN VERVOERMAATREGELEN Na een welkomstwoord en een korte voorstelronde worden een veertgtal vervoermaatregelen geclusterd. Voor de branstorm s door mddel van een antwoordformuler aangegeven welke maatregelen n het kader van vervoermanagement uw bedrjf kan nemen of heeft genomen. Aan u wordt gevraagd deze maatregelen volgens egen crtera te gaan clusteren. Herdoor ontstaan negen clusters van maatregelen. Carpoolng - carpoolstmulerng - posteve houdng t.o.v. carpoolen - offce-vson systeem ter beschkkng stellen - het ntroduceren van een zo eenvoudg mogeljk carpoolsysteem 2. Zakeljk Verkeer - aantal zakeljke lease auto's beperken - utwerken van O V-alternateven bj zakeljk verkeer - flexbel leasen; nzet huurauto; tren/hgh qualty bus 3. Communcate - kostenbewustzjn - onderzoek naar werktjden, roosters en de woonplaatsen van de medewerkers - vervoerplannen (resadves op maat) - nformatevoorzenng op wat voor maner dan ook (bedrjfsbladen, gebedsgerchte bladen, (overheds)bladen) - onderzoek naar resgedrag van onze afnemers - communcate 4. Fetsfaclteten - aanschaf denstfetsen.v.m. afstanden tussen vestgngen - utbredng fetsenstallng alsmede het verbeteren van de bevelgng - aanleg douches ten behoeve van fetsers - ter beschkkng stellen van fetsfaclteten - verander de kledngcultuur zo dat fetsen mogeljk wordt 5. Parkeermaatregelen - parkeerbeled formuleren - verhogng parkeertaref tot f 50,- per maand - parkeervergunnngen

5 t t l 6. Openbaar Vervoer - locatekeuze bj een OV-knooppunt - geef gebrukers van bedrjfsauto's de mogeljkhed n zch daartoe lenende omstandgheden Openbaar Vervoer te gebruken - keuzevrjhed voor grats abonnement - drempelverlagng OV door acceptate kaarten - reskostenvergoedng afgestemd op OV - NS-grootgebrukerscontract 7. Verhuskostenvergoedng - verhuskostenvergoedng afhankeljk maken van neuwe woonwerkafstand - vergoedng verhuskosten - verhuskostenregelng - plaatsngsplcht dchter bj hus met negateve fnancële prkkel - mogeljkhed bj verhuzng om te kezen voor O V-jaarkaart.p.v. verhuskostenregelng 8. Reskostenvergoedng - maxmerng vergoedng reskosten - reskostenvergoedng woon-werkverkeer over maxmaal 40 klometer enkele res en gebaseerd op tareven OV 9. Organsate Vervoermanagement - strakker beled ten aanzen van declarates zakeljk verkeer - utspltsng van actvteten t.a.v. vervoermanagement naar zakeljk resverkeer en woon-werkverkeer; deze vragen net dezelfde benaderng (andere beslssers en andere overwegngen) - 33% besparen op denstrezen met de auto - geef op elke utnodgng voor bedrjfsbezoek (sollctate, bjeenkomst etc.) aan hoe het bedrjf met het openbaar vervoer te bereken s - werk samen met bedrjven n de rego

6 f f 3. PRORTETENSTELLNG Na het clusteren van maatregelen geeft u aan welk cluster van maatregelen het belangrjkst s. Het crterum daarbj s welk cluster van maatregelen n uw optek het meest posteve effect sorteert. Herut kwam naar voren dat de volgende clusters van maatregelen het belangrjkst zjn:. Carpoolng 2. Zakeljk Verkeer 3. Organsate van een Vervoerplan 4. UTWERKNG CLUSTER VAN MAATREGELEN Aan de hand van deze clusters worden dre subgroepen samengesteld. De groepsndelng s als volgt: Subgroepje : Carpoolng - dhr. S.C.A. Peters, Lease Plan Holdng - dhr. G.J.A.M. de Weert, Rabobank Nederland - mw. C. Herwejer, MAKRO Zelfbedenng Groothandel - mw.. van Steden, Randstad Utzendbureau (Hedwg Streefland/ Breman, Spaans & Harnas) Subgroepje 2: Zakeljk Verkeer - dhr. H.M. Franssen, Konnkljke Nedloyd Groep N.V. - dhr. W.C.G.N. van Pardon, PTT Nederland - dhr. Metselaar, Randstad Utzendbureau - mw. A. Kok, BM Nederland (Paul Kok/ Mnstere van Verkeer en Waterstaat) Subgroepje 3: Organsate van een Vervoerplan - mw. J. Elasberg, MAKRO Zelfbedenng Groothandel - dhr. T.F. Koljn, VCC Amsterdam Zudoost - dhr. R.R. van Zjll, BM Nederland NV - dhr. Groenewoud, Aegon Verzekerngen (Cecely Loontjes/ Mnstere van Verkeer en Waterstaat) De groepen krjgen rum dre kwarter de tjd om een KATWOE-schema (ze volgende pagna) n te vullen. De KATWOE s een methode om een bepaalde actvtet (bjvoorbeeld het nvoeren van carpoolmaatregelen) vanut verschllende nvalshoeken te bekjken. Deze actvtet brengt een veranderngsproces

7 l (ot ook wel transformateproces) op gang. Dt veranderngsproces vormt het utgangspunt voor het nvullen van het KATWOE-schema en bestaat ut één cluster van maatregelen. Op de volgende pagna's staan de KATWOE's voor de dre clusters van maatregelen weergegeven. n de KATWOE wordt ook het begrp Weltanschauung gehanteerd. Hermee wordt de optek bedoeld van waarut bedrjf stuates benaderd. Katwoe Carpoolng KATWOE Klanten Actoren Transformateproces Weltanschauung Omgevng Egenaar RESULTAAT VAN DE DSCUSSE - resultaat voor werknemer postef - resultaat voor werkgever negatef de werknemers regelen het carpoolen onderlng carpoolregelng - kostenbesparend voor de werknemer - mnder verkeersproblemen - toename arbedsproductvtet - fscale regelgevng - overhedsvergoedng voor admnstrate - ntegraal overhedsbeled nfrastructuur de werknemer Toelchtng op de KATWOE over Carpoolng Klanten De werknemer gaat alleen carpoolen als het hem een fnanceel voordeel oplevert. Het opzetten van een carpoolsysteem en de admnstrate en kosten hervan zjn voor rekenng van de werkgever. Dt vnden de deelnemers van de carpoolsubgroep onterecht. Actoren De werknemers worden als actoren beschouwd, omdat zj het carpoolen onderlng regelen. Als carpoolng vanut het bedrjf wordt geregeld, ervaren de medewerkers dt als omslachtg vanwege de admnstrateve 'rompslomp'. Daarnaast spelen er nog twee factoren waardoor medewerkers net zonder meer postef staan tegenover carpoolen. Ten eerste s het net eenvoudg om dudeljke afspraken te maken over de gezamenljke terugres van de werkplek naar hus n verband met overwerk e.d.. Ten tweede speelt het prvacyargument een rol; men wl net met edereen carpoolen. Transformateproces Het nvoeren van carpoolmaatregelen.

8 Weltanschauung n de optek van de subgroep Carpoolng levert carpoolen voordelen op voor: - de werknemer (kostenbesparng) - de werkgever (toename van de arbedsproductvtet) - de maatschappj (mnder verkeersproblemen) Omgevng De maatregelen van de Fscus werken negatef op vervoermanagement. Daarom s een ntegraal overhedsbeled wenseljk (ook wat betreft de nfrastructuur). De werkgever maakt alleen maar kosten bj het nvoeren van een vervoerplan terwjl dt per saldo weng of nets oplevert. Om deze reden s een vergoedng van de overhed aan bedrjven wenseljk. Egenaar De werknemers moeten utendeljk concreet gaan carpoolen. Zj zjn dus ook degenen de bepalen of er utendeljk gecarpoold wordt. Katwoe Zakeljk Verkeer Opmerkng: KATWOE Klanten Actoren Transformateproces Weltanschauung Omgevng Egenaar het zakeljk verkeer komt ten laste van het bedrjf n de vorm van tjd, geld en faclteten RESULTAAT VAN DE DSCUSSE - werknemers - sollctanten - derden - bedrj f/management - zakeljke rezgers - belaste omgevng (buurtbewoners) - overhed/maatschappj - nformate en beïnvloedng - beheren parkeervelghed - alternatef voor dwang op autogebruk - aankweken kosten/evt. mleubewustzjn - berekbaarhed - mleu - kostenbesparng - technsche omgevng - nformate technologe - nfrastructuur Bedrjf

9 f Toelchtng op de KATWOE over zakeljk verkeer Bj het onderdeel 'omgevng' staat het begrp nformate-technologe. Herbj wordt gedacht aan het vergaderen va een computernetwerk; dt scheelt reskosten en restjd. Met het begrp 'nfrastructuur' wordt gedacht aan het werken n de tren wat een voordeel oplevert voor het bedrjf. Onder 'Egenaar' verstaat de subgroep Zakeljk Verkeer het bedrjf, dat wl zeggen de bedrjfsledng (de moet drager van het systeem zjn en tevens ntatefnemer). Katwoe Organsate van een Vervoerplan KATWOE Klanten Actoren Transformateproces Weltanschauung Omgevng Egenaar RESULTAAT VAN DE DSCUSSE - bedrjf - medewerkers Bedrjf eventueel samen met anderen en de medewerkers Organsate van vervoerplan Het bedrjfsbelang bestaat ut een fnanceel aspect en een berekbaarhedsaspect. Ook heerst er bnnen bedrjven de optek dat wetteljke regelngen een kader kunnen scheppen voor de organsate van vervoermanagement. - de overhed - arbedsmarkt - nfrastructuur - fnancële status Management DeOR Toelchtng op de KATWOE over Organsate van een Vervoerplan Klanten Het bedrjf heeft een fnanceel voordeel en de medewerkers ondervnden mnder stress. Actoren Bj zakeljk verkeer gaat het om maatregelen waarvan het ntatef vanut de bedrjfsledng komt. Ook de nvoerng, mplementate en bewakng wordt van bovenaf geregeld. Door goede communcate kan de bedrjfsledng proberen hervoor een breed draagvlak te krjgen voor de neuwe regelngen.

10 Transformateproces De organsate van het vervoerplan. Weltanschauung De overtugng dat een vervoerplan op lange termjn belangrjk s (geen rumtegebrek), moet vanut het bedrjf zelf komen en net alleen vanut de overhed. Omgevng - De overhed legt een verplchtng voor een vervoerplan op. - Door de krapper wordende arbedsmarkt moeten bedrjven zch beter profleren. Dt kan onder andere door goede secundare arbedsvoorwaarden (zoals de faclteten de voortvloeen ut een vervoerplan). - Wjzgngen n de nfrastructuur zjn wellcht nodg om bedrjven berekbaar te houden. - De recesse s van nvloed op de fnancële stuate bj bedrjven; of er geld s voor een vervoerplan hangt hervan af. Egenaar De nvoerng van een vervoerplan wordt bepaald door de overhed en door het management van bedrjven. Naar aanledng van de presentates van de KATWOE's ontstond er een plenare dscusse over de argumenten de men ntern kan gebruken om de 'Egenaar' van het vervoersysteem te overtugen van de noodzaak van vervoermanagement. Allereerst wordt opgemerkt dat bedrjven de overhed moeten zen als een geheel waarbj mnsteres een geïntegreerd beled presenteren (het beled van de Fscus staat haaks op dat van het Mnstere van Verkeer & Waterstaat). Eén van de deelnemers vraagt zch wel af hoe ver je gaat met een vervoerplan. Een ander antwoordt dat men bnnen zjn bedrjf een vervoerplan zet als een pakket van faclteten dat het bedrjf haar medewerkers aanbedt. Medewerkers moeten mn of meer vrjwllg tot een bepaald vervoergedrag komen, omdat vervoergedrag een ngeslepen gedragspatroon s. Daarom werken ndvduele vervoer-advezen net. Een tweede belangrjk crterum voor het vervaardgen van een vervoerplan s het al dan net aanwezg zjn van vervoersproblemen (zoals het berekbaarhedsprobleem of parkeerproblemen). Een vervoerplan dat slechts op deële gronden gebaseerd s, werkt net. Tenslotte wordt er opgemerkt dat de vervoersproblematek draat om het beperken van de mobltetsgroe; per saldo neemt de mobltet toe. Dt s een onoplosbaar probleem.

11 5. UTWERKNG KOSTEN/EFFECTEN VAN VERVOERMANAGE- MENT Aanslutend op de plenare dscusse heeft elke subgroep een kwarter de tjd om een schema n te vullen over nzcht n het belang van kosten en effecten van een cluster van maatregelen (n dt geval kosten en effecten van carpoolen, van zakeljjk verkeer en van de organsate van een vervoerplan). Door de beperkte tjd de voor dt onderdeel s utgetrokken, bljkt het net eenvoudg om de schema's n te vullen. Bjlage bestaat ut de ngevulde schema's. De resultaten ut de schema's leveren geen eendudg beeld op. Wel kan gesteld worden dat de deelnemers de kwantfceerbaarhed van kosten en effecten noodzakeljk vnden.

12 BJLAGEN

13 t BJLAGE M Kosten-effecten schema's

14 NZCHT N HET BELANG VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN CARPOOUNG Wat zjn de effecten (OPBRENGSTEN)? nvloed op beslutvormng ( ) Kwantfceerbaarhed van effecten noodzakeljk (j/n) Wat voor nformate s nodg.v.m. de beslutslutvormng over carpoolng? s deze nformate bnnen uw bedrjf beschkbaar? Werknemer f 600,- per maand per persoon 5 Rekenmodel Boerenverstand Mnder congeste 2 Restjd OV Sommge nformate wel. andere net Mnder kosten parkeerplaatsen 3 m 2 prjzen: - aantal parkeerplaatsen - aantal bezoekers - aantal functes Nee

15 NZCHT N HET BELANG VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN CARPOOUNG Wat zjn de effecten (KOSTEN)? nvloed op beslutvormng ( ) Kwantfceerbaarhed van effecten noodzakeljk (j/n) Wat voor nformate s nodg.v.m. de beslutvormng over carpoolng? s deze nformate bnnen uw bedrjf beschkbaar? Admnstrate 0 (OR) Tjdsbeslag/Systeem Nee Arbedstjden 4 Werktjden/Flexbltet

16 NZCHT N HET BELANG VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN ZAKEUJK VERKEER Wat zjn de effecten (OPBRENGSTEN)? nvloed op beslutvormng ( ) Kwantfceerbaarhed van effecten noodzakeljk (j/n) Wat voor nformate s nodg.v.m. de beslutslutvormng over zakeljk verkeer? s deze nformate bnnen uw bedrjf beschkbaar? Verlagng vergoedng auto 3 (lage acceptategraad) Opne personeel Verschlt Klometer budgetterng zakeljk verkeer Kostenoverzcht zakenverkeer Verschlt

17 NZCHT N HET BELANG VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN ZAKEUJK VERKEER Wat zjn de effecten (KOSTEN)? nvloed op beslutvormng ( ) Kwantfceerbaarhed van effecten noodzakeljk (j/n) Wat voor nformate s nodg.v.m. de beslutvormng over zakeljk verkeer? s deze nformate bnnen uw bedrjf beschkbaar? Verhogng vergoedng OV 4 Opne personeel aanbod OV (kwaltatef en kwanttatef) Verschlt/

18 NZCHT N HET BELANG VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN DE ORGANSATE VAN EEN VERVOERPLAN Wat zjn de effecten (OPBRENGSTEN)? nvloed op beslutvormng ( ) Kwantfceerbaarhed van effecten noodzakeljk (J/N) Wat voor nformate s nodg.v.m. de beslutslu'rtvormng over organsate vervoerplan? s deze nformate bnnen uw bedrjf beschkbaar? Potenteel hoog Extra plaatsen

19 NZCHT N HET BELANG VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN DE ORGANSATE VAN EEN VERVOERPLAN Wat zjn de effecten (KOSTEN)? nvloed op beslutvormng ( ) Kwantfceerbaarhed van effecten noodzakeljk (J/N) Wat voor nformate s nodg.v.m. de beslutvormng over de organsate van een vervoerplan? s deze nformate bnnen uw bedrjf beschkbaar? Systeem beperkt maar tjd op nveau/laag 2 Nee Dudeljk plan nformate en Bïïnvloedng/HOOG 2 Dudeljk plan Routng va bedrjfsbranche Beheren parkeergelegenhed/mddel 3 Budget en Plan Alternatef dwang autogebruk/goed- KOOP 2 Plan (Fscaal)? Aankweken kostenbewustzjn/hoog 2 Nee Communcateplan

20 BJLAGE 2 m Programma Branstormsesse

21 PROGRAMMA : : : : : : : : Lunch nledng De nledng bestaat ut een welkomswoord plus een toelchtng op de bjeenkomst. Het begrp vervoermanagement Bj dt onderdeel stmuleren wj het ontstaan van een gemeenschappeljk begrppenkader wat betreft vervoermanagement. Argumentate over vervoermanagement bnnen bedrjven De totale deelnemersgroep wordt opgespltst n sub groepjes bestaande ut 5 personen. Vervolgens vndt aan de hand van een aantal vragen een utwsselng van gedachten plaats; deze utwsselng gaat over het effect wat nvoerng van vervoermanagement bnnen het bedrjf vervoorzaakt. Theepauze Plenare dscusse over de argumentate bnnen subgroep] es Elk subgroepje presenteert de resultaten van de gedach tenutwsselng waarna er tjd s voor een korte plenare dscusse. Behoefte aan nformate over kosten/effecten Het mnstere van Verkeer en Waterstaat s geïnteres seerd n de nformatebehoefte bnnen bedrjven wat betreft de kosten/effecten van vervoermanagement. Bestaat er bnnen bedrjven een beeld van de kosten/ effecten van vervoermanagement? s nzcht n de kosten/effecten van vervoermanagement belangrjk bj de beslssng voor nvoerng hervan? n subgroepjes worden deze vragen en andere met elkaar doorgesproken. Slutng

22 BJLAGE 3 Deelnemersljst

23 DEELNEMERSLJST Deelnemer mw. A. Kok dhr. R.R. van Zj mw.. van Steden dhr. Metselaar dhr. S.C.A. Peters, PHD dhr. W.C.G.N. van Pardon dhr. Groenewoud dhr. G.J.A.M. de Weert dhr. H.M. Fransen mw. C. Herwejer mw. J. Elasberg dhr. T.F. Koljn dhr. P.A. Kok mw. C. Loontjes dhr. W.R.N. Harnas mw. H.W.Th. Streefland Bedrjf BM Nederland NV BM Nederland NV Randstad Utzendbureau Randstad Utzendbureau Lease Plan Holdng PTT Nederland Aegon Verzekerngen Rabobank Nederland Konnkljke Nedloyd Groep N.V. MAKRO Zelfbedenng Groothandel MAKRO Zelfbedenng Groothandel VCC Amsterdam Zudoost Mnstere van V&W Mnstere van V&W Breman, Spaans & Harnas Management Consultants Breman, Spaans & Harnas Management Consultants

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie