Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse samenvatting (Dutch summary)"

Transcriptie

1 Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag naar kwaltet van leven en neuwe medsch technologsche mogeljkheden. Recente deregulate van wetgevng omtrent zekenhusvastgoed n Nederland betekent dat zorgorgansates meer mogeljkheden hebben om zelfstandg husvestngskeuzes te maken maar anderzjds ook zelf verantwoordeljk zjn geworden voor de rsco s de zjn verbonden aan de nvesterngen. Deze deregulate van nvesterngsbeslssngen n zorgvastgoed betekende het ende van ver belangrjke controle mechansmen op de bouw van zorgnstellngen vanut de overhed. Ten eerste de crtera voor bouw en renovate van zekenhuzen (bouwnormen), ten tweede de kosten voor neuwbouw (normkosten), ten derde de capactetsplannng (plannngsnormen) en als laatste het toezcht op het naleven van al deze normen door de overhed de werd utgevoerd door het College Bouw Zorgnstellngen (CbZ). Door de deregulate zjn de nstellngen zelf verantwoordeljk voor het bepalen en behalen van husvestngsdoelen. Dat husvestngskosten daarbj ntegraal onderdeel zjn geworden van de tareven n de gezondhedszorg maakt dat de afstemmng tussen de organsate van zorg en de husvestng n een neuw daglcht zjn komen te staan: zorgnstellngen dragen zelf het rsco voor het terugverdenen van hun nvesterngen n husvestng en hoge husvestngskosten leden tot hogere kostprjzen van de zorg ten opzchte van concurrerende nstellngen. Aan de hand van recente casussen van zekenhuzen s onderzocht wat het gedachtegoed van Corporate Real Estate Management (CREM) te beden heeft voor husvestngsvraagstukken van zekenhuzen. CREM wordt gedefneerd als het managen van de husvestng van een ondernemng door de portefeulle en densten af te stemmen op de prmare bedrjfsprocessen, met het doel maxmale toegevoegde waarde te realseren voor het bedrjf. Deze defnte veronderstelt dat husvestng waarde kan toevoegen aan de organsate en kan bjdragen aan haar prestate. Het bespreekbaar, meetbaar en toepasbaar maken van toegevoegde waarde van zekenhusvastgoed staat centraal n dt onderzoek. Sturen op toegevoegde waarden s van belang n alle fasen van de cyclus van ntatef, ontwerp, constructe en beheer. Daarnaast functoneren de waarden als gemeenschappeljke taal tussen de dscplnes de betrokken zjn bj de realsate van husvestng, zoals de zorgnstellng als opdrachtgever, de zorgmanagers, de husvestngsmanager en de archtect. 369 Nederlandse samenvattng (Dutch summary)

2 Door bestaande denkkaders aan te scherpen en met elkaar te verbnden s handen en voeten gegeven aan verschllende concepten de bjdragen aan een bewustere beslutvormng omtrent husvestng en organsate van zorg. Conceptuele modellen ut verschllende dscplnes zjn op elkaar afgestemd om tot een ntegrale aanpak te komen van organsate- en husvestngsmanagement. Het resultaat s een toolbox dat kan worden ngezet voor een beter onderbouwd husvestngsbeled en ondersteunng van de beslutvormng. De nstrumenten zjn getoetst door ze te spegelen aan recent gerealseerde neuwbouwprojecten van zekenhuzen. De contnu veranderende context waarn zekenhuzen nvesterngsbeslssngen moeten nemen vraagt om: (1) een analyse de de organsate plaatst n haar context; (2) management waarn husvestng wordt afgestemd op de organsate van de zorg; (3) kenns over de maner waarop husvestng waarde kan toevoegen aan de door de organsate gestelde doelen en; (4) mogeljkheden om het behalen van deze doelen te testen n het ontwerp van het zekenhusgebouw. Context (deel 1), Management (deel 2), Waarde (deel 3) en Ontwerp (deel 4) staan voor aspecten n de beslutvormng over husvestng de eder apart zjn onderzocht. De bevndngen zjn samengevat en verwerkt n een toolbox ter ondersteunng van de beslutvormng over husvestng n alle fasen van de vastgoedcyclus, n samenhang met de beslutvormng over de organsate van de zorg. 1. Context De context beschrjft het polteke, demografsche, economsche, maatschappeljke en technologsche landschap waarbnnen zorgnstellngen lange termjn nvesterngsbeslssngen moeten nemen. Zekenhuzen moeten hun poste bepalen tussen deze omgevngsfactoren aan de ene kant en de belangen van hun nterne en externe stakeholders aan de andere kant. Het nstrument voor context-mappng s een hulpmddel om deze stakeholdersbelangen, de externe omgevngsfactoren en sector specfeke trends en scenaro s n kaart te brengen. Een analyse van de zekenhussector op bass van context-mappng laat zen dat veranderngen n de polteke context er voor zorgen dat zekenhuzen meer dan voorheen moeten werken vanut hun egen kracht en mogeljkheden en daarbj zelf verantwoordeljk zjn voor het terug verdenen van hun nvesterngen n husvestng. Snds de deregulate van nvesterngsbeslssngen en het nvoeren van ntegrale bekostgng zjn zekenhuzen zch meer bewust van hun concurrenteposte n de zorgmarkt en hun poste n de rego. Daarnaast s de nvloed van verschllende externe stakeholders veranderd. De afnemende drecte nvloed van de overhed op nvesterngsbeslssngen en capactet van zorgnstellngen betekende een toenemende 370 Buldng for a better hosptal

3 nvloed van zorgverzekeraars bj het nkopen van zorg (capactet) en banken bj het fnanceren van husvestngsnvesterngen. Consequentes van de veranderende context voor husvestngskeuzes van zekenhuzen zjn: een neuwe postonerng van het zekenhus n de samenlevng met samenhangende locatekeuzes; behoefte aan arbedsbesparende nnovates door husvestng; noodzaak tot sturen op waarde create door mddel van husvestng en; mogeljkheden om met het ontwerp van de husvestng te antcperen op veranderngen n de organsate van de zorg. algemene context wetgevng econome maatschappj demografe technologe sector specfeke context trends scenaros organsate specfeke context utkomsten nterne stakeholders utkomsten externe stakeholders Fgure 104 Context-mappng. 2. Management Husvestngsmanagement wordt n dt onderzoek afgestemd op de organsate van zorg door bestaande conceptuele modellen van CREM parallel te plaatsen aan modellen de sturen op de kwaltet van de organsateprocessen. Het bassmodel hervoor s een abstracte van het European Foundaton for Qualty Management (EFQM) model n ver stappen: (1) belangen van stakeholders; (2) succesfactoren van de organsate; (3) sturen op de structuur van de organsate om; (4) het prmar proces te verbeteren. In dt bassmodel s tevens de plan-do-check-act cyclus opgenomen. Het meta-model dat ontstaat door bestaande CREM modellen parallel te plaatsen aan dt bassmodel s een nstrument om de beslutvormng rond husvestng structuur te geven en n hoofdljnen af te stemmen op de organsate van zorg. Het ntegraal raamwerk voor het managen van zekenhusvastgoed s vervolgens een nadere utwerkng van het meta-model. 371 Nederlandse samenvattng (Dutch summary)

4 check (1) utkomsten voor stakeholders (2) (3) act succes plan veranderen do factoren organsate (4) prmar proces Fgure 105 Bassmodel voor aansturng van de zorgprocessen. context waarde management ontwerp check vastgoed organsate (1) utkomsten voor stakeholders (5) perspecteven op vastgoed (2) (3) act succes plan veranderen do factoren organsate (6) (7) act waarde managen van plan toevoegen husvestng do (4) prmar proces (A) (B) (C) (D) (8) ontwerp gebouw check Fgure 106 Meta-model voor het managen van husvestng. In het ntegraal raamwerk zjn de stappen op het nveau van de organsate ngevuld met de stappen ut het EFQM-model en voor het vastgoed n: (5) de perspecteven op vastgoed (strategsch, fnanceel, functoneel en fysek); (6) de toegevoegde waarden van vastgoed; (7) het DAS-frame (Desgnng an Accommodaton Strategy) voor het afstemmen van vraag en aanbod aan husvestng en; (8) het ontwerp van de husvestng. De verbndng tussen bestaande managementmodellen ledt tot een ntegrale aanpak van organsate- en husvestngsmanagement door de afstemmng tussen organsate van zorg en de husvestng nzchteljk te maken n ver stappen: (A) tussen utkomsten voor stakeholders (1) en perspecteven op vastgoed (5); (B) succesfactoren van de organsate (2) en toegevoegde waarde van vastgoed (6); (C) tussen veranderen van de organsate (3) en het managen van de husvestng (7); (D) tussen het prmar proces (4) en het ontwerp van het gebouw (8). Tevens s een vjf-punts-schaal opgesteld om alle tems n het ntegraal raamwerk te kunnen beoordelen op het ontwkkelngsstadum van de organsate en haar husvestng met een bjbehorende focus op product, proces, systeem, keten of maatschappj. Een parallelle assessment van organsate en husvestng laat zen waar de organsate staat, op welke maner het vastgoed daarbnnen wordt aangestuurd en welk ambtenveau wordt nagestreefd. 372 Buldng for a better hosptal

5 De toepassng van het ntegraal raamwerk bj een ex-post analyse van de ntateffase van een zekenhus heeft aangetoond dat het explcet benoemen van verbndngen tussen organsate en husvestng nzcht geeft hoe husvestng bjdraagt aan het behalen van de door de organsate gestelde doelen. De afstemmng tussen context, waarde, management en ontwerp van zowel de organsate als de husvestng zorgt voor een ntegrale aanpak. In de benaderng de n dt onderzoek s gepresenteerd spelen de toegevoegde waarden van vastgoed een centrale rol n de afstemmng tussen succesfactoren van de organsate en de perspecteven op vastgoed. In deze stap worden de doelen bepaald de met het managen van de husvestng moeten worden behaald. Een tweede belangrjke stap s het toetsen n de ontwerpfase van de husvestng of de gestelde doelen worden behaald ( check ontwerpkeuzes op realsate van husvestngsdoelen). Dt vraagt om een assessment van het ontwerp op bass van de n de ntateffase vastgestelde toegevoegde waarden van vastgoed. 3. Waarde Waarde wordt n dt onderzoek gedefneerd als de door de stakeholders gewaardeerde prestate van een product of denst de bjdraagt aan het behalen van de door deze stakeholders gestelde doelen. Dt betekent dat waarde afhankeljk s van de (subjecteve) beoordelng van stakeholders. Herom moeten toegevoegde waarden van vastgoed dusdang worden gedefneerd dat zj vooraf (ex-ante) de doelen van de stakeholders vastleggen zodat deze achteraf (ex-post) kunnen worden getoetst n het ontwerp. ex ante defnërng toegevoegde waarden (5) perspecteven op vastgoed (6) (7) act waarde managen van plan toevoegen husvestng do check (8) ontwerp gebouw ex-post assessment behalen waarde n ontwerp Fgure 107 Ex-ante defnërng en ex-post assessment van toegevoegde waarden. Intervews met vjften zekenhuzen hebben aangetoond dat het concept van waarde toevoegen met husvestng aanslut op de praktjk van zekenhuzen de recent een neuw gebouw hebben gerealseerd. De vjf belangrjkste bevndngen ut de ntervews zjn: (1) de mens n het gebouw staat centraal; (2) n alle fasen van de planontwkkelng s aandacht nodg voor afstemmng van de husvestng op de organsate van zorg; (3) prortet van waarden s afhankeljk van de fase n de gebouwcyclus (ntatef, 373 Nederlandse samenvattng (Dutch summary)

6 ontwerp, constructe of beheer); (4) noodzaak tot sectorspecfeke defnërng van toegevoegde waarde en ; (5) waarde wordt bepaald door de stakeholders. Het spegelen van de toegevoegde waarden van vastgoed ut de CREM-lteratuur aan de realsate van neuwe zekenhuzen n Nederland heeft geled tot een sectorspecfeke defnërng van toegevoegde waarden van zekenhusvastgoed en een categorserng n dre clusters. categore gebrukerswaarde productewaarde toekomstwaarde De maner waarop de fyseke omgevng door mensen wordt ervaren en beoordeeld n het dageljks gebruk. Dt slut drect aan op de organsate als samenwerkngsvorm tussen verschllende mensen de samen hun doelen wllen verwezenljken. Functonele geschkthed en doelmatghed n gebruk betekent dat een gebouw voldoet aan de gewenste gebruksmogeljkheden. Passende afmetngen, plaatsng van de programma-onderdelen ten opzchte van elkaar en routng bnnen het complex zjn belangrjke aspecten. Doelmatghed n tjd betreft de duurzaamhed van het ontwerp en de geschkthed voor andere bestemmngen en neuwe ontwkkelngen waarbj het gebouw n constructeve zn kan voldoen aan behoud van kwaltet en waarde. defntes toegevoegde waarden van zekenhus vastgoed organsatecultuur & nnovate patënttevredenhed & healng envronment medewerker tevredenhed gebrukskosten reduceren productvtet vergroten aanpasbaarhed mago ondersteunen rsco beheersen & fnancerngsmogeljkheden duurzaamhed Communcate en nnovate stmuleren door verbeteren van nterpersoonljke relates bnnen de organsate. Postef beïnvloeden van het genezngsproces door plezerge husvestng voor patënten. Functonele, plezerge en comfortabele werkrumte voor medewerkers. Reduceren van vastgoed gerelateerde kosten zoals nvesterngs-, kaptaals-, gebruks- en onderhoudskosten. Het vergroten van productvtet door een effectever gebruk van de husvestng. Rumteljke en technsche flexbltet om de husvestng aan te kunnen passen aan veranderngen n zorgprocessen. Het utdragen van organsatewaarden door het gebouw n te zetten als coon van de organsatecultuur. Antcperen op toekomstge technsche en fnancële rsco s door het vastgoed als asset te beschouwen. Reduceren van energe-, water- en materaal om met stjgende grondstofprjzen betaalbare zorg te leveren. Table 52 Toegevoegde waarde van zekenhusvastgoed. Gebrukerswaarden zoals het stmuleren van de organsatecultuur en patënt- en medewerker tevredenhed worden n de praktjk hoog geprorteerd. Deze categore wordt gevolgd door de meer tactsch georënteerde productewaarden zoals het verbeteren van de productvtet, het reduceren van husvestngskosten en het vergroten van de flexbltet om de gebouwde omgevng relatef eenvoudg te kunnen aanpassen aan neuwe zorgprocessen. Toekomstwaarden zoals het mago van het gebouw, rsco, fnancerng en duurzaamhed worden als laagst geprorteerd. Naast het defnëren van toegevoegde waarden van zekenhusvastgoed s de waarde-mpact-matrx ontwkkeld als ondersteunng van de afstemmng tussen de succesfactoren van de organsate, de toegevoegde waarden van vastgoed en de perspecteven op vastgoed vanut verschllende belangen van stakeholders. 374 Buldng for a better hosptal

7 Dt nstrument maakt het mogeljk om toegevoegde waarden van vastgoed vanut verschllende perspecteven op vastgoed (strategsch, fnanceel, functoneel en fysek) te belchten om deze vervolgens n te vullen met specfeke husvestngskeuzes zoals wel of net flex-werkplekken, de keuze voor een drager-nbouw-constructe of het wel of net opnemen van toekomstge utbredngen n het ontwerp. Table 53 toont een utsnede van deze matrx voor de waarde patënttevredenhed & healng envronment. perspectef op vastgoed strategsch fnanceel functoneel fysek gebrukerswaarde patënttevredenhed & healng envronment Postef beïnvloeden van het genezngsproces door plezerge husvestng voor patënten. Waarde toevoegen aan organsate doelen: op welke maner worden strategsche doelen van de organsate ondersteund? Waarde, mddelen en kosten: wat zjn de consequentes en fnancële mpact op de mddelen, vastgoedwaarde en levensduurkosten? Passend voor gebruk: op welke maner worden de prmare processen van de gebrukers ondersteund? (on)mogeljkheden van vastgoed: wat s technsch en fysek mogeljk n een neuw of bestaand gebouw? Patënttevredenhed s gerelateerd aan het welzjn van de patënten en de bjdrage van de fyseke omgevng op het genezngsproces. Belangrjke aspecten van patënttevredenhed zjn zcht op natuur, daglcht, materaalgebruk, geludsreducte, orëntate & route en prvacy n spreekkamers en verpleegkamers. Het gebouw draagt bj aan het genezngsproces van patënten en zorgt op de maner voor een betere postonerng van het zekenhus n de zorgmarkt. Hogere husvestngskosten worden terugverdend door een kortere lgduur en hogere bezettng door een hogere patënttevredenhed. De gebouwde omgevng kan bjdragen aan reducte van stress bj patënten waardoor het genezngsproces beter verloopt. Archtectonsche kwaltet van patëntenrumten zoals spreekkamers en (eenpersoons-) verpleegkamers : zcht op natuur, daglcht, materaalgebruk, geludsreducte, prvacy en orëntate en route. Table 53 Waarde-mpact-matrx utsnede patënttevredenhed en healng envronment. 4. Ontwerp De laatste stap n het meta-model s de toets of de vooraf vastgestelde toegevoegde waarden van vastgoed daadwerkeljk worden gerealseerd n het archtectonsch ontwerp. Deze toets kan achteraf (ex-post) plaatsvnden door Post Occupancy Evaluatons (POE) of vooraf (ex-ante) door een assessment van het archtectonsch ontwerp. Analyse van plattegronden door mddel van tekentechneken en modellerng ut archtectuur en stedenbouw maakt het mogeljk om verschllende aspecten van gebrukswaarde zchtbaar te maken n ontwerptekenngen. Herdoor worden toegevoegde waarden van vastgoed onderdeel van de beslutvormng n het ontwerpproces. De n dt onderzoek 375 Nederlandse samenvattng (Dutch summary)

8 toegepaste vormen van desgn-assessment hebben zchtbaar gemaakt op welke maner aspecten van patënttevredenhed zoals zcht op natuur, daglcht, reduceren van gelud, zchtbaarhed van recepte en wachtrumten en orëntate n het gebouw ex ante zjn te toetsen op bass van plattegronden. Ondanks dat dt deel van het onderzoek een eerste verkennng s van de mogeljkheden van desgn-assessment als toets van toegevoegde waarden van vastgoed n de ontwerpfase, zjn de resultaten veelbelovend. Meer valderend onderzoek s nodg om de utkomsten ut een POE te kunnen koppelen aan de resultaten ut de plattegrondanalyses. Ook de mogeljkheden om andere waarden dan gebrukerswaarde te toetsen n de ontwerpfase vraagt om verder onderzoek. Desgn-assessment werpt ook een neuw lcht op Evdence-Based Desgn (EBD). Daar waar tradtoneel EBD gercht s op het toepassen van het best beschkbare wetenschappeljk bewjs n het ontwerp, rcht desgn-assessment zch op het toepassen van de beste beschkbare analysetechneken om het realseren van toegevoegde waarde n plattegronden aan te tonen. 5. Een toolbox voor waardengercht management & ontwerp Eén van de resultaten van dt onderzoek s het ontwerp van een toolbox met modellen en nstrumenten de de beslutvormng over husvestng van zekenhuzen kunnen ondersteunen. Dt nstrumentarum geeft grp op de context, waarden, management en ontwerp van husvestng en s bedoeld als referente voor de afstemmng tussen de husvestng en de organsate van zorg. De nstrumenten kunnen los van elkaar gebrukt worden, maar ook n combnate. Het nstrumentarum voorzet n rchtljnen voor de verdelng van verantwoordeljkheden en taken tussen de zekenhusdrecte, husvestngsmanager, zorgmanagers en archtect n de verschllende fasen van ntatef, ontwerp en gebruk van de husvestng. Bestaande modellen als utgangspunt De casestudes hebben de brukbaarhed van de conceptuele modellen ut CREM n het afstemmen van husvestng voor zekenhuzen en organsate van zorg aangetoond. De ordenng van verschllende conceptuele modellen n het meta-model en de koppelng aan het EFQM-model als abstracte omschrjvng van de organsate heeft geresulteerd n een helder teratef stappenplan waarn husvestng en organsate van zorg op elkaar kunnen worden afgestemd. Daar waar het meta-model op het nveau van de bestuurder overzcht geeft n de te maken afwegngen op hoofdljnen, s het ntegraal model een utgebreder hulpmddel voor de husvestngsmanagers om de verschllende stappen verder ut te werken. 376 Buldng for a better hosptal

9 Transdscplnare benaderng van husvestng en organsate van zorg De ordenng van bestaande CREM modellen en de koppelng aan conceptuele kaders van kwaltetsmanagement en rumteljke kwaltet kan gezen worden als de belangrjkste bjdrage van dt onderzoek aan het wettenschappeljk debat. De toevoegng aan bestaande denkkaders s gercht op het verbnden van de verschllende dscplnes, waardoor een neuw fundament s ontstaan waarop edere professonal vanut zjn egen kenns en kracht kan bjdragen aan een betere afstemmng tussen husvestng en organsate van zorg. Door verbndngen aan te brengen tussen bestaande kenns vanut verschllende vakgebeden slut dt onderzoek aan bj de maatschappeljke vraag naar een transdscplnare aanpak van hedendaagse problemen. Op conceptueel gebed zjn deze gemeenschappeljke utgangspunten vertaald n het meta-model dat n ver stappen (context, waarde, managen, ontwerp) husvestngsmanagement afstemt op de organsate van de zorg. Focus op kwaltet van organsate, husvestng en rumteljk ontwerp Verbndngen tussen dscplnes en tussen conceptuele modellen zjn gevonden door te kjken naar de kwaltet van zowel organsate en husvestngsmanagement als rumteljk ontwerp. Ten eerste zjn kwaltetsmodellen gebrukt om de organsate en haar processen te kunnen conceptualseren, typeren en beschrjven. Daarnaast zjn bestaande modellen ut de CREM lteratuur ten opzchte van elkaar gepostoneerd en gerelateerd aan het managen van de organsate en haar prmare processen. Vervolgens s onderzocht hoe toegevoegde waarden van vastgoed aansluten op rumteljke kwaltet. De ndelng van toegevoegde waarden n gebrukerswaarde, productewaarde en toekomstwaarde bljkt een brukbare categorserng. Dt opent een venster naar het beschouwen van toegevoegde waarde van vastgoed als het realseren van kwaltet, zoals deze ervaren wordt door de verschllende stakeholders. Vanut deze gedachte kan het sturen op kwaltet van organsate, husvestng en rumteljk ontwerp door bewust te sturen op toegevoegde waarden van vastgoed gezen worden als het antwoord op een contnu veranderende context waarn zekenhuzen lange termjn beslssngen moeten nemen over hun nvesterngen n husvestng. 377 Nederlandse samenvattng (Dutch summary)

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

kopers huurders controle Klantgestuurd en empowerment empowerment capacity keuze Te Woon effecten voorraadbeleid kopen verkoop inkomen klanten

kopers huurders controle Klantgestuurd en empowerment empowerment capacity keuze Te Woon effecten voorraadbeleid kopen verkoop inkomen klanten effecten Klantgestuurd voorraadbeled en empowerment Over Te Woon en andere ntateven van wonngcorporates verkoop klantgestuurd kopen kopers wonngcorporates nkomen ntateven schalen capacty Te Woon klanten

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

aid] to Principeverzoek ontwikkeling "Roderweg-Hamsestraať te Liempde

aid] to Principeverzoek ontwikkeling Roderweg-Hamsestraať te Liempde projectontwkkelng ys Gemeente Boxtel T.a.v. Peter van de Wel en Margreet Kosters Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL L3 NTE BOXTEL 3 1 JUL 2015 ad] to Onze ref. Proj.nr. RvT/J Re/08 Son en Breugel, 28 jul 2015

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

HET GRONINGSE LIFE SCIENCES CLUSTER. in 2004. Opgesteld door Nonagon Knowledge Transfer

HET GRONINGSE LIFE SCIENCES CLUSTER. in 2004. Opgesteld door Nonagon Knowledge Transfer HET GRONINGSE LIFE SCIENCES CLUSTER n 2004 Opgesteld door Nonagon Knowledge Transfer Advesbureau voor nnovatetrajecten & subsdeaanvragen Gespecalseerd n de lfe scences, cheme en nanotechnologe Dr. Monque

Nadere informatie