-,".v j~r ..~,... I ~ l'. i ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ .."

Transcriptie

1 İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: :

2 SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland wl evenwchtg groeen Deze doelstellng Îs voor de komende jaren het utgangspunt voor het provncale beled n het end 2000 vastgestelde 'Omgevngsplan Flevoland' s deze doelstellng vastgelegd en worden de consequentes ervan voor het beled utgewerkt De opzet van het Omgevngsplan s neuw omdat het plan betrekkng heeft op verschllende provncale taakvelden Omdat meerdere beledsterrenen n één nota zjn samengebracht ontstaat meer samenhang en overzchteljkhed Deze ntegrale aanpak heeft geled tot het formuleren van 'omgevngsbeled' De beledsterrenen de n het Omgevngsplan worden samengebracht zjn rumteljke ordenng, mleu, waterhushoudng, verkeer en vervoer en socaal en economsch beled Door deze opzet vervallen de 'voorgangers' van het Omgevngsplan: het Streekplan, het Mleubeledsplan en het Waterhushoudngsplan De wetteljke esen de aan deze plannen worden gesteld bljven overgens wel gelden voor het Omgevngsplan De formele perode de het Omgevngsplan bestrjkt loopt tot 2005 Daarbj wordt een doorkjk gegeven naar het jaar 205 Als bass hervoor s een Ontwkkelngsvse opgesteld, de de perode tot 2030 beslaat Om het Omgevngsplan te actualseren wordt jaarljks een 'Voortgangsrapportage Omgevngsbeled' opgesteld Deze voortgangsrapportage toetst het realseren van de doelstellngen aan de actuele ontwkkelngen Voor de onderbouwng van het Omgevngsplan s een ntegraal effectrapport opgesteld n deze rapportage zjn de gevolgen van mogeljke wonngbouwlocates en bedrjventerrenen beschreven en vergeleken Hervoor s de procedure van de Mleu Effect Rapportage (mer) gevolgd Daarbj s echter net alleen naar mleuaspecten gekeken maar zjn alle relevante aspecten en hun onderlnge samenhang beoordeeld n het Omgevngsplan keert het begrp 'duurzaam' regelmatg terug Het wordt gedefneerd als 'een ontwkkelng de voorzet n de behoeften van de hudge generate, zonder daarmee voor de toekomstge generates de mogeljkheden n gevaar te brengen om ook n hun behoeften te voorzen' Het Omgevngsplan s op een nteracteve wjze tot stand gekomen n de verschllende fasen van de planvormng zjn overheden, belangenorgansates, bedrjven en bevolkng actef betrokken geweest r L De utgangsstuate Flevoland heeft zch snel ontwkkeld en ontwkkelt zch nog steeds snel want het 'neuwe land' bedt rumte aan mensen, bedrjven en nstellngen de deze rumte op het 'oude land' net meer hebben Flevoland heeft echter ook steeds meer te maken met de egen groe, bjvoorbeeld omdat n Flevoland geboren knderen het ouderljk hus verlaten en bnnen Flevoland zelfstandg gaan wonen

3 De snelle ontwkkelng van Flevoland wordt gekenmerkt door een sterke toename van de bevolkng en de bedrjvghed De 'opvangfuncte' van Flevoland s echter veranderd Flevoland kan nog wel rumte beden aan wonngen en bedrjven, maar net meer aan neuwe agrarsche vestgngen 2 Een nadeel van de snelle groe van Flevoland s dat deze net altjd even evenwchtg s geweest Zo heeft Flevoland n relate tot de aanwezge beroepsbevolkng te weng egen werkgelegenhed Het grote aantal forensen dat buten de provnce werkt s hervan het gevolg Door de snelle groe s ook het voorzenngennveau achtergebleven en s de kwaltet van de voorzenngen net altjd goed Flevolanders kunnen onvoldoende gebruk maken van voorzenngen vergeleken met de rest van Nederland Voor bepaalde groepen n de samenlevng s deze achterstand extra groot De toekomst De beschkbare rumte n Flevoland komt door de voortgaande komst van mensen en de bjbehorende actvteten steeds sterker onder druk te staan Deze druk wordt verder vergroot door de esen de vanut Flevoland gesteld worden aan de kwaltet en de kwanttet van de rumte, de natuur, het mleu en het water, evengoed als door de esen de gesteld worden door de opbouw van de samenlevng en economsche ontwkkelngen r Op bass van de herboven beschreven utgangsstuate s n het Omgevngsplan de evenwchtge ontwkkelng van Flevoland als centrale doelstellng geformuleerd Om dt te realseren streeft de provnce naar een voortgaande groe waarbj nwonertal, verbndngen, voorzenngennveau en werkgelegenhed goed op elkaar zjn afgestemd Voorwaarden zjn het behoud en het verbeteren van de kwaltet van de samenlevng, het mleu, het water, de natuur en het landschap Vanaf 200 ledt de natuurljke groe (dat s de egen groe, dus zonder de komst van vele neuwe nwoners van buten Flevoland) tot een jaarljkse toename van de wonngvoorraad met 2000 tot 2500 wonngen : = " " : ' VERLOOP VAN DE WONNGVOORRAAD 998 TOT 205 ''& r _ ", ; _ _ 00000,,,, ALMERE FLEVOLAND MARGE MARGE #,

4 SAMENVATTNG Omgevngsplan Flevoland ; "'C Naar verwachtng zal ook na 200 echter van buten de provnce extra vraag naar wonngen en bedrjfsrumte bljven bestaan De provnce kan deze extra rumte beden, mts de groe, de hervan een gevolg s, geljk opgaat met de ontwkkelng van de algehele kwaltet van Flevoland Verdere verstedeljkng s daarom afhankeljk van een samenhangende ontwkkelng van wonen, werken, voorzenngen, nfrastructuur, groenstructuur en recreate Opbouw van het Omgevngsplan De doelstellng van het Omgevngsplan wordt utgewerkt va dre nvalshoeken: maatschappj en omgevng n wsselwerkng mleu en water n samenhang met ontwkkelng rumteljke structuur n ontwkkelng Deze dre nvalshoeken zjn per thema utgewerkt Het beled wordt vervolgens vertaald naar de dre rego's van Flevoland r L 3 DRE NVALSHOEKEN De Kubus: centrum voor kunstznnge vormng te Lelystad Maatschappj en omgevng n wsselwerkng De provnce kest voor versterkng van de socale kwaltet Mensen moeten zch kunnen ontplooen n een velge en gezonde woon, werkm en leefomgevng en moeten gebruk kunnen maken van voorzenngen Voorzenngen moeten n voldoende mate aanwezg zjn en voldoende kwaltet hebben De provnce heeft een voorwaardenscheppende rol n de opbouw van de samenlevng Een belangrjke provncaal nstrument s de subsdeverlenng De provnce geeft bjdragen op het gebed van educate, sport, bblotheekwerk, emancpate, jeugd, vrjwllgerswerk en mnderheden Daarnaast worden projecten op dverse terrenen van zorg, kunst en cultuur door de provnce gestmuleerd, "' L

5 n de zorgverlenng en welzjnsvoorzenngen s sprake van tekorten Deze moeten verdwjnen Voor de zorgverlenng worden regovses per sector opgesteld Voor de cultuur rcht het provncaal beled zch op het nstandhouden en utbreden van een veelvormg cultuuraanbod, het vergroten van de deelname daaraan, het ondersteunen van actvteten van provncale culturele nstellngen, de toename van het cultuurtoersme en het behoud en de ontwkkelng van het cultureel erfgoed 4 Voor het versterken van het cultureel erfgoed zjn het rìverdungebed Swfterbant, de Noordoostpolder en het vergroten van de kenns van de culturele geschedens van Flevoland de komende jaren belangrjke projecten re" Mleu en water n samenhang met ontwkkelng Voor mleu en water streeft de provnce naar een ontkoppelng van de toenemende druk op het mleu en het water door rumteljke en economsche groe Ontkoppelng houdt n dat de druk mnder dan evenredg toeneemt Voor behoud en verbeterng van de kwaltet van het mleu hanteert de provnce een aantal utgangspunten: De, rj of r" ç, met voorraden (water, energe, grondstoffen) wordt zorgvuldg omgegaan om de beschkbaarhed en de kwaltet te kunnen bljven garanderen hergebruk wordt gestmuleerd Krnglopen worden zoveel mogeljk gesloten maatregelen aan de bron hebben de voorkeur boven maatregelen gercht op het bestrjden van effecten Daarbj s de grootst mogeljke beschermng voor het mleu en het water het utgangspunt het landeljke beled om de utstoot van stoffen naar water, bodem en lucht te vermnderen wordt vertaald naar het egen gebed voor de n;leuhygënsche kwaltet van stoffen zjn de landeljk vastgestelde nor B men utgangspunt van het beled voor een aantal gebeden en wateren n Flevoland met bjzondere kwaltet geldt het stlstandbegnsel om de hudge mleukwaltet te behouden het verplaatsen van mleu en waterhushoudkundge problemen naar andere gebeden en naar toekomstge generates wordt tegengegaan waterhushoudng n Flevoland wordt bepaald door de toevloed van regen, rver en grondwater en de opvang en afvoer ervan Dt systeem moet veerkrachtg en velg zjn Dt heeft gevolgen voor de rumteljke nrchtng van Flevoland Met het project Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regme wordt de samenhang tussen functes van water en land bevorderd en wordt het oppervlaktewaterbeheer afgestemd op het grondwaterbeheer Flevoland beschkt over een voorraad zoet grondwater van hoge kwalet Deze voorraad s geschkt voor de producte van drnkwater De provnce wl een goede drnkwatervoorzenng garanderen door de toepassng van waterbesparende maatregelen te bevorderen en de beschkbaarhed van aanvullende bronnen voor drnkwater te stmuleren Daarvoor wordt een plan ontwkkeld voor de perode 200 tot 2030 Het grondwater moet zo beheerd worden dat een duurzame ontwkkelng van natuur en bosgebeden s gewaarborgd

6 SAMENVATTNG Omgevngsplan Flevoland 5 Onkrudweders aan het werk De provnce wl de gebedsegen kwaltet van de bodem beschermen Dt wordt vertaald n het voorschrjven van bodembeschermende voorzenngen bj de vergunnngverlenng aan bedrjven en n het stmuleren van de landbouwsector om het gebruk van meststoffen en clemsche bestrjdngsmddelen terug te drngen De provnce onderschedt mleubeschermngsgebeden, waarn het behoud en de ontwkkelng van een specfeke mleu kwaltet centraal staat Zo zjn mleubeschermngsgebeden aangewezen voor grondwater, stlte, bodem en natuur De provnce streeft naar het voorkómen van hnder Door voldoende afstand tussen de bron en de omwonenden aan te houden wordt de hnder zoveel mogeljk beperkt Ook wordt gestreefd naar het zoveel mogeljk voorkómen en beperken van luchtverontrengng, zodat een goede luchtkwaltejt wordt berekt n verband met de aanzenljke groe van de bevolkng s n Flevoland het voorkómen van neuwe geurhnder van belang want geurhnder tast de kwaltet van het woonen leefmleu aan Utgangspunt voor geludsbelastng s het behouden van de hudge, relatef gunstge stuate Het geludhnderbeled s daarom voornameljk gercht op het voorkómen van geludhnder door geludsaspecten vroegtjdg te betrekken bj neuwe ontwkkelngen De provnce bevordert dat (water)bodemverontrengngen worden verwjderd door degene de voor de verontrengng verantwoordeljk s De provnce streeft ernaar dat alle n 999 bekende gevallen van ernstg en urgente landbodemverontontrengngen voor 2006 zjn gesaneerd en dat n 2005 de ernstg verontrengde waterbodems zjn gesaneerd Steeds drngender s de vraag om te voorzen n opslag en verwerkngsmogeljkheden voor bagger de vrjkomt bj het onderhoud van vaarten en tochten Vestgng van kerncentrales en afvalverbrandngsnstallates s utgesloten Aan ontgrondngen de alleen de wnnng van grondstoffen tot doel hebben wordt net meegewerkt Butendjkse ole en gaswnnng s utgesloten r,

7 Rumteljke structuur n ontwkkelng Voor de rumteljke ontwkkelng streeft de provnce naar een optmale vervlechtng van Flevoland met de omgevng Gestreefd wordt naar versterkng van relates met omlggende gebeden, zowel waar het gaat om de nfrastructuur, als om de economsche, socale en ecologsche structuur Herbj wordt utgegaan van bundelng van nfrastructuur (ral, water, weg en ledngen) om versnpperng van het gebed tegen te gaan en de combnate van verschllende vormen van transport te bevorderen 6 De rumteljke ontwkkelng van Flevoland s gercht op een schedng van functes met een concentrate van verstedeljkng langs de hoofdnfrastructuur en het behoud van het landeljk gebed met de daaraan verbonden functes Concentrate van verstedeljkng s mede gercht op versterkng en verdchtng van de stedeljke centra Daarbj s mengng van functes en behoud van de voor Flevoland karaktersteke woon en vestgngsmleus gewenst De stedeljke rumte dent zodang ngercht te worden dat maatschappeljke functes als wonen, werken, recreëren en voorzenngen goed ontsloten zjn Voor het landeljk gebed s het beled vooral gercht op benuttng van ontwkkelngsmogeljkheden voor agrarsche functes, bos, natuur, recreate en toersme ntenseve recreate wordt geconcentreerd n daarvoor ngerchte of nog n te rchten gebeden Versterkng van de Provncale Ecologsche Hoofdstructuur (PEHS) wordt nagestreefd Er wordt utgegaan van een duurzaam multfunctoneel gebruk van het butenwater Dt betekent dat meerdere functes tegeljkertjd ontwkkeld kunnen worden (Drnk)watervoorzenng, natuur, recreate en toersme en transport vormen samen de rumteljke hoofdfunctes Vanwege de grote betekens van de watergebeden n het jsselmeer voor de natuur, gelden voor deze gebeden specale wetteljke beschermngsmaatregelen of zjn deze n ontwkkelng r,,," r L Er wordt rumte gereserveerd voor de utbouw van de Flevoljn en de aanleg van de Hanzeljn Ook wordt rumte gereserveerd voor de Zuderzeeljn, de Jmeerljn, een spoorljn tussen Almere en Amersfoort en een aftakkng van de Flevoljn naar bedrjventerren De Vaart n Almere Reserverngen worden ook gemaakt voor een hoogwaardge openbaarvervoerverbndng van Almere va de Stchtse Brug met Het GooUtrecht en tussen het staton Lelystad Zud en luchthaven Lelystad, voor een wegverbndng tussen Enkhuzen, Lelystad en Kampen (rjksweg 23) en tussen Almere en Njkerk (rjksweg 30 va het Adelaarswegtracé) en voor een verdere utbouw van de Nso naar een autosnelweg L _: Het hoofdvaarwegennet wordt n stand gehouden en waar nodg verbeterd / r"

8 SAMENVATTNG OmgevngspJan Flevoland lq (', J ) 'ì ; L r Voor grootschalge wndmolen parken zjn specale gebeden aangewezen Clusteren klenschalge opstellngen zjn n Noordeljk Flevoland utgesoten, behalve langs de Zudermeerdjkln het mddengebed van Zudeljk Flevoland zjn alleenstaande wndmolens toegestaan als er eenhed n de opstellng van meerdere wndmolens ontstaat Glastunbouw wordt geconcentreerd n de aangewezen glastunbouwgebeden bj luttelgeest en Marknesse Mogeljkheden voor npolderngen n het Markermeer en voor wegontslutng daarvan worden open gehouden r, L NEGEN THEMA'S Per nvalshoek zjn de volgende thema's utgewerkt: wonen, werken, landbouw en vsserj, recreate en toersme, mobltet, voorzenngen, gebedsgercht beled, natuur en landschap en butendjkse wateren Thema wonen Het Omgevngsplan gaat ut van een verdere verstedeljkng waarbj het accent op Almere en lelystad lgt Ook n de overge kernen s sprake van verdere groe, maar deze s met name gercht op behoud en versterkng van het voorzenngenpakket Voor edereen de n Flevoland woont of gaat wonen dent een betaalbare, passende wonng beschkbaar te zjn Ook moet er een gevareerd aanbod zjn van woonmleus Het gaat herbj net alleen om toevoegng van neuwe, maar ook om tjdge verneuwng van bestaande woonmleus Neuwe wjken moeten ook op de lange termjn aantrekkeljke woonmogeljkheden beden Voor de perode na 200 worden door de provnce voorwaarden verbonden aan een voortgaande omvangrjke groe van de wonngbouw n Flevoland Met het rjk worden afspraken gemaakt over het verbeteren van de berekbaarhed, het voorzenngennveau en de groe van de werkgelegenhed

9 TOENAME VAN DE WONNGVOORRAAD PER GEMEENTE N EEN AANTAL PERODEN VANAF 2000 (TOTAAL PER PERODE VAN 5 JAAR) 8 ALMERE DRONTEN LELYSTAD 2000 (EXCL MASTERPLAN) (NCL MASTERPLAN) NOORDOOSTPOLDER U'K EEWOLDE FLEVOlAND Neuwe stedeljke gebeden worden duurzaam ontwkkeld Herbj gaat hoogwaardge woon kwaltet gepaard met het voorkómen of beperken van belastng van het water en het mleu Dt vraagt aandacht van alle betrokkenen n de verschllende fasen Stedeljk waterbeheer s een belangrjk aandachtspunt De plannng, nrchtng en verneuwng van de stedeljke gebeden denen meer op de waterhushoudng te worden afgestemd Ook aspecten als waterketenbeheer, alternateven voor drnkwatergebruk en afvalwaterzuverng zjn herbj van belang 4,, n, Aan mogeljkheden voor recreatefwonen buten de kernen wordt net meegewerkt Tweede wonngen op het erf worden alleen toegestaan als dt noodzakeljk s voor de bedrjfsvoerng r Thema werken Flevoland moet een nhaalslag maken om voldoende werk te kunnen beden aan de egen beroepsbevolkng Utendeljk mag de werklooshed maxmaal 5% zjn van de beroepsbevolkng n Flevoland wordt plaats geboden aan een breed scala van economsche actvteten De keus voor een bestendge economsche ontwkkelng houdt n dat belang wordt gehecht aan neuwe actvteten met een goed lange termjn perspectef Het gaat n de eerste plaats om hoogwaardge, toekomstgerchte werkgelegenhed, de past bj een goed opgelede beroepsbevolkng Daarnaast s ook aanbod van werk nodg voor lager geschoolden Het creëren van werkgelegenhed s net alleen ut socaaleconomsch oogpunt van belang, maar heeft ook een gunstg effect op het beperken van de groe van de fles van en naar het oude land Desalnettemn zal pendelen een bljvend fenomeen zjn Dt houdt onder meer verband met het toenemend aantal tweeverdeners Het economsch beled s n de eerste plaats gercht op de sectoren ndustre, transport en logstek, stuwende denstverlenng, agrbusness en recreate en toersme De beschkbaarhed van voldoende bedrjven en kantorenterrenen van goede kwaltet s een belangrjk element n het vestgngs en producteprofel van Flevoland De provnce bljft de tjdge aanleg van bedrjventerrenen bevorderen, met een extra accent op thematsche terrenen Aard en omvang van de bedrjvghed wordt afgestemd op de functe en poste van de woonkernen Het beled s gercht op het antcperen op ontwkkelngen n de markt, waarbj gebruk zal worden gemaakt van het verschl n vestgngsprofel per gemeente Ook de revtalserng van bestaande terrenen s een aandachtspunt De provnce bevordert dat bestaande en toekomstge terrenen duurzaam worden ngercht

10 De vsserjsector concentreert zch op Urk Vangst, handel en verwerkng van vs zjn van vtaal belang voor de econome van Urk Om de poste van de verwerkende ndustre velgte stellen, s een verdere ontwkkelng van de nternatonale orëntate nodg, vooral gercht op aanvoer van te verwerken vs vanut het butenland Daarnaast dent de aandacht te verschuven naar kwaletsproducten met een hogere toegevoegde waarde De provnce zal met voorwaardenscheppend en stmulerngsbeled een bjdrage leveren aan structuurversterkende ontwkkelngen als de aanleg van bedrjventerren en de eventuele ontwkkelng van neuwe havencapactet r : ; J Thema recreate en toersme Recreate en toersme zjn sterk verbonden met het landeljk gebed Het beled s erop gercht om tegemoet te komen aan de recreateve behoeften van de bevolkng en om de werkgelegenhed n de sector recreate en toersme te vergroten Dt kan door de dverstet n het aanbod te vergroten Daartoe krjgen ontwkkelngsmogeljkheden kansen om benut te worden en worden nvesterngen bevorderd Op termjn zal een breed toerstsch product moeten worden gerealseerd n het plan zjn daarom zwaartepunten voor recreate en recreatesteunpunten aangewezen met verschllende ontwkkelngspotentes Het toerstsch beled wordt n de planperode utgewerkt voor het landeljk en stedeljk gebed Plattelandsverneuwngsprojecten zullen worden gestmuleerd met name daar waar projecten aan meerdere doelen (verzorgngsnveau klene kernen, plattelandstoersme en overge klenschalge actvteten) ten goede komen r Thema mobltet Door de bevolkngsgroe n Flevoland stjgt de mobltet sneller dan gemddeld Door alternateven voor het gebruk van de egen auto te stmuleren kan het tempo waarn het autogebruk toeneemt n Flevoland worden vermnderd De provnce gaat na hoe collectefvervoer en vervoermanagement gestmuleerd kunnen worden, hoe kan worden bjgedragen aan het verklenen van de afstand tussen wonen en werken en hoe het gebruk van fets en openbaar vervoer gestmuleerd kunnen worden

11 SAMENVATTNG Omgevngspon Flevoland PLANNNGSOPGAVE BEDRJVENTERREN 998 TOT t" ALMERE DRONTEN lmstao NOORDOOSTPOLDER U" 69 ZEEWOLDE Aandachtspunt n het overleg tussen provnce en gemeenten s een eventuele realsate van bovenlokale of regonale bedrjventerrenen en mogeljk een gezamenljke explotate daarvan door twee of meer gemeenten o ì r Omdat Flevoland een groeprovnce s, wordt gekozen voor relateve ontkoppelng tussen economsche groe en mleudruk De samenwerkng met en medewerkng van bedrjven s nodg om de ontkoppelngsdoelstellng te realseren Het ontwkkelen van duurzame bedrjventerrenen door gemeenten en andere samenwerkngspartners levert een belangrjke bjdrage aan de beoogde ontkoppelng Het mleubewustzjn van bedrjven wordt bevorderd door ondersteunng en stmulerngsmaatregelen Een toekomstgerchte bedrjfsvoerng gaat ut van het effcënt omgaan met grondstoffen en voorraden, waarbj zo mogeljk krnglopen worden gesloten r, Thema landbouw en vsserj De landbouwsector neemt een belangrjke plaats n bnnen de economsche structuur van Flevoland Het belang van de sector zal afnemen, omdat de andere onderdelen van de provncale econome sterk n omvang gaan toenemen Voor de vtaltet van het landeljk gebed bljft de sector van groot belang Bj de ontwkkelng van de agrarsche sector gaat het naast de economsche poste en de mleudruk ook om socale aspecten, zoals de leefbaarhed van het landeljk gebed en de rumteljke nvullng De provnce streeft naar een duurzame, velge en concurrerende landbouw Het doel s een socaaleconomsch gezonde agrarsche sector, waarbnnen een schone producte en de zorg voor de omgevng, deel utmaken van de bedrjfsvoerng De provnce vervult een stmulerende en voorwaardenscheppende rol om de Flevolandse agrarërs te ondersteunen de doelstellngen te behalen De ledende rol van de Flevolandse bologsche landbouw n Nederland wordt ondersteund door het verlenen van subsdes, organseren en fnanceren van onderzoek en door acquste van bedrjven de agrarsche producten verwerken De samenwerkng tussen agrarsch onderwjs, voorlchtng en onderzoek wordt bevorderd Technologsche kenns n de agrarsche sector speelt een belangrjke rol bj het tjdg doorvoeren van verneuwngen n producten en producteproces

12 SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland De provnce streeft naar een goed ontwkkelde nfrastructuur voor voetgangers, fetsers, auto en openbaar vervoer De negateve effecten van mobltet en van de aanleg en utbredng van nfrastructuur worden zoveel mogeljk beperkt Op het gebed van de verkeersvelghed werkt de provnce aan wegaanpassngen n het kader van Duurzaam Velg en beïnvloedng van het gedrag van verkeersdeelnemers door voorlchtng en handhavng j '" r r, Voor het vlegverkeer staat de verdere ontwkkelng van de luchthaven lelystad tot busness arport voorop n het kader van landeljke ontwkkelngen kan Flevoland een rol spelen mocht het onmogeljk bljken elders n Nederland een locate voor voldoende luchthavencapactet te vnden Het Markermeer als vestgngslocate s dan een opte r Thema voorzenngen /" De dageljkse voorzenngen zjn n vrjwel alle woonkernen van Flevoland aanwezg n snel groeende gebeden s echter vaak sprake van een verschl tussen het nwow nertal en de benodgde voorzenngen nspannngen zjn nodg om het verschl zo beperkt mogeljk te houden, specaal als het gaat om kwetsbare groepen n de samenlevng, zoals jeugd, ouderen, allochtonen en gehandcapten Ook versterkng van de netwdageljkse voorzenngen op het gebed van zorg, maatschappeljk welzjn, hoger onderwjs, ontspannng (bjvoorbeeld sport) en cultuur s utgangspunt van het beled Dergeljke voorzenngen verhogen net alleen de kwaltet van het bestaan, maar leveren ook bjvoorbeeld doordat mensen elkaar daar ontmoeten een bjdrage aan de versterkng van de socale samenhang Daarnaast zjn de voorzenngen belangrjk voor vestgng van bedrjven

13 , De eenmalg n Flevoland voorkomende centrale voorzenngen worden gestueerd n Lelystad en Almere Gespecalseerde voorzenngen worden gestueerd n Lelystad, Almere en Emmeloord r 2 Thema gebedsgercht beled n een aantal gebeden n Flevoland wordt een samenhangende aanpak toegepast va het zogenaamde gebedsgerchte beled Per gebed worden afspraken gemaakt over de gewenste ontwkkelng van de kwalteten van het gebed Het gaat dan om de ecologsche, rumteljke, economsche en mleuhygënsche aspecten Voor een zestal zogenoemde 'strategsche aandachtsgebeden' s de utwerkng gestart, voor een dretal s een start voor 205 aan de orde Per aandachtsgebed wordt door de betrokken partjen een plan van aanpak opgesteld r Thema natuur en landschap Behoud en verbeterng van de kwaltet van het landschap s belangrjk Het beled s gercht op het behoud van karaktersteke open rumten, op verdchtng buten deze open gebeden en landgoedontwkkelng, waarbj een relate wordt gelegd met cultureel erfgoed (cultuurhstorsche en aardkundge waarden) en gebedsgercht beled n het landeljk gebed wordt utgegaan van een schedng van functes op hoofdljnen Op een lager schaalnveau behoort verwevng wel tot de mogeljkheden Het specfeke karakter van het Flevolandse landschap, moet worden behouden Een belangrjk element s daarbj het beschermen van de cultuurhstorsche en archeologsche waarden De provnce streeft ernaar de Provncale Ecologsche Hoofdstructuur (PEHS) een samenhangend netwerk van bos en natuurgebeden n Flevoland velg te stellen en verder te ontwkkelen Het gaat herbj ook om de ontwkkelng van de waternatuur met een grote dverstet aan dersoorten en de aanpak van verdrogng n natuurgebeden Daardoor kunnen de deren neuwe leefgebeden vnden en worden ze mnder kwetsbaar voor solate : "

14 SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland, 0 Ook buten de PEHS moet de natuur worden versterkt, zowel n het agrarsch gebed als n de steden en afhankeljk van de hoofdfuncte van deze gebeden Kansen voor natuur n het agrarsch gebed lggen met name n bermen, langs de oevers van sloten en vaarten, op randen van kavels en op boerenerven De nrchtng en het beheer van de natuurljke elementen worden gestmuleerd Ook zjn er kansen voor natuurontwkkelng n gebeden waarvan het waterbergend vermogen wordt vergroot ten behoeve van wateropvang n peroden met veel wateraanvoer Jn samenhang met het beled om duurzame stedenbouw te bevorderen zjn er goede mogeljkheden om de natuur n de stad te versterken Thema butendjkse wateren De butendjkse wateren hebben een belangrjke functe voor de waterhushoudng, de natuur en het menseljk gebruk Steeds meer ontwkkelngen zoals stedenbouw en recreatevoorzenngen zoeken naar rumte Het beled rcht zch op een goede waterkwaltet, het behoud van de vogelstand en het nstandhouden en het optmalseren van een duurzaam functoneel gebruk van het water en de aanlggende landgebeden De provnce voert een terughoudend beled bj de ontwkkelng van neuwe butendjkse bebouwng Alleen bj Lelystad en Almere kan butendjks bouwen aan de orde zjn DRE REGO'S r r l:3 Het omgevngsplanbeled s vertaald naar de dre rego's n Flevoland: Noordeljk, Oosteljk en Zudeljk Flevoland Rego Noordeljk Flevoland De rego Noordeljk Flevoland wordt getypeerd door de centrale lggng van Emmeloord n een betrekkeljk open gebed met wegen, water en groen en de omrngende krng van dorpen Behoud van deze structuur s gewenst Dt wordt nagestreefd door: de bestaande zchtljnen n het mddengebed te handhaven gaten n de beplantngsrng op te vullen de openhed van het mddengebed te behouden de mogeljkheden voor verdchtng te benutten aan de butenzjde van de dorpenrng of aanslutend aan de hoofdstructuur De wonngvoorraad n Noordeljk Flevoland zal n de perode toenemen met 5800 à 6350 wonngen n Emmeloord worden stedeljke functes mede ten behoeve van de omlggende kernen verder versterkt De stedeljke utbredng zal zch n noordeljke rchtng ontwkkelen Een aanvullende utbredngsrchtng kan n het zudwesten geboden worden Utbredng van bedrjventerrenen kan voornameljk n zudwesteljke en oosteljke rchtng plaatsvnden Voor de dorpen zal het accent komen te lggen op het verstevgen van de woonfuncte Tevens wordt er rumte geboden voor lokaal en/of agrarsch gebonden bedrjven Noordeljk Flevoland heeft verder een goede bass voor recreateve ontwkkelngen Voor Urk wordt een utbredng van woon en werkfunctes n oosteljke rchtng voorzen Vanut cultuurhstorsch oogpunt s het belangrjk dat het voormalge eland Urk vanaf het water en vanaf de Ketelbrug als zodang herkenbaar bljft Gezen de cultuurhstorsche en geologsche waarde van Schokland wordt grote waarde gehecht aan het behoud van het vrje zcht op Schokland Daarom over

15 Schokland weegt de provnce om Schokland en de drecte omgevng aan te wjzen als beschermd gebed Voor de oostrand van de Noordoostpolder s het gebedsgerchte beled gercht op de ontwkkelng van natuur, recreate en agrarsche bedrjven Het gebed heeft bjzondere waarden de beschermng nodg hebben r Rego Oosteljk Flevoland Het beled s n Oosteljk Flevoland gercht op het behoud van de grootschalge open rumte Eventuele verdchtng kan plaatsvnden aan de randen van de betreffende gebeden De wonngvoorraad zal n de perode toenemen met 050 tot 2800 wonngen waarbj Lelystad de mogeljkhed heeft om te groeen tot nwoners Wonngbouw zal vooral plaatsvnden n Lelystad Zud en n Dronten West Daarnaast wordt een ontwkkelng van de kustzone van Lelystad voorzen L ", L De noordzjde van Lelystad wordt benut voor de ontwkkelng van een grootschalg bedrjventerren en een multmodaal vervoersknooppunt van bovenregonaal belang Aan de zudzjde van Lelystad zal het bedrjventerren Larserpoort worden utgebred n samenhang met de luchthaven De aanleg van de Hanzeljn en de te verwachten aanleg van de A23 geven n Dronten aanledng tot het ontwkkelen van bedrjvghed ten noorden van de bestaande kern Voor Swfterbant wordt enge utbredng van de wonngvoorraad voorzen, terwjl n de zone tussen Bddnghuzen en het Veluwemeer de ontwkkelng van landgoederen mogejk s Voor de langere termjn, na 200, wordt een toenemende verstedeljkngsdruk op Oosteljk Flevoland verwacht Tjdens de planperode van het Omgevngspan zal een ntegrale nrchtngsstude Mdden Flevoland worden utgevoerd om goed en tjdg nzcht n de daarmee verbonden vraagstukken te krjgen r Rego Zudeljk Flevoland Zudeljk Flevoland heeft bnnen de provnce de grootste rumteljke eenheden:

16 SAMENVATTNG Omgevngsplan Flevaland een centrale open rumte met daaromheen een aantal grote functonele gebeden: de Oostvaardersplassen, het Horsterwold, de stedeljke gebeden van Zeewolde en Almere en de zogenoemde zudlob Het karakter en de grootte van het open mddengebed kunnen worden benadrukt door zorgvuldg om te gaan met vergezchten en het plaatseljk verdchten van randen Neuwe verdchtende ontwkkelngen n het gebed zjn ongewenst t!, ç r "' " _ ot De verstedeljkngsdruk n deze rego s gercht op Almere en Zeewolde De toename van de wonngvoorraad zal naar verwachtng à wonngen zjn n de perode 2000 tot 205 n Almere zal de ontwkkelng van Almere Poort, Overgoo en Almere Hout het beeld van de wonngbouw bepalen Bedrjventerrenen worden ontwkkeld bj de Hollandse Brug, de Stchtse Brug, bj de krusng A6A27 en ten noorden van Almere Buten bj De Vaart Op termjn wordt een verdere doorgroe van Almere Hout voorzen, terwjl na 205 een (mogeljk deels butendjkse) ontwkkelng van Almere Pampus mogeljk s n Zeewolde zal de rumteljke ontwkkelng zch n noordeljke rchtng voltrekken De wonngbouw zal herbj aansuten op het bestaande stedeljk gebed De bedrjvghed zal zch aan de noordzjde van de Gooseweg ontwkkelen 5 p Ook na 200 zal zch een voortgaande verstedeljkngsdruk op Flevoland rchten De hudge verstedeljkngsgrenzen n Zudeljk Flevoland zjn waarschjnljk te beperkt om aan een omvangrjke vraag te voldoen Daarom s n het Omgevngsplan een ntegrale nrchtngsstude Zudeljk Flevoland aangekondgd Deze beoogt de verdere verstedeljkng aan een depgaand en ntegraal onderzoek te onderwerpen Hertoe wordt de gehele zone tussen Eemmeer en Jmeer n beeld gebracht, nclusef het gebed van Almere Pampus aan de westkant van Almere r, Doorwerkng en utvoerng van het Omgevngsplan De rol van de provnce verandert Zj s steeds meer regsseur, subsdeverlener, coördnator, stmulator en partner Deze neuwe rol brengt met zch mee dat het omgevngsbeled en de utvoerng daarvan zoveel mogeljk n samenspraak met andere overheden, maatschappeljke organsates en nwoners gestalte krjgt Herdoor wordt draagvlak gecreëerd en wordt het omgevngsbeled krachtger Ut de 'gereedschapskst' van nstrumenten zal het juste nstrument of de juste mx van nstrumenten moeten worden gezocht, zodat de beoogde doelstellngen op een effcënte wjze kunnen worden berekt Deze nstrumenten zjn: planvorrnng programmerng en onderzoek communcateve nstrumenten fnancële nstrumenten jurdsche nstrumenten Het n het Omgevngsplan beschreven beled voor de planperode krjgt utvoerng n tal van actvteten Het laatste hoofdstuk van het Omgevngsplan rcht zch op de beledsonderwerpen waar de provnce een ntensverng beoogt Deze zogenaamde speerpunten komen voort ut de centrale doelstellng Actvteten worden aangegeven voor de perode

17 L De provnce s gebonden aan een aantal utgangspunten Deze utgangspunten zjn grotendeels n de tekst van deze samenvattng verwerkt en zjn n paragraaf 66 van het Omgevngsplan puntsgewjs verwoord onder 'concrete beledsbeslssngen' en 'essentële elementen' De provnce mag van deze utgangspunten net afwjken Wenst de provnce dt wel te doen, dan dent het plan op de onderdelen te worden herzen l r Provnce Flevoland Postbus AB lelystad Bezoekadres: Vsarenddreef Telelefoon: +3' (0) Fax: +3' (0) Emal: omgevngsplanêflevolandnl Webste: wwwflevolandnl Fotografe: Camlla Zeguers, Lelystad Druk: Evers ltho en druk, Almere Vormgevng en kartografe: Provnce Flevoland ROV bureau Kartagrafe en Grafsch Ontwerp + Februar 200 ACTUEEL = = J"ml"lJ j""'um "r: L BELED JNFORMATE BESTUUR ALGEMEEN "L ' r r

18 P L A N K A A R T o \ / J:"',/,/", l Schagen ALK M A 4,R 5Vòmmene " " p',,/ Z A A N 5 Th 0 NOoRDZE ka N"" C'::;j" Mddenmeer H E E /;, R HY? 0 W A A R D ',, " " M "" +L,;,,_ A '"' / je (),, '","," '*, '" rl"\f\ #' ;'A\\, // r Û lu(hthave '(M: TEL V a;,\/"? 't l' """ SChPhol'l wees;' l,,;, S T E R t ' Het J Alsmeer WOERDEN j/ M G E \ ( l \ 0, _,; d:, ; ; H OOR N PUR, M ER : rró p, Volendem c', : D,::' \ \v/ jg t: 0 rf J ; jo' 'l ;,! t ";, f', '' " " \ t A,( f :? U'T REe H T '" v N G S p A N F E v 0 A N D M c J// r ':(' f \ '0/,, // lemmerx,,_\;,,,, Medemblk J ' m ' ENKHUZEN " :\"' STEOE!''R'Ó"'c / M, m Ì' :, J' ; " \, ; " / Ruen;' lagj oe' J _ erel 0_,,, / / WOlVEGA / " \:: \ \ \ "' f STEENWJK ( '"":;\\ / '( E L Y S ;;t: Nunspeet ;,,,, \ ) E b u r g o"! K Ä'M 'N %\ "" op,z WOL /'// ;,,J' ", f "\/ l / ;? MEPPE'( / // : \ // '" S / L E ft ' / ';" V/ / r:: " ; \Ø 't r'/ JSSEl L " 'E P e " Er m elo / \,,""''"'\ k BUS 5 \U M, " /" Putten D L3re rlí, p q ;)/, H l, V E R\ß U M r Jr;"A RN! rr / f :// l H " /\,/ : / \ ),! ' L V N T'E, /,,,;:: ';/,J(l; K E R ' d ' / tl, / \,, r"r' "\ ",E"E"4, _\",;,,E"'" T,/ ;:;;;;R'::j'T/' / "', 6,r; \ Bar9,eveld ""D' B t "",)' \ :j, p Z ElS T \ ' ' '\ :' " _ tp, L D 0 q, 'R' N '' r l "';', "o' d u, p o 00KM r, VERKLARNG STEDElJK GEBED HOOfDC NTUM SUBC NTUM BA;SKEN HESTRUCTUE NG VE WCHT NG 8EDRfSGE8ED CONCENUAT E GlASTUN 80UW landgoedeen EXTENSEVE 8EBOUWNG NT GULE NmHTNGSSTUOE,: D : "' '" 00 ", AGASCHG 8ED KAAKTESTHE OPEN RUMTE ECOLOGSCHE HOOFDSTRUCTUUR PROVo ECOlOGSCHE HOOFDsruCTUU ECOLOGSCHE VE8NDNG PROV, E(OLOGS(H VERBNDNG OV GE GOENSTwauu G OTE WAmtN lc (PEHS), l A(( NTWATE lan DSCHAPPELJKE VERSTRK NG ZwumpUNT E(REATE EN TOESME JlONDtE WAfER'ATUUR l ONTWKKElNG VOORO VER NATUUMD'UME NT ln 8WET) MltlEUESCHERMNGSG 8 DEN : ZWEMWATER GONDW OPtN B D NKWATE NOOR) LUCHTHAVt:N AUTOSNElWEG HOOfDWtG SPOORWEG MET STATON HOOWAMDG OPENBAAR VEVOE VAAWATH BUSLONGENSTROOK HOOGSPANN NGSLEONG GEMHNHGRENS PWVNC GR NS PROVNCE FLEVOLAND VHGE\lElD!!LU "VA!OVCt"E SlAH NOVE"'" 2000 N VAN fl!volad N' RQVOO096lA

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

IGIA. Aanvullend Bureauonderzoek. Flevokust Lelystad. fe* Vestiges of Che past Sporen uit het >7. Artheologie & cultuurhistorie.

IGIA. Aanvullend Bureauonderzoek. Flevokust Lelystad. fe* Vestiges of Che past Sporen uit het >7. Artheologie & cultuurhistorie. Vestges of Che past Sporen ut het >7 fe* GA Artheologe & cultuurhstore Aanvullend Bureauonderzoek Flevokust Lelystad ( Rapportnummer 446 Projectnummer V07/1062 SSN 1573-9406 Status en verse Concept 1.0

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie