Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt (010) (010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89"

Transcriptie

1 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus DA Rotterdam Telefoon (010) Fax (010) Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus GA RHOON wwwooms.com E-mal ABN AMRO 58, BTW NL B06 Onderwerp Datum Referente Behandeld door Emal Telefoon rechtstreeks Fax rechtstreeks Bestemmngsplan Groene Krusweg te Albrandswaard 3 me 2011 PvN Peter J. van Nederpelt (010) (010) Geacht College, Herbj berchten wj u namens de egenaar van de Bnderlocate, zjnde Beheers- en Belmj Erca B.V., alsmede namens de egenaar van het gemeentehus, zjnde Vorm Ontwkkelng / Next Real Estate B.V.. herna te noemen partjen, het volgende. Partjen hebben bede een belang bj een goede npassng bnnen het thans ter vse lggende bestemmngsplan. Inmddels hebben wj met uw ambtenaren al een aantal bjeenkomsten mogen hebben om onze zenswjze op het neuwe bestemmngsplan toe te lchten. Deze zenswjze s nmddels schrfteljk bevestgd en de kopeën treft u bjgaand aan. Bj uw college wllen wj nog extra aandacht vragen voor het navolgende. Zoals het bestemmngsplan thans voor lgt, s het voor partjen net mogeljk om dt gebed bedrjfseconomsch verantwoord te herontwkkelen tot een hoogwaardge kantorenlocate. Bnder zal haar actvteten als hovenersbedrjf, her ter plaatse dan ook moeten bljven utoefenen. Vorm Ontwkkelng / Next Real Estate B.V. zal de, n het verleden al eerder geopperde, ontwkkelng om van het gemeentehus een vrjstaand kantoorgebouw te maken ook moet laten varen. Tevens constateren partjen dat aan een andere locate, bnnen hetzelfde gebed een hogere bebouwngsdchthed s toegekend. Gaarne zouden wj van u een toelchtng wllen ontvangen waarom voorde locate van partjen een lagere bebouwngsdchthed s aangehouden. Partjen zjn van menng dat deze lagere dchthed hun belangen schaadt. Tenslotte wllen wj nogmaals benadrukken dat markttechnsch de Bnderlocate een utstekende kantorenlocate s met een goede zchtbaarhed, utstralng en een utstekende berekbaarhed met zowel openbaar vervoer als met de auto. NVM PARTNER IN DYNAMIS^ Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B V s een zelfstandge werkmaatschappj de onderdeel utmaakt van de Ooms Groep B.V te Rotterdam. Handelsregster nr , Op onze werkzaamheden zjn van toepassng de voorwaarden van de Nederlandse Verengng van Makelaars n onroerende goederen en vastgoeddeskundgen NVM. Deze zjn gedeponeerd bj de Kamer van Koophandel te Utrecht en worden door ons gaarne ter nzage Verstrekt. ledere aansprakeljkhed s beperkt tot het bedrag dat n het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakeljkhedsverzekerng wor utbetaald, vermeerderd met het egen rsco onder de verzekerng.

2 f Ooms Datum 3 me 2011 Referente Bestemmngsplan Groene Krusweg te Albrandswaard, blad 2 Thans zjn wj n gesprek met een groot havenbedrjf ut Albrandswaard. Omdat de andere locates bnnen uw gemeente net voldoen aan de gestelde esen, bestaat het rsco dat dt bedrjf zch n een andere gemeente zal vestgen. Vanut de belangen ten aanzen van de werkgelegenhed, kunnen wj ons net voorstellen dat dt wenseljk zou zjn. Namens parjen verzoeken wj u vrendeljk om een onderhoud om onze zenswjze en onze belangen nader toe te lchten. Wj zen uw berchten gaarne tegemoet. Met vrendeljke groet, boms Makelaars Bedrjfshusvestng b.v. Nederpelt r, makelaar o.g.)

3 real estate Gemeente Albrandswaard T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Hoefhoek PD POORTUGAAL Papendrecht, 27 aprl 2011 ' Onze referente: DvdV/mvpWDV Projectnummer: V240 j Betreft: Ontwerp Bestemmngsplan Groene Krusweg, Albrandswaard Locate: Terren Bnder Groenprojecten BV / (Beheer- en beleggngsmj. Erca BV) Bezwaren, wensen en vragen aangaande voorgenomen wjzgngen. Geachte heren/dames, Als gebouwegenaar van gebouw Poortugate, adres Hofhoek 5 te Poortugaal, u wel bekend, wllen wj onze vse ndenen op het concept bestemmngsplan. Wj zjn ten tjde van de bouw van Poortugate ervan ut gegaan dat dt pand een plek kreeg n een ntegrale kantoorontwkkelng op ook de rest van het 'Bnder terren' wj achten het wenseljk dat er een reële kans s dat er op het Bnder terren dusdange mogeljkheden worden geschept dat deze ontwkkelngen ook daadwerkeljk van de grond kunnen komen en hebben daarom een aantal bezwaren met betrekkng tot de voorgenomen bestemmngsplan wjzgngen aangaande het naastlggende perceel (Hofhoek 3, Poortugaal). In het bjlage- document 'wjz. 28.2' staat wat wj straks wel/net kunnen mogen bnnen het neuwe bestemmngsplan (artkel 28.2 onder c: Wro wjzgngsgebed 3). 1) Onder punt 28.2.C sub 2 wordt gesproken over 'het gebouw'. Om een haalbare faserng te bewerkstellgen zouden wj dt graag gewjzgd zen n 'de gebouwen'. 2) Onder punt 28.2.C sub 2 wordt tevens gesproken over een maxmaal BVO van '4.000 m^. In verband met mogeljke ontwkkelngen zouden wj dt graag gewjzgd zen n een maxmaal BVO van ' m2'.om een ontwkkelng mogeljk te maken op deze plek zal er een grondprjs betaald moeten worden aan de hudge egenaar waarvan de verkante meter prjs ongeveer overeenkomt met de mogeljk te realseren BVO kantoren. Anders zal er door marktwerkng noot op deze plek nvullng gegeven worden aan een bj de locate passende ontwkkelng. (De gehele kavel s groot 1 ha 34 a 87; ca m2) 3) Een 'regonale afstemmng'. Wj nemen aan dat hermee net bedoeld wordt dat aan een andere locate n de buurt van het metrostaton voorrang wordt verleend. 4) Onder punt 28.2.C sub 4 wordt gesproken over de afstand van gebouwen tot de kerk tenmnste 125 m bedraagt. Wj gaan ervan ut dat dt gemeten wordt vanaf de kerktoren. NEXT Real Estate BV :.;. -.,.'..-<,\*efweg HC fependrecht rv.,-,>- ;,rlbstbus AAftpendrecht '<+3\ K» >:+3l > < J '-ra ft'v. ISL8I I740274BOI IvtXTtolEsUeB.V5eenontfedMlvandeV4ndct\6rml«d5ven

4 real estate 5 ) Onder punt 28.2.C sub 5 wordt gesproken over een maxmale bouwhoogte van '12 meter 1. Om een marktconforme verdepngshoogte te kunnen realseren zal er een verdepngshoogte van ver maal 3,60 meter wenseljk zjn; 14,40 verdepngshoogte met een utzonderng voor nstallate en lftopbouw zou beter passen bj deze plek. 6) Onder punt 28.2.C sub 5 wordt tevens gesproken over een opbouw trapsgewjs van 1 bouwlaag naar 4 bouwlagen'. Om kwaltet n de mogeljke ontwkkelngen te houden zouden wj dt graag gewjzgd zen n trapsgewjs van 2 bouwlagen naar 4 bouwlagen. Met rumte voor opbouw voor lftutloop en nstallaterumte; 'platte pannenkoeken' van 1 laag doen geen recht aan deze plek. Met vrendeljk groet, Next Real Estate Daan van der Vorm NEXT Real Estate BV n : ", -: - cvfeerweg HCfependtecht & - *.e, Ibstbus AA^pendrecht r :> "< \' > ;- :</- ; Bï r n v^nlsi I740274B01 NEXTRealEslaleBVseenondc.dcclvandeV&nde\t)mb«ljven

5 bnder groenprojecten Plaats: Poortugaal Gemeente Albrandswaard Datum; T.a.v. Het college van burgemeester en wethouders Onzere}.: 12/TB Postbus 1000 Uwref.: 3160 GA RHOON Contact: Thod Bnder Tel.nr.: 01O l E-mal: Bjlage(n): 2 Betreft: Indenng zenswjze BINDER Ontwerp Bestemmngsplan "Groene Krusweg/ Metrobaan", Albrandswaard. Locate: Terren Bnder Groenprojecten BV/ (Beheers- en bel mj Erca BV) Bezwaren, wensen en vragen aangaande voorgenomen wjzgngen. Geacht college, Met betrekkng tot de voorgenomen bestemmngsplan wjzgngen aangaande ons perceel (Hofhoek 3, Poortugaal) hebben wj de volgende bezwaren, wensen en vragen. In het bjlage-document "wjz. 28.2" staat wat wj straks wel/net kunnen en mogen bnnen het neuwe bestemmngsplan (artkel 28.2 onder c: Wro wjzgngsgebed 3 ). Daarnaast hebben wj een kadastrale tekenng bjgevoegd met daarop aangegeven een 100m- en 125 m ljn, vanaf de kerk. 1) Onder punt 28.2.C sub 2 wordt gesproken over "het de gebouwen". Ivm mogeljke gefaseerdhed van ontwkkelngen zouden wj dt graag gewjzgd zen n "de gebouwen". 2) Onder punt 28.2.C sub 2 wordt tevens gesproken over een maxmaal BVO van "4.000 m2". Ivm mogeljke ontwkkelngen zouden wj dt graag gewjzgd zen n een maxmaal BVO van " m2". ( Toelchtng: De gehele kavel s groot 1 ha 34 a 87 ca ( m2) en derhalve bedrjfseconomsch net nteressant om te herontwkkelen bj een BVO van maxmaal 4.000m2) 3) Onder punt 28.2.C sub 3 wordt gesproken over een "regonale afstemmng". Wat wordt bedoeld met de term regonaal en we stemt af? Zjn er crtera we als eerste mag ontwkkelen? 4) Onder punt 28.2.C sub 4 wordt gesproken over de afstand van gebouwen tot de kerk tenmnste 125 m bedraagt. Dt wensen wj gaarne te wjzgen n tenmnste loom. (Toelchtng: De kavel kan anders te beperkt benut worden om een bedrjfseconomsche ontwkkelng te kunnen realseren) 5) Onder punt 28.2.C sub 5 wordt gesproken over een maxmale bouwhoogte van "12 meter". Ivm mogeljke ontwkkelngen zouden wj dt graag gewjzgd zen n "16 meter". 6)Onderpunt28.2.csub5 wordt tevens gesproken over een opbouw "trapsgewjs van 1 bouwlaag naar 4 bouwlagen". Ivm mogeljke ontwkkelngen zouden wj dt graag gewjzgd zen n "trapsgewjs van 2 bouwlagen naar 5 bouwlagen". Voor eventuele vragen en/of opmerkngen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Thod Bnder Bnder Groenprojecten Adres Hofhoek 3, Pocnuyaal " '!. 010 SO n'<! E-.al nfcsbnrer -'l K.v.K. S'tlsm }A:!')'/ } Rabobank Posljtrfs Postbus 711, AA Pootuqjjl rwtou; 501 ïr-sso Internet www bmdcr.n! BTW nr, N. 009(j/3 :.;/S 8ü' Postbank Bnder Gtoenprojeften ö.v. s voor a! haar densten gerertffeprd volgens ISO VCA*". Groenkeur groenvoorzenng en Groenkeur dak/gevebegrr-ennq. e;

6 43 Artkel 28 Algemene wjzgngsregels 28.1 Algemeen» Burgemeester en wethouders zjn, overeenkomstg het bepaalde n artkel 3.6 ld 1 onder a van de Wet rumteljke ordenng, bevoegd het plan te wjzgen, nden aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: a. het oprchten van gebouwen ten denste van (openbare) nutsvoorzenngen met een nhoud van ten hoogste 150 m 3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dt voor zover deze op grond van de 'Algemene afwjkngsregels' net kunnen worden gebouwd; b. een engszns andere stuerng en/of begrenzng van bouwpercelen, dan wel bestemmngsvlakken, bouwgrenzen en/of aandudngen, nden bj de utvoerng van het plan mocht bljken dat verschuvngen nodg zjn ter utvoerng van een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, bestemmngsvlak dan wel bouwvlak met net meer dan 10 m mag worden verschoven én de vergrotng van het vlak net meer dan 10% bedraagt; c. het schrappen of wjzgen van de gegeven bestemmng 'Waarde - Archeologe 1 t/m 5' nden ut nader archeologsch onderzoek s gebleken, dat net langer sprake s van een gebed met oudhedkundge waarden, dan wel nadat er sprake s van opgravngen en documentate waardoor de planologsche beschermng net langer gehandhaafd behoeft te bljven; d. het wjzgen van de bestemmng 'Groen' n de bestemmng 'Verkeer' nden dt noodzakeljk wordt geacht om te kunnen voorzen n voldoende parkeerplaatsen n de omgevng dan wel n de bestemmng 'Tun' of 'Wonen' nden dt past n het gemeenteljk groenbeled. P 28.2 Wjzgngsgebeden Burgemeester en wethouders zjn, overeenkomstg het bepaalde n artkel 3.6 ld 1 onder a van de Wet rumteljke ordenng, bevoegd het plan te wjzgen, nden aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: a. het wjzgen van de bestemmng van de gronden ter plaatse van de aandudng 'Wro-zone-wjzgngsgebed-1' n de bestemmngen 'Maatschappeljk', 'Verkeer' en/of 'Water' ten behoeve van een maatschappeljke functe n het groen, mts: 1. vooraf een bouwplan met nrchtngsplan s voorgelegd waarut bljkt dat sprake s van: een bjzondere gebouw (parkjuweel) ter markerng en versterkng van de groene entreezone; een ngetogen gebouw, rumteljk ondergeschkt aan de kerk; 2. de grondoppervlakte en/of het brutovloeroppervlak van het gebouw net meer bedraagt dan m 2 ; 3. de bouwhoogte net meer bedraagt dan 10 m; 4. een geludsgevoelge functe zoals een school utslutend s toegestaan nden voldaan wordt aan de Wet geludhnder; 5. toepassng wordt gegeven aan het bepaalde n ld regels bestemmngsplan "Groene Krusweg" voorontwerp

7 44 b. het wjzgen van de bestemmng van de gronden ter plaatse van de aandudng 'Wro-zone-wjzgngsgebed-2' n de bestemmng 'Maatschappeljk', met de aandudng 'begraafplaats' ten behoeve van een utbredng van de bestaande begraafplaats. c. het wjzgen van de bestemmng van de gronden ter plaatse van de aandudng 'Wro-zone-wjzgngsgebed-S' n de bestemmngen 'Bedrjf of 'Kantoor' ten behoeve van een utbredng van de bestaande functe dan wel bj bedrjfsbeëndgng naar een kantoorfuncte, mts: 1. vooraf een bouwplan met nrchtngsplan s voorgelegd waarut bljkt dat sprake s van stedenbouwkundge en landschappeljke versterkng voor het metroplen en zjn omgevng; 2. de totale grondoppervlakte en/of het brutovloeroppervlak van het de gebouwen net meer mag bedragen dan m 2 ; 3. het aanbod aan kantoren regonaal s afgestemd; 4. de afstand van gebouwen tot de kerk tenmnste 125 m bedraagt; 5. de bouwhoogte van gebouwen net meer bedraagt dan 12 m waarbj de bebouwng ten opzchte van de kerk trapsgewjs van 1 bouwlaag naar 4 bouwlagen mag worden gebouwd; 6. toepassng wordt gegeven aan het bepaalde n ld d. het wjzgen van de bestemmng van de gronden ter plaatse van de aandudng 'Wro-zone-wjzgngsgebed-4' n de bestemmngen Kantoor nden de functe van poltebureau ter plaatse wordt beëndgd, mts: 1. het bouwvlak net wordt vergroot; 2. de bouwhoogte van gebouwen net meer bedraagt dan 10 m; 3. toepassng wordt gegeven aan het bepaalde n ld e. het wjzgen van de bestemmng van de gronden ter plaatse van de aandudng 'Wro-zonewjzgngsgebed-5' n de bestemmngen 'Bedrjf of 'Kantoor' alsmede 'Groen', 'Tun', 'Verkeer - verbljfsgebed' en 'Water' ten behoeve van een herontwkkelng naar bedrjvghed en/of kantoren, mts: 1. vooraf een bouwplan met nrchtngsplan s voorgelegd waarut bljkt dat sprake s van bedrjven of kantoren n een groene omgevng; 2. het bouwplan past n een gebedsvse voor de omgevng Krusdjk-West met een aantoonbare versterkng van het groene karakter gezen vanut de Groene Krusweg; 3. het totale toe te voegen brutovloeroppervlak n het gehele wjzgngsgebed net meer mag bedragen dan m 2 waarvan ten hoogste m 2 brutovloeroppervlakte aan kantoren; 4. zelfstandge kantoren utslutend zjn toegestaan: bnnen een zone van 300 m van het metrostaton; nden het aanbod n regonaal verband s afgestemd; 5. de bouwhoogte van gebouwen net meer bedraagt dan 12 m; 6. bedrjven tot en met mleucategore 4 mogen worden toegestaan mts ten opzchte van bestaande wonngen voldoende afstand wordt gehouden waarbj toepassng regels bestemmngsplan "Groene Krusweg" voorontwerp

8 45 wordt gegeven aan de publcate 'bedrjven en mleuzonerng, VNG 2009'; 7. toepassng wordt gegeven aan het bepaalde n ld 28.3; 8. een gefaseerde toepassng van de wjzgngsbevoegdhed s toegestaan. f. het wjzgen van de bestemmng van de gronden ter plaatse van de aandudng 'Wro-zone-wjzgngsgebed-ö' n de bestemmngen 'Bedrjf, 'Groen', 'Tun', 'Verkeer - verbljfsgebed' en 'Water' ten behoeve van een herontwkkelng naar bedrjvghed en/of kantoren, mts: 1. vooraf een bouwplan met nrchtngsplan s voorgelegd waarut bljkt dat sprake s van bedrjven n een groene omgevng; 2. het bouwplan past n een gebedsvse voor de omgevng Krusdjk-Oost met een aantoonbare versterkng van het groene karakter gezen vanut de Groene Krusweg; 3. de totale utbredng aan grondoppervlakte en/of het brutovloeroppervlak van het de gebouwen n het gehele wjzgngsgebed net meer mag bedragen dan m 2 ; 4. zelfstandge kantoren zjn net toegestaan; 5. de bouwhoogte van gebouwen net meer bedraagt dan 12 m; 6. bedrjven tot en met mleucategore 4 mogen worden toegestaan mts ten opzchte van bestaande wonngen voldoende afstand wordt gehouden waarbj toepassng wordt gegeven aan de publcate 'bedrjven en mleuzonerng, VNG 2009'; 7. toepassng wordt gegeven aan het bepaalde n ld 28.3; 8. een gefaseerde toepassng van de wjzgngsbevoegdhed s toegestaan Toetsngskader Alvorens toepassng te geven aan het bepaalde n ld 28.2 dent voldaan te worden aan de onderzoeksverplchtrg op de volgende onderdelen (ze plantoelchtng voor nadere beschrjvng): a. luchtkwaltet; b. voldoende parkeergelegenhed; c. mobltetstoets; d. bodemkwaltet; e. watertoets; f. archeologe; g. externe velghed, nclusef QRA voor de afwegng van het groepsrsco; h. ecologe, toetsng flora- en faunawet;. economsche utvoerbaar en kostenverhaal. regels bestemmngsplan "Groene Krusweg" voorontwerp

9 Ultreksel Kadastrale Kaart Uw referente: PvN M l I f" I 17 XEEZEEEM JANVANALMONC Deze kaart s noordgercht Perceelnummer?5 Husnummer Kadastrale grens Voorlopge grens - Bebouwng Overge topografe Voor een eenslucend uttreksel, ROTTERDAM, 28 feüruar 2011 De bewaarder van he kadaster en de openbare regsters Schaal 1:2000 Kadastrale gemeente Secte Perceel POORTUGAAL A 2714 Aan Ut uttreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. Do Denst voor het kadaster en de openbare rogslors behoudt zch de ntellectuele egendomsrechten voor, waaronder hel auteursrecht en hot databankenrechl.

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

aid] to Principeverzoek ontwikkeling "Roderweg-Hamsestraať te Liempde

aid] to Principeverzoek ontwikkeling Roderweg-Hamsestraať te Liempde projectontwkkelng ys Gemeente Boxtel T.a.v. Peter van de Wel en Margreet Kosters Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL L3 NTE BOXTEL 3 1 JUL 2015 ad] to Onze ref. Proj.nr. RvT/J Re/08 Son en Breugel, 28 jul 2015

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

15, Burgemeester en wethouders van Harlingen Voorstraat BD Harlingen. Harlingen 19 april 2015

15, Burgemeester en wethouders van Harlingen Voorstraat BD Harlingen. Harlingen 19 april 2015 15,001 52 Burgemeester en wethouders van Harlngen Voorstraat 35 8861BD Harlngen Harlngen 19 aprl 2015 No. Betreft aanvraag wjzgng bestemmngsplan Wllemshaven Harlngen NL IMRO.0072.Wllemshaven-V001 Geacht

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan. j " r~ o Rjkswaterstaat Zeeland Projectbureau _Zeewerngen Postbus 1000 4330 ZW MDDELBURG uw bref: 3 februar 20 ons kenmerk:.f 1012 datum: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus.51. 4690 AB Tholen telefoon:

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies.

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies. College van B&W Gemeente Rjswjk t.a.v. de heer M. de Hoog Postbus 5305 2280HH RJSWJK ZH ÖRG. ONÜEKDEtl RE6. KENMERK 7 0 6 m 203 Hoogheemraadschap van Delfland U W B R E F m februar* 203 U W O N S K E N

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Meidoornweg. Projectinformatie. Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0)

Meidoornweg. Projectinformatie. Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp. btmakelaars.nl. BT Makelaars +31 (0) Projectinformatie Meidoornweg Meidoornweg 2-8 Badhoevedorp btmakelaars.nl BT Makelaars +31 (0) 20 3 166 166 info@btmakelaars.nl Te koop Meidoornweg 2-8 te Badhoevedorp Projectomschrijving Het gebouw heeft

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 30a van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus

Nadere informatie

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 l'%.3 H t!.-ï ':3ï!.-S ' n > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Mnstere van Economsche Zaken Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overhedsdentfcatenr

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus 3000

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar!

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar! Burgemeester Lemmensstraat n Geleen Neuwbouw: 21 eengeznswonngen End 2013 klaar! Huren bj ZOwonen verhuurt 14.000 wonngen n de gemeenten Sttard-Geleen, Beek, Schnnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Zienswijzen. Ontwerp bestemmingsplan Luchthaven 2013

Zienswijzen. Ontwerp bestemmingsplan Luchthaven 2013 Zenswjzen Ontwerp bestemmngsplan Luchthaven 2013 Nr. Stuk Datum ontvangst: ndener: nummer: 1 A13.04900 13 jun 2013 Mevr. LS.Wjnker-Gangadn 1a A13.04975 18 jun 2013 " 2 Al 13.05674 10 jul 2013 Dhr. D.H.

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

peutz INGEKOMEN 2 ÍS MEI 2023 I f Gemeente Emmen T.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus RA EMMEN Zoetermeer, 28 mei 2013

peutz INGEKOMEN 2 ÍS MEI 2023 I f Gemeente Emmen T.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus RA EMMEN Zoetermeer, 28 mei 2013 INGEKOMEN 2 ÍS MEI 2023 peutz Gemeente Emmen T.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 30001 7800 RA EMMEN Zoetermeer, 28 me 2013 Betreft: Ref.: Geachte heer, mevrouw, * 1 3. 4 1 9 4 7 6 * Zenswjze ontwerpbestemmngsplan

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen Scholtenswijk Oude Pekela Wonen waar u zch thus voelt Verhuurbrochure Ver huurwonngen Scholtenswjk Oude Pekela Algemene Informate Aan de Scholtenswjk n Oude Pekela realseert Acantus samen met Brunng b.v. ver socale huurwonngen.

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan

Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan MleuadvesNoord «* Aan: Het college van Gedeputeerde staten van Fryslan c. nr. ass. nr.: J Rottevalle, 2 maart204 ngek.: Afdelng. 2 5 MRT 20U Beh. door: Afd. Hoofd WB.. wt Uo Geachte heer/mevrouw, voor

Nadere informatie

Verkocht ca. 4.950 m² ca. 7.088 m² 220,- per m² v.o.n. excl. BTW Verkocht ca. 8.780 m² Verkocht ca. 12.000 m² Verkocht ca. 8.858 m² Verkocht ca. 15.424 m² Verkocht ca. 5.684 m² Verkocht ca. 2.849 m² Verkocht

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Raadsinformatiebrief. Onderwerp. Invulling groenzone ten zuiden van het plan Hertog Janstraat 30. Inleiding/aanleiding

Gemeente Oirschot. Raadsinformatiebrief. Onderwerp. Invulling groenzone ten zuiden van het plan Hertog Janstraat 30. Inleiding/aanleiding Gemeente rchot Raadnformatebref nderwer nvullng groenzone ten zuden van het lan Herg Jantraat 30. nledng/aanledng n de raadvergaderng van 2 jun 20 heeft de gemeenteraad de raadkader voor de ontwkkelng

Nadere informatie

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden.

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden. AMENDEMENT Agendapunt Nr. 13 Ondetwerp nlednq W n ke ltjdenverorden n g De raad van de gemeente Tytsjerksteradel n vergaderng bjeen op26 me 2016 Voorgesteld amendement bes u t d e "W n keltjdenverorde

Nadere informatie

Schets landschappelijke inpassing

Schets landschappelijke inpassing Schets landschappeljke npassng.' -.v ( V ' \c :. ''C ^,.l >^ ', f V ^ ' tv ll ' t,ï;v,... -. 'T!pr: -ju-;' S;..aÉff w %,^gls 'Oê» rr,;- = Tï è ÜM- % ïït Jr Bart van der Lely Achterdjk 6 476RE ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RVB06-0066 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Planschade De Parade, Koevoetstraat 29 te Bergen op Zoom : SRO&QJ/Q3Z, _ Sector : Rumteljke Ontwkkelng

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

Zandstraat 53-01, Beneden-Leeuwen

Zandstraat 53-01, Beneden-Leeuwen TE HUUR Zandstraat 53-01, Beneden-Leeuwen Projectinformatie Algemene gegevens: In het centrum van Beneden-Leeuwen gelegen representatieve kantoor- / winkelruimte te huur die te gebruiken is ten behoeve

Nadere informatie

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object

Te Huur. Vrijblijvende Projectinformatie. Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN. Object Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Kantoorruimte Prins Willem-Alexanderlaan 701-725 7311 ST APELDOORN Object Te huur kantoorruimte gelegen op één van de mooiste locaties in Apeldoorn, aan de rand

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL

VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL VERKOOPINFORMATIE Kavel nieuwbouw kantoor HOFHOEK 1 TE POORTUGAAL Algemeen De gemeente Albrandswaard verkoopt een kavel voor een vrijstaand kantoor met uitstraling, gelegen op een unieke zichtlocatie aan

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Namens onze client, de heeren mevrouw Wagemakers, gevestigd aan de Nederheide 21 te Roosendaal, bericht ik u als volgt.

Namens onze client, de heeren mevrouw Wagemakers, gevestigd aan de Nederheide 21 te Roosendaal, bericht ik u als volgt. ACCOUNTANTS EN ADVISEURS College van B&W van de gemeente Roosendaal Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL referentie uw contactpersoon doorkiesnummer datum betreft 05096830/096. ROM.cbr J.B.M. Lauwerijssen (jan.lauwerijssen@abab.nl)

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

TE HUUR: Representatieve kantoren van 12 tot 200 m 2

TE HUUR: Representatieve kantoren van 12 tot 200 m 2 TE HUUR: Representatieve kantoren van 12 tot 200 m 2 WWW.VLIJTSEWEG89.NL Kantoorruimte gesitueerd in de directe omgeving van onder meer het populaire Zwitsal terrein en het centrum van Apeldoorn. Voor

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Amsterdam, Hoogoorddreef 2 Object Het Object is gelegen op de hoek van het Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid Oost. Kadastrale aanduiding Gemeente Weesperkarspel,

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het (voormalige) post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het winkelcentrum

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -".)

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -.) 1 ERNST&YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 (0) 88-407 6197 Fax: +31 (0) 88-407 6005 www.ey.nl Het College van Bestuur van Stadsrego Arnhem

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Parkweg 158 te Vlaardingen KvK: BTl[r: NVM Bouman Makelaardij Riouwlaan NL Vlaardingen

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Parkweg 158 te Vlaardingen KvK: BTl[r: NVM Bouman Makelaardij Riouwlaan NL Vlaardingen BOUMAN MAKELAARDJ Plon F. Bouman - de Wolf Regeer makelaer - axaeur Parkweg 158 e Vlaardngen Bouman Makelaardj Rouwlaan 56 3131 NL Vlaardngen Telefoon: OLO -2342693 KvK: 24294373 BTl[r: 057263607801 E-mal:

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan "Centrum Epe"

Zienswijzennota Bestemmingsplan Centrum Epe Zenswjzennota Bestemmngsplan "Centrum Epe" Zenswjzennota 203-8850 :!! nhoudsopgave nhoudsopgave. nledng 2 2. Zenswjzen 3 3. Vooroverlegreactes 32 4. Ambtshalve wjzgngen 33 Zenswjzennota . nledng De voorlggende

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Te Huur. Winkelruimte Kosterstraat CB VAASSEN. Vrij parkeren in de directe omgeving van het pand ,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Te Huur. Winkelruimte Kosterstraat CB VAASSEN. Vrij parkeren in de directe omgeving van het pand ,- per jaar, te vermeerderen met BTW. Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Winkelruimte Kosterstraat 2 8171 CB VAASSEN Object/ligging Winkelruimte op hoeklocatie gelegen naast Schoonenberg Hoorcomfort en tegenover de Jumbo en Albert Heijn.

Nadere informatie

2 A NOV Middelburg. 24 november 2015

2 A NOV Middelburg. 24 november 2015 Archefexemplaar Archefexemplaar 1h Gedeputeerde Staten Provnce Zeeland Gedeputeerde Staten Provnce Zeeland ï I 1 bercht op bref van: 1 maart 201 Jacoba van Beeren B V bercht op bref van: 1 maart 201 Jacoba

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie

Vrijblijvende objectinformatie Real Estate Vrijblijvende objectinformatie Wezep, Clematisstraat 2 Object Het voormalige post- en bestelkantoor met terrein en ondergrond, gelegen aan de Clematisstraat 2 te Wezep, aan de rand van het

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

VASTGOED. Namens onze cliënt, de heer A.P. van Heeren, wonende bij zijn ouders aan de Zuidendljk 577, 3329 LD Dordrecht, berichten wij u het volgende.

VASTGOED. Namens onze cliënt, de heer A.P. van Heeren, wonende bij zijn ouders aan de Zuidendljk 577, 3329 LD Dordrecht, berichten wij u het volgende. 6I> 3 -^^^^gsc 1V1PGD32011110709160109 l ^ k-ï 1 ^ GD3 07.11.2011 0109 '^ VASTGOED AANTEKENEN Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 5 3300 AA DORDRECHT Agrarische

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie