Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking"

Transcriptie

1 Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n korte tjd onstumg gegroed s. Om ontzulng n systemen goed te kunnen vormgeven s het noodzakeljk ook over een voortbrengngsproces te beschkken en s neuwe samenwerkng n de keten nodg. Harre Bastaansen en Martn van den Berg ICT speelt een net meer weg te denken rol n onze samenlevng. Het vakgebed van ICT s echter relatef neuw. In combnate met de onstumge groe van ICT-toepassngen heeft dt geled tot mplementates de kunnen worden getypeerd als. Deze verzulng geldt voor twee dmenses: de systemen en het voortbrengngsproces. Het besef dat ontzulng van bede dmenses nodg s, drngt steeds meer door. Aan de systeemkant wordt dan gesproken over ontvlechtng en zen we als oplossng meerlagenarchtecturen ontstaan. Aan de kant van het voortbrengngsproces wordt gesproken over keten- of lfecyclemanagement en zen we concepten als Product Lfecycle Management en Applcaton Lfecycle Management. Wj vragen her aandacht voor de relate en de afhankeljkhed tussen de bede dmenses van ontzulng. Om ontzulng n systemen goed te kunnen vormgeven s het noodzakeljk ook over een voortbrengngsproces te beschkken. De ontzulng van bede dmenses dent n samenhang plaats te vnden: ontzulng van systemen noodzaakt tot neuwe samenwerkng n de keten. Verzulng n systemen Tradtonele ICT-systemen worden gekenmerkt door een sterke verwevenhed n de mplementate van (operatonele) data, processen en bedrjfsvoerngnformate. Dt s vaak gekoppeld aan een ICT-kolom per geproduceerd product of geleverde denst. Voor veel organsates s deze stuate ongewenst omdat de heeft geled tot enerzjds meerdere systemen de vergeljkbare functes mplementeren (grote kosten door systeemduplcates), en anderzjds een veelhed aan onderlnge verbndngen tussen de systemen bj toenemende behoefte aan samenwerkng tussen de slo s (nflexbltet door de wel bekende IT-spaghett). Ontzulde systemen daarentegen worden gekarakterseerd door een meerlagenarchtectuur met een explcete schedng tussen lagen voor bjvoorbeeld opslag van operatonele data, bass- IT-functes, processen, beslssngslogca en bedrjfsvoerngnformate. Bnnen elke laag wordt daarbj gestreefd naar een set van herbrukbare modules. Dt resulteert n een ecosysteem van (herbrukbare) modules bnnen verschllende archtectuurlagen. Ter llustrate een voorbeeld ut de verzekerngswereld: n een systeem s een schadesysteem geen slo (meer), maar een samengesteld systeem dat gebrukmaakt van de 56

2 Samenvattng Om ICT-systemen te ontzulen en een meerlagenarchtectuur te creëren moet vooraf goed worden nagedacht over de benodgde functonaltet van de lagen, de modules daarn en de nterfaces ertussen. Hervoor s samenwerkng nodg met het voortbrengngsproces. Om het voortbrengngsproces van de archtectuur over de ndvduele dscplnes af te stemmen s Archtectuur Lfecycle Management nodg. modules bnnen de dverse archtectuurlagen. Als de organsate daarbj ook nog haar kanaal- of dstrbutekant ontkoppelt van de productsystemen, ontstaan samengestelde systemen de net meer specfek gercht zjn op de afhandelng van klantnteractes va een bepaald kanaal. Ze maken gebruk van meer herbrukbare modules om data ut op te halen, beslsregels te hergebruken, processen samen te stellen en bovenden om productnformate op te halen. Productgerchte slosystemen zjn afgebroken tot admnstrates waarn productnformate wordt vastgelegd, zoals weergegeven n fguur 1. De fguur geeft zowel de lagenstructuur weer als voorbeelden van herbrukbare modules bnnen elke laag. Het zal dudeljk zjn dat de meerlagenarchtectuur een neuwe structuur van ICT-systemen nhoudt. Van belang bj het ontwerpen van dergeljke neuwe structuren s dat goed vooraf wordt nagedacht over de benodgde functonaltet van de lagen, de modules bnnen de lagen en de nterfaces daartussen. In het defnëren en mplementeren van de (functonaltet en de nterfacng van de) modules lgt de noodzaak voor samenwerkng n het voortbrengngsproces. Verzulng n het ICTvoortbrengngsproces Het ICT-voortbrengngsproces bestaat ut een keten van dscplnes: het analyseren, archtectureren, ontwerpen, bouwen, testen en beheren van toepassngen. Elk van deze vakdscplnes heeft zch door de tjd heen ndvdueel ontwkkeld en verbeterd. Zo zjn n de loop der tjd best pract- nternetkanaal managementnformate tussenpersonenkanaal callcenter bedrjfsvoerngnformate aanvraag verzekerng leverng verzekerng verhuzng vraag over nota beslssngslogca tarefregels klantacceptateregels vergoedngsregels procesfunctonaltet check kredetwaardghed verstuur nota bepaal pakketkortng bass-it-logca operatonele data schadesysteem levensysteem hypothekensysteem sparensysteem klantdata productdata factuurdata Fguur 1. Naar e systemen bestaande ut lagen en herbrukbare modules 57

3 ces en methoden beschkbaar gekomen en zjn er mogeljkheden tot certfcerng ontstaan. De ntegraltet over de totale ICT-voortbrengngsketen s daarbj echter onvoldoende geborgd. Sterker nog, de ICT-voortbrengngsketen s. Elke dscplne streeft naar optmalsate, maar het totaal s suboptmaal. Dt s geïllustreerd n fguur 2. Elke dscplne heeft haar egen methoden, techneken en talen. Utendeljk ledt dat tot veel modellen en beschrjvngen de worden opgeslagen n egen databases of bnnen egen omgevngen de alleen toegankeljk zjn voor de egen dscplne. Natuurljk wordt er nformate overgedragen tussen de dscplnes, maar dat gebeurt veelal n de vorm van dkke documenten: busnessanalyserapporten, project-start-archtecturen, functoneel ontwerpen, technsch ontwerpen, testspecfcates et cetera. Bj het specfceren van ICT-systemen wordt veel gemodelleerd. Het ontwkkelen van een systeem verest nu eenmaal een modelmatg nzcht n het bedrjfsgebed dat behoefte heeft aan deze toepassng. Er worden dan ook allerle modellen en dagrammen gemaakt: bedrjfsfunctemodellen, bedrjfsobjectmodellen, gegevensmodellen, procesmodellen, use-casedagrammen, klassendagrammen, nteractemodellen, componentendagrammen et cetera. Het probleem s dat elke vakdscplne haar egen set van modellen heeft en beperkt gebrukmaakt van de modellen de door een andere dscplne al eerder zjn gemaakt. Dt probleem wordt mede veroorzaakt door het fet dat elke dscplne haar egen notatewjzen en toolsets gebrukt om modellen te maken. Dt ledt tot een zeer neffcënt, dus duur en tjdrovend ICTvoortbrengngsproces. Maar dat net alleen. Het proces zelf s gevoelg voor fouten door het gebruk van verschllende methodeken, modellen en talen. Herdoor wordt een groot rsco gelopen dat het endresultaat (het systeem of een component) net aan de oorspronkeljke esen voldoet. Deze stuate zen we nog steeds n tal van organsates. Gechargeerd kan het ICT-voortbrengngsproces worden vergeleken met het bouwen van de toren van Babel. De kwam noot af omdat de mensen elkaar net begrepen, ze fguur 3. Langzamerhand begnt ook op dt gebed het besef te ontstaan dat de volledge keten, het totale ICTvoortbrengngsproces, ntegraal beschouwd moet worden. Dt vergt een neuwe aanpak ( cultuur ) om het voortbrengngsproces van de archtectuur over de ndvduele dscplnes af te stemmen. We vangen dt her onder de term Archtectuur Lfecycle Management. Er bestaat nog geen ntegrale methodek of oplossng voor Archtectuur Lfecycle Management waarbj de dverse modules van de verschllende lagen n de meerlagenarchtectuur n samenhang over de volledge levenscyclus kunnen worden gemanaged. Wel zen we dat er op relevante deelgebeden stappen worden gezet. Verschllende onderdelen zjn er al. Concepten als Product Lfecycle Management, Applcaton Lfecycle Management, agle development en nformatemodellerng sluten daarbj aan en denen onderdeel van de cultuur te worden. Maar zover zjn we nog net. analyse archtectuur ontwerp bouw test beheer DEMO BPMN ArchMate DYA TOGAF RUP UML RUP DSDM ISTQB TMap ITIL ASL BSL Fguur 2. Verzulng n het ICT-voortbrengngsproces 58

4 Fguur 3. Toren van Babel door Peter Breughel de Oudere Relate tussen verzulng n systemen en voortbrengngsproces De grote vraag s wat de relate s tussen het ontzulen van systemen en het ontzulen van het voortbrengngsproces. Als we slosystemen wllen vervangen door een meerlagensysteem, heeft het grote voordelen als de verschllende ICTdscplnes ut het voortbrengngsproces met elkaar samenwerken. Een stuate zoals n fguur 1 geeft het egenljk al aan. In een meerlagenarchtectuur zjn het modules ut de verschllende lagen de samen met elkaar een systeem vormen op het moment dat er bjvoorbeeld een verzoek van een klant wordt afgehandeld. Elk van deze modules heeft een levenscyclus de effcënt gemanaged moet worden. Dt managen s van nog groter belang als we beseffen dat een bepaalde module n meerdere systemen gebrukt wordt. In een SOAarchtectuur s dat just het streven. In fguur 4 zjn bede dmenses van ontzulng utgezet. Het mag dudeljk zjn dat het voor veel organsates optmaal s om n het kwadrant rechtsboven, compettef voordeel, te belanden. In de hudge stuate bevnden ze zch echter veelal n het kwadrant lnksonder, verstard. Daarom s de vraag wat de route s om van lnksonder naar rechtsboven te evolueren. systemen In de hudge stuate wordt bnnen organsates vaak getracht een meerlagensysteem te realseren n een tradtonele cultuur van onvoldoende samenwerkende dscplnes n het voortbrengngsproces. In onze optek s daarbj dan sprake van neuwe structuren met oude culturen, zoals fguur 4 aangeeft. Wj zjn van menng dat het realseren van meerlagensystemen dan een groot gevaar van mslukken heeft. Mensen n de organsate zjn mmers net gewend met elkaar samen te werken en (heel extreem gesteld) begrjpen elkaar nauweljks. Dat kan ertoe leden dat de opleverng van de verschllende componenten van een meerlagensysteem lang op zch laat wachten en, wat nog erger s, dat het endresultaat onbetrouwbaar s. In een gedstrbueerde omgevng, waarn verschllende componenten met elkaar moeten samenwerken, kan dat funest zjn. Het gevolg kan zjn dat opdrachtgevers de leverancers van componenten net meer vertrouwen en weer overgaan tot het zelf bouwen van een systeem: de stuate de heeft geled tot de vele slosystemen waar we just vanaf wllen. Wat als we ICT-dscplnes beter met elkaar wllen laten werken n een omgevng met slosystemen? Dt gaat prma. Door de betere samenwerkng worden systemen goedkoper en beter beheerbaar en kunnen aanpassngen sneller en beter worden gerealseerd. Dt schept de randvoorwaarden om, wanneer nodg, de stap te maken naar een meerlagenarchtectuur. De vraag s nu hoe we dt kunnen realseren. meerlagensystemen slodscplnes neuwe structuur met oude cultuur slosystemen slodscplnes oude structuur en oude cultuur ICT-voortbrengng meerlagensystemen samenwerkende dscplnes neuwe structuur en neuwe cultuur slosystemen samenwerkende dscplnes oude structuur met neuwe cultuur Fguur 4. Samenhang verzulng systemen en ICT-voortbrengngsproces 59

5 Dscussepunten Voor het ontzulen van systemen zou het volgens ons optmaal zjn om eerst het ICT-voortbrengngsproces te optmalseren. Dt voorkomt het gevaar dat een organsate weer terugvalt n een e systeemarchtectuur (ze fguur 5). Echter, n de praktjk zen we dat het denken n de neuwe structuur van de meerlagenarchtecturen al verder gevorderd s dan het werken n een cultuur waarn het voortbrengngsproces van de archtectuur s: een schjnbare tegenstrjdghed! Wat er volgens ons daarom moet gebeuren s dat het concept van Archtectuur Lfecycle Management verder wordt utgewerkt, bj voorkeur ondersteund door standaarden. Herbj dent te worden utgegaan van een meerlagenarchtectuur waarn de levenscyclus van de modules n samenhang wordt gemanaged.»optmalseer het proces van voortbrengen van ICT«Het bovenstaande roept een dretal dscussepunten op: Wat zjn de ervarngen met betrekkng tot het mplementeren van een meerlagenarchtectuur n een voortbrengngsproces? Ledt dt nderdaad tot grotere rsco s zoals lange doorlooptjd van projecten, resultaten de onbetrouwbaar zjn en mnder beheerbare en onderhoudbare systemen? Wat zjn uw ervarngen? In welke mate dragen concepten als Product Lfecycle Management, Applcaton Lfecycle Management, agle development en nformatemodellerng bj aan het optmalseren van het ICTvoortbrengngsproces voor een meerlagenarchtectuur? Wat zjn uw ervarngen? Wat werkt goed en wat werkt mnder goed? Wat ontbreekt er nog? Hoe zou Archtectuur Lfecycle Management vormgegeven kunnen worden? Moet dt worden overgelaten aan marktpartjen of kan dat beter belegd worden bj standaardsatefora zoals Open Group en OMG? Welke bedrjven, organsates en fora zjn al actef op dt vlak? Dt artkel dent als startpunt voor een dscusse over dt onderwerp. U wordt dan ook van harte utgenodgd te reageren op de dscussepunten n dt artkel. Stuur uw reacte naar systemen nstabel compettef voordeel Dr. r. Harre Bastaansen s archtectuurconsultant bj TNO Informate en Communcate Technologe. Daarnaast s hj vcevoorztter van de Enterprse Archtectuur-werkgroep van ETIS (een samenwerkngsverband van Europese telecommuncateoperators) en gastdocent aan de Technsche Unverstet Delft. E-mal: harre. verstard voorbered Drs. Martn van den Berg s werkzaam servcelnemanager archtectuur bj Soget. Daarnaast s hj voorztter van de afdelng archtectuur van het Ng en docent bj Pro Educaton. E-mal: martn. ICT-voortbrengng Fguur 5. Door ontzulng naar compettef voordeel 60

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie