Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen"

Transcriptie

1 Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene Krens, voorztter drecteraad VNG Hoogeveen ❾ Hoe doen ze het n Hoogeveen? over de grenzen heen ⓮ Over de grenzen heen: Aanbestedng en personeel: twee voor de prjs van één? ⓱ Clënt n beeld ⓳ Toolbox AGENDA Agenda Colofon

2 Wmo nzcht e-zne over de transte van de extramurale begeledng naar de Wmo augustus 2014 nhoud Van de redacte Deze zomer staat voor veel gehandcaptenzorgaanbeders en gemeenten n het teken van de zorgverkoop en zorgnkoop van de Wmo Met als grootste utdagng het nkopen en contnueren van zorg en ondersteunng op maat voor burgers met een beperkng tegen een passend taref. Dezelfde taal spreken s hern meer dan oot crucaal. Zeker ook voor clënten, zoals bljkt ut het keukentafelgesprek met ervarngsdeskundgen Ells en Caron. Gemeenten zoals Hoogeveen kezen er voor om de transformate ut te stellen. Hoe doen ze het n vertelt meer over hun aanpak. De regonale overlegtafels komen aan de orde n het actuele artkel en de kettngvraagrubrek met mevrouw Krens, drecteur van de VNG. In Over de grenzen heen staan we stl bj overname van personeel n de Wmo Tot slot kunt u kennsmaken met Jaap de begeled zelfstandg woont met een zorgzwaartepakket VG1. We wensen u veel leesplezer! Monque van der Meulen, projectleder Wmo ❸ ❾ De rego aan zet Hoogeveen Hoe doen ze het n Hoogeveen? ❺ Aan de keukentafel Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB over de grenzen heen ⓮ Over de grenzen heen: Aanbestedng en personeel: twee voor de prjs van één? 20 AGENDA ⓴ Agenda ❻ ⓱ Kennsmaken met Jantne Krens Voorztter drecteraad VNG Clënt n beeld Zorgzwaartepakket 1 voor mensen met een verstandeljke beperkng Abonnement Klk her voor een grats abonnement. U krjgt dan automatsch een e-mal wanneer een neuwe edte s verschenen. Klk her om u af te melden voor uw abonnement. ⓳ Toolbox 21 Colofon

3 3 WMO INZICHT augustus 2014 Actueel De rego aan zet Nu de parlementare behandelngen van de Wmo 2015 achter de rug zjn, verlegt het accent van de voorberedng zch naar de verschllende Wmorego's. Wat zjn deze rego's? En waar houden ze zch de komende tjd mee bezg? Nederland s onderverdeeld n 43 Wmo-rego's. In de rego's werken gemeenten al langer met elkaar samen n de voorberedng op de neuwe Wmo. Er s landeljk, n de werkafspraken tussen alle partjen de betrokken zjn bj de hervormng langdurge zorg, afgesproken dat er n edere Wmo-rego zogenoemde regotafels worden georganseerd om kenns en nformate te delen en afspraken te maken. Verschllende regonale overlegtafels Gemeenten en zorgverzekeraars gaan met elkaar n overleg over een goede afstemmng tussen de neuwe aanspraak wjkverplegng en de ondersteunng en (een deel van de) persoonljke verzorgng n de Wmo. De rol en nzet van de wjkverpleegkundge, bjvoorbeeld n het socale wjkteam, spelen hern een belangrjke rol. Daarnaast worden n dezelfde rego overlegtafels georganseerd over afspraken n de Wmo. Deelnemers aan deze regotafels zjn gemeenten, zorgaanbeders, clëntenorgansates, maar ook wonngcorporates of bjvoorbeeld samenwerkngsverbanden van husartsen. Doel: elkaar nformeren, afstemmen, bjsturen en op deze maner ervoor zorgen dat contnuïtet van zorg en ondersteunng geborgd wordt. Centraal n de overleggen staan de zogenaamde scharnerpunten, gezamenljke doelen de voor alle partjen van belang zjn. Bjvoorbeeld door zoveel mogeljk de zorg en ondersteunng aan kwetsbare burgers te contnueren. Maar ook door WMO rego's 2015 WMO-rego's (2015) 1. Gronngen 22. Food Valley 2. Fresland 1. Gronngen Zud-Oost Fresland Utrecht 3. Kop 3. van Kop Noord-Holland van 24. Stadsrego Drenthe Haaglanden 4. Drenthe 5. West-Fresland Achterhoek Rego Alkmaar / 5. West-Fresland 26. Lekstroom Noord-Kennemerland 6. Rego 7. IJsselland Alkmaar / Mdden-Holland Flevoland 7. Noord-Kennemerland 9. Zaanstreek-Waterland Rego Mdden-Kennemerland Arnhem IJsselland 29. Alblasserwaard- (IJmond) 8. Flevoland 11. Zud-Kennemerland 12. Vjfheerenlanden Noord Veluwe 9. Zaanstreek-Waterland 13. Amsterdam-Amstelland Rverenland Twente 10. Mdden-Kennemerland 15. Haarlemmermeer Stadsrego Goo- en Vechtstreek Rjnmond (IJmond) 32. Rego Njmegen 17. Mdden IJssel / Oost Veluwe 18. Holland-Rjnland 11. Zud-Kennemerland 33. Drechtsteden 19. Eemland 20. Utrecht West 12. Noord Veluwe 34. Hoeksche Waard 13. Amsterdam-Amstelland 21. Utrecht Stad Noord-Oost Food Valley Brabant 14 Twente 23. Zud-Oost Utrecht Mdden Stadsrego Brabant Haaglanden 15. Haarlemmermeer 25. Achterhoek West-Brabant Lekstroom 16 Goo- 27. Mdden-Holland Vechtstreek Noord Rego Lmburg Arnhem 17. Mdden 29. Alblasserwaard-Vjfheerenlan IJssel / Oost Veluwe Peelrego Rverenland 18. Holland-Rjnland den 31. Stadsrego Rjnmond Zeeland Rego Njmegen 19. Eemland 41. Zud-Oost Brabant 33. Drechtsteden 34. Hoeksche Waard 20. Utrecht West 42. Mdden Lmburg 35. Noord-Oost Brabant 36. Mdden Brabant 21. Utrecht Stad 43. Zud-Lmburg 37. West-Brabant 38. Noord Lmburg 39. Peelrego 40. Zeeland 41. Zud-Oost Brabant 42. Mdden Lmburg 43. Zud-Lmburg Zorgdomen per clënt Gemeenten beschkken snds kort over de gegevens van de hudge AWBZ-clënten, de straks een beroep doen op de gemeente voor zorg en ondersteunng. Zorgnsttuut Nederland heeft een Deze kaart s afkomstg van module ontwkkeld voor zorgaanbeders om te kjken n welk zorgdomen clënten vallen na 1 januar In de module s de nformate de gemeenten hebben gekregen al verwerkt, zodat aanbeders ook weten welke gemeente straks betrokken s bj de desbetreffende clënt. Omdat de behandelng van de Wet Langdurge zorg nog volop n ontwkkelng s, geeft de module een zo goed mogeljke nschattng van de overhevelng. Eventuele wjzgngen n de wetten de nu nog n behandelng zjn, worden zo snel mogeljk verwerkt.

4 4 WMO INZICHT augustus 2014 Actueel zorgverneuwng te stmuleren en de admnstrateve lasten zo laag mogeljk te houden. Andere scharnerpunten, en daarmee verplchte onderwerpen op de agenda van de regotafels, zjn nformatevoorzenng, vastgoed en de gevolgen voor de arbedsmarkt. Hoe zorgt de rego ervoor dat edereen op tjd over de juste nformate beschkt en gegevens ook op de juste maner met elkaar utwsselt? Hoe kan de rego onnodge ontslagen voorkomen en zodra dt mogeljk s weer neuwe banen creëren? En hoe maakt een rego zo goed mogeljk gebruk van de (aangepaste) gebouwen de er nu al zjn voor de neuwe bassvoorzenngen n de gemeente? En zjn er voldoende bassvoorzenngen n de gemeente of rego of moet er voor bepaalde specalstsche zorg voor specfeke groepen msschen bovenregonaal worden samengewerkt? Iedere rego een egen secretars Hoe de rego s aan de slag gaan met de nvullng van deze zogenoemde scharnerpunten, s aan de rego zelf. Voor de ondersteunng kan elke Wmorego een beroep doen op een egen secretars de ondertussen s aangewezen. Dt kan een vertegenwoordger van de gemeente of het mnstere van VWS zjn of een onafhankeljke advseur van InvoorZorg. De secretars vervult een belangrjke rol n het versterken van de regonale netwerken. Veel van deze netwerken komen voort ut en sluten aan bj overlegvormen en bestaande ntateven de n aanloop naar de neuwe Wmo zjn ontstaan. Daar waar samenwerkng nog onvoldoende tot stand komt, kan de secretars het ntatef nemen om de partjen bj elkaar te brengen. Communcate Nu de mplementate van de Wmo 2015 dchterbj komt, s de roep om communcate steeds groter. De overhed heeft daarom de webste gelanceerd, een webste de overzcht geeft van de laatste stand van zaken. Ook s er een communcateplan opgesteld om clënten, burgers, gemeenten, zorgaanbeders en andere veldpartjen goed te nformeren over alle veranderngen. Gemeenten en zorgaanbeders kunnen n hun egen communcate op deze maner goed aansluten bj de nformate vanut de landeljke utvoerngsorgansates. Naast de Rjksoverhed gaat het her bjvoorbeeld om het CAK, de Socale verzekerngsbank en het Centrum Indcatestellng Zorg. Het complete overzcht van de nu bekende voorlchtng staat op de webstes en

5 5 WMO INZICHT augustus 2014 Aan de keukentafel Net overschatten, maar ook net onderschatten Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB Bnnen de hudge Wmo s het keukentafelgesprek een gevestgde utdrukkng. Burgers komen net aan een loket en vullen een formuler n, maar gemeenten bezoeken hen aan hus en kjken tjdens een gesprek - als het ware aan de keukentafel - wat er nodg s voor hun maatschappeljk functoneren. In de rubrek Aan de keukentafel komen mensen aan het woord de hun lcht laten schjnen over verschllende aspecten van de Wmo. Ells Jongerus en Caron Landzaat zjn ervarngsdeskundgen bj de LFB, een landeljke belangenverengng voor en door mensen met een verstandeljke beperkng. Als ervarngsdeskundgen trekken Ells en Caron het land door. Vanut de rol verzorgen ze verschllende lezngen en tranngen voor mensen met een beperkng, maar ook voor mensen zonder een beperkng. In het flmpje Aan de keukentafel vertellen Ells en Caron wat gemeenten en zorgaanbeders wel en net moeten doen n het kader van de Wmo. Volgens Caron moet de gemeente mensen met een beperkng net overschatten, maar ook net onderschatten. Hj plet voor een derde persoon de tjdens de gesprekken met de gemeente aanwezg s. Ells vndt het belangrjk dat de zorgaanbeder en de gemeente goed communceren met mensen met een beperkng. Net alleen over de laatste stand van zaken rondom de nvoerng van de Wmo, maar ook over wat mensen zelf kunnen en waar ze hulp bj nodg hebben.

6 6 WMO INZICHT augustus 2014 Kennsmaken aan de keukentafel met... Vertrouwen en verantwoorden De kettngvraag aan de gemeente van Henk Steen, bestuurder Odon Hoe geven gemeenten straks daadwerkeljk vorm aan vertrouwen n de professonal, zonder dat er aan de achterkant weer allerle toetsng, verantwoordng en controle voor terugkomt? Vertrouwen en verantwoordeljkhed gaan hand n hand In haar jaarrede stelde uw voorztter mevrouw Jorrtsma een soortgeljke vraag aan de rjksoverhed. Wat s n dt lcht uw antwoord op de kettngvraag? Decentralseren brengt met zch mee dat de Rjksoverhed het vertrouwen heeft en toont dat gemeenten het beste deze taak kunnen utvoeren. De landeljke overhed moet dus net gaan controleren en het over wllen doen. Het s aan de gemeenteraad om te controleren en te sturen op hoofdljnen. Op hun beurt moeten gemeenten vertrouwen hebben n hun samenwerkngspartners, zoals zorgnstellngen. Vertrouwen en verantwoordeljkhed gaan hand n hand. Vertrouwen groet alleen als je verantwoordeljkhed wlt nemen en verantwoordng Kennsmaken met... Jantne Krens Voorztter drecteraad VNG wlt afleggen. Het s net vrjbljvend, maar wat we soms vergeten en daar moeten gemeenten erg goed over nadenken en naar handelen s dat je de verantwoordng net afdwngt met allerle formuleren, regels en protocollen. De krjgt vooral vorm door met elkaar n gesprek te gaan. Utdrukkeljk gaat het net alleen om het gesprek tussen gemeente en zorgnstellng, maar ook om het gesprek tussen de zorgprofessonal en de burger. Wat kenmerkt het goede gesprek? Eén van de dngen waarop de gemeente moet kunnen vertrouwen want de gemeente vertegenwoordgt de burger s dat de professonal de burger heel sereus neemt.

7 7 WMO INZICHT augustus 2014 Kennsmaken aan de keukentafel met... Hern moet de professonal verantwoordeljkhed nemen en bered zjn verantwoordng af te leggen. Het samenspel van vertrouwen, verantwoordeljkhed nemen en verantwoordng afleggen moet mnder op paper gebeuren en vooral door elkaar n de ogen te kjken. Hoe faclteert u dat proces vanut de VNG? Heel belangrjk zjn de zorgtafels de we samen met VWS organseren. Want met breven heen en weer sturen en vragenljsten nvullen, leer je elkaars werelden net kennen. De regonale zorgtafels stmuleren dat partjen dezelfde taal gaan spreken. Men moet met elkaar om tafel voor de vraag: Wat s goede zorg? De vraag heeft een professonele en een maatschappeljke kant. De gemeente stelt de vraag vanut de maatschappeljke kant. De wereld moet je als aanbeder leren kennen en vce versa. Daarom maken we de nstrumenten voor gemeenten, zoals bjvoorbeeld over nformate-utwsselng, zo transparant mogeljk. Op de ste plaatst elke gemeente allerle gegevens, zoals het nkomensnveau per wjk en welke zorg er s. Door her open data van te maken, delen we de wereld en leer je de wjk kennen. Dt s voor zorgnstellngen belangrjke nformate, want over de wjkplaatjes moet het gesprek plaatsvnden. Zorgaanbeders kunnen verantwoordng nemen door zch af te vragen: Wat kan k aan dat plaatje bjdragen? Wat zet u op dt punt nu lokaal gebeuren? De stuate n gemeenten s heel verschllend. Sommge gemeenten zjn al jaren n gesprek met zorgorgansates en organseren al lang zorg n de wjk. De ene gemeente s dudeljk verder met de transte dan de andere gemeente, maar verschllen de dre maanden geleden nog groot Het samenspel van vertrouwen en verantwoordng vraagt dat we elkaar n de ogen kjken. waren, verklenen snel. De VNG heeft maandeljks overleg met mensen de n de rego verantwoordeljk zjn voor de transtes. Als ambtenaren vragen hebben, beantwoorden we de en waar gewenst beden we samen met het mnstere ondersteunng. Als bestuurders tegen een ngewkkeld bestuurljk probleem aanlopen, proberen we bj te dragen aan een oplossng. Vaak met behulp van de ervarng van andere gemeentebestuurders. Zo zorgen we ervoor dat op 1 januar de hudge clënten contnuïtet van zorg hebben, dat nstellngen weten waar ze aan toe zjn en burgers weten waar ze heen moeten. De transformate zet zch naden voort. Wat kenmerkt deze fase van de transte? De fase waarn we nu ztten, s lastg omdat de zo technsch s. Bovenden s het ngewkkelde dat het net louter om een transte gaat. Het gaat ook om een fkse bezungngsslag en herverdelng van mddelen. Gemeenten vragen zorgaanbeders hun taken anders te organseren, meer maatwerk te beden maar ook algemene voorzenngen vorm te geven. Ook moeten de mantelzorgondersteunng en het vrjwllgerswerk worden verbeterd. In de strjd om schaarse mddelen kunnen een welzjns- en een zorgnstellng opeens n een concurrenteposte terechtkomen, met onzekerhed en belangentegenstellng tot gevolg. Door dt alles wordt nu nog veel gepraat met nstellngen en nog mnder met burgers zelf. Welke goede voorbeelden sprngen er voor u ut qua aanpak/beled? De verschllen zjn net meer zodang dat k n het algemeen koplopergemeenten of rego s kan benoemen. Wel zjn er veel mooe voorbeelden van een succesvolle lokale aanpak. Neem de gemeente Endhoven met hun buurtnetwerken. Of de gemeente Enschede met de aanpak voor mult problem-geznnen. Deze praktjkvoorbeelden ontsluten we op onze ste, zodat andere

8 8 WMO INZICHT augustus 2014 Kennsmaken met... gemeenten de kenns bj de transformate kunnen benutten. Ook zorgaanbeders kunnen herbj aanhaken. Welke rumte bedt de Wmo 2015 om verantwoordng en vertrouwen n balans te houden? In de ontwerpfase trokken we aan de bel toen onnodg veel werd dchtgetmmerd, maar de wet bedt nu voldoende rumte. Toch bljft het ook n de komende perode opletten, want de rscoregelreflex s bjzonder groot. Zodra er ets gebeurt, ontstaat op landeljk en regonaal nveau de negng om meteen van alles te gaan regelen. In plaats van eerst de analyse te maken of het wel zt n te weng regelgevng of dat het meer zt n de wjze waarop mensen met elkaar omgaan. Het terugdrngen van de rsco-regelreflex ze k op zowel landeljk, regonaal als gemeenteljk nveau als een belangrjke opgave. De VNG zorgt er daarom voor dat we net pas contact hebben met het Rjk als een probleem zchtbaar wordt. We proberen de problemen te voorzen en te voorkomen. Wat doet de VNG om haar leden te faclteren bj het loslaten en hoe zet de rol er n de komende jaren ut? De VNG s bezg met een kwaltetstraject Wmo dat een bassset aan kwaltetsnormen gaat opleveren. Gemeenten maken met zorgaanbeders n de contracten afspraken over de kwaltet de ze esen voor de clënten. Gemeenten moeten zorgen dat zorgaanbeders zch aan de afspraken houden en zorgaanbeders afrekenen op de geleverde kwaltet. Zonder voor te schrjven hoe de zorgaanbeders de kwaltet moeten bereken. Het s aan de zorgprofessonal om te bepalen wat nodg s. Bj dt loslaten kan het prncpe hgh trust hgh penalty werken. Dat Het valt me op dat zorgorgansates nog een beperkt beeld hebben van hoe gemeenten functoneren. betekent veel vertrouwen geven, maar bj schendng ervan volgen hoge sanctes. Als VNG pakken we van gemeenten ook zaken over. Zo sluten we soms collectef contracten, opdat gemeenten dt net afzonderljk hoeven te doen. Bjvoorbeeld softwarepakketten, maar we hebben ook voor de zorg voor doofblnde mensen een raamovereenkomst gesloten. Verder delen we good practces - zodat gemeenten kunnen leren van elkaar - en beden we bjeenkomsten en cursussen aan. Welke nvloed hebben de regonale overlegtafels op het vertrouwen n de professonal en haar organsate? De overlegtafels zorgen ervoor dat partjen om tafel gaan en zo nzcht krjgen n elkaars wereld. Voor vertrouwen s dat nzcht crucaal. Het valt me op dat zorgorgansates nog een beperkt beeld hebben van hoe gemeenten functoneren. Daar ben k wel van geschrokken. Wat de gemeente egenljk s, ljkt voor veel nstellngen wel een black box. De wethouder heeft een rol, de raad ook en de ambtenaren weer een andere. De gemeente s geen nstellng, maar de vertegenwoordgng van de burger. Zowel de professonal n de zorg als de gemeente werkt voor de burger. Gehandcaptenzorgzorgaanbeders hebben gemddeld met dertg gemeenten te maken. Als gemeenten met verschllende verantwoordngsesen werken, stjgen hun admnstrateve lasten flnk. Welke tps heeft u voor zorgaanbeders? Gemeenten zjn nmddels zelf al met de ontwkkelng van een aantal standaarden aan de slag gegaan, omdat het effectever werkt. Als zorgorgansate kun je het nstellngsbeled op de standaarden afstemmen of de ontwkkelng ervan ondersteunen. Msschen kun je zelf voorstellen doen. Wel s het zaak om als aanbeder ook dan af te stemmen op de lokale stuate. Dus wat draagt de organsate bj aan de specfeke stuate of context? Verantwoord dus naar de lokale stuate. Kettngvraag aan een gehandcaptenzorgorgansate Heeft u als zorgaanbeder zcht op wat de gemeente voor uw ndvduele clënten kan betekenen n rol en aanbod? Zowel gedurende het ondersteunngsproces als n de aanloopfase?

9 9 WMO INZICHT augustus 2014 Hoe aandoen de keukentafel ze het n... We wllen dat de mensen n de wjk zelf met ntateven komen Hoogeveen Het leveren van goede zorg s en bljft onze drjfveer Zo doen wj dat n Hoogeveen De gemeente Hoogeveen werkt n eerste nstante aan de transte en pas daarna aan de transformate. Waarom s her zo nadrukkeljk voor gekozen? De contnuïtet van zorg en ondersteunng voor onze burgers heeft onze prortet. We wllen dat lever eerst goed oppakken en daarna pas al het andere. Aan de transte hebben we onze handen vol. We wllen dat op 1 november op orde hebben. Gelukkg lggen we goed op schema. De beledsplannen en verordenngen rondom de decentralsates n het socaal domen zjn net de nspraak n gegaan, zodat alles begn oktober n de Raad kan komen. Dan hebben we het formele deel van het transteproces afgerond. Erk Gethoorn Wethouder gemeente Hoogeveen De gemeente Hoogeveen focust eerst op de transte en daarna pas op de transformate. Hoe zt dat n uw organsate? We zjn n onze organsate met bede bezg. Het belang van de burgers de bj ons clënt zjn, staat voorop. Hen goed meenemen n de veranderngen de er aankomen, staat hoog op onze prortetenljst. Dt doen we n een campagne met de naam Zorg n Bewegng. Wat we daarnaast belangrjk vnden, s dat onze neuwe opdrachtgevers de gemeenten - en onze clënten elkaar kennen. Daartoe organseren we bjvoorbeeld meeloopstages waarn beledsambtenaren, collegeleden en raadsleden een dag kunnen meelopen met de begeledng op locate. Wecher Hadderngh Bestuurder Promens Care

10 10 WMO INZICHT augustus 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Erk Gethoorn vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Wecher Hadderngh Hoe zorgt u dat de slag naar transformate ook echt plaats gaat vnden? Ondertussen denken we natuurljk wel na over wat er anders zou kunnen en hoe we de verneuwng kunnen stmuleren. Daar hebben we ook al met de zorgaanbeders en clënten over gesproken. Neuwe samenwerkngsvormen, werkwjzen en methodeken proberen we al zoveel mogeljk n de praktjk ut. Als gemeente proberen we de bewegng naar een partcpatemaatschappj van onderaf te stmuleren. De smederjen van Hoogeveen zjn daar een goed voorbeeld van: een samenwerkng tussen de gemeente, welzjn, wonngcorporates en polte met het doel om de agenda op te halen ut de samenlevng. We wllen dat de mensen n de wjk zelf met ntateven komen om hun leefomgevng te verbeteren n plaats van dat wj dat van bovenaf opleggen. De werkwjze vraagt vaak meer tjd, maar als het eenmaal gaat lopen, dan s er ook draagvlak. In mjn ogen s deze aanpak ook een goede bass voor de verdere transformate. Welke afspraken maakt u met gehandcaptenzorgaanbeders voor 2015? We wllen n Hoogeveen toe naar een stuate waarn organsates écht met elkaar gaan samenwerken, zodat er een stevg vangnet aan voorzenngen ontstaat. We proberen verschllende samenwerkngsvormen n de praktjk ut. Bjvoorbeeld samenwerkng op het gebed van betere sgnalerng, Bent u klaar met de transte? Nee, we zjn er nog druk mee bezg. Om vanut onze organsate de aansturng op het socaal domen beter mogeljk te maken, hebben we een sector Wmo opgercht. Hern s de begeledng ondergebracht de volgend jaar onder rege van de gemeente valt. Ook denken we na over onze rol n de keukentafelgesprekken. De moeten nog plaatsvnden, maar een aantal clënten heeft al een bref ontvangen van de gemeente met de aankondgng. We zjn graag bered om met de clënt te bekjken of ze zelf n staat zjn om het keukentafelgesprek te voeren, of dat ouders en verwanten ngeschakeld moeten worden. Daarnaast kan het ook zo zjn dat wj vanut onze kenns, ervarng en vertrouwensband de clënt kunnen ondersteunen bj het keukentafelgesprek. Helemaal klaar zjn we dus nog net met de transte. Het neemt net weg dat wj ondertussen wel nadenken hoe we wllen transformeren. Hoe wlt u transformeren? De clënt moet een andere, meer stevge rol spelen. De s gekoppeld aan het fet dat er mnder geld beschkbaar s. Daarom herzen we onze bestaande zorg- en ondersteunngsarrangementen en ontwkkelen we neuwe arrangementen. Daarn doen we meer een appèl op de egen kracht van de clënt, zjn famle en verwanten en we gaan meer samenwerken met het welzjnswerk. Daarnaast zoeken we n het kader van de Partcpatewet nog meer de samenwerkng met socale werkvoorzenngen op. Welke rol zet u voor het welzjnswerk weggelegd? De zorg s straks meer afhankeljk van vrjwllgers. Er zjn nu zo n 600 vrjwllgers verbonden aan onze organsate, maar dat s nog net genoeg. Wj moeten daarom het welzjnswerk betrekken bj wervng en ondersteunng van vrjwllgers en de opzet van dagbestedng n de wjk. U heeft vanaf 2015 met meerdere gemeenten te maken. Welke nvloed heeft de samenwerkng met verschllende gemeenten op de keuzes de u maakt? Elke gemeente kest voor een egen aanpak. Zo hebben wj met gemeenten te maken de een wjkgerchte benaderng kezen, waarbj zorgaanbeders zch kunnen nschrjven. Dat ledt dan utendeljk tot aanbestedngen. Als

11 11 WMO INZICHT augustus 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Erk Gethoorn vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Wecher Hadderngh prevente of denstverlenng. We stappen daarvoor af van de hudge bekostgngssystematek. We gaan lumpsumafspraken maken, zodat we de juste fnancële prkkels afgeven. Geen uurtje-factuurtje meer, maar afrekenen op resultaat voor de burger. Organsates moeten zch gaan verantwoorden voor de mate waarn ze zelfredzaamhed van burgers hebben versterkt. Hoe we de verantwoordng preces gaan vormgeven s nog een zoektocht. Hoe gaat u om met het overgangsrecht voor mensen de nu nog op de AWBZ aangewezen zjn? In Hoogeveen gaat het om ongeveer duzend mensen de onder het overgangsrecht vallen. Zj houden n prncpe tot 1 januar 2016 dezelfde zorg bj dezelfde aanbeder. Als we op bass van de keukentafelgesprekken - de gaan we vanaf november voeren - ontdekken dat een andere zorgvorm beter bj emand past, dan zou het raar zjn om te wachten tot 2016 om de voorzenng aan te beden. Dat kan dan beter geljk. wj merken dat de kwaltet van zorg en ondersteunng gaan ljden onder de beperkng van het budget dat beschkbaar s, dan heroverwegen wj of we meedoen aan de aanbestedng. Het leveren van goede zorg s en bljft onze drjfveer. Het jaar 2015 s een overgangsjaar, waarn de hudge clënten hun AWBZzorg houden. Hoe gaat u met dt overgangsjaar om? Volgens mj s het een broodje aap-verhaal dat de clënt n 2015 nog nets van de transte voelt. We hebben smpelweg mnder geld beschkbaar en daar bereden we onze clënten al langere tjd op voor. We bljven ook n 2015 met de clënt n gesprek over hoe het anders kan. Het s onze taak om met mnder budget om te gaan, maar de clënt heeft ook een taak om te kjken wat anders kan: wat hj zelf kan en wat zjn omgevng kan doen. U weet al we deze burgers zjn? Nee, we hebben op dt moment helaas nog net goed n beeld om we het preces gaat. We hebben nu alleen de postcodegebeden van de personen met we we te maken krjgen en daarmee kun je geen dwarsverbanden leggen. We weten dus net of emand al op een andere maner bj de gemeente n beeld s. Naar verwachtng krjgen we end augustus de persoonsgegevens. Een ander lastg punt s dat de cjfers van Vekts, waar we nu mee werken, geen betrouwbaar beeld geven van de daadwerkeljke zorgkosten. We toetsen de Vektscjfers wel bj de aanbeders, maar toch bljft de vraag of we met het budget gaan utkomen. Intussen moeten we flnke stappen zetten, want de nkoop loopt bjvoorbeeld al. Wat betekent de focus op transte voor burgers met een beperkng de n 2015 voor het eerst een beroep doen op de Wmo? Neuwe clënten kunnen vanaf november 2014 bj ons als gemeente terecht, al hebben we dan nog geen neuwe producten ontwkkeld. We zullen daarom nog gewoon aanhaken bj het bestaande ondersteunngsaanbod bj gehandcaptenzorgaanbeders. Mede door alle aandacht de de transte nu opest, schuft de noodzakeljke ontwkkelng van neuwe producten naar de achtergrond. Dat moeten we oppakken, maar je kunt net alles tegeljk.

12 12 WMO INZICHT augustus 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Erk Gethoorn vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Wecher Hadderngh In uw gemeente draat nu onder meer het project Egen kracht. Wat s dt voor een project? Het project Egen Kracht werkt met socale teams bestaande ut deskundgen van verschllende organsates. Deze professonals worden thuscoach voor geznnen met complexe meervoudge problemen. Zj helpen geznnen n de thusstuate om stap voor stap problemen weer hanteerbaar te maken. We zjn n een paar wjken met dt project gestart. Wat zjn uw ervarngen tot nu toe met Egen Kracht? De bewoners de met Egen Kracht te maken hebben, zjn erg postef. Dat vnd k het belangrjkste. Inhoudeljk kan k pas echt ets over de effecten en het vervolg zeggen als het evaluaterapport klaar s. Daarut moet bljken welke benaderng n welke stuate en bj welke doelgroep het beste werkt. Het s zaak dat we de krenten ut de pap halen en dat we de straks bj de transformate goed n het vangnet verankeren. Wat s de meerwaarde van Egen Kracht? De meerwaarde zt hem er n dat professonals over de grenzen van hun egen professe kjken. Zowel ten aanzen van de problematek als ten aanzen van de oplossngen. Hetzelfde ze k gebeuren n een ander socaal wjkteam dat we vorg jaar zjn begonnen rondom kwetsbare ouderen. Dat wjkteam sgnaleert kwetsbaarhed vroegtjdg, zodat ouderen net nodeloos een beroep hoeven te doen op professonele zorg. Als een goed aanbod n de wjk ontbreekt, ontwkkelt het team samen met wjkorgansates en nwoners een neuw aanbod. Deze aanpak s ook goed brukbaar voor andere doelgroepen, zoals mensen met een beperkng. Sturen op effectef samenwerken kan zorgen dat mensen goede zorg krjgen, terwjl wj het zo regelen dat we utkomen met het geld hervoor. Promens Care s gaandeweg bj dt project betrokken geraakt. Kunt u aangeven welke meerwaarde hun bjdrage heeft voor dt project? Promens Care s één van de organsates de thuscoaches voor het project levert. Thuscoaches zjn n hun team specalst, maar n het gezn generalst. In het gezn zjn zj voor zover mogeljk de enge hulpverlener, en als dat net kan n eder geval het enge aanspreekpunt. In het team brengen zj hun specfeke deskundghed n. De specfeke deskundghed van Promens Care s de ondersteunng en begeledng van mensen met een Kunt u een voorbeeld noemen van ets waar u n 2015 al op wlt bezungen? Een mogeljke bezungng kan zjn dat we op zoek gaan naar emand de op vrjwllge bass met de clënt gaat koken n plaats van dat een begeleder dat doet. Of dat een clënt net vjf dagen n de week zelf gaat koken, maar bjvoorbeeld twee dagen en de andere dagen een maaltjd krjgt van het verzorgngshus. Heeft uw organsate al afspraken gemaakt met de gemeente over de zorg en ondersteunng n 2015? We hebben nog met geen enkele gemeente een formeel contract. De procedures daarvoor lopen nog. Specfek voor Hoogeveen geldt dat deze gemeente heeft aangegeven net te gaan aanbesteden, maar met de hudge aanbeders de zorg wl contnueren. De gemeente voert het project Egen kracht ut. Wat s julle rol daarbj? De gemeente heeft een team samengesteld met mensen vanut verschllende dscplnes, waarbj vanut de gehandcaptenzorg een medewerker van Promens Care betrokken s. De mensen n het team zjn stuk voor stuk specalst op hun egen terren, maar nemen de rol van generalst n, omdat ze werken vanut het prncpe één persoon, één plan. Het doel s om mensen n hun egen kracht te zetten. Wat heeft uw organsate aan dt project? Een belangrjk leerpunt vnd k het multdscplnar werken, waardoor mensen gebruk kunnen maken van elkaars expertse. Een ander belangrjk punt vnd k de gedachte van één persoon één plan, waardoor het aantal hulpverleners rondom een gezn wordt aangepakt. Bede punten wl k ook n onze organsate proberen door te voeren. Hoe kjkt u naar de contnuïtet van het project? Het project op zch hoeft net door te gaan, maar de werkwjze wel. Daarvoor moeten organsates de maner van werken egen maken. Ik denk dat dat ook wel gaat lukken; organsates moeten mmers met elkaar samenwerken n de wjk.

13 13 WMO INZICHT augustus 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Erk Gethoorn vervolg Zo doen wj dat n Hoogeveen met Wecher Hadderngh verstandeljke of psychsche beperkng. De meerwaarde van organsates als Promens Care s dat zj een specalsme kunnen nbrengen. Hoe geeft u vorm aan de communcate aan burgers over de Wmo? We doen er alles aan om de communcate zo goed mogeljk te laten verlopen en daarn werken we ook samen met zorgaanbeders. Maar als gemeente hebben we ook een egen verantwoordeljkhed. Daarom zetten we een nfoljn op en s er een gemeentepagna n het hus-aan-husblad. Ook gaan we va storytellng de nformate rondom de transtes dcht bj de mensen brengen. Hervoor ntroduceren we de famle Hoogeveen. De verhalen van deze fcteve famle maken burgers op een laagdrempelge maner bekend met alle veranderngen. Terug naar begn artkel > Hoe zet uw samenwerkng met de gemeente er ut op het gebed van het nformeren van clënten over de veranderngen n de zorg? De gemeente geeft aan dat ze hern wl samenwerken. Er zjn daarbj nog wel stappen te maken, bjvoorbeeld als het gaat om de begrjpeljkhed van nformate voor burgers met een beperkng. Dt s ook een punt waar onze medewerkers erg op hameren; zorg dat onze clënten de boodschap begrjpen. Wat doet u zelf om clënten te nformeren over wat er allemaal op hen af komt? Bnnen de campagne Zorg n Bewegng hebben we bjeenkomsten georganseerd waarbj we met clënten, famle en verwanten spraken over wat er gaat gebeuren en wat men van onze organsate kan verwachten. Verder zjn we bezg om per locate nformatebjeenkomsten te organseren, waarbj we met edere afzonderljke clënt samen met hun famle en verwanten wllen kjken welke ondersteunng nodg s bj het keukentafelgesprek. Terug naar begn artkel >

14 14 WMO INZICHT augustus 2014 Over de grenzen heen Aanbestedng en personeel: twee voor de prjs van één? Over de grenzen heen Deze zomerperode staat n het teken van de aanbestedng n het gemeenteljk socaal domen. Gemeenten en zorgaanbeders kjken met elkaar welke afspraken ze kunnen maken voor ondersteunngsarrangementen. Maar wat gebeurt er als een zorgaanbeder de aanbestedng verlest? Moet de verlezende zorgaanbeder dan het personeel dat daar werkt ontslaan? Volgens Floor Damen, partner arbedsrecht bj Lexence, s dat nog maar de vraag. Wat staat er n de wet? Eén van de crtera n het selecteproces van een aanbestedng s dat gemeenten rekenng moeten houden met de maner waarop de zorgaanbeder de ondersteunng tussen de clënt en de betrokken hulpverleners kan contnueren. Mocht een aanbeder de aanbestedng eenmaal gewonnen hebben, dan krjgt hj te maken met een overlegbepalng de n de wet s opgenomen. De wnnende aanbeder moet verplcht n overleg met de aanbeder(s) de de zorg en ondersteunng eerder n opdracht van de gemeente leverde(n) over overname van personeel. Het gaat dan n prncpe om het meenemen van personeel dat drect betrokken s bj de zorg en ondersteunng van de clënt. De gemeente moet erop toezen dat de betrokken partjen ook daadwerkeljk met elkaar n gesprek gaan en dat ze er alles aan doen om het desbetreffende personeel over te nemen. Het doel van de overlegbepalng s om het vertrouwde gezcht en de ondersteunng aan de clënt zoveel mogeljk te behouden. Daarnaast hoopt het kabnet dat herdoor mnder mensen hun baan verlezen, doordat ze vergeljkbaar werk bj een neuwe werkgever kunnen doen. Voor de werknemer geldt dat hj n prncpe dezelfde arbedsvoorwaarden heeft als bj zjn vorge werkgever. Hj mag zelf bepalen of hj wel of net n denst wl treden bj de neuwe werkgever. Overgang van ondernemng De doelen n de Wmo 2015 over overname van personeel zjn moo, zegt Damen, maar houden geen rekenng met de gevolgen van de Wet overgang ondernemng. Zorgaanbeders kunnen volgens hem met deze wet te maken krjgen als ze een aanbestedng wnnen en personeel van de verlezende aanbeder moeten overnemen. Met als mogeljk gevolg dat net alleen het personeel dat betrokken s bj de clënt n denst komt bj de wnnende aanbeder, maar ook ndrect personeel

15 15 WMO INZICHT augustus 2014 Over de grenzen heen dat bj de organsate werkt. Va deze route krjg je er als wnnende zorgaanbeder dus mogeljk ook de P&O-medewerker, secretaresse en schoonmaker 'grats' bj. Het s belangrjk om je her als gemeente en gehandcaptenzorgaanbeder bewust van te zjn. Om te kunnen beoordelen of er sprake s van overgang van ondernemng (OVO), speelt een aantal kernbegrppen een rol: overeenkomst, economsche eenhed en denttetsbehoud. Volgens de wet gaat het om een overeenkomst op bass waarvan een economsche eenhed, de haar denttet behoudt, overgaat. Werknemers de op het moment van de overgang n denst zjn bj de ondernemng de wordt overgedragen, treden automatsch en met behoud van arbedsvoorwaarden n denst van de verkrjger van de ondernemng, lcht Damen het effect van OVO toe. Het s dus belangrjk om te weten wanneer je her als gemeente en zorgaanbeder alert op moet zjn. OVO n de Wmo 2015 Bj de afspraken de gemeenten maken met (gehandcaptenzorg)aanbeders n het kader van de Wmo 2015 s er egenljk altjd sprake van een overeenkomst. Damen: Het hoeft bj de beoordelng van OVO dus net te gaan om een overeenkomst tussen twee zorgaanbeders. Ook het beslut van de gemeente om een subsde van de ene naar de andere stchtng over te hevelen, valt onder de defnte van een overeenkomst. Een schrfteljk contract wordt gezen als een overeenkomst, maar dt geldt ook voor een mondelnge afspraak over bjvoorbeeld een gemeenteljk beslut om (met goedkeurng van de betrokken partjen), een subsde van de ene naar de andere stchtng over te hevelen. Daarnaast moet er sprake zjn van een economsche eenhed. Hermee wordt een ondernemng bedoeld, lcht Damen toe. Het moet gaan over een georganseerd geheel van personeel en bezttngen waarmee de desbetreffende denst of het product - zoals een ondersteunngsarrangement n de Wmo - geleverd wordt. Maar belangrjker bj overgang van ondernemng s de beoordelng of de zogenaamde denttet van deze economsche eenhed behouden wordt. Met andere woorden: gaat er een lopend bedrjf over? Worden er bjvoorbeeld dezelfde type actvteten gedaan? De gehandcaptenzorg s een zogenoemde arbedsntenseve sector, vervolgt Damen. De kenns en expertse van de specaal voor het leveren van deze zorg aangestelde groep medewerkers vormt de kern van de ondernemng. Als de neuwe werkgever de zorgactvteten voortzet en een aanzenljk deel (n aantal en deskundghed) van het personeel overneemt, bljft zo n enttet behouden. Met als gevolg dat doorgaans sprake s van overgang van ondernemng en alle werknemers de aan de overgenomen actvteten verbonden zjn automatsch bj de wnnende zorgaanbeder n denst treden. Overgang van ondernemng en dan? Wat betekent dt voor de betrokken partjen? Damen: De vorge aanbeder hoeft de arbedsovereenkomsten net te beëndgen. Zjn werknemers treden mmers automatsch n denst bj de wnnende zorgaanbeder. Dt scheelt hem veel geld, omdat hj deze medewerkers net hoeft te ontslaan. Voor de wnnende partj zet het plaatje er anders ut. Veel gehandcaptenzorgaanbeders hebben de afgelopen perode al afsched genomen van personeel n voorberedng op de neuwe taak n de Wmo Als zj de aanbestedng wnnen, personeel overnemen en er sprake s van OVO, dan kan er extra personeel mee overgaan dat ze net nodg hebben. Dt betekent dat de werkgever opneuw moet kjken van we en op welke maner hj afsched wl nemen. De kosten de hermee samenhangen, komen voor zjn rekenng. Al het personeel dat als gevolg van OVO naar de neuwe werkgever overgaat, behoudt n prncpe rechten en plchten ut de eerdere arbedsovereenkomst of ut een CAO. Zeke werknemers en werknemers de zjn geschorst en waarvan zeker s dat ze net terugkeren, gaan net mee over. Een

16 16 WMO INZICHT augustus 2014 Over de grenzen heen werknemer kan wegeren om mee te gaan naar de neuwe werkgever. Als hj hervoor kest, zegt hj daardoor zjn arbedsovereenkomst op. Economsche enttet maakt het verschl Maar wat betekent dt straks voor gehandcaptenzorgaanbeders de contracten afsluten met gemeenten n de Wmo en met andere aanbeders mogeljk n overleg gaan over overname van personeel? Het ljkt allemaal te draaen om de vraag of de economsche enttet haar denttet behoudt, volgens Damen. Hj bedoelt daarmee dat er geen sprake s van overgang van ondernemng als net dezelfde ondernemng wordt voortgezet. Als de actvteten bnnen de ondernemng veranderen, kan daarmee ook de denttet van de ondernemng veranderen. De wet op de overgang van ondernemng geldt dan net. Er s ook geen sprake van OVO als er maar een klen deel van het personeel n denst komt bj de neuwe werkgever. Overgangsjaar en daarna De vraag s of de denttet van de gehandcaptenzorgaanbeder als ondernemng verandert n de Wmo De ondersteunng de straks n de Wmo 2015 geboden wordt, verschlt op onderdelen van de hudge ndvduele begeledng, dagbestedng, logeren en persoonljke verzorgng (handen-op-de-rug zorg) n de AWBZ. Veranderen de actvteten straks zo dat je net meer kunt spreken van dezelfde denttet en daarmee dezelfde ondernemng? Het s lastg om her een eendudg antwoord op te geven, omdat nog net preces dudeljk s welke ondersteunngsarrangementen gehandcaptenzorgaanbeders gaan beden n de neuwe Wmo. Bovenden s 2015 deels nog een overgangsjaar waar hudge clënten recht houden op dezelfde AWBZ functe en klasse tot hun ndcate volgend jaar afloopt. Her zal meer overlap zjn n actvteten dan bj de ondersteunngsarrangementen voor neuwe clënten. In 2016 zullen de verschllen n de aard van de actvteten de aanbeders leveren n de Wmo veel klener zjn. In de wet staat dat er alleen sprake s van verplcht overleg tussen de wnnende aanbeder en de aanbeder(s) de deze opdracht daarvoor voor de gemeente verleende(n). Maar de zorg de gehandcaptenzorgaanbeders nu beden, wordt net n opdracht van de gemeente geboden. Hebben gehandcaptenzorgaanbeders n het overgangsjaar dan geen last van deze overlegbepalng? Formeel msschen net, maar gemeenten moeten volgens dezelfde wet bj hun gunnngsbeslut rekenng houden met de beredhed van aanbeders om personeel over te nemen. Dt s dus zeker ets om rekenng mee te houden. In 2016, als aanbeders al een jaar actef zjn n het neuwe stelsel, s de stuate bj de contracterng anders. Overleg over overname van personeel s dan zeker aan de orde en daarmee het rsco op overgang van ondernemng. Nu al voorut kjken Een eendudg antwoord op de vraag wanneer gehandcaptenzorgaanbeders n de neuwe Wmo te maken krjgen met de wet overgang van ondernemng s er nu net. Dt zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Gaat er bj de overname van personeel een economsche enttet over de haar denttet behoudt? Volgens Damen s het belangrjk om n eder geval bewust te zjn van het rsco op overgang van ondernemng. Denk vooral als gehandcaptenzorgaanbeder alvast voorut op de mogeljke consequente van OVO voordat je een contract tekent met de gemeente of een andere aanbeder. Welke bepalngen zjn opgenomen rondom overname van personeel? Heeft de gemeente nformate over het hudge personeel dat de opdracht vervult? Gaat het om dezelfde actvteten? Welke consequentes heeft het als deze werknemers bj jou n denst komen? Allemaal vragen waarvan het goed s nu al naar het antwoord te kjken, zodat partjen n de gesprekken over overgang van personeel net voor verrassngen komen te staan. Nu net, maar zeker net n 2016.

17 17 WMO INZICHT augustus 2014 Clënt n beeld Zorgzwaartepakket 1 voor mensen met een verstandeljke beperkng Clënt n beeld Collega's van Jaap aan het werk op knderboerderj Darwnpark Jaap s een man van 51 jaar en heeft een lcht verstandeljke beperkng. Hj heeft n zjn leven op heel veel plaatsen gewoond en ook gezworven. In het verleden heeft Jaap het gevoel gehad dat hj de rege over zjn leven kwjt was. Hj voelde zch machteloos en kon ook agressef zjn. Snds hj begeled woont op een plek de bj hem past, laat Jaap dt gedrag net meer zen. Jaap krjgt AWBZzorg met verbljf vanut het zorgzwaartepakket (ZZP) VG 1. Jaap woont n een tweekamerwonng n Zaandam n een rustge groene woonwjk. De tweekamerwonng van Jaap maakt deel ut van een appartementencomplex van de gehandcaptenzorgaanbeder Odon, waar 24 mensen begeled wonen. Elke wonng heeft een egen voordeur, bergng, egen santar en een keukenblok.jaap kan thus zelf voor zjn eten zorgen en vste ontvangen. Op de begane grond s een algemene, gezellg ngerchte rumte, waar 24 uur per dag een begeleder aanwezg s. Jaap heeft her de afstand de hj prettg vndt, maar tegeljkertjd ook de nabjhed en dudeljkhed van de begeledng. Hj vndt het belangrjk dat hj zjn egen leven ledt en zjn egen keuzes kan maken. De begeleder helpt hem daarbj door verschllende keuzes en de consequentes daarvan n beeld te brengen. Neuwe stuates vndt Jaap lastg. Als hj deze een paar keer samen met een begeleder heeft aangepakt, kan hj het meestal zelf. Ik kan mezelf best goed redden, vertelt Jaap. Wel heeft Jaap regelmatg stmulans nodg bj het aankleden, (gezond) eten en persoonljk hygëne (ADL). Jaap krjgt geen rekenngen en ook geen post, want dt wordt door nkomensbeheer afgehandeld. Hj kan net goed met geld en regelzaken omgaan. Voor zjn hushouden heeft Jaap een schoonmaakster, omdat hj het lastg vndt zelf te overzen wat moet gebeuren n hus. Het wnkelcentrum lgt op loopafstand, zodat Jaap zelf boodschappen kan doen. Afhankeljk van zjn stemmng gaat Jaap koken of net. Als k zn heb, kook k aardappelen, vlees en groente. En als k geen zn heb, maak k een broodje. Het s ook mogeljk om mee te eten n de algemene

18 18 WMO INZICHT augustus 2014 Clënt n beeld rumte. Er wordt zes dagen per week gekookt en bewoners kunnen maxmaal ver keer ntekenen en aanschuven. Dre dagen staat Jaap om zes uur op om te gaan werken op de knderboerderj Darwnpark, één van de locates voor dagbestedng van Odon. Voordat hj weggaat, begnt Jaap met een kopje koffe met zjn begeleder n de algemene rumte, om nog even de dag door te nemen. Ik vnd de boerderj een erg fjne plek om te werken. Je kunt goed bezg zjn, het s geen lu werk. En dat vnd k belangrjk. Zjn werk s heel dvers, zoals het voeren van de ganzen, eeren rapen of het schoonmaken van het terren. Als Jaap klaar s met zjn egen werk, helpt hj zjn collega s. Ik vnd het leuk om collega s te helpen, maar alleen als k klaar ben met mjn egen werk. Er zjn ook geen lastgheden op mjn werk, k kan alles. Om kwart voor ver s Jaap vrj, maar hj bljft regelmatg nog wat hangen. Ook n zjn vrje tjd gaat hj regelmatg even langs de knderboerderj. Hj komt dan een praatje maken of doet een klusje. Jaap heeft wel contact met bewoners van de woonlocate, maar loopt bj nemand de deur plat. Meestal ga k beneden even koffe drnken en een shagge roken. Dan kan k meteen een praatje maken met mjn buren en de begeleders. Met Denns s Jaap al jaren bevrend. Ze vnden het leuk om samen naar de stad toe te gaan of bj elkaar langs te komen. Er woont famle van Jaap n de buurt, maar de zet hj net vaak. Jaap heeft geen groot socaal netwerk, maar vndt het zelf goed zoals het nu s. Structuur en velghed De begeledng de Jaap krjgt, s afgestemd op zjn ndvduele hulpvraag. Naast de dageljkse vrjbljvende ochtendmomenten, komt de begeleder elke week bj Jaap thus. De nadruk lgt op het beden van structuur en een velge plek, vertelt een begeleder. In het verleden s het voorgekomen dat Jaap op de vlucht gng als er te veel ondudeljkheden waren n zjn leven of Jaap het gevoel had dat begeleders te veel voor hem bepaalden. Als begeleder zorg je dan voor dudeljkhed, zonder bepalend te zjn, en ben je op een losse maner zowel motverend als stmulerend. De eet- en koffemomenten n de algemene rumte gebruken wj om bewoners te observeren, zodat we goed kunnen volgen hoe het met ze gaat, en hen te ondersteunen n het opdoen en onderhouden van contacten. Dt s vaak moeljk voor deze groep. Zeker als het gaat om het goed nschatten van wat andere mensen bedoelen en her goed op nsprngen. Voor jezelf opkomen, grenzen aangeven en nee zeggen s vaak lastg. Zorgwaartepakket VG 1 Mensen de gebrukmaken van een ZZP VG1 hebben een relatef lchte verstandeljke beperkng en kunnen, bnnen een velge en gestructureerde omgevng, redeljk zelfstandg functoneren. Doordat ze zch bewust zjn van hun verstandeljke beperkng, weet deze groep vaak ook wat de gevolgen ervan zjn. Dat ze bjvoorbeeld net alles zelf kunnen. Als ets net lukt of er een probleem ontstaat, s er net meteen panek, maar lukt het om de hulpvraag ut te stellen tot de begeleder er s. Wel vndt deze groep het soms moeljk om de ondersteunng ook te accepteren. De ondersteunng de mensen met deze zorgzwaarte krjgen, s enerzjds gercht op zoveel mogeljk behoud van mogeljkheden. Daarnaast lgt de nadruk op kjken waar emand zch nog verder kan ontwkkelen. Bjvoorbeeld n de socale redzaamhed, door beter te leren om voor zchzelf op te komen, grenzen aan te geven en hulp te vragen. Maar ook op het stmuleren van socale contacten, hobby s oppakken en samen met anderen leuke dngen doen. Her s vaak toezcht en stmulans nodg om de contacten ook echt aan te gaan en relates te onderhouden. Dt geldt ook voor besluten nemen en problemen oplossen van. Het lezen en schrjven van breven en de fnancële admnstrate lukt meestal net. De mensen met deze zorgzwaarte hebben meestal geen gedragsproblematek of psychatrsche problemen. Verplegng of medsche persoonljke verzorgng s egenljk net nodg. Soms s wel toezcht of stmulans nodg bj klene verzorgngstaken, zoals wassen en aankleden. Veel mensen ut deze groep vnden het prettg dat er begeledng n de buurt beschkbaar s, zodat her makkeljk een beroep op gedaan kan worden als dt nodg s. Op 1 januar 2014 hadden 925 volwassenen en knderen n Nederland een ndcate voor een ZZP VG1. De hudge volwassen clënten houden hun ndcate voor verbljf n de Wet langdurge zorg (Wlz). Zj krjgen straks wel de mogeljkhed om te kezen of ze ook gebruk wllen maken van de Wlz of lever n de Wmo zorg en ondersteunng wllen ontvangen. Neuwe clënten vanaf 1 januar 2015 met een zorgzwaarte de vergeljkbaar s met een ZZP VG1 moeten bj de gemeente aankloppen voor zorg en ondersteunng.

19 19 WMO INZICHT augustus 2014 Toolbox Toolbox In de toolbox vndt u onder andere handrekngen en factsheets de u kunnen ondersteunen bj Wmo aangelegenheden. De kopjes zjn lnkjes naar extra nformate. Factsheet 'Wmo 2015 en Overgang van Ondernemng' (VGN) In deze factsheet legt de VGN ut wat de overgang van ondernemng (OVO) s en welke rol dt rechtsgebed speelt bj de Wmo Van OVO s sprake als na een aanbestedng werknemers van de 'verlezende' partj n denst moeten treden bj de 'wnnende' partj. Factsheet 'Gevolgen stelselwjzgngen op vastgoedbeled' (VGN) De VGN geeft n deze factsheet handvatten aan bestuurders, Wmo-projectleders en zorgmanagers, om het vastgoedbeled op de veranderde omstandgheden aan te passen. De fnancële gevolgen zjn voor aanbeders aanzenljk als mensen met een lchte zorgvraag vanaf 2015 net meer met verbljf n een nstellng kunnen gaan wonen. Handrekng 'Overgangsrecht AWBZ naar Wmo' (Transtebureau) Voor clënten de nu een ndcate hebben voor AWBZzorg en de vanaf januar onder de Wmo vallen geldt overgangsrecht. In de handrekng schrjft het transtebureau Wmo wat dt overgangsrecht behelst en wat het betekent voor clënten, gemeenten en aanbeders. Handrekng Identtetsgebonden hulpverlenng (Transtebureau) Het Transtebureau schreef deze handrekng voor gemeenten de vorm wllen geven aan de keuzevrjhed van burgers voor denttetsgebonden hulpverlenng. Aan bod komt onder meer de poste van deze hulpverlenng bnnen de Wmo 2015 en de samenwerkng bj nkoop, zodat deze zorg voor een versnpperde populate beschkbaar bljft. Specfcates Wmo-standaarden (Zorgnsttuut Nederland) De Wmo-standaard bestaat ut landeljke afspraken over de technek en de nhoud van elektronsch berchtenverkeer tussen gemeente en Wmoaanbeders. Zorgnsttuut Nederland stelt deze neuwe standaard, de s afgeled van de hudge standaarden n de AWBZ, vanaf 1 januar 2015 beschkbaar. Gemeenten en zorgaanbeders kunnen dan eenvoudg de toewjzng, declarate en statusupdates utwsselen. Overzcht communcate decentralsates (VNG) De VNG bedt elke eerste werkdag van de maand een geactualseerd overzcht van alle ontwkkelngen n het socaal domen. Met dt overzcht kunt u bepalen welke stappen u n het socaal domen kunt zetten en kunt u afstemmen op stappen van andere partjen. Factsheet Logeeropvang bnnen de Wlz en het socaal domen (VGN) In de factsheet Logeeropvang' beschrjft de VGN wat logeeropvang n de gehandcaptenzorg s en hoe het er straks n de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurge zorg ut gaat zen. De factsheet geeft gemeenten waardevolle nformate voor het vormgeven van respjtbeled voor mantelzorgers n hun gemeente. Zorgaanbeders kunnen met de factsheet logeervoorzenngen een plek geven n het veranderende zorglandschap.

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie