Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentefonds verevent minder dan gedacht"

Transcriptie

1 Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de prncpeel onverengbaar zjn. Verschllen tussen gemeenten worden mnder geëgalseerd dan vaak wordt gedacht. Het kost de ene gemeente meer geld om een bepaald voorzenngennveau aan te beden dan de andere. De ene gemeente heeft bjvoorbeeld meer schoolgaande knderen dan de andere, en gemeenten met een slappe boden moeten de rolerng veel vaker vervangen dan gemeenten op zandgrond. Hernaast heeft de ene gemeente een grotere belastngcapactet dan de andere. In veel landen worden dergeljke verschllen engszns verevend. Dt voorkomt dat nwoners van gemeenten met ongunstge omstandgheden worden benadeeld. Het voorkomt ook dat bestuurders ten onrechte door de kezer worden afgerekend op omstandgheden waaraan zj nets kunnen veranderen. Verevenng zorgt voor een geljk speelveld. In Nederland gebeurt dt va de verdelng van de algemene utkerng ut het gemeentefonds. De bedraagt zesten mljard euro n Ledraad herbj s het zogeheten derde aspratenveau (ASP3), dat s afgeled ut geschrften van Goedhart (Boorsma en Allers, 2006). Dt houdt n dat verschllen n belastngcapactet en n de kosten van voorzenngen zoveel mogeljk worden verevend. Dt gaat verder dan het eerste aspratenveau, waarbj alleen verschllen n belastngcapactet worden verevend, en dan het tweede aspratenveau, waarbj naast de belastngcapactet een deel van de kostenverschllen wordt verevend. De Memore van toelchtng van de Fnancële-verhoudngswet, de de verdelng van de algemene utkerng regelt, omschrjft dt als volgt (Tweede Kamer, ): Elke gemeente s, gezen haar structurele omstandgheden, (globaal) n staat om, bj geljke belastngdruk, een geljkwaardg nveau van voorzenngen te realseren. ( ) Met verschllen n kosten en draagkracht wordt zoveel mogeljk rekenng gehouden. Zo ontstaat voor alle gemeenten n geljke mate rumte om verschllen n egen voorkeuren ten aanzen van voorzenngennveau en lastendruk tot utdrukkng te brengen, terwjl ze n geljke mate n staat zjn om de vraagstukken, waarvoor ze gesteld zjn, aan te pakken. Een tweede belangrjk utgangspunt bj de verdelng van de algemene utkerng s dat gemeenten de hoogte van hun egen utkerng net moeten kunnen beïnvloeden. De utkerng s onafhankeljk van de lokale utgaven of de belastngdruk. Hoewel het n Nederland bestaande verevenngssysteem offceel moet zjn ngercht conform ASP3, s dat net zo. Rotterdam heeft bjvoorbeeld een ets lager voorzenngennveau dan Blarcum, terwjl het belastngtaref n Rotterdam rum 60 procent hoger lgt. Dt bljkt ut recent onderzoek (Allers, 2010), dat laat zen dat het verdeelstelsel s gebaseerd op twee conflcterende utgangspunten. ASP3 bljkt prncpeel onmogeljk te verengen met het utgangspunt dat gemeenten geen nvloed mogen hebben op de utkerng de ze ontvangen. 1

2 Verschllen n voorzenngencapactet Bj een bepaald belastngtaref ontvangt de ene gemeente per nwoner meer belastng dan de andere, doordat de belastnggrondslag per nwoner ongeljk s. Per euro belastnggeld kan de ene gemeente het voorzenngennveau bovenden meer verhogen dan de andere. Dat komt door verschllen n de kosten van voorzenngen. Fguur 1 llustreert dt. Blarcum heeft een grote belastngcapactet en lage kosten. Voor Rotterdam geldt het omgekeerde. <fguur 1 her> De belastngcapactet kan worden utgedrukt n een ndex β. De geeft de belastnggrondslag per nwoner, gedeeld door het landeljke gemddelde daarvan. De belastnggrondslag s de waarde van onroerende zaken, waarover gemeenten belastng (ozb) heffen. Een β van 1,2 betekent dat de belastnggrondslag per nwoner twntg procent boven het gemddelde lgt. Op dezelfde maner kan een kostenndex γ worden gedefneerd. Een γ van 1,2 betekent dat voor een bepaald voorzenngennveau twntg procent meer geld nodg s dan gemddeld. Een hoge γ s geen probleem, als de belastnggrondslag maar groot genoeg s. Het gaat om de verhoudng tussen bede grootheden. Deze voorzenngencapactet wordt gedefneerd als β/γ. Deze maatstaf geeft aan hoe het voorzenngennveau dat bj een bepaald belastngtaref kan worden bekostgd zch verhoudt tot dat van andere gemeenten. Bestaande verevenng De bestaande algemene utkerng aan gemeenten dcht de kloof tussen utgavenbehoefte en belastngcapactet. Utgavenbehoefte wordt gedefneerd als Sγ, het utgavennveau dat nodg s om één bepaald unform voorzenngennveau S te kunnen bereken. De belastngcapactet s de fcteve belastngopbrengst de een gemeente zou ontvangen bj toepassng van een standaard taref θ, het rekentaref. De algemene utkerng van gemeente wordt berekend als het verschl tussen utgavenbehoefte en belastngcapactet: AU S B. Herbj s B s de landeljk gemddelde belastngcapactet per nwoner en θ het lokale belastngtaref. Belangrjk s dat deze utkerng net afhangt van het lokale belastngtaref θ, maar van het unforme rekentaref θ. Gemeenten kunnen de hoogte van de algemene utkerng net beïnvloeden door meer of mnder belastng te heffen. <fguur 2 her> De stppelljnen n fguur 2 geven de voorzenngennveaus weer van twee gemeenten bj de bestaande algemene utkerng. Deze ljnen vallen net samen. Ze snjden elkaar n één punt: het voorzenngennveau dat hoort bj het rekentaref. Dt komt doordat de algemene utkerng een, voor elke gemeente verschllend, vast bedrag s; het s net afhankeljk van het gekozen belastngtaref. Alleen wanneer gemeenten een taref kezen dat samenvalt met het rekentaref θ s hun voorzenngennveau geljk. Anders hebben gemeenten de voor hetzelfde taref kezen een verschllend voorzenngennveau. Het extra voorzenngennveau dat wordt verkregen met een bepaalde belastngverhogng verschlt per gemeente. Dt hangt mmers af van de voorzenngencapactet. Aan ASP3 s hermee net voldaan. De ljnen voor Blarcum en Rotterdam vormen de utersten. De voor de overge gemeenten lggen daar tussenn. 2

3 Verevenng conform ASP3 Wanneer het voorzenngennveau dat bj elk belastngtaref kan worden bekostgd voor alle gemeenten geljk moet zjn, conform ASP3, s een utkerng nodg de afhangt van het lokale belastngtaref. Dat s te zen n fguur 1. In plaats van verschllende ljnen de verschllende voorzenngennveaus weergeven, de stuate zonder verevenng, moet er één ljn komen de voor elke gemeente voor elk wllekeurg belastngtaref hetzelfde voorzenngennveau laat zen. Het voorzenngennveau n Blarcum moet daarvoor mnder stjl oplopen met het belastngtaref. Dat verest een utkerng de lager s naarmate het gekozen belastngtaref hoger s. Voor Rotterdam geldt het omgekeerde. Door de ongunstge voorzenngencapactet levert verhogng van de belastng daar weng op. Dt wordt verholpen door een utkerng de toeneemt met het belastngtaref. De bestaande algemene utkerng kan eenvoudg worden aangevuld met een onderdeel dat er voor zorgt dat het extra voorzenngennveau dat wordt verkregen met een bepaalde belastngverhogng voor alle gemeenten geljk wordt (voor afledng en egenschappen ze Allers, 2010): U S B B. De aanvullng op de bestaande utkerng bedraagt B. Elke gemeente heeft bj een bepaald belastngtaref nu hetzelfde voorzenngennveau. Aan ASP3 s dus voldaan. Dat s te zen n fguur 2. De doorgetrokken ljn toont het voorzenngennveau dat bj deze utkerng hoort. Dt s bj elk wllekeurg belastngtaref voor alle gemeenten geljk. Consequentes Na nvoerng van verevenng conform ASP3 kan een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam en Leeuwarden, hun taref aanzenljk verlagen zonder het voorzenngennveau aan te tasten. Zj hebben een lage voorzenngencapactet en een hoog belastngtaref. Gemeenten met een grote voorzenngencapactet zouden hun taref soms moeten verhogen om hun voorzenngen op pel te houden. Voor Blarcum zou de verhogng het grootst zjn: 42 procent. De consequente van verevenng conform ASP3 zou zjn dat de utkerng aan een gemeente n het vervolg afhangt van het gekozen belastngtaref. Dat s nu net zo. Dt s noodzakeljk om een end te maken aan het fet dat een belastngverhogng van geljke omvang de ene gemeente meer extra voorzenngen oplevert dan de andere. Daarvoor moeten de kosten van voorzenngen, utgedrukt als de daarvoor benodgde belastngverhogng, worden geëgalseerd. Gemeenten waar de kosten nu relatef hoog zjn, krjgen voor elke euro aan extra belastngopbrengst een extra bedrag utgekeerd. Omgekeerd krjgen gemeenten waar voorzenngen naar verhoudng goedkoop zjn een lagere utkerng naarmate zj meer belastng heffen. Gemeenten kunnen dan hun afwegng tussen de kosten en de baten van voorzenngen opneuw maken, maar nu allemaal op bass van dezelfde kosten. Slot Het neuwe kabnet bezungt op het gemeentefonds. Dat maakt een zorgvuldge verdelng nog belangrjker. De verdelng dent gebaseerd te zjn op het derde aspratenveau, zodat gemeenten de hetzelfde belastngtaref kezen geljkwaardge voorzenngen kunnen bekostgen. Dat s echter net zo. Alleen bj één bepaald belastngtaref, het rekentaref, kunnen verschllende gemeenten hetzelfde voorzenngennveau bekostgen. Wjken zj hervan af, dan krjgt de ene gemeente aanzenljk meer voorzenngen voor zjn belastnggeld dan de andere. Gemeenten 3

4 hebben dus net n geljke mate de rumte om voor hogere of lagere voorzenngen te kezen. Dt s op betrekkeljk eenvoudge wjze te corrgeren. LITERATUUR Boorsma, P.B. en M.A. Allers (2006) De Fnancële verhoudng onder de loep. Den Haag: VNG-Utgeverj. Allers, M.A. (2010) Verevenng conform het derde aspratenveau. Gronngen: COELO. Tweede Kamer ( ), Regels nzake de fnancële verhoudng tussen het Rjk en de gemeenten (Fnancële-verhoudngswet), Memore van Toelchtng, Kamerstuk , nr. 3, p

5 Fguur 1. Belastngopbrengst en voorzenngennveau zonder verevenng n twee gemeenten (euro per nwoner, 2009) ,0000 0,1000 0,2000 0,3000 Belastngtaref (percentage van de grondslag) Belastngopbrengst Blarcum Voorzenngennveau Blarcum Belastngopbrengst Rotterdam Voorzenngennveau Rotterdam Fguur 2. Voorzenngennveau bj bestaande algemene utkerng en bj verevenng conform het derde aspratenveau (euro per nwoner, 2009) ,0000 0,1000 0,2000 0,3000 Belastngtaref (percentage van de grondslag) Bj bestaande vedelng, Rotterdam Bj bestaande verdelng, Blarcum Met ASP3 utkerng (voor alle gemeenten geljk) 5

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es CPB Document No 209 Mei 2010 Invloed WWB op gebruik bijstand Frank van Es Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338 33 50 Internet www.cpb.nl

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie