Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het"

Transcriptie

1 NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm voor de bepalng van energeprestate van onfunctes en ongebouwen, NEN 5128, zjn tot nu toe de collecteve warmtapwatersystemen zeer globaal utgewerkt. Het ontwerp van de neuwe verse NEN 5128 voorzet n een structuur waarbnnen de verschllende systeemconfgurates beter rden gewaardeerd. Voor ndvduele nstallates s naast wjzgngen ten aanzen van warmtepompen als neuwe technek de warmteterugwnnng ut douchewater opgenomen. Technek Tekst: Wll Scheffer NEN 5128 geeft een bepalngsmethode voor de energeprestatecoëffcënt (EPC) van een onfuncte of ongebouw. Onlangs s door het Nederlands Normalsate-nsttuut het ontwerp van een neuwe verse van deze norm ter Prmar energegebruk voor de beredng van warmtapwater Q prm:tap: waarbj: waarn: Q prm:tap: Q beh:tap; η sys.tap; Q beh:tap;bruto; Q ze;tap;j Q DWTW;tap;j η opw:tap: Q beh:tap;bruto; Q ze;tap;j Q DWTW;tap;j η opw:tap: Q beh:tap;bruto; Q beh:tap; / η sys.tap; commentaar gepublceerd. NEN 5128 s voor het eerst verschenen n In 1998 en 2001 zjn vervolgens neuwe verses van dt normblad utgebracht. De wjzgngen daarn hadden met name te maken met de aanslutng op het Bouwbeslut. Ook zjn daarn vereenvoudgngen aangebracht en bewezen neuwe technologeën geadopteerd de sgnfcant kunnen bjdragen aan verlagng van het energegebruk. s het prmare energegebruk voor warmtapwaterberedng van nstallate s de netto-warmtebehoefte voor warmtapwaterberedng voor de onfuncte of het ongebouw s het systeemrendement voor de warmtapwaterberedng voor nstallate s de bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterberedng voor nstallate s de jaarljkse bjdrage van een zonne-energesysteem j dat aan nstallate s gekoppeld s de teruggennen warmte ut afvoer van douchewater van nstallate s het opwekkngsrendement voor de warmtapwaterbereder van nstallate s het ranggetal van de desbetreffende warmtapwaternstallate Klaar voor aanscherpng es In het voorord van de groene verse van NEN 5128 staat dat de ontwkkelngen n techneken en regelgevng ondertussen voortschrjden. De grenswaarde aan de EPC s nmddels gezakt naar 1,0. Mogeljk rdt n 2004 de es nog verder aangescherpt. De ervarngen met de Energeprestate-norm en met toepassng van neuwe techneken nemen toe. Er rdt veel geëxpermenteerd met nngen met EPCwaarden de ver onder de hudge grenswaarde lggen. Naar aanledng daarvan heeft de normsubcommsse Energeprestate nngen en ongebouwen de bepalngsmethode wederom onder de loep genomen, met als enddoel een verse de recht doet aan de neuwe ontwkkelngen en nzchten. De verwachtng rdt utgesproken dat de neuwe verse van de norm klaar s voor een mogeljke verdere aanscherpng van de es. Prmar energegebruk warmtapwater Voor het bepalen van het prmar energegebruk voor de beredng van warmtapwater noemt NEN 5128 de volgende factoren: de jaarljkse netto-warmtebehoefte, het systeemrendement voor de warmtapwaterberedng, het opwekkngsrendement van het warmwatertoestel, en de bjdrage van een zonne-energesysteem en/of warmteterugwnnng ut douchewater. In dt artkel beperken we 70 jun 2003 ntech K&S

2 ons tot een overzcht van deze factoren op hoofdljnen. De bruto-warmtebehoefte rdt verkregen door de netto-warmtebehoefte te corrgeren met het systeemrendement voor warmtapwaterberedng. Het opwekkngsrendement rdt bepaald voor een bepaalde klasse van warmtapwaterpatroon de behoort bj een bepaald warmtapwaterverbruk. Voor ndvduele warmwatertoestellen rdt het aldus gemeten rendement waar nodg met een correctefactor teruggerekend naar een rekenwaarde de past bj de bruto-warmtebehoefte voor warmtapwater van de desbetreffende onfuncte of ongebouw. Na vermnderng van de brutowarmtebehoefte met de eventuele bjdrage van een zonne-energesysteem en/of warmteterugwnnng ut douchewater rdt het rendement van de opwekkng n rekenng gebracht (ze kader). Systeemrendement Collecteve warmtapwatersystemen, waaronder warmtekracht en externe warmteleverng, waren tot nu toe zeer globaal utgewerkt n NEN Maar door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. Dat geldt ook voor het gewcht van dstrbute- en systeemverlezen en de (hulp)energe voor pompen. Daarom s een structuur opgezet, waarbnnen de verschllende systeemconfgurates zjn gewaardeerd door mddel van relatef lage forfatare waarden, naast formules waarn meer op de werkeljkhed toegesptste gegevens kunnen rden ngevoerd. De commsse beoogt hermee te bereken, dat bj de berekenng van de energeprestate het verschl tussen goed en slecht op de stuate afgestemde systeemconfgurates n voldoende mate naar voren komt. Het systeemrendement voor warmtapwaterberedng geeft de verhoudng op jaarbass tussen de door de opwekkngsnstallate aan het systeem afgegeven (bruto)warmte en de aan de getapte nuttge warmte. Het systeemrendement rdt bepaald door het ledngrendement, het converserendement, het crculaterendement en het dstrbuterendement. In fguur 1 s schematsch weergegeven welk systemen mogeljk zjn, waar de systeemgrenzen getrokken zjn en hoe dverse rendementen zjn gedefneerd. Tabel 1 bevat de termnologe van het systeemrendement waarn zjn weergegeven de neuwe versus oude begrppen. externe warmteleverng door derden wd--crculate Fguur 1. Schematsch overzcht warmtapwaterberedng. Ledngrendement De opwarmng van uttapledngen heeft tot gevolg dat meer energe rdt gebrukt dan voor de handelng aan de mengkraan nodg s. Het materaal, de aanlegwjze, de mddelljn en de lengte van de ledng bepalen dat extra gebruk. Het ledngrendement van de warmtapwaterberedng rdt door de verhoudng tussen de netto- en brutotaphoeveelhed bepaald. Bj de bepalng ervan rden n NEN 5128 utslutend de aanslutpunten voor douche of bad n badrumten en boven de aanrechten -crculate η crc;tap -crculate optoneel nng nng nng η led;tap η led;tap η dstr;tap η crc;tap η led;tap externe warmteleverng door derden wd-cv-crculate cv-crculate η crc;tap -crculate optoneel nng η conv;tap afleverset nng η led;tap η dstr;tap η crc;tap η led;tap η conv;tap afleverset beschouwd (ze kader). Voor de bepalng van de bjdrage aan het ledngrendement door de ledng naar badrumte en aanrecht voor nstallate bedt NEN 5128 twee mogeljkheden: a) door gebruk te maken van een utgebrede tabel met verschllende rendementen voor bepaalde ledngafstanden en bepaalde nwendge mddelljnen; b) door gebruk te maken van forfatare waarden. Deze rekenwaarden zjn net veranderd ten opzchte van de vorge verse van NEN ntech K&S jun

3 Converserendement Met het converserendement rden de warmteverlezen van een zogenaamde afleverset voor warmtapwaterberedng n een nng gegeven. Wanneer geen afleverset rdt toegepast geldt een converserendement geljk aan 1,0. Bj toepassng van een afleverset voor de warmtapwaterberedng gelden voor het converserendement de rekenwaarden als vermeld n tabel 2. In deze tabel refereren HT en LT aan de ontwerptemperaturen van collecteve systemen of externe warmteleverng waarop de afleverset s aangesloten. Crculaterendement De bepalngsmethode voor het crculaterendement voor warmtapwaterberedng s n de ontwerp neuwe verse van NEN 5128 net wezenljk veranderd. Wel s aan de betreffende paragraaf de opmerkng toegevoegd dat eventuele nuttge bjdrage van Omschrjvng neuw Het systeemrendement voor warmtapwaterberedng van nstallate. Systeemrendement warmtapwaterberedng Neuw Omschrjvng oud symbool η sys.tap; Het systeemrendement naar de badrumte, respecteveljk aanrecht Oud symbool η sys.badr; en η sys.aanr; Het ledngrendement, waarmee de warmteverlezen van de uttapledngen n de nng rden gegeven. Het converserendement, waarmee de warmteverlezen van een zogenaamde afleverset voor warmtapwaterberedng n een nng rden gegeven. Het crculaterendement, waarmee de warmteverlezen van de (crculate)ledng n het gebouw of perceel buten de nng(en) rden gegeven. Het dstrbuterendement, waarmee de verlezen van de (crculate)ledng van de externe warmteleverng door derden buten het gebouw of perceel rden gegeven. η led;tap; η conv;tap; η crc.tap; η dstr.tap; De bjdrage aan het systeemrendement door ledngverlezen naar de badrumte, respecteveljk aanrecht. Geen term voor beschkbaar. Voorheen op geheel andere wjze gebrukt. De bjdrage aan het systeemrendement door warmteverlezen n de crculate- en/of systeemledng. Geen afzonderljke term; verdsconteerd n het product η crc.tap; x η conv;tap; η led;badr; en η led.aanr; η conv;tap; η crc.tap; Tabel 1. Termnologe systeemrendement warmtapwaterberedng: neuwe versus oude begrppen. Ontwerpaanvoertemperatuur Ontwerpretourtemperatuur Aanvullende voorwaarden Indelng Voorbeelden / Converserendement warmtapwater η conv;tap; > 55 > HT 90/70, 80/60, 70/50 0,75 45 mengregelng n de warmteafgfte of zonder retourbegrenzer 1) HT 70/30 0,75 45 geen mengregelng n LT 70/30 0,85 de warmteafgfte en met retourbegrenzer 1) LT 55/45, 45/38 0,85 waarn: s de getalswaarde van de ontwerpaanvoertemperatuur n s de getalswaarde van de ontwerpretourtemperatuur n 1) Inregelng van het verwarmngssysteem s geljaardg aan een retourbegrenzer om een zo laag mogeljke retourtemperatuur van het systeem te waarborgen. Tabel 2. Samenvoegng van tabel 24 (Converserendement van nstallate ) en tabel 18 (Indelng HT- en LT-systemen) ut NEN Temperatuurnveau externe warmteleverng door derden Dstrbuterendement voor beredng van warmtapwater met een afleverset n de nng op bass van warmteleverng door derden η dstr.tap Dstrbuterendement voor leverng van warmtapwater door derden met een crculatesysteem warmteleverng η dstr.tap HT 0,80 0,75 LT 0,90 0,75 Waarn: HT, LT verwjzen naar de voorwaarden met betrekkng tot het temperatuurnveau gegeven n tabel 2. Tabel 3. Dstrbuterendement van warmtapwaternstallate. 72 jun 2003 ntech K&S

4 door warmtapwaterledngen afgegeven warmte aan de warmtehushoudng n het stooksezoen, alsmede eventuele verhogng van de warmtebelastng n de zomer, net n de berekenngen rden meegenomen. Dstrbuterendement Het dstrbuterendement brengt de warmteverlezen n terrenledngen tot utdrukkng nden bj gebouwgebonden warmteopwekkng het warmteopwekkngstoestel net s opgesteld n het gebouw waarvan de energeprestate rdt bepaald. In de hudge groentje van NEN 5128 s de paragraaf voor de bepalng van het dstrbuterendement geheel herzen. Het voert te ver om n dt overzcht de detals van de bepalngsmethode toe te lchten. Voor het dstrbuterendement mogen ook de waarden rden gehanteerd de n tabel 3 staan vermeld. Deze waarden zjn exclusef de verlezen n de aanslutngledng. Opwekkngsrendement Zoals hervoor (onder Prmar energegebruk ) reeds s aangehaald rdt het opwekkngsrendement bepaald voor een bepaalde klasse van warmtapwaterpatroon de behoort bj een bepaald warmtapwatergebruk. Voor ndvduele warmwatertoestellen rdt het aldus gemeten rendement waar nodg met een correctefactor teruggerekend naar een rekenwaarde de past bj de brutowarmtebehoefte voor warmtapwater van de desbetreffende onfuncte of ongebouw. De toepassngsklassen behorende bj een bepaald warmtapwatergebruk zjn onveranderd. In het overzcht van de opwekkngsrendementen van de toestellen zjn wel wjzgngen aangebracht, met name voor de warmtepompen. Het neuwe overzcht s samengevat n tabel 4. Wanneer nstallate een warmtepomp n combnate met een addtoneel toestel betreft, bjvoorbeeld een geïntegreerd elektrsch bjstookelement, moet het opwekkngsrendement rden bepaald volgens de n bjlage B.5 van NEN 5128 gegeven bepalngsmethode. Zonne-energesysteem In de bepalngsmethode voor de bjdrage van een zonne-energesysteem s ten aanzen van de beschaduwng het orëntategetal vervallen. De beschaduwngsreductefactor rdt, ter voorkomng van een grote bewerkeljkhed, net per maand bepaald, maar als gegen gemddelde over het hele jaar. De opvallende zonnestralng rdt nu gegeven als maandwaarde n een tabel, als functe van Type Warmwatertoestel Toepassng Opwekkngsrendement η op-w;tap; gasgestookt warmwater of combtoestel ndvdueel 0,30 gasgestookt warmwatertoestel CW ndvdueel c tap x 0,40 gasgestookt combtoestel CW ndvdueel c tap x 0,50 gasgestookt combtoestel HR/CW ndvdueel c tap x 0,60 gasgestookt combtoestel HR/CW-HR ndvdueel c tap x p.m. elektrsche warmtepomp met ventlate-retourlucht als bron elektrsche warmtepomp 4) met ventlateretourlucht als bron comb-warmtepomp met andere bron dan ventlate-retourlucht ndvdueel 1,4 x η el 1);2) ndvdueel c tap x (2,2 x η el ) 1);2) ndvdueel 1,4 x η el 1) elektrsche boler (badrumte en/of aanrecht) ndvdueel c tap x (0,75 x η el ) 1) Warmtekrachtnstallate ndvdueel c tap x ;wk x 0,80 gasgestookt toestel (> 70 kw) collectef a) 0,50 elektrsche comb-warmtepomp met andere bron dan ventlate-retourlucht elektrsche comb-warmtepomp 4) met als bron: - grondwater - bodem collectef a) 1,4 x η el 1) collectef a) (2,2 x η el ) 1);2) x C bron 3) (2,0 x η el ) 1);2) x C bron 3) Elektroboler collectef a) c tap x (0,75 x η el ) 1) gebouwgebonden warmtekrachtnstallate collectef a) ;wk x 0,90 externe warmteleverng of crculatesysteem (alle WKK, WP en restwarmte) externe warmteleverng of afleverset (alle WKK, WP en restwarmte) collectef a) 0,85 collectef b) 1,05 a) Collecteve of externe toestellen waarmee een crculateledng voor warmtapwater rdt gevoed b)collecteve of externe toestellen waarmee een cv-crculateledng rdt gevoed, waarop een afleverset s aangesloten η el s het rendement van de elektrctetsvoorzenng (0,39 op bovenwaarde) c tap s de correctefactor voor de toepassngsklasse (rdt elders n NEN 5128 bepaald) η opw:tap.wk s het opwekkngsrendement voor warmtapwater van de gebouwgebonden warmtekrachtnstallate (rdt elders n NEN 5128 bepaald) η equv;opw:wd s het equvalente opwekkngsrendement voor warmtapwater bj externe warmteleverng (rdt elders n NEN 5128 bepaald) c bron s de correctefactor voor de bron 3) 1) Het resultaat van de vermengvuldgng van de getalswaarde met hel moet naar beneden rden afgerond naar een veelvoud van 0,025. 2)Net nbegrepen: elektrctetsgebruk voor de ventlator (rdt elders n NEN 5128 bepaald) 3)Correctefactor voor collecteve warmtebron of regenerate van een ndvduele bodemwarmtewsselaar (rdt bepaald n B.4 van NEN 5128). 4)Is een elektrsch aangedreven warmtepomp de n de bepalngsmethode volgens bjlage C van NEN 5128 een opwekkngsrendement op bovenwaarde heeft van tenmnste 2,2 maal η el, voor warmtepompen met ventlate-retourlucht of grondwater als warmtebron en tenmnste een opwekkngsrendement van 2,0 maal η el, voor warmtepompen met de bodem als warmtebron. Gebaseerd op een lagere verdampngstemperatuur 5 K Tabel 4. Opwekkngsrendement van warmtapwatertoestel volgens (ontwerp) neuwe NEN ntech K&S jun

5 orëntate en hellng van het zon-ontvangende vlak. Warmteterugwnnng ut douchewater In tegenstellng tot het overge warmtapwatergebruk, s er bj het gebruk van warmtapwater voor het douchen altjd geljktjdghed tussen de aanvoer van koud water en de afvoer van warm douchewater naar de rolerng. Deze geljktjdghed s noodzakeljk voor een eenvoudge wjze van warmteterugwnnng, de ook betrekkeljk eenvoudg te reguleren s. De bepalngsmethode n NEN 5128 beperkt zch vooralsnog tot systemen voor het voorverwarmen van de koudwatertoevoer naar de douchemengkraan. In ontwerp NEN 5128: 2003 moet de tabel voor warmteterugwnnng ut douchewater nog nader rden ngevuld en opgeschoond. Bnnenkort verschjnt er een Isso-publcate (30-4) met nstallatevoorschrften voor warmteterugwnnng ut douchewater. Deze voorschrften zjn n opdracht van Novem opgesteld door TNO-MEP. Bron: Ontwerp NEN 5128, Energeprestate van onfunctes en ongebouwen bepalngsmethode, maart 2003 Systeemrendement voor warmtapwaterberedng η sys.tap; η led;tap; x η conv;tap; x η crc.tap; x η dstr.tap; Ledngrendement η led;tap; Crculaterendement η crc.tap; Q beh:tap;badr; x η led;badr; + Q beh:tap;aanr; x η led;aanr; Q beh:tap Q beh;tap; / (η led;tap; x η conv;tap; ) Qbeh;tap; / (η led;tap; x η conv;tap; ) + Q cr,tap; Verklarng van de symbolen, zover deze net n tabel 1 zjn gegeven Q beh:tap s de netto-warmtebehoefte voor warmtapwaterberedng voor de onfuncte of het ongebouw, n MJ Q beh:tap;badr; s de netto-warmtebehoefte voor de badrumte(n) aangesloten op nstallate, n MJ Q beh:tap;aanr; s de netto-warmtebehoefte voor het aanrecht of de aanrechten aangesloten op nstallate, n MJ η led;badr; s het rendement van de uttapledng voor de badrumte(n) aangesloten op nstallate η led;aanr; s het rendement van de uttapledng voor het aanrecht of de aanrechten aangesloten op nstallate Q cr,tap; s het verles van de crculateledng n MJ/jaar ( 300 x l cr,tap; ) l cr,tap; s de getalswaarde van de lengte van de crculate- en/of systeemledng n m s het ranggetal van de desbetreffende warmtapwaternstallate Het moeljke s dat het makkeljk ljkt De weg vnden s gemakkeljk als deze dudeljk gewezen rdt. Met de producte van logsche bewegwjzerngssystemen, zchtbare lchtreclames en opvallende denttetsmasten leden Armada Janse en Armada Kemperman consumenten en bezoekers al rum 75 jaar trefzeker naar hun plaats van bestemmng. Met het samengaan van de twee bedrjven tot Armada Sgns bundelen Janse en Kemperman hun kenns, ervarng en capactet om u te advseren en te begeleden tjdens het gehele ontwerp-, producte- en mplementateproces van corporate denttes. Armada Sgns: People and Places w.armadasgns.nl 74 jun 2003 ntech K&S

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ModuZone Z20

Installatiehandleiding. ModuZone Z20 Installatehandledng ModuZone Z20 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Installatehandledng...2 1.1 Productdocumentate...2 1.2 Utleg van symbolen...2 2 Beschrjvng van het apparaat...2 2.1 Hydraulsch schema...2 3 Velghedsvoorschrften

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem

Maatregelenlijst zwembaden. #ovem Maatregelenljst zwembaden #ovem Toelchtng Dt overzcht 'Energebesparende maatregelen zwembaden' s samengesteld om een beeld te geven van de energebesparngsmogeljkheden n zwembaden. Het geeft ndcates van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR

INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) , UUR INLEIDING FYSISCH-EXPERIMENTELE VAARDIGHEDEN (3A560) 3--00, 4.00-6.30 UUR Dt tentamen bestaat ut opgaven. Geef noot alleen maar het antwoord op een vraag, maar laat altjd zen hoe je tot dat antwoord gekomen

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaUniversal

Systeemhandleiding. GeniaUniversal Systeemhandledng GenaUnversal INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

De methode tot bepaling van de x-factor voor de kwaliteitsconversietaak voor de tweede reguleringsperiode in formules

De methode tot bepaling van de x-factor voor de kwaliteitsconversietaak voor de tweede reguleringsperiode in formules Bjlage 1 De methode tot bepalng van de x-factor voor de kwaltetsconversetaak voor de tweede regulerngsperode n formules Bjlage bj het beslut van 17 me 2011 met kenmerk 103557_1/122. Inhoudsopgave 1 Inledng...

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Systeemhandleiding. GeniaHybrid

Systeemhandleiding. GeniaHybrid Systeemhandledng GenaHybrd INHOUDSOPGVE INLEIDING Systeemhandledng Productdocumentate jbehorende documenten Utleg van symbolen 4 Ingebrukname van het systeem 5 Garante op het systeem eschrjvng van het

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft

Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft NOTITIE PROJECT ONDERWERP Gelijkwaardigheidsberekening warmtenet Delft Bepalingsmethode DATUM 20 april 2006 STATUS Definitief 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...2 3 Bepalingsmethode...2 3.1 Principe...2

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec classic VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec classc VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER ' J J A A R V E R S L A G -~-,L bx - BETREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER 603 1 9 6 9 r-"...-,."> '1 2:;::;>,:,+, &,;,*A;J L,,-. -n., JAARVERSLAF - BXTREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie

Appendix F: Het Snelheid-Wegdiagram, trekkracht en indicatie Appendx F: Het Snelhed-Wegdagram, trekkracht en ndcate Om te bekjken welke prestates de locomotef n eerste nstante kan leveren wordt gebruk gemaakt van de methode de wordt besproken n het Handboek der

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec pro VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec pro VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.2

Nadere informatie

Knik en de Eurocode 3

Knik en de Eurocode 3 Staltet van het evenwcht Knk en de Voorschrten Knk en de Eurocode 3 Bj het dmensoneren van een constructe op knk wordt n de Eurocode 3 utgegaan van een toets n de uterste grenstoestand waarj de rekenwaarde

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie