BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008"

Transcriptie

1 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD A. Brukleenregelng mobele telefoon Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng van de "Brukleenregelng mobele telefoon 2006" (GB c), de volgende beledsregel heeft vastgesteld: Corsaregstratenummer: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van de afdelng Adves en Control van 21 anuar 2008; gelet op de noodzaak tot aanpassng van de brukleenregelng mobele telefoon aan de neuwe fscale maatregelen; gelet op de behoefte om dudelkhed te geven over het prvé gebruk van door de gemeente Hoorn als werkgever aan werknemers verstrekte mobele telefoons voor zakelk gebruk; gelet op de Gemeentewet en het nstemmende adves van de Ondernemngsraad d.d. 10 un 2008 beslut: Vast te stellen de navolgende BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 Artkel 1 Begrpsomschrvng Voor de toepassng van deze regelng wordt verstaan onder: 1. medewerker de ambtenaar als bedoeld n artkel 1:1 ld 1 sub a van de CAR-UWO; alsmede de burgemeester van de gemeente Hoorn; 2. de gemeente de gemeente Hoorn, waar n het kader van deze regelng het college van burgemeester en wethouders het beslssngsbevoegde bestuursorgaan s (Gemeentewet, artkel 160, 1 e ld onder e.) en de burgemeester degene de de gemeente n en buten rechte vertegenwoordgd (artkel 171). Artkel 2 Zakelk gebruk 1. In het kader van de bedrfsvoerng kan de medewerker voor zakelk gebruk (10% of meer van de totale kosten) door de gemeente een mobele telefoon als tweede aanslutng n brukleen worden verstrekt. 2. Van zakelk gebruk s onder meer sprake wanneer de medewerker:

2 "W- TT GEMEENTE I rlo orn GEMEENTEBLAD tdens het vervullen van zn werkzaamheden net beschkt over een vaste telefoonaanslutng; buten de voor hem geldende werktd op een ander adres dan zn woonadres berekbaar moet zn; belast s met het verrchten van pketdenst. 3. De drecte lednggevende bepaalt of een medewerker de beschkkng krgt over een mobele telefoon als tweede aanslutng. 4. Jaarlks wordt steekproefsgews onderzocht n hoeverre sprake s van zakelk gebruk door de medewerker. 5. De gemeente s ten allen tde bevoegd de aan de medewerker verstrekte mobele telefoon te vervangen of n te nemen. Artkel 3 Prvé gebruk 1. Inden de medewerker de verstrekte mobele telefoon bnnen Nederland n beperkte mate voor prvédoelenden wl gebruken kan dt aangegeven worden n de brukleenovereenkomst. 2. Als de medewerker de verstrekte mobele telefoon voor prvé-doelenden gebrukt wordt hervoor maandelks een vast bedrag op het salars ngehouden. 3. De gemeente stelt de n ld 2 bedoelde fnancële nhoudng vast. 4. De mate waarn de verstrekte mobele telefoon wordt gebrukt voor prvé-doelenden wordt naar redelkhed en bllkhed door de gemeente beoordeeld. Artkel 4 Utslutngen 1. Het s de medewerker net toegestaan de verstrekte mobele telefoon te vervreemden, te verpanden, te verhuren, ut te lenen of aan anderen n gebruk af te staan. 2. Prvé kosten van de verstrekte mobele telefoon de gemaakt zn van en naar het butenland komen altd voor rekenng van de medewerker. Deze vallen buten de vaste maandelkse fnancële nhoudng op het salars. Artkel 5 Brukleenovereenkomst 1. De medewerker wordt pas een mobele telefoon verstrekt nadat deze een brukleenovereenkomst met de gemeente Hoorn s aangegaan conform het model verwoord n blage I. 2. Het handelen van de medewerker n strd met het bepaalde n deze brukleenovereenkomst wordt n begnsel aangemerkt als plchtsverzum als omschreven n artkel 16:1:1 van de CAR-UWO. 3. De medewerker geeft n de brukleenovereenkomst aan of de verstrekte mobele telefoon alleen dent voor zakelk gebruk of dat deze ook n beperkte mate voor prvé-doelenden gebrukt gaat worden. Artkel 6 Vergoedng kosten De abonnementskosten en zakelke kosten van de verstrekte mobele telefoon als tweede aanslutng komen voor rekenng van de gemeente. De prvé kosten komen ook voor rekenng van de gemeente ervan utgaande dat deze beperkt blven. Artkel 7 Voorbehoud fscale wzgngen De gemeente behoudt zch het recht om n verband met fscale wzgngen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker en opgenomen n de brukleenovereenkomst te verlagen dan wel te verhogen.

3 W - -W - GEMEENTE rloorl GEMEENTEBLAD Artkel 8 Utzonderngsstuates In de gevallen, waarn deze regelng net of net naar redelkhed voorzet, kan de gemeente afwkend beslssen. Artkel 9 Overge bepalngen 1. Dt beslut dent te worden aangehaald als "Brukleenregelng mobele telefoon 2008". 2. Ingetrokken wordt de "Brukleenregelng mobele telefoon 2006". 3. Dt beslut wordt bekendgemaakt n het Gemeenteblad en op Intranet. 4. Dt beslut treedt n werkng op PM.

4 " " -W- GEMEENTE I lloorn GEMEENTEBLAD Brukleenovereenkomst mobele telefoon voor medewerkers van de gemeente Hoorn PARTIJEN 1. De gemeente Hoorn, dt ter utvoerng van het beslut van het college d.d onder kenmerk , vertegenwoordgd door of namens de burgemeester, herna te noemen de gemeente, 2. De heer/mevrouw werkzaam als (functe) b de gemeente Hoorn, herna te noemen de gebruker, zn overeengekomen als volgt: Artkel 1 Algemeen 1. De gemeente geeft ngaande de datum van ontvangst van deze door bede parten ondertekende \ overeenkomst, de gebruker de n de blage omschreven mobele telefoon om net n brukleen. De verstrekte mobele telefoon geldt als tweede aanslutng naast de vaste telefoon. 2. B de afleverng van de mobele telefoon ondertekent de gebruker een verklarng dat h de mobele telefoon n goede staat van onderhoud en zonder zchtbare beschadgng van de gemeente n ontvangst heeft genomen. 3. De gebruker gebrukt de verstrekte mobele telefoon voor de utoefenng van zn functe en s n begnsel bedoeld voor zakelk gebruk. In dt kader wordt door de gemeente aarlks! steekproefsgews onderzocht n hoeverre sprake s van zakelk gebruk van de verstrekte mobele telefoon. 4. De gebruker s verplcht om zorgvuldg met de verstrekte mobele telefoon om te gaan. 5. De gemeente blft egenaar van de verstrekte mobele telefoon gedurende de looptd van de overeenkomst. Het beheer van de verstrekte mobele telefoon vndt plaats door het bureau Facltare Zaken van de afdelng Mddelen en Beheer. 6. Na beëndgng van de overeenkomst geeft de gebruker de mobele telefoon drect af aan de J gemeente. Artkel 2 Prvé gebruk van de verstrekte mobele telefoon 1. Inden de gebruker bnnen Nederland de verstrekte mobele telefoon n beperkte mate voor prvé doelenden wl gebruken, wordt dt n de blage van deze overeenkomst aangegeven. 2. Voor het prvé gebruk wordt een maandelkse een bedrag ter hoogte van 5,00 op het salars van de gebruker ngehouden. 3. Het n ld 2 genoemde bedrag kan door de gemeente worden verhoogd dan wel verlaagd. In dat geval ontvangt de gebruker een aangepaste brukleenovereenkomst met blage ter ondertekenng. 4. Prvé telefoonkosten van gesprekken van en naar het butenland zn altd voor rekenng van de gebruker en vallen buten de maandelkse nhoudng op het salars. 5. De mate waarn de verstrekte mobele telefoon wordt gebrukt voor prvé doelenden wordt naar redelkhed en bllkhed door de gemeente beoordeeld. 6. Steekproefsgews wordt onderzocht n hoeverre het prvé gebruk valt bnnen de grenzen van redelkhed en bllkhed. Artkel 3 Duur van de overeenkomst t 1. Deze overeenkomst vangt aan op de dag van afleverng van de mobele telefoon en geldt n begnsel voor de perode dat de gebruker de bovengenoemde functe vervult. 2. Deze overeenkomst endgt n eder geval op de datum van ontslag van de gebruker.

5 I "W - -W- GEMEENTE lloorn GEMEENTEBLAD Artkel 4 Teruggave telefoon/ende overeenkomst 1. B ontslag of wzgng van functe s de gebruker verplcht de verstrekte mobele telefoon uterlk op de laatste werkdag aan de gemeente te retourneren. Inden de verstrekte mobele telefoon net tdg s geretourneerd, wordt b de gebruker de tegenwaarde van de verstrekte mobele telefoon n rekenng gesteld. E.e.a. geschedt zoveel mogelk mddels een eenmalge nhoudng op het salars. 2. De gemeente s bevoegd tussentds de brukleenovereenkomst zonder enge opzeggngstermn te beëndgen en van de gebruker de onmddellke teruggave van de verstrekte mobel telefoon te verlangen, nden deze de verstrekte mobele telefoon verwaarloost of net gebrukt voor het doel waarvoor deze verstrekt s. Artkel 5 Gebruk 1. Het s de gebruker net toegestaan de verstrekte mobele telefoon te vervreemden, te verpanden, te verhuren, ut te lenen of aan anderen n gebruk af te staan. 2. B schade aan de verstrekte mobele telefoon en b het optreden van storngen n het gebruk ervan dent de gebruker zo snel mogelk contact op te nemen met het bureau Facltare Zaken. 3. Reparate en onderhoud van de verstrekte mobele telefoon geschedt utslutend door of n opdracht van het bureau Facltare Zaken. De daaraan verbonden kosten zn voor rekenng van de gemeente, tenz wordt geconstateerd dat sprake s van een onzorgvuldg gebruk van de verstrekte mobele telefoon. B onzorgvuldg gebruk van de verstrekte mobele telefoon worden de extra reparate-, onderhouds-, dan wel vervangngskosten n rekenng gebracht b de gebruker. 4. De gemeente s ten allen tde bevoegd de verstrekte mobele telefoon te vervangen of n te nemen. Artkel 6 Aansprakelkhed 1. De gebruker s net aansprakelk voor schade aan of verles van de door de gemeente verstrekte mobele telefoon, behalve n geval van schade als gevolg van grove schuld of opzet van de zde van de gebruker. 2. Inden de gebruker een utkerng ut verzekerng ontvangt met betrekkng tot schade aan of verles van de verstrekte mobele telefoon, zal h deze utkerng bnnen 14 dagen na ontvangst afdragen aan de gemeente. 3. Elke verdere aansprakelkhed van de gemeente ut hoofde van deze overeenkomst s utgesloten, tenz sprake s van grove schuld of opzet van de zde van de gemeente. Artkel 7 Plchtsverzum Het handelen van de gebruker n strd met het bepaalde n deze overeenkomst wordt door de gemeente n begnsel aangemerkt als plchtsverzum als omschreven n artkel 16:1:1, ld 2 van de CAR/UWO. Aldus overeengekomen, n tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hoorn op De gemeente, De gebruker, (namens) de burgemeester, Dhr/mw Dhr/mw.

6 ~W- "W" GEMEENTE Hoorn GEMEENTEBLAD BIJLAGE B Brukleenovereenkomst mobele telefoon voor medewerkers van de gemeente Hoorn In brukleen gegeven aan de heer/mevrouw Omschrvng Mobele telefoon Type/Model Nummer De mobele telefoon s ontvangen n goede staat van onderhoud en heeft geen zchtbare beschadgngen of gebreken. De verstrekte mobele telefoon wordt gebrukt voor: I I O Alleen zakelk gebruk In begnsel zakelk gebruk en n beperkte mate voor prvé gebruk. De gebruker geeft door ondertekenng toestemmng om voor het prvé gebruk maandelks een bedrag van 5,00 van het salars n te houden. Aldus overeengekomen, n tweevoud opgemaakt en ondertekend te Hoorn op De gemeente. De gebruker, (namens) de burgemeester, Dhr/mw Dhr/mw

7 f T GEMEENTE Hoorn GEMEENTEBLAD B. een mededelng van deze bekendmakng zal worden geplaatst n de gemeentelke publcate "openbare bekendmakngen" op pagna zes van het Westfres Weekblad en op de webste van de gemeente Hoorn De prs van de afschrften van het gemeenteblad of abonnementen daarop s aangegeven n de Legesverordenng (EUR 0,25 per bladzde). Het onder A. genoemde beslut: behoeft net te worden goedgekeurd; s bekendgemaakt op ; treedt nwerkng op 15 aprl Het beslut ter nzage lgt op de afdelng Adves en Control n het stadhus. Neuwe Steen 1, te Hoorn. De gemeentebladen kunnen ook worden geraadpleegd n de Openbare Bblotheek Hoorn, Wsselstraat 8 te Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,, de burgemeester. H, de secretars. P Utgegeven op. 4, de secretars.

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Artikel 1 AVA 2013: Offerte Lid 1: een offerte kan nu zowel schriftelijk als elektronisch worden uitgebracht (voorheen alleen schriftelijk); Lid 2 sub e: In de offerte

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân.

GEMEENTEBLAD. Nr. 29299. Regeling Studiefaciliteiten SWF. 7 april 2015. Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Súdwest Fryslân. Nr. 29299 7 april 2015 Regeling Studiefaciliteiten SWF Voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân Mei 2015 De ontwikkeling en kwaliteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie