09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998"

Transcriptie

1 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en de toelchtng daarop Opschrft "Explotateverordenng horeca 1998" wordt gewjzgd n "Horeca Explotateverordenng voor Delft". Omdat meerdere artkelen van de Explotateverordenng worden gewjzgd, s gekozen voor een algehele herzenng van de verordenng. Dt ledt ook tot wjzgng van het opschrft (cteerttel), er s gekozen voor een dudeljk opschrft zonder vermeldng van het jaartal. Voorts begnt het opschrft ten behoeve van de dudeljkhed met de term "Horeca", zodat dudeljk s waar op de verordenng betrekkng heeft. Utgangspunten bj de herzenng van deze verordenng zjn: Deregulerng/vermnderng van lasten voor de ondememer. Esen de voortvloeen ut de mplementate van de Europese Denstenrchtljn door mddel van de zogenoemde Denstenwet, welke voor 1 januar 2010 geïmplementeerd dent te zjn. Aanwjzngen voor de decentrale regelgevng. ndelng ndelng De ndelng n hoofdstukken s gewjzgd. Voorts zjn neuwe artkelen ngevoegd en s de ndelng zo logsch en helder mogeljk opgesteld, dt kan ook gevolgen hebben voor de nummerng van de artkelen. Een en ander conform de decentrale Aanwjzngen voor de Regelgevng. Oud artkel 1 1c 1d. Neuw artke l Hoofdstuk 1 Art.1 Begrpsomscl Art. 1 onder a Weg Art. 1 onder c Horecabedrjf Art. 1 onder d Functe-onde steunende horeca Art.1 ondere. Terras Art. 1 onder f. Kwaltetsstro rjvngen k Wjzgng Begrpsomschrjvngen Defnte s aangepast, verwezen wordt nu naar de Wegenverkeerswet 1994; voorts s opgenomen de defnte van de neuwe model APV (voor publek toegankeljke plenen en open plaatsen...) Wjzgng van de defnte van horecabedrjf. Neuwe defnte; deze defnte s overeenkomstg de defnte zoals deze wordt gebrukt n het bestemmngsplan bnnenstad. Defnte s belangrjk n verband met art. 2 ld 3, ze verdere toelchtng bj dat artkel. Wjzgng defnte. n september 2008 heeft het college besloten een aantal neuwe verschjnselen n relate tot terrassen n de openbare rumte toe te staan. Het betreft her zaken as buffetkarren en plantenbakken de vaak llegaal buten

2 1 e. f. Art.1 onderg. Houder Art.1 onderh. Bezoeker de terras grenzen staan. Het college wl dt regelen mddels het nstellen van een zogenoemde kwaltetsstrook. Ze voorts artkel 2 van deze gewjzgde verordenng. Defnte s gewjzgd. Wjzgng defnte: derde aandachtsstreepje, utberedng.?? Art. 8 Art. 9 Art. 9 ld 4 Art. 10 Art. 11 Art. 2 Hoofdstuk 2 Art. 2 Vergunnngpl horecabedrjf! Art.3 Terrassen kaa Lt Art.4 Utberedng h brecabedrjf Art.5 Vrjstellng vergunnngpl ;ht Art. 6 Vergunnngae nvraag en beslssng Vergunnngaanvraag en vergunnngverlenng Hoofdstuk 2 bevat de relevante artkelen de betrekkng hebben op het aanvragen en verlenen van de explotatevergunnng. Het neuwe artkel 2 s een samenstel van de artkelen 8 en 9 van de hudge verordenng; voorts wordt n dt artkel de bevoegdhed voor het college geschapen tot het opstellen van een beledsregel met betrekkng tot de zogenoemde kwaltetsstrook. n het kader van deregulerng wordt n de neuwe verordenng bepaald dat de ondernemer nog maar één vergunnng hoeft aan te vragen als hj ook een terras heeft bj zjn horecabedrjf, n plaats van voorheen twee vergunnngen aanvragen; ook kan hj een kwaltetsstrook aanvragen. n geval van de zogenoemde functe-ondersteunende horeca, een horeca voorzenng de aan aanwezg s n een wnkel(bedrjf), hoeft n het geheel geen vergunnng meer aangevraagd te worden; n het kader van deregulerng s ook geen meldng daarvan verest. Op dt ogenblk s n het kader van deregulerng nog net gekozen voor het algeheel afschaffen van de explotatevergunnng. Dat ljkt nog een stap te ver, en bovenden kan Delft de ervarngen van andere gemeenten daarmee eerst afwachten. Voorts s het artkel ngedkt en vereenvoudgd waar het wegerngsgronden betreft; en s het artkel redactoneel aangepast. Toegevoegd s "voor de gehele stad of voor een deel van de stad". Bovenden s toegevoegd dat de burgemeester n overleg met het college de terrassenkaart opstelt; dt vanwege de bevoegdhed van het college nzake het regelen van openbare rumte aspecten de vallen onder de rumteljke ordenng en net onder de openbare orde. Vereenvoudgng van het artkel en nhoudeljke wjzgng; doordat de aparte terras vergunnng komt te vervallen s het artkel ngekort. nhoudeljk net gewjzgd. nhoudeljke en redactonele wjzgngen door het neen schuven van de aanvraag voor een explotatevergunnng en de terrasvergunnng. Ook s n het kader van deregulerng krtsch gekeken naar de nformate de de ondernemer dent aan te leveren. n dat kader s tevens de Nota terrassenbeled van belang. n verband met de mogeljke utwerkng van het horecabedrjf op de naaste omgevng, s n de verordenng bepaald dat de vergunnngaanvraag wordt behandeld op bass van Afdelng 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dat wl zeggen de unforme algemene voorberedngsprocedure. Omdat voor de vergunnngaanvraag en de beoordelng daarvan de nodge nformate ngedend en beoordeeld dent te worden, 13/17

3 Art.4 Art.5 Art. 6 Art. 13 Art.14 Art. 15 Art. 18 Art. 7 Voorschrften beperkngen l! ïn Art. 8 [ Persoonljk kafakter Art. 9 ntrekkng, wj, vervallen Art. 10 Nadere regels ;gng. Art. 11 Explotatetjd jn Art. 12 Ontheffng sk tngsuur Art. 13 waaronder ook de BBOB procedure, s de termjn van vergunnngverlenng verlengd naar 12 weken (n plaats van 8), met een verlengng van ten hoogste 8 weken. Daar staat tegenover dat n verband met de nvoerng van de Europese Denstenrchtljn/Denstenwet s toegevoegd, dat de Lex Slenco Postvo van toepassng s wanneer het bestuursorgaan net tjdg beschkt op de vergunnngaanvraag. Dat wl zeggen dat wanneer het bestuursorgaan net bnnen de n dt artkel bepaalde termjn van n totaal 20 weken een beslssng neemt, de vergunnng van rechtswege verleend wordt. n het kader van de mplementate van de Europese Denstenrchtljn d.m.v. de Denstenwet, wordt n de Algemene wet bestuursrecht een neuwe paragraaf herover opgenomen. Net gewjzgd. Artkel s ngekort. Samenvoegng van twee artkelen en neuwe bepalngen n verband met heldere regelgevng. n ld 1 onder d. s explcet opgenomen dat nden de geludsvoorschrften net worden nageleefd, de vergunnng kan worden ngetrokken. n ld 2 wordt explcet aangegeven dat bj de overdracht van het bedrjf, de verleende explotatevergunnng van rechtswege komt te vervallen. Voorts s ld 3 komen te vervallen. Bj de ntrekkng of wjzgngsgronden onder ld 1 s g. toegevoegd als kanbepalng; de burgemeester heeft deze bevoegdhed, maar de vergunnng vervalt net meer van rechtswege. ngeval van slutng op grond van artkel 13b Opumwet en het Handhavngsscenaro horeca Delft, zou het van rechtswege vervallen van de vergunnng ervaren kunnen worden als een extra sancte, waar dat net de bedoelng s. Neuw artkel; dt artkel geeft de burgemeester de bevoegdhed nadere regels te stellen als op grond van bjvoorbeeld de praktjk het wenseljk s meer dudeljkhed te geven nzake de toepassng of handhavng van de bepalngen n deze Verordenng. Een voorbeeld daarvan s het navolgende. n de praktjk maken horecaondernemers op/bj terrassen gebruk van (mobele) buffetkasten, planten, menuborden et cetera. n dt geval zal dat zo ngevuld worden, dat mobele en of drect verwjderbare zaken bj terrassen toegestaan zjn, mts zj de doorgang net belemmeren, de verkeersvelghed net n gevaar brengen of anderszns voor gevaarzettng zorgen. Zj denen, dt ter beoordelng van de toezchthouder/controleur, ngeval van aantoonbare overlast drect verplaatst te worden. Vaste opstellngen, zoals plantenbakken, denen op het terras zelf - bnnen de aangegeven afmetngen - geplaatst te worden. Herzenng artkel n verband met deregulerng (van twee vergunnngen naar één). Redactonele aanpassngen. Redactonele aanpassngen. nhoudeljk net gewjzgd. 14/17

4 Art. 22 Ordeverstorng Art.14 Afvalbakken nhoudeljk net gewjzgd. Hoofdstuk 3 Toezcht op de nalevng en strafbepalngen Dt hoofdstuk s een combnate van artkelen ut hoofdstuk 2 en artkelen ut hoofdstuk 3 van de hudge, nog lopende verse, welke alle betrekkng hebben op toezcht en handhavng. Opschrft (ttel) s aangepast. Art. 12 Controle vergunnng Het artkel met opschrft "controle vergunnng" wordt geschrapt n het kader van deregulerng. De raamkaart geeft het kader weer waarbnnen het bedrjf geëxploteerd mag worden. n het algemeen s dat rumer dan de feteljke openngstjden. De explotant hangt dan ook vaak een apart overzcht met de feteljke openngstjden naast de Raamkaart. De raamkaart s net altjd actueel en hangt net altjd op dejuste plaats. n fete s de raamkaart met name bedoeld voor het toezcht op de nalevng van de regelgevng door de gemeente en de polte. Met de toenemende mogeljkheden van elektronsche nformatevoorzenng, kan de verplchte raamkaart komen te vervallen. Dat laat natuurljk onverlet dat toezcht op de nalevng van de bepalngen van deze Art. 16 Art. 15 Vervroegde slutng verordenng altjd mogeljk s en ook zal gescheden. Ld 3 s aangepast, de explcete redenen voor ngrjpen zjn verwjderd. De betrokken polte-ambtenaar dent de zaak te beoordelen, daarover wordt uteraard verantwoordng afgelegd. Art. 17 Art. 16 nhoudeljke aanpassng, een bedrjf kan ook gesloten zjn op bass van bjvoorbeeld artkel 13b Opumwet. Aanwezghec n gesloten bedrjf Art. 19 Art. 17 Ontzeggng tdëgang Art. 20 Art. 18 Verbod toelaten personen De redacte van dt artkel s vereenvoudgd, ook s weggelaten de "tot de hushoudng van de houder behorende personen" gezen de rume defnte en aangezen deze ook ontzeggng van de toegang kunnen krjgen. Art. 21 Art.19 Net gewjzgd. Toegang poltje Art. 24 Art. 20 Artkel 1 s aangepast aan de hudge stuate met betrekkng tot handhavng. Toezchthoud ïrs Art. 25 Bnnentreden Artkel s geschrapt; bevoegdheden van de toezchthouders nzake toezcht en handhavng, zjn geregeld n de Algemene wet bestuursrecht. Art. 23 Art. 21 Strafbepalng Net gewjzgd. Hoofdstuk 4 Wjzgng van andere regelgevng Dt hoofdstuk s neuw. Omdat n andere decentrale (=lokale) regelgevng, zoals het Handhavngsscenaro voor Delft wordt verwezen naar de Explotateverordenng Horeca 1998, en cteerttel hervan wordt gewjzgd n verband met de algehele herzenng, denen de verwjzngen n de overge decentrale regelgevng ook gewjzgd 15/17

5 1 Art. 27 Art. 28 Art. 22 Hoofdstuk 5 Overgangs- e slotbepalnger Art. 23 ntrekken Art. 24 Overgangsbe Art. 25 nwerkngtred Cteerttel [ )alngen g te worden. Ze de toelchtng herboven. Dt hoofdstuk s, net als de rest van de Verordenng, ngedeeld conform Aanwjzng 94 van de Aanwjzng voor de decentrale regelgevng. Het voormalge artkel 26 s gespltst n de neuwe verordenng. De vaststellng van deze verordenng s een bevoegdhed van de Raad. Op bass van de Awb s publcate verplcht, nden net anders s bepaald treedt de Verordenng vervolgens n werkng. Explcet dent vermeld te worden dat daarmee de hudge Explotateverordenng Horeca 1998 komt te vervallen alsmede de toentertjd vastgestelde toelchtng Dt artkel s aangepast aan de hudge en neuwe stuate. Ze de toelchtng bj art. 24. Nu de verordenng n zjn geheel s herzen, s n verband met de dudeljkhed ook het opschrft/ttel aangepast. Het jaartal s vervallen; er s gekozen voor een "tjdloze" cteerttel, mede n verband met verwjzngen de zjn opgenomen n andere gemeenteljke regelgevng of beledsregels. 16/17

Gescand archief datum. ftj -li- = 2DML. Gelet op de artikelen 170 en 174 Gemeentewet en afdeling 4.3 Algemene wet bestuursrecht,

Gescand archief datum. ftj -li- = 2DML. Gelet op de artikelen 170 en 174 Gemeentewet en afdeling 4.3 Algemene wet bestuursrecht, > endparaaf hoofdafd. / burpgneester Bjlage 2 Handhavngscenaro Horeca elft Gescand archef datum «/ 7 ; dd-^v^) ftj -l- = 2ML e burgemeester van elft, Gelet op de artkelen 170 en 174 Gemeentewet en afdelng

Nadere informatie

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden.

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden. AMENDEMENT Agendapunt Nr. 13 Ondetwerp nlednq W n ke ltjdenverorden n g De raad van de gemeente Tytsjerksteradel n vergaderng bjeen op26 me 2016 Voorgesteld amendement bes u t d e "W n keltjdenverorde

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012 gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 15 oktober 2012 Beslut nummer : RB12.0171 Onderwerp : Vaststellen bestemmngsplan Oud Den Heder 2012 De raad van de gemeente Den Helder; dat het voorontwerp

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012; gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 2 aprl 2012 Beslut nummer Onderwerp : RB12.0044 :Stmu!erngsregelng gevelopwaarderng wnkelpanden 'STADSHART DEN HELDER 2012-2013' De raad van de gemeente

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/ VERZONDEN 06 SEP 201/ Onderwerp Datum Bref bj beslut 5 september 2017 Ons kenmerk Z-HZWABO-2017-02896 OLO kenmerk Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer T a v De heer P. van Doren Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN -5 DEC 207 Onderwerp Datum Bref bj beslut 4 december 207 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-207-0402 329990 Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer Tav MevrouwA Bakker Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

GRM Beleidsnotities

GRM Beleidsnotities GEMEENTE ~~~~ Graafstroom NOTA aan burgemeester en wethouders met betrekkng tot beslut tot het vaststellen van woonplaatsen Opgemaakt door : AC van Hassent dd 6 maart 2009 Regstratenummer: 07-0615 - 200

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

: verordening parkeergelden

: verordening parkeergelden Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 6 november 203 Beslut nummer Onderwerp : RB3.038 : verordenng parkeergelden De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RV03.052 van

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Routingformulier B&W-voorstel

Routingformulier B&W-voorstel GEMEENTE BEUNINGEN Routngformuler B&W-voorstel Onderwerp Auteur B&W-vergaderng Portefeullehouder Mandaterng van de bevoegdhed tot ontheffng van (een gedeelte) van een "openbare plaats" (ofwel ontheffng

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 25 JUL 2M. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 25 JUL 2M. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Beslut omgevngsrecht(vergunnng) VERZONDEN 25 JUL 2M Gemeente : Tlburg Datum 24 jul 2018 Kenmerk : Z-HZ WABO-2018-02458 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Gemeente in Bergen op Zoom

Gemeente in Bergen op Zoom Gemeente n Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Verordenng tot 7e wjzgng van de bouwverordenng voor de gemeente Bergen op Zoom 993 SROB/06/079 Sector : Rumteljke

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gemeente Albrandsiuaard

Gemeente Albrandsiuaard Gemeente Albrandsuaard RAADSBESLUIT Onderwerp Verordenng recht van onderzoek gemeente Albrandswaard 2016 Commsse BBVnummer: nvt Datum vergaderng/ agendanummer Kenmerk 1100161 Openbaar: Openbaar De raad

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Neuwkoop afdelng Publekszaken neuwkoop FZZ Neuwkoop De heer R. Westmaas Kennedyplen 5A 242 EN NEUWKOOP VERZONDEN 0 9 SFP?n(ţ datum uw bref/kenmerk regstratenummer behandeld door betreft bjlage(n)

Nadere informatie

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 l'%.3 H t!.-ï ':3ï!.-S ' n > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Mnstere van Economsche Zaken Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overhedsdentfcatenr

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Beslut hogere grenswaarden Wet geludhnder Bouwplan Het ontwerpbestemmngsplan "Heerljk Heenvleť vooret n de realsate van een woonwjk ten westen van de Steenhoeck n Heenvlet. Het gaat herom om de realsate

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

TeamWorks hulp voor gebruikers

TeamWorks hulp voor gebruikers TeamWorks hulp voor gebrukers Oktober 2018 Over Mcro Focus TeamWorks TeamWorks laat u samenwerken met andere gebrukers n vrtuele rumten de u maakt of waar u ld van wordt. Ondersteunde mobele apparaten

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Mede-advies afdeling: BMO Beleid en Projecten Openbare Werken

Mede-advies afdeling: BMO Beleid en Projecten Openbare Werken Advesormuler Het college van B. en W. D De burgemeester De secretars O Het managementteam Agendanummer É Datum januar 03 Adelngteam B&Pteam vrom Advseur M.D.M. Smt Reg.nr. Par. manager Par. secretars Onderwerp

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2018 C(2018) 3302 fnal GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 1.6.2018 tot wjzgng van Gedelegeerde Verordenng (EU) nr. 2015/35 wat betreft de berekenng

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RVB06-0066 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Planschade De Parade, Koevoetstraat 29 te Bergen op Zoom : SRO&QJ/Q3Z, _ Sector : Rumteljke Ontwkkelng

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

L l l IE. Hollands 11/lidd n AANSTELLING

L l l IE. Hollands 11/lidd n AANSTELLING L l l IE r Hollands /ldd n AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 4566 De korpsbeheerder van Polte Hollands Mdden, gelet op het bepaalde n artkel 3, eerste ld, van het Beslu Af gemene Rechtsposte Polte,

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1.1 Gegevens aanvrager. 1 Invulien door Aanvrager. Ondertekening door aanvrager. Justis Ministerievan Justitie en Veiligheid

Aanvraagformulier. 1.1 Gegevens aanvrager. 1 Invulien door Aanvrager. Ondertekening door aanvrager. Justis Ministerievan Justitie en Veiligheid Justs Mnsterevan Justte en Velghed Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invulen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

PROCURATIE- en BUDGETHOUDERSREGELING GEMEENTE HEERLEN

PROCURATIE- en BUDGETHOUDERSREGELING GEMEENTE HEERLEN PROCURATIE- en BUDGETHOUDERSREGELING GEMEENTE HEERLEN Het college van burgemeester en wethouders; Gelet op het bepaalde n: de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Fnancële verordenng en het Organsatebeslut

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

(j i i i Geboortegemeente. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager

(j i i i Geboortegemeente. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager Justs Mnstere van usrreen Velghed Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het Indenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg Identtetsbewjs

Nadere informatie

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Resultaat

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Resultaat Regelng plankosten explotateplan 2017 Resultaat Datum 23-8-2017 Complextet 127 Gemeente Ermelo Projectnaam De Dresprong Projectnummer. prnt Datum prjspel 1-1-2017 Looptjd project n jaren 7 euro's Produkt/actvtet

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan "Centrum Epe"

Zienswijzennota Bestemmingsplan Centrum Epe Zenswjzennota Bestemmngsplan "Centrum Epe" Zenswjzennota 203-8850 :!! nhoudsopgave nhoudsopgave. nledng 2 2. Zenswjzen 3 3. Vooroverlegreactes 32 4. Ambtshalve wjzgngen 33 Zenswjzennota . nledng De voorlggende

Nadere informatie

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL * PROVNCE:: UTRECHT 28 januar 1998 BESCHKKNG ERNST & URGENTE VOOR DE BODEMVERONTRENGNG.JULANASTRAA T 13 TE VEENENDAAL LOCATE: 1. nledng Met toepassng van artkel 48 van de Wet bodembeschermng (Wbb) s n

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 13.3.2003 L 69/1 I (Besluten waarvan de publcate voorwaarde s voor de toepassng) VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 februar 2003 betreffende de loonkostenndex (Voor

Nadere informatie

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Steenbergen, 22 januari 2014

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Steenbergen, 22 januari 2014 gemeente Steenbergen De Heen Dnteloord Krusland NeuwVossemeer Steenbergen Welberg UMİ400395 llllll IIIMMIII INI II ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw bref van afdelng contactpersoo n telefoonnr. bjlage(n)

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan. j " r~ o Rjkswaterstaat Zeeland Projectbureau _Zeewerngen Postbus 1000 4330 ZW MDDELBURG uw bref: 3 februar 20 ons kenmerk:.f 1012 datum: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus.51. 4690 AB Tholen telefoon:

Nadere informatie

Concept Nota Horecabeleid Gemeente Drimmelen. Datum : 15 augustus 2013 Samengesteld door : M. van 1 Zand en R. Driesen 13int02506

Concept Nota Horecabeleid Gemeente Drimmelen. Datum : 15 augustus 2013 Samengesteld door : M. van 1 Zand en R. Driesen 13int02506 Concept Nota Horecabeled 203-208 Gemeente Drmmelen Datum : 5 augustus 203 Samengesteld door : M. van Zand en R. Dresen 3nt02506 Samenvattng Tot op heden heeft de gemeente Drmmelen geen horecabeled. Het

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Aanvraag bestemminsplan wijziging. En gedogen in gebruik nemen terrein. Doornspijk, 21 maart 2017

Aanvraag bestemminsplan wijziging. En gedogen in gebruik nemen terrein. Doornspijk, 21 maart 2017 Aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg. Postbus 70 8080 AB Elburg Bouwmarkt Buurkes Aanvraag bestemmnsplan wjzgng. En gedogen n gebruk nemen terren. Doornspjk, 21 maart 2017 Beste meneer, mevrouw,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 30a van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden. DATUM VERZNDEN 7 JAN. 204C NTACTPER SN S.C.G. Kujpers WLāť*' uw BREF VAN 20 december 203 DRKESNUMMER 088-9743026 UW KENMERK ļ 4 0 3 5 4 E-MAĪLADRES b. ku İJ peľs@ VVShcl. R NS KENMERK VG/U NGEKMEN NR.

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus 3000

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -".)

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -.) 1 ERNST&YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 (0) 88-407 6197 Fax: +31 (0) 88-407 6005 www.ey.nl Het College van Bestuur van Stadsrego Arnhem

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

OVER KINDEREN, PARTNERS, TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken mr. N.C.G. Gubbels

OVER KINDEREN, PARTNERS, TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken mr. N.C.G. Gubbels Over knderen, partners, tareven en vrjstellngen 9 OVER KINDEREN, PARTNERS, TARIEVEN EN VRIJSTELLINGEN prof. mr. I.J.F.A. van Vjfejken mr. N.C.G. Gubbels 1 De neuwe tarefstructuur en vrjstellngen Her s

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe geluidwetgeving voor de infra-sector?

Wat betekent de nieuwe geluidwetgeving voor de infra-sector? Wat betekent de neuwe geludwetgevng voor de nfra-sector? r. Jan Hooghwerff M+P raadgevende ngeneurs dr. r. Rob Hofman Rjkswaterstaat DVS r. Jan Knol ROW Samenvattng Voorjaar 2012 wjzgt de geludwetgevng

Nadere informatie

Datum MAART Betreft Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Noord 26 te Kalenberg

Datum MAART Betreft Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Noord 26 te Kalenberg t-j ) fj Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Retadves t.a.v. dhr. ng. A. Mus en dhr. G. Dolstra pa Oudeweg 63 8376 HR OSSENZIJL (Ov.) Datum - 1 7 MAART 2017 - Betreft

Nadere informatie

2 A NOV Middelburg. 24 november 2015

2 A NOV Middelburg. 24 november 2015 Archefexemplaar Archefexemplaar 1h Gedeputeerde Staten Provnce Zeeland Gedeputeerde Staten Provnce Zeeland ï I 1 bercht op bref van: 1 maart 201 Jacoba van Beeren B V bercht op bref van: 1 maart 201 Jacoba

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

2 APR VERZONDEN 26 maart 2013 U Hollandse Delta Oİ VG/U De heer S. Effing Middeldijkerplein DL Barendrecht

2 APR VERZONDEN 26 maart 2013 U Hollandse Delta Oİ VG/U De heer S. Effing Middeldijkerplein DL Barendrecht DATUM" VERZONDEN 26 maart 203 UW KENMERK Oİ078475 VG/U 30253 ONDERWERP Watervergunnng UW BREF VAN ONS KENMERK NGEKOMEN NR. 2 APR. 203 CONTACTPERSOON KJ.P.H. Castrcum DOORKESNUMMER (088) - 97 43745 E-MALADRES

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG

DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG Handrekng voor scholen hoe zj op gestructureerde en structurele wjze de vaardgheden ut de Genereke studevaardghedenset voor doorstroom havo-hbo n hun currculum op kunnen

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Edelhoogachtbaar College,

Edelhoogachtbaar College, Edelhoogachtbaar College, Tegen de utspraak van bet Hof Den Haag wordt cassate aangetekend. Er zn n totaal ver cassatemddelen, waarb sommge mddelen met een prmar, subsdar en/of meer subsdar standpunt worden

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

i i I I I Regels rgl

i i I I I Regels rgl Regels 032.00.55.30.00.rgl nhoudsopgave Hoofdstuk 1 nledende regels Artkel 1 Begrppen 7 Artkel 2 Wjze van meten 11 Hoofdstuk 2 Bestemmngsregels Artkel 3 Groen 15 Artkel 4 Recreate - Verbljfsrecreate 16

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Reimerswaal. Hansweert RB O] bestemmingsplan. identificatie. planstatus. NL.IMRO HaBPKom-va01

Reimerswaal. Hansweert RB O] bestemmingsplan. identificatie. planstatus. NL.IMRO HaBPKom-va01 Remerswaal Hansweert bestemmngsplan dentfcate dentfcatecode: NL.IMRO.0703.01HaBPKom-va01 projectnummer: 0703.006668.00 planstatus datum: status: 25-05-2010 voorontwerp 18-04-2011 ontwerp 22-11-2011 vastgesteld

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie