Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons van het merk Mtsubsh en andere merken welke voldoen aan de keurngsesen de door Mtsubsh Motor Sales Nederland (verder: Mtsubsh) voor de Mtsubsh Mobltets Servce zjn gesteld en waarvan de egenaar de Mobltetsgarante heeft verkregen van een Mtsubsh dealer. Personenauto's respecteveljk bedrjfswagens met een toegestane maxmum massa van meer dan 3500 kg zjn utgesloten en vallen net onder deze defnte. De hulpverlenng s tevens van toepassng op de ten tjde van het pechgeval aan het Voertug gekoppelde aanhanger, voor zover koppelng van deze aanhanger aan het Voertug wetteljk s toegestaan. c. Rechthebbende(n) De egenaar, de de Mtsubsh Mobltets Servce van een Mtsubsh dealer heeft verkregen, of de door de egenaar gerechtgde bestuurder en de passagers de kosteloos n de auto meerezen op het moment dat er een beroep gedaan wordt op de Mtsubsh Mobltets Servce. Het aantal passagers mag echter net groter zjn dan het maxmaal aantal dat wetteljk s toegestaan. d. Pech Elk mechansch en / of elektrsch defect van het Voertug afkomstg van een onregelmatghed n de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruk van het Voertug onmogeljk maakt en mmoblsate ervan tot gevolg heeft. Maar ook als mmoblsate door een van de volgende omstandgheden van egen toedoen wordt veroorzaakt: Één lekke band; Verkeerde brandstof; Geen brandstof; v Een lege accu door het aanlaten van stroomverbrukers; v Butengesloten; v Sleutels afgebroken n het slot of verloren. Alle overge oorzaken van mmoblsate door egen toedoen vallen net onder de dekkng (ze hervoor artkel 7.). Artkel 2. Dekkngsduur Rechthebbende kan een beroep doen op Mtsubsh Mobltets Servce vanaf de datum van afgfte tot aan de volgende voorgeschreven onderhoudsbeurt met een maxmum van 1 jaar vanaf de afgftedatum. Bj elke voorgeschreven onderhoudsbeurt kan de Mtsubsh Mobltets Servce door een Mtsubsh dealer opneuw worden verleend. Merkvreemde (net Mtsubsh) voertugen ouder dan 10 jaar of met een klometerstand van meer dan km, alsmede Mtsubsh voertugen met een klometerstand van meer dan km kunnen geen beroep (meer) doen op Mtsubsh Mobltets Servce. Artkel 3. Dekkngsgebed Het dekkngsgebed omvat de volgende landen: Andorra, Belgë, Bulgarje, Cyprus, Denemarken, Dutsland, Fnland, Frankrjk, Gbraltar, Grekenland, Hongarje, Ierland, Italë, voormalg Joegoslavë, Kanaal elanden, Lechtensten, Luxemburg, Marokko, Monaco, Nederland (nclusef egen woonplaats),

2 Noorwegen, Oostenrjk, Polen, Portugal (met utzonderng van de Azoren en Madera), Roemenë, San Marno, Slowakje, Spanje (met utzonderng van Canarsche Elanden en de Balearen), Tsjechë, Tunesë, Turkje (Europese deel), Verengd Konnkrjk, IJsland, Zweden, Zwtserland. Artkel 4. Inhoud Hulpverlenng In geval van Pech n bnnen- en butenland, organseert de alarmcentrale van de Mtsubsh Mobltets Servce de volgende hulp c.q. worden de volgende kosten door de Mtsubsh Mobltets Servce vergoed: a. Reparate ter plekke Reparate door een Mtsubsh dealer of professonele hulpdenst ter plekke, n het geval (provsorsche) reparate bnnen ca. 1 uur mogeljk s. Wanneer zch bnnen een enkele afstand van 25 km de Mtsubsh dealer bevndt de op de pas staat vermeld, zal nden mogeljk hulp door de Mtsubsh dealer worden verleend. Net vergoed worden: De kosten van eventuele benodgde onderdelen voor de noodreparate. b. Vervoer naar de Mtsubsh dealer Wanneer reparate ter plekke net mogeljk s: Bnnen Nederland: transport naar de Mtsubsh dealer de op de pas staat vermeld of nden deze net bnnen een enkele afstand van 25 km aanwezg s, transport naar de dchtstbjzjnde Mtsubsh dealer of een ander door de alarmcentrale van Mtsubsh Mobltets Servce te bepalen bedrjf. In het butenland: transport naar de dchtstbjzjnde Mtsubsh dealer of een ander door de alarmcentrale van Mtsubsh Mobltets Servce te bepalen bedrjf. Net vergoed worden: De kosten van de onderdelen en reparate wanneer reparate ter plekke net mogeljk s, waaronder n geval van Pech wegens verkeerde brandstof, de kosten voor het utpompen van de brandstof en de afvoer van de (verkeerde) brandstof. c. Stallng/bergng Inden transport naar een Mtsubsh dealer net mogeljk s (bjvoorbeeld omdat de Mtsubsh dealer op dat moment gesloten s): Bergng en stallng van het Voertug en doortransport naar de dchtstbjzjnde Mtsubsh dealer zodra dt mogeljk s. d. Vervoer nzttenden (alleen voor Nederland, voor butenland ze artkel e. v en v) In prncpe vndt vervoer van Rechthebbende(n) plaats n combnate met het transport van de auto. Inden dt net mogeljk s, worden n Nederland de kosten van vervoer naar één adres n Nederland per openbaar vervoer of tax vergoed. e. Vervangend vervoer/hotelaccommodate/vervoer naar endbestemmng of husadres/vervangend chauffeur Inden het Voertug net op de dag van de meldng kan worden gerepareerd worden door de Mtsubsh Mobltets Servce vergoed: ofwél: De kosten van vervangend vervoer (huurauto) voor de duur van maxmaal 2 werkdagen bnnen Nederland en n het butenland. Voor Voertugen tot 7 jaar (segment 2) wordt geljkwaardg vervangend vervoer verzorgd en voor Voertugen vanaf 8 jaar oud (segment 3) betreft het vervangend vervoer n alle gevallen maxmaal categore A. Reskosten per openbaar vervoer of tax naar het autoverhuurbedrjf. Voor vervoer per tax n het butenland geldt een maxmumbedrag van Euro 100.

3 Om aanspraak te kunnen maken op vergoedng voor vervangend vervoer denen Rechthebbenden te voldoen aan de door het autoverhuurbedrjf gestelde voorwaarden. Net vergoed worden: Extra kosten zoals brandstof, afkoop egen rsco, verlengng van de huurtermjn, aanvullende verzekerngen, tolgelden, parkeergelden, bekeurngen, alsmede kosten voor het net op correct wjze afmelden of te laat nleveren van de huurauto. ófwel: v De hotelkosten n Nederland (o.b.v. loges en ontbjt) voor 1 nacht voor maxmaal Euro 75,00 (nclusef BTW) p.p.p.n. nden de terugres net mogeljk s. v Hotelkosten (o.b.v. loges en ontbjt) n het butenland voor de duur van de reparate met een maxmum van 7 nachten voor maxmaal Euro 75,00 (nclusef BTW) p.p.p.n. voor zover door Rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodate voor het verbljf ter plaatse s geregeld. v De kosten van openbaar vervoer/tax van en naar de dchtstbjzjnde hotelaccommodate. Voor vervoer per tax n het butenland geldt een maxmumbedrag van Euro 100. Net vergoed worden: De kosten van maaltjden, telefoonkosten en dergeljke. ófwel v De kosten van het vervoer naar de endbestemmng of het husadres van Rechthebbende(n) per tren (1 e klasse). v De kosten van openbaar vervoer/tax van en naar het dchtstbjzjnde trenstaton. Voor vervoer per tax n het butenland geldt een maxmumbedrag van Euro 100. Inden de enkele trenres langer duurt dan 6 uur, mag er gekozen worden voor een vlegtugtcket (economy class). In geval van doorres naar de bestemmng worden de extra reskosten vergoed tot maxmaal hetgeen terugres naar het husadres gekost zou hebben. ófwel x De kosten van het nzetten van een vervangende chauffeur nden de bestuurder tjdens de res door zekte of een ongeval op medsch adves het Voertug net kan besturen en nemand de besturng van het Voertug kan overnemen. f. Ophalen van het gerepareerde Voertug (bnnen- en butenland) Inden Rechthebbende(n) na te zjn teruggeresd naar het husadres het gerepareerde Voertug denen af te halen bj de Mtsubsh dealer worden voor maxmaal 1 Rechthebbende vergoed: De reskosten per tren (2 e klasse). De kosten van openbaar vervoer/tax van en naar het dchtstbjzjnde trenstaton. Voor vervoer per tax n het butenland geldt een maxmumbedrag van Euro 100. Inden de enkele trenres langer duurt dan 6 uur, mag er gekozen worden voor een vlegtcket (economy class). g. Repatrërng van het ongerepareerde Voertug naar hus (bnnen- en butenland) Inden de auto net bnnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, organseert en vergoedt de Mtsubsh Mobltets Servce: De repatrërng van het ongerepareerde Voertug naar de door de Rechthebbende aangewezen Mtsubsh dealer. De vergoedng van de stallngkosten tot maxmaal 10 dagen. Het Voertug wordt, vanaf het moment dat besloten s om de auto te repatrëren, bnnen 10 werkdagen gebracht naar de aangegeven Mtsubsh dealer. Repatrërng vndt alleen plaats wanneer de kosten van de repatrërng net

4 meer bedragen dan de restwaarde van het Voertug. Inden het onmogeljk s het Voertug bj de aangedude dealer achter te laten kest de alarmcentrale van Mtsubsh Mobltets Servce voor een andere dealer n de buurt. Mtsubsh Mobltets Servce s net aansprakeljk voor defstal of beschadgng van bagage, materaal en persoonljke voorwerpen de achtergelaten worden n de auto. h. Opsturen onderdelen Inden de voor reparate noodzakeljke onderdelen net op voorraad of verkrjgbaar zjn, worden vergoed: de kosten en de verzorgng van toezendng van de vervangende onderdelen, waaronder de vervullng van de noodzakeljke douaneformalteten. De kosten van de onderdelen vallen net onder de vergoedng van de Mobltetsgarante. Artkel 5. Vergoedng kosten a. De kosten van de hulpverlenng worden alleen vergoed, nden deze zjn gemaakt met toestemmng van de alarmcentrale van de Mtsubsh Mobltets Servce. b. De alarmcentrale van Mtsubsh Mobltets Servce s gerechtgd Rechthebbende(n) te vragen bepaalde kosten, zoals res-, verbljf- en huurkosten n eerste nstante voor te scheten. c. De kosten welke gedekt zjn bnnen de genoemde voorwaarden en welke vooraf door de alarmcentrale van Mtsubsh Mobltets Servce zjn goedgekeurd, kunnen achteraf bnnen een perode van dre maanden bj de alarmcentrale van de Mtsubsh Mobltets Servce worden gedeclareerd onder vermeldng van: kenteken, dossernummer en het bjvoegen van de orgnele facturen. d. De kosten van de onderdelen en reparate vallen net onder de vergoedng van Mtsubsh Mobltets Servce. Artkel 6. Verplchtngen van de Rechthebbende(n) a. Rechthebbende(n) s (zjn), verplcht om tjdg de servcebeurten/reguler onderhoud van de auto te laten utvoeren. b. Rechthebbende(n) s (zjn) verplcht zo snel mogeljk, voor zover hj/zj daartoe n staat s (zjn), zelf contact op te nemen met de alarmcentrale van de Mtsubsh Mobltets Servce. c. Rechthebbende(n) dent (denen) de aanwjzngen van de alarmcentrale van Mtsubsh Mobltets Servce op te volgen, de noodzakeljke medewerkng te verlenen en alle noodzakeljke nformate te geven de van belang zjn voor een goede hulpverlenng. Artkel 7. Utslutngen Geen recht op hulp c.q. vergoedng van de kosten van hulpverlenng bestaat: a. In geval van een ongeval. b. In geval van defstal of pogng daartoe van het Voertug zelf of onderdelen ervan. c. In geval van vandalsme. d. Inden aan het Voertug wjzgngen zjn aangebracht de net n overeenstemmng zjn met de rchtljnen van de mporteur en/of de fabrkant. e. Inden de Pech s veroorzaakt door verwaarlozng, verkeerd gebruk, opzet, grove nalatghed, of gebruk van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende of opwekkende mddelen. f. Inden onvoldoende maatregelngen zjn genomen om de Pech te voorkomen of te beperken. g. Inden deelgenomen wordt aan of als assstentewagen meegereden wordt n welke vorm van gemotorseerde compette (race, rally, slpschool, testdrve etc.). h. Geen dekkng voor Voertugen de als ambulance, tax of koerer worden ngezet.. Inden hulp door omstandgheden ter plaatse of door overmacht, zoals rellen, opstanden, oorlogsstuates, natuurrampen (overstromngen, aardbevngen, hagelbuen, etc) net kan worden verleend.

5 j. Inden Rechthebbende(n) net aan de verplchtngen zoals vermeld bj artkel 6 voldoet (voldoen). k. Inden de gebeurtens samenhangt met Pech aan de aanhanger, terwjl het Voertug zelf geen Pech heeft. Artkel 8. Overdracht van het Voertug Bj verkoop van het Voertug aan anderen dan de Mtsubsh dealer, de op de pas staat vermeld, kan de Mtsubsh Mobltets Servce worden overgedragen aan de neuwe egenaar mts de Mtsubsh dealer hervoor toestemmng verleent. Hertoe dent de Mtsubsh dealer een onlne-mutateformuler n te vullen en aan Mondal Assstance B.V. te zenden. De Mtsubsh Mobltets Servce wordt utgevoerd door Mondal Assstance B.V., één van de grootste organsates ter wereld op het gebed van hulpverlenng. Voor de utvoerng van de hulpverlenng beschkt zj over 37 alarmcentrales n 28 landen, de 24 uur per dag en zeven dagen n de week berekbaar zjn. Als verzekeraar treedt op Elva Resverzekerngen Maatschappj. Voor klachten en/of het ndenen van declarates: Mondal Assstance t.a.v. Department Support & Development Postbus AK AMSTERDAM

Pechhulp+ PH+ 4.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 4.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 4.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Pechhulp+ PH+ 3.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig

Pechhulp+ PH+ 3.1. Inhoudsopgave. Ophalen van het gerepareerde Voertuig. Verplichtingen van de rechthebbende(n) Overdracht van het voertuig Pechhulp+ PH+ 3.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Artikel 12: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied

Nadere informatie

Pech onderweg? Gratis 24/7 Mobiliteitsservice

Pech onderweg? Gratis 24/7 Mobiliteitsservice Pech onderweg? Gratis 24/7 Mobiliteitsservice Voorwaarden per 12-2014 Algemene voorwaarden Marc Huisman Mobiliteitsservice in samenwerking met AA-team Artikel 1. Definities A) Voertuig Het voertuig met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AOP MobiliteitService in samenwerking met AA-team.

Algemene Voorwaarden AOP MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Algemene Voorwaarden AOP MobiliteitService in samenwerking met AA-team. Autoonderhoudplan.nl Hooghoudtstraat 12 9723 TG Groningen tel: 088-0320500 info@autoonderhoudplan.nl www.autoonderhoudplan.nl Alarmnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. 1. Definities

Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp. 1. Definities 1.1. Verzekeraar: Algemene Voorwaarden EAC Wegenhulp 1. Definities De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Mondial Assistance International AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd aan

Nadere informatie

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud

Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering. iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen. Inhoud T 03.5.01-1111 Voorwaarden iq Pechhulp Verzekering iq Assuradeuren; Allianz Benelux N.V., hodn London Verzekeringen Model iq PH 1.0-A (13-07) Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWEEK PECHHULP Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2. Aard en omvang van de verzekering... 1 Artikel 3. Recht op hulpverlening... 1 Artikel 4. Verplichtingen in geval van vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP ALGEMENE VOORWAARDEN MONDIAL ASSISTANCE PECHHULP MAPH09 INHOUD 1. Definities... 1 Artikel 1.1. Verzekeraar 1 Artikel 1.2. Alarmcentrale 1 Artikel 1.3. Professionele hulpdienst 1 Artikel 1.4. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Bosch Car Service Pechhulp

Voorwaarden Bosch Car Service Pechhulp Voorwaarden Bosch Car Service Pechhulp Wij doen alles voor uw auto Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeraar De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, tevens handelend

Nadere informatie

AUTO S SCHADE LEASE CARWASH

AUTO S SCHADE LEASE CARWASH Van Leeuwen Mobiliteitsservice 2 Pech? In geval van pech kunt u tijdens onze openingstijden op maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 18.00 uur rechtstreeks contact opnemen met onze werkplaats via telefoonnummer

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH 010112. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH 010112. Inhoud Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: BPH 010112 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Duur en einde van de verzekering 2 Artikel 3 Verzekeringsgebied 2 Artikel 4 Inhoud Hulpverlening 3 Artikel

Nadere informatie

1.5 BOVAG-Autobedrijf Een autobedrijf dat geregistreerd staat als BOVAG-lid en deelnemer is van BOVAG Pechhulp.

1.5 BOVAG-Autobedrijf Een autobedrijf dat geregistreerd staat als BOVAG-lid en deelnemer is van BOVAG Pechhulp. Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH29072010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Motorrijtuig De personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht tot 3500 kg), waarvan de eigenaar

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: bph 0211. Inhoud

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: bph 0211. Inhoud Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: bph 0211 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2 Duur en einde van de verzekering 2 Artikel 3 Verzekeringsgebied 2 Artikel 4 Inhoud Hulpverlening 3 Artikel

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH0114. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden. BOVAG Pechhulp Model: BPH0114. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voorwaarden BOVAG Pechhulp Model: BPH0114 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 1 Hoofdstuk 2 Duur en einde van de verzekering 2 Hoofdstuk 3 Verzekeringsgebied 2 Hoofdstuk 4 Inhoud Hulpverlening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH0810. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH0810. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Model Voorwaarden BOVAG Pechhulp BPH0810 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Motorrijtuig De personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht tot 3500 kg), waarvan de eigenaar

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van Productvoorwaarden P-DPH14 Pechhulp Verzekering D-zeker is onderdeel van Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met je auto of motor.

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN GARANTIE- BEPALINGEN CITROËN SELECT

VOORWAARDEN EN GARANTIE- BEPALINGEN CITROËN SELECT VOORWAARDEN EN GARANTIE- BEPALINGEN CITROËN SELECT GEACHTE KLANT, Gefeliciteerd met uw Citroën Select-occasion. Deze occasion is zorgvuldig geselecteerd en biedt de zekerheid van Citroën Select, waardoor

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

Personenautoverzekering Economy

Personenautoverzekering Economy London Verzekeringen N.V. Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam ING Bank 22800 / ING Bank 69.73.32.039 KvK 33000923 Personenautoverzekering Economy Bijzondere voorwaarden ARTIKEL

Nadere informatie

Personenautoverzekering Top

Personenautoverzekering Top London Verzekeringen N.V. Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam ING Bank 22800 / ING Bank 69.73.32.039 KvK 33000923 Personenautoverzekering Top Bijzondere voorwaarden ARTIKEL

Nadere informatie

Andorra België Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland

Andorra België Bulgarije Cyprus Denemarken Duitsland Peugeot ASSIStANCe MOBIEL MET PEUGEOT Benodigde gegevens voor hulpverlening (zie (A), (B) en (E) van uw kentekenbewijs deel 1): (A) Kenteken : (B) Datum kenteken deel 1 : (E) Identificatienummer (VIN)

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Ingangsdatum De ingangsdatum is de dag volgend op de datum de aanvraag door uw FGA-Servicepunt in het systeem wordt ingevoerd.

Ingangsdatum De ingangsdatum is de dag volgend op de datum de aanvraag door uw FGA-Servicepunt in het systeem wordt ingevoerd. Algemene voorwaarden FGA ServicePlus Pas Algemeen De ServicePlus Pas kunt u aanvragen als u eigenaar bent van een in Nederland geregistreerde voertuig dat behoort tot de FGA-merken, Fiat, Alfa Romeo, Lancia,

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

PECHHULP. Voorwaarden RM. 1886. Inhoudsopgave PECHHULP. Algemene Voorwaarden. Speciale Voorwaarden Vakgarage Pechhulp

PECHHULP. Voorwaarden RM. 1886. Inhoudsopgave PECHHULP. Algemene Voorwaarden. Speciale Voorwaarden Vakgarage Pechhulp PECHHULP Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1 Basis van de overeenkomst 3 2 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 3 Aanvang, duur en einde van de overeenkomst en van de pechhulpperiode

Nadere informatie

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN

RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE & RENAULT ROUTE SERVICE+ ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RENAULT ROUTE SERVICE GRATIS SERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 1 VAN 9 1. ALGEMEEN Dit document geeft een beschrijving

Nadere informatie