CAO. Gehandicaptenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO. Gehandicaptenzorg"

Transcriptie

1 2016 CAO Gehandcaptenzorg

2 Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg Nederland, Utrecht, tel. (030) Vragen van werknemers Georganseerde werknemers (leden) kunnen zch voor nterpretate/toepassng van de CAO wenden tot: FNV (Zorg & Welzjn), Amsterdam CNV Zorg & Welzjn, onderdeel van CNV Connectef, Utrecht tel. (088) tel. (030) FBZ, Utrecht, NU 91, Utrecht tel. (030) tel. (030) Bestellngen De CAO Gehandcaptenzorg 2016 kunt u bestellen va Ldnstellngen van de VGN betalen voor de CAO Gehandcaptenzorg: 3,25 per stuk bj mnder dan 25 exemplaren 2,75 per stuk bj exemplaren 2,15 per stuk bj exemplaren 1,95 per stuk bj exemplaren 1,75 per stuk bj of meer exemplaren Net-leden van de VGN betalen 6,30 per stuk. Alle prjzen zjn nclusef btw en exclusef handlng en verzendkosten. Colofon en copyrght Utgever: Verengng Gehandcaptenzorg Nederland Vormgevng: Marël Lam bno, Den Bosch Drukwerk: Drukkerj van Deventer BV, s-gravenzande Publcatenr.: Copyrght VGN 2016, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Nets ut deze utgave mag worden verveelvoudgd, opgeslagen n een geautomatseerd bestand of openbaar gemaakt n enge vorm of op enge wjze, hetzj elektronsch, mechansch of door fotokopeën opnamen of eng andere maner, zonder voorafgaande toestemmng van de partjen van de CAO. Het gebruk van tekst als toelchtng of ondersteunng bj artkelen, boeken en scrptes s toegestaan, mts de bron dudeljk wordt vermeld. Voor het verkrjgen van toestemmng kunt u zch rchten tot VGN, Postbus 413, 3500 AK Utrecht. Deze utgave s met uterste zorgvuldghed samengesteld. Noch de redacte, noch de utgever kan echter aansprakeljkhed aanvaarden voor eventuele schade de zou kunnen voortvloeen ut onvolledge of onjust opgenomen nformate.

3 CAO Gehandcaptenzorg 2016

4 Inhoudsopgave Preambule 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalngen 7 Hoofdstuk 2 Het aangaan en beëndgen van de arbedsovereenkomst 10 Hoofdstuk 3 Algemene verplchtngen werkgever en werknemer 14 Hoofdstuk 4 Functewaarderng, salarërng en vakantetoeslag 17 Hoofdstuk 5 Leerlngen en assstent-geneeskundgen.o. 30 Hoofdstuk 6 Arbedsduur en werktjden 33 Hoofdstuk 7 Vergoedngen overwerk, bjzondere densten en meerdaagse vakante clënten 36 Hoofdstuk 8 Vakante en verlof 41 Hoofdstuk 8A Persoonljk Budget Levensfase (PBL) 45 Hoofdstuk 9 Kostenvergoedngen 47 Hoofdstuk 10 Socaal beled 49 Hoofdstuk 11 Arbed en Gezondhed 52 Hoofdstuk 12 Werkkostenregelng 55 Hoofdstuk 13 Medezeggenschap 56 Hoofdstuk 14 Faclteten werknemersorgansates 58 Hoofdstuk 15 Vergoedng bj ontslag 59 Hoofdstuk 16 Overgangs- en garantebepalngen 62 Hoofdstuk 17 Slotbepalngen 67 Bjlage 1 Salarstabel npassngsnummers 1 t/m Bjlage 2 Normen Arbedstjdenwet (ATW), Arbedstjdenbeslut (ATB) en CAO Gehandcaptenzorg voor verplegng en verzorgng 69 Normen Arbedstjdenwet (ATW), Arbedstjdenbeslut (ATB) en CAO Gehandcaptenzorg voor geneeskundgen 73 Bjlage 3 Reglement Ontheffngsverzoek 77 Zakenregster CAO 78 2 CAO gehandcaptenzorg 2016

5 Preambule Tussen de ondergetekenden: I werkgeversorgansates VGN; MEE Nederland; En II de werknemersorgansates FNV (Zorg & Welzjn); CNV Zorg & Welzjn, onderdeel van CNV Connectef; NU 91: beroepsorgansate van de verplegng en verzorgng; FBZ: Federate van Beroepsorgansates n de Zorg en daaraan gerelateerd onderwjs en onderzoek, te weten: - Ergotherape Nederland (EN); - Konnkljk Nederlands Genootschap voor Fysotherape (KNGF); - Landeljke verengng van Artsen n Denstverband (LAD); - Nederlandse Assocate Physcan Assstants (NAPA); - Nederlands Insttuut van Psychologen (NIP); - Nederlandse Verengng van Mondhygënsten (NVM); - Nederlandse Verengng voor Beeldende Therape (NVBT); - Nederlandse Verengng van Dëtsten (NVD); - Nederlandse Verengng voor Dans Therape (NVDAT); - Nederlandse Verengng voor Dramatherape (NVDT); - NVO, Nederlandse verengng van pedagogen en onderwjskundgen; - Nederlandse Verengng voor Klnsche Fysca (NVKF); - Nederlandse Verengng voor Logopede en Fonatre, secte Gezondhedszorg (NVLF/G); - Nederlandse Verengng voor Psychomotorsche Therape (NVPMT); - Verengng van Oefentherapeuten Cesar en Mensendeck (VvOCM); - Nederlands Verengng voor Muzektherape (NVvMT); - Nederlandse Verengng van Orthoptsten (NVvO); - Optometrsten Verengng Nederland (OVN); - Verengng van Geesteljk Verzorgers n Zorgnstellngen (VGVZ); - Verengng Hoger Personeel Zorg (VHP Zorg). herna te noemen partjen bj deze CAO, s een collecteve arbedsovereenkomst, herna te noemen CAO, aangegaan. Inledng CAO-partjen hebben n 2014 de wens utgesproken om de CAO-gehandcaptenzorg aan te passen aan belangrjke ontwkkelngen, zoals de stelselwjzgngen en bezungngen n de zorg, veranderngen n de socale zekerhed, demografsche ontwkkelngen, arbedsmarktontwkkelngen, veranderende arbedsverhoudngen en toenemende admnstrateve lastendruk. CAO-partjen hebben herbj de ambte utgesproken om vanut een gemeenschappeljke vse te komen tot een egentjdse en toekomstbestendge CAO. Vse Na het afsluten van de CAO 2014 hebben CAO-partjen een gemeenschappeljke vse geformuleerd, waarvan de kern s: Een betere balans tussen flexbltet en zekerhed Ten behoeve van de contnuïtet van de zorg en de werkgelegenhed moeten organsates over voldoende aanpassngsvermogen beschkken. Werkzekerhed gaat hand n hand met een brede nzetbaarhed van werknemers. Dt vraagt om een neuwe balans tussen flexbltet en zekerhed, waarbj flexbltet mnder gerealseerd wordt door flexbele contracten en meer door een bredere en meer flexbele nzet vanwerknemers met een vast denstverband. Bevorderen van duurzame nzetbaarhed Duurzame nzetbaarhed s van belang voor de kwaltet van de zorg en ondersteunng aan clënten en de poste van werknemers op de arbedsmarkt. In volwassen arbedsverhoudngen zjn werknemers en werkgevers samen, eder vanut hun egen verantwoordeljkhed, verantwoordeljk voor scholng en persoonljke ontwkkelng van de werknemer. De werkgever heeft vooral een faclterende en stmulerende rol hern. Adequate ondersteunng bj ontslag Voor medewerkers van we het denstverband onverhoopt moet worden beëndgd, wllen we een adequaat nveau van nkomenszekerhed en adequate begeledng naar ander werk. 3 CAO gehandcaptenzorg 2016

6 Preambule Meer rumte voor maatwerk op organsate nveau Om adequaat te kunnen nspelen op de veranderende omstandgheden hebben werkgevers en werknemers meer rumte voor maatwerk nodg ook op het terren van arbedsvoorwaarden en arbedsverhoudngen. Dt vraagt om aanpassng van de CAO de ledt tot vergrotng van het aanpassngsvermogen van organsates en werknemers en tot meer mogeljkheden om rekenng te houden met de ndvduele wensen van werknemers. Wetswjzgngen Socale partners en Kabnet hebben n 2013 het socaal akkoord afgesloten, gercht op een structurele aanpassng van de arbedsmarkt. De afspraken ut dt akkoord zjn onder meer gercht op het aanpakken van doorgeschoten flexblserng door: het verklenen van het verschl tussen de poste van werknemers met een tjdeljk of flexbel contract en de van werknemers met een vast contract en het bewerkstellgen van een actevere aanpak om werklooshed te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen. Het Kabnet heeft de afspraken ut dt akkoord utgewerkt n de Wet Werk en Zekerhed (WWZ). Herdoor worden de mogeljkheden tot het sluten van tjdeljke contracten en nulurencontracten beperkt. Tevens wordt de transtevergoedng ngevoerd, de enerzjds bedoeld s als compensate voor ontslag en anderzjds om de transte van werknemers naar een andere baan te vergemakkeljken. De WWZ geeft de medewerker het wetteljk recht op de transtevergoedng wanneer zjn arbedsovereenkomst na twee jaar door toedoen van de werkgever wordt beëndgd of net wordt voortgezet. De nvoerng van de WWZ heeft derhalve consequentes voor de CAO-regelngen over tjdeljke contracten, nulurencontracten en de wachtgeldregelng. Daarnaast zjn er gerechteljke utspraken gedaan over doorbetalng van de onregelmatghedstoeslag (ORT) tjdens vakante waardoor herzenng van de ORT-regelng noodzakeljk s. Fnancële rumte De loonontwkkelng voor medewerkers slut aan bj de loonontwkkelng n andere delen van de langdurge zorg. Looptjd De CAO heeft een looptjd van 12 maanden, van 1 januar 2016 tot en met 31 december Structurele loonsverhogng Per 1 januar 2016 wordt een structurele loonsverhogng toegepast van 1,4%. Eénmalge utkerng In januar 2016 wordt een eenmalge utkerng verstrekt aan alle op 1 januar 2016 n denst zjnde werknemers. De hoogte van de utkerng s 0,6% van het bj de werkgever feteljk verdende salars (artkel 1:1 sub d van deze CAO) n de perode van 1 januar 2015 tot en met 31 december Indexate Partjen spreken af n de volgende CAO-onderhandelngen te bekjken of de volgende onderwerpen n aanmerkng komen voor ndexate, zonder dat daarmee een verplchtng tot ndexate wordt overeengekomen. Artkel 3:5 maxmale vergoedng materële schade toegebracht door een clënt Artkel 5:7 stagevergoedng Artkel 9:1 reskosten woon-werkverkeer Artkel 9:2 reskosten denstrezen Artkel 9:7 verhuskosten Artkel 9:8 werkgeversbjdrage IZZ Artkel 9:10 contrbute beroepsverengngen Werkgeversbjdrage (vakbondstentje) Vergoedng bj ontslag Met de nvoerng van de Wet Werk en Zekerhed ontstaat (onder voorwaarden) het wetteljk recht op een ontslagvergoedng n de vorm van de transtevergoedng. Deze vergoedng s enerzjds bedoeld als compensate voor ontslag en anderzjds om de transte van werknemers naar een andere baan te vergemakkeljken. De CAO Gehandcaptenzorg kent snds jaar en dag een wachtgeldregelng voor werknemers de ontslagen worden bj vermnderng van werk of reorgansate. Om enerzjds een samenloop van bede regelngen te voorkomen en anderzjds werknemers de zekerhed te beden dat het fnancële nveau van de hudge wachtgeldregelng zo veel mogeljk gehandhaafd bljft, hebben partjen herover het volgende afgesproken: Toepassen van de transtevergoedng op bass van de wet en bjbehorende besluten vanaf Vervallen van de wachtgeldregelng per CAO gehandcaptenzorg 2016

7 Preambule Opnemen van aanvullende bepalngen n hoofdstuk 15 van de CAO met betrekkng tot de vergoedng bj ontslag ter compensate van de afschaffng van de wachtgeldregelng. 1. Inkomensbeschermng In de CAO wordt een bepalng opgenomen de er n voorzet dat nkomensbeschermng bnnen de transtevergoedng gegarandeerd s. Een deel van de transtevergoedng bljft beschkbaar als nkomensvoorzenng na ontslag. Op dt deel mag de werkgever geen kosten voor nzetbaarhed en transte n mnderng brengen. 2. Garanterecht In de CAO wordt een garanterecht opgenomen omdat n sommge gevallen de som van de utkerngen op bass van de wachtgeldregelng ut de CAO hoger zou zjn geweest dan de wetteljke transtevergoedng. Intente van CAO-partjen: CAO-partjen hebben neuwe afspraken gemaakt over vergoedng bj ontslag zoals opgenomen n hoofdstuk 15 van de CAO. Als de neuwe regelng van de CAO n combnate met een lopend socaal plan ledt tot onbedoelde cumulate van ontslagkosten of onbedoelde (fnancële) effecten voor de werknemer of werkgever, treden partjen bj het socaal plan n overleg. Partjen streven er naar om n dt overleg tot een passende oplossng te komen. Evaluate De CAO-bepalngen over garanterecht en nkomensbeschermng worden n 2018 geëvalueerd. Daarbj zal n eder geval aandacht worden besteed aan de effecten van deze regelng op (BBL)-opledngen, de mobltet van medewerkers, de effectvtet van de regelng als zodang en de admnstrateve belastng. Onregelmatghedstoeslag tjdens vakante Er zjn gerechteljke utspraken over doorbetalng van ORT tjdens vakante. Hoewel de rekwjdte van deze utspraken voor de gehandcaptenzorg nog net bekend s, wllen partjen dudeljkhed scheppen voor de toekomst. Daartoe wordt de ORT-regelng aangepast met een bepalng met de volgende strekkng: met ngang van 1 januar 2016 wordt over opgenomen vakante-uren het uurloon verhoogd met een percentage op bass van de gemddelde utbetaalde ORT over de afgelopen zes maanden. Fundamentele dscusse over onregelmatg werken CAO-partjen gaan een fundamentele dscusse aan over het onregelmatg werken, de zwaarte en de vergoedng daarvan. In 2016 maken werkgevers- en werknemersorgansates afspraken over mogeljke aanpassngen n de CAO, de n 2017 en 2018 n de praktjk utgetest zullen worden, op bass waarvan de CAO per 2019 aangepast kan worden. Flexbltet en werkzekerhed Ten behoeve van de contnuïtet van zorg en ondersteunng aan clënten s het van belang dat organsates zo veel mogeljk werken met vaste medewerkers en vertrouwde gezchten voor clënten. Echter de ontwkkelngen zoals n de nledng geschetst, leden er toe dat de zorg n een ander krachtenveld komt te opereren, waarn zorgaanbeders geconfronteerd worden met onder meer gewjzgde fnancerng, budgetkortngen, aanbestedngen en concurrente van andere zorgaanbeders en neuwe toetreders. Dt vraagt van organsates het aanpassngsvermogen om mee te kunnen bewegen met de ontwkkelngen. Een bepaalde mate van flexbltet n capactet en nzetbaarhed s daarvoor noodzakeljk. Het s echter wel n eders belang dat flexbltet voor organsates zo veel mogeljk hand n hand gaat met zekerhed voor medewerkers. Daarom zal het gebruk van tjdeljke denstverbanden worden beperkt en het gebruk van nulurencontracten maxmaal worden teruggedrongen, terwjl tegeljkertjd het vergroten van de flexbele nzetbaarhed van (vaste) medewerkers bevorderd zal worden. Herdoor ontstaat een betere balans tussen flexbltet en zekerhed. De nvullng van de neuwe balans n flexbltet en zekerhed s een gezamenljke verantwoordeljkhed van werkgever en werknemer. Herbj wordt rekenng gehouden met de volgende utgangspunten: Waar mogeljk (bj structureel werk) wordt gewerkt met medewerkers de werken op bass van een vast contract. Gestreefd wordt naar het aanbeden van robuuste contracten bnnen de fnancële en formateve mogeljkheden de de werkgever heeft; de contractsomvang n relate tot de nzetbaarhed van de medewerker s onderwerp van het gesprek bj het aangaan of verlengen van de arbedsovereenkomst. Werken met bepaalde mate van flexbele arbedsovereenkomsten s onderwerp van gesprek met de OR. De utwerkng hervan s opgenomen n de artkelen 2:3 t/m 2:4 van deze CAO. Wendbaarhed en duurzame nzetbaarhed Om de nzetbaarhed en arbedsmarktfthed van werknemers te vergroten, hebben partjen het volgende afgesproken. Loopbaanadves De frequente van het recht op een loopbaanadves wordt verhoogd naar eens n de dre jaar. Dt bedt medewerkers de mogeljkhed om een actueel beeld te krjgen van hun mogeljkheden en ontwkkelpunten. 5 CAO gehandcaptenzorg 2016

8 Preambule Portfolo Partjen zetten zch ervoor n, dat de mogeljkheden van het zorgportfolo (www.zorgportfolo.nl) worden utgebouwd en zullen het gebruk ervan stmuleren. Decentralsate arbedsvoorwaarden In een tjd van grote veranderngen, s het voor de contnuïtet van de zorg aan clënten en de werkgelegenhed essenteel dat medewerkers en organsates zch kunnen aanpassen aan gewjzgde omstandgheden. Partjen wllen daarom rumte creëren om op organsatenveau meer afspraken te kunnen maken over arbedsvoorwaarden. Dt doet recht aan volwassen arbedsverhoudngen en bedt organsates en werknemers meer rumte voor maatwerk. Hertoe zullen ook de gesprekken over arbedsvoorwaarden tussen medewerkers, teams, lednggevenden en medezeggenschap worden gestmuleerd en verbeterd. Medewerkers en medezeggenschap worden hertoe ondersteund. De processen ter versterkng van de medezeggenschap en de decentralsate van de arbedsvoorwaarden lopen geljk op. Partjen hebben het volgende over dt onderwerp afgesproken: Versterken medezeggenschap Partjen onderschrjven het belang van het versterken van medezeggenschap. Her zal nader nvullng aan gegeven worden va een of meer projecten n StAG-verband. Arbedstjden en roosteren CAO-partjen wllen stmuleren dat de regelrumte, verantwoordeljkheden en rege over werktjden en roosteren op een zo laag mogeljk nveau n de organsate worden neergelegd. Om deze bewegng n gang te zetten, ontwkkelen CAO-partjen het project Arbedstjden en roosteren op bass waarvan organsates n de gehandcaptenzorg plots kunnen draaen. CAO-partjen wllen op deze maner een begn maken met het decentralseren van afspraken over werktjden en roosteren en zo rumte creëren om op een andere maner te gaan werken. Het arbedsmarktfonds voor de gehandcaptenzorg (StAG) stmuleert en faclteert deze plots. FWG CAO-partjen starten samen met FWG een traject om te komen tot een vereenvoudgng van de toepassng en gebruk van FWG 3.0 n de praktjk, zonder dat sprake s van een methodekwjzgng of een neuwe mplementate. Werkngssfeer en ontheffng De beschrjvng van de werkngssfeer van de CAO en de mogeljkheden tot ontheffng zoals opgenomen n hoofdstuk 1 van deze CAO, worden aangepast aan de gewjzgde wet- en regelgevng, de gevolgen van de stelselwjzgngen en de doelstellng van CAO-partjen om meer rumte te maken voor maatwerk. Pensoenaftoppng De overhed heeft besloten om de pensoengrondslag voor het ouderdomspensoen fscaal af te toppen op (naar rato). Partjen komen overeen de werknemers de het betreft per 1 januar 2016 hervoor te compenseren. Deze compensate vndt plaats door aanpassng van de betreffende npassngsnummers (88 tot en met 100). De aanpassng zal - tegeljk met de verhogng van de CAO-lonen - verwerkt worden n de Salarstabel npassngsnummers 1 t/m 100 (bjlage 1 van de CAO). Deze compensate heeft geen precedentwerkng op een eventueel toekomstg beslut om de pensoengrondslag verder af te toppen. Derde WW-jaar Inden landeljk een herverzekerngsmogeljkhed van het derde WW-jaar (Natonale Prvate Aanvullende WW-fonds) zch voordoet, gaan partjen n overleg over de afspraken ut het Socaal Akkoord en de breven van de Stchtng van de Arbed van 24 december 2013 en 11 jul 2014 met de ntente dt gezamenljk te regelen. Algemeen verbndend verklarng Partjen zullen na totstandkomng van de defnteve CAO gezamenljk een verzoek tot algemeen verbndend verklarng ndenen bj het Mnstere van Socale Zaken en Werkgelegenhed. 6 CAO gehandcaptenzorg 2016

9 Hoofdstuk 1 Algemene bepalngen Artkel 1:1 Begrpsbepalngen In deze CAO wordt verstaan onder: Werkgever Werknemer Relatepartner Salars Uurloon Volledg denstverband Feestdagen a. De werkgever: 1. Een (zorg en/of jeugdhulp) aanbeder, zjnde een rechtspersoon, de al dan net samen met één of meer andere rechtspersonen, één of meer organsate(s) n stand houdt met als doelstellng: het verlenen van zorg- en denstverlenng en/ of ondersteunng aan mensen met een lchameljke handcap en/of verstandeljke handcap en/of zntugljke handcap. 2. De rechtspersoon de s opgercht door één of meer rechtsperso(o)n(en) als bedoeld n ld 1 met het oogmerk utslutend of nagenoeg utslutend densten te verlenen aan deze laatstgenoemde rechtsperso(o)n(en), welke densten bestaan ut werkzaamheden de gebrukeljk bj de (zorg en/of jeugdhulp) aanbeder als bedoeld n ld 1 worden of werden verrcht. 3. De rechtspersoon Verengng Gehandcaptenzorg Nederland. 4. De rechtspersoon de een organsate beheert de tot doel heeft het verlenen van clëntenondersteunng aan mensen met een beperkng of chronsche zekte en hun ouders/ verwanten (voorheen de Socaal-Pedagogsche Densten). b. De werknemer: De persoon de een arbedsovereenkomst s aangegaan met de onder a genoemde werkgever, met utzonderng van de persoon de: ambtenaar s n de zn van de Wet Prvatserng ABP; de AOW-gerechtgde leeftjd heeft berekt; alleen dan wel tezamen met één of meer anderen endverantwoordeljk s voor de dageljkse ledng van deze (zorg en/of jeugdhulp) aanbeder; ncdenteel gedurende een korte perode n de schoolvakantes werkzaam s voor een perode net langer dan maxmaal 6 weken achtereen; uurdocent s; werkzaam s utslutend ter vervullng van een stage. c. Relatepartner: a. Een persoon met we de ongehuwde werknemer bljkens een door een notars opgesteld stuk een gemeenschappeljke hushoudng voert vanaf een daarn vermelde datum, en met we hj bljkens uttreksels ut het bevolkngsregster vanaf de datum op hetzelfde adres woont, tenzj er tussen hen bloed- of aanverwantschap n de rechte ljn bestaat. b. De persoon met we de ongehuwde werknemer krachtens de Wet Geregstreerd Partnerschap een geregstreerd partnerschap heeft. d. Het salars: Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen brutomaandloon, exclusef de endejaarsutkerng, de vakantetoeslag en de n de hoofdstukken 4, 7, 8, 9 en 10 genoemde vergoedngen. e. Het uurloon: Het bedrag dat wordt verkregen door het salars zoals gedefneerd n artkel 1:1 sub d, bj een volledg denstverband te vermengvuldgen met 12 en te delen door (Bj een contract van 38 uur per week delen door 1983 en bj een contract van 40 uur per week delen door 2087 uren). f. Volledg denstverband: Een denstverband van 1878 uur per jaar 1. g. Feestdagen: Neuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pnkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 me en de als zodang door de overhed erkende natonale feest- en gedenkdagen alsmede de bjzondere feest- en gedenkdagen door de werkgever n overleg met de ondernemngsraad vastgesteld. 1 Het jaaruren aantal van 1878 uur kan bj een volledg denstverband worden teruggeled tot een gemddeld 36-urge werkweek. 7 CAO gehandcaptenzorg 2016

10 Hoofdstuk 1 OAGz WOR PVT Clënt Werkngssfeer Samenloop Ontheffngsverzoek Strjdghed werkngssferen Standaardkarakter Doorwerkng decentrale regelngen h. Overleg Arbedsvoorwaarden Gehandcaptenzorg (OAGz): Het door de Verengng Gehandcaptenzorg Nederland enerzjds en FNV (Zorg & Welzjn), CNV Zorg & Welzjn, onderdeel van CNV Connectef, FBZ en NU 91 anderzjds n het leven geroepen overlegorgaan.. WOR: Wet op de Ondernemngsraden. j. Personeelsvertegenwoordgng: Medezeggenschapsorgaan dat op bass van artkel 35 c WOR s ngesteld. k. Clënt: Een natuurljk persoon ten behoeve van we de nstellng werkzaam s, alsmede de ouders, voogden, knderen, broers en zussen, mentor en curator van de natuurljke persoon. Artkel 1:2 Werkngssfeer, toepassng en ontheffng van de CAO 1. Deze CAO s van toepassng op de arbedsovereenkomst tussen de werkgever als bedoeld n artkel 1:1 sub a en de werknemer als bedoeld n artkel 1:1 sub b. 2. Inden de werkgever als bedoeld n artkel 1:1 sub a tevens een andere organsate op het gebed van de zorg- en welzjn beheert, de onder de werkngssfeer van een andere CAO valt, s de CAO Gehandcaptenzorg net van toepassng op de werknemers werkzaam n de andere organsate. 3. Inden de werkgever als bedoeld n artkel 1:1 sub a tevens valt onder de werkngssfeer van een andere CAO, kan de werkgever een verzoek ndenen bj CAO-partjen bj de CAO Gehandcaptenzorg gercht op ontheffng van de gehele CAO voor alle of een gedeelte van de werknemers. De procedure voor ontheffng s opgenomen n bjlage 3 van deze CAO. 4. CAO-partjen kunnen n geval van een zwaarwegend belang van de werkgever n het kader van de denstverlenng aan clënten dan wel n geval van een door het OAGz aangewezen experment waar de werkgever aan wl deelnemen, ontheffng verlenen van de toepassng van (onderdelen van) deze CAO. De procedure voor ontheffng s opgenomen n bjlage 3 van deze CAO. 5. Inden sprake s van strjdghed van de werkngssfeer van deze CAO met een andere bndende regelng van arbedsvoorwaarden, zjn partjen bj deze CAO bevoegd n overleg met partjen bj de andere regelng een oplossng vast te stellen. Artkel 1:3 Karakter van de CAO 1. De bepalngen van deze CAO vnden slechts toepassng nden en voorzover zj net met dwngendrechteljke wetsbepalngen n strjd zjn. 2. Van de bepalngen n deze CAO mag afgeweken worden nden de betreffende CAO-regelng dt toestaat en nden aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Afwjkngen van de CAO n strjd met het n de vorge volzn bepaalde zjn netg. 3. Over onderwerpen de net n deze CAO zjn geregeld, kunnen werkgever en werknemer afspraken maken voor zover deze net n strjd zjn met de wet. 4. Partjen bj de CAO kunnen op verzoek van de werkgever toestemmng verlenen van deze CAO af te wjken ten behoeve van fscale regelngen waarbj sprake s van verrekenngen met arbedsvoorwaarden. 5. Inden de CAO n een bepalng de werkgever verplcht dan wel de werkgever de mogeljkhed bedt om ten aanzen van als zodang bepaalde onderwerpen n overleg met zjn ondernemngsraad/personeelsvertegenwoordgng een egen regelng overeen te komen dan wel af te wjken van een gegeven regelng ut deze CAO, wordt de aldus overeengekomen egen of afwjkende regelng geacht onderdeel ut te maken van deze CAO. Artkel 1:4 (vacant) Gesubsdeerde arbed en toepassng CAO Artkel 1:5 Gesubsdeerde arbed 1. De bepalngen van de CAO zjn van toepassng op een werknemer waarvoor de werkgever n aanmerkng komt voor een loonkostensubsde op bass van de Partcpatewet en/of de s opgenomen n het Doelgroepregster 2 met utzonderng van: a. artkel 2:1 ld 2; b. de artkelen 2:3 en 2:3a; c. artkel 2:6; d. hoofdstuk 4: Functewaarderng, salarërng en vakantetoeslag; e. hoofdstuk 15: Vergoedng bj ontslag. 2 Het Doelgroepregster (beheerd door het UWV) s een regster van personen de aan de defnte van de doelgroep van de wet Banenafspraak en Quotum arbedsbeperkten voldoen. 8 CAO gehandcaptenzorg 2016

11 Hoofdstuk 1 Garanteregelng 2. De werknemer van we s vastgesteld dat hj vanwege een arbedsbeperkng net n staat s met voltjdse arbed 100% van het mnmumloon te verdenen, maar wel arbedsmogeljkheden heeft, ontvangt het voor hem geldende mnmumloon. Voor werknemers met een arbedsbeperkng de met een bepaalde aanpassng op de werkplek n staat zjn om ten mnste 100% van het wetteljk mnmumloon te verdenen - en waarvoor werkgever net n aanmerkng komt voor een loonkostensubsde (of loonsupplete) - bljven de regulere loonschalen van toepassng. 3. Bj de aanstellng van een werknemer met een gesubsdeerde arbedsplaats dent de werkgever voorts de volgende regels n acht te nemen: a. de salarërng van de werknemer vndt plaats op bass van het wetteljk mnmum(jeugd)loon; b. de werkgever dent de nodge aandacht te besteden aan scholng en begeledng, de de werknemer met een gesubsdeerde arbedsplaats n staat zullen moeten stellen tjdens het werken op de gesubsdeerde arbedsplaats zoveel mogeljk kenns en vaardgheden te verwerven; c. voorts gelden voor de n ld 1 van dt artkel bedoelde arbedsrelate de subsdevoorwaarden welke genoemd staan n de Partcpatewet en n de op bass van deze wet opgestelde subsdevoorwaarden van de subsdeverstrekkende gemeente; d. bj wjzgng van de Partcpatewet, dan wel bj nwerkngtredng van een toekomstge vergeljkbare wetteljke subsderegelng gedurende de looptjd van deze CAO, kunnen CAOpartjen neuwe afspraken maken, de n de plaats komen van het bepaalde n dt artkel. 4. Artkel 1:5 s net van toepassng nden de werkgever voor de werknemer op grond van het n artkel 4:1 ld 1 sub d genoemde ontheffng heeft aangevraagd en verkregen voor het utbetalen van het op de werknemer van toepassng zjnde wetteljk mnmumloon (loondspensate). 5. Voor de werknemers met een gesubsdeerde arbedsplaats de al op 31 december 2003 bj hun hudge werkgever een denstbetrekkng op grond van de Wet nschakelng werkzoekenden of het Beslut In- en Doorstroombanen hadden, gelden per 1 januar 2004 n afwjkng van ld 2 van dt artkel de bepalngen van artkel 16:4. Artkel 1:6 (vacant) Relatepartner en toepassng CAO Artkel 1:7 Toepassng CAO op relatepartner 1. De bepalngen van de CAO de van toepassng zjn op de gehuwde werknemer, zjn van overeenkomstge toepassng op de werknemer met een relatepartner als bedoeld n artkel 1:1 sub c, mts voldaan aan het gestelde n het volgende ld en voorzover dat wetteljk mogeljk s. 2. De werknemer dent hetzj bj ndensttredng, hetzj wanneer hj een gemeenschappeljke hushoudng gaat voeren, de schrfteljke bewjsstukken te overleggen de aantonen dat er sprake s van een gemeenschappeljke hushoudng met een persoon de krachtens artkel 1:1 sub c als relatepartner wordt aangemerkt. 3. Is aan het gestelde n ld 1 en 2 voldaan, dan wordt de relatepartner voor de toepassng van deze CAO als echtgenoot/echtgenote aangemerkt en worden onder bloed- en aanverwanten mede begrepen bloed- en aanverwanten van de relatepartner van de werknemer. 4. De werknemer dent het fet van beëndgng van de relate bnnen een maand - te rekenen vanaf de dag waarop de beëndgng heeft plaatsgevonden - schrfteljk aan de werkgever mede te delen. 9 CAO gehandcaptenzorg 2016

12 Hoofdstuk 2 Het aangaan en beëndgen van de arbedsovereenkomst Aangaan Inhoud Verstrekkng CAO Onbepaalde tjd Afwjken Artkel 2:1 Vastleggng en nhoud arbedsovereenkomst 1. De arbedsovereenkomst wordt schrfteljk aangegaan en gewjzgd. De werkgever draagt zorg dat bede partjen bnnen twee weken na het sluten of wjzgen van de overeenkomst een door bede partjen ondertekend exemplaar ontvangen van de arbedsovereenkomst of de wjzgng daarvan. 2. De schrfteljke overeenkomst vermeldt: a. de naam, vestgngsplaats en het adres van de werkgever; b. de naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, woonplaats en het adres van de werknemer; c. de datum van ndensttredng; d. de functe de door de werknemer zal worden vervuld en de toepasseljke functebeschrjvng; e. de vermeldng of de arbedsovereenkomst voor onbepaalde dan wel voor bepaalde tjd s aangegaan onder opgave van de tjdsperode; f. de proeftjd n de zn van artkel 7:652 juncto artkel 7:676 BW, nden zo n proeftjd s overeengekomen; g. de arbedsduur per jaar (gemddeld aantal uur per week of een arbedsduur, op bass van de systematek zoals de werkgever de n een regelng heeft vastgesteld met nstemmng van de OR op bass van artkel 6:1 van deze CAO); h. de wjze waarop de werktjden zjn geregeld;. het salars en de salarsschaal bj het aangaan van de denstbetrekkng overeenkomstg de bepalngen van hoofdstuk 4 Functewaarderng, salarërng en vakantetoeslag; j. de vermeldng dat op de werknemer van toepassng s de verplchte deelnemng aan het Pensoenfonds Zorg en Welzjn; k. al of net de verplchtng tot verhuzng; l. nevenfunctes bj ndensttredng; m. de vermeldng dat op de werknemer de CAO Gehandcaptenzorg van toepassng s, zoals deze thans s vastgesteld, respecteveljk gedurende deze arbedsovereenkomst zal worden gewjzgd, en de verklarng van de werknemer daarmee bekend te zjn en daarmee akkoord te gaan; n. de verklarng van de werkgever dat de CAO n dgtale vorm voor de werknemer beschkbaar s ter nzage; o. bjzondere regelngen en afspraken de van toepassng zjn, voorzover de net aan te merken zjn als afwjkngen n de zn van artkel 1:3; p. of de werknemer deelneemt aan de collecteve zektekostenregelng zoals bedoeld n artkel 2:11 juncto 9:8 van deze CAO; q. de plaats of plaatsen waar de arbed wordt verrcht. Artkel 2:2 Verstrekkng CAO 1. De werkgever s verplcht bj het aangaan van de arbedsovereenkomst deze CAO n dgtale vorm aan de werknemer ter nzage te laten zjn. Hetzelfde geldt voor edere, na de ndensttredng van de werknemer, neuw te verschjnen - gewjzgde - CAO. Inden de werknemer daarom verzoekt, wordt de CAO n schrfteljke vorm aan hem verstrekt. 2. Eveneens s de werkgever verplcht tjdens de sollctateprocedure het meest recente exemplaar van deze CAO op dens verzoek aan de gerede kanddaat n dgtale vorm ter nzage te laten zjn. Artkel 2:3 Duur van de arbedsovereenkomst 1. De arbedsovereenkomst wordt als regel voor onbepaalde tjd aangegaan. 2. De werkgever kan n afwjkng van het bepaalde n ld 1 met de werknemer een arbedsovereenkomst voor bepaalde tjd aangaan op bass van een regelng waarmee de ondernemngsraad/ personeelsvertegenwoordgng conform artkel 27 WOR heeft ngestemd. 3. Het beled over de verhoudng vaste en tjdeljke arbedsovereenkomsten en de opvolgng van een tjdeljke arbedsovereenkomst door een vaste arbedovereenkomst, s onderwerp van gesprek tussen de werkgever en de OR. 10 CAO gehandcaptenzorg 2016

13 Hoofdstuk 2 Verlengng Nulurencontracten Ende arbedsovereenkomst Endmoment bj AOW Wetteljke opzegtermjnen Verlengen opzegtermjn Artkel 2:3a Verlengde arbedsovereenkomsten voor bepaalde tjd 1. Op een reeks arbedsovereenkomsten voor bepaalde tjd s artkel 7:668a BW van toepassng. 2. In afwjkng van het bepaalde n ld 1 s artkel 7:668a BW net van toepassng op tjdeljke arbedsovereenkomsten de utslutend of overwegend worden aangegaan omwlle van educate net zjnde een BBL-opledng. Artkel 2:4 Nulurencontracten 1. Het gebruk van nulurencontracten wordt maxmaal teruggedrongen. 2. Nulurencontracten worden net gebrukt tenzj sprake s van: stuates waarn sprake s van onplanbare en/of onvoorzenbare clëntvragen en/of stuates waarn sprake s van onplanbare en/of onvoorzenbare utval van personeel. 3. Eén keer per jaar overlegt de werkgever met de OR over de nzet van oproepkrachten. 4. Op verzoek van de werknemer wordt zjn nulurencontract voor onbepaalde tjd omgezet n een contract met vaste uren, tenzj het bedrjfs-economsch belang dt n de weg staat. Artkel 2:5 Ende van de arbedsovereenkomst 1. De arbedsovereenkomst endgt: a. met wederzjds goedvnden; b. wanneer de werknemer de AOW-gerechtgde leeftjd heeft berekt; c. van rechtswege door het verstrjken van de termjn of door de beëndgng van de werkzaamheden, waarvoor de overeenkomst s aangegaan; d. n geval van een overeenkomst voor onbepaalde tjd door opzeggng met nachtnemng van artkel 2:6; e. door beëndgng om drngende redenen, als bedoeld n de artkelen 7:678 en 7:679 BW; f. door ontbndng door de kantonrechter ngevolge artkel 7:671b of 7:671c BW; g. terstond, door eenzjdge beëndgng door de werkgever of werknemer tjdens een schrfteljk overeen gekomen proeftjd; h. van rechtswege n geval van overljden van de werknemer;. op de eerste dag van de volgende kalendermaand, nden de werknemer de de arbedsovereenkomst n verband met een bevallng wenst te beëndgen dt schrfteljk en uterljk 10 kalenderdagen na de bevallng aan de werkgever heeft medegedeeld; j. op het tjdstp waarop van het recht op de overbruggngsutkerng ngevolge de pensoenregelng van het Pensoenfonds Zorg en Welzjn gebruk wordt gemaakt, tenzj de werknemer en werkgever n onderlng overleg schrfteljk anders overeenkomen. Werkgever en werknemer overleggen daartoe uterljk dre maanden voor de datum waarop de werknemer gebruk wenst te maken van de overbruggngsutkerng. De werknemer dent hertoe tjdg aan de werkgever te melden dat hj gebruk zal gaan maken van de overbruggngsutkerng. 2. In geval het bepaalde n ld 1 sub b van toepassng s, endgt de overeenkomst op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtgde leeftjd berekt, tenzj voorafgaand aan deze datum n overleg tussen werkgever en werknemer een andere enddatum s overeengekomen. Artkel 2:6 Opzeggng 1. a. In geval van opzeggng, als bedoeld n artkel 2:5 ld 1 d of, nden n een arbedsovereenkomst voor bepaalde tjd een bepalng over tussentjdse opzeggng s opgenomen, zjn de wetteljke bepalngen omtrent opzegtermjnen van toepassng, tenzj n deze CAO utdrukkeljk anders wordt bepaald. b. Inden de werkgever de arbedsovereenkomst opzegt als bedoeld n sub a, dent zulks schrfteljk te gescheden. 2. Op grond van artkel 7:672 BW s bj verlengng van de opzegtermjn voor de werknemer, de opzegtermjn voor de werknemer en de werkgever geljk nden de opzegtermjn net langer s dan 3 maanden. Bj een langere opzegtermjn dan 3 maanden s de opzegtermjn van de werkgever twee keer zo lang als de opzegtermjn van de werknemer. 3. De datum van ngang van het ontslag als n dt artkel bedoeld s de eerste van de kalendermaand. 11 CAO gehandcaptenzorg 2016

14 Hoofdstuk 2 Procedure en maxmale duur non-actefstellng Procedure en maxmale duur schorsng Overljdensutkerng Artkel 2:7 Op non-actefstellng 1. De werkgever kan de werknemer voor een perode van ten hoogste 3 weken op non-actef stellen, nden naar het oordeel van de werkgever de voortgang van de werkzaamheden - door welke oorzaak dan ook - ernstg wordt belemmerd. De termjn de herbj n acht wordt genomen dent zo beperkt mogeljk te zjn, echter zo lang als nodg s om oplossngen tot stand te brengen. Inden dt na de termjn van 3 weken nog net mogeljk s, dan kan de termjn na overleg met de werknemer of dens raadsman n begnsel met maxmaal 6 weken worden verlengd. Inden oorzaken de buten de nvloedsfeer van de werkgever lggen dt noodzakeljk maken, kan de werkgever deze termjn voor een langere duur dan 6 weken gemotveerd verlengen. Nadat een ontslagprocedure n gang s gezet, kan de werkgever de op non-actefstellng telkens met een door hem te bepalen termjn verlengen, zulks tot het tjdstp waarop de arbedsovereenkomst endgt dan wel de ontslagprocedure s geëndgd. 2. Het beslut tot op non-actefstellng alsmede het beslut tot verlengng ervan wordt door de werkgever zo spoedg mogeljk schrfteljk aan de werknemer medegedeeld onder vermeldng van de redenen waarom deze maatregel s verest. 3. Op non-actefstellng geschedt steeds met behoud van alle overge rechten voortvloeende ut de arbedsovereenkomst/ CAO. 4. De werkgever s gedurende de perode van op non-actefstellng gehouden te bevorderen dat de werknemer zjn werkzaamheden kan hervatten. 5. Na het verstrjken van de perode van op non-actefstellng s de werknemer gerechtgd zjn werkzaamheden te hervatten. 6. De op non-actefstellng kan net bj wjze van strafmaatregel worden gebrukt. Artkel 2:8 Schorsng 1. De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste een week met behoud van salars schorsen, om zodang ernstge redenen dat voortzettng van de werkzaamheden door de werknemer naar het oordeel van de werkgever net langer verantwoord s. De schorsng wordt onverwjld, gemotveerd en bj aangetekend schrjven aan de werknemer ter kenns gebracht of bevestgd. 2. De werknemer wordt bnnen 4 dagen na dagtekenng van het aangetekend schrjven (zaterdagen, zondagen en feestdagen net meegerekend) n de gelegenhed gesteld zch tegenover de werkgever te verantwoorden. Hj kan zch daarbj door een raadsman doen bjstaan. 3. De werkgever kan de schorsng éénmaal met ten hoogste een week verlengen. De werkgever kan net geljktjdg met het utspreken van de eerste schorsng deze schorsng terstond verlengen. 4. Ingeval nmddels een ontslagprocedure bj het UWV door de werkgever n gang s gezet of een verzoek tot ontbndng van de arbedsovereenkomst bj de rechter of het schedsgerecht s ngedend, kan de schorsng worden verlengd tot de datum van ngang van het ontslag of beëndgng van de arbedsovereenkomst. 5. In geval van verlengng van de schorsng behoudt de werknemer zjn salars. 6. De werkgever s bevoegd de werknemer gedurende de perode van schorsng de toegang tot de gebouwen en terrenen van de nstellng te ontzeggen voorzover geen betrekkng hebbende op de leefrumte van de werknemer. 7. Ingeval mocht bljken dat de werknemer kenneljk ten onrechte door de werkgever werd geschorst, zal de werkgever op verlangen van de werknemer deze openljk rehablteren en hem de aantoonbare schade vergoeden. Artkel 2:9 Utkerng bj overljden 1. In geval van overljden van de werknemer wordt door de werkgever aan: a. de echtgeno(o)t(e) of relatepartner, van we de werknemer net duurzaam gescheden leefde, en bj ontstentens van deze aan; b. dens mnderjarge knderen, en bj ontstentens van deze aan; c. degene ten aanzen van we de werknemer grotendeels n de kosten van het bestaan voorzag en met we hj n geznsverband leefde, een utkerng verstrekt op bass van dens laatstgenoten salars over de perode vanaf de dag na het overljden tot en met de laatste dag van de derde volle kalendermaand na de maand waarn het overljden plaatsvond. 2. Inden de overledene geen betrekkng nalaat als herboven genoemd, kan de werkgever de utkerng of een gedeelte daarvan doen toekomen aan de persoon of de personen de daarvoor naar het oordeel van de werkgever op grond van blljkhedsoverwegngen n aanmerkng komt/ komen. 3. De overljdensutkerng als bedoeld n het eerste ld wordt vermnderd met het bedrag der utkerng ter zake van overljden krachtens de Zektewet, de Wet op de Arbedsongeschkthedsverzekerng of de Wet Werk en Inkomen naar Arbedsvermogen. 12 CAO gehandcaptenzorg 2016

15 Hoofdstuk 2 PFZW IZZ Artkel 2:10 Pensoen Pensoenfonds Zorg en Welzjn In de bepalngen van het pensoenreglement Stchtng Pensoenfonds Zorg en Welzjn worden de rechten en de verplchtngen van werkgever en werknemer geregeld, de betrekkng hebben op de voor de werknemer geldende pensoenregelng, nclusef de regelng nzake de vaststellng van de hoogte van de jaarljkse preme. De verdelng van de pensoenpreme wordt door CAO-partjen bepaald. De pensoenpremeverdelng s: 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer. Het werknemersgedeelte wordt door de werkgever op de werknemer verhaald. Artkel 2:11 Zektekostenregelng IZZ In de bepalngen van het Reglement Collecteve Zektekostenregelng van de Stchtng IZZ (n samenhang met de Verzekerngsvoorwaarden IZZ Basspakket en Verzekerngsvoorwaarden IZZ aanvullende verzekerngen) worden de rechten en plchten van de werkgever en de werknemer en de voorwaarden voor deelnemng geregeld de betrekkng hebben op de Collecteve Zektekostenregelng IZZ. Het Reglement Collecteve Zektekostenregelng en de preme worden vastgesteld en gewjzgd door het bestuur van de stchtng IZZ, waarn partjen bj de CAO Gehandcaptenzorg zjn vertegenwoordgd. De werkgever verstrekt aan de werknemer een werkgeversbjdrage conform de bepalngen van artkel 9:8 van deze CAO. 13 CAO gehandcaptenzorg 2016

16 Hoofdstuk 3 Algemene verplchtngen werkgever en werknemer Verplchtngen van de werkgever Goed werkgeverschap Gehemhoudng Artkel 3:1 Algemeen De werkgever s verplcht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever n geljke omstandgheden behoort te doen of na te laten. Artkel 3:2 Gehemhoudng De werkgever s verplcht tot gehemhoudng van hetgeen hem met betrekkng tot de persoon van de werknemer ut hoofde van zjn hoedanghed als werkgever bekend s, tenzj de werknemer tot het verstrekken van op zjn persoon betrekkng hebbende gegevens toestemmng geeft. Deze verplchtng geldt ook na beëndgng van het denstverband. Artkel 3:3 (vacant) Verzekerngsplcht werkgever Schadevergoedng Begrp schade Voorwaarden Cesse Rechtsbjstand Verhalen kosten Artkel 3:4 Aansprakeljkhedsverzekerng De werkgever s verplcht een verzekerngsovereenkomst voor schade te sluten, de de cvele aansprakeljkhed van de werknemer dekt wegens dood, lchameljk letsel en/of zaakschade, aan derden toegebracht n de utoefenng van zjn functe, met nbegrp van schade toegebracht aan derden door degene de door de werknemer n opdracht van de werkgever n de werkstuate wordt begeled. De werkgever vrjwaart de werknemer voor aansprakeljkhed ter zake en zet af van de eventuele mogeljkhed van regres op de werknemer. Eén en ander behoudens voor de gevallen dat de schade het gevolg s van opzet of bewuste roekelooshed van de werknemer. Artkel 3:5 Vergoedng schade aan werknemer 1. Materële schade welke aan de werknemer s toegebracht door een clënt en welke redeljkerwjs net kon worden voorkomen, wordt door de werkgever op bass van de vervangngswaarde vergoed, conform de onderstaande bepalngen. 2. Onder materële schade wordt ten dezen utslutend verstaan: a. schade aan goederen van de werknemer; b. schade ten gevolge van verwondng, voorzover het betreft herstelkosten en kosten wegens bljvende nvaldtet, een en ander voor ten hoogste 24 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtens plaatsvond. De onder a en b genoemde schaden worden tezamen vergoed tot een maxmum van 2269,- per gebeurtens. 3. Om voor vergoedng n aanmerkng te komen dent de werknemer aan te tonen dat: a. een clënt de schade heeft toegebracht; b. hj op geen andere wjze te dezer zake schadeloos gesteld kan worden; c. de schade s toegebracht n de utoefenng van zjn functe; d. hj zch overgens naar het oordeel van de werkgever genoegzaam heeft verzekerd voor rsco s, waarvan zulks gebrukeljk s. 4. Door de werknemer op grond van dt artkel schadeloos te stellen, treedt de werkgever tot een maxmum van 2269,- n de rechten van de werknemer de deze mocht hebben tegenover degene de schade heeft veroorzaakt. 5. De werknemer wordt geacht kledng te dragen c.q. goederen bj zch te hebben de denstg zjn aan de functe van de werknemer en de kenmerken en rsco s van de clëntenpopulate van de nstellng. Artkel 3:6 Rechtsbjstand bj n- of externe klachtenprocedure 1. De werkgever voorzet n adequate rechtsbjstand nden de werknemer wordt betrokken n een n- of externe klachtenprocedure, nclusef tuchtrechtprocedure, tenzj er sprake s van nalatghed of bewuste roekelooshed. 2. Inden de nalatghed of bewuste roekelooshed net vaststaat, voorzet de werkgever n adequate rechtsbjstand. Bljkt na de (klachten-/tuchtrecht-)procedure dat er sprake s geweest van nalatghed dan wel bewuste roekelooshed, dan kan de werkgever besluten de kosten verbonden aan de verleende rechtsbjstand te verhalen op de werknemer. 3. Dt artkel heeft geen betrekkng op strafrechteljke procedures. 14 CAO gehandcaptenzorg 2016

17 Hoofdstuk 3 Belangenbehartgng Detacherng Artkel 3:7 Belangenbehartgng van de werknemer Onvermnderd de bevoegdhed van de werknemer persoonljk zjn belangen bj de werkgever te bepleten, stelt de werkgever de vertegenwoordger(s) van de werknemer op een daartoe strekkend verzoek van de werknemer of zjn vertegenwoordger(s), op korte termjn n de gelegenhed mondelng of schrfteljk de belangen van de werknemer bj de werkgever te bepleten. De werknemer heeft te allen tjde het recht herbj aanwezg te zjn. Artkel 3:8 Detacherng 1. Een detacherng kan utslutend worden aangegaan met nstemmng van de betrokken werknemer. 2. De werkgever waarbj detacherng plaatsvndt, kan slechts treden n rechten en plchten van de werkgever, waarmee de werknemer een arbedsovereenkomst heeft afgesloten, nden zulks s geregeld n de detacherngsovereenkomst. 3. Een detacherngsovereenkomst kan utslutend schrfteljk worden aangegaan. 4. Een afschrft van de detacherngsovereenkomst dent aan de werknemer te worden verstrekt. Artkel 3:9 (vacant) Verplchtngen van de werknemer Goed werknemerschap Gewetensbezwaren Tjdeljke wjzgngen Gehemhoudng Meldngsplcht Artkel 3:10 Algemeen 1. De werknemer s verplcht al datgene te doen dan wel na te laten wat een goed werknemer n dens plaats zou doen dan wel nalaten. 2. De werknemer s verplcht de overeengekomen werkzaamheden naar zjn beste vermogen te verrchten en zch daarbj te gedragen naar de aanwjzngen door of vanwege de werkgever gegeven, zulks met nachtnemng van het doel van de nstellng en van hetgeen s neergelegd n een professoneel statuut/beroepscode, zoals dt per beroepsgroep s geformuleerd en door partjen bj deze CAO bekrachtgd. 3. Onvermnderd het gestelde n de vorge leden, heeft de werknemer het recht op grond van ernstge gewetensbezwaren het utvoeren van bepaalde opdrachten te wegeren. In dt geval draagt de werkgever er zorg voor dat bnnen de afdelng van de betrokken werknemer zodange maatregelen worden getroffen dat dt recht effectueerbaar s. De werkgever draagt zorg voor een adequate nformatevoorzenng aan alle betrokkenen bnnen de afdelng. 4. Bnnen redeljke grenzen en voorzover dt ut het belang van het werk, de nstellng, dan wel bjzondere omstandgheden voortvloet, s de werknemer - na overleg - verplcht om voor een maxmale duur van 3 maanden n te stemmen met: a. het tjdeljk verrchten van andere werkzaamheden de n redeljke mate aansluten bj zjn functe; b. tjdeljke wjzgngen n de regelng van zjn arbedsduur en/of werktjden, overwerk nbegrepen; c. tjdeljke wjzgngen n de plaats van tewerkstellng. Artkel 3:11 Gehemhoudng 1. De werknemer s verplcht tot gehemhoudng van hetgeen hem ut hoofde van zjn functe ter kenns komt, voorzover de verplchtng ut de aard der zaak volgt of hem utdrukkeljk s opgelegd. Deze verplchtng geldt ook na beëndgng van het denstverband. 2. De n ld 1 bedoelde verplchtng bestaat net tegenover hen, de rechtstreeks betrokken zjn bj de utvoerng van de behandelngsovereenkomst (WGBO), het behandelngsplan (BOPZ) dan wel het onderzoeksprotocol (WMO) en degene de optreedt als vervanger van de hulpverlener, voorzover de verstrekkng noodzakeljk s voor de door hen n dat kader te verrchten werkzaamheden. Artkel 3:12 Meldng afwezghed 1. Inden de werknemer door zekte of anderszns verhnderd s zjn werkzaamheden te verrchten, s hj verplcht daarvan, onder opgave van redenen, zo spoedg mogeljk mededelng te (laten) doen aan de werkgever. 2. Zodra het tjdstp bekend s, waarop hervattng van de werkzaamheden mogeljk s, dent de werknemer de werkgever daarvan n kenns te (laten) stellen. 15 CAO gehandcaptenzorg 2016

18 Hoofdstuk 3 Nevenfunctes Medsche keurng Kosten en reskosten Psychologsch onderzoek Preventef onderzoek Ontoelaatbare handelngen Erfenssen Artkel 3:13 Nevenfunctes Het s de werknemer net toegestaan een al dan net gehonoreerde nevenfuncte te vervullen of al dan net gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrchten welke redeljkerwjs geacht kunnen worden onverengbaar te zjn met zjn functe dan wel met de belangen of het aanzen van de nstellng. Artkel 3:14 Geneeskundg en psychologsch onderzoek 1. Een keurng n verband met het aangaan of wjzgen van een arbedsovereenkomst als bedoeld n de Wet op de Medsche Keurngen (Staatsblad 1997/365) wordt slechts verrcht nden aan de vervullng van de functe waarop de arbedsovereenkomst betrekkng heeft, bjzondere esen op het punt van medsche geschkthed moeten worden gesteld. Onder medsche geschkthed voor de functe wordt begrepen de beschermng van de gezondhed en velghed van de asprant-werknemer en van derden bj de utvoerng van de desbetreffende arbed. 2. De geneeskundge de de keurng verrcht, wordt door de werkgever aangewezen en mag geen famle zjn van de asprant-werknemer. 3. De kosten verbonden aan de keurng komen ten laste van de werkgever. Onder kosten worden tevens begrepen res- en verbljfskosten van de asprant-werknemer. Deze worden vergoed conform de voor de werknemers van de werkgever op grond van de CAO geldende regelng. 4. Wanneer aan de aanstellng een psychologsch onderzoek voorafgaat, geschedt dt door een psycholoog, van we vaststaat dat hj zch gebonden acht aan de regels van de code vervat n de beroepsethek voor psychologen, geformuleerd door het Nederlands Insttuut van Psychologen. Het bepaalde n de leden 2 en 3 s van overeenkomstge toepassng met den verstande dat de arbeds- of organsatepsycholoog de utslutend bnnen een personeels- c.q. organsateafdelng s aangesteld, mede voor het verrchten van selectewerkzaamheden, het psychologsch onderzoek mag utvoeren. Artkel 3:15 Medsch onderzoek De werknemer s verplcht zch te onderwerpen aan een door de werkgever met redenen omkleed noodzakeljk geacht medsch onderzoek, nden het een onderzoek betreft met een preventeve werkng ten opzchte van de gezondhedsstuate n de nstellng. Artkel 3:16 Ontoelaatbare handelngen 1. Het s de werknemer verboden: a. drect of ndrect deel te nemen aan ten behoeve van de werkgever ut te voeren aannemngen en leverngen; b. drect of ndrect geschenken, belonngen of provse aan te nemen of te vorderen van: nstantes of personen ten behoeve van de werkgever werkzaam; leverancers van de werkgever; nstantes of personen met we hj ut hoofde van zjn functe n aanrakng komt. 2. De werknemer zal, behoudens toestemmng van de werkgever, geen erfens of legaat aanvaarden van een persoon, de voor dan wel ten tjde van overljden was opgenomen n de nstellng en geen bloed- of aanverwant tot en met de verde graad, echtgenoot, of relatepartner van de werknemer s. 3. Tenzj door de werkgever utdrukkeljk toestemmng s verleend, s het de werknemer verboden geld of goederen, toebehorend aan clënten als geschenk of n brukleen te aanvaarden, te kopen, te verkopen, te doen verkopen of te belenen. 16 CAO gehandcaptenzorg 2016

19 Hoofdstuk 4 Functewaarderng, salarërng en vakantetoeslag Waarderng en ndelng Loongebouw > 1878 uur Leerlngen Functonele schaal Inschalng Artkel 4:1 Functewaarderng FWG 1. a. De functe van de werknemer s met nachtnemng van het onderstaande door de werkgever ngedeeld n één van de functegroepen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 en 80. b. De ndelng als voornoemd volgt ut de toepassng van het actuele computerondersteund systeem FWG 3.0. c. Het computerondersteund systeem FWG wordt voor toepassng van dt artkel tevens aangemerkt als behorend tot dt artkel. De werknemer heeft de mogeljkhed nzage te krjgen n het functewaarderngssysteem. De werknemer wordt net n het bezt gesteld van het systeem. d. Het n sub a bepaalde vndt geen toepassng nden en zolang de werkgever voor de werknemer op bass van enge wetteljke regelng 1 een ontheffng heeft aangevraagd en verkregen voor het utbetalen van het op de werknemer van toepassng zjnde wetteljk mnmumloon. De werkng van deze bepalng s beperkt tot de perode waarvoor ontheffng s verkregen. 2. De wjze van (her)ndelen en herbeschrjven van de functe van een werknemer en de daarbj te volgen procedure zjn herna vastgelegd n Functewaarderng gezondhedszorg (FWG), zoals opgenomen n artkel 4:14 e.v. van de CAO. Het bepaalde n de leden 1a, 1b en 1c s herbj van overeenkomstge toepassng. Artkel 4:2 Algemeen salarërng 1. De salarsschalen staan vermeld n artkel 4:31. De n de salarsschalen opgenomen bedragen gelden bj een volledg denstverband. Inden een werknemer net werkzaam s op bass van een volledg denstverband, vndt salarsbetalng naar rato van de omvang van zjn denstverband plaats. 2. Het salars van de n artkel 6:1 genoemde werknemers met een arbedsduur van meer dan 1878 uur per jaar, wordt vastgesteld door de n artkel 4:31 genoemde bedragen aan te passen met de factor uren denstverband/1878 (bjvoorbeeld 1983/1878 of 2087/1878). 3. Het salars van werknemers de een opledng volgen, wordt vastgesteld overeenkomstg het n Hoofdstuk 5 Leerlngen bepaalde. Artkel 4:3 Indelng n de functonele schaal De werkgever bepaalt op grond van de functe-ndelng ngevolge artkel 4:1 van de CAO welke functonele salarsschaal voor de werknemer van toepassng s. Het nummer van de functonele salarsschaal correspondeert met het nummer van de functegroep, waarn de functe van de werknemer s ngedeeld. Artkel 4:4 Toepassng salarsschalen 1. De werknemer wordt op het bj 0 functejaren vermelde bedrag ut de schaal, dan wel, nden zjn al dan net elders verkregen ervarng daartoe aanledng geeft, op een hoger bedrag ut de schaal ngeschaald. 2. De werknemer van 23 jaar en ouder de wordt ngeschaald n een npassngsnummer lager dan het mnmumloon, wordt na maxmaal één jaar ngeschaald op het eerstvolgende npassngsnummer bnnen de schaal boven het mnmumloon. Artkel 4:5 (vacant) Endejaarsutkerng Artkel 4:6 Endejaarsutkerng 1. Werknemers de op 31 december van een kalenderjaar n denst zjn bj de werkgever ontvangen van deze werkgever over dat kalenderjaar een endejaarsutkerng. De hoogte van deze endejaarsutkerng bedraagt 7,05% van het feteljk verdende salars bj de werkgever n de perode van 1 januar tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Het feteljk verdende salars bj de werkgever s het salars zoals bedoeld n artkel 1:1 sub d. 2. Inden de arbedsovereenkomst van de werknemer endgt vóór 31 december heeft de werknemer recht op een endejaarsutkerng over het tot dan toe bj de werkgever genoten feteljk verdende salars van het betreffende kalenderjaar. 1 Onder enge wetteljke regelng worden verstaan: Wet Mnmumloon en Mnmumvakantebjslag en Wet arbedsongeschkthedsvoorzenng jonggehandcapten. 17 CAO gehandcaptenzorg 2016

20 Hoofdstuk 4 3. Voor de toepassng van dt artkel geldt dat de werknemer over het feteljk verdende salars n eng kalenderjaar één maal recht heeft op endejaarsutkerng. Utbetalng Perodeken Geen of meerdere Beoordelngssysteem Gratfcate Arbedsmarkttoeslag Bjzondere toeslag Opbouwsysteem Bevorderngsregelng Artkel 4:7 Utbetalng Salars 1. De werknemer dent uterljk 2 dagen, zon- en feestdagen net meegerekend, voor het ende van de kalendermaand over zjn salars over de maand te kunnen beschkken. 2. De vergoedngen als bedoeld n hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 worden uterljk aan het ende van de kalendermaand, volgende op de waarn de aanspraken zjn ontstaan, aan de werknemer utbetaald. 3. Van wjzgngen n het salars en n de salarsberekenng, ontvangt de werknemer telkens schrfteljk, door mddel van een specfcate, mededelng. Artkel 4:8 Perodeke verhogngen 1. Tenzj herover n de arbedsovereenkomst anders s bepaald, wordt eenmaal per jaar een salarsverhogng bnnen de functonele schaal toegekend. De perodeke verhogng wordt voor de eerste maal toegekend 1 jaar na ndensttredng dan wel bevorderng tot een functe welke s ngedeeld n een hogere functegroep. 2. Inden de toepassng van een systeem van personeelsbeoordelng op grond van het bepaalde n ld 3 van dt artkel naar het oordeel van de werkgever daartoe aanledng geeft, kan de werkgever besluten n eng jaar géén dan wel op meerdere momenten n dat jaar een salarsverhogng bnnen de functonele schaal toe te kennen. 3. Om utvoerng te kunnen geven aan het gestelde n ld 2, dent de werkgever gebruk te maken van een perodek systematsch beoordelngssysteem, dat aan de volgende voorwaarden voldoet: het systeem s voor de hele nstellng gebaseerd op dezelfde utgangspunten; het systeem s voor de werknemer doorzchtg en begrjpeljk; het systeem bedt de werknemer mogeljkheden tot het nstellen van beroep; het systeem bedt de werknemer bj een negateve beoordelng de mogeljkhed voor overleg met de werkgever tenende n de toekomst negateve beoordelng zo mogeljk te voorkomen. Artkel 4:9 Bjzondere toeslagen 1. De werkgever kan een gratfcate toekennen. 2. Inden voor één of meer specfeke functe(s) sprake s van een arbedsmarktknelpunt, kan n bjzondere gevallen aan de werknemer een tjdeljke toeslag worden toegekend ter grootte van maxmaal 10% van het voor de werknemer geldende salars. 3. Voorzover en zolang naar het oordeel van de werkgever ten aanzen van de functevervullng sprake s van bjzondere omstandgheden kan aan de werknemer een toeslag worden toegekend. Bj toekennng van deze toeslag geldt dat de som van het voor de werknemer geldende salars en de toeslag ten hoogste het maxmum van de naast hogere functonele salarsschaal bedraagt. De toeslag kan echter net meer bedragen dan maxmaal 8 opeenvolgende regelnummers van de npassngstabel vanaf het voor de werknemer geldende salars. Artkel 4:10 Vakantetoeslag 1. De vakantetoeslag bedraagt voor de werknemer de op 31 me een vol jaar n denst s geweest 8% van het feteljk verdende salars, n de perode van 1 jun tot en met 31 me daaraan voorafgaand. De vakantetoeslag wordt ten mnste berekend op bass van npassngsnummer 8, naar rato van het denstverband. 2. De vakantetoeslag wordt eenmaal per jaar, n de maand me, betaald. 3. Wanneer de werknemer op 31 me nog geen vol jaar n denst s geweest, bedraagt de vakantetoeslag een, aan de duur van de denstbetrekkng tot 31 me, evenredg deel van het n ld 1 genoemde bedrag. 4. De werknemer, wens denstbetrekkng endgt vóór de datum van 31 me, ontvangt een vakantetoeslag evenredg aan de duur van de denstbetrekkng snds de eerste jun daaraan voorafgaande. De vakantetoeslag wordt berekend op bass van het feteljk verdende salars en wordt geljktjdg met de betalng van het laatste salars utbetaald. 5. De leden 2, 3 en 4 zjn net dwngend van toepassng op werknemers met een denstverband voor bepaalde tjd. Artkel 4:11 Bevorderng 1. Bj bevorderng tot een functe welke s ngedeeld n een hogere functegroep wordt het salars ontleend aan de functonele schaal van de neuwe functe, met den verstande dat het tot dan toe genoten salars met 2 perodeken wordt verhoogd en het neuwe salars tenmnste geljk moet zjn aan het mnmum van de functonele schaal van de functe waarnaar de werknemer wordt bevorderd, doch nmmer meer mag bedragen dan het maxmum van de bj deze hogere functe behorende schaal. 18 CAO gehandcaptenzorg 2016

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Looncomponenten Sector besloten busvervoer. Lever deze looncomponenten aan

Looncomponenten Sector besloten busvervoer. Lever deze looncomponenten aan Sector besloten busvervoer (bj een oproeproepdenstverband) Meeruren (bj een deeltjddenstverband) Meeruren bj een all-n loon Vakantedagentoeslag (bj een oproepdenstverband en all-n loon) Dplomatoeslag Ieder

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 13.3.2003 L 69/1 I (Besluten waarvan de publcate voorwaarde s voor de toepassng) VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 februar 2003 betreffende de loonkostenndex (Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -".)

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -.) 1 ERNST&YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 (0) 88-407 6197 Fax: +31 (0) 88-407 6005 www.ey.nl Het College van Bestuur van Stadsrego Arnhem

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Looncomponenten Sector goederenvervoer. Geef de volgende looncomponenten op. Uurloon. Overwerkuren. Contracturen.

Looncomponenten Sector goederenvervoer. Geef de volgende looncomponenten op. Uurloon. Overwerkuren. Contracturen. Sector goederenvervoer Geef de volgende looncomponenten op (functeloon) Onregelmatghedstoeslag Ploegentoeslag Overwerkuren Toeslag voor zaterdag- en zondaguren uurloon op dat geldt op 1 januar. De 8% vakantetoeslag

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden.

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden. AMENDEMENT Agendapunt Nr. 13 Ondetwerp nlednq W n ke ltjdenverorden n g De raad van de gemeente Tytsjerksteradel n vergaderng bjeen op26 me 2016 Voorgesteld amendement bes u t d e "W n keltjdenverorde

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie