Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003"

Transcriptie

1 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

2 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng 5 2. Verplcht onderdeel Inledng Gemeenteljk beled Beledsplan en beledsverslag Toeslagenbeled Utvoerng rechtmatghed Aanvraag levensonderhoud Heronderzoek Beëndgngsonderzoek Vaststellen terugvorderng Vaststellen verhaal Beheer debteuren terugvorderng en verhaal Boete 48 Onderdeel B Facultateve verantwoordngsonderdelen 3. Facultatef onderdeel Utvoerng rechtmatghed facultatef De toepassng van de rchtljn fraude socale utkerngen De tjdghed omtrent de aanvraag om een utkerng De voorschotverlenng n afwachtng van een beslssng op 56 aanvraag utkerng Bjzondere bjstand Utvoerng doeltreffendhed facultatef Aanvraag levensonderhoud, heronderzoek en beëndgng Vaststellen Terugvorderng en Verhaal en Debteurenbeheer Boete 61 Bjlage behorend bj onderdeel A: Doel van het onderzoek en relevante bronnen 2

3 3

4 Inledng Voor u lgt de handrekng behorend bj het model Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK voor het vergoedngsjaar Waar dent deze handrekng voor? Deze handrekng kan als hulpmddel gebrukt worden om de rechtmatghed van de verstrekte utkerngen vast te kunnen stellen. De gegevens resulterend ut dat onderzoek worden gebrukt om het model Verslag over de Utvoerng 2003 te vullen. Het gebruk van deze handrekng s geen verplchtng. U kunt ook uw egen onderzoekswjze toepassen. Aanslutng bj Verslag over de Utvoerng Deze handrekng slut aan op de paragrafen van het model Verslag over de Utvoerng 2003 zodat nformate tussen de dverse stukken eenvoudg terug te vnden s. Nadat het onderzoek, conform uw opzet Interne Controle, heeft plaatsgevonden, kan het model 2003 samengesteld worden en een utspraak worden gedaan over de rechtmatghed van de utvoerng. Facultateve onderdelen In het model Verslag over de Utvoerng 2003 komen net als voorheen ook facultateve onderdelen aan de orde zowel op het gebed van rechtmatghed als doeltreffendhed. Op het gebed van de rechtmatghed hebben geen wjzgngen plaatsgevonden. Het onderdeel doeltreffendhed s utgebred. Het onderdeel heeft als doel om nzcht te verkrjgen n het bestand op het gebed van doelgroepen, n- en utstroomgegevens, verplchtngen en stmulansen. Het model Verslag over de Utvoerng 2003 bedt rumte om vragen over deze onderdelen te beantwoorden. Bestandsbenaderng, utzetten steekproef en vastleggng van de bevndngen De nrchtng van het controle-onderzoek behoort tot de verantwoordeljkhed van de gemeente. De onderzoeksresultaten denen als nput voor het afleggen van verantwoordng n het model Abw, IOAW, IOAZ en WIK Het s aan te bevelen n overleg te treden met de accountant over de nrchtng van het controle-onderzoek en hermee samenhangend de steekproef. De controle ten behoeve van het model Verslag over de Utvoerng 2003 kan op verschllende wjzen worden utgevoerd, bjvoorbeeld op dossernveau, vanut geautomatseerde systemen, op bass van processen, of een combnate ervan. Het s van belang dat geconstateerde bevndngen op een nzchteljke wjze vastgelegd worden met een verwjzng naar het desbetreffende dosser. Het controlespoor moet nzchteljk worden gemaakt zodat ook nagegaan kan worden op welke wjze het onderzoek s utgevoerd, welke bevndngen zjn geconstateerd en dergeljke. Dt s van belang om bjvoorbeeld: op eenvoudge wjze nformate te kunnen verschaffen aan het poltek en ambteljk management van de gemeente; het onderzoek van de accountant (ter certfcerng van verantwoordngen) effcënt te laten verlopen (voorkomng van dubbel werk); de onderzoekgegevens n het valderngsonderzoek door het mnstere te laten gebruken. 4

5 De admnstrate vormt de weerslag van de utvoerngspraktjk. In de toelchtng op de Rau 1996 s aangegeven dat het begrp admnstrate een rume betekens heeft en net beperkt bljft tot de (fnancële) utkerngsadmnstrate. De clëntdossers maken onderdeel ut van de admnstrate n rume betekens. De wetteljke esen ten aanzen van de gemeenteljke admnstrate mplceren dat: alle besluten over aanvragen, onderzoeken utkerngen, vorderngen en verplchtngen en de herut voortvloeende betalngen en ontvangsten en de daarbj behorende bescheden just, tjdg en volledg worden vastgelegd. Dezelfde es geldt ten aanzen van het verfcate- en het valderngsonderzoek; de onder a. bedoelde vastleggng zchtbaar en controleerbaar dent te gescheden; de samenhang tussen de dverse vastleggngen en bewjsstukken dudeljk s. net s voorgeschreven dat de onder het eerste punt bedoelde vastleggng per ndvduele clënt moet plaatsvnden n één clëntdosser. Wel vloet ut de Rau de es voort dat, wanneer de gemeente meer dan één dosser per clënt n gebruk heeft, de onderlnge samenhang gewaarborgd moet zjn. Aspectenmethode facultatef voor 2003 Het s toegestaan om net als n 2001 en 2002 ten aanzen van het onderzoeksjaar 2003 de aspectenmethode toe te passen. De aspectenmethode s een methode om tekortkomngen te kwantfceren. In de handrekng wordt per product aangegeven op welke wjze tekortkomngen gekwantfceerd kunnen worden conform deze methode. Naast deze beschrjvng verwjzen wj ook naar het supplement van de crculare van 31 jul 2001, kenmerk TZ/TG/2001/ Voor vragen over deze handrekng, kan contact worden opgenomen met de Inspecteurs Werk en Inkomen n uw rego. IWI-Noord (Gronngen, Fresland en Drenthe) tel IWI-Oost (Overjssel, Gelderland en Flevoland) tel IWI-Noordwest (Noord Holland en Utrecht) tel IWI-Zudwest (Zud Holland en Zeeland) tel IWI-Zud (Noord Brabant en Lmburg) tel

6 Onderdeel A: - Beeld omtrent de wetsutvoerng - Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed 1. Verantwoordng Ten behoeve van het toezcht (dat onder gezag van Onze Mnster utgeoefend wordt door de Inspecte Werk en Inkomen (IWI) (art. 130 Abw, art. 52 IOAW / IOAZ en art. 33 WIK)), moeten B&W jaarljks bj de Mnster een verslag ndenen over de utvoerng van Abw, IOAW, IOAZ en WIK. Het verslag over de utvoerng moet worden voorzen van een Accountantsverklarng. De accountantsverklarng heeft betrekkng op de getrouwhed van de nformate over de wetsutvoerng n het verslag over de utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en Wk. omtrent de justhed en volledghed van de verstrekte gegevens. De essente van de verantwoordng s dat B&W aangeven n hoeverre zj als eerst verantwoordeljke sturng geven aan de lokale utvoerng van de Abw, IOAW, IOAZ en WIK en n hoeverre zj het lokale utvoerngsproces beheersen. Postonerng: Het college van B&W legt verantwoordng af va het verslag over de utvoerng. De verantwoordng van B&W s n prncpe een resumé van het resultaat van het onderzoek zoals neergelegd n het verslag over de utvoerng. In dt deel worden op hoofdpunten de (posteve en mnder posteve) constaterngen weergegeven door het college. Een ndelng van de verantwoordng kan er als volgt utzen: Verantwoordng over verplcht onderdeel Bj dt onderdeel kunnen n het kort de resultaten gegeven worden met een specfcate naar onderdelen de goed / mnder goed zjn utgevoerd en de gevolgen hervan voor de rjksvergoedng. Daarnaast levert het onderdeel nteressante nformate op over de mddelen de gedurende het vergoedngsjaar zjn ngezet om processen bj te sturen. Verantwoordng over facultatef onderdeel Het facultateve gedeelte s onderverdeeld n utvoerng rechtmatghed en doeltreffendhed. Per onderdeel s het van belang om weer te geven of de processen voldoende verlopen en/of gestelde doelen berekt worden. De onderdelen utvoerng rechtmatghed en doeltreffendhed zjn van belang nden een utspraak gedaan moet worden over resp. Mnmabeled en andere nkomensondersteunende mddelen en utstroom en mddelen de herbj ngezet worden en nrchtng van de organsate. Met name dt onderdeel levert eng nzcht n het bestand en n de doeltreffendhed van het gemeenteljk beled. Het s aan te bevelen om gestelde en behaalde doelen n deze verantwoordng aan elkaar te koppelen. De cyclus van het beledsplan - en verslag speelt een belangrjke rol daarn. 6

7 2. Verplcht onderdeel 2.1 Inledng Dt hoofdstuk bestaat ut de verplchte onderdelen beled en utvoerng. Inzake de utvoerng zjn zeven producten geformuleerd waarover verantwoordng afgelegd dent te worden, te weten: 1. Aanvraag levensonderhoud 2. Heronderzoek 3. Beëndgngsonderzoek 4. Vaststellen terugvorderng 5. Vaststellen verhaal 6. Beheer debteuren terugvorderng en verhaal 7. Boete Per product dent over de aangegeven tems verantwoordng afgelegd te worden. De tems waarover verantwoordng afgelegd moet worden, zjn geljk aan het verantwoordngsjaar 2000, 2001 en De vaststellng van de rjksvergoedng geschedt apart voor de Abw, IOAW en IOAZ enerzjds en voor de WIK anderzjds. Derhalve s het van belang dat n het Verslag over de Utvoerng een dudeljke spltsng tussen de Abw, IOAW en IOAZ en de WIK wordt aangebracht. In de nledng wordt u gevraagd een overzcht te verstrekken van het aantal personen aan we gedurende het vergoedngsjaar een utkerng s verstrekt. Volledghedshalve wordt opgemerkt dat u net verplcht bent de n- en utstroom gegevens n te vullen. Deze verplchtng geldt wel voor de stand per en Gemeenteljk beled De Abw, IOAW en IOAZ kent aan gemeenten naast utvoerngsverantwoordeljkheden een rume beledsverantwoordeljkhed voor de bjstandsverlenng toe. Va een aantal n de wet opgenomen verplchtngen wordt beoogd de betrokkenhed van het lokale bestuur bj de aansturng van en de controle op het bjstandsbeled te vergroten. Beoordeeld wordt of het gemeentebestuur aan de verplchtngen voldoet en daarbj bljft bnnen de door de wet gestelde grenzen. 7

8 2.2.1 Beledsplan en beledsverslag Doel van het onderzoek: ze bjlage 1 Relevante bronnen: ze bjlage 1 Het onderzoek In het kader van het beledsplan en beledsverslag dent beoordeeld te worden of deze bevoegdeljk (1), wetsconform (2) en tjdg (3) zjn vastgesteld: Ad 1: bevoegdeljk Het beledsplan s bevoegdeljk totstandgekomen nden: - burgemeester en wethouders het plan vastgesteld hebben; - de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd. Het beledsverslag s bevoegdeljk totstandgekomen nden: - de gemeenteraad het verslag heeft vastgesteld. Ad 2: wetsconformtet Het beledsplan en beledsverslag s wetconform nden ten mnste de n de wet voorgeschreven onderwerpen zjn beschreven: - gegevensverstrekkng en bewjsstukken; - verfcate; - heronderzoek (*); - onderzoek naar arbedsmarktperspectef; - gegevensutwsselng met derden; - controle op nalevng verplchtng art. 65 ld 1; - afdoenng geconstateerde fraude; - samenwerkng met CWI en UWV om de nschakelng van bjstandsgerechtgden n het arbedsproces te bevorderen; - utbestedng van taken met betrekkng tot nschakelng n het arbedsproces van bjstandsgerechtgden; - clëntenpartcpate. De wet verest slechts dat van de genoemde onderwerpen beschreven wordt op welke wjze de gemeente daaraan utvoerng geeft dan wel daarvoor zorg draagt. Het plan wordt derhalve net op de beledsnhoudeljke mertes beoordeeld. De feteljke utvoerng van de genoemde onderwerpen komt aan de orde n andere onderdelen van dt verslag over de utvoerng (met name bj de beoordelng van de producten). (*) Heronderzoekplan Vanaf 2001 hoeft het heronderzoekplan net meer jaarljks vastgesteld te worden. Ad 3: tjdghed 8

9 Het beledsplan s tjdg vastgesteld nden: - het beledsplan s vastgesteld voor 1 januar van het jaar waarover het plan betrekkng heeft (beledsplan 2003 dent vastgesteld te zjn voor 1 januar 2003). Het beledsverslag s tjdg vastgesteld nden: - het beledsverslag s vastgesteld bnnen een jaar na afloop van het jaar waarop het betrekkng heeft (beledsverslag 2002 dent vastgesteld te zjn voor 1 januar 2004) Toeslagenbeled Doel van het onderzoek: ze bjlage 1 Relevante bronnen: ze bjlage 1 Het onderzoek In het model verslag over de utvoerng zjn vragen geformuleerd de met ja of nee beantwoord kunnen worden. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of de verordenng wetsconform s. Vaststellng door gemeenteraad Het toeslagenbeled moet bj verordenng zjn vastgesteld door de gemeenteraad. Categoreën en crtera Bj verordenng wordt vastgesteld voor welke categoreën de bjstandsnorm verhoogd of verlaagd wordt en op grond van welke crtera de hoogte van de verhogng of verlagng bepaald wordt. De verordenng moet een zodang (categoraal) karakter hebben dat de belanghebbenden daarut concreet kunnen aflezen welke verhogng of verlagng n hun stuate geldt. Daarnaast s het van belang dat de toeslag: - net meer bedraagt dan het n art. 33, tweede ld, genoemde bedrag (geljk aan 20%); - voor de alleenwonende alleenstaande en alleenstaande ouder met zjn of haar ten laste komende knderen bepaald s op de maxmale toeslag (art. 38, tweede ld). In deze stuate hebben B&W net de vrjhed om de hoogte van de toeslag afwjkend vast te stellen. Artkelen 33 tot en met 37 nzake verhogngen en verlagngen De bj verordenng te regelen verhogngen en verlagngen van de bjstand mogen utslutend betrekkng hebben op de n de art. 33 t/m 37 aangegeven stuates: - het net met een ander kunnen delen van de algemeen noodzakeljke kosten; - het geheel of gedeelteljk met een ander kunnen delen van de algemeen noodzakeljke kosten. Bepalend s of het redeljk s ervan ut te gaan dat de kosten met een ander gedeeld kunnen worden en net of dt ook feteljk geschedt; - het ontbreken van woonkosten. Omdat dt begrp net n de Abw gedefneerd s, behoort het tot de beledsvrjhed van de gemeente om aan dt begrp nvullng te geven; - recente beëndgng deelname onderwjs of beroepsopledng, nden aanspraak bestond op studefnancerng n het kader van de WSF of een tegemoetkomng n de studekosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkomng onderwjsbjdrage en schoolkosten (WTOS) dan wel dat de belanghebbende op de eerste dag van het kalenderkwartaal waarn de 9

10 beëndgng plaatsvond jonger was dan 25 jaar en de voor de werkzaamheden beschkbare tjd voor ten mnste 19 uur per week n beslag werd genomen door het onderwjs of de opledng, tenzj het volgen van scholng of opledng als verplchtng aan de bjstand was verbonden; - de hoogte van de toeslag een belemmerng voor de aanvaardng van arbed kan vormen. Deze grond geldt overgens utslutend voor alleenstaanden van 21 of 22 jaar. Andere gronden om de bjstandsnorm categoraal te verhogen of te verlagen zjn net toegestaan. Wel bljft de mogeljkhed bestaan om de bjstand op grond van de ndvduele omstandgheden afwjkend vast te stellen. Verlagng dent met voorrang plaats te vnden op toeslag In de volgende gevallen denen de verlagngen met voorrang plaats te vnden op de toeslag: a. wegens ontbreken woonkosten b. wegens recente beëndgng onderwjs / opledng Gehuwden en huurders / onderhuurders / kostgangers Inden gehuwden de wonng bewonen met een of meer huurders, onderhuurders of kostgangers, houdt de gemeente rekenng met de lagere algemeen noodzakeljke bestaanskosten, op grond van hetzj art. 34 Abw hetzj art. 48, verde ld, Abw. Herbj s sprake van een óf-óf-constructe, net én-én. Met betrekkng tot art. 48, verde ld, Abw s het van belang dat de wetgever er weloverwogen van heeft afgezen om de nkomsten wegens het verhuren van een deel van een door belanghebbende bewoonde wonng aan een huurder of onderhuurder respecteveljk wegens het houden van een kostganger landeljk te normeren. Hermee wordt beoogd dat de gemeente deze nkomsten afstemt op de feteljke omstandgheden van betrokkene. De gemeente dent deze nkomsten ndvdualserend als nkomen n aanmerkng te nemen, voorzover herut lagere algemene bestaanskosten voortvloeen. Er s geen aanvaardbare ondergrens bj de gemeenteljke nvullng van art. 48 verde ld. Er moet op toegezen worden dat de gemeente, wanneer zj geen (categorale) regelng bj verordenng treft, bj de nkomstenkortng o.g.v. art. 48 verde ld Abw, ndvdualserend te werk gaat. 10

11 2.3 Utvoerng rechtmatghed Aanvraag levensonderhoud Doel van het onderzoek: ze bjlage 1 Relevante bronnen: ze bjlage 1 Van de producten aanvraag levensonderhoud, heronderzoek en beëndgngsonderzoek zal het product aanvraag levensonderhoud utvoerg worden beschreven. Deze nformate kan vervolgens gebrukt worden voor de producten heronderzoek en beëndgngsonderzoek. De specfeke kenmerken zullen per paragraaf aangegeven worden. A. Recht op utkerng (aanvragen) Het recht op utkerng als zodang Het CWI werkt samen met burgemeester en wethouders van de gemeente om de nschakelng van utkerngsgerechtgden en werkzoekenden n het arbedsproces te bevorderen. Het CWI en de gemeente bevorderen dat de werkzoekende en de utkerngsgerechtgde een klantmanager als vast aanspreekpunt wordt toegewezen n hun relate met genoemde nstantes. Het CWI beoordeelt van edere, op grond van artkel 25 Wet structuur utvoerngsorgansate werk en nkomen, geregstreerde werkzoekende de kans op werk en op welke wjze deze kans kan worden verbeterd. Met betrekkng tot moeljk plaatsbare werkzoekenden advseert het CWI het college van burgemeester en wethouders over de wjze waarop de mogeljkheden tot nschakelng n het arbedsproces van de werkzoekende kunnen worden verbeterd. Inden de werkzoekende net drect n aanmerkng kan komen voor betaalde arbed en aangewezen s op een utkerng, kan een aanvraag ngedend worden bj het CWI. Het CWI voert ook de eerste toets ut of recht bestaat op een utkerng. De gemeente bljft verantwoordeljk voor de utvoerng. De belanghebbende de aanspraak wl maken op een utkerng krachtens de Wet nkomensvoorzenng kunstenaars, dent ervoor zorg te dragen dat hj als kunstenaar n de zn van de WIK s ngeschreven bj het CWI (art. 15, tweede ld, onderdeel d WIK). De aanvraag s gercht tot het college van burgemeester en wethouders en wordt ngedend bj het CWI. Inden het een aanvraag betreft van andere dan algemene bjstand of van algemene bjstand aan personen de n een nrchtng verbljven, aan personen ouder dan 65 jaar, aan personen zonder adres als bedoeld n artkel 1 van de Wet gemeenteljke bassadmnstrate persoonsgegevens of aan zelfstandgen, wordt de aanvraag ngedend bj het college van burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur kan, n overeenstemmng met het CWI, bj verordenng categoreën van aanvragen vaststellen de, n afwjkng van artkel 63a ld 2 of 3 Wet SUWI, bj het CWI moeten worden ngedend. 11

12 De overdracht 1 van een aanvraag van algemene bjstand op grond van de Abw dan wel van een utkerng op grond van de IOAW, vndt plaats bnnen 8 werkdagen nadat de aanvraag door de CWI n ontvangst s genomen (art. 2.3, eerste ld SUWI-beslut). B&W kunnen, n overeenstemmng met de CWI, de termjn van 8 werkdagen verlengen. B&W denen dan wel zorg te dragen voor een adequate bekendmakng hervan (art. 2.3, tweede ld SUWI-beslut). Dt heeft geen gevolgen voor de beslstermjnen, deze bljven ongewjzgd. Het college van burgemeester en wethouders neemt bnnen acht weken een beslssng op een aanvraag. De termjn van acht weken begnt te lopen vanaf het moment dat de aanvraag bj het CWI of de gemeente s ontvangen. Inden het een aanvraag betreft om als zelfstandge bjstand (Bbz) of om een IOAZ-utkerng te ontvangen bedraagt deze termjn 13 weken. Een aanvraag dent schrfteljk te gescheden. Inden een aanvraag voor een utkerng wordt ngedend s het van belang dat de toepassng doelgroepomschrjvng en voorlggende voorzenngen n beeld worden gebracht. Bj de beoordelng van een utkerng op grond van de WIK s de Stchtng Kunstenaars en Co belast met advserng als bedoeld n artkel 26 Wk. Toepassng doelgroepomschrjvng Bj dt onderdeel dent beoordeeld te worden of de persoon waaraan een utkerng s verstrekt tot de doelgroep behoort op grond waarvan recht bestaat op een utkerng krachtens de Abw, IOAW, IOAZ of WIK. Daarnaast s het van belang te beoordelen of de persoon woonachtg s n de gemeente waar de utkerng wordt aangevraagd. Tevens dent beoordeeld te worden of de aanvrager rechtmatg n Nederland verbljft. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Doelgroep - terrtoraltetsbegnsel; - zelfstandge / IOAW / IOAZ / WIK; - vreemdelng; - utslutngsgronden; - adreslozen. Te onderzoeken bronnen - persoonsgegevens; - woongegevens; - geldg denttetsbewjs; - regstrate bevolkngsadmnstrate; - bewjs rechtmatg verbljf n Nederland; - regstrate als kunstenaar bj CWI (WIK); - Adves Stchtng Kunstenaars en Co (WIK). Voorlggende voorzenng Nadat beoordeeld s of belanghebbende tot de doelgroep behoort, dent beoordeeld te worden of 1 In artkel 2.3 en 2.4 van de Regelng SUWI staat resp. vermeld op welke wjze het onderzoek plaatsvndt door de CWI nzake de verstrekte gegevens en bewjsstukken en op welke wjze de overdracht van de aanvraag plaatsvndt tussen de CWI aan de gemeente. 12

13 belanghebbende wellcht recht heeft op ander nkomen, bjvoorbeeld almentate, een utkerng van het UWV, de SVB of anders. Ook dent beoordeeld te worden of belanghebbende mogeljkheden heeft om op een andere wjze dan va Socale Zaken n de algemene kosten van het bestaan te voorzen, waaronder utstroom naar de arbedsmarkt. Derhalve s de reden van utkerngsafhankeljkhed belangrjk. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of er sprake s van recht op een voorlggende voorzenng. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Noodzakeljkhed van de utkerng en voorlggende voorzenngen Te onderzoeken bronnen - reden aanvraag utkerng; - reden ende werk / utkerng; - hoogte nkomen n relate tot norm of grondslag; - reden aanvraag utkerng en n relate hermee mogeljkheden van nkomsten ut denstbetrekkng, utkerng UWV of SVB, almentate, vermogen of anders. - arbedsmarktgegevens (ze onderdeel opleggen en handhaven van verplchtngen); - Inlchtngenbureau. De vorm, hoogte en ngangsdatum van de bjstand De vorm Bj de aanvraag dent beoordeeld te worden op welke regelng recht bestaat (Abw, IOAW, IOAZ of WIK) en of de utkerng mogeljk op bass van een kredethypotheek of op bass van het Bbz, of anderszns wordt verstrekt. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Vorm van de utkerng: - om net; - kredethypotheek; - bjstandsverlenng aan zelfstandgen; - renteloze lenng; - rentedragende lenng. Bronnen - egendomsakte onroerend goed; - hypotheekakte; - taxate rapport; - (mogeljkhed van) werkzaam zjn als zelfstandge; - aanwezghed van vermogen / nteren op vermogen. Hoogte van de bjstand: juste norm/grondslag, overljdensutkerng. Op grond van de woon- en geznsstuate van de aanvrager wordt de hoogte van de utkerng 13

14 beoordeeld. De landeljke norm (nclusef eventuele toeslagen en verlagngen) / grondslag slut aan op de geznsstuate. Daarnaast worden n het toeslagenbeled nog specfeke groepen onderscheden waarvoor een andere toeslag of verlagng geldt. De volgende normen zjn relevant: - alleenstaande: jonger dan 21 jaar; - alleenstaande: 21 tot 65 jaar; - alleenstaande 65 jaar en ouder; - alleenstaande ouder: jonger dan 21 jaar; - alleenstaande ouder: 21 tot 65 jaar; - alleenstaande ouder: 65 jaar en ouder; - echtpaar: jonger dan 21 jaar; - echtpaar: 21 tot 65 jaar; - echtpaar: 65 jaar en ouder. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Hoogte van de bjstand Vaststellen van grondslag of norm en eventuele toeslag of verlagng aan de hand van persoonljke woon- en leefstuate Bronnen - burgerljke staat; - verzekerngsgrond zektekostenverzekerng; - regstrate wonngstchtng; - regstrate Gba; - huurders / onderhuurders / kostgangersovereenkomsten. Ingangsdatum van de bjstand Inden door burgemeester en wethouders s vastgesteld dat recht op bjstand bestaat, wordt de bjstand toegekend vanaf de dag waarop dt recht s ontstaan, voor zover deze dag net lgt voor de dag waarop de belanghebbende zch heeft gemeld om bjstand aan te vragen. In het geval dat een utkerng met terugwerkende kracht wordt toegekend dent de toekennng voldoende gemotveerd en onderbouwd te zjn n de rapportage en beschkkng. De belanghebbende heeft zch gemeld als zjn naam, adres en woonplaats zjn geregstreerd en de belanghebbende n staat s gesteld een aanvraag n te denen bj het CWI. Inden de belanghebbende de aanvraag net zo spoedg mogeljk ndent nadat de belanghebbende zch gemeld heeft en dt te verwjten valt, kunnen burgemeester en wethouders besluten dat de bjstand wordt toegekend vanaf de dag dat de aanvraag s ngedend. Onderzoek mogeljkheden: 14

15 Vast te stellen Ingangsdatum van de bjstand Bronnen - meldngsdatum; - ntakedatum; - datum aanvraag; - enddatum nkomen; - regstrate bevolkngsadmnstrate; - ontvangst vermogen en bezttngen; - nlchtngenbureau. De mddelen Inkomen, vermogen en vrjlatngsbepalngen Inkomsten worden volledg n mnderng gebracht (met utzonderng van de nkomsten genoemd n art. 43 ld 2 Abw, art. 3 ld 2 Inkomensbeslut IOAW en art 4 ld 1 sub a IOAZ). In het kader van de Abw, IOAZ en WIK dent het vermogen vastgesteld te worden bj aanvang van de utkerng. Artkel 51 ld 1 sub a Abw ludt: onder vermogen wordt verstaan: de waarde van de bezttngen waarover de alleenstaande of het gezn bj de aanvang van de bjstandsverlenng beschkt of redeljkerwjs kan beschkken, vermnderd met de op dat tjdstp aanwezge schulden. Dt houdt n dat alle bezttngen bj elkaar opgeteld mnus alle schulden het vermogen bedraagt van de belanghebbende(n). Dt mplceert dat een vaststellng altjd een postef of een negatef bedrag s. Herbj dent rekenng gehouden te worden met polssen, spaarvormen en dergeljke waarvan de afkoopwaarde ook bj het vermogen gerekend dent te worden. De op dat moment geldende afkoopwaarde s relevant voor het vaststellen van het vermogen (CRvB 9 aprl 1996, JABW 1996/128; CRvB 6 aprl 1999, <<USZ>> 1999/167) Inden belanghebbende n het bezt s van een auto, dent de waarde van deze auto ook bj het vermogen opgeteld te worden. Schulden worden alleen meegerekend nden sprake s van een terugbetalngsverplchtng (reeds relevant of geldend n de toekomst). Net tot het vermogen wordt gerekend het vrj te laten toegestane vermogen (art. 54 Abw, art. 8 ld 2 IOAZ en art. 2a ld 1 sub b WIK) en bezttngen n natura de naar aard en waarde algemeen gebrukeljk zjn, bjvoorbeeld het gebruk van een nboedel. Ze verder ook artkel 51 Abw. Onderzoek mogeljkheden: 15

16 Vast te stellen Mddelen nkomen en vermogen Bronnen - nkomsten ut arbed, utkerng UWV of SVB, voorlopge teruggaven van belastngdenst, almentate en overg; - bank- en gro tegoeden; - echtschedngsvonns, voorlopge voorzenngen, utspraak boedelschedng; - overge bezttngen; - nlchtngenbureau. Voorbeeld toepassng aspectenmethode (facultatef) hetzelfde geldt voor de producten heronderzoeken en beëndgngen: Bj het aspect recht op utkerng zjn 3 deelaspecten te onderscheden nameljk: - het recht op utkerng als zodang; - de vorm en hoogte van de utkerng; - de mddelen. Er worden bjvoorbeeld 10 besluten gecontroleerd. Wanneer 2 tekortkomngen worden geconstateerd bj het recht op utkerng als zodang betreft het foutpercentage bj dt aspect 20% (2 van de 10). Inden bj de vorm, hoogte en ngangsdatum één tekortkomng wordt geconstateerd betreft her het foutpercentage 10%. Bj het aspect mddelen zjn geen tekortkomngen geconstateerd. De percentages denen afzonderljk n de tabel n bjlage 1 te worden vastgelegd. Daarnaast dent altjd de omvang van de tekortkomng n euro s berekend te worden. Het recht op utkerng Foutpercentage Foutpercentage en bedrag Het recht op utkerng als zodang 20% 20% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) De vorm, hoogte en ngangsdatum 10% 10% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) Mddelen 0% 0% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) 16

17 B. Onderzoeksverplchtng gemeenten (aanvragen) De volledghed en justhed van onderzoeken 2 Bj het beoordelen van het recht op utkerng denen gegevens onderzocht te worden. Eerst zal beoordeeld worden welke gegevens aanwezg moeten zjn. Dt s vastgelegd n het verfcate- en valdateplan van de gemeente en artkel 28 ld 2 en 3 van de Wet SUWI. De werkzoekende dent de aanvraag n bj het CWI en heeft de plcht de gevraagde gegevens te verstrekken n verband met deze aanvraag aan het CWI. Daarnaast zjn de nstantes zoals genoemd n artkel 122 Abw, art. 45 IOAW/IOAZ en art. 32 WIK, verplcht, desgevraagd, kosteloos opgave en nlchtngen te verstrekken de noodzakeljk zjn voor de utvoerng van de Abw. Nadat alle gegevens compleet zjn moeten deze geverfeerd worden. Het aanvraag- en nlchtngenformuler s als de verklarng van de belanghebbende(n) te zen op bass waarvan mede het recht op utkerng wordt beoordeeld. Verfcate en valdate Onderdeel van het onderzoek aanvraag levensonderhoud s de beoordelng door de gemeente n hoeverre de verstrekte nlchtngen just en volledg zjn. Verfcate van de overgelegde gegevens kan net alleen plaatsvnden aan de hand van de door belanghebbende verstrekte bewjsstukken. Om zekerhed te verkrjgen omtrent de volledghed van de verstrekte gegevens en nlchtngen, s verfcate van deze gegevens nodg bj een aantal andere nstantes en nden het IB operatoneel s, vndt de valdate mede bj het IB plaats. Bj voortzettng van de bjstandsverlenng dent de gemeente regelmatg na te gaan of eerder geverfeerde gegevens zoals deze n het persoonsdosser zjn vastgelegd, nog steeds just zjn. Deze vorm van verfcate wordt valderng genoemd. Bj deze valderng spelen ook andere gegevens een rol de andere nstantes tussentjds hebben verstrekt. In het kader van de beslutvormng dent beoordeeld te worden of het beslut bevoegdeljk tot stand s gekomen. In begnsel denen B&W op alle aanvragen een beslut te nemen. Wanneer er sprake s van mandaterng s de beslutvormng overgedragen aan een gemeenteljke ambtenaar de een beslut neemt op de aanvraag. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Onderzoeksverplchtng Beslutvormng Te onderzoeken bronnen - ze onderdeel A en C. - mandaatregelng; - genomen besluten. 2 Het onderdeel tjdghed s nog facultatef voor 2003, derhalve wordt verwezen naar paragraaf

18 Voorbeeld toepassng aspectenmethode (facultatef) hetzelfde geldt voor de producten heronderzoeken en beëndgngen: Bj het aspect onderzoeksverplchtng van het product aanvraag zjn 4 deelaspecten te onderscheden: 1. benodgde nformate/bewjsstukken aanwezg; 2. verfcate & valdate; 3. arbedsmarktperspectef (net van toepassng bj WIK); 4. beslutvormng. Er worden 10 besluten gecontroleerd. Bj het deelaspect verfcate en valdate worden twee tekortkomngen geconstateerd evenals bj het deelaspect beslutvormng. In de tabel worden de resultaten weergegeven. Onderzoeksverplchtng Foutpercentage Foutpercentage Benodgde nformate/bewjsstukken 0% 10% aanwezg Verfcate & valdate 20% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) Arbedsmarktperspectef 0% Beslutvormng 20% Eenmalge nadere toelchtng (geldt eveneens voor andere onderdelen met deelaspecten bj de verschllende producten) Bj het aspect onderzoeksverplchtng zjn bjvoorbeeld weer deelaspecten te onderscheden. Het deelaspect verfcate s op checklsten de gebrukt bj de controle n het kader van de verantwoordng vaak onder te verdelen n een aantal subdeelaspecten, welke van belang zjn om een oordeel over dat deelaspect verfcate te vormen. Al naar gelang de behoefte van de gemeente kunnen dat er 8, 10, 12 of meer subdeelaspecten zjn. Bjvoorbeeld: dentfcate, personenkrng, voorlggende voorzenngen, GBA, nkomen, vermogen, sof-nummer, deskundgenadves enzovoort. Door de gemeente s hermee aangegeven dat deze subdeelaspecten bj dat deelaspect van belang zjn. Inden ten aanzen van één of meerdere van de subdeelaspecten tekortkomngen worden geconstateerd, gelden de tekortkomngen ook voor het deelaspect. Er worden dus geen wegngen aan deze subaspecten verbonden. Dt s gedaan om een verregaande detallerng van deelaspecten te voorkomen de een helder zcht op de essente van de utvoerng net ten goede zal komen. Het s uteraard van belang dat bj de rapportage omtrent de utvoerng van het deelaspect de scores op deze subdeelaspecten n stand bljft omdat dt goede 18

19 stuurnformate s (preces aangeeft waar de knelpunten ztten). Ze hervoor het supplement bj de crculare van 31 jul 2001, kenmerk TZ/TG/2001/ C. Opleggen en handhaven van verplchtngen (aanvragen) Opleggen: verbnden van verplchtngen aan de utkerng Aan het recht op utkerng zjn verplchtngen verbonden. De verplchtngen hebben zowel betrekkng op de nlchtngenplcht als op de verplchtngen n het kader van de arbedsverplchtngen. Bj een beslut tot toekennng of wjzgng van bjstand dent er slechts n het geval van de verplchtngen n het kader van de reïntegrate een bjlage bj de beschkkng te worden opgesteld en door de clënt en de gemeente te worden ondertekend (art. 70 Abw). Volledghedshalve wordt opgemerkt dat de opzet van de beschkkng n het kader van de WIK ongewjzgd s gebleven (art. 15 WIK). Arbedsverplchtngen Afhankeljk van de utstroommogeljkheden van de belanghebbende worden verplchtngen/ndvduele afspraken vanaf de dag van meldng bj het CWI gemaakt n het kader van een actef utstroombeled, zoals: werkervarng door deelname aan gesubsdeerde arbed; meewerken aan onderzoek arbed/scholng of deelname aan scholng met het oog op actverng en utstroom; deelname socale actverng. Ook s het mogeljk om op grond van artkel 106 Abw, vanaf de dag van meldng, verplchtngen op te leggen de strekken tot nschakelng n arbed n denstbetrekkng of n egen bedrjf of zelfstandg beroep. Dan wel verplchtngen de verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van bjstand of de strekken tot vermnderng of beëndgng. Herbj kan ook worden gedacht aan een noodzakeljke behandelng van problemen van medsche aard. Faserng De CWI deelt edere op grond van de artkel 25 van de wet SUWI geregstreerde werkzoekende admnstratef n, n één van de ver fasen zoals genoemd n art. 2.1, eerste ld, sub a t/m d Regelng SUWI. Passende arbed Verder s het van belang dat door B&W toepassng s gegeven aan het begrp passende arbed. Ut de beschkkng dent te bljken dat de belanghebbende passende arbed dent te aanvaarden. In artkel 113 ld 2 Abw en de rchtljn passende arbed en artkel 35 ld 2 IOAW/IOAZ wordt aangegeven wat onder passende arbed wordt verstaan. 19

20 Partners / gehuwden In het geval dat bjstand wordt verleend aan partners / gehuwden worden de arbedsverplchtngen n begnsel aan bede partners opgelegd. Deze verplchtng s net van toepassng op de partner / echtgeno(o)t(e)van de kunstenaar. (gedeelteljke) Ontheffng van de arbedsverplchtngen op grond van ndvduele omstandgheden en categorale gronden Inden sprake s van een (gedeelteljke) ontheffng van de arbedsverplchtngen op grond van ndvduele omstandgheden dent dt goed gemotveerd te worden met bjvoorbeeld een derdenadves van bjvoorbeeld GG&GD, CWI of een arbedsdeskundge. Voorbeelden van ontheffngen zjn: 1) Indvduele redenen van medsche of socale aard; 2) Zorg voor knderen beneden de vjf jaar; 3) (Gedeelteljke) ontheffng op grond van leeftjd, ouder dan 57,5 jaar op bass van overgangsregelng; 4) Noodzakeljke scholng; 5) Deelname socale actverng. Ad 1: ndvduele redenen Bj dt aspect gaat het om de vraag of B&W systematsch afwegen of er medsche of socale gronden zjn om van bepaalde verplchtngen (gedeelteljk) ontheffng te verlenen. Ad 2: zorg voor knderen beneden vjf jaar Artkel 107 ld 2 Abw en de artkelen 36 ld 2 IOAW/IOAZ geven aan dat een beschkbaarhed voor de arbedsmarkt van de verzorgende alleenstaande ouder net wordt verlangd, zolang n het gezn een knd jonger dan vjf jaar aanwezg s. Wanneer sprake s van een gedeelde zorgtaak, bjvoorbeeld n de stuate van co-ouderschap of gehuwde partners (artkel 107, derde ld Abw en artkelen 36, derde ld, IOAW en IOAZ) s de hoofdregel dat beden streven naar utstroom ut de bjstand. Zo nodg zullen de (co-) ouders de onderlnge werkverdelng her aan moeten aanpassen. Ad 3: (Gedeelteljke) ontheffng op grond van leeftjd, ouder dan 57,5 jaar Voor personen geboren voor 1 november 1941 geldt dat zj ontheven worden van de arbedsverplchtngen. Voor personen geboren op of na 1 november 1941 en de de leeftjd van 57,5 jaar hebben berekt, geldt dat zj gedeelteljk worden ontheven van de arbedsverplchtngen. De ontheffng heeft betrekkng op artkel 113 ld 1 sub a, e en f Abw / artkel 35 ld 1 sub a, e en f IOAW/IOAZ. Ad 4: Het volgen van noodzakeljke scholng Gaat een belanghebbende een scholng of opledng volgen de door B&W noodzakeljk voor de nschakelng n de arbed wordt geacht, dan geldt tjdens de opledngsperode van rechtswege (artkel 114, eerste ld, Abw en art. 37, eerste ld IOAW/IOAZ) net de verplchtng om: naar vermogen trachten om arbed n denstbetrekkng te krjgen; passende arbed te aanvaarden. 20

21 Ad 5: het deelnemen aan socale actverng Gaat een belanghebbende deelnemen aan actvteten de bjdragen tot socale actverng als bedoeld n artkel 3, eerste ld onder a, van de Wet nschakelng werkzoekenden, dan kunnen B&W ontheffng verlenen van de verplchtng om naar vermogen arbed te verkrjgen (artkel 113, eerste ld onder a) op grond van artkel 114a Abw, voor ten hoogste de duur van de actvteten. Onbeloonde arbed Bjstandsgerechtgden denen het verrchten van onbeloonde arbed zo spoedg mogeljk te melden aan B&W (ze artkel 115 en artkel 38 IOAW/IOAZ). Dt geeft B&W de gelegenhed te toetsen of deze actvteten net belemmerend zjn voor de aanvaardng van (betaalde) arbed. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Arbedsverplchtngen en een aanbod n het kader van reïntegrate extra verplchtngen (gedeelteljke) ontheffngen Bronnen - gegevens CWI - gegevens scholngs- en arbedsverleden - adves arbedsdeskundge / arts - mogeljkheden nzake utstroom-, begeledngs-, actverngs- of scholngsmogeljkheden Verplchtngen gercht op zelfstandgen en kunstenaars Op grond van artkel 112 Abw respecteveljk artkel 15 WIK kunnen B&W aan bjstandsgerechtgde zelfstandgen en aan kunstenaars specfeke verplchtngen opleggen de zj nodg achten voor een doelmatge bedrjfs- en/of beroepsutoefenng. Het stellen van deze verplchtngen zal aan de orde zjn wanneer er sprake s van gebreken n de bedrjfsvoerng. Inden een zelfstandge zjn bedrjf of zelfstandg beroep gedurende ten mnste een half jaar net of nagenoeg net utoefent, s artkel 113 Abw van toepassng: de zelfstandge dent dan ut te zen naar arbed n denstbetrekkng. Verplchtngen verbonden aan bjstandsverlenng n de vorm van hypotheek / geldlenng Bj bjstandsverlenng onder verband van kredethypotheek denen B&W op grond van artkel 110 Abw aan de bjstand de verplchtng te verbnden dat de belanghebbende meewerkt aan de vestgng van de hypotheek. Inden sprake s van bjstandsverlenng n de vorm van een geldlenng kunnen heraan verplchtngen worden verbonden de zjn gercht op meerdere zekerhed voor de nakomng van de aan deze bjstand verbonden rente- en aflossngsverplchtngen. Onderzoek mogeljkheden: 21

22 Vast te stellen Verplchtngen verbonden aan kredethypotheek / geldlenng Bronnen - Ze onderdeel A: vorm utkerng Verplchtngen adreslozen tot opgave brefadres (alleen relevant voor centrumgemeenten) Bj bjstandsverlenng aan een belanghebbende zonder adres, als bedoeld n artkel 1 van de Wet gemeenteljke bassadmnstrate persoonsgegevens, denen B&W de verplchtng op te leggen dat belanghebbende aangfte doet van het door hen ter beschkkng gestelde brefadres (conform het gestelde n artkel 1 Wet gemeenteljke bassadmnstrate persoonsgegevens). Opname van de vastgestelde verplchtng n de bjstandsbeslssng (volgens de vormvoorschrften en voldaan aan de wetteljke veresten) De belanghebbende dent gewezen te worden op de rechten en plchten verbonden aan de bjstandsverstrekkng. Tevens dent belanghebbende gewezen te worden op de gevolgen bj het net nakomen van de verplchtngen. De betreffende bescheden waarn rechten en plchten en eventuele afspraken over het wegnemen van belemmerngen zjn vastgelegd, denen n het dosser van de belanghebbende aanwezg te zjn. Dt geldt evenzo voor de gegevens met betrekkng tot de nalevng van de verplchtngen, eventuele sanctes daarop en over verrekenng van eventuele (resterende) nkomsten ut arbed (ze ook recht op utkerng). Voorbeelden van verplchtngen: - Benoemen van de nlchtngenplcht en arbedsverplchtngen; - Benoemen van specfeke actes n het kader van de nlchtngenplcht en arbedsverplchtngen; - Benoemen van verplchtngen verbonden aan bjstandsverlenng de verband houden met aard en doel van een bepaalde vorm van bjstand of de strekken tot zjn vermnderng of beendgng. Zo n verplchtng kan, op adves van een arts, ook een noodzakeljke behandelng van medsche aard nhouden. (art. 106 Abw). - Consequentes van het net naleven van verplchtngen (wet boeten en maatregelen); - (Gedeelteljke) ontheffng van de arbedsverplchtngen, nclusef reden en duur ontheffng. Voorbeeld toepassng aspectenmethode (facultatef) hetzelfde geldt voor de producten heronderzoeken en beëndgngen: Het aspect opleggen van verplchtngen kent 2 deelaspecten nameljk: - een terechte beslssng denaangaande; - justhed schrfteljk beslut. Er worden 20 besluten gecontroleerd. Inden 2 tekortkomngen worden geconstateerd bj het aspect justhed schrfteljk beslut bedraagt het foutpercentage 5%. Opleggen van verplchtngen Foutpercentage Foutpercentage Een terechte beslssng denaangaande 0% 5% 22

23 Justhed schrfteljk beslut 10% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) Handhaven: Toezen dat verplchtngen zjn nageleefd (maatregelen) Inden de aanvrager net aan de nlchtngen- en / of arbedsplcht voldoet, dent het opleggen van een maatregel te worden beoordeeld op grond artkel 14 Abw en van het maatregelenbeslut Abw, IOAW en IOAZ. Tevens bestaat de mogeljkhed dat de gemeente specfek beled n dt kader heeft geformuleerd dat toegepast dent te worden. Ook nden wordt besloten af te zen van een of maatregel dent herover een beslut genomen te worden. Dt beslut dent door mddel van een beschkkng medegedeeld te worden aan de belanghebbende. Voor de afwkkelng van Boeten en recdve wordt verwezen naar paragraaf Voorbeeld toepassng aspectenmethode (facultatef) hetzelfde geldt voor de producten heronderzoeken en beëndgngen: Het aspect handhaven van verplchtngen kent eveneens 2 deelaspecten nameljk: - een terechte beslssng denaangaande; - justhed schrfteljk beslut. Er worden 10 besluten Abw gecontroleerd. Inden 1 tekortkomng wordt geconstateerd bj het aspect een terechte beslssng denaangaande bedraagt het foutpercentage 5%. Handhaven van verplchtngen Foutpercentage Foutpercentage Een terechte beslssng denaangaande 10% 5% Justhed schrfteljk beslut 0% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) 23

24 D. Admnstrate (aanvragen) De admnstrate als getrouwe weergave van utvoerng en utvoerngsprocessen Een juste, volledge en tjdge vastleggng In de admnstrate denen de volgende gegevens opgenomen / verwerkt te worden: Juste, volledge en tjdge vastleggng van besluten met betrekkng tot aanvragen 1. Hermee wordt bedoeld: een zchtbare en controleerbare vastleggng van: - Door B&W genomen beslssngen met de herop betrekkng hebbende bescheden; - Bescheden voortkomende ut het onderzoek dat s verrcht naar de justhed en volledghed van de door belanghebbenden verstrekte gegevens en de overgelegde bescheden; - Van overge bewjsstukken ten behoeve van het gehele beslutvormngs-, utvoerngs-, controle- en verantwoordngsproces (art. 117 Abw; art. 41 ld 1 IOAW/IOAZ; art. 6 ld 1 Rau Abw c.a; art. 3 ld a Rau WIK. 2. De samenhang tussen de dverse vastleggngen en bewjsstukken (art. 6 ld 2 Rau Abw c.a. en art. 3 ld b Rau WIK. 3. De samenhang per wet tussen de totalen n de fnancële- en utkerngenadmnstrate en van de onderdelen van de declarate en jaaropgave (art. 6 ld 3 Rau Abw c.a. en art. 3 ld c Rau WIK). Wordt de admnstrate zodang gevoerd dat een lnk met fraudesgnalen s gewaarborgd en onderzoeksrapporten altjd aanwezg zjn Voor een adequate beslutvormng nzake het (verdere) recht op utkerng s het noodzakeljk dat het controlespoor, waarop de bevndngen zjn gebaseerd en het recht op utkerng wordt bepaald, nzchteljk zjn. Onderzoek mogeljkheden: Vast te stellen Bronnen Juste, volledge en tjdge vastleggng - admnstrate; - ICT; - dossers. Betalngen De betalngen denen gebaseerd te zjn op een door B&W genomen beslut De betalng dent plaats te vnden volgens de n de wet omschreven drngende voorwaarden: - gespltste betalng (art. 72 Abw); - betalng maandeljks achteraf (art. 73 Abw respecteveljk art. 21 WIK); - betalng vakantegeld (art. 73 Abw respecteveljk art. 21 WIK); - voorschotverlenng (art. 74 Abw); - verrekenng met andere nstantes en voorschotten (art. 75 Abw); - beperkte beslagmogeljkhed (art. 77 Abw). De betalngen denen plaats te vnden met een juste toepassng van de rekenregels 24

25 Onderzoeksmogeljkheden: Vast te stellen Betalngen Bronnen genomen besluten; utkerngsadmnstrate; rekenregels. Dosservormng In art. 6 ld 1 van de Rau Abw c.a. (de admnstrate) resp. art. 3 ld a van de Rau WIK (de gemeenteljke admnstrate) wordt aangegeven dat de admnstrate, waaronder de dossers, zodang s ngercht, dat daarn van belang zjnde vastleggngen en bewjsstukken ten behoeve van het beslutvormngs-, utvoerngs-, controle- en verantwoordngsproces zchtbaar en controleerbaar aanwezg vastgelegd zjn. De bescheden waaraan s getoetst, denen n afschrft n de dossers aanwezg te zjn dan wel n de dossers dent er een verwjzng te zjn naar andere delen van de admnstrate, bjvoorbeeld een regster. In bede gevallen dent het resultaat van de toetsng te zjn vastgelegd. Onderzoeksmogeljkheden: Vast te stellen Zchtbare en controleerbare vastleggng n dossers Bronnen - aanvraag- en nlchtngenformuleren; - persoonsgegevens; - gegevens nkomen en vermogen; - gegevens geznsstuate; - arbedsmarktgegevens / arbedsverplchtngen; - rapportageformuleren nterne controle; - fraude-onderzoek; - controledocumenten conform verfcate- en valdateplan; - verwjzng naar eventueel schaduwdosser, zoals bjvoorbeeld fraudedosser of dosser terugvorderng en verhaal; - beslutvormng. 25

26 Voorbeeld toepassng aspectenmethode (facultatef) hetzelfde geldt voor de producten heronderzoeken en beëndgngen: Het aspect admnstrate bestaat ut 3 deelaspecten te weten: - een juste, volledge en tjdge vastleggng; - betalngen; - dosservormng. Er worden 20 besluten Abw gecontroleerd. Bj het aspect betalngen en dosservormng worden eder twee tekortkomngen geconstateerd. Het foutpercentage bedraagt 7%. Van fnancële tekortkomngen dent het bedrag berekend te worden. Admnstrate Foutpercentage Foutpercentage en bedrag Een juste, volledge en tjdge 0% 7% / euro vastleggng Betalngen 10% (Deze gegevens denen ngevuld te worden n het Vodu ze bjlage 1) Dosservormng 10% Concluse (aanvragen) Aan de hand van de utgevoerde onderzoeken wordt een weergave gegeven van de utvoerng van dt product. Herbj kan op beknopte wjze aangegeven worden op welke maner het proces s ngercht en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Inden knelpunten zjn gesgnaleerd, kan aangegeven worden op welke wjze deze tekortkomngen zjn gecorrgeerd of gaan worden n de toekomst. 26

27 2.3.2 Heronderzoek Doel van het onderzoek: ze bjlage 1 Relevante bronnen: ze bjlage 1 Onderzoeksmogeljkheden: behandelng aanvraag levensonderhoud A. Recht op utkerng (heronderzoek) Het recht op utkerng als zodang Het heronderzoek kan gezen worden als een blauwdruk van de aanvraag levensonderhoud. Bj het heronderzoek dent de rechtmatghed over de voorlggende perode vastgesteld te worden om het (ongewjzgd) recht op utkerng vast te kunnen stellen. De vorm, hoogte en (eventuele wjzgngsdatum) van de bjstand Nadat het recht op utkerng s beoordeeld, dent door de stuate van belanghebbende te beoordelen, gekeken te worden of de vorm en de hoogte van de utkerng nog correct zjn. De mddelen De omstandgheden van de belanghebbende kunnen wjzgen, bjvoorbeeld door werkaanvaardng of omdat belanghebbende vermogen heeft ontvangen. Herbj dent rekenng gehouden te worden dat sparen gedurende de utkerngsperode s toegestaan en dat dt geen wjzgng n de vermogensvaststellng tot gevolg heeft. Inden belanghebbende vermogen heeft ontvangen, wegens bjvoorbeeld een erfens, dent het vermogen opneuw te worden vastgesteld en beoordeeld of het vermogen onder de voor belanghebbende toegestane vermogensgrens bljft. Inden gedurende een heronderzoek bljkt dat er wjzgngen hebben plaatsgevonden n de stuate van belanghebbende zal beoordeeld moeten worden of belanghebbende wel op correcte wjze gevolg heeft gegeven aan de nlchtngenplcht. De belanghebbende heeft mmers de plcht om wjzgngen n de stuate drect te melden aan de Socale Denst. Dt dent beoordeeld te worden bj onderdeel C: toezen dat verplchtngen zjn nageleefd. B. Onderzoeksverplchtng (heronderzoek) De volledghed en justhed van onderzoeken Ten behoeve van het heronderzoek dent de belanghebbende dverse bescheden te overleggen op grond waarvan het recht op utkerng beoordeeld wordt. De benodgde gegevens staan beschreven n het verfcate- en valdateplan van de gemeente. Inden de omstandgheden her aanledng toe geven, denen nadere gegevens opgevraagd te worden. 27

28 Voor een voorbeeld van te overleggen bescheden wordt verwezen naar onderdeel B van het product aanvragen. Rekenng dent gehouden te worden met de prvacy van de klant zoals dt geregeld s n de wetgevng. De handhavng van de onderzoekstermjnen Perodek dent een heronderzoek plaats te vnden om te kunnen beoordelen of de belanghebbende nog steeds recht heeft op een utkerng en of belanghebbende voldoet aan de aan de utkerng verbonden verplchtngen. De perodctet van de heronderzoeken staat beschreven n de Rau. Het s mogeljk om af te wjken van de termjnen genoemd n de Rau door mddel van het vaststellen van een egen heronderzoekplan. Vanaf 1 januar 2001 hoeft het heronderzoekplan net meer jaarljks opneuw vastgesteld te worden. Inden van deze mogeljk gebruk wordt gemaakt zal het heronderzoekplan voor onbepaalde tjd vastgesteld moeten worden. C. Opleggen en handhaven van verplchtngen (heronderzoek) Verbnden van verplchtngen aan de utkerng: opleggen Aan de hand van het utgevoerde heronderzoek kan het mogeljk zjn dat de belanghebbende nog gegevens dent te overleggen voor nader onderzoek of dat de verplchtngen n het kader van de nschakelng n de arbed zjn bjgesteld. De verplchtngen n het kader van reïntegrate denen door mddel van de bjlage behorende bj de beschkkng te worden medegedeeld (en ondertekend door gemeente en clënt) zodat voor de belanghebbende dudeljk s welke voorwaarden gelden. Eveneens dent gewezen te worden op de gevolgen nden de verplchtngen net worden nageleefd (Maatregelenbeslut Abw, Ioaw en Ioaz en Boetebeslut socale zekerhedswetten). Bj een beslut tot voortzettng van bjstand wordt, net als bj de aanvraag levensonderhoud mededelng gedaan van gwjzgde rechten en plchten van de belanghebbende, de verband houden met de voortzettng van de bjstand. Inden de utkerng ongewjzgd wordt vastgesteld n de gemeente net verplcht dt door mddel van een beschkkng aan de belanghebbende mee te delen. Voor meer nformate wordt verwezen naar het product aanvraag levensonderhoud, onderdeel C Opleggen en handhaven van verplchtngen. Toezen dat verplchtngen zjn nageleefd: handhaven (maatregelen) Naar aanledng van de aanvraag of een vorg heronderzoek zjn aan belanghebbende verplchtngen opgelegd. Gedurende het heronderzoek dent gecontroleerd te worden of belanghebbende heraan heeft voldaan. Het net nakomen van opgelegde verplchtngen heeft n begnsel een boete of maatregel tot gevolg. Voor boete ze het betreffende hoofdstuk. 28

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Formulier voor het aanmelden van kienen

Formulier voor het aanmelden van kienen Formuler voor het aanmelden van kenen Aan het college van burgemeester en wethouders van Oss Model 1 Formuler voor het aanmelden van: (Per kenspel één formuler nvullen. Dt formuler dent tenmnste 14 dagen

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon Ssmenuettnna aodtrapport over de utkomsten tand,, wetteljke taek ten aanzen van begrogngshookstuk 56 Fnancert 20, Mnstere von Fnancen Bjlage Rjksaudtdenst Mnstere van Fnanan Colofon Samenvattend audtrapport

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

REGLEMENTERING PROVINCIALE COMPETITIE

REGLEMENTERING PROVINCIALE COMPETITIE REGLEMENTERING PROVINCIALE COMPETITIE 2013-2014 Alle bondsreglementen de n dt reglement NIET vermeld zjn, bljven van toepassng op ALLE provncale wedstrjden. Wj drngen aan op far-play bj alle ploegen. Oneerljke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -".)

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -.) 1 ERNST&YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 (0) 88-407 6197 Fax: +31 (0) 88-407 6005 www.ey.nl Het College van Bestuur van Stadsrego Arnhem

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 13.3.2003 L 69/1 I (Besluten waarvan de publcate voorwaarde s voor de toepassng) VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 februar 2003 betreffende de loonkostenndex (Voor

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie