Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming"

Transcriptie

1 Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng

2 Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled je knderen of jongeren met een beperkng? Ben je thusbegeleder of clëntondersteuner? In deze brochure kun je nagaan of jj je kunt vooraanmelden voor beroepsregstrate of dat jj je al kunt regstreren. Daarnaast kun je lezen welke stappen je daarvoor moet zetten. Stroomschema 3 Algemene nformate 4 Informate per beroepsgroep 5 Informate over de vooraanmeldng 17 2

3 Stroomschema Werk jj als professonal met knderen en jeugdgen n de Jeugdhulp of Jeugdbeschermng? Ik ben... paramedcus verpleegkundge vaktherapeut agoog GGZ socaal werker (ortho) pedagoog/ psycholoog begeleder gehandcaptenzorg thusbegeleder clëntondersteuner jeugdzorgwerker psychotherapeut arts Kwaltetskader Jeugd In het Kwaltetskader Jeugd staat beschreven voor welke werkzaamheden een geregstreerd professonal moet worden ngezet. Je doet werkzaamheden waarvoor geen geregstreerde professonal ngezet hoeft te worden. Je doet werkzaamheden waarvoor wel een geregstreerde professonal ngezet moet worden. vooraanmeldng Je hoeft je net te regstreren bj de Stchtng Kwaltetsregster Jeugd Je hoeft je net te regstreren bj de Stchtng Kwaltetsregster Jeugd Je kunt je vooraanmelden voor beroepsregstrate bj de Stchtng Kwaltetsregster Jeugd Je kunt je regstreren bj de Stchtng Kwaltetsregster Jeugd Je kunt je regstreren n het BIG-regster Beroepsregstrate (uterljk)

4 Algemene nformate Werkgevers n de jeugdhulp of jeugdbeschermng moeten verantwoorde hulp beden. Daarom moeten zj het werk bnnen hun organsate zó organseren dat professonals met de juste expertse en vakbekwaamhed worden ngezet. Deze professonals moeten n prncpe geregstreerd zjn. In deze brochure wordt utgelegd welke professonals zch al kunnen regsteren en welke professonals zch kunnen vooraanmelden voor beroepsregstrate. En hoe dt n zjn werk gaat. Jeugdwet en de norm van de verantwoorde werktoedelng Snds 1 januar 2015 s de Jeugdwet van kracht. Het doel van deze wet s dat knderen en jongeren gezond en velg kunnen opgroeen en hun talenten kunnen ontwkkelen. Zo zelfstandg mogeljk, n hun egen omgevng, samen met hun ouders of verzorgers. Als dat net vanzelf gaat, moeten zj kunnen rekenen op verantwoorde hulp, de geleverd wordt door vakbekwame professonals. Om de verantwoorde hulp te kunnen beden s n de Jeugdwet de norm van de verantwoorde werktoedelng opgenomen. De norm vraagt onder meer van werkgevers dat zj het werk bnnen hun organsate zó organseren dat zj professonals met de juste expertse en vakbekwaamhed nzetten. In deze norm s ook opgenomen dat aanbeders van jeugdhulp en jeugdbeschermng werkzaamheden n prncpe moeten toedelen aan geregstreerde professonals. Het gaat om professonals de werkzaam zjn op hbo- of wo-functes. Dat slut net ut dat ook net-geregstreerde, vakbekwame professonals kunnen worden ngezet. Het werk kan toegedeeld worden aan een net-geregstreerde professonal als dat net afdoet aan de kwaltet, of zelfs noodzakeljk s voor de kwaltet van de hulp. Het Kwaltetskader Jeugd bedt handvatten om na te gaan n welke gevallen de nzet van een geregstreerde professonal noodzakeljk s, en wanneer dt net hoeft. Het Kwaltetskader Jeugd Brancheorgansates, beroepsverengngen en gemeenten hebben de norm van de verantwoorde werktoedelng concreet gemaakt n het Kwaltetskader Jeugd. Daarn staat onder andere n welke stuates een geregstreerde professonal moet worden ngezet en wanneer dat net hoeft. Het Kwaltetskader Jeugd s tegeljk met de Jeugdwet ngevoerd. Vanaf 1 januar 2016 moeten alle werkgevers én zelfstandg gevestgden de jeugdhulp of jeugdbeschermng beden, de norm van de verantwoorde werktoedelng toepassen. Daarom s het belangrjk dat professonals zch vooraanmelden voor beroepsregstrate óf zch regsteren, als dat al kan. Met vooraanmeldng voor beroepsregstrate maak je als professonal kenbaar dat je werk doet, dat volgens het Kwaltetskader Jeugd door een geregstreerde professonal moet worden gedaan. Beroepsregstrate Professonals de betrokken zjn bj de utvoerng van jeugdhulp, en nog net geregstreerd zjn, kunnen zch n de toekomst regstreren als zj op een hbofuncte (of hoger) werken. De werkzaamheden, omstandgheden en verantwoordeljkheden zjn doorslaggevend. Het maakt net ut of dat dt n het kader van prevente of van jeugdhulp s. Er zjn professonals de zch al moeten regstreren n het Kwaltetsregster Jeugd: jeugdzorgwerkers, psychologen en pedagogen. Psychotherapeuten, artsen, gezondhedszorgpsychologen en verpleegkundgen zjn geregstreerd n het BIG-regster. Voor andere professonals de op een hbo-functe (of hoger) n de jeugdhulp werken, s de beroepsregstrate neuw. Vooraanmelden vóór 2016 Vanaf 1 januar 2016 moeten alle jeugdhulpaanbeders de norm van de verantwoorde werktoedelng toepassen. Voor professonals de zch nog net kunnen regstreren bestaat de mogeljkhed tot vooraanmeldng voor beroepsregstrate. Je kunt je vooraanmelden als je werkzaamheden utvoert de volgens het Kwaltetskader Jeugd om de nzet van een geregstreerde professonal vragen. In deze brochure lees je of je kunt vooraanmelden voor beroepsregstrate of dat jj je al kunt regstreren. Her kun je de nformate vnden de specfek voor jouw beroepsgroep geldt. 4

5 Informate per beroepsgroep paramedcus klk her vaktherapeut klk her agoog GGZ klk her begeleder gehandcaptenzorg klk her socaal werker klk her thusbegeleder klk her Je bent bjvoorbeeld fysotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut Mensendeck en Cesar, logopedst of dëtst. Je bent bjvoorbeeld danstherapeut, dramatherapeut, beeldend therapeut, muzektherapeut of je geeft psychomotorsche kndertherape. Je bent bjvoorbeeld maatschappeljk werker, sph er, GGZ-agoog of verslavngsagoog. Je bent bjvoorbeeld persoonljk begeleder, senor begeleder, pedagogsch begeleder of ambulant geznsbegeleder. Je bent bjvoorbeeld knder-, opbouw-, jeugd- of jongerenwerker, jongerencoach, medewerker Velg Thus, schoolmaatschappeljkwerker, sph er (opvoedngsondersteunng) of je verleent jeugdhulp n een socaal wjkteam. Je bent bjvoorbeeld consulent, psychosocaal begeleder van knderen of jongeren met psychatrsche en/of pedagogsche problemen n de thusstuate. clëntondersteuner klk her jeugdzorgwerker klk her (ortho) pedagoog/ psycholoog klk her psychotherapeut klk her verpleegkundge klk her arts klk her Je bent bjvoorbeeld clëntondersteuner voor de WLZ, n een CJG, socaal wjkteam of bj MEE. Je bent bjvoorbeeld ambulant hulpverlener, pedagogsch medewerker, jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder, begeleder pleegzorg, medewerker Halt of raadsonderzoeker. Je bent (ortho)pedagoog, psycholoog, knderof jeugdpsycholoog, gezondhedszorgpsycholoog of klnsch (neuro) psycholoog. Je bent psychotherapeut. Je bent jeugdverpleegkundge. Je bent bjvoorbeeld jeugdarts of vertrouwensarts. 5

6 Paramedcus Voor paramedc geldt dat zj een egen specalsme hebben en ngezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteunng aan knderen en jongeren op bass van de tenzj bepalng n de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzj bepalng kan worden toegepast als aannemeljk gemaakt kan worden dat toedelng van het werk aan een net-geregstreerde professonal net afdoet aan de kwaltet of zelfs noodzakeljk s voor de kwaltet. Paramedc worden daarbj explcet genoemd. Als paramedcus kun jj je regstreren n het BIG-regster. Fysotherapeuten regsteren zch op bass van artkel 3. Ergotherapeuten, logopedsten en oefentherapeuten op bass van artkel 34. Jouw werkgever kan met verwjzng naar het Kwaltetskader Jeugd aannemeljk maken dat jouw nzet als paramedcus noodzakeljk s voor de kwaltet van de hulpverlenng. >>> Jj hoeft je net te vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 6

7 Vaktherapeut Als vaktherapeut hoef je je net te regstreren en ook net te vooraanmelden voor beroepsregstrate. Voor vaktherapeuten geldt dat zj een egen specalsme hebben en ngezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteunng aan knderen en jongeren op bass van de tenzj bepalng n de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzj bepalng kan worden toegepast als aannemeljk gemaakt kan worden dat toedelng van het werk aan een net geregstreerde professonal net afdoet aan de kwaltet of zelfs noodzakeljk s voor de kwaltet. Vaktherapeuten worden daarbj explcet genoemd: jouw werkgever kan met verwjzng naar het Kwaltetskader Jeugd aannemeljk maken dat jouw nzet als vaktherapeut noodzakeljk s voor de kwaltet van de hulpverlenng. Va de Federate voor Vaktherapeutsche Beroepen kun je op de hoogte bljven van toekomstge ontwkkelngen rondom beroepsregstrate. >>> Jj hoeft je net te vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 7

8 Agoog GGZ Jouw werkgever s verplcht om met een geregstreerde professonal te werken, wanneer je verantwoordeljk bent voor: de beoordelng of vaststellng van ondersteunng of zorg, de toegang daartoe, het op- of afschalen of beëndgen daarvan; de observate, sgnalerng en/of analyse van complexe hulpvragen en het dagnostsch beeld; het opstellen van een plan of advserng over een behandelng, de hulpverlenng of ondersteunng; de utvoerng van het hulpverlenngsplan, behandelngsplan of het plan van aanpak voor jeugdbeschermng en reclasserng of voor het nzetten van dwang en drang. Dt geldt ook wanneer je werkt met: knderen of jongeren de zch n een rscovolle en/of onvelge stuate bevnden of waarbj sprake s van steeds wsselende omstandgheden; knderen of jongeren de zch n een crss- of levensbedregende stuate bevnden; knderen of jongeren bj we meerdere problemen tegeljkertjd spelen; knderen of jongeren met complexe problematek waarvan de achterlggende oorzaak onbekend s. Deze werkzaamheden, stuates of verantwoordeljkheden vragen volgens het Kwaltetskader Jeugd om de nzet van een geregstreerde professonal. Bevndt het knd of de jongere zch n een velge stuate? Doen zch geen onvoorspelbare zaken voor? Ben je als professonal vooral utvoerend en praktsch bezg? Dan s het van belang dat je vakbekwaam bent en over de kenns beschkt de nodg s om te kunnen werken met de knderen en jongeren bnnen de sector waarn je werkt. Omdat deze werkzaamheden volgens het Kwaltetskader Jeugd net om de nzet van een geregstreerde professonal vragen, mag jouw werkgever n dt geval ook netgeregstreerde professonals nzetten. Je hoeft dus net te vooraanmelden. Twjfel je? Overleg dan met je werkgever. Werk je als ggz-agoog nu nog net met knderen of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog net te vooraanmelden. Dat s pas aan de orde zodra je professoneel gaat werken n de jeugdhulp. Wel vooraanmelden voor beroepsregstrate bj Kwaltetsregster Jeugd. Klk her voor meer nformate Net vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 8

9 Socaal werker Jouw werkgever s verplcht om met een geregstreerde professonal te werken, wanneer je verantwoordeljk bent voor: de beoordelng of vaststellng van ondersteunng of zorg, de toegang daartoe, het op- of afschalen of beëndgen daarvan; de observate, sgnalerng en/of analyse van complexe hulpvragen en het dagnostsch beeld; het opstellen van een plan of advserng over een behandelng, de hulpverlenng of ondersteunng; de utvoerng van het hulpverlenngsplan, behandelngsplan of het plan van aanpak voor jeugdbeschermng en reclasserng of voor het nzetten van dwang en drang. Dt geldt ook wanneer je werkt met: knderen of jongeren de zch n een rscovolle en/of onvelge stuate bevnden of waarbj sprake s van steeds wsselende omstandgheden; knderen of jongeren de zch n een crss- of levensbedregende stuate bevnden; knderen of jongeren bj we meerdere problemen tegeljkertjd spelen; knderen of jongeren met complexe problematek waarvan de achterlggende oorzaak onbekend s. Deze werkzaamheden, stuates of verantwoordeljkheden vragen volgens het Kwaltetskader Jeugd om de nzet van een geregstreerde professonal. Bevndt het knd of de jongere zch n een velge stuate? Doen zch geen onvoorspelbare zaken voor? Ben je als professonal vooral utvoerend en praktsch bezg? Dan s het van belang dat je vakbekwaam bent en over de kenns beschkt de nodg s om te kunnen werken met de knderen en jongeren bnnen de sector waarn je werkt. Omdat deze werkzaamheden volgens het Kwaltetskader Jeugd net om de nzet van een geregstreerde professonal vragen, mag jouw werkgever n dt geval ook netgeregstreerde professonals nzetten. Je hoeft dus net te vooraanmelden. Twjfel je? Overleg dan met je werkgever. Werk je als socaal werker nu nog net met knderen of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog net te vooraanmelden. Dat s pas aan de orde zodra je professoneel gaat werken n de jeugdhulp. Wel vooraanmelden voor beroepsregstrate bj Kwaltetsregster Jeugd. Klk her voor meer nformate Net vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 9

10 Begeleder Gehandcaptenzorg Jouw werkgever s verplcht om met een geregstreerde professonal te werken, wanneer je verantwoordeljk bent voor: de beoordelng of vaststellng van ondersteunng of zorg, de toegang daartoe, het op- of afschalen of beëndgen daarvan; de observate, sgnalerng en/of analyse van complexe hulpvragen en het dagnostsch beeld; het opstellen van een plan of advserng over een behandelng, de hulpverlenng of ondersteunng; de utvoerng van het hulpverlenngsplan, behandelngsplan of het plan van aanpak voor jeugdbeschermng en reclasserng of voor het nzetten van dwang en drang. Dt geldt ook wanneer je werkt met: knderen of jongeren de zch n een rscovolle en/of onvelge stuate bevnden of waarbj sprake s van steeds wsselende omstandgheden; knderen of jongeren de zch n een crss- of levensbedregende stuate bevnden; knderen of jongeren bj we meerdere problemen tegeljkertjd spelen; knderen of jongeren met complexe problematek waarvan de achterlggende oorzaak onbekend s. Deze werkzaamheden, stuates of verantwoordeljkheden vragen volgens het Kwaltetskader Jeugd om de nzet van een geregstreerde professonal. Bevndt het knd of de jongere zch n een velge stuate? Doen zch geen onvoorspelbare zaken voor? Ben je als professonal vooral utvoerend en praktsch bezg? Dan s het van belang dat je vakbekwaam bent en over de kenns beschkt de nodg s om te kunnen werken met de knderen en jongeren bnnen de sector waarn je werkt. Omdat deze werkzaamheden volgens het Kwaltetskader Jeugd net om de nzet van een geregstreerde professonal vragen, mag jouw werkgever n dt geval ook netgeregstreerde professonals nzetten. Je hoeft dus net te vooraanmelden. Twjfel je? Overleg dan met je werkgever. Werk je als begeleder n de gehandcaptenzorg nog net met knderen of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog net te vooraanmelden. Dat s pas aan de orde zodra je professoneel gaat werken n de jeugdhulp. Wel vooraanmelden voor beroepsregstrate bj Kwaltetsregster Jeugd. Klk her voor meer nformate Net vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 10

11 Thusbegeleder Jouw werkgever s verplcht om met een geregstreerde professonal te werken, wanneer je verantwoordeljk bent voor: de beoordelng of vaststellng van ondersteunng of zorg, de toegang daartoe, het op- of afschalen of beëndgen daarvan; de observate, sgnalerng en/of analyse van complexe hulpvragen en het dagnostsch beeld; het opstellen van een plan of advserng over een behandelng, de hulpverlenng of ondersteunng; de utvoerng van het hulpverlenngsplan, behandelngsplan of het plan van aanpak voor jeugdbeschermng en reclasserng of voor het nzetten van dwang en drang. Dt geldt ook wanneer je werkt met: knderen of jongeren de zch n een rscovolle en/of onvelge stuate bevnden of waarbj sprake s van steeds wsselende omstandgheden; knderen of jongeren de zch n een crss- of levensbedregende stuate bevnden; knderen of jongeren bj we meerdere problemen tegeljkertjd spelen; knderen of jongeren met complexe problematek waarvan de achterlggende oorzaak onbekend s. Deze werkzaamheden, stuates of verantwoordeljkheden vragen volgens het Kwaltetskader Jeugd om de nzet van een geregstreerde professonal. Bevndt het knd of de jongere zch n een velge stuate? Doen zch geen onvoorspelbare zaken voor? Ben je als professonal vooral utvoerend en praktsch bezg? Dan s het van belang dat je vakbekwaam bent en over de kenns beschkt de nodg s om te kunnen werken met de knderen en jongeren bnnen de sector waarn je werkt. Omdat deze werkzaamheden volgens het Kwaltetskader Jeugd net om de nzet van een geregstreerde professonal vragen, mag jouw werkgever n dt geval ook netgeregstreerde professonals nzetten. Je hoeft dus net te vooraanmelden. Twjfel je? Overleg dan met je werkgever. Werk je als thusbegeleder nu nog net met knderen of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog net te vooraanmelden. Dat s pas aan de orde zodra je professoneel gaat werken n de jeugdhulp. Wel vooraanmelden voor beroepsregstrate bj Kwaltetsregster Jeugd. Klk her voor meer nformate Net vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 11

12 Clëntondersteuner Jouw werkgever s verplcht om met een geregstreerde professonal te werken, wanneer je verantwoordeljk bent voor: de beoordelng of vaststellng van ondersteunng of zorg, de toegang daartoe, het op- of afschalen of beëndgen daarvan; de observate, sgnalerng en/of analyse van complexe hulpvragen en het dagnostsch beeld; het opstellen van een plan of advserng over een behandelng, de hulpverlenng of ondersteunng; de utvoerng van het hulpverlenngsplan, behandelngsplan of het plan van aanpak voor jeugdbeschermng en reclasserng of voor het nzetten van dwang en drang. Dt geldt ook wanneer je werkt met: knderen of jongeren de zch n een rscovolle en/of onvelge stuate bevnden of waarbj sprake s van steeds wsselende omstandgheden; knderen of jongeren de zch n een crss- of levensbedregende stuate bevnden; knderen of jongeren bj we meerdere problemen tegeljkertjd spelen; knderen of jongeren met complexe problematek waarvan de achterlggende oorzaak onbekend s. Deze werkzaamheden, stuates of verantwoordeljkheden vragen volgens het Kwaltetskader Jeugd om de nzet van een geregstreerde professonal. Bevndt het knd of de jongere zch n een velge stuate? Doen zch geen onvoorspelbare zaken voor? Ben je als professonal vooral utvoerend en praktsch bezg? Dan s het van belang dat je vakbekwaam bent en over de kenns beschkt de nodg s om te kunnen werken met de knderen en jongeren bnnen de sector waarn je werkt. Omdat deze werkzaamheden volgens het Kwaltetskader Jeugd net om de nzet van een geregstreerde professonal vragen, mag jouw werkgever n dt geval ook netgeregstreerde professonals nzetten. Je hoeft dus net te vooraanmelden. Twjfel je? Overleg dan met je werkgever. Werk je als clëntondersteuner nu nog net met knderen of jongeren? Je studeert nog of je bent op zoek naar een baan? Ook dan hoef je je nog net te vooraanmelden. Dat s pas aan de orde zodra je professoneel gaat werken met jeugdgen. Wel vooraanmelden voor beroepsregstrate bj Kwaltetsregster Jeugd. Klk her voor meer nformate Net vooraanmelden voor beroepsregstrate bj het Kwaltetsregster Jeugd. 12

13 Jeugdzorgwerker Als jeugdzorgwerker kun jj je al regstreren n het Kwaltetsregster Jeugd. Je kunt je net vooraanmelden. >>> Jj kunt je al regstreren n het Kwaltetsregster Jeugd. Je kunt je net vooraanmelden. 13

14 (Ortho)pedagoog en psycholoog Als (ortho)pedagoog of psycholoog op masternveau kun je je al regstreren n het Kwaltetsregster Jeugd. Als je knder- en jeugdpsycholoog (NIP) of orthopedagooggeneralst (NVO) bent, dan regstreer je je n het Kwaltetsregster Jeugd op post-masternveau. Gezondhedszorgpsychologen en psychotherapeuten zjn geregstreerd n het BIGregster op bass van artkel 3. Klnsch psychologen en klnsch neuropsychologen zjn geregstreerd n het BIG-regster en n het specalstenregster op bass van artkel 14. >>> Jj kunt je al regstreren n het Kwaltetsregster Jeugd of het BIG-regster. Je kunt je net vooraanmelden. 14

15 Psychotherapeut Als psychotherapeut ben je geregstreerd n het BIG-regster op bass van artkel 3. Je kunt je net vooraanmelden. >>> Jj kunt je al regstreren n het BIG-regster. Je kunt je net vooraanmelden. 15

16 Verpleegkundge Als verpleegkundge ben je al geregstreerd n het BIG-regster op bass van artkel 3. Je kunt je net vooraanmelden. >>> Jj je kunt je al regstreren n het BIG-regster. Je kunt je net vooraanmelden. 16

17 Arts Ben je arts dan ben je geregstreerd n het BIG-regster op bass van artkel 3 of bj de Regstratecommsse Specalsmen Geneeskunde (artkel 14, Wet BIG). Je kunt je net vooraanmelden. >>> Jj kunt je al regstreren n het BIG-regster. Je kunt je net vooraanmelden. 17

18 Informate over de vooraanmeldng Kun jj je vooraanmelden voor beroepsregstrate? Her lees je wat vooraanmeldng voor beroepsregstrate nhoudt, aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke procedure je moet doorlopen. Wat s vooraanmeldng? Met een vooraanmeldng voor beroepsregstrate maak je als professonal kenbaar dat je werk doet, dat volgens het Kwaltetskader Jeugd door een geregstreerde professonal moet worden gedaan. De vooraanmeldng s geen beroepsregstrate. De esen voor beroepsregstrate zjn uterljk end 2017 bekend. Welke rol heeft mjn werkgever? Jouw werkgever s verantwoordeljk voor het organseren van het werk bnnen de organsate. De werkgever moet het werk op een verantwoorde maner toedelen. Dt betekent dat hj afweegt voor welke werkzaamheden hj een geregstreerde professonal n moet zetten, en voor welke werkzaamheden dat net hoeft. De professonal de ngezet wordt, moet altjd vakbekwaam zjn. Samen met jouw werkgever kun je het beste beoordelen of het nodg s om je te vooraanmelden voor beroepsregstrate bj Stchtng Kwaltetsregster Jeugd (SKJ). Een voorwaarde om je te vooraanmelden voor beroepsregstrate s een verklarng van je werkgever. Hoe zt het als je vrjgevestgd bent? Als je vrjgevestgd bent, ben je je egen werkgever. Jj beoordeelt zelf, op bass van het Kwaltetskader Jeugd, of de werkzaamheden de je doet vragen om de nzet van een geregstreerde professonal. Het Kwaltetskader Jeugd geldt ook voor jou. Als jj je nog net kunt regsteren, dan kun je je vooraanmelden voor beroepsregstrate. Aan welke voorwaarden moet je voldoen voor vooraanmeldng? Vooraanmelden kan bj Kwaltetsregster Jeugd (SKJ). Voor de vooraanmeldng gelden de volgende voorwaarden: Je levert een werkgeversverklarng aan waarut bljkt dat je werkzaamheden doet waarvan n het Kwaltetskader s opgenomen, dat zj door een geregstreerde professonal moeten worden utgevoerd. De werkgever ondertekent deze verklarng. Als je zelfstandg gevestgd bent, lever je deze nformate aan n een zogenaamde Egen Verklarng. De formats voor de verklarngen vnd je her. Klk her voor de formats van de Werkgeversverklarng en de Egen Verklarng Je levert een Verklarng Omtrent het Gedrag (VOG) aan. Deze verklarng mag maxmaal 1 jaar oud zjn. Klk her voor de Verklarng Omtrent het Gedrag Daarnaast wordt je gevraagd ook over een aantal andere onderwerpen nformate aan te leveren. Deze nformate s net van nvloed op je aanvraag voor vooraanmeldng. De nformate wordt betrokken bj de ontwkkelng van de beroepsregstrate en de regstrate-esen. Waar en wanneer kan k mj vooraanmelden? Je kunt je vooraanmelden voor beroepsregstrate wanneer je nu al werkzaamheden utvoert de volgens het Kwaltetskader Jeugd door een geregstreerde professonal moeten worden utgevoerd. Meld je vóór 31 december 2015 her aan. Het SKJ gaat na of je aan de voorwaarden voor de vooraanmeldng voldoet. Als dat zo s, ontvang je een bevestgng van je vooraanmeldng voor beroepsregstrate. Inden je net aan de esen voldoet, ontvang je daarover ook bercht. Meer nformate over beroepsontwkkelng en professonalserng n jeugdhulp en jeugdbeschermng vnd je her. Moet k ld zjn van een beroepsverengng als k me wl vooraanmelden? Nee, dat s net nodg, maar de beroepsverengngen spelen wel een belangrjke rol bj de professonele ontwkkelng van je beroep. Meer weten over het ldmaatschap van BVJong? Meer weten over het ldmaatschap van de NVMW? Meer weten over het ldmaatschap NIP? Meer weten over het ldmaatschap NVO? Meer weten over het ldmaatschap AJN? Meer weten over het ldmaatschap V&VN? Meer weten over het ldmaatschap van de KNMG? 18

19 Colofon Programma Professonalserng Jeugdhulp & Jeugdbeschermng Ontwerp SAUS! Dgtale Productes

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Inhoud 1. Over het Kwaliteitskader Jeugd 5 2. Wat is de norm van de verantwoorde werktoedeling? 7 3. Hoe kunt u het Kwaliteitskader Jeugd toepassen? 9 4. Wanneer

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Miniconferentie Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk. September-oktober 2015

Miniconferentie Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk. September-oktober 2015 Miniconferentie Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk September-oktober 2015 Inhoud Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming Kwaliteitskader Jeugd Beroepsregistratie en vooraanmelden Rondetafelgesprek

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Voor de basisregistratie gelden voor registratie in één van de beroepenclusters de volgende criteria: 1. Een kopie diploma

Nadere informatie

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders?

Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Wat betekent de Jeugdwet voor jeugdigen en ouders? Inleiding Deze folder gaat over het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De folder is speciaal voor jeugdigen en ouders. In

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg Do SS er Jos Kersten& Tonny van de Pasch n Nederland wordt sprtuele zorg n de verplegng belangrjk en relevant geacht, maar het ontbreekt desondanks aan systematsche aandacht ervoor: zowel n het onderwjs

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk

Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk Inhoud 1. Over het Kwaliteitskader Jeugd 5 2. Wat is de norm van de verantwoorde werktoedeling? 7 3. Hoe kunt u het Kwaliteitskader Jeugd toepassen? 9 4. Wanneer

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelassessments voor lo-medewerkers met een beperking

Leer- en Ontwikkelassessments voor lo-medewerkers met een beperking Leer- en Ontwkkelassessments voor lo-medewerkers met een beperkng Leer- en Ontwkkelassessments voor lo-medewerkers met een beperkng Bj het zoeken, creëren en nvullen van geschkte arbedsplaatsen voor lager

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Jeugdhulp is geen kinderspel

Jeugdhulp is geen kinderspel Jeugdhulp is geen kinderspel Informatie voor gemeenten over de wettelijk verplichte registratie van jeugdhulpverleners Registratie jeugdhulpverleners, een sprong vooruit U heeft als gemeente de rol van

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelassessments voor lo-medewerkers met een beperking

Leer- en Ontwikkelassessments voor lo-medewerkers met een beperking Leer- en Ontwkkelassessments voor lo-medewerkers met een beperkng Leer- en Ontwkkelassessments voor lo-medewerkers met een beperkng Bj het zoeken, creëren en nvullen van geschkte arbedsplaatsen bnnen het

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente?

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? 15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? Wat is het Kwaliteitskader Jeugd en wat betekent dit voor gemeenten? Dat leest u in deze brochure.

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop jeugdhulpregio FoodValley

Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop jeugdhulpregio FoodValley Afwegingskader kwaliteitscriteria jeugdhulpaanbieders toetreding inkoop jeugdhulpregio FoodValley Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wet- en regelgeving en het Kwaliteitskader Jeugd... 4 2.1. Jeugdwet... 4 2.2.

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie