STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v"

Transcriptie

1 STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer Postbus AG HOOFDDORP Damm: 21 hrt 2013 Bnefor.: ^ 0 S / ^ ^ Z b M Afschrft aan: 1 Afgedaan (paraaf) ujevv faea^^v, 17 maart 2013 Geachte raadsleden, Allereerst wl het bestuur van de Stchtng Openbaar Prmar onderwjs Haarlemmermeer (SOPOH) zjn verontschuldgngen aanbeden voor het fet dat de jaarrekenng 2011, veel later dan tot nu toe gebrukeljk was, eerst nu aan u aangeboden wordt. Belangrjkste reden s dat het hudge bestuur alle - fnanceel/jurdsche- zaken de nog net waren afgewkkeld, wlde afronden. Herdoor kan de neuwe Raad van Toezcht zonder zorgen begnnen aan haar taak. Met name twee onderwerpen zjn daarn belangrjk. Ten eerste een fnancële afwkkelng van de stchtng Vermogensbeheer en ten tweede een ntegrtetsonderzoek naar de drecteur van het SOPOH, met ontslag tot gevolg. Hoewel het bestuur langs vele wegen (zoals telefonsch en drect contact, SMS, E-mal) zjn best heeft gedaan U, het college en de betrokken ambtenaren steeds te nformeren over alle ontwkkelngen, leek het ons net meer dan just om bj de aanbedng van het jaarverslag 2011 de belangrjkste gebeurtenssen n deze bref nogmaals de revue te laten passeren. In deze aanbedngsbref wllen wj n het bjzonder ngaan op een tweetal zaken de n 2011 gespeeld hebben: > De afwkkelng van de zaak van de gelden de door de Stchtng Vermogensbeheer voor SOPOH beheerd werden; > De anoneme breven over mogeljke belangenverstrengelng door de algemeen drecteur, het n overleg met u gestarte ntegrtetonderzoek en de reactes van de algemeen drecteur, het bestuurskantoor en de schooldrecteuren op dt onderzoek. Afwkkelng met de Stchtng Vermogensbeheer Al n 2006 had de toenmalge algemeen drecteur zonder medeweten van het bestuur delen van de reserves van SOPOH ondergebracht bj de Stchtng Vermogensbeheer (SV). Toen het bestuur her kenns van kreeg en tevens bleek dat de wjze waarop de SV de gelden beheerde net n Wlhelmnalaan DV Telefoon (023) Fax (023) K.v.K /3

2 overeenstemmng was met de door het mnstere vastgestelde regels, heeft het bestuur de overeenkomst met de SV geljk opgezegd. Deze opzeggng vond plaats voor het begn van de credtcrss. Het bestuur van de Stchtng Vermogensbeheer wlde echter net geljk de SOPOH-gelden terugstorten, zj gaven aan gebruk te maken van de mogeljkhed om dt eerst één jaar na opzeggng te doen. Ondertussen waren de gevolgen van de credtcrss volop merkbaar geworden en was het vermogen van de SV daardoor gedaald. Het bestuur van de SV wlde daarom SOPOH net of slechts zeer ten dele terugbetalen. Mede door beslagleggng op het vermogen van de SV s het overgrote deel van de SOPOH gelden weer onder SOPOH controle gekomen. Na een rscoanalyse over de kansen en bedregngen om het gehele resterende bedrag terug te kunnen krjgen, waarbj tevens rekenng gehouden dende te worden met de alsmaar oplopende kosten van de jurdsche bjstand, heeft het bestuur besloten om op bass van een overeenkomst met de SV over te gaan tot contante afkoop. Dt betekende wel dat kjkend naar het oorspronkeljk ngelegd bedrag een bedrag van rum "kwjt" was. Echter vanaf me 2006 s een bedrag van aan rente ontvangen. Gesaldeerd zjn de opbrengsten van de deelname aan de SV gelukkg postef. Het bestuur heeft overgens maatregelen genomen (n de vorm van een neuw treasurystatuut) dat dt soort deelnemngen n de toekomst net meer kunnen plaatsvnden. Integrtetonderzoek Zoals u weet waren 2011 en 2012 bjzondere jaren voor Stchtng Openbaar Prmar onderwjs Haarlemmermeer (SOPOH) en s 2013 dat helaas nog steeds. Begn 2011 kwamen er, va verschllende wegen, berchten bj het bestuur bnnen over mogeljk net nteger handelen van de algemeen drecteur (AD). Ook de gemeente en de GMR kregen deze berchten. Het bestuur achtte het noodzakeljk om het waarhedsgehalte van deze berchten door een deskundg en onafhankeljk bureau te laten onderzoeken. De gemeente, n de rol van externe toezchthouder, was het her volledg mee eens. Daar een dergeljk ntegrtetonderzoek noot gepland s, zjn de kosten hervoor ook net van te voren gepland. Van het begn af aan heeft de AD getracht om het onderzoek geen doorgang te laten vnden. Volgens hem konden de beschuldgngen van net nteger handelen door hem eenvoudg ontzenuwd worden door een goed gesprek met hem. Later heeft hj (samen met de medewerkers van het bestuurskantoor) geprocedeerd om het fetenonderzoek va de E-mals en de zakeljke documenten te verbeden. Na een aantal rechtszaken heeft de rechter begn december 2011 n kortgedng zowel de AD als de medewerkers gesommeerd om dt verzet te staken en medewerkng te verlenen aan het onderzoek. Door deze tegenwerkng kon het onderzoek net n 2011 afgerond worden en zjn de kosten ook (veel) hoger utvallen dan bj de start van het onderzoek geraamd was. Door deze verwkkelngen waren de verhoudngen tussen het bestuur aan de ene kant en de AD, het bestuurskantoor en de schooldrecteuren aan de andere kant ondertussen behoorljk vertroebeld. Tenende de focus van de organsate weer terug te krjgen waar hj hoort, het geven van goed onderwjs, het onderzoek zo snel mogeljk en tegen zo laag mogeljke kosten te laten verlopen en de verhoudngen te normalseren zag het bestuur geen andere mogeljkhed dan het schorsen van de AD. Op aandrngen van de schooldrecteuren en om de verhoudngen te normalseren heeft het bestuur de beslssng genomen om de geschorste AD te laten waarnemen door twee SOPOHdrecteuren (beden part-tme waarnemend AD en part-tme drecteur op de egen school). Dt heeft de focus teruggebracht waar hj hoort en de verhoudngen verbeterd. Echter het heeft fnanceel wel consequentes. Immers op bede scholen worden deze drecteuren waargenomen door aan hun school verbonden personeel de weer voor hun lesgevende taken zjn vervangen door nvallers. Het partcpatefonds vergoedt echter alleen de vervangngskosten en net de salarskosten van de algemeen drecteur. Met andere woorden, alleen de kosten van de (lesgevende) nvallers worden vergoed. Dt houdt n dat slecht één derde van de salarskosten van de AD vergoed zjn. Het ntegrtetonderzoek s, mede door het door de schoolvakantes, langdurende hoor- en wederhoorprocedures eerst n oktober 2012 afgerond. Naar aanledng van dt onderzoek heeft het 2/3

3 bestuur het (voorgenomen) beslut genomen om de algemeen drecteur prmar ontslag te verlenen op grond van artkel 4.7 onder j van de CAO PO, nhoudende een dscplnare maatregel wegens plchtsverzum. De algemeen drecteur heeft met zjn weerwoord op dt voornemen het bestuur net van menng doen veranderen. Het bestuur heeft daarop de beslssng genomen om de algemeen drecteur per 15 december 2012 prmar op bovenstaande grond te ontslaan. De algemeen drecteur heeft recenteljk (begn 2013) een beroepsprocedure bj de rechtbank gestart tegen zjn eerste schorsng en de verlengng daarvan (bede schorsngen waren n het eerste halfjaar 2012 en daarom allang voorbj), hj heeft va een advocaat bezwaar aangetekend tegen het ontslagbeslut en heeft aangezegd een voorlopge voorzenng bj de rechtbank op te wllen starten om het beslut tot ontslag te laten schorsen. De afwkkelng van al deze zaken zal n de loop van 2013 plaatsvnden. Op verzoek van de (neuwe) accountant van SOPOH, de frma PWC, zjn de alle kosten van het ntegrtetonderzoek tot en met december 2012 opgenomen n de jaarrekenng Het voordeel hervan s dat de jaarrekenng 2012 hermee net belast wordt, het nadeel s dat eerst end januar 2013 de kosten n 2012, evenals de voortgang en gevolgen van het onderzoek, bekend waren. Daarna denden de teksten geactualseerd te worden en had de accountant ook enge tjd nodg om de jaarrekenng te beoordelen. Dt alles heeft er voor gezorgd dat de jaarrekenng 2011 veel later dan het bestuur gewenst had opgeleverd kon worden. Naast bovengenoemde negateve zaken zjn er gelukkg ook vele lchtpunten te melden. Ondanks alle (fnancële) perkelen s het onderwjs aan de knderen net n gevaar gekomen. Er s een door nterm drecte en schooldrecteuren gedragen koersplan De scholen zjn daarbnnen aan de slag gegaan met proflerng en kwaltetsbeled, waarbj de msse: "voor eder knd het beste bereken" met Passe, Plezer en Professonaltet, de ledraad vormt. Ook bestuurljk gezen s er net stlgezeten. Gelet op de wjzgng van de Wet op het prmar onderwjs, waarbj de toezchthoudende rol op afstand geplaatst s, s het bestuur n 2011 (en 2012) doorgegaan met het al n 2010 opgestarte proces. Dt houdt n dat de hudge structuur (Bestuuralgemene drecte) omgevormd wordt naar een neuwe structuur (Raad van Toezcht - College van Bestuur). Alle hervoor benodgde stukken en ver van de vjf kanddaten voor de (neuwe) Raad van Toezcht (RvT) zjn n goed overleg tussen U, de GMR en het bestuur van SOPOH gereed, respecteveljk geselecteerd. Helaas staat er door terugtrekkng van één van de kanddaten momenteel geen voltallge asprant RvT klaar. Het was de nzet van het bestuur om de neuwe RvT net te belasten met het verleden (lees de gevolgen van het ntegrtetonderzoek). Echter gelet op de net ophoudende stroom van rechtszaken de door de voormalge AD tegen SOPOH gevoerd worden en waarschjnljk gevoerd zullen gaan worden, vreest het bestuur dat de hoop van het "schoon"opleveren helaas geen bewaarhed zal worden. Het bestuur wenst de neuwe leden van de RvT dan ook wjshed en succes bj het afhandelen van deze kweste en de komende rechtszaken toe. Verder hoopt en verwacht het bestuur van SOPOH dat U en de Raad uw goedkeurng kunt geven aan deze jaarrekenng. Hoogachtend, J. van Poperng Voorztter bestuur SOPOH 3/3

4 1 >2 Openbaar Prmar Ondcnwjs Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmenneer Rapport nzake het jaarverslag en de jaarrekenng 2011 wcoopere AccourtwKs N.V VWhe»mhtdaan DV Telefoon (023) fa«nto«sopoh nl www wpoh nl

5 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag algemeen nstellngsbeled _ Algemene nledng Algemene nstellngsgegevens 4 13 Kernactvteten Bestuurssamenstellng 4... _ S 1 5 GMR J _ Organgram Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer Belangrjkste elementen van het gevoerde beled 6 2. Hoofdelementen van het gevoerd fnanceel beled Reserves _ _8 2.2 Voorzenngen ( _ 9 3. Toekomstparagraaf Fnancële poste op de balansdatum _ Algemene kengetallen Rscoanalyse en weerstandsvermogen Resultaat 2011 en analyse _ Toelchtngen deelexplotates _ Materële nstandhoudng/olp en ICT scholen _ Husvestng _ Schoolbudget en gerealseerde bjzondere kosten Personeel Zekteverzumcjfers en leeftjdsopbouw en algemene gegevens Bestuurskantoor Treasuryverslag 20 Jaarrekenng 5. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemmng) 6. Staat van baten en lasten over het boekjaar Kasstroom overzcht _.. 8. Algemene toelchtng _, 9. Grondslagen 9.1 Fnancële nformate _ 9 2 Grondslagen voor de waarderng van actva en passva 9.3 Grondslagen voor de bepalng van het resultaat 9.4 Verlenen van densten 9.5 Rjksbjdragen _ 9.6 Pensoenen 9.7 Fnancële baten en lasten _ 10. Toelchtng op de balans per 31 december 2011, 11 Overzcht geoormerkte subsdes OCW Geoormerkte subsde aflopend 11.2 Geoormerkte subsde doorlopend 12. Toelchtng op de staat van baten en lasten over het boekjaar Vergoedngen bestuurders 14 Ovenge gegevens _ 14.1 Gebeurtenssen na balansdatum 14.2 Voorstel resultaatverdelng 15 Rumte voor accountantsverklarng _ _.29 _ _ _ 37 _ 40 _.44._ Dt s het bestuursverslag van; Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer Wlhelmnalaan DV Contactpersoon: Els Goossens els nl Tel Jaarverslag 2011 SOPOH PncewatertwuscCoopere Acoourrtarls N V UlsuHexl voor dentrfcatwlcmm pwc

6 Slchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer 1. Bestuursverslag algemeen nstellngsbeled 1.1 Algemene nledng I Herbj het jaarverslag en de jaarrekenng Dt jaarverslag s een weergave van het verloop van het kalenderjaar 2011 en vormt een onderdeel van het groeen naar een strategsch plan. het SOPOH koersplan, rchtng In dt Koersplan staan de volgende onderdelen centraal; > Organsate, omvormng van het hudge bestuursmodel naar een Raad van Toezcht model > Onderwjs, centraal staan opbrengstgencht werken, passend onderwjs en het pedagogsch klmaat > Personeel, centraal slaat competentegerchte beoordelng en professonalserng > Husvestng, gewerkt wordl aan een lange termjn vse op de nstandhoudng van scholen > PR en marketng, doel s het vasthouden c q. vergroten van het marktaandeel > Fnancën, centraal staat een gezonde en verantwoorde fnancële hushoudng met een slutende begrotng Op alle onderdelen worden concrete afspraken gemaakt waarbj de msse: "Voor eder knd het beste bereken' met Passe, Plezer en Professonaltet, de ledraad vormt Lopende de perode worden de te realseren doelstellngen gevolgd Gelet op de wjzgng van de Wet op het prmar onderwjs, waarbj de toezchthoudende rol op afstand geplaatst s, s hel bestuur n 2011 doorgegaan met het al n 2010 opgestarte proces Dt houdt n dat de hudge structuur (Bestuuralgemene drecte) omgevormd wordt naar een neuwe structuur (Raad van Toezcht - College van Bestuur). Het bestuur heeft het beled geformuleerd met betrekkng lol de zorg voor (onderwjs-) kwaltet. Dt proces dent uteraard bewaakt le worden. Hertoe zjn twee schooldrecteuren voor een deel van hun tjd aangesteld als beledsmedewerkers kwaltet op het bestuurskantoor De scholen zjn verder aan de slag gegaan met proflerng en kwaltetsbeled De scholen hebben plannen kunnen ndenen n het kader van proflerng en de verbeterng van de kwaltet Hervoor zjn bovenschoolse gelden beschkbaar gesteld. Bnnen onze organsate bljft voorop staan dat we voor eder knd het beste wllen bereken met Passe, Plezer en Professonaltet. De komende jaren zal het aantal leerlngen n de Haarlemmermeer teruglopen. In 2011 was er bj SOPOH al sprake van een terugloop van hel aantal leerlngen. Deze terugloop en de bezungngen vanut de overhed betekenen voor onze organsate dat het aantal arbedsplaatsen ook zal vermnderen. SOPOH heeft op deze ontwkkelngen ngespeeld door de nvoerng van het zogenaamde "flexschllenmodet Door dt model s er formaterumte voor het aanstellen van poolers waardoor er ondanks de terugloop van het aantal leerlngen (en daarmee de formaterumte) n 2011 nemand gedwongen ontslagen hoefde te worden Door verdere proflerng en een goed kwaltetsbeled streven we naar utbredng van ons marktaandeel, waarmee de algemene terugloop van het aantal leerlngen opgevangen zou kunnen worden. Begn 2011 kwamen er, va verschllende wegen, berchten bj hel bestuur bnnen over mogeljk net nteger handelen van de algemeen drecteur. Ook de gemeente en de GMR kregen deze berchten. Tenende helderhed te verkrjgen of de berchten klopten of net achtte het bestuur het noodzakeljk om dt door een deskundg en onafhankeljk bureau le laten onderzoeken De gemeente, n de rol van externe toezchthouder, was het her volledg mee eens. Daar een dergeljk ntegrtetonderzoek noot gepland s, zjn de kosten hervoor ook net van te voren gepland. Mede door tegenwerkng van een aantal van de betrokkenen kon het onderzoek net n 2011 afgerond worden en zullen de kosten ook (veel) hoger utvallen dan bj de start van hel onderzoek geraamd was Tenende het onderzoek zo snel mogeljk en tegen zo laag mogeljke kosten te laten verlopen achtte het bestuur het noodzakeljk om n december 2011 de Algemeen Drecteur te schorsen De schooldrecteuren hebben er bj het bestuur zeer op aangedrongen om hem nel door een externe te laten waamemen, maar om dt door nternen te laten doen. Het bestuur heeft daarop twee SOPOH-schooldrecteuren bered gevonden om eder parttme gezamenljk de functe van Algemeen Drecteur tjdeljk waar te nemen Op bede scholen worden deze drecteuren waargenomen door aan hun school verbonden personeel de weer voor hun lesgevende taken zjn vervangen door nvallers. Het partcpatefonds vergoed echter alleen de vervanngngskosten en net de salarskosten van de algemeen drecteur. Me andere woorden, alleen de kosten van de (lesgevende) nvallers worden vergoed Dl houdt n dat slecht éénderde van de salarskosten van de AD vergoed zjn. Het ntegrtetonderzoek s n oktober 2012 afgerond. Naar aanledng van dt onderzoek heefl het bestuur het (voorgenomen) beslut genomen om de algemeen drecteur prmar ontslag te verenen op grond van artkel 4.7 onder j van de CAO PO, nhoudende een dscplnare maatregel wegens plchtsverzum. De algemecfedaectefa^ratnuntsnv. met zjn weerwoord op dt voornemen het bestuur net van menng doen veranderen Het best^*"**^ 1 ^»^ 1 ^" M Jaarverslag 2011 SOPOH

7 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haaremmermeer beslssng genomen om de algemeen drecteur per 15 december ontslag te verlenen. De algemeen drecteur heeft recenteljk (begn 2013) een beroepsprocedure bj de rechtbank gestart legen zjn eerste schorsng en de verlengng daarvan (bede schorsngen waren n het eerste half jaar 2012). hj heeft va een advocaat bezwaar (op nog nader aan te geven gronden) aangetekend tegen het ontslagbeslul en heeft aangezegd een voorlopge voorzenng bj de rechtbank op te wllen starten om het beslut tot ontslag te laten schorsen. De afwkkelng van al deze zaken zal n de loop van 2013 plaatsvnden. In overeenstemmng met de n 2010 aan het bestuur gedane voorstellen wordt n 2011 de fnancële admnstrate net langer door het admnstratekantoor SROL ut Heerlen utgevoerd, maar wordt deze n egen beheer gedaan. Herdoor zal een vermnderng van de admnstrateve lasten bj de SOPOH-scholen gerealseerd kunnen worden Mw. Jacquelne van Poperng, voorztter van het bestuur. 1.2 Algemene nstellngsgegevens In dt jaarverslag wordt aandacht besteed aan hel utgevoerde beled en de fnancële onderbouwng hervan. Naast een beeld van de gerealseerde voornemens worden alle wezenljke afwjkngen tussen de begrotng en de realsate toegelcht. Dt verslag s opgebouwd ut twee delen Het eerste deel waarn de nhoudeljke realsate aan bod komt en een analyse van het verschl tussen de voornemens ut de begrotng en de realsate. Hel tweede deel betreft de jaarrekenng, de resullaatverdeng en de neuwe stand van de reserves en voorzenngen Het jaarverslag 2011 s gebaseerd op het OCW-rchtljn 'Rchtljn Jaarverslag Onderwjs'. Hel jaarverslag s gemaakt door het bestuur. De jaarrekenng s opgesteld door de SOPOH. Per 1 januar 2011 s de fnancële admnstrate n egen beheer en de personele admnstrate ondergebracht bj de Stchtng SROL ut Heerlen. De jaarrekenng s gecontroleerd door PWC ut Amsterdam. Voor de afhandelng van klachten s een externe klachtencommsse beschkbaar. Er s 1 klacht afgehandeld door de Landeljke Klachtencommsse met betrekkng lot de communcate over plaatsng van een leerlng n het specaal onderwjs. SOPOH verwelkomt alle knderen, ongeacht geloof of levensovertugng. Dt om het openbare karakter van onze schoten te garanderen. I I PncewatertouseCoopes Accountants N V, UüsMend voor dentltatledoelenden Jaarverslag 2011 SOPOH pwc

8 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer 1.5 GMR Voor de GMR stond het afgelopen jaar n het teken van de groe naar een klenere, effcënte GMR met gemotveerde leden Een neuw reglement en herneuwde afspraken zjn op het end van 2010 vastgesteld. Daarna zjn er verkezngen gehouden. In de loop van 2011 s de neuwe GMR een fet geworden met 12 leden waarvan 6 ouders en 6 personeelsleden. 1.6 Organgram Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer Bestuur 1U Alg. drecteur Staf bestuurskantoor ft Medewerkers bestuurskantoor Schooldrecteuren J V Scholen De Wet op het prmar onderwjs en de statuten zjn de fundamenten van de stchtng. Bnnen de herdoor vastlggende kaders kunnen de taken en bevoegdheden van prmar de Algemeen Drecteur (va een beledskader) en daar weer van afgeled de van de schooldrecteuren nader geregeld worden. Het verkeer tussen de centrale drecte en de schooldrecteuren s vastgelegd n de managementstatuten. Dt geeft aan wat de taken en bevoegdheden van bede partjen zjn. I 1.7 Belangrjkste elementen van het gevoerde beled In 2008 s het Strategsch Beledspan (SOP) voor de perode vastgesteld door beste!w«n o MR'? k""*«nv beledsplan s de ledraad bj al het handelen van de SOPOH. In 2011 s bepaald dat de mede 4 "**g'f'2 Jaarverslag 2011 SOPOH P w c

9 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haaremmermeer handelen centraal staat. Professonele medewerkers zjn essenteel voor de organsate. Belangrjkste punten ut het n 2011 gevoerde beled: 1. Organsate: het verder voorbereden van het hudge besturngsmodel (bestuur - algemeen drecteur) naar Raad van Toezcht model (RvT -College van Bestuur). De GMR: heeft met behulp van externe begeledng zjn werkwjze, structuur en omvang geherstructureerd Dt proces s ln 2011 afgerond 2. ICT n onderwjskundg programma; In 2009 s een neuw leerlng-admnstratesysteem (Parnassys) aangeschaft. Hern s ook een bovenschoolse module beschkbaar de n 2011 operatoneel s. Dt ledt tot een grote nformatevoorzenng op bestuursnveau zowel op het gebed van de leerlng-ontwkkelng als op het gebed van het leerlngvolgsysteem. Door het bestuurskantoor s een keuze gemaakt voor een geïntegreerd automatserngsprogramma nl. AF AS. In 2010 s begonnen met gedgtalseerde postverwerkng, het boekjaar 2011 s de fnancële admnstrate n egen beheer genomen. 3. Butenschoolse opvang; het doel s utbredng van het aantal brede scholen en hel realseren van een proacteve houdng van de scholen ten aanzen van de doorgaande pedagogsche ljn. Bede doelstellngen worden prmar samen met de Stchtng Openbare Kantoortjden Scholen (SOKS) utgevoerd en daar waar geen SOKS-vestgmg s met en andere knderopvang partjen bnnen de Haaremmermeer. 4 SOPOH 2015; SOPOH s gestart met een nnovatetraject ter verbeterng van het mago van de SOPOH scholen. Utendeljk doel s behoud of verbeterng van het marktaandeel door mddel van het leveren van een bjdrage aan de leefbaarhed van de wjk. Een aantal projecten zjn gestart: a. verbeterng van de leefbaarhed en servce naar de wjk toe b. magotrajecten met behulp van externe begeledng c. creëren van een groene school d. creëren van rumte bnnen en bulen de school voor meer bewegen e meer aandacht voor kunstznnge vormng n en om de school f. zorgen voor Het Beste team van NL Een aantal trajecten loopt door n De nbreng van de schooldrecteuren slaat centraal va hel drecteurenoverleg. In overleg met de schooldrecteuren zjn de volgende onderwerpen aangewezen als aanvullende beledsrchtngen voor 2011 en 2012: Inspecte; meer nzcht n de esen van de nspecte en het maken van een SOPOH toetsngskader Leerlngzorg; herkenbaar Zorgplan en zoveel mogeljk zorggeld naar de scholen. Zorg voor een dudeljke fnancële stromng. Consultate; Onderlnge vstate levert teambuldng (schooldrecteuren) en verdepng op. CITO; s geen afrekennstrument, kezen voor 4 vakgebeden; lezen, begrjpend lezen, rekenen en spellng. Vakmanschap, Wet BIO just gebruken, s geen doel op zch. Kwaltet voor de klas slaat centraal. Ontwkkelen van egen 'SOPOH kwaltet' met als doel; goed doen doet goed volgen'. Beled,Alle lopende plannen verbnden en stroomljnen zodat er 1 ambteus en werkbaar plan ontstaat. In 2012 wordt een neuw beledsplan vastgesteld. Opbrengstgercht werken; ale kerndoelen moeten gedekt worden en transparant zjn. SOPOH norm moet vastgesteld worden en verwerkt worden n de competenteprofelen Instrumenten; Net alleen pelen en meten maar vooral terugkoppelen en doen. We kezen voor Integraal bnnen Parnassys voor alle scholen. Tussentjds tevredenhed pelen onder ouders, personeel en leerlngen. 6. Invoerng van het fexschllenmodel; SOPOH voorzet, mede door de door de Rjksoverhed opgelegde bezungngen en het teruglopend aantalleerlngen, een dalng van het aantal benodgde leerkrachten. Om de mobltet en goede opbouw van het personeelsbestand en de bezettng op de scholen te waarborgen heeft het bestuur op voordracht van het bestuurskantoor n me 2011 een reorgansate naar het fexschllenmodel vastgesteld In essente houdt dt model n dat er een kern van vaste medewerkers n denst s met daar om heen een flexbele schl met Poolmedewerkers. De Poolmedewerkers worden ngezet op de langdurge vervangngen. Rondom de Poolschl s nog een schl met nvallers de nzetbaar zjn voor de korte nvalwerkzaamheden ^ I < PncewatertotseCoopm Accountants N V Udslutend voor dentlflcat «doelenden Jaarverslag 2011 SOPOH '-..-..:MlüÉ f n'.. ' U

10 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haartemmermeer 2. Hoofdelementen van het gevoerd fnanceel beled SOPOH beschkt over reserves en voorzenngen. De voorzenngen zjn vastgesteld n overeenstemmng me! de geldenderchtljnenvoor de jaarverslaggevng. Voor de reserves geden (nterne) bestedngsafspraken. Bke school kan voorstellen doen met betrekkng tot de bestedngen waarna het bestuur herover beslst. Oe gerealseerde aanbouw bj de Zevensprong s geactveerd en wordt n 10 jaar tjd afgeschreven (ze ook 5.1.1). Tegenover deze afschrjvngslast staat een jaar^kse huuropbrengst. Deze huuropbrengst dekt alle kosten nclusef de afschrjvng/aflossng van de nvesterng. De onderdelen ICT, OLP en meublar worden geactveerd op de balans en met ngang van 2011 afgeschreven Ten behoeve van de stelsetwjzgng zjn de vergeljkende cjfers n de jaarrekenng 2011 aangepast. De volgende afschrjvngstermjnen zjn toegepast: - Vervangng OLP - 8 jaar Vervangng ICT-4 jaar Vervangng meublar - 20 jaar De In de jaarrekenng opgenomen boekwaarde per 1 Jan berekend op bass van de utgevoerde nventarsate van de aanwezge actva. In 2012 wordt besproken wat er met de bestemmngsreserves OLP, ICT en meublar gedaan wordt omdat het bestedngsdoel vervalt 2.1 Reserves SOPOH kent de volgende reserves: Bestemmlngsreserva schooptanbudget - deze reserve wordt bovenschools beheerd. De scholen hebben jaarljks de beschkkng over een budget voor egen beled. Het deel wat net opgemaakt wordt, s beschkbaar voor net jaar daarna. Va deze reserve wordt het toegekende budget beschkbaar gehouden voor de school Oo 31 dec bedraagt de bovenschoolse reserve Z1.2 Bestemmngsreserve schoolbudget/ reserve rante - deze reserve s omgezet b een reserve de als doe heeft de expotateafwkketng van hat bestuurskantoor, het onderdeel schoolbudget en het resultaat bj de personele kosten. In 2011 s de deelname aan de Stchtng Vermogensbeheer beëndgd en s er tot contante afkoo;) overgegaan op bass van een overeenkomst. Een bedrag vm rum bljft als negatef (vermogens) resultaat over. In de perode vanaf me 2006 s er aan rente ontvangen. Deze rente Is reeds verwerkt n het explotateresultaat van voorgaande jaren. Het negateve (vermogens)resultaat komt ten laste van «ke» reserve en wordt de komende jaren ngelopen. Het explotatesaldo van personeel wordt her gedeelteljk ten laste van gebracht Op het bestuurskantoor zjn de kosten voor de accountantscontrole veel hoger utgevallen dan begroot, dende er een n;e beg'oo! onderzoek gepleegd te worden naar de haalbaarhed van het n egen beheer ut gaan voeren van de salarsadm nstrate/verlonng, s er extra personeel aangenomen dm de vertonng n egen beheer te kunnen realseren en zjn er forse kosten voor de ondersteunng van medewerkers van het bestuurskantoor bj de mplementate van AF AS (de admnstrateve software) gemaakt. Tevens s er n 2011 een ntegrtetonderzoek gestart waarvan de kosten net begroot waren. Verder heeft de algemeen drecteur zch begn december 2011 zek gemeld en s hj medo december 2011 geschorst. Op aandrngen van de schooldrecteuren s gekozen voor nterne vervangng. Het partcpatefonds vergoed echter alleen de kosten welke voor de vervangng gemaald zjn en net de loonkosten AD. Fnanceel pakt nterne vervangng daarom behoorljk nadelg utvoer SOPOH. Per saldo heeft het vervangngsfonds ongeveer 1/3e van de salarskosten AO gecompenseerd. Met utzonderng van de advocaat- en gerechtskosten n 2013 zjn alle hudge en (geschatte) toekomstge kosten welke samenhangen met het Integrtetonderzoek opgenomen n de jaarrekenng Er s bj de schattng utgegaan van een "worst case* scenaro. Deze kosten zjn opgenomen n de jaarrekenng 2011 en worden onttrokken aan deze bestemmngs reserve. Herdoor wordt 2011 welswaar zwaar belast, maar drukken deze kosten net op de volgende jaren. Afhankeljk van de utkomsten van het onderzoek zouden de werkeljke kosten lager ut kunnen vallen dan thans gedacht wordt. De herut voortvloeende baten zullen dan n de jaarrekenng vm dat moment opgenomen worden. Oe met het onderzoek samenhangende kosten bestaan ut Onderzoeksbureau Advocaatkosten Advocaatkosten bestuur ; I Advocaatkosten AD en bestuurskantoor Dversen Personele lasten ncl. voorzenng voor eventuele doorlopende salarskosten AD Extra contrdekosten ) Getracht zal worden deze kosten terug te vorderen. PrfcewaterhouseC P^housecoo^Acc^N v Utsluaend voor kj Oe reserve bedraagt op 31 dec negatef. rj^ Jaarverslag 2011 SOPOH PWC 8 m

11 SOchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarternrrwmeer Bestemmngsreserve schoolbegeledng - wordt door de school behoonl. In de rfavergoedng PSA Is met ngang van % van de fnancerng voor schoolbegeledng opgenomen. De scholen krjgen de beschkkng over dt budget en wat net utlgegaven wordt bp behouden voor de school mddels deze reserve. Op 31 dec bedraagt de reserve Bestemmngsreserve meublar - wordt bovenschools beheerd. Hel meublar beledsplan s vastgesteld. De hoogte van de reserve bedraagt per 31 dec Per 2011 wordt er geactveerd en afgeschreven. In 2012 kan deze reserve wellchl vrjvallen voor een ander doel Reserve net subsdabel - wordt par school samen met de ouders beheerd. Dras reserve wordt gevuld met bjdragen van ouders en wordl volledg benut voor ulgaven op school. Deze reserve bedraagt per 31 dec Bestem m ngs reserve OLP en ICT - deze reserves worden per school beheerd Hel resultaat van de schodexplotale wordl jaarljks verrekend met deze reserve. Per 2011 worden de neuw aangeschafte methodes en duurzame ICT geactveerd en afgeschreven. De hoogle per 31 dec van de reserves ICT en OLP bedraagt Bestemmngsreserve personeel - wordt per school boheord. Ae onder- an overschrjdngen op de formate per school worden verrekend me de reserve personeel van de school Er zjn geen meerjarenramngen opgesteld voor toekomstge utgaven. In prndpe bochld elke school jaerpcs over voldoende budget voor de personde formate. De hoogte van de reserve per 31 dec 2011 bedraagt Reserve hulsvestng: De reserve husvestng s bedoeld om hel jaadjkse explotateresultaat husvestng te verrekenen. Per 31 dec bedraagt de reserve negatef Een toelchtng op het gerealseerde resultaat kuntu terugvnden bj Reserve BAPO: De resen/e BAPO s gebrukt om hel negateve effect van de BAPO kosten ten opzchte van de BAPO vergoedng te compenseren. De reserve s nu leeg en komt le vervallen. In de komende jaren worden de BAPO kosten gedragen door een kortng toe le passen op de hel toegekende budget voor personeel. In het schooljaar s deze kortng 1%, hel schooljaar daarop 2% Reserve nterne groebekostng: Per 1 augustus 2010 s de groebekoedgng vanut het Rgk veranderd, de berekenng vndt plaats op bestuursnveau n plaats van voorheen op schoolnveau. Dat betekent dat scholen met grote groe geen extra geld van het Rjk ontvangen om eventuele utbredng te realseren. Om de reden hebben we ntern afgesproken scholen met een terugloop n leerlngen te korten op het budget voor formate. De kortng wordt gereserveerd voor schoten met tussentjdse groe. De reserve bedraagt per 31 dec C Herbes temm mgs reserve: In 2011 s erdoor hel actveren van de aanwezg OLP, ICT en meubar voorraden een herwaarderngsreserve ontstaan. Deze bedraagt per 31-dec Algemene raservs: Deze reserve s bestemd als bufferfuncte voor SOPOH. Op 31 dec bedraagt de reserve Voorzenngen SOPOH kent de volgende voorzenngen. Dt gekt maakt geen onderdeel ut vsn hel egen vermogen omdat er al verplchtngen bestaan Voorzenng onderhoud - stand per 31 dec Deze voorzenng s bedoeld voor het meerjarg onderhoud op de scholen conform het vastgestelde meerjaren. onderhoud beledsplan. De n 2011 gerealseerde ulgaven kunt u terugvnden bj de toechlng op de husvestng. ^ 2X2 Voorzenng jublea- stand par 31 doe Deze voorzenng s ngesteld m verband de rchtljnen voor de jaarverslaggevng. Hermee worden de jublea utgaven (alleen de extra salarsutkerng conform CAO) gewaarborgd voor de komende jaren PncawsterhouseCoopers Accounlants N V UJslulend voor denlfcatedoelerden Voorzenng WW-stand per 31 dec Jaarverslag 2011 SOPOH PWC 91 É

12 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haaremmermeer Deze voorzenng wordt aangewend voor de bekostgng van de kosten de wellcht voortvloeen ut lopende nstroomtoetsprocedure Voorzenng tbv kosten ntroomtoets WW- stand per 31 dec Deze voorzenng wordt aangewend voor de bekostgng van kosten de voor rekenng van SOPOH komen op het moment dat de nstroomtoets afgewezen wordt door het UWV/PF Per 31 dec bedraagt deze reserve en dekt alle nu bekende utkerngskosten de ten laste van het bestuur gebracht gaan worden. PncewaterftojseCoopers Accountants NV UHslutend voor denlrcattedoeteno«n J Jaarverslag 2011 SOPOH P w c '0 j'

13 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer 3. Toekomstparagraaf Het begrotngsjaar 2012 staat n het teken van de ontwkkelngen bnnen het onderwjs en SOPOH De kwaltet van het onderwjs wordt naar een hoger nveau gebracht Bnnen het beschkbare budget (verkregen ut het opheffen van de onderwjs adves groep) wordt n de formate van het bestuurskantoor mmte geschapen om dt proces van kwaltetsverbeterng te ondersteunen. Er wordt gestreefd naar een kostendekkende begrotng. Het begrote tekort van wordt verrekend me de aanwezge reserves. Door mnder budget voor personeel toe te kennen aan de scholen (-1% van de rjksvergoedng n het schooljaar , -2% n het schooljaar ) worden de oplopende kosten van de BAPO gecompenseerd. Rsco's: Het s nog net bekend wat de neuwe regerng aan bezungngsmaatregelen gaat bedenken en utvoeren. Gezen de economsche stuate kan het zjn dat naast de reeds bekende bezungngen er meer druk op de subsderng komt te stam. tn afwachtng Nerven wordt toegewerkt naar een jaarljks slutende begrotng. Hoewel SOPOH streeft naar het behoud van het leerlngaantal s n de begrotng 2012 rekenng gehouden met een klene terugloop. Deze terugloop s een realstsche Inschattng van het aantal leerlngen per 1 oktober 2012 en opgebouwd ut een prognose per school. - Mogeljke ncdenten op een school kunnen altjd leden tot het plotselnge vertrek van een groep leerlngen MM Staf not) jeé -5*1.200 MMteMlMMMnenMl -2JMM * fweonw -17JtlM0 rmooo SehoolbudttM OLP (ktet. êcti e0O f Slalbmmu bovmuehoalslwhmr Schoolpanbudoct ptnenml PWSOMW SchootbvOgH OW (htd. ICT) lousecoopers Accounlants N.V wor "dentfcatedoetenden < Jaarverslag 2011 SOPOH

14 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer 3.1 Fnancële poste op de balansdatum De fnancële poste op 31 dec wordt beoordeeld aan de hand van kengetallen op stchtngsnveau 3.2 Algemene kengetallen De fnancële poste op de balansdatum 31/12/2011 wordt beoordeeld aan de hand van de kengetallen op stchtngsnveau. De lqudtet (vorderngen+lqude mddelen /gedeeld door de kortlopende schulden ) s 1.85 (was 2.55) en hermee rum voldoende De lqudtet geeft aan n hoeverre SOPOH aan haar verplchtngen op korte termjn (1jaar) kan voldoen. Een rato van 1 s voldoende De solvabltet geeft aan n hoevene de SOPOH aan haar verplchtngen op korte en lange lermjn kan voldoen. De solvabltet 1 (excl. Voorzenngen) s en gedaald ten opzchte van 2010 en rum voldoende om te kunnen voldoen aan de verplchtngen. Oe solvabltet 2 (ncl. de voorzenngen) s 57,81 (was 67,88) en s rum voldoende om aan alle verplchtngen te kunnen voldoen. De kaptalsatefactor s %. Dt s de utkomst van de berekenng: Totaal balans- mnus de materële vaste actva (aanbouw Zevensprong) gedeeld door het Totaal van de baten De commsse Don heeft een onder- en bovengrens aangegeven van 20% - 35%. Het rjk heeft deze sgnalerngsgrenzen overgenomen om schoolbesturen te montoren Een schoolbestuur met een kaptalsatefactor boven de 35% wordt gerekend tot een 'te rjk bestuur de de beschkbare mddelen onvoldoende nzet voor het onderwjs. In de verdere toelchtng s terug te vnden hoe dl resultaat tot stand gebracht s. Wal betreft hel toekomstge beeld van de kaptalsatefactor: we gaan ut van een slutende begrotng met ngang van begrotngsjaar Het streven s de kaptalsatefactor boven de 20% te houden. 3.3 Rscoanalyse en weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bedraagt 16.71% ten opzchte van 24,86 n 2010 Het weerstandsvermogen als jkpunl voor een gezonde fnancële stuate s nmddels achterhaald. Door het mnstere s de commsse Oon ngesteld de met een neuw adves naar bulen s gekomen. Kort gezegd s het adves vergeel het weerstandsvermogen. Om te kunnen bekjken of het aanwezge kaptaal voldoende benut wordt s er de kaptalsatefactor als neuw kengetal geïntroduceerd. Dt getal s de utkomst van het totale kaptaal gedeeld door de totale baten. Er wordt door de commsse Don alleen een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen meegegeven, Voor de solvabltet wordt een ondergrens gegeven van 20%, De ce. Don gaat er van ut dat er meer geïnvesteerd moet worden n het onderwjs, zelfs met de nzet van vreemd vermogen (geleend geld). Voor SOPOH kan gezegd worden dat er voldoende mddelen beschkbaar zjn om te nvesteren n het De nterne rscobeheersng en -controle s als volgt geregeld Alle budgetten zjn gekoppeld aan een budgethouder (algemene drecte, beledsmedewerkers en schooldrecteuren) Lopende het jaar zjn de budgethouders geïnformeerd over de toegekende budgetten en de utputtng Herdoor s edereen In staal de fnancële ontwkkelngen goed te volgen en een beslut te kunnen nemen over hel aangaan van fnancële verplchtngen. In de regulere stafvergaderngen worden de nterne ontwkkelngen besproken en waar nodg bjgestuurd. Over de rsco's s het volgende te zeggen. Leerlngenaantal on formate: het aantal leerlngen n de bassschoolleeftjd daalt de komende jaren n de Haarlemmenneer. Alle SOPOH scholen zetten zch n om het leerlngaantal le stablseren. In de begrotng wordt rekenng gehouden met een Ifcshte terugloop van hel aanta leerlngen. Dt heeft n eerste nstante vooral gevolgen voor de omvang van ons personeelsbestand. In 2011 Is gestart mrt een fexschllenmodel met een pool voor nvallers. In essente houdt dt In dat er éen vaste kern van vaste medewerkers n denst s en een flexbele schl met Pool medewerkers. De Pool medewerkers worden ngezet opde langdurge vervangngen. Rondom de Pool s nog een schl met InvaOére de Inzetbaar zjn voor <lw^^zzzl'z N V nvalwerkzaamheden. De nstroom van neuw personeel verloopt van bulten naar bnr nval werk naar Jaarverslag 2011 SOPOH P w c 12 I

15 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haaremmermeer poot-aanstellng naar een vaste benoemng. Formateplaatsen worden alleen aangeboden aan poolmedewerkers En alleen bj voldoende leerlngen/fnancerng kan er sprake zjn van een vaste aanstellng. Husvestng End 2011 s een neuw meerjarg onderhoudsplan voor de schoolgebouwen opgesteld. Veel sterker dan n het verleden worden voortaan de meerjarge lasten voor het gebouwenonderhoud afgeled van een bouwkundge en/of technsche beoordelng van de noodzaak om al dan net daadwerkeljk onderhoudsactvteten ut te voeren Dt heeft voor het eerst gestalte gekregen n de begrotng voor Door deze veranderng wordt het budget voor klen dageljks onderhoud verlaagd ten gunste van de hervoor genoemde werkzaamheden Vanaf 2012 zal bljken of dt een realstsche opzet s budgettar gezen. Bezungngen Een aantal bezungngen heeft SOPOH reeds verwerkt n de begrotng. Te denken valt aan de groeregelmg personeel de nu op stchtngsnveau bepaald wordt, de bezungng op Bestuur en Management en de druk op de personele vergoedng ten opzchte van de personele utgaven. Onzeker s of de neuwe regerng met bezungngen komt. Door een sterk budgetbeheer en een slutende begrotng volgt SOPOH de fnancerng op de voet De aan de school toebedeelde formatebudgetten worden n het schooljaar gekort met 1% en vanaf het schooljaar met 2% Aan de hand van het fnancële resultaat worden passende maatregelen genomen. PrcewaterhouseCoopere Accountants N V Urtsurfend voor klenlrcatedoeletnden Jaarverslag 2011 SOPOH

16 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer 3.4 Resultaat 2011 en analyse Het resultaat s negatef ten opzchte van negatef n In de begrotng 2011 was rekenng gehouden met een negatef resultaat van Het resultaat s als volgt opgebouwd: Resultaat 2011 SOPOH Degroot werkeljk Scholen/OLP en ICT nkomsten utgaven Resultaat scholen Husvestng nkomsten utgaven Resultaat husvestng Schoolbudget nkomsten utgaven Resultaat schoolbudget Personeel lumpsum nkomsten Exclusef nzet reserve pers. utgaven Resultaat personeel Inzet reserve personeel scholen Bestuurskantoor Inkomsten utgaven Resultaat BK Resultaat ouders Resultaat totaal SOPOH tekort PrcewatertwuseCoopere Accountants N.V. Lhtskleod voor «Jenöfcaledoelefnden I Jaarverslag 2011 SOPOH

17 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmermeer 4. Toelchtngen deelexplotates 4.1 Materële nstandhoudng/olp en ICT scholen SOPOH gaat ut van decentraal budgetbeheer waar het gaat om de drecte schoolbenodgdheden. Het resultaat van de schoolbegrotngen s postef excl het resultaat op personeel De projectsubsdes voor Kunstmenu (gemeente) en taal/rekensubsde en cultuureducate (Rjkssubsdes) staan verantwoord bj de nkomsten en de utgaven. Dat geeft een beeld van meer nkomsten en meer utgaven de per saldo tegen elkaar wegvallen. Het explotateresultaat s verrekend met de reserve ICT, OLP en personeel. 4.2 Husvestng In de begrotng 2011 s voor wat betreft de husvestngslasten utgegaan van een te verwachten postef resultaat van n werkeljkhed s het resultaat negatef utgekomen op Het negatef resultaat s vooral toe te schnjven aan de afrekenng van een aantal husvestngsprojecten (Strategsche Husvestng Projecten SHP, projecten voornameljk gesubsdeerd door de gemeenle) en de afschrjvngskosten voor een verbouwng en meublar. In de begrotng voor 2011 s voor wat betreft de husvestngslasten vooral utgegaan van de ervarngcjfers ut het verleden. Daar staat tegenover dat n 2011 een flnke stap voorwaarts s gemaakt om de ramng van de utgaven n sterkere mate afhankeljk te laten zjn van onderbouwde verwachtngen. In dat decor s end 2011 een neuw meerjarg onderhoudsplan voor de schoolgebouwen opgesteld Veel sterker dan n het verleden worden voortaan de meerjarge lasten voor het gebouwenonderhoud afgeled van een bouwkundge en/of technsche beoordelng van de noodzaak om al dan net daadwerkeljk onderhoudsactvteten ut te voeren Dt heeft voor het eerst gestalte gekregen n de begrotng voor In algemene bewoordngen kan worden gesteld dat het grote moete kost om het gebouwenonderhoud op een goed pel te krjgen, cq. te houden, door de zeer beperkt beschkbare mddelen. Enerzjds heeft dat onmskenbaar le maken met ontoerekende rjksvergoedngen voor de materële nstandhoudng. Maar anderzjds s er ook een relate te leggen met de beledsmatge wjze waarop door SOPOH als zelfstandg verantwoordeljk schoolbestuur, vaak noodzakeljkerwjs, keuzes moet maken n de wjze waarop de voor de organsate beschkbare mddelen worden ngezet In 2011 s wederom een flnke slag gemaakt n het verbeteren van de onderhoudscondte op meerdere scholen. Ook n 2011 zjn n enkele scholen de toletgroepen grondg gerenoveerd en gemodernseerd (mede gesubsdeerd door de gemeente). Daarnaast s volgens plannng bj meerdere gebouwen schlderwerk aan de butenzjde van het gebouw utgevoerd. Verder zjn bj wjze van voorbeelden te noemen: verneuwng van plafondafwerkngen, vloerafwerkngen, verlchtng systemen en terrennrchtngen. Voor een groot deel zjn deze voorzenngen gerealseerd op grond van gemeenteljke toewjzngsbeschkkngen. In de begrotng voor 2011 s rekenng gehouden met het husvestngsbeled zoals dat begn 2006 s vastgesteld. Toentertjd zjn n het husvestngsbeled de verschllende onderhoudskosten opneuw gedefneerd. Dl had tot gevolg dat acht onderdelen tot planmatg groot onderhoud worden gerekend. Andere zaken de welswaar gedefneerd moeten worden als groot onderhoud worden ten laste van het klen onderhoud gebracht. Voor hel butenschlderwerk s een meerjarg onderhoudscontract afgesloten. Het nzcht s echter ontslaan dat het planmatg onderhoud betrekkng moet gaan krjgen op alle onderdelen van het groot onderhoud. In 2011 s een neuw MeerjarenOnderhoudsplan opgesteld waarn dt gestalte heeft gekregen en de vanaf 2012 effectef gebrukt gaat worden. Om de reden zjn net alle onderdelen van het geraamde groot onderhoud utgevoerd n 2011 maar meegenomen n de neuwe meerjarenramng. De volgende onderwerpen zj nader aan de orde gekomen: Er s een neuw meerjarenonderhoudsplan gemaakt op bass van een gebouwenonderzoek. De kosten hervan bedragen rum pncew^mo^oopem Accounu Nv Op dre scholen heeft er schlderwerk plaatsgevonden ut^u^^ ^ntr^mm,^ De zandbakken zjn onderhouden.jö Jaarverslag 2011 SOPOH pwc I I

18 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haaremmermeer Op 1 locate s bj het kantoor de vloerbedekkng verneuwd Op 1 locate s er neuw marmoleum neergelegd In 2011 s een aanvang gemaakt met dverse actvteten om de algehele kwaltet van hel onderhoud van de schoolgebouwen te verbeteren. Slechts bj wjze van voorbeelden zjn te noemen: complete renovate van toletnrchlngen, vervangng van plafonds en verlchtngssyslemen. plaatsng van HR++ solateglas, plaatsng CO vraaggestuurde ventlatesystemen en schlder- en sauswerk n schoolgebouwen Voor een groot deel van deze actvteten stelt de gemeenle subsde beschkbaar. Deze ljn zal n 2012 en volgende jaren op consstente wjze worden aangehouden en nden fnanceel mogeljk verder worden utgebred. Dt enerzjds bnnen de egen krng van SOPOH langs de weg van het meerjarg onderhoudsplan en anderzjds ook n overleg met de gemeente over onderhoudsvoorzenngen welke door de gemeente worden bekostgd. Voor verlchtng zjn extra net voorzene utgaven gedaan ter waarde van In twee openbare scholen zjn noodzakeljkerwjs met gemeenteljke bekostgng neuwe plafonds aangebracht. Van de gelegenhed s gebruk gemaakt om meteen de sterk verouderde conventonele TL-amnaturen voortjdg te vervangen door neuwe armaturen Dat zjn spegeloptekarmaturen met hoogfrequente TL-buzen welke bj een verbeterde lchtopbrengstwaarde crca 35% mnder elektrctet verbruken In 2011 zjn de eerste voorberedngen getroffen om tot vervangende neuwbouw voor de G. Th Retveldschool te komen. De plannen zen er veelbelovend ut. Ook s verder gesproken met de gemeenle over tal van andere voorgenomen husvestngsnvesterngen, zoals bjvoorbeeld vervangende neuwbouw voor de Burgemeester Amersfoordtschool Ook deze plannen gaan de goede kant op. Mnder gunstg was het schoonmaakonderhoud Ofschoon het werk n 2009 aan een tweetal schoonmaakbedrjven s opgedragen op grondslag van gedetalleerde prestateovereenkomsten, was ook n 2010 de kwaltet van dal werk op veel scholen net n orde. End 2010 s besloten een andere weg n te slaan met het schoonmaakonderhoud. In 2009 heeft er een Europese Aanbestedng plaatsgevonden conform de geldende rchtljnen. Overeenkomstg de contractuele opzeggngsbepalmgen, zal voor een aantal scholen afstand worden genomen van de door SOPOH contracteerde schoonmaakbedrjven. Vervolgens zal worden bezen op welke andere wjze het schoonmaakonderhoud kan worden geregeld. De nzet herbj s uteraard hel verbeteren van de kwaltet. In 2011 zjn een aantal Strategsche Husvestng Projecten (SHP) projecten afgesloten waarbj er een bjdrage van SOPOH gemoed s: Obs de Achtbaan Obs Aldoende Obs Twckel Obs Uweg Schoolbudget en gerealseerde bjzondere kosten 2011 Her s een resultaat gerealseerd van , begroot De grootste verschllen worden heronder toegelcht: Rjksvergoedng: s ets lager utgevallen. Afwkkelng Stchtng Vermogensbeheer: In 2011 s de nleg bj de Stchtng Vermogensbeheer afgewkkeld en Is er een negatef resultaat van gerealseerd. In de perode vanaf me 2006 s er aan rente ontvangen. Deze rente s reeds verwerkt m het explotateresultaat van voorgaande jaren. Leonardo: Begroot: , gerealseerd De kosten de te maken hebben met de klenere groepen en extra lesaanbod zjn bovenschools verantwoord. Tot het schooljaar wordt er rekenng gehouden met extra bovenschools budget voor deze vorm van onderwjs. Hema Herna gaat naat de rf school n overleg overlpn met rlf de I Leonardo ennarrn nrers ouders een werkhare werkbare onlnssnn oplossng zoeken ^nekon Talent- en competenlemanagement Jaarverslag 2011 SOPOH PrcewatoftouseCooperï Accoumanls N.V Utsluaend voor Klemmcattedoelelnclen JH^ pwc

19 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haarlemmenneer Begroot , gerealseerd In de loop van 2011 s als bezungngsmaatregel besloten om geen SOPOH brede studedag voor leerkrachten te organseren. In 2011 s er een tweedaagse voor schooldrecteuren georganseerd waarop het beled voor de komende tjd op de agenda heeft gestaan Loonkosten Lo-stagares Begroot gerealseerd In 2011 s besloten het budget voor LIO stagares toe te voegen aan het schoolplanbudget van de scholen. Vanaf het schooljaar worden de kosten voor de nzet van LIO stagares verantwoord va het personeelsbudget van de scholen. Innovate 2015 Begroot gerealseerd In 2011 s er begroot voor nnovateve projecten op school. Een aantal scholen hebben her gebruk van gemaakt door: - verbeterng van de leefbaarhed en servce naar de wjk toe - magotrajecten onder begeledng van een externe begeleder - creëren van een groene school - creëren van rumte bnnen en buten de school voor meer bewegen - meer aandacht voor kunstznnge vormng n en om de school - zorgen voor Hel Beste team van NL Er heeft een flash mob (fltsmeule) plaatsgevonden n alle wjk wnkelcentra en er s een SOPOH pad gemaakt. Elke school heeft een wnkelcentrum 'geadopteerd' en daar met een groep knderen op voor edereen geljke muzek een dansdemonstrate utgevoerd. Rondom elke school s met de SOPOH kleuren een stappenplan geverfd op de stoeptegels Personeelskosten school boven de formate Begroot gerealseerd Daar waar mogeljk wordt eerst onderzocht of personele calamteten op schoolnveau bekostgd kunnen worden Dt heeft geresulteerd n een kostenbesparng. 4.4 Personeel Het negateve resultaat 2011 van wordl veroorzaakt door de stjgende BAPO koslen, de lumpsum vergoedng personeel de net meer de volledge personele kosten dekt en de kosten voor voormalg personeel waarvan SOPOH een kortng krjgt op de rjksvergoedng. De kosten voor BAPO opname lggen hoger dan er aan rjksmddelen bnnenkomt. In de lumpsum vergoedng wordt rekenng gehouden met 2% vergoedng voor BAPO De BAPO opname s ongeveer 3,4% geweest. De rjksvergoedng s en de gemaakte kosten bedragen De reserve BAPO wordt benut om dt fnancële nadeel op te vangen. Vanaf 2012 worden de toegekende formateve mddelen gekort om deze koslen op te kunnen vangen. De scholen hebben voor een bedrag van rum personeel ngezet wat bekostgd wordt ut de egen reserve van de school De krmp-scholen hebben een kortng gekregen op het budget voor personeel en de groe scholen hebben extra budget gekregen om de groe m goede banen le leden. Het beled gercht op beheersng van de utgaven nzake utkerngen na ontslag s als volgt. Medewerkers de ut denst gaan met recht op een WW utkerng worden gemeld bj het partcpatefonds voor de nstroomtoets. Gedurende de perode voor ontslag wordl bj de dosseropbouw al rekenng gehouden met de esen de n hel reglement van het partcpatefonds stelt aan de nspannngsverplchlng van de werkgever. Medewerkers de deeltjd- of volledg ontslag nemen, ondertekenen een verklarng dal zj net herplaatst wllen worden bnnen de organsate Herdoor kan het ontslag gemeld worden bj het partcpatefonds als zjnde, ontslag op egen verzoek en ~ ontstaat er geen recht op WW, I Perodek wordt va de webste van het UWV door P&O gecheckt welke medewerkers een WW utkerng ontvangen en of deze utkerng wordt vergoed door het partcpatefonds. Er wordt een bedrag gereserveerd voor eventuele terugbetalng (met name vanwege rechten de ontstaan zjn ut ontslagen van voor 2009 door slechte dosseropbouw) Rexschllenmocel *r**,,u?,m J'.*" um,mw ' Ulsuteed voor dentfcatedoeterden Jaarverslag 2011 SOPOH pwc 17{JJ 4

20 Stchtng Openbaar Prmar Onderwjs Haa In 2011 s het fexschllenmodel ngevoerd. ^^ ï^j{^d^f r ra^^^9f de bezungngen en het teruglopend aantal leertngen, een dalng van het aantal benodgde leèrkracluen. : Om de mobltet en goede opbouw van het personeelsbestand op de scholen ook n de toekomst te kunnen bljven waarborgen heeft het bestuur naar aanledng van voorstellen hertoe vanut het bestuurskantoor n me 2011 de reorgansate naar het fexschllenmodel vastgesteld. In essente houdt dt n dat er een vaste kern van vaste medewerkers n denst s en een flexbele schl met Pool medewerkers. De Pool medewerkers worden ngezet op de langdurge vervangngen Rondom de Pool s nog een schl met nvallers de nzetbaar zjn voor de korte nvalwerkzaamheden De nstroom van neuw personeel verloopt van buten naar bnnen: van nvalwerk naar een pool-aanstellng naar een vasle benoemng. Formateplaatsen worden alleen aangeboden aan pool-medewerkers. Instroom Neuw A Door deze maner van werken ontstaat er een natuurjke selecteprocedure. Neuwe SOPOH medewerkers voldoen aan het crterum flexbel nzetbaar en zjn breed georënteerd. Medewerkers de n de vaste formate van een school staan hebben zch al bewezen n de praktjk. Ze weten wat ze wllen en kennen de organsate goed. Het model bevordert een natuurjke mobhtel, want ook van bnnen naar buten s mobltet mogeljk (B) zodat de juste persoon op de juste plek komt. PncewotertDuseCoopere Accountants N V Utslutend voor denlfcatedoelenden I Jaarverslag 2(MtSQRft DV Telefoon (023) fax (023) K v.k. 3 P W C nfo sopoh.nl nl..«f

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon Ssmenuettnna aodtrapport over de utkomsten tand,, wetteljke taek ten aanzen van begrogngshookstuk 56 Fnancert 20, Mnstere von Fnancen Bjlage Rjksaudtdenst Mnstere van Fnanan Colofon Samenvattend audtrapport

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventenummer: F.01/16/436 Toezchtzaaknummer: NL:TZ:0000007791:F001 Datum utspraak: 30-08-2016 Curator: mr. C.A.M. de Brujn R-C: mr. S.J.O. de Vres Algemeen Gegevens ondernemng Gerechtsdeurwaarderskantoor

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft Regelng theoretsch solvabltetscrterum levensverzekeraars Wft Regelng van de Mnster van Fnancën van FM aar/0000 M, drecte Fnancële Markten, houdende regels betreffende scenaroanalyses en berekenngswze van

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -".)

ERNST&YOUNG. [Ind.nr.: I [ Olass nr.: TE REN. DOOF R KOPI E AAN:. - -.) 1 ERNST&YOUNG Ernst & Young Accountants LLP Meander 861 6825 MH Arnhem Postbus 30116 6803 AC Arnhem Tel.: +31 (0) 88-407 6197 Fax: +31 (0) 88-407 6005 www.ey.nl Het College van Bestuur van Stadsrego Arnhem

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie