D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat"

Transcriptie

1 D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat

2 Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase

3 f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte Betuweroute 4. Management Groep - Rego 5. Management Groep - Centraal 6. Overlegorganen 7. Sleutelfunctes 8. mplementate Bjlage. Bjlage 2. Bjlage 3. Sturngsndcatoren Toedelng zwaartepunten bnnen het MT MGBR mplementate N.b Alle n dt document voorgestelde ontwkkelngen van de projectorgansate zjn door de stuurgroep, bestaande ut de Project drecteur, de drecteur Realsate, de Regomanagers en manager Technek en Ontwerp, van 2 november 999 goedgekeurd. De formele beslutvormng zal plaatsvnden n het voortgangsoverleg op bass van een aangepaste verse van het "groene boekje" waarn structuur en werkprocessen van de Projectorgansate Betuweroute zjn vastgelegd. Dt document dent dan ook utslutend als nput hervoor. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase JJ

4 l l f t l l t. nledng De utvoerng van de aanleg van de Betuweroute s op weg naar zjn volle omvang. Daarmee berekt de ontwerp en voorberedngfase van de voorafgaande jaren zjn afslutng. n de ntate- en condtefase was centrale sturng vanut Utrecht domnant n de organsatestructuur verankerd. n de realsatefase s decentrale sturng vanut de rego nodg. Deze overgang vraagt om een aanpassng van de projectorgansate. n jun jl. heeft de stuurgroep organsateontwkkelng Betuweroute het plan van aanpak "endbeeld organsateontwkkelng Betuweroute" goedgekeurd. n dt plan staan de kaders en de hoofdljnen van de gewenste en besloten organsateontwkkelng aangegeven. Dt plan s de bass voor, onder meer, het ontwerp van een adequate sturngs- en organsatestructuur en de daaraan gekoppelde (her)verdelng en aanscherpng van taken bevoegdheden tussen de verschllende onderdelen van de projectorgansate (PDBR, MgBr-centraal en de rego's). De jurdsche, contractueel vastgelegde en/of overeengekomen structuur zoals deze tussen en bnnen het Mnstere van Verkeer en Waterstaat enerzjds en de NS anderzjds s vastgelegd, bljft onverkort gelden als kader voor de verdere nvullng en aanpassng van de organsate. '" Functoneel prog. van esen Opleverdata Aanlegbegrotng Overge randvoorwaarden Jurdsche structuur van de organsate contractueel vastgelegd en/of overeengekomen Technsch prog. van esen Vgerend plan / RFO Masterplannng Aanlegbegrotng regonaal Contracterngsplan Overge kaders en normen Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

5 f t De formele beslutvormng over het project vndt utslutend n het voortgangsoverleg tussen de Projectdrecteur als opdrachtgever en de Drecteur Realsate als opdrachtnemer plaats. Dt zogenaamde "zandlopermodel" kan alleen functoneren als de beslutvormng goed s voorbered en afgestemd met alle betrokkenen bnnen de gehele projectorgansate. Met de ontwkkelng van het "collega-model" s, met name n de losmaakfase van het organsateontwkkelngsproces, de samenwerkng tussen de PDBR en de MgBr zodang verbeterd dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. n de ontwerpfase van het organsateontwkkelngsproces hebben de beden drecteuren topdown aangegeven hoe de organsate- en overlegstructuur er ut gaat zen. (ze het plan van aanpak). Ook hebben zj aangegeven dat het sturngsmechansme zch rcht op de aspecten tjd, scope, geld en kwaltet. Bottum-up s bezen of wat top-down s aangegeven valde s, met name vanut de rego gezen. n dt learnng by dong proces bljkt dat er n onvoldoende mate sprake s van een afgestemde projectbrede sturng op de genoemde ver aspecten. Dat maakt een verdere versterkng van de organsate qua structuur, kwalteten en gedrag noodzakeljk. n de achterlggende maanden s n een proces van nteracte met alle sleutelfunctonarssen bnnen de project organsate gezocht naar de maner waarop dt zal moeten gebeuren. De weerslag en de beslutvormng herover s n de volgende hoofdstukken voor de PDBR, de MgBr-rego's en MgBr-centraal verder utgewerkt. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

6 t t t l 2. Ontwerpprncpes Het ontwerp van de neuwe projectorgansate, nodg n de realsate fase, s gebaseerd op de volgende 4 pjlers: Multproject Het project Betuweroute s een multproject. Dat wl zeggen dat er bj de nrchtng van de projectorgansate van wordt utgegaan dat overkoepelend management van de verschllende onderdelen van het project voordelen oplevert. Voordelen de net behaald worden als de onderdelen als zelfstandge projecten gemanaged zouden worden. De voordelen van het multproject komen tot utdrukkng n: > De samenhang > De coördnatemechansmen > Overkoepelend management ntegraal management Ten aanzen van de sturng van het project maken de ljnmanagers ntegrale afwegngen tussen alle relevante aspecten. De verantwoordeljkhed van edere ljnmanagers betreft dan ook al deze aspecten. Het zwaartepunt prncpe respecteveljk "decentraal, tenzj..." De Betuweroutebrede ntegrale verantwoordeljkhed van de ljnmanagers wordt bj de MgBr mede vormgegeven door toepassng van het zwaartepunt prncpe. De beledsmatge en / of operatonele aansturng van thans nog centraal utgevoerde actvteten wordt tussen de verschllende leden van het MT-MgBr verdeeld aan de hand van het zwaartepunt prncpe. Span of control Om het project goed te kunnen aansturen bnnen een beheersbare span of control zjn n het verleden de contractclusters ngedeeld n een aantal rego's. Alleen zo kan de synerge van de deelprojecten optmaal worden benut. De onderlnge samenhang tussen de deelprojecten wordt nadrukkeljk tot utng gebracht n de werkwjze en de organ satestructuur. Naast deze 4 pjlers heeft het management van de projectorgansate aangegeven dat op strategsch nveau wordt gestuurd op: Tjd Scope Geld Kwaltet. De organsatestructuur en de werkprocessen worden opgebouwd rondom deze ver sturngsaspecten. Deze ver aspecten zjn dan ook, zowel bj de PDBR als bj de MgBrcentraal als bj de MgBr-rego's, verankerd n de neuwe projectorgansate. Voor elk van deze sturngsaspecten wordt het werkveldoverleg, zoals dat s beschreven n het hoofdstuk 6 overlegorganen, ngercht. n bjlage s beschreven hoe met behulp van sturngsndcatoren sturng op de genoemde aspecten plaats vndt. Bj de opbouw van de organsate wordt verder een ondersched gemaakt n een deel waar het accent lgt op beheren en een deel waar het accent lgt op antcperen c.q. pro-actef reageren. Er zal sprake zjn van een spannngsboog tussen beheren en antcperen. Deze spannngsboog zorgt voor alerthed en een constante afwegng tussen de voortgang en utputtng enerzjds en het nspelen op de ontwkkelngen n de omgevng anderzjds. Met kwaltet wordt de kwaltet van de organsate bedoeld, dat s dus breder dan de kwaltet van de output. Organsateontwkkelng Betuweroute 3 Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

7 t 3. De Projectdrecte Betuweroute Kerntaken De PDBR heeft n haar rol als deskundg opdrachtgever zorg te dragen voor adequate functonele specfcates van "de bestellng" de daarbj behorende fnancële mddelen en poltek en bestuurljk draagvlak op centraal nveau. Om dt te realseren worden de volgende hoofdtaken onderscheden: Beheren Antcperen Montoren Netwerken Advseren Alle taken en werkzaamheden de net onder een van de hoofdtaken thushoren worden afgestoten naar de MgBr. Karaktersteken De PDBR heeft overzcht over alle facetten, over de volle breedte van het project. Dat betreft de gang van zaken n het her en nu als ook de verwachte ontwkkelng. Dt kan net anders dan een overzcht op hoofdljnen zjn. De PDBR opereert met name strategsch, s generalstsch en net detallstsch. De specalsten ztten net bj de PDBR maar elders n de projectorgansate. De PDBR s er op gesptst dat de aspecten tjd, geld en scope evenwchtg aan bod komen n de beslutvormng, n de utvoerng van besluten en n de rapportages. Bnnen de PDBR s er sprake van een constante dscusse over wat geconsoldeerd moet worden en wat aangepast moet (kunnen) worden. De eerder genoemde spannngsboog tussen beheren enerzjds en antcperen anderzjds s her op gercht. Het moet dudeljk zjn dat een project n utvoerng zch moeljker laat redresseren. Er zjn dan, vanut projectmanagement oogpunt, grenzen aan het fnanceel bestuurljk wjzgen van de kaders. Met dt gegeven als utgangspunt wordt bj "scope" ngespeeld op de sgnalen ut de omgevng en op de sgnalen ut de toekomst. Daar vloeen voorstellen voor het wjzgen van het FPvE ut voort. n veel gevallen zal een wjzgng van het FPvE consequentes hebben voor "tjd" en "geld". n de beherende hoek van de organsate zal gereageerd worden met: "ja maar gelet op wat mogeljk of onmogeljk s gezen de eerder gegeven kaders". Op deze wjze ontstaat bnnen de PDBR een goede dscusse en een optmale afwegng. De PDBR zal tevens van voldoende omvang en kwaltet moeten zjn om de "geheugen functe" met betrekkng tot de gang van zaken van het project te kunnen waarmaken. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

8 f Structuur Hoofd Projectcontrol Tj Ge Bedrjfsvoerng Kwaltet Project Drecteur Drecteur Realsate Manager Communcate Manager Beled en Stratege Scope Bovenbouw Jurdsche zaken FPvE Condtes Omgevng Het hoofd Projectcontrol bewaakt en montot op de aspecten "tjd", "geld" en "kwaltet". Het betreft zaken als: Plannng (met de enddata.) Voortgang van het project Begrotng (met endstanden) Utputtng Kasrtme Budget Fnancële prognoses Handhavng procedures Procesaudtng Kwaltetsborgng Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase Corporate stratege Perscontacten Advserng nterne communcate

9 De manager Beled en Stratege rcht zch onder meer op: Scope (ontwkkelng) Bovenbouw (nvullng rol deskundg opdrachtgever) Jurdsche zaken FpvE (bewakng) Condtes Omgevng (netwerk utbouw en onderhoud) De manager communcate rcht zch ondermeer op: Corporate stratege Perscontacten Advserng nterne communcate Daarnaast s hj verantwoordeljk voor een perfecte afstemmng van alle communcateve utngen Betuweroute breed. Om dt te realseren zal de Manager Communcate aangeven op welke wjze de communcate functe moet worden belegd n de organsate. De secretars rcht zch ondermeer op: Voorbereden voortgangsoverleg Coördnate kamervragen Algemene ondersteunng projectdrecteur Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

10 4. MgBr-rego Bj de nrchtng van de organsate van de rego's wordt teruggegrepen op de n hoofdstuk 2 genoemde pjlers. Om de voordelen van overkoepelend management maxmaal ut te buten s bj de nrchtng van de projectorgansate besloten als laagste coördnatepunt en punt waarop ntegraal management wordt toegepast te kezen voor het nveau van de regomanager (ze plan van aanpak Collega-model). De bnnen de rego opererende contractmanagers hebben een prestateverantwoordeljkhed nl. het utvoeren van een met de aannemer gesloten contract. De bovencontractuele nterfacng en coördnate vndt plaats op het nveau van de rego. Om zjn prestateverantwoordeljkhed te kunnen waarmaken wordt de contractmanager ondersteund door een contractteam. Bnnen het contractteam treedt de contractmanager op als "sturende" verantwoordeljke voor de utvoerng van het contract. De verantwoordeljkhed voor de adequate vakkundge bemensng van de contractteams berust bj de lednggevenden van de betreffende dscplnes en utendeljk bj de regomanager. Herdoor kan er een ntegrale afwegng over de contracten heen worden gemaakt. Van groot belang s de wsselwerkng tussen de onderbouw en bovenbouw. Door de benoemng van een functonars de n de rego explcet de verantwoordeljkhed draagt voor deze "nterfacng" wordt voorzen n de benodgde afstemmng. Kerntaken De rego's hebben de volgende hoofdtaken: Realseren van het project Beheersen Afstemmen (projectbreed) Rapporteren (ntegraal) Regonaal netwerken Het overkoepelend management van de MgBr bestaat ut het MT. De Regomanagers maken deel ut van het MT. Zj zjn ntegraal verantwoordeljk. Dt betekent dat de regomanager gaat over alles wat er bnnen zjn rego gebeurt. Als MT - ld draagt hj ook verantwoordeljkhed voor het relen en zelen van het project als totaal. Dt laatste verest dat de regomanagers zowel het regonale, als het Betuweroute belang behartgen, waarbj het hoger belang voorop dent te staan. Samenhang en coördnate worden bevorderd door organsatebrede kaders, normen en nstrumenten te hanteren. Deze worden vastgesteld door het MT op adves van (centrale) staven. Karaktersteken De regomanager s verantwoordeljk voor alle aspecten van de realsate n zjn rego. Dat wl zeggen dat de regomanager er voor zorgt dat de feteljke realsate bnnen het budget, volgens specfcate en op tjd tot stand komt. Echter, ntegrale verantwoordeljkhed betekent dat de regomanager zch op een breder terren beweegt dan alleen de technsche realsate. Ook onderwerpen als het maatschappeljk draagvlak n de rego, de nvloed van de poltek, e.d. behoren tot zjn competente. De herna volgende fguur brengt de taken en verantwoordeljkheden, opgebouwd vanut de kerntaken, n beeld. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

11 Taken en verantwoordeljkheden van de rego: De ntegrale verantwoordeljkhed kan tevens betekenen dat de regomanagers, als MT ld, soms de beledsmatge (portefeulle) en / of operatonele sturng draagt voor de Betuweroute brede stafactvteten, (de zwaartepuntgedachte). Voor toedelng ze bjlage 3. Structuur n het algemene organsateschema van de rego komen de volgende aspecten naar voren: er s per rego één ntegraal verantwoordeljke regomanager. Onder de endverantwoordeljkhed van de regomanager vallen de onderdelen Regocontrol, Bedrjfsbureau, Communcate, Planontwkkelng, Stafbureau en het contractmanagement. Een contractmanager geeft ledng aan een of meerdere contractteams. De onderlnge samenhang komt nadrukkeljk tot utng door contractteams prmar samen te stellen mddels dscplnare toewjzng vanut de rego-organsate onderdelen Regocontrol, Bedrjfsbureau, Communcate en Plantontwkkelng. Herbj kunnen de regomedewerkers n meerdere contractteams deelnemen, elk voor een afgesproken deel van hun nzetbare tjd. Naast functes vanut genoemde rego-organsate onderdelen kunnen de volgende functes voorkomen bnnen een contractteam: Assstent - contractmanager Secretaresse Contractsecretars Bouwadmnstrateur Coördnator NS Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

12 Rego structuur: Kwaltet & velghed Condtes Jurdsche zaken Regocontrol Bedrjfs bureau Fnanc/en Plannjhg Rscomanagement Specnïcates Referentes Ranmortages Koytenman agement 4. Verdere utwerkng Rego Manager Contract manager Communcate Secretaraat nformate Automatserng Archef Projectvoorlchtng Bouw communcate nterne communcate Plan ontwkkelng Scope-ontwkkelng Bovenbouw Omgevng Per zal de rego mdden - west volledg geïntegreerd zjn met rego West. Randvoorwaarden herbj zjn het doorgaan van het Allantecontract en het volledg n utvoerng zjn van het contract Sophatunnel. ngroe zal geledeljk plaatsvnden op bass van een plan over het neenschuven van de organsates zowel op het punt van de personele nvullng als de husvestng. Tot dan wordt vastgehouden aan ver rego's. Het takenpakket dat onder verantwoordeljkhed van de regomanagers valt s opgebouwd ut kerntaken en zwaartepunt-taken. De kerntaken hebben betrekkng op de regonale verantwoordeljkhed van de regomanager en omvatten het management van de contracten n utvoerng. De zwaartepunt-taken hebben betrekkng op de overkoepelende managementverantwoordeljkhed van de regomanager, (ze bjlage 2) Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

13 5. MgBr-centraal Kerntaken De MgBR-centraal heeft de volgende hoofdtaken: Consolderen. Beheersen / controleren Kaderstellng Rapporteren Netwerken Faclteren / advseren Karaktersteken De MgBr-centraal s een klene en hoogwaardge organsateeenhed. Hj bestaat enerzjds ut de medewerkers de de drecteur Realsate ondersteunen n zjn rol en taak als drecte en anderzjds ut de actvteten de projectbreed worden utgeoefend ut oogpunt van: Bevoegdhed / mandaat Beschkbaarhed hoogwaardge expertse Effcency / pragmatsme / unformtet Kaderstellng Het s de plek waar zaken bjeenkomen zodat een totaal overzcht van de gang van zaken n het project ontstaat. De MgBr-centraal regsseert en faclteert projectbrede werkprocessen. Voorts s de MgBr-centraal advseur van zowel de Drecteur Realsate, als van de Regomanagers. Deze werkwjze s met name van toepassng op dat deel van de projectwerkzaamheden de n utvoerng genomen zjn. De engneerng van de bovenbouw verest nog veel specfeke aandacht. Hertoe wordt centraal dan ook een sterke organsate-eenhed n stand gehouden. Na de engneerngsfase zal ook voor bovenbouw het accent verschuven en zullen de werkzaamheden van het centrale organsate onderdeel bovenbouw worden teruggebracht tot de hervoor genoemde karaktersteken. n het MT - MGBR zjn naast de ljnmanagers (DRB en Regomanagers) de managers Communcate, Projectbeheersng en Technek & Strategsche Ontwkkelng opgenomen. De manager Projectbeheersng s tevens waarnemend DRB bj absente / utval van de DRB en beschkt n voornoemde gevallen over de benodgde volmachten en mandaten. Organsateontwkkelng Betuweroute \Q Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

14 Structuur: Contractzaken Grondverwervng & Schade compensate Vergunnngen & Convenanten Planologe ca. Project beheersng Jurdsche zaken Fnfncën Plafmng comanagement Specfcates ferentes apportages Drecteur Realsate Communcate Scope-ontwkkel Onderbouw Bovenbouw Omgevng Drectesecretaraat nformatemanagement Personeel & organsate Kwaltet & Velghed (centraal) Archef Facltar management Advserng Stratege bouwcommuncate nterne communcate Technek en Strategsche ontwkkelng Het beherende deel van de organsate rcht zch met name op de consoldate en de beheersng van de referentedocumenten, de masterplannng en de perodeke rapportages. Onder het proacteve deel vallen beledsontwkkelng en een overkoepelende vse voor de toekomst. Voor het aspect scope s de MgBr - centraal verantwoordeljk voor vertalng van functoneel naar technsch programma van esen, jurdsche zaken (beherend deel) en daarnaast voor mago en beeldvormng rondom de aanleg van de Betuweroute en het ontwkkelen van omgevngsscenaro's, (proactef deel)voor het aspect geld betreft dt de consoldate van fnancële nformate en de rapportage (beherend deel) en de prognose endstand (pro-actef deel).bj Technek en Strategsche ontwkkelng worden de technsch nhoudeljke advserng en toetsng van de aangeleverde producten utgevoerd en de Betuweroutebrede ontwkkelngen n de gaten gehouden, erop geantcpeerd en aangestuurd. Ook de bevorderng van de flexbltet van de MgbR s het domen van Technek en Strategsche Ontwkkelng. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

15 Verder betreft dt verbeterngsbeled n algemene zn. Tot het takenpakket behoort tevens de ntegrale projectbrede voorberedng van het traject tot contracterng van de bovenbouw. Organsateontwkkelng Betuweroute 2 Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

16 6. Overlegorganen. 6. Formeel overleg. Voortgangsoverleg Deelnemers: Projectdrecteur en drecteur Realsate en bede drectesecretarssen en op ad hoc bass managers op verzoek / utnodgng. Secretaraat: drectesecretars Frequente: maandeljks Stafoverleg Project Drecte Deelnemers: Projectdrecteur, hoofd Projectcontrol, Manager Communcate, manager Beled en Stratege en de Secretars. Secretaraat: Secretars Frequente: wekeljks Managementteam MgBr Deelnemers: Drecteur Realsate, Regomanagers, manager Projectbeheersng, manager Technek en Strategsche Ontwkkelng en Manager Communcate. Secretaraat: drectesecretars DRB Frequente: 2 wekeljks Stafoverleg MgBr Deelnemers: manager Projectbeheersng (voorztter), manager Stafbureau, hoofd Fnancën Hoofd Plannng en Rscomanagement, manager Jurdsche Zaken, hoofd Bovenbouw, hoofd Onderbouw. Secretaraat: Projectbeheersng Frequente: 2 wekeljks Regoteam overleg Deelnemers: Regomanager, Manager Regocontrol, Manager Planontwkkelng, Manager Communcate, Hoofd Bedrjfsbureau, Hoofd Stafbureau, Contractmanagers. Secretaraat: Rego Frequente: 2 wekeljks. Overleg Bovenbouw Deelnemers: Drecteur Realsate, Hoofd Bovenbouw, manager Technek en Strategasche ontwkkelng. Secretaraat: Technek en Strategsche ontwkkelng Frequente: 2 maandeljks RCO Deelnemers: Drecteur Realsate, manager Projectbeheersng, hoofd Fnancën, hoofd P&R, Drectesecretars DBR, delegate Rego (naar goeddunken). Secretaraat: Rego Frequente: 2 maandeljks Organsateontwkkelng Betuweroute 3 Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

17 Sturngsgesprek Deelnemers: Drecteur Realsate, Drectesecretars DRB, Regomanagers, manager Projectbeheersng, manager Technek en Strategsche Ontwkkelng, Ledng Jurdsche Zaken. Secretaraat: Projectbeheersng Frequente: kwartaal Rapportage: Bass voor deze gesprekken s de ntegrale rego rapportage. 6.2 nformeel overleg Verbeterng van de beslutvormng en verbeterng van de sturng van het project Betuweroute zjn de twee centrale thema's van de organsateontwkkelng de heeft geled tot de n dt stuk gepresenteerde organsatemodel. Randvoorwaarde voor deze verbeterng van de beslutvormng en sturng s dat op alle nveaus van de projectorgansate geantcpeerd kan worden op de (gewenste) beslutvormng. Met de grote vorderngen de enerzjds zjn gemaakt tjdens de organsateontwkkelng (bekend als "het collega-model") met betrekkng tot de verbeterng van de cultuur van elkaar opzoeken en collegaal samenwerken bnnen de hele projectorgansate en anderzjds de n dt stuk gepresenteerde neuwe projectstructuur s deze randvoorwaarde voldaan. Het complexe werkveld, de ogenschjnljk tegengestelde belangen en de regonale spredng maken het absoluut noodzakeljk dat met name functoneel samengestelde groepen medewerkers, daar nodg, zorgdragen voor afstemmng, voordat tot beslutvormng wordt overgegaan. Er zal dan ook voor elk van de dscplnes bnnen de projectorgansate een werkveldoverleg n het leven worden geroepen. Aan deze werkveldoverleggen wordt deelgenomen door medewerkers de op de verschllende nveaus bnnen de projectorgansate belast zjn met de zelfde taken. Bnnen de organsatestructuur s hermee optmaal rekenng gehouden. Het werkveldoverleg dat met een vaste regelmaat bjeen zal komen en dat n specale stuates snel valt te actveren zorgt voor effcënte en snelle projectbrede afstemmng op eder gewenst moment. Organsateontwkkelng Betuweroute 4 Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

18 7. Sleutelfunctes Ut het n voorgaande hoofdstukken beschreven ontwerp van de organsate en de belangrjkste werkprocessen kunnen de voornaamste sleutelfunctes beschreven worden. n onderstaande tabel zjn per hoofdonderdeel van de Projectorgansate Betuweroute deze functes ngevuld. PDBR Projectdrecteur Hoofd Projectcontrol Manager Beled en Stratege Manager Communcate Secretars MgBr-centraal Drecteur Realsate Manager Projectbeheersng Manager Technek en Strategsche Ontwkkelng Manager Communcate Hoofd Jurdsche Zaken Hoofd Stafbureau Rego Regomanager Manager Regocontrol Manager Planontwkkelng Manager Communcate Hoofd Bedrjfsbureau Hoofd Stafbureau Contractmanager Naast de gangbare esen met betrekkng tot kenns en vaardgheden worden ten aanzen van de bemensng van deze functes ook esen gesteld met betrekkng tot gedragskenmerken. Voor edere functe wordt door de Projectdrecteur en de Drecteur Realsate gezamenljk een gedragsprofel opgesteld. Dt gedragsprofel vormt een kader bj functonerngs- en beoordelngsgesprekken. Ook bj de selecte van neuwe functonarssen geldt het gedragsprofel als een belangrjk kader. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase 5

19 Voor de selecte van neuwe functonarssen wordt een ad-hoc team samengesteld dat naar behoefte acteert bestaande ut: De Projectdrecteur De Drecteur Realsate Eventueel een andere functonars Eventueel een extern advseur De drect betrokken ledng 8. mplementate De neuwe verantwoordeljkhedsstructuur treedt per januar 2000 n werkng. n de eerste helft van 2000 zullen de andere organsatorsche aanpassngen, verplaatsngen van personeel, herhusvestng e.d. plaatsvnden. n de perode tot januar 2000 zal een zorgvuldg communcatetraject naar de medewerkers worden ontworpen en utgevoerd. Vanaf januar 2000 zal de Drecteur Realsate utslutend nog ntegrale plannen en ntegrale rapportages behandelen. De tot op heden gebrukeljke facetrapportages worden afgeschaft. n de ntegrale plannen en rapportages zullen alle facetten n hun samenhang beschreven worden. Dt betekent dat ook de regomanagers per januar utslutend ntegrale plannen opstellen en rapporteren. Voor utwerkng van het tjdschema wordt verwezen naar bjlage 3. Organsateontwkkelng Betuweroute 6 Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

20 Bjlage : Sturngsndcatoren Sturngsndcatoren zjn als het ware de metertjes op het controlepaneel. Zj geven de bestuurder de benodgde nformate om te kunnen beslssen aan welke knoppen gedraad moet worden om n het juste spoor te bljven. De sturngsndcatoren n het Betuwerouteproject geven de managers aan waar acte genomen moet worden. Bj de keuze van de sturngsndcatoren zjn twee dngen belangrjk: Ze moeten n ljn zjn met de sturngsflosofe, welke s utgewerkt n het Besturngsmodel Managementgroep Betuweroute van 4 januar 999. Het aantal moet beperkt zjn ("we duzend dngen stuurt, stuurt nets"). Sturng vndt plaats op dre nveaus, zoals n onderstaande fguur aangegeven: Strategsche sturng / \ / Tactsche \ / sturng \ jseerd op een voel g s gebaseerd op een feten en kengetallen / \ V atonele sturng s gebaseerd op / Operatonele sturng \ nformate n dt document gaat het om de sturngsndcatoren op strategsch nveau. Later vndt doorvertalng op tactsche nveau plaats naar elk werkveld (fnancën, plannng, condtes, communcate enz.). Utendeljk wordt op operatoneel nveau de nformate verzameld waarmee de ndcatoren gekwantfceerd worden. Op dat laagste nveau wordt beslst welke nformate nodg s en welke systemen gebrukt worden. Zoals reeds eerder s aangegeven wordt er op het strategsche nveau gestuurd op: Tjd, scope, Geld en Kwaltet. Deze aspecten zjn te algemeen om als sturngsndcator te kunnen hanteren. Daarom s elk van deze ver hoofdaspecten nhoud gegeven door een verbjzonderng naar een aantal onderlggende subaspecten. Op dat nveau worden de sturngsndcatoren geformuleerd. Heronder s een meer gedetalleerde beschrjvng gegeven van de aspecten van sturng op het strategsche nveau. Organsateontwkkelng Betuweroute \*] Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

21 n een sere blaterale gesprekken s elk van de bede drecteuren, de regomanagers en een zestal managers bj de PDBR en de MgBr-centraal gevraagd aan de hand van de sturngsaspecten een beeld te geven over hoe het project er voor staat. Per sturngsaspect hebben zj dat met dre kleuren aangegeven: Rood: Het zt net goed Oranje: Het s onzeker of het goed zt Groen: Het zt goed Alle menngen zjn n een overzchtstabel [ze onder] samengebracht, zodat dudeljk s waar de nzchten overeenstemmen en waar de nzchten verschllen. n een managementbjeenkomst wordt het totaalbeeld bepaald. De met rood en oranje aangedude aspecten n dt totaal beeld zullen met de nodge actes naar "groen" worden (bj)gestuurd. De boven beschreven procedure zal gedurende de utvoerng van het project regelmatg worden herhaald. omschrjvng aspecten van sturng op strategsch nveau Sturen op TJD Aspecten van sturng Masterplannng Omslag onder-bovenbouw Feteljk gerealseerd Vermoedeljke loop Beschkbaar Realstsche enddatum Sturen op SCOPE Aspecten van sturng: Afwjkngen FpvE Maatschappeljk draagvlak Poltek draagvlak Explotate Performance Sturen op GELD: Aspecten van sturng Aanleg begrotng Realsate Prognose utgaven Budgetten Prognose endstand Sturen op KWALTET: Aspecten van sturng Flexbltet organsate Pro actef gedrag Velghed Afstemmng Omschrjvng Oordeel over robuusthed, gedetalleerdhed en betrouwbaarhed Tjdg gereed komen van de onderbouw. Ten opzchte van plannng en enddatum Geljkmatge spredng actvteten, geen opeenhopng rond enddatum ntële extra capactet nzetbaar om geplande enddatum te realseren Enddatum masterplannng realstsch Omschrjvng Relate TpvE, dscplne n meldng afwjkngen, betrouwbaarhed FpvE. Mate van acceptate en vernnerljkng, van bedregngen naar kansen. Mate van polteke acceptate en vernnerljkng. Benuttng kansen de kansen rendabele explotate vergroten. Prestates van de organsate als totaal. Omschrjvng Oordeel over robuusthed, gedetalleerdhed en betrouwbaarhed s gedaan met het geld wat gedaan moest worden Geprognostceerd kasrtme versus feteljke geprognostceerde utgaven. Beschkkngsbedrag / gerelateerde budgetten realstsch / toerekend. Realstsch Omschrjvng Vermogen om n te spelen op veranderngen Van reageren op naar regevoerng over met behulp van alternateven. Moraal nalevng procedures door organsate waarborgt velghed n bouwput. Horzontale en vertcale afstemmng bnnen de projectorgansate. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase 8

22 nformate functe Communcate functe Hoe worden belanghebbende organsates geïnformeerd. Hoe wordt ntern en extern gecommunceerd. Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase 9

23 Tjd Scope Geld Kwaltet aspecten van sturng TOTAAL masterplannng omslag Onder-Bovenbouw feteljk gerealseerd vermoedeljke loop beschkbaar realstsche enddatum TOTAAL afwjkngen FFVE maatschappeljk draagvlak poltek draagvlak explotate performance TOTAAL aanlegbegrotng realsate prognose utgaven budgetten prognose endstand TOTAAL flexbltet organsate pro actef gedrag velghed afstemmng nformate functe communcate functe Proj. dr. man. proj.cont oordeel over de organsate als totaal man. Comm. Dr. utv. RM West RM MW RM MO RM Oost man. T&O man. Cond. man. Bedrv. man. Fn. Rood = het zt net goed Oranje = het s onzeker of het goed zt Groen = het zt goed Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase 20

24

25 Bjlage 2: Toedelng zwaartepunten bnnen het MT-MgBr. Actvtet Kabels & Ledngen Bodemsanerng Archeologe Gevelsolate & Sloop Kwaltet & Velghed nformatemanagement Beledsmatg H. Grund G. van Tol Zwaartepunten Operatoneel Hoofd Stafbureau Hoofd Stafbureau Beledsmatg = als portefeullehouder / voorztter stuurgroep Operatoneel = dageljkse ledng / sturng Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase Beledsmatg en Operatoneel Regomanager MO Regomanager Oost Manager Strategsche Ontwkkelng & Technek Regomanager Oost 22

26 _ Bjlage 3. mplementate Communcate en mplementate plannng 5/ beslutvormng organsate ontwkkelng MgBr 9/ vastleggen beslutvormng 0/ opstellen agenda stuurgroep vergaderng 2/ opstellen voorstel vereste kwartermakers 2/ stuurgroep vergaderng - formele vaststellng organsate ontwkkelng - accorderen communcate en mplementate plannng 5/ grootschalge communcate - zeepkst sesse 's mddags te Utrecht door DRB, voor e en 2e managementlaag MgBr. - handout / sheets t.b.v, 2e communcate ronde door bovengenoemden aan hun medewerkers gereed - ntranet - 'ets leuks' v.a. 5/ mplementate gesprekken. Deze denen te zjn afgerond op 28/. Ze bjgevoegde gespreksplanner en agenda. /2 functe taken, bevoegdheden en verantwoordeljkheden voor de neuwe organsate utwerken en vaststellen en samenbrengen n één formateplan 3/2 stuurgroep vergaderng: beslutvormng mplementateproces v. a. 3/2 - utwerken "socaal plan" - belangstellngregstrate - aanpassen kwaltetssysteem [Kwaltetshandboek en Procedures] 5/2 matchng //00 offcële ngangsdatum neuwe organsate - publcate neuwe Kwaltetshandboek (Procedures volgen kort daarop) Er denen gesprekken te worden gehouden door oude en neuwe managers en betrokken hoofden van stafafdelngen om gevolgen van de organsate ontwkkelngen te specfceren en concretseren. Deze gesprekken vnden plaats n de perode 5/ - 28/. Ten behoeve van een effcënte en heldere beslutvormng s een standaard agenda samengesteld en zullen de gesprekken worden bjgewoond door een vertegenwoordger ut de procesgroep of van de afdelng K&O [MgBr]. Heronder volgt de gespreksplanner t.b.v. utwerkng en mplementate Organsate Ontwkkelng. Vervolgens wordt de standaard agenda gegeven. Organsateontwkkelng Betuweroute 23 Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase

27 Afdelng Centraal Fnancën Condtes Kabels en Ledngen B odemsanerngen Archeologe Gevelsolate / sloop GJZ grondverwervng vergunnngen planschade / nadeelcompensate convenanten planologe Bedrjfsvoerng nformate Management Facltare zaken Archef Kwaltet & Organsate Personeelszaken Contractzaken Velghed en Externe kwaltet Bouwjurdsche en aanbestedngszaken Algemeen beled Drecte Secretaraat Technek en Ontwerp Onderbouw Gesprekspartners PK toetst plan van FvD MM + JD + Pl-K&L MM + GvT + Projectleder MM + LR + Projectleder MM + JD + Projectleder MM + Hfd GJZ PK + vacature man. stafbureau + Hfd PK + vacature man. stafbureau + Hfd PK + vacature man. stafbureau + Hfd PK + vacature man. stafbureau + Hfd PK + vacature man. stafbureau + Hfd Aad Zoon + HG + Hfd Aad Zoon + vacature manager Jurdsche zaken + Hfd Aad Zoon + vacature manager strategsche Ontwkkelngen en Beled + Hfd JV + PB + vacature manager stafbureau LR + JJ + vacature manager Strategsche Ontwkkelngen & Technek Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase Datum 24

28 Bovenbouw Specfcates Plannng & Rscomanagement PDBR Stratege & Beled Control Communcate Secretaraat Rego organsates LR + v Bekkum + vertegenwoordgng ut rego's LR + Theo Busrogge + vacature manager project beheersng HvH + vacature manager projectbeheersng LB + vacature manager Stratege & beled + Dana Bomans LB + Hedser Assendorp Stuurgroep Communcate LB+HT RM's + vacatures + contract managers Standaard agenda mplementate gesprekken (te voeren n de perode 5-28/) * Overdrachtplannng: formeel en feteljk [kunnen verschllende data zjn] * Locate en evt. verhusplannng * Wat houdt de drectetaak n [n geval van zwaartepunt] * Taken en verantwoordeljkheden * Formate [functe en nhoud] * Overdracht van budget * Overdrachtsdosser Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate Tjdens de utvoerngsfase 25

29

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen'

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen' FEBRUARI 2009 - JAARGANG 25 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 5 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Buldng Breda:

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

aid] to Principeverzoek ontwikkeling "Roderweg-Hamsestraať te Liempde

aid] to Principeverzoek ontwikkeling Roderweg-Hamsestraať te Liempde projectontwkkelng ys Gemeente Boxtel T.a.v. Peter van de Wel en Margreet Kosters Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL L3 NTE BOXTEL 3 1 JUL 2015 ad] to Onze ref. Proj.nr. RvT/J Re/08 Son en Breugel, 28 jul 2015

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon Ssmenuettnna aodtrapport over de utkomsten tand,, wetteljke taek ten aanzen van begrogngshookstuk 56 Fnancert 20, Mnstere von Fnancen Bjlage Rjksaudtdenst Mnstere van Fnanan Colofon Samenvattend audtrapport

Nadere informatie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie

1.1 Gegevens aanvrager. 1.2 Ondertekening door aanvrager. 1 Invullen door Aanvrager. Ministerie van Veiligheid en Justitie Mnstere van Velghed en Justte Aanvraagformuler Verklarng Omtrent het Gedrag Natuurljke Personen (VOG NP) Invullen n blokletters; Bj het ndenen van de aanvraag bj de gemeente moet u een geldg denttetsbewjs

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie