Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350"

Transcriptie

1 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus BJ Ede Postbus 9022 T (0318) HK EDE F (0318) E-mal Onderwerp: Datum: Jaarverslag me 2010 Onze re.: RS/NGlD Geachte leden van de gemeenteraad, Wj zjn er trots op om u herbj het jaarverslag 2009 aan te kunnen beden. Het verslag s n een openbare vergaderng op 15 aprl. door he gemaso lestuur. vastgesteld. Gemaan e Ede Met vrendeljke groet, 1 7 U R. Spegelenberg algemeen drecteur Kop Bjlagen: 3 ex. Jaarverslag 2009 (voor meer exemplaren kunt u contact opnemen met mevrouw N.M. Godn, tel ) Postbank Bank Ned. Gem

2 JAARVERSLAG 2009 Permar WS Statutar gevestgd te Ede Postadres : Postbus 350, 6710 BJ Ede Kantooradres Telefoon : Horaplantsoen 2, 6717 LT Ede : (0318) Telefax : (0318) Maladres : nternet :

3 Permar WS 1 NHOUDSOPGAVE blz NHOUDSOPGAVE 1 Voonvoord 3 DRECTEVERSLAG nledng Doelstellngen SW Permar Energek BV Fnanceel beled Voorutzchten voor Paragrafen BBV 23 1 Weerstandsvermogen 23 2 Kaptaalgoederen 25 3 Fnancerng 25 4 Bedrjfsvoerng Verbonden partjen en deelnemngen Rechtmatghed, doelmatghed en doeltreffendhed 31 Kerncjfers en kengetallen 32 Maatschappeljk rendement Permar WS 34 Maatschappeljk rendement Permar Energek BV 36 Jaarrekenng 2009 Permar WS Jaarrekenng 2009 Permar Energek BV Bjlage Consoldatestaat 2009 Jaarverslag 2oos nhoudsopgave

4 Permar WS 3 Voorwoord Geachte lezer, Het achterlggende jaar zal de hstore ngaan als het jaar waarn de bankencrss van 2008 ut mondde n een wereldwjde recesse welke voor ons land de depste betekende n onze geschedens. Ook voor Permar WS betekende dt dat zj extra nspannngen moest doen om voor hun egen bedrjf het tj te doen keren. Dt resulteerde voor 2009 opneuw tot een groe n omzet, echter de marges van het bedrjf namen af door toenemende concurrente en slechte marktprjzen. Daarnaast heeft men dankzj de voortreffeljke samenwerkng met onze deelnemende gemeenten de bakens opneuw verzet. Permar WS wl n de komende 4 jaren voor onze gemeenten hét arbedsmarktnstrument worden voor de onderkant van de arbedsmarkt. n de mn-conferente van 19 maart 2009 s het startsen voor deze neuwe stratege gegeven. Dt betekent dat Permar WS naast de utvoerng van de WSW ook de re-ntegrate en mensontwkkelng van personen vanut de WWB en WAJONG mogeljk wl maken. Just het beden van werkgelegenhed vormt daarbj een prma opstap naar werk n de toekomst. Samen met gemeenten en partners, o.a. va het Werkplen, wordt getracht her nvullng aan te geven. Een goede verankerng n het lokale bedrjfsleven s daarbj van essenteel belang gebleken. Ook de samenwerkng met ketenpartners zoals de stchtng Voorwerk Ede, 's Heerenloo en het ROC- A12 draagt bj tot een goede afstemmng van lokale wensen van vraag en aanbod op deze arbedsmarkt. n de komende jaren zal de ntegrate en afstemmng verder worden verbeterd zodat ook n de komende jaren, van verwachte toename van economsche groe, aan de ontstane vraag naar goed en vakkundg opgeled personeel kan worden voldaan. n volle tevredenhed bed k u herbj het jaarverslag 2009 aan. Namens het Algemeen Bestuur van Permar WS R. Kremers Voorztter Jaarverslag 2009 Voonvoord

5 4 Permar WS DRECTEVERSLAG 1. nledng Het managementteam van Permar WS blkt met enge tevredenhed terug op het jaar Just n dt economsch moeljke jaar bleek dat de behoefte aan perodeke productecapactet nog rume mate aanwezg was bj onze klanten. Daar waar n 2008 nog sprake was van vroegtjdge productecapactetreserverngen, bleek begn 2009 al dat de plannngshorzon bljvend zou worden bekort van zes á zeven weken, naar hoogut één á twee weken capactetsreserverng. Ook de marges kwamen onder stevge druk te staan door de aanzenljke toename van concurrente van thuswerkcentrales en andere SW bedrjven. Toch bleken er ook lchtpuntjes te zjn. De behoefte n de markt naar facltare densten van Permar bleek zodang te zjn dat ons bedrjf n eerste nstante net aan alle vragen kon voldoen. Er s utdrukkeljk gekozen voor een voorzchtge groe van het neuwe bedrjfsonderdeel Facltare densten. Deze groe was net ets beter dan was begroot. Ook bj Groen & Kwekerj was er sprake van een hogere omzet dan begroot. Hoewel de ontwkkelngen bj de kwekerj nog onvoldoende zjn, steeg ook her de omzet. Maar de grootste groe deed zch voor n Renkum, door de start van het project "Groen moet je socaal doen". Bnnen dt project zjn de groenwerkzaamheden van de gemeente Renkum samengevoegd met de van de groenafdelng van Permar WS. Aanvullend wordt er ook gewerkt met rentegrateplaatsen vanut de WWB. n totaal s de omzet van deze afdelng herdoor verdubbeld, hoewel ook een belangrjk deel van het machnate werk s utbesteed aan derden, waardoor de marge (NTW) mn of meer geljk bleef ten opzchte van het voorgaand jaar. De omzet van het Mensontwkkelbedrjf daalde fors door het terug lopen van het aantal gedetacheerden. Mede als gevolg van een tweetal fallssementen daalde het aantal gedetacheerde FTE n 2009 n totaal met bjna 35 FTE. n de loop van 2010 zal getracht worden om het aantal gedetacheerden weer terug te brengen op het nveau van end El De totale omzet steeg met bjna (4,2%) naar rum 9,6 mljoen euro. Door hogere kosten grondstoffen en utbesteed werk daalde echter de NTW met ten opzchte van De totale bedrjfsopbrengsten komen n 2009 ut op rum 8.4 mljoen. n 2008 was dt nog bjna 9,8 mljoen vanwege de verkoopopbrengst van het pand Verlengde Blokkenweg 14 te Ede. De lasten zjn n 2009 ongeveer (0,84%) hoger dan was begroot n de bjgestelde begrotng Als voornaamste oorzaken kunnen worden genoemd de hogere husvestng en onderhoudskosten van de kwekerj n Achterberg en de aanloopkosten van de neuwe vestgng n Barneveld. De personeelkosten waren mn of meer conform de begrotng. De kaptaalslasten waren ondanks toegenomen nvesterngen door de lage rentestand veel lager dan begroot. De subsdebaten namen toe als gevolg van een veel hogere taakstellng door gemeenten aan Permar WS. Dt gng vaak ten koste van de taakstellng van de "butenschappen". Daarnaast s afgesproken om voor de gemeente Ede bjna 8 SE, eenmalg n 2009, extra te realseren ter verkortng van de wachtljst. Daarnaast werd door het mnstere van Szw een prjscompensate - toegekend over de taakstellng, waardoor de subsdebaten nog eens met rum toenamen. Het endresultaat van Permar WS slut daarmee op postef hetgeen hoger s dan was begroot n de bjgestelde begrotng Jaarrekenng Jaarverslag 2009

6 Permar WS 5 2. Doelstellngen SW De msse van Permar s: "Va Permar halen mensen n een professonele werkomgevng het beste ut zchzelf rchtng de best passende functe". Door mensen te begeleden en te ontwkkelen groeen zj n hun functoneren. Met een gevareerd aanbod van werkzaamheden s Permar n staat om aan medewerkers een passende werkplek te beden; van complex tot meer eenvoudge werkzaamheden. n de afgelopen jaren werd op succesvolle wjze nvullng gegeven om samen met lokale padners aan het 1/3-1/3-1/3 beled vorm te geven. Dt succes heeft er toe geled dat drecte en bestuur van Permar WS hebben besloten om een neuwe stap te zetten. Daartoe s een neuwe vse voor de komende jaren ( ) utgewerkt; Permar WS wl het gemeenteljk arbedsmarktnstrument zjn voor doelgroepen, de net n staat zjn om op egen kracht het mnmum loon te verdenen. Permar WS wl daarmee de natuurljke werkgever zjn voor deze doelgroepen n onze rego (GR). 2.1 Taakstellng Voor het jaar 2009 s door het Mnstere een bruto taakstellng afgegeven van totaal 803,72 Standaard Eenheden (SE) voor alle gemeenten n de GR. Van dt bruto aantal dent 52,83 SE te worden afgetrokken aan taakstellng welke onze GR-gemeenten aan de "buten"-schappen moet bekostgen. De reden hervoor s dat deze nwoners bj een ander werkvoorzenngschap dan Permar WS werkzaam zjn. Netto bedraagt de taakstellng dus 750,89 SE. Her komt nog bj de taakstellng welke Permar realseert voor "buten"-gemeenten, medewerkers woonachtg n een andere gemeente dan de GR-gemeenten maar de n denst zjn bj Permar WS. Deze butengemeenten zjn goed voor een taakstellng van SE, waarmee de totale taakstellng van Permar WS voor 2009 ut komt op 769,44 SE. n het jaarplan 2009 was utgegaan van een taakstellng van 756 SE. De verhogng naar 769,44 SE s toe te schrjven aan extra toekennng van taakstellng aan het egen schap boven de "butenschappen". Met dt totaal van 769,44 steeg de taakstellng aanzenljk van 742 naar 769, een verschl van rum 17SE. n onderstaande grafek (1) s een overzcht gemaakt van de taakstellng van de afgelopen 6 jaren. 790, , e 770, , TaakstellngnSE no Bezettng nse 750, 'l - - -mutatense graf ek 1 740, N-cumulatef(SE) 730, m 720, , Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

7 6 Permar WS Wachttyst De wachtljst Wsw s als gevolg van de dalende taakstellng n de afgelopen jaren sterk gegroed, met als hoogtepunt een stand van ca. 260 geïndceerden n het voorjaar van De groe van de wachtljst per ultmo n de afgelopen jaren staat n grafek 2 vermeld. Wachtljst WSW per ultmo 250 SOD% % 150% % 50% % Wachtljstnpersonen PersonennPre-WSW ndexwachtlljstncl.pre-wsw 100% 108% 257% 325% 129% 122% ndexwachtljst 100% 108% 257% 451% 312% 339% - graßek 2 n 2007 s ook begonnen met de pre-wsw trajecten, welke werden gefnancerd ut de WWB. Permar WS bekostgde zelf de NUG-ers en het verschl van 15% loonkostensubsde UWV. Door deze nstroom daalde n de loop van de afgelopen jaren de wachtljst van 239 per ultmo 2007 naar respecteveljk 159 geïndceerden per ultmo n 2008, om vervolgens opneuw te stjgen naar 173 personen per ultmo Van de 173 personen zjn er 99 personen va een pre-wsw R traject aan de slag va Permar Energek BV. Een ander deel volgt elders een traject danwel heeft een andere reden om nog net te kunnen starten. Voor een nadere toelchtng herover verwjzen wj u naar de toelchtng n het hoofdstuk van Permar Energek BV n dt verslag. Realsate 2009 n het jaar 2008 werd door de ontkoppelng van een ntegrale taakstellng naar een taakstellng per gemeenten al een over-realsate berekt van 7,2 SE boven de taakstellng. Dt effect jlde nog na n het jaar 2009, maar dan veel beperkter dan n eerdere prognoses was aangenomen. n 2009 bedroeg de extra realsate boven de taakstellng, ca 7,5 SE n plaats van de eerder verwachte 15 SE. n totaal zjn n 2009 rum 777 SE gerealseerd, waarbj de overrealsate van bjna 8 SE voorlopg wordt gedekt ut een vrjval van een bestemmngsreserve. Subsderesultaat Door de neuwe nstroom van SW-medewerkers n de afgelopen 2 jaar s het subsderesultaat n 2009 opneuw sterk verbeterd. Het tekort n dt resultaat s door de neuwe nstroom n de jaren en 2009 omgebogen n een overschot. Bedroeg het subsdetekort nog ca n het jaar 2007, vervolgens daalde dt naar een tekort van n 2008, om vervolgens n 2009 te g veranderen n een postef resultaat van Deze ndcator s als verhoudngscjfer een B belangrjke ndcator voor de bedrjfsvoerng. De loonkostenontwkkelng bnnen de werknemerspopulate van Permar WS dent n prncpe dusdang te zjn, dat er sprake s van een postef dan wel nhl subsderesultaat. mmers n de subsdebjdrage per SE ztten ook nog componenten de betrekkng hebben op de secundare arbedskosten. Deze secundare Jaarrekenng Jaarverslag 2009

8 Jaarverslag 2009 Jaarrekenng Permar WS 7 arbedskosten zjn gemakshalve net meegenomen n de opstellng en berekenng van deze verhoudng. Subsderesultaat grafek3 C"3RjkssubsdeWSW E'" Salarskosten WSW Subsderesultaat 2.2 Personeel & Organsate n de afgelopen jaren s Permar WS er n geslaagd om aan het 1/3 beled een succesvolle nvu1 ng te geven. Reeds n de loop van het voorgaande jaar stagneerde de groe n het aantal detacherngen, deze trend zette zch voort n LJt een nadere analyse bleek dat de kwaltet van de gedetacheerde medewerkers dusdang was teruggelopen, dat hervoor aanvullende voorwaarden n begeledng of tarefsverlagngen noodzakeljk waren om een succesvolle plaatsng te garanderen. Daarnaast s n toenemende mate gebleken dat de gevolgen van de economsche recesse voor veel bedrjven aanledng was om extra personele capactet te schrappen. Hoewel ook opgemerkt moet worden dat er bj een groot aantal klanten de Permar gedetacheerden wel als "egen" medewerkers zjn bljven ztten. Gevolg dus een verdere dalng van het aantal gedetacheerden naar een nveau van ca 215 FTE per ultmo n grafek 4 valt dus ook dudeljk op dat de groe n het blauwe deel (detacheren en begeled werken) verder terug loopt. Getracht wordt om zo veel mogeljk medewerkers toch te ontwkkelen naar een werkplek bnnen "werken op locate", zoals bjvoorbeeld n de groenvoorzenng, caterng of schoonmaak. Echter op dt ogenblk zjn de doorstroom mogeljkheden nog beperkt, mede omdat er vaak eerst een gedegen opledngstraject moet worden doorlopen. Dt s dan ook de reden van de toename van het "beschut werken". De mensontwkkelfuncte bnnen Permar WS s dus een zeer belangrjk nstrument. Op bass van een ndvdueel ontwkkelplan (OP) worden per medewerker afspraken gemaakt om een verdere doorgroe n vaardgheden en competentes mogeljk te maken. n 2009 zjn door de aanschaf van het nstrument DARUZ aanvullende stappen hervoor gezet. DARUZ s een web-base applcate waarmee een ntake, assesment en een loonwaarde meetng kan worden utgevoerd. De rapportages zjn eenvoudg te koppelen met ons clentvolgsysteem. Op bass van deze nstrumenten kan de persoonljke ontwkkelng van onze medewerkers nog beter gemontoord worden. Met behulp van dt nstrumentarum en de extra nvesterngen n werkledng hopen we n

9 8 Permar WS de komende jaren aanvullende stappen n de mensontwkkelng te zetten, zodat n de toekomst de groe n detacheren maar ook n begeled werken kan worden gecontnueerd en daar waar mogeljk verder worden utgebouwd. Net alleen de opledng en montorng van de medewerkers s belangrjk ook de begeledng speelt daarn een crucale rol. Om deze reden s n de bjgestelde begrotng van 2010 dan ook extra geïnvesteerd n begeledngspersoneel. Door de aanstellng van 4 extra voormannen hopen wj de ontwkkelng van de medewerkers verder te verbeteren waardoor ook de verdencapactet voor de egen organsate kan worden verbeterd. 1/3 beled n FTE 20% 10% 0% Beschut(ndustre) 242,57 284,33 223,35 188,96 216,87 BWerken op lokate(g&s) 339,04 228,98 213,36 265,25 286,42 Extern (Detacheren en BW) 166,80 229,22 275,20 263,93 256,34 graf ek 4 Personeelsopbouw en kosten Permar WS kent een relatef oud personeelsbestand met als gevolg een relatef hoog bedrag aan gemddelde salarskosten per FTE. n grafek 5 wordt de leeftjdsopbouw weergegeven van de jaren 2007 t/m Door de nstroom n de afgelopen twee jaar s de jongste leeftjdscategore behoorljk gegroed, maar tevens valt de toename op van de oudste leeftjdscategoreën. Personeelsbelet Neuw personeel wordt voortaan utslutend aangesteld bnnen Permar Energek BV. Herdoor s een aanzenljke besparng n werkgeverslasten berekt en bedt dt voor de toekomst meer mogeljkheden voor een flexbele en meer prestategerchte belonng van het ondersteunende apparaat. Daarnaast wordt getracht om daar waar het mogeljk s medewerkers van het ondersteunende apparaat te stmuleren n egen ontwkkelng en egen verantwoordeljkhed m.b.t. de - Jaarrekenng Jaarverslag 2009

10 Permar WS 9 organsatedoelstellngen. Naast de perodeke rapportage van fnancële gegevens n de marap worden voortaan ook persoonsgebonden meetgegevens n de vorm van krtsche prestate ndcatoren (KP's) benoemd en gerapporteerd. Op deze wjze stuurt het management meer op verantwoordeljkheden, doelstellngen en targets, met als enddoel een beter socaal en fnanceel resultaat. SW personeel naar leeftjdscategore 180 -' Aantal 100 medewerkers D Leeftjdscategore grafek 5 Kwaltet, Arbo en mleu n 2007 s bnnen het bedrjfsonderdeel Groen & Schoon een dretal kwaltetskeurmerken verworven. nmddels zjn er verdere stappen gezet waardoor de nbeddng van het kwaltetsdenken ook daadwerkeljk bnnen de organsate verder s verbeterd. Door het MT s een kwaltets- en arbowerkgroep samengesteld de maandeljks bjeenkomt om alle organsatorsche zaken te kunnen regelen. Daarnaast zjn er bnnen dt team afspraken gemaakt over de Arboplannng, RE, VGWM-commsse enzovoort. Jaarljks wordt door deze werkgroep een zogenaamd Arbojaarverslag opgesteld dat door het MT wordt vastgesteld. De belangrjkste punten ut dt jaarverslag staan tevens heronder vermeld. Het Arbobeled Permar WS voert een actef arbobeled, met als belangrjkste doelstellng; het bevorderen van velge en gezonde arbedsomstandgheden en goede arbozorg, mede om zekteverzum en arbedsongeschkthed te beperken. Om deze doelstellng te halen zjn, naast onze medewerkers en lednggevenden, de volgende specfeke partjen betrokken. A. De arbodenst Achmea Vtale Voor de bedrjfsgezondhedszorg laat onze organsate zch ondersteunen door Achmea Vtale op het gebed van re-ntegrate van zeke medewerkers, verzumbegeledng, ntervente, prevente en Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

11 10 Permar WS medsche keurngen (medsche vervoersndcate).herbj spelen de bedrjfsarts en de bedrjfsverpleegkundge een belangrjke rol. De bedrjfsarts schenkt aandacht aan de velghed, de gezondhed en het welzjn van onze medewerkers. Dt doet hj door mddel van het houden van verzumbegeledngspreekuren. Tjdens deze spreekuren maakt hj een analyse van de functonele mogeljkheden van werknemers de verzumen. Deze analyses komen terug n het Socaal Medsch team. B. De Arbocoordnator Deze functonars s verantwoordeljk voor actes en maatregelen op het gebed van Arbo en verzumbeled. n 2008 s er een neuw beledsplan geschreven. Daarnaast s er een agresseprotocol opgemaakt en een gedragscode gemaakt. Tevens s de Rsco nventarsate onder de loep genomen en zjn de openstaande punten ut het bjbehorende plan van aanpak opgelost. n 2009 s de Rsco nventarsate vervolmaakt en heeft er een toetsng door Achmea plaats gevonden met betrekkng tot de volledghed van de Rsco nventarsate. C. De preventemedewerker Op grond van een klacht van een van onze medewerkers over het gebruk van bjenwas n onze kwekerj n Achterberg heeft de preventemedewerker een werkplekonderzoek gedaan. Bj controle bleek de klacht ongegrond. Verder s het productvelghedsblad bj de leverancer - opgevraagd. n dt velghedsblad staat dat dt product als net gevaarljk s te classfceren. De medewerker s her over geïnformeerd en er s een verslag opgemaakt. D. Bednjfhulpverlener n het kader van bedrjfsvelghed en prevente heeft Permar WS ook n 2009 de nodge maatregelen getroffen om te voldoen aan de wetteljk gestelde esen. Naast een geplande ontrumng heeft er n 2009 ook een net geplande ontrumng plaatsgevonden. Bede ontrumngen verlepen volgens wens; bnnen dre mnuten stond edereen nclusef de medewerkers van 's Heerenloo buten. Bj het utrollen van de zowel het neuwe calamtetenplan als het neuwe ontrumngsplan zjn bede plannen aan de werkledng utgelegd. Herbj zjn de belangrjkste procedure van de verschllende scenaro's doorgenomen. Om de geldghed van de certfcaten te waarborgen s n - het najaar een begn gemaakt met de herhalngscursussen Bedrjfshulpverlenng met AED. Ook zjn er enkele medewerkers opgegeven voor de basscursus Bedrjfshulpverlenng met AED. Medo februar 2010 moeten alle BHV'ers n het bezt zjn van een geldg certfcaat. M (Bovenstaande geldt ook voor alle EHBO'ers van Permar). VGWN commsse Tjdens deze vergaderng zjn de volgende punten aan de orde geweest: evaluatevan nspecteresultaten; voortganglutvoerng Arbobeledsplan; evaluate ongevallen en ncdenten; evaluatezekteverzum; n 2009 s de VGWM commsse 3 keer bj elkaar gekomen. Het Socaal Medsch Team Het Socaal Medsch Team s een overleg tussen de bedrjfsarts en lednggevende ondersteund door de personeelsadvseur en de bedrjfsmaatschappeljkwerker. Heeft tot doel het ondersteunen en advseren van het management bj de socaal medsche begeledng en re-ntegrate van ndvduele medewerkers. Gemddeld komt per organsate onderdeel (ndustre, Groen en Kwekerj, Schoonmaak - en facltar) eens n de zes weken het SMT bj elkaar. Jaarrekenng Jaarverslag 2009

12 Permar WS 11 Toolbox bjeenkomsten Een toolbox bjeenkomst s een overleg tussen een werkgever en werknemers over de arbedsomstandgheden op de werkplek n de rumst mogeljke zn. Het overleg op de werkvloer vndt plaats tussen de drect lednggevende en de groep werknemers de hj aanstuurt. n 2009 zjn er de volgende toolbox bjeenkomsten geweest: Groen: Velghed n en om de keet Ekenprocesserups Het gevaar van stof Kledng en seraden TD: Brandbestrjdng Blussen met braagbare blustoestellen Werkpleknspectes Kjk ut voor je hud Algemene velghed Opslag en vervoer gevaarljke stoffen Kledng en seraden Ongevallen regstrate Volgens de Arbo-wet s een arbedsongeval een ongeval op het werk dat onmddelljk ledt tot schade aan de gezondhed. De Arbo-wet verplcht werkgevers om arbedsongevallen de tot bljvend letsel, zekenhusopname, of tot de dood hebben geled, drect aan de Arbedsnspecte te melden. n 2009 hebben er zch 8 ongevallen voorgedaan. n 1 geval heeft dt geled tot drecte meldng bj de Arbedsnspecte. De Arbedsnspecte heeft het ongeval onderzocht en heeft ons n gebreke gesteld, hetgeen led tot een boete van De overge ongevallen zjn klen van aard geweest en zjn te categorseren als ncdenten. Deze ongevallen hebben net geled tot bljvend letsel of zekenhusopname. Arbocatalogus Socale Werkvoorzenng Herkennen en aanpakken van arbedsrsco's n SW-organsates. Dat s het doel van de Arbocatalogus Socale Werkvoorzenng. Snds de nvoerng van de neuwe Arbowet n 2007 hebben werkgevers en werknemers meer rumte om zelf nvullng te geven aan het arbobeled n hun branche. Een arbocatalogus ondersteunt herbj. n de catalogus worden het wetteljk kader, de oplossngen en de beledsmatge stappen n kaart gebracht. De Arbocatalogus SW s opgesteld door deskundgen ut de SW-sector en getoetst door de Arbedsnspecte. n het komende jaar zal deze arbocatalogus worden geïmplementeerd. Zekteverzum Het zekteverzum wordt gemeten op bass van dre kengetallen, dt zjn: Zekteverzumpercentage Het aantal verzumde kalenderdagen (nclusef weekenden) n een jaar, gedeeld door de personeelsomvang (n voltjdsquvalenten) vermengvuldgd met het aantal kalenderdagen n een jaar. Het zekteverzumpercentage voor Permar was n ,8 11,2 10,7 Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

13 12 Permar WS Dezekmeldngfrequente Gedefneerd als het aantal zekmeldngen per werknemer n een perode van dre jaar. Bj werknemers met een denstverband koder dan dre jaar s de zekmeldngfrequente omgerekend naar een bass van dre jaar ,37 2,12 4,08 De gemddelde zekteverzumduur (n dagen) De gemddelde zekteverzumduur s berekend als het gemddelde aantal dagen zekteverzum per beëndgd zektegeval (bj herstelmeldng). 2.3 Payrollng va Permar Energek BV Bnnen Permar Energek BV worden voornameljk medewerkers aangesteld, welke n eerste nstante een tjdeljk denstverband krjgen. n veel gevallen betreft het her personeel welke - voorheen een ambteljke aanstellng kreeg bnnen Permar WS. Deze werknemers worden daarna tegen kostprjs gedetacheerd bj Permar WS. Per ultmo 2009 zjn rum 50 personeelsleden bnnen deze BV aangesteld, welke voorheen n ambteljke denst waren gekomen bj Permar WS. Daarnaast worden bnnen deze vennootschap de meer prvate re-ntegrateactvteten utgevoerd en het project Vroegtjdge nstroom Wsw, waarover n de vorge paragraaf ook al verslag van werd gedaan. 2.4 De Wsw-raad van de gemeenschappeljke regelng Permar WS. De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wagenngen werken samen n de gemeenschappeljke regelng Permar WS. Permar WS voert voor de vjf gemeenten de Wet socale werkvoorzenng (Wsw) ut. De gemeenten hebben n 2008 besloten om samen een Wsw- - raad op te rchten. De Wsw-raad maakt het mogeljk dat mensen met een ndcate voor de Wsw kunnen meepraten over het gemeenteljk Wsw-beled. Zj advseen gevraagd of ongevraagd over alle zaken de betrekkng hebben op het terren van de Wsw of aanverwante beledsterrenen de van nvloed kunnen zjn op de poste van Wsw-geïndceerden. De raad s op 8 oktober 2008 geïnstalleerd. De regels voor de Wsw-raad staan beschreven n de Verordenng Wsw-raad. Samenstellng Wsw-raad De leden van de Wsw-raad zjn per 31 december 2009: Eddy Angenent, Hans Gerrtsen (vcevoorztter), Betty Heusnkveld, Joost Leeuws, Marëtte van der Meulen, Yvonne van Geel, Rchard Orsel (Preskhaaf), Johan Uttenbogaard, Sylva van Embden (Preskhaaf) en Marco van Sweeden. Cees van den Hekant s de (onafhankeljke) voorztter van de Wsw-raad. Actvteten van de Wsw-raad De Wsw-raad heeft vanaf 8 oktober advezen utgebracht. Veelal aan het Dageljks- of Algemeen Bestuur, maar ook aan de gemeentebesturen. Dat vareert van de voordracht tot benoemng van de voorztter, het advseren over het wachtljstbeheer of over de fnancerng van Permar door de gemeenten. Ook zjn advezen utgebracht over een aantal gemeenteljke nottes, bjv. de beledsnota arbedspartcpate van de gemeente Renkum. Naast het advseren heeft de Wsw-raad ook nog andere zaken opgepakt. Een werkgroep van de Wsw-raad heeft een voorstel - Jaarrekenng Jaarverslag 2009

14 Permar WS 13 gedaan voor een hushoudeljk reglement. Dat s op 1 aprl 2009 vastgesteld door het Dageljks Bestuur van Permar. n me en jun s de Wsw-raad twee keer bj elkaar gekomen voor het volgen van de workshops "het maken van een werkplan". De workshops zjn verzorgd door het Programma Versterkng ClëntenPoste. De workshops hebben geled tot het opstellen van het volgende actvtetenoverzcht voor de raad. Wervng neuwe leden Wsw-raad, Adves voorstel gemeenschappeljke regelng Permar WS, Persoonljke ontwkkelng, Evaluate PGB begeled werken, Bevorderng utstroom / Wachtljst vermnderen, Wsw verordenng clëntenpartcpate evalueren, Overleg met de achterban, Evaluate hushoudeljk reglement Wsw-raad. De Wsw-raad heeft onderlng de taken verdeeld. Afgesproken s dat per onderwerp een werkgroep zorgt voor het opstellen van een projectplan. Deze projectplannen worden op volgorde van prortet ngebracht n de vergaderngen. Na akkoord van de gehele raad, worden de plannen utgevoerd. De eerste projectplannen zjn end 2009 ngebracht en goedgekeurd. Utvoerng van deze plannen zal n 2010 plaatsvnden. Communcate met de achterban Permar WS organseert maandeljks voorlchtngs- en ntroductebjeenkomsten voor neuwe werknemers of voor mensen de op de wachtljst staan voor een Wsw-denstbetrekkng bj Permar WS. Op voorstel van de Wsw-raad sluten snds jul 2009 bj deze bjeenkomsten steeds twee leden van de raad aan (bj toerbeurt). De leden van de Wsw-raad geven een korte toelchtng op het doel en de werkwjze van de raad. Dt wordt als zeer effectef ervaren. De reactes van de deelnemers aan de bjeenkomsten zjn postef. De voorlchtng heeft ook effect voor de Wsw-raad: Yvonne van Geel s tjdens een ntroductebjeenkomst geïnteresseerd geraakt en s nmddels benoemd tot ld van de Wsw-raad. Om de mensen met een Wsw-ndcate bnnen het werkgebed van de Wsw-raad te nformeren over wat de Wsw-raad zoal doet, wordt n elke utgave van het personeelsblad van Permar - de Sprt - verslag gedaan van de actvteten van de Wsw-raad n de afgelopen perode. Daarnaast worden de agenda's voor de vergaderngen van de Wsw-raad gepublceerd op de webstes van de vjf betrokken gemeenten en op de webste van Permar. De communcate met de achterban s één van de speerpunten van de Wsw-raad voor Ondersteunng van de Wsw-raad. Op grond van de Verordenng Wsw-raad wordt de raad ambteljk ondersteund. Deze ondersteunng vndt plaats door één van de leden van de ambteljke werkgroep Wsw van de bj de GR Permar WS betrokken gemeenten. Over de perode was Belnda Bontng van de gemeente Wagenngen ambteljk secretars van de Wsw-raad. Per 1 januar 2010 s deze functe overgedragen aan Wllem Butenhus van de gemeente Barneveld. Naast de ambteljke ondersteunng wordt de Wsw-raad secretareel ondersteund door een medewerker van Permar WS. Deze secretarële ondersteunng s tot en met februar 2009 geboden door Rta Passes. Vanaf maart 2009 wordt deze ondersteunng geboden door Natale Godn. Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

15 14 Permar WS 3. Permar Energek BV 3.1 Re-ntegrateactvteten en e terne trajecten Bnnen deze vennootschap worden de meer prvate actvteten van Permar WS ten utvoer gebracht. De WSW schrjft per 2008 een zogenaamde "Chnese muur" voor tussen publeke actvteten (WSW) en prvate actvteten (WWB en pre-wsw etc.) Op deze wjze worden de rjksgelden utslutend besteed aan de egen doelstellng zonder dat vermengng met prvate mddelen kan plaatsvnden. n het kader van de ontwkkelng van Permar WS tot arbedsmarktnstrument zjn de actvteten m.b.t. de "externe" trajecten, zoals re-ntegrateactvteten als Work Frst en Werk Werkt per 1 januar 2008 bnnen de Energek BV ondergebracht. Deze actvteten zjn n 2009 opneuw gegroed, na een kortstondge dalng n 2008 te hebben meegemaakt. Verantwoordeljk voor deze dalng was de oprchtng van de stchtng Voonverk Ede waarbnnen voortaan de work-frst actvteten worden ontplood. n 2009 werd een omzet gerealseerd van rum terwjl n 2008 nog een omzet van werd gerealseerd. Externe trajecten 2009 l nstroom n 2009 Trajectsoort begroot werkeljk Werk Werkt! / Wagenngen Op_weg naar Werk / Renkum Uwv-trajecten Re-ntrgratetrajecten 44 _ 44- Belastbaarhedsonderz , TAC bezoekers extern ' TAC bezoekers ntern TOTAAL ' 2232' Stchtng Voorwerk Ede De gemeente Ede heeft besloten om haar Work Frst actvteten voortaan te laten utvoeren door de stchtng Voorwerk Ede. Permar WS mag op zjn beurt het personeel, het management en de husvestng en andere facltare zaken voor zjn rekenng nemen. Bnnen deze stchtng worden de volgende actvteten ontplood: utvoerng van de Work Frst trajecten voor de gemeente Ede utvoerng van de partcpatebanen voor de gemeente Ede 3. utvoerng van de doorstroombanen voor de gemeente Ede Doordat Permar WS de husvestng, het management en densten op het gebed van fnancën, CT en P&O verzorgt, kan een deel van de vaste lasten doorberekend worden aan de Stchtng Voorwerk. Ook nhoudeljk wordt er vanut het Tranngs en Advescentrum (TAC) van Permar WS Jaarrekenng JaaNerslag 2009

16 Permar WS 15 personele ondersteunng geboden op het gebed van trajectbegeledng en advserng. Daarnaast zjn er bnnen Permar WS ook 60 tot 80 leerwerkplekken gecreëerd, waardoor clënten van de Stchtng Voorwerk Ede ook daadwerkeljk arbedservarng kunnen opdoen. n het afgelopen jaar s er veel tjd geïnvesteerd met als doel de werkprocessen van bede organsates nauw op elkaar af te stemmen. Het enddoel daarvan s om onze wederzjdse denstverlenng bnnen een gezamenljk en ntegraal concept aan de markt aan te beden. Dankzj deze samenwerkng zullen naar verwachtng de actvteten van bede partjen verder kunnen worden utgebouwd en geoptmalseerd. 3.2 Project Vroegtjdge nstroom WSW Bnnen Permar Energek BV wordt het project vroegtjdge nstroom WSW utgevoerd. n het kader van dt project kunnen SW-gendceerden eerder, d.w.z. met behoud van utkerng, nstromen n een voorberedend denstverband n een dochterondernemng van Permar WS, genaamd Permar Energek BV. n het kader van dt project/denstverband wordt reeds n een eerder stadum begonnen met de arbedsorëntate en persoonljke ontwkkelng van neuwe medewerkers. De verwachtng s dat alle medewerkers n de loop van hun voorberedend denstverband kunnen nstromen n een reguler denstverband n de Wsw, utgevoerd door Permar WS. n 2009 s het aantal van pre-wsw medewerkers toegenomen van ca. 22 SE n 2007 naar ca 37 SE n 2008, naar ca. 44 SE n Naar verwachtng zal dt aantal n 2010 geljk bljven aan Begn 2007 s het project gestart met als doel de wachtljst WSW te verkorten. Door mensen vanut een utkerngstuate eerder n denst te nemen, creëren we een wn-wn stuate voor alle partjen. De clënt kan eerder aan de slag; de gemeente of het CW wnt doordat mensen hun utkerngstuate verlaten en n een eerder stadum werkervarng kunnen opdoen. Permar wnt hermee de productecapactet verder kan worden vergroot. n de afgelopen jaren zjn voor alle partjen goede resultaten behaald door op deze wjze de wachtljst n de praktjk te verkorten. n onderstaande tabel (A) s een overzcht gegeven van de nstroom naar herkomst en fnancerng. Kengetallen Voortraject WSW Medeorkers voortraject_wsw per utkerng Fnancerng:. 2007' WWB Ede WWB Barneveld WWB Renkum WWB Wagenngen UWV NUG TOTAAL 64; 93, 111. Gerealseee p_la en) SE 21,65 36,90 43,84 Tabel A n 2007 hebben n totaal 64 personen een traject doorlopen, waarbj opgemerkt moet worden dat een aantal van hen s utgestroomd en heeft afgezen van verder plaatsng en SW-ndcate. Dt aantal s n de loop van 2008 en 2009 gegroed naar respecteveljk 93 en 111 personen. nmddels s een aantal van hen regulerngestroom n de WSW; met andere woorden zj hebben een WSWaanstellng gekregen bnnen Permar WS. Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

17 16 Permar WS n onderstaande tabel wordt een overzcht gegeven van per wachtljst per ultmo december n totaal staan 173 personen op de wachtljst waarvan 77 reeds werkzaam zjn n een pre-traject. g Deze 77 personen vallen dus onder de 111 personen genoemd n tabel A, het resterende verschl van 34 personen s doorgestroomd naar Permar WS. Overzcht Wachtljst 2009 Datum: 31 december 2009 Gemeenten' Scherpen Wagenng status omschrfrvng code Bamevek Ede Renkum zeel en TOTAAL reeds n denst op korte termjn n denst n aanvraag 2 0 socale actverng RO bj Permar traect elders heeft werk (voor ndcate) m bí gewoondt geen traject mogel k overg s zek of heer ZW-udkenng B zet al van pbaatsng bl Energek wordt overgeplaast naar ander SW-bedrjf e UWV gaat net akkoordttra ect s (nog) nun mogeuk vanwege plaats op de wachtljst afvoerenvanwachtljst casus om te bespreken overg 1 1 TOTAAL Recaptulalewachtljst - Tellngng Telng overg Totaal 12 BB Naast deze 77 personen n een pre-traject (denstverband) zjn er nog eens 22 personen n het kader van socale actverng aan de slag (zonder denstverband). n totaal zjn 156 personen n traject, deels va werk (121), deels nog wachtende, hetzj op toestemmng van het UWV(14) danwel door zjn/haar plaats op de wachtljst (21). De overge 17 personen zjn bespreekgevallen met de gemeenten, zj komen mogeljk n aanmerkng voor afvoer van de wachtljst. 3.3 Payrollng va Permar Energek BV Permar Energek BV s oorspronkeljk opgercht voor het tjdeljk aanstellen van (ambteljk) personeel. Deze werknemers worden daarna tegen kostprjs gedetacheerd bj Permar WS. Per ultmo 2008 waren ongeveer 20 personeelsleden bnnen deze BV aangesteld, nmddels s dt aantal gegroed naar 56 medewerkers, waarvan 6 medewerkers ten behoeve van Rentegrateactvteten n Permar Energek BV. De loonkosten van Permar Energek medewerkers lggen veel lager dan de loonkosten bnnen Permar WS, hetgeen voornameljk wordt veroorzaakt - door lagere kasten t.a.v. de pensoenregelng. Naast deze 56 medewerkers zjn aanvullend nog eens 17 medewerkers n denst n het kader van een payroll-denstverlenng voor derden, zoals de gemeente Ede, Wagenngen en de stchtng Voorwerk Ede. Jaarrekenng Jaarverslag 2009

18 Permar WS Fnanceel beled n dt hoofdstuk maken we Permar-breed een analyse en evaluate van het gevoerde fnanceel beled n het boekjaar n volgorde van de resultatenrekenng komen de tems aan de orde. Er wordt daarbj een vergeljk gemaakt met de bjgestelde begrotng 2009 en & met het Jaarplan De reden hervoor s dat de cjfers n de bjgestelde begrotng de meest reële verwachtngscjfers van het boekjaar waren en daardoor naar onze menng een eerljker vergeljk zjn. Dt hoofdstuk wordt afgesloten met een korte analyse van de balansposte. 4.1 Omzet en bedrjfsopbrengsten Het jaar 2009 wordt gekenmerkt door een aanzenljke verslechterng van het economsch klmaat. Aanvang december 2008 was de plannngshorzon voor ndustrële opdrachten nog ca. 4 tot 6 weken. Begn 2009 lep dt al terug naar ca. 1 week, later n het jaar zelfs naar enkele dagen. Het bleek n toenemende mate moeljker te worden om voldoende opdrachten tegen een reële marge te kunnen verwerven. Gevolg een verschuvng van focus van slecht betalende opdrachten naar producten en densten met meer marge. Echter n praktjk zjn natuurljk de personele capacteten van onze medewerkers, mede als gevolg van hun handcap beperkt, vandaar dat er n de loop van dt jaar extra geïnvesteerd s n mensontwkkelng n de vorm van neuwe (nterne) bedrjfsscholen en extra werkledng voor de noodzakeljk begeledng en "coachng on the job". De omzet s voor sommge bedrjfsonderdelen nog wel gestegen maar de marges stonden daarbj onder zware druk. Dt gegeven s dan ook dudeljk n de cjfers van 2009 terug te lezen. De omzet groede ten opzchte van 2008 met rum , maar ten opzchte van de begrotng kwamen we rum lager ut. De redenen hentoor zjn lagere omzetten bj detacherng, kwekerj en ndustre. De kosten grondstoffenlutbesteed werk zjn als gevolg van het project "Groen moet je socaal doen" n de gemeente Renkum veel hoger utgekomen dan was begroot. De kosten van utbesteed werk aan derden welke dt project met zch meebracht was net n de begrotng (bjgesteld) meegenomen, daarnaast waren er beperkte overschrjdngen bj de kwekerj ten behoeve van de neuwe vestgng n Barneveld. De overge bedrjfsopbrengsten zjn bjna hoger dan was begroot, maar veel lager dan n Door de verkoop van het pand aan de Verlengde Blokkenweg 14 te Ede, van ca. 1,2 mljoen, n 2008, waren deze baten nogal geflatteerd. Dverse afwkkelngen ut voorgaande jaren brachten n sommge gevallen nog meevallers met zch mee, bjvoorbeeld de over-realsate 2008 bj de gemeente Barneveld van bjna n totaal zjn de netto producte opbrengsten net ets lager ( ) dan het voorgaande jaar, echter ten opzchte van de begrotng bedraagt het tekort rum 1.1 mljoen euro. Door de bovengenoemde meevallers n de overge opbrengsten neemt dt tekort bj de totale bedrjfsopbrengsten af naar bjna Kosten Reeds n het vorge fnancële jaarverslag van 2008 werd meldng gemaakt met een belangrjke trendbreuk met het verleden. Ook dt jaar s deze "neuwe trend" opneuw bevestgd. De personeelskosten WSW en ambteljk vallen rum bnnen de begrotng. Dt ondanks een veel hogere werkeljke personele bezettng (11 FTE extra) dan n de begrotng was geraamd. Alleen de loonkosten derden werden overschreden en dat was voornameljk het gevolg van de reeds eerder genoemde extra aanstellngen van begeledend personeel. Daarnaast s er n 2009 voor gekozen Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

19 18 Permar WS om ook het verkoopteam te versterken, zodat daardoor extra producteopdrachten kunnen worden verworven. Gevolg een overschrjdng t.o.v. de begrotng van bjna Opgemerkt moet nog worden dat de extra bezettng n personeel mede ontstaan s door de overrealsate bj de gemeente Ede. De herdoor ontstane extra last wordt gecompenseerd door de vrjval van de bestemmngsreserve over-realsate ten bedrage van Deze vrjval s verantwoord n de explotaterekenng onder de post onttrekkng bestemmngsreserves. n dt boekjaar waren opneuw de kaptaa1slasten rum lager. Net als n het 2008 deels door de utstel van nvesterngen, maar anderzjds moet worden opgemerkt dan de lasten n de begrotng waren utgegaan van hogere nvesterngen n 2008 waardoor ook de afschrjvngslasten n 2009 veel hoger zou worden. De overge bedrjfskosten zjn rum hoger dan s begroot. Zowel bnnen de husvestngskosten zjn de kostentoenames te wjten aan de hogere energelasten en de aanloop kosten m.b.t. de openng van de neuwe vestgng aan de Njverhedsweg 7 te Barneveld. De marketng en verkoopkosten zjn gestegen doordat de kwekerj nog een goed afzet kanaal wst te vnden va de velng. Echter herdoor stegen de velngkosten aanzenljk. Door beperkng van het aantal lease- en bedrjfsauto's n voorlggende jaren zjn de kosten hervan veel meer afgenomen dan eerder n deze begrotng was verondersteld, dt verklaart de besparng van bj de "adves, res en verbljfskosten". De toename n personeel s er mede de oorzaak van veel hogere algemene kosten. Overschrjdngen waren er bj de kosten voor kantoormddelen, kantnekosten en vergader- respecteveljk representatekosten. De dverse baten en lasten zjn eveneens hoger dan was begroot. De baten van managementfee van Permar Energek Bv zjn beperkt tot n plaats van de begrote Daarnaast was nog sprake van enkele onvoorzene lasten vanut voorgaande jaren. Deze lasten worden n de jaarrekenng kort toegelcht. n totaal zjn de totale lasten hoger dan was begroot. Ten opzchte van 2008 s de toename bjna 1,2 mljoen euro. 4.3 Operatoneel resultaat Als gevolg van de delng van de bedrjfsopbrengsten en een stjgng van de lasten s het bedrjfsresultaat verder afgenomen, van negatef n 2008 naar n n totaal een terugval n resultaat van bjna 2,6 mljoen euro. Echter de extra bate ut hoofde van de verkoop pand n 2006 en de vrjval van de bestemmngsreserves horen vervolgens nog te worden gecorrgeerd op bede getallen. n dat geval bedraagt het resultaat n tegen , resteert een verschl van 1,5 mljoen euro. Met dt cjfer scoort het bedrjfsresultaat bjna lager dan begroot. De subsdebaten n 2009 zjn als gevolg van een hogere taakstellng van de gemeenten en een extra nabetalng voor loon en prjscompensate vanut het mnstere Szw rum hoger utgekomen dan was begroot. Doordat gemeenten meer taakstellng n SW-plaatsen (SE) aan het egen schap gunden, namen daarmee voor Permar WS de subsdebaten toe. 4.4 Explotateresultaat Het nog te bestemmen explotateresultaat van 2009 bedraagt postef, begroot was een postef resultaat van , een postef verschl derhalve van n 2008 bedroeg het resultaat postef, ten opzcht van het verantwoorde boekjaar een terugval van De drecte van Permar WS stelt voor het posteve resultaat 2009 toe te voegen aan de algemene g E m Jaarrekenng Jaarverslag 2009

20 Permar WS 19 reserve. Aan het Dageljks en Algemeen bestuur s de bevoegdhed gegeven om herover een beslut te nemen. 4.5 Plan Busness redesgn n 2008 s een start gemaakt voor organsatorsche verbeterslag van Permar WS. Dt project zal n 2010 worden afgerond met de elmnate van de egen bjdrage voor de gemeenten. Tjdens dt traject s de Permar organsate verder gestroomljnd waardoor processen en functes beter op elkaar aansluten. Het gevolg hervan s een toename n de verdencapactet van onze organsate, meer flexbltet en klantgerchthed en naar verwachtng een hogere marge op onze producten en densten. Daarnaast s extra tjd en geld geïnvesteerd n CT producten ter ondersteunng van bovenstaande functes en processen maar vooral ook ter ondersteunng van de mensontwkkelng. Naast het clentvolgsysteem s nmddels overgegaan tot aanschaf van DARUZ. Daruz s een web-based applcate welke bestaat ut een unforme ntake-regstratemethode, een assessmentmethode en een methode tot loonwaarde(productvtets)metng. Het enddoel van deze operate was om voor Permar WS te komen tot een rendementsverbeterng van ca naar , per saldo dus ca op jaarbass. Deze doelstellng zal net worden behaald. Gebleken s dat door de hudge problematek van onze neuwe medewerkers en het (extra) natuurljk verloop van onze werkledng, er meer dan verwacht geïnvesteerd moet worden n een goede en deskundge begeledng voor onze medewerkers. Alleen op de wjze kunnen wj verder de mensontwkkelng verder professonalseren. 4.6 Balansposte Het egen vermogen s door de onttrekkng van de bestemmngsreserves verder afgenomen met ca De algemene reserve bedraagt per ultmo 2009 ca. 2,7 mljoen euro, na de verwachte toevoegng van het posteve resultaat aan de algemene reserve. 35,0% Solvabltet 20,0% 15,0% -Solvabltet 10,0% 5,0% De langlopende schulden zjn dt jaar door aflossngen ca. 0,6 mljoen gedaald. Ondanks deze afname zjn de kortlopende schulden opneuw gestegen. Herdoor staat onder andere het bovenstaande solvabltetsrato ook onder druk. De solvabltet s n 2009 gedaald naar een Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

21 20 Permar WS percentage van 25,6. n 2008 was dt nog 28,8. Gestreefd wordt naar een balansverhoudng tussen de 30 en 35%. Door extra nvesterngen zjn de materële vaste actva toegenomen tot een bedrag van 10,5 mljoen. Een toename van rum 1 mljoen. n 2009 zjn veel nvesterngen gedaan m.b.t. voertugen en t.b.v. het pand n Barneveld. Dt heeft ook zjn effect gehad op de kasstromen bnnen de organsate. Het een en ander s aanledng geweest tot het afsluten van een extra kasgeldlenng bj onze bancare nstellng. Jaarrekenng Jaarverslag 2009

22 Permar WS Voorutzchten voor 2010 Hoewel de eerste tekenen van economsch herstel zch aan denen, moet helaas gesteld worden dat deze verbeterngen nog net drect merkbaar zjn voor onze organsate aan het begn van De omzet en het aantal gedetacheerden maakt momenteel een pas op de plaats, echter een groe ten aanzen van de gestelde targets s voor het bedrjfsresultaat van dt jaar wel drngend gewenst. Dt geldt n mndere mate voor het bedrjfsonderdeel ndustre. Her s een benuttng van de aanwezge capactet het deves, echter ook n de eerste weken van dt jaar s er al weer sprake geweest van stlstand (geen werk). Getracht wordt om hervoor neuwe markten en opdrachtgevers te vnden. De venwachtng hervoor zjn postef. Het bedrjfsonderdeel Groen heeft nu reeds te maken met de eerste tekenen van bezungngen bj de gemeenteljke overheden. Anderzjds moet opgemerkt worden dat er bj onze opdrachtgevers een grote beredhed s tot samenwerken, waardoor veel problemen toch weer worden opgelost. Opgemerkt moet wel worden dat deze oplossng wel onze marge verder onder druk zetten. De verwachtngen bnnen facltar zjn postef en dan met name n de schoonmaak. Wj verwachten n 2010 tal van neuwe klanten te kunnen bedenen. Daarnaast zal ook de denstverlenng t.a.v. de caterng verder worden geprofessonalseerd. Opdrachten en bestellngen kunnen per dt jaar va nternet worden geplaatst. Va de webste "Het Plantsoen" kunnen bestellngen rechtstreeks worden gedaan. Voor meer nfo ze De focus op kosten zal voor dt jaar opneuw erg belangrjk worden, vandaar dat er bnnen de organsate gestart s om met de top 15 van onze leverancers vergaande afspraken te maken over leverngen en densten. Naar verwachtng gaat dt een besparng dan wel extra omzet voor Permar WS opleveren van ca a De stratege om Permar WS het arbedsmarktnstrument te maken voor de onderkant van de arbedsmarkt n de "food-valley" n de komende jaren, heeft een voorspoedge start gehad. n de komende jaren wllen we de utbouw van dt nstrument en de professonalserng daarvan verder ter hand nemen. Permar gelooft daarbj n mensontwkkelng door/met betaald werk. Just op dat terren merken wj vaak dat er een toenemende concurrente s van andere "probleemgroepen", welke hun densten vaak grats of grotendeel grats ten utvoer brengen. Probleemgroep zoals taakgestraften, specfeke trajecten vanut het UWVlWajong en vanut de stchtng Voorwerk Ede. Vaak s daarbj sprake van verdrngng van denstverlenng, van betaald werk naar grats denstverlenng, doordat bede partjen gebruk maken van het zelfde verkoopkanaal en opereren op dezelfde markten. Klanten op hun beurt denken herdoor veel geld te kunnen besparen, maar dt geldt slechts voor een beperkte termjn, na verloop van tjd zjn de budgetten voor grats werk weer op en zet de klant zch voor een neuwe utdagng gesteld omdat de egen budgetten nmddels ntern elders zjn toegewezen. Concluse: verdrngng van werk s voor alle betrokken partjen slecht. Om deze reden plet Permar WS dan ook utdrukkeljk voor een goede samenwerkng met daarn dudeljke afspraken over klantbenaderng en marktsegmentate. Deze afspraken zouden enerzjds va het werkplen n het kader van de arbedsbemddelng moeten worden gemaakt, anderzjds met de stchtng VoonWerk Ede met betrekkng tot de afstemmng van denstverlenng en actvteten. Op deze wjze zou er een dudeljk pallet van oplossngen komen waarbj de duurzame ontwkkelng van al onze clënten voorop dent te staan. Jaarverslag 2009 Jaarrekenng

23 22 Permar WS n de komende maanden van dt jaar (2010) zal bnnen Permar de focus komen te lggen op de volgende punten: 1. Behoud van werkzaamheden n de groensector 2. Groe van omzet en densten bnnen de kwekerj 3. Groe van klanten en opdrachten voor schoonmaak n onze rego, met name n de non-proft sfeer. 4. Ontwkkelen van neuwe producten en afzetkanalen voor ndustreel werk. ntern staat Permar aan de vooravond van een neuw transformateproces. De nstroom van neuwe medewerkers heeft geled tot een veel lager kwaltetsnveau ten aanzen van de te bereken cq wenseljke productecapactet. Terwjl met name het aanbod van werk op het nveau van het mdden en hogere segment just s toegenomen. Op bass van mensontwkkel- en loonwaardenstrumenten denen wj dus voortvarend en zorgvuldg te kjken naar de ontwkkelmogeljkheden van al onze medewerkers, om op deze wjze aan de marktbehoeften te - kunnen voldoen. Daarnaast zullen ook de capacteten en ontwkkelmogeljkheden van medewerkers, de n het kader van de re-ntegrateprojecten bj Permar te werk gesteld zjn, n toenemende mate worden benut om aan de marktvraag te kunnen bljven voldoen. E Een betrouwbare voorspellng met betrekkng tot het endresultaat voor 2009 s vooralsnog net te geven. Teveel varabelen zjn daarvoor te onzeker. De drecte en medewerkers van Permar WS zullen zch echter tot het uterste nspannen om dt jaar ondanks de economsche tegenwnd, dt jaar met een postef resultaat af te sluten. Jaarrekenng Jaarverslag 2009

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie