zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie."

Transcriptie

1 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten eerste moeten de analyses van de dagnose toegesneden zjn op het ordergebonden ka rakter van de Stork-werkmaatschappjen. Verder moet de dagnose een nregraal karakrer hebben, dus de logsteke kosten van ale afdelngen n het ordertraject meten. Aangezen men bj de dagnose vooral gelnteresseerd s nverbeterngsmogeljkheden, wordt er tevens geest dat de dagnose een dudeljk ondersched maakt russen benvloedbare en net-benvloedbare kosren. Ook moer de logsteke geldstroomda~nose normen aanreken voor de beoordelng van de kosten. Deze normen denen gekoppeld re zjn aan het besrurngsconcept van her bedrjf. Tenslotte geldt als uro-angspunt dat de dagnose n korte tjd moet worden utgevoerd. n het eersre dee 1 zjn deze urgangspunten utvoerg uteengezer: we wll en n deze nledng volstaan met enge aanvullende opmerkngen. Het s goed te realseren dat de dagnose s onrwkkeld n opdracht van het Stork-concern en dat daarom bepaalde analyses specfek zjn voor de Stork-sruate. Hoewel de verschllende werkmaatschappjen onderlng grote verschllen vertonen, geldt als kenmerkende overeenkomst dat de produkre vaak sterk ordergercht s. Hermee s n de geldstroomdagnose rekenng gehouden door verschllende analyses specfek op de orderstroom te rchten. Hoewe de prncpes van de logsteke geldstroomdagnose algemeen toepasbaar zjn, kunnen we stellen dat de hudge analyses vooral toegesptst zjn op een ordergerchte stuate. De beoordelng welke del en van het logsteke traject te verbeteren zjn hangt af van de hoogre van de kosten en de belm loedbaarhed daarvan. N aast de belnvloedbaarhed van kosren moet men normen hebben om de noodzaak van mddelennzet te kunnen beoordelen. De normen komen voort ut het lo- ~steke concept waarvoor het bedrjf heefr gekozen. Met de logsteke geldstroomdagnose wordt her mogeljk om te beoordelen of de mddelennzet een gevolg s van het gekozen besturngsconcept of een gevolg s van verstorngen. Her besrurngsconcept wordr daarbj als een gegeven beschouwd. Met de dagnose wordt bekeken n hoeverre het bedrjf er met de hudge werkwjze n slaagt om de logsteke doelstellng te realseren en welke kosten hermee gepaard gaan. De vraag of men dezelfde prestates net beter met een andere nvullng van het logsteke concept kan realseren, wordt pas gesteld nden bljkt dat de logsteke kosten hoog zjn. Sam en met de kosten worden ook de logstekerestates gemeten om een totaalbeel van het bedrjf te kunnen vormen. De logsteke doelsrellngen staan n eerste nstante ner ter dscusse. nden bjvoorbeeld het management voor een bepaald marktsegment heeft vastgelegd dat een leverberromvbaar- / 1nn1 /n

2 ~OSE (2) Op bass van de defnte van structurele en operatonele maatregelen kan een dagnosemodel worden ontwkkeld dat rekenng loudt met de he1nvloedbaarhed van de kosten en tevens de logsteke bezwaren tegen kostendagnoses ondervangt; we noemen at de 'logsteke geldstroomdagnose'. Hermee bljkt het mogeljk te zjn n relatef korte tjd een bedrjf door te lchten. Hoe zo' n dagnosemodel kan worden op~ehouwd s het onderwerp van dt tweede arttkel n een reeks over de logsteke geldstroomdagnose. hed van 90% voldoet dan wordt dt als utgangspunt aanvaard. Er wordt dus geen pogng gedaan om voor de dverse marktseamenten te bepalen wat de 'optmale' logsteke doelstellngen zjn. De logsteke geldstroomdagnose meet echter we n hoeverre men de gewenste leverbetrouwbaarhed weet te realseren en wat de logsteke kosten zjn bj de gerealseerde prestates. Pas als ut de analyses bljkt dat een scheve verhoudng s ontstaan tussen het kostennveau. en de prestates, wordt er een dscussje met het management opgestart over de logsteke doelstellngen. n de logsteke geldstroomdagnose worden analyses verrcht op het gebed van logsteke prestates en de daarmee gerelateerde mddelennzet. De volgende begrppen worden ' 7 ebrukt n het dagnosemodel: logsteke prestate (extern en ntern), logsteke mddelen (capactet. onderhanden werk en voorraad), nzet van logsteke mddelen (normateve nzet, geplande nzet tegen verstorng of extra nzet) en de aard van maatregelen ( operatoneel of structureel). We geven her de defntes van deze begrppen. Logsteke prestate De logsteke prestate van een bedrjf wordt gedefneerd als de mate waarn het bedrjf zch aan zjn logsteke doelstellngen _heeft gehouden, zowel extern (naar de atnemersmarkt) als ntern (tussen afdelngen). Als maatstaf voor de externe prestate wordt de leverbetrouwbaarhed genomen. Hervoor wordt een vergeljkng gemaakt tussen de eerste afspraak met de klant en de werkeljk gerealseerde leverdatum. De lever(on)betrouwbaarhed voor een order/sere wordt gedefneerd als het aantal dagen verschl tussen deze twee data. De resutaten van deze metng moeten voorzchta worden gelnterpreteerd. De metng _betreft de atwjkng tussen de eerste atspraak met de klant en de werkeljke leverdatum. De oorzjak van een afwjkng hoeft dus net bj het bedrjf te lggen. Het kan ook zo zjn dat de klant terugkomt op zjn eerste afspraak. De metng geeft dus we aan n hoeverre het logsteke proces verstorngen kent, maar maakt nog geen opspltsng n oorzaken. n het geval de metng een nadere opspltsng naar oorzaken wenseljk maakt, zal men moeten nschatten n hoeverre de afwjkngen werden veroorzaakt door de klant of door het bedrjf zelf. De nterne prestates worden gedefneerd als de mate waarn de gerealseerde doorlooptjden bnnen afdelngen voldoen aan de geplande doorlooptjden en nden aanwezg aan de normateve doorlooptjden. n de metng wordt het gehele ordertraject n beschouwng genomen vanaf het moment dat een klantenorder ontvangen wordt tot het moment van atleverng. Ook de afdelngen n het voortraject waarn de 'paperen verwerkng' van orders plaatsvndt, maken dee ut van de n- Tjdschrft voor nkoop & Logstek. jrg. 6, 1991/9 19

3 20 Tdschrft vom nkoon Y T oa<rpl (.. 1QQ1 /Q Versch11 1evert11d-afspraa' 1aagen: : 10'' Fguur 1. / / ~ Exteme logsteke prestate 50',, 20 2o Cum aflevenngen (aantallen/senesl..,.. terne prestatemetng.?e overdrachtsmomenten tussen de atzonderljke afdelngen n het voortrajecr, de onderdelenfabrcage en montagerraject denen voor deze metng dudeljk te worden aangegeven. De metng van de logsteke prestate van het bedrjf en van presrates van afdeln&en bnnen het bedrjf bedt demogeljkhed om problemen op te sporen n het produkteproces. De volgende stap n het dagnosemodel s de analyse van de nzet van logste~e mddelen bnnen de verschllende atdelngen. Logsteke mddelen We zen bnnen bedrjven, aak een organsatorsche schedng tussen besturende en utvoerende actvreten. Onder 'logstek' verstaat men dan de besturende actvteren van de produktefuncte (materal management en physcal dstrbuton) en ale utvoerende actvteten de samenhangen met de opslag en verplaatsng van materalen (materals handlng). De utvoerende actvteten n her transformateproces vallen onder de noemer 'produkte'. n dt onderzoek zullen we net aleen de mddelennzer meenemen bnnen de oraansatorsche functe Logstek. Ook de mddelennzet bnnen de functes Produkte, Verkoop en Engneerng wordt gemeten, mrs de betreffende actvteten drect gerelateerd zn aan de orderstroom bnnen her bedrjf. De mddelen de men kan nzetten om een logsteke prestate te waarborgen zjn: 90 /o ) _) 30 3:: a. de nzet van capactet n het voortraject; b. de nzet van capactet n her fyseke traject; c. de nzet van onderhanden werk n het fyseke traject; d. de nzet van voorraden n het fl seke traect. Bnnen her dagnosemodel wordr de nzet van logsteke mddelen opgesplrsr n de caregoreen: normateve nzer ('norm'). nzet als gevolg van wjzgngen en verstorngen ('verstorng' l en overge nzer ('extra'). We zullen deze 100 ~ ~1] 20 Doorloop1Jd (dagen; begrppen her nader defneren voor de nzer van capacrer. voorraden en onderhanden werk. Capacteten Voor de nzet van capacret n her voortraject, bjvoorbeeld bj engneerng, bestaan vaak geen normen of taakuren. Als normateve nzet nemen we het aantal uren dat ngezet s voor normale werkzaamheden aan de order. Het aantal uren dar ngezer s voor wjzgngen n specfcates, herstel van fouten, enz. noemen we nzer ten gevolge van verstorns. De nzer van capacret bnnen produkte s wel aan normen gebonden. De normateve nzet van capactet s r;eljk aan de taakuren voor resp. hewerkngs-, stel- en montage-actvteten, dus de uren de strkt noodzakeljk zjn voor her transformateproces. De verstoorde uren zjn de geregstreerde uren de ver oren gaan aan herbewerkng, afkeur, leegloop, enz. De extra nzet van capactetsuren zjn de 'meeruren' de op orders worden geboekt, nden men de taakuren net realseert. Deze meeruren geven een ndca te van de net-geregstreerde verstorngen, zowel n de toeeverante, het proces, de vraag, als n de normen. Per afdelng kan grafsch worden wcergegeven hoe de nzet van capactet s geweest Onkerzde) en waar deze capactet vandaan kwam (rechterzjde). Een voorbceld hervan vndt u n fguur 3. Per capactetsbron wordt bepaald wat de be:m loedbare utgaven zjn per ngezet uur. Merk op, dar we geen ntegraal taref voor een capactetsuur nemen, maar alleen de be:m loedbare utgaven / ~~~~~~~ / ~~~~ lr~e-~ Jc-1. r-m r- ~~~~ :1/.;1.1:11.' ' M. VoortraJect Montage totaal ~ Standaard dtl D Geplanae dt 0 WerketJke d1t Fguur 2 nterne logzstekf prestatzes,...--

4 De 'logsteke ~eldstr~om' voor capactetsnzet wordt gedetneerd als: a. de utgaven voor ngezette uren tengevolge van 'verstorng' en 'extra'. Deze utgaven worden berekend door de utgaven per uur voor vast personeel te vermengvuldgen met het aantal verstoorde en meeruren; b. de extra utgaven de worden gemaakt voor de nzet van flexbele capactetsmddelen. Deze utgaven worden berekend door het aantal capactetsuren voor dure flexbele capactetsmddelen (hogere utgaven dan voorvast personeel) tevermengvuldgen met het verschl n utgaven per uur. Voorraden n de dagnose aten we zen wat de verdelng van voorraad s over de categoreen 'normateve voorraad', 'geplande ontkoppelngsvoorraad' en 'overtollge voorraad'. Voor de produktevoorraad wordt de hoeveelhed grondstoffen, halffabrcaten en endprodukt vergele: ken met de hoeveelhed de er normate mag lggen. V oorraden de net om produkteredenen worden aangehouden, zoals servcevoorraad, demonstratemachnes, enz., bljven n deze analyse buten beschouwng. Hervan wordt aleen de totale hoeveelhed aangegeven, zonder een verdere opspltsng te rnaken n normateve of overtollge voorraad. De normstellng voor produktevoorraad wordt afgeled ut de bestelmethodeken de men bnnen het bedrjf hanteen. De 'normateve voorraad' s geljk aan de bestelnveauvoorraad (velghedsvoorraad, grjpvoorraad, voorraad voor lange levertjdartkelen) plus seregroottevoorraad (?e helft van de Fxed Order Quantty ot Perod Order Quantty). De normateve voorraad geet aan wat er bj het ~ebruk van de hudge bestelmethodek.en op voorraad zou mogen lggen. Daarnaast kan er bnnen de werkmaatschapp worden gewerkt met een ontkoppelngsvoorraad om bjvoorbeeld verstorngen n het materaalverwervngstraject op te vangen. nden men hervoor een vaste velghedstjd hanteen, betekent dt dat materaal eerder wordt besteld dan strkt noodzakeljk s. Deze bufer noemen we een 'geplande ontkoppelngsvoorraad' n % van mgezette uren Contracturen Zekte. verzum. schalmg, enz. 125% lngezette uren Fguur 3. Overzcht van capactetsnzet de ntegrate kostprjs. De reden hervoor s dat de dagnose s bedoeld om verbeterngsmogeljkheden aan te duden. We zjn daarom alleen genteresseerd n de belnvloedbare kosten en net n de totale ntegrale kostprjs van voorraad. We gaan er daarbj vanut dat door een eventuele voorraadverlagng slechts de rentekosten worden belnvloed. De kosten voor opslagfaclteten, husvestng, capactet e.d. bljven ongeacht het voorraadnveau geljk (de nvesterngen hervoor zjn mmers reeds gedaan). De 'logsteke geldstroom' voor voorraad wordt gedefneerd als de rente-ut- n matenaalwaarde (mn) Capacrtertsbron Utbestedng 14'1,) Overwerk (6%) lnleenkrachten 15%) Vast personeel 185%) gaven over de materaalwaarde van normateve voorraad, ontkoppelngsvoorraad en overtollge voorraad. Als rentepercentage nemen we het percentage dat voor rekenng-courantkredet moet worden betaald. Onderhanden werk Ook voor het onderhanden werk onderscheden we de categoreen 'norm', 'verstorng' en 'extra'. De normstellng voor onderhanden werk komt regelrecht voort ut de doorlooptjd normen. De 'norm' voor onderhanden werk s de hoeveelhed onderhanden werk de er 12 ~ ~ 10 ~ ~ Grondstof OHWmaak Halffabnkaat OHWmontage Endprodukte Voorraad/OHW Voor de berekenng van de belnvloedbare rentekosten wordt de voorraad en het onderhanden werk (7ewaardeerd tegen de m,uer<lah.vaarle en net tegen Fguur +. ~Norm c::j Verstorng CJ Overschot Overzcht nzet van voorraad en onderhanden werk Tjdschrft voor nkoop & Logstek, jrg. 6, 1991/9 21

5 ~ n produkte zou zjn nden men de doorlooptdnorm zou realseren. De velghedstjd de men n produkte aanhoudt om te antcperen op verstorngen bepaalt de hoeveelhed onderhanden werk 'verstorng'. Het 'extra' onderhanden werk geeft ten slotte aan welk dee van het onderhanden werk net door de eerste twee categoreen kan worden verklaard. Tabe/. Prortetenstellng voor 'O erbeterngen 1. lnzet van capactet: a. Engneerng b. lnkoop c. Onderdelenfabrcage d. Montage Besparmgspotenteel + + Logsteke geldstroom De nzet van voorraden en onderhanden werk wordt n fguur 4 weergegeven. De nzet van voorraden en onderhanden werk s daarbj opgespltst naar de categoreen norm, verstorng en extra. De 'logsteke geldstroom' voor onderhanden werk wordt op dezelfde maner gedefneerd als voor voorraden: de rente-utgaven over de materaalwaarde van het onderhanden werk. Prortetenstellng De beoordelng waar n het voortbrengngsproces verbeterngen mogeljk Jr. M H Corbev s verbonden aan de vakgroep Bedr}fseconome van de facultet Bedrjfskunde, Technsche Unverstet Endhoven. Hj s daarnaast acte( als docent bzj' dverse managementopledngen. Jr. R. A Jansen studeerde bedrjfskunde en volgde de tweede fase opledng tot ogstek ontwerper, bede aan de Tcchnsche Unverstct Endhoven. Hj s thans n denst van Stork-Contweb te Boxmeer. 2. lnzet van voorraden: a. Voorraad grondstoffen b. Voorraad halffabrcaten c. Voorraad endprodukten d. OHW onderdelenfabrcage e. OHW montage zjn hangt net alleen af van het totale bedrag dat bnnen een afdelng aan logsteke mddelen wordt ngezet, maar ook van de benvloedbaarhed van de logsteke kosten. Het ondersched tussen structurele en operatonele mddelennzet s van belang n de dagnose, omdat men heraan kan zen op welke termjn een logsteke verbeterng geld kan opbrengen. nden een verbeterng alleen ledt tot leegloop nn structurele mddelen (bjvoorbeeld nste capactet) zonder dat er sprake s van afstoot van mddelen dan zal dudeljk zjn dat hermee geen geld wordt bespaard. Alleen een red~cte van opera~onele maatre~elen hee±t een drect etfect op de gedstroom. De verhoudng tussen operatonele en structurele maatregelen geeft dus een ndcate of verbeterngen op korte termjn rendabel kunnen zjn. Deze verhoudng werd n het voorafgaande n grafekvorm weergegeven voor de capactetsnzet per afdelng (fguur 3) en voor de nzet van voorraden en onderhanden werk (fguur 4). Ut deze gegevens kan er een prortetenstellng voor verbeterngen worden afgeled. Een voorbeeld hervan s weergegeven n tabel 1. Het besparngspotenteel van een afdelng s afgeled ut de extra mddelennzet per afdelng (norm versus werkelke nzet) en de be:nvloedbaarhed van de utgaven (operatonele versus structurele nzet). Ut de prortetenstellng bl jkt voor welke afdelngen het nteressant s om verbeterngen aan te brengen. Het managementteam zal zelf moeten nschatten op welke maner men de verbeterngen denkt te gaan realseren. De dagnose geeft aan waar besparngspotenteel zt en wat de mogeljke opbrengsten van verbeterngen zjn. De verantwoordeljkhed voor het opstellen van verbeterngsprojecten bljft bj het managementteam. + fxxxxx Evaluate De logsteke geldstroomdagnose geeft een momentopname van de logsteke prestate en de daarmee gerelateerde mddelennzet. n de lteratuur zjn er dverse methoden bekend om een logsteke audt ut te voeren. De waarde van een goede logsteke audt s nmddels door de vele doorlchtngen voldoende bewezen. Het kan een utstekend nstrument zjn om snel nzcht te krjgen n de logsteke knelpunten van een bedrjf. Met de geldstroomdagnose hopen we een extra element te hebben toegevoegd aan bestaande audts: een economsche bass voor logsteke verbeterngen. De gehanteerde defntes van geldstromen n de dagnose sluten n tegenstellng tot bestaande kostenbe~rppen nauw aan bj het begrppenkader van een logstek manager. Dt s een eerste stap om de taalbarrere tussen controller en logstek management te slechten, zodat dscusses over de noodzaak nn logsteke verbeterngen zmver kunnen worden gevoerd. Noot 1. Corbey, M. H. en R. A Jansen. 'De logsteke geldstroomda~nose (); flexbltet en logsteke kosten, Tjdschr~{t voor lnkoop & Logstek, aprl 1991.

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012; gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 2 aprl 2012 Beslut nummer Onderwerp : RB12.0044 :Stmu!erngsregelng gevelopwaarderng wnkelpanden 'STADSHART DEN HELDER 2012-2013' De raad van de gemeente

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Keten Economische Statistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek Keten Economische Statistieken Aan: Gemeenten en gemeenschappeljke regelngen Van: Bureau Kredo Onderwerp: Iv3 plausbltetstoetsen vana 1e kwartaal 2010 Datum: 23 maart 2010 Aanledng Gemeenten en gemeenschappeljke regelngen. Het CBS toetst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2013 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2013 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2013 TOELICHTING Utrecht, me 2013 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar dploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemddeld CE-cjfer

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Variantie-analyse (ANOVA)

Variantie-analyse (ANOVA) Statstek voor Informatekunde, 2006 Les 6 Varante-analyse (ANOVA) Met de χ 2 -toetsen zjn we nagegaan of verschllende steekproeven bj dezelfde verdelng horen. Vaak komt men echter ook de vraag tegen of

Nadere informatie

31 januari 2014 P5 REM afstuderen AR3R030. Samen of alleen? Lisa Bruijntjes Ziekenhuisvastgoed

31 januari 2014 P5 REM afstuderen AR3R030. Samen of alleen? Lisa Bruijntjes Ziekenhuisvastgoed Samen of alleen? 31 januar 2014 P5 REM afstuderen AR3R030 Lsa Brujntjes 1302531 Zekenhusvastgoed Inhoudsopgave 31 januar 2014 Introducte onderzoek Bevndngen ut de lteratuur en praktjk Het beslutvormngsmodel

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

i i Datzelfde aggregaat in een vorig jaar 0 stellen we voor door

i i Datzelfde aggregaat in een vorig jaar 0 stellen we voor door Bjlage 20A Groefactoren en ndces In deze bjlage gaan we deer n o enkele veelgebrukte rjs- en hoeveelhedsndces We belchten ook de kookrachtsartetswsselkoers, de toelaat om aggregaten tussen landen te vergeljken

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

Een herontwerp van de ordercyclus voor de uitlevering van verse snijbloemen

Een herontwerp van de ordercyclus voor de uitlevering van verse snijbloemen Een herontwerp van de ordercyclus voor de utleverng van verse snjbloemen Producte op prognose van boeketten en monobossen Bedrjfsbegeleder : Dhr. P. Swnkels Paul.Swnkels@jumbosupermarkten.nl 1 e TU/e begeleder

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Project Onderzoek monsters vlees en vleesprodukten in opdracht van AID

Project Onderzoek monsters vlees en vleesprodukten in opdracht van AID Project 202.700 Onderzoek monsters vlees en vleesprodukten n opdracht van AD RAPPORT 89. 07 Januar 989 Overzcht van de onderzoekresultaten van kroketten, btterballen en frkanclellen van 988 G. Cazemer

Nadere informatie

Verdeel en heers: Voorraadallocatie in distributienetwerken

Verdeel en heers: Voorraadallocatie in distributienetwerken Verdeel en heers: Voorraadallocate n dstrbutenetwerken Mattheu van der Hejden Erk Dks Unverstet Twente, Fac. Technologe & Management Moret, Ernst & Young Management Consultants Postbus 17 Postbus 310 7500

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

TORTOÛUWELIJK. RISTERTYPEN EN PLOEGSNELHEDEN BaaBaBnCBBSBBSSBSSBSBaESaBS

TORTOÛUWELIJK. RISTERTYPEN EN PLOEGSNELHEDEN BaaBaBnCBBSBBSSBSSBSBaESaBS TRTÛUWELJK R PQlRTJo._2 RSTERTYPEN EN PLEGSNELHEDEN BaaBaBnCBBSBBSSBSSBSBaESaBS Beschrjvng van de omstandgheden waaronder de proeven n 962/963 zjn utgevoerd alsmede de resultaten van de metngen r. G.J.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK

PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK PROEFEXAMEN SOCIALE STATISTIEK November 0 REEKS Naam:... Score /0 Voornaam:... Studerchtng:. Studentennummer:... Studerchtng (laatste) mddelbaar:. Uren wskunde per week (laatste mddelbaar):. Enkele belangrjke

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG

DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG DE HAVO-LEERLING STUDIEVAARDIG Handrekng voor scholen hoe zj op gestructureerde en structurele wjze de vaardgheden ut de Genereke studevaardghedenset voor doorstroom havo-hbo n hun currculum op kunnen

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie