Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?"

Transcriptie

1 process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat levert het op? Msschen nog beter: wat moet je doen om de werkeljke toegevoegde waarde van process mnng te kunnen ervaren? Angelque J.M. Koopman en Peter de Kok Het hudge audtdomen kenmerkt zch enerzjds door de utdagng om zo effcënt mogeljk en met hoge kwaltet een audt ut te voeren, welke n overeenstemmng s met alle relevante wet- en regelgevng. Anderzjds s de omgevng waarn de audtor werkzaam s n bewegng. In dt kader s de exponenteel toenemende hoeveelhed gegevens de bedrjven, groot en klen, verwerken nteressant. De hoeveelhed gegevens de bedrjven verwerken en opslaan s tegenwoordg vele malen groter dan enkele jaren geleden. En als we de voorspellngen mogen geloven, neemt dat alleen maar toe. Voor de audtor geeft dt utdagngen bj het plannen en utvoeren van de audt en ook kansen om toegevoegde waarde te beden. Het gebruk van data-analysetoepassngen n de audtpraktjk voor bjvoorbeeld het utvoeren van verbandscontroles (denk ook aan de geld- en goederenbewegng, de waardekrngloop ), het testen van geprogrammeerde controles of het testen van functeschedng s nmddels net meer ongewoon. Vooral n omgevngen waar sprake s van omvangrjke transactestromen. Wj durven ook wel het standpunt n te nemen dat een audt n bepaalde hooggeautomatseerde omgevngen zonder nzet van data-analysetechneken n de hudge tjd ondenkbaar s. De audtor begnt ook process mnng als controle hulpmddel te ontdekken. In dt artkel geven wj voorbeelden gebaseerd op onze praktjkervarng. Hermee wllen wj een bjdrage leveren aan de daloog voor (noodzakeljke) nnovate n het audtdomen. De daadwerkeljke ntegrate van process mnng n het audtdomen s een leerproces en wj ervaren herbj ook de nodge utdagngen. Ze de nspannngen om nnovate n de audtpraktjk te bereken als een nvesterng welke op termjn waarde toevoegt. Daarnaast draaen we de zaken ook om: wat levert de toepassng van process mnng n de audt voor de ondernemer op? Hoe werkt het? Een process-mnngtool vsualseert met behulp van data hoe een proces, bjvoorbeeld de verwerkng van een nkooporder, een klachtafhandelng of de behandelng van een patënt feteljk s verlopen. Herbj worden utzonderngen op veronderstelde werkwjzen zchtbaar en andere bjzonderheden (ze ook IEEE Task Force on Process Mnng, 2013). De terugkoppelng de de tool geeft s dus vsueel en kan ook geanmeerd worden. Herbj krjgt de audtor net alleen feedback over onderkende rsco s, maar helpt het just ook bj het onderkennen van knelpunten de mogeljk nog net als rsco zjn onderkend. Daarnaast kan een processmnngtool ngezet worden ter vervangng van tradtoneel utgevoerde walkthroughs en het 43

2 process mnng Samenvattng De audtor begnt process mnng als controlehulpmddel te ontdekken. Process mnng geeft nzcht, werkeljk nzcht; gebaseerd op feten. En dat s wat ondernemers voorut helpt. Het nbedden van process mnng n de regulere werkwjze van de audtor staat nog n de knderschoenen. testen van nterne beheersmaatregelen welke de audtor als onderdeel van het audtplan utvoert (Jans, M & Alles, M & Vasarhely, M, 2013). De toepassng van process mnng n het audtdomen s dus breed, zowel n de plannngs- als de utvoerngfase van de audt. De plannngsfase rcht zch op het nventarseren van de bedrjfsomgevng en relevante bedrjfsprocessen, het onderkennen van rsco s en bepalen van controledoelstellngen. In de utvoerngsfase vnden de testprocedures plaats. Wat maakt een process-mnngtool nu anders dan de welbekende data-analysetools als ACL en IDEA? Een data-analysetool werkt vraaggestuurd: bedenk een analyse vanut een onderkend rsco. Een proces-mnngtool werkt resultaatgestuurd: de tool geeft drect terugkoppelng over de te onderzoeken transactes en/of processen. Waarbj process mnng feteljk een specfeke vorm van data-analyse s. Data-analyse defnëren wj als een combnate van tools en techneken om data (gegevens n geautomatseerde systemen) te analyseren. Onder de motorkap Hoe werkt een proces-mnngtool technsch? Kort gezegd komt het erop neer dat de tool met een algortme zoekt naar verbanden tussen de verschllende gegevens n een eventlog (Jans, M & Alles, M & Vasarhely, M, February 15, 2010). Een eventlog s een vastleggng van gebeurtenssen, ofwel actvteten met betrekkng tot transactes. Denk herbj aan alle handelngen de n een geautomatseerd systeem zjn vastgelegd met betrekkng tot de verwerkng van nkooporders, klachten va een klantcontactafdelng, projecten n de bouw, personeelsdossers of het verloop van de behandelng van een patënt. Alle vastleggngen samen zjn n fete een dgtaal spoor. Wanneer ergens n dt spoor een uneke dentfer, een tmestamp en een status te herleden s, zjn n begnsel voldoende gegevens beschkbaar om een eventlog samen te stellen. Met een process-mnngtool kunnen wj deze eventlog vervolgens analyseren (Van der Aalst, W.M.P, 2011). Nu twee voorbeelden van process mnng n de audtpraktjk. Vanzelfsprekend zjn deze voorbeelden nhoudeljk voor publcatedoelenden bewerkt, maar zjn ze wel een weergave van een stuate de n de audtpraktjk realstsch s. Het eerste voorbeeld betreft een organsate met actvteten wereldwjd en een omvangrjke declaratestroom van vrjwllgers. Het tweede voorbeeld gaat over een organsate de plastsch chrurgsche zorgbehandelngen utvoert. Bede organsates laten een accountantscontrole utvoeren. Case afhandelng transactes De audtor heeft n een omgevng met een omvangrjke transactestroom (n aantal) de utdagng hoe dt proces te controleren. Vooral wanneer herbj sprake s van ndvduele transactes de relatef laag n waarde zjn, en waarbj een groot aantal medewerkers betrokken s bj de verwerkng en het autorseren van deze transactes. In deze omgevng zal voor de audt de meest gangbare werkwjze zjn dat de audtor onderzoekt of gesteund kan worden op ntern utgevoerde controles. Vervolgens zal de audtor zelf waarnemngen utvoeren om vast te stellen of terecht kan worden gesteund op de nterne controle. Alleen hoeveel waarnemngen moet de audtor utvoeren om n een omgevng met een omvangrjk volume een goed beeld te krjgen van de werkeljke procesgang? Stel dat deze omgevng bestaat ut de afhandelng van nkomende declarates de vanut dverse bronnen worden aangeleverd en vastgelegd n een workflowsysteem. Vervolgens denen deze declarates door de juste medewerker te worden gecontroleerd en vervolgens door andere medewerkers betaalbaar te worden gesteld. In 44

3 Olfantenpaadjes : afwjkngen van werkprocessen de ut effcency of gemak zjn ontstaan nvoeren/ muteren d 16:18: d 04:52: d 12:07: d 08:30: d 21:10: goedkeuren d 04:53:14 afkeuren 5 1d 00:18:45 betalen Fguur 1. Testen nterne beheersng en met betalng herbj relatef kort s (één dag). Dt s een voorbeeld van een olfantenpaadje. De audtor bespreekt deze transactes met zjn opdrachtgever en onderzoekt hoe dt heeft kunnen gebeuren. In fguur 1 s ook te zen dat veertg transactes na de goedkeurng nog worden gemuteerd en vervolgens n overeenstemmng met de nterne procedure weer worden goed gekeurd. [1] De voorbeelden n de fguren 1 tot en met 3 zjn gebaseerd op de software Perceptve Process Mnng begnsel kan deze gewenste functeschedng met een autorsatematrx utstekend n een geautomatseerde toepassng geborgd worden. Echter, de praktjk leert dat n een geautomatseerde omgevng altjd enge vorm van flexbltet mogeljk moet zjn. Dt zorgt voor het kunnen verwerken van transactes n afwjkende stuates. Bjvoorbeeld tjdens vakantes of bj zekte van medewerkers. We omschrjven dt ook wel als de olfantenpaadjes ; afwjkngen van de veronderstelde werkprocessen de ut hoofde van effcency of gemak zjn ontstaan (ze foto). Hoe gaat de audtor daarmee om? En hoe groot s de kans dat de audtor met een steekproef of deelwaarnemng zcht krjgt op deze olfantenpaadjes? Ofwel de transactes de buten het gewenste pad zjn gegaan. Bj het mnen van de verwerkng van declarates bljkt op eenvoudge wjze welke posten net voldoen aan de veronderstelde nterne beheersmaatregelen, nclusef functeschedng met daarbj de totale omvang n euro s. Met process mnng beoordelen we de processen net alleen nhoudeljk, maar kwantfceren we afwjkngen. Audtors gebruken herbj de term materaltet, een relevante omvang. Fguur 11 geeft een voorbeeld van de casus. Bj elke actvtet s het aantal transactes vermeld, nclusef de waarde hervan, en bj de pjlen s de doorlooptjd van de ene actvtet naar de andere vermeld. Wat opvalt s dat vjf declarates zonder goedkeurng zjn betaald en dat de doorlooptjd van nvoer tot 45

4 process mnng»een proces-mnngtool werkt resultaatgestuurd: de tool geeft drect terugkoppelng over de te onderzoeken transactes en/of processen«bj het mnen van een proces zoals n fguur 1 heeft de audtor ook meer nzcht n we betrokken zjn bj de verwerkng van bepaalde transactes en wat de status van verwerkng s. Dt s voor de audtor van belang om bj de controle vast te stellen of alle transactes volledg zjn verwerkt n de fnancële admnstrate. Ze n dt voorbeeld de declarates de zjn ngevoerd en nog net goedgekeurd. Deze transactes zjn verplchtngen voor de organsates en denen op jaarende ook als zodang te zjn verantwoord. Voor de audt wordt ook onderzocht of het goedkeuren en betalen door verschllende medewerkers s gedaan en of zj daarvoor bevoegd zjn. In fguur 2 s te zen dat voor 25 declarates het hoofd of een medewerker van de credteurenadmnstrate de transacte had goedgekeurd en ook betaalbaar had gesteld. Deze declarates zjn nader onderzocht en besproken met het management. Her s utgekomen dat het hoofd van de afdelng credteuren welswaar heeft gehandeld n overeenstemmng met zjn bevoegdheden, echter het management vndt dt bj nader nzen ongewenst. Het goedkeuren en betaalbaar stellen van declarates door medewerkers van de afdelng credteuren had net mogen gebeuren. Vastgesteld s dat dt n de onderzochte perode voor vjf declarates heeft plaatsgevonden. Toegevoegde waarde In deze casus bleek na het mnen dat declarates na de eerste nvoer relatef veel worden gemuteerd (fguur 1). Dt bljkt ut de pjl bj de actvtet Invoeren/muteren de staat voor transactes (n casu declarates). Voor het des- betreffende management een ndcate dat het proces net optmaal kan zjn ngercht. Het bljkt bjvoorbeeld dat medewerkers de een declarate nvoeren nog net alle gegevens hebben om de nvoer volledg af te ronden. Het kan zjn dat een andere medewerker op een later moment de vastgelegde gegevens aanvult of wjzgt. De tool maakt zchtbaar welke medewerkers betrokken zjn geweest bj het nvoeren en muteren van een bepaalde declarate. Een terechte vraag van het management na deze constaterng s dan ook: zjn de juste medewerkers bj het nvoeren van declarates betrokken? Dt gaat rchtng operatonal excellence en valt buten de rekwjdte van de audt, echter door process mnng bj de controle van deze declarates n te zetten heeft de audtor ten eerste meer nzcht n de feteljke procesgang en ten tweede controlezekerhed gebaseerd op 100 procent van de transactestroom. Tegeljkertjd geeft dt ook de desbetreffende ondernemer nzcht n de realtet; de daadwerkeljke procesgang, gebaseerd op feten. Case facturate zorgbehandelngen In de zorgsector s net edereen gelukkg met de hudge omvang van verplchte vastleggngen bj zorgactvteten. Deze vastleggngen zjn echter belangrjk omdat het systeem nu zo s, dat de utendeljke vergoedng voor een zorgtraject herut wordt afgeled. Een bjkomend voordeel voor de audtor s dat de beschkbare data zch utstekend lenen voor het toepassen van process mnng. De casus betreft een organsate voor plastsch chrurgsche zorgbehandelngen waar de audtor n begnsel met behulp van dataanalyses kan vaststellen dat declarates op de juste wjze n de fnancële admnstrate worden verwerkt, gedeclareerd zjn bj zorgverzekeraars en betaald. Een rsco van de audtor dat daarmee nog net s afgedekt, betreft de vraag of zorgactvteten utendeljk ook resulteren n een declarate. Om deze vraag te beantwoorden s de nzet van process mnng een doeltreffend mddel. Door de utgebrede regstrates van zorgactvteten s het mogeljk om een dgtaal spoor voor elke ndvduele behandelng tot en met het aanmaken van een declarate te onderkennen. De processmnngtool kan hermee n fete het verloop van elk ndvdueel zorgbehandeltraject vsualseren. En de audtor kan vaststellen of elke afgeronde behandelng heeft geled tot een declarate. Fguur 3 s een weergave van deze casus. Hern s te zen dat n een bepaalde perode

5 behandelngen zjn gestart waarvan utendeljk behandelngen zjn gedeclareerd. Interessant herbj zjn de 998 behandelngen de net zjn afgesloten en toch zjn gedeclareerd. Weer een voorbeeld van een olfantenpaadje. Dt bleken snelle behandelngen te zjn de buten de procedure om net formeel worden afgesloten. In het kader van de audt geeft fguur 3 ook nzcht n de zorgbehandeltrajecten de nog net zjn afgesloten of wel zjn afgesloten en nog net gedeclareerd. Dt nzcht s belangrjk voor de controle van de post nog te factureren behandelngen n de jaarrekenng. Toegevoegde waarde Naast het fet dat de audtor op bass van het gevsualseerde proces kan vaststellen dat zorgactvteten tot een declarate hebben geled, geeft het vooral ook nzcht n het verloop van zorgbehandeltrajecten. In fguur 3 zjn de dverse soorten (gestandaardseerde) actvteten tussen het starten en afsluten van een behandelng omwlle van het overzcht weggelaten. Wanneer deze wel betrokken zjn bj het mnen ontstaat per soort zorgbehandeltraject een beeld van het gangbare proces (een zorgpad ). Hermee ontstaat nzcht n de utgevoerde zorgactvteten met herbj de doorlooptjd, hoeveel admnstrateve handelngen zjn utgevoerd en welke zorgverleners daarbj betrokken waren. Ook s zchtbaar welke zorgbehandeltrajecten afwjken van het verwachte patroon. Met de koppelng aan opbrengststromen geeft dt ook nzcht n hoe de kosten voor behandelngen en de daarvoor ontvangen vergoedng zch ten opzchte van elkaar verhouden. Dt gaat rchtng de operatonal excellence. Alleen s het net zo dat de audtor hermee een veel dudeljker beeld heeft van de daadwerkeljk actvteten bnnen het zorgproces? En hermee een betere gesprekspartner voor de drecte kan zjn? Utdagngen De voorgaande voorbeelden zjn een weergave van mogeljke toepassngen van process mnng n de audtpraktjk. Een goede toepassng van process mnng staat of valt met de kwaltet van gegevens waar het gebruk van maakt. En onze ervarng leert dat het verkrjgen van de juste gegevens net altjd een eenvoudge opgave s. In de praktjk zen wj dat een kant-en-klare eventlog n de regel net n de gewenste vorm beschkbaar s. Daar valt nog wat mssewerk bj software-ontwkkelaars te doen en s tegehoofd credteuren 20 Fguur 2. Audt functeschedng d 20:49:34 geannuleerd start behandelng d 21:10:16 afsluten behandelng medewerker credteuren Fguur 3. Audt volledghed opbrengstverantwoordng»process mnng vraagt meer dan technsch kenns van de process-mnngtool« d 04:31: d 18:29:51 declareren ljkertjd ook weer afhankeljk van de controledoelstellng van de audtor. De audtor zal samen met een data-analst aan de slag gaan om een eventlog samen te stellen. Onze ervarng s dat deze actvtet de nodge utdagngen kent en met aandacht moet gebeuren. Daar valt of staat de kwaltet van de utendeljke resultaten mee. Om te voorkomen dat de beste bedoelngen, om process mnng n te zetten ten behoeve van de audt, stranden n de fase waarn een eventlog wordt samengesteld, hebben we goede ervarngen met een gezamenljke aanpak. In deze 47

6 process mnng aanpak s het startpunt een workshop om te evalueren welke data nodg s. Herbj moeten n eder geval aanwezg zjn: de audtor, de controller, een medewerker met proceskenns, alsmede het onderlggende datamodel en de data-analst. Vervolgens s het belangrjk dat de data-analst n nauwe samenspraak met de audtor de eventlog samenstelt. Vanzelfsprekend heeft de audtor van tevoren de controledoelstellngen bepaald. In dt proces zen wj dezelfde utdagngen als bj elk ander data-analyseproces. Het vraagt net alleen technsche kenns van een tool, maar ook kenns van de vastleggngen gerelateerd aan bedrjfsprocessen, boekngsgangen en het onderlggende datamodel van de relevante systemen. Onderschat ook net dat process mnng meer vraagt dan technsch kenns van de process-mnngtool. Utendeljk gaat het ook om de analytsche vaardgheden en kenns van de bedrjfsomgevng van degene de de processen gaat mnen om tot een correcte nterpretate van de bevndngen te komen. Dt vraagt de nodge vleguren. Vergeet vooral ook net om n een vroegtjdg stadum bj het daadwerkeljk mnen de procesegenaar te betrekken. Enerzjds om tot de juste bevndngen ten behoeve van de audt te komen en anderzjds lgt just hern de kans om toegevoegde waarde te leveren. Dt s het moment waarop de realtet zchtbaar wordt. Samengevat: het samenstellen van een goede eventlog s n de praktjk de grootste utdagng en vraagt een gestructureerde aanpak met de juste betrokkenen. Ze het als een eenmalge nvesterng. de nzet van process-mnngtechneken beogen wj heraan een bjdrage te leveren. Ter afslutng het antwoord op de vraag: Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? In dt artkel hebben wj onze ervarngen gedeeld met en vooral ook ons enthousasme over de nzet van process mnng n het domen van audt. Wj ervaren dat we een technek n handen hebben waarmee we daadwerkeljk toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze opdrachtgevers. En waarom? Omdat het nzcht geeft, werkeljk nzcht; gebaseerd op feten. En dat s waar ondernemers naar op zoek zjn. Noodzakeljk? Ja, en nee. Is het een realstsche veronderstellng dat n een omgevng met een omvangrjke transactestroom de audtor voldoende nzcht krjgt n het bedrjfsproces met een deelwaarnemng, van zeg 25 transactes? Wj denken van net. In dat geval, noodzaak: Ja! drs. Angelque J.M. Koopman RE RA Koopman s partner bj Coney. E-mal: drs. Peter de Kok RA De Kok s partner bj Coney. E-mal: Lteratuur Jans, M & Alles, M & Vasarhely, M (2013). The case for process mnng n audtng: Sources of value added and areas of applcaton. Internatonal Journal of Accountng Informaton Systems, 14, Jans, M & Alles, M & Vasarhely, M (February 15, 2010). Process Mnng of event logs n audtng: opportuntes and challenges. Belgum: Hasselt Unversty, Newak, NJ, USA: Rutgers Busness School. Van der Aalst, W.M.P (2011). Proces Mnng; Dscovery, Conformance and Enhancement of Busness Processes. Hedelberg Dordrecht London New York: Sprnger. IEEE Task Force on Process Mnng (2013). Process Mnng Manfest oorspronkeljk verschenen n BPM 2011 Workshops proceedngs, Lecture Notes n Busness Informaton Processsng. Sprnger-Verlag. Hoe nu verder? Wj zoeken met enthousasme naar mogeljkheden voor nnovate n het domen van nterne beheersng en audt door op een slmme maner data van ondernemngen te gebruken. Just door technologsche- en maatschappeljke ontwkkelngen zou de roep om controletechneken met behulp van data-analyse, en specfek process mnng, steeds groter moeten kunnen worden. Met het delen van kenns over en ervarngen met 48

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL

.,. Behoort bij: Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeente Boekel. 1 i. lnhoud GEMEENTEBOEKEL Scan nummer 2 van 3 - Scanpagna van 0 Nadere Reges maatschappejke ondersteunng 205.,. Behoort bj: Gemeente Boeke GEMEENTEBOEKEL 't k :,% nhoud Inedng Jurdsche status Hoofdstuk Procedure medng, onderzoek

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 3 Leerkern 4 1 Wat s model-drven development? 4 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 4 1.2 Systeemgenerate 4 1.3 Informate, presentate

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Traverse. Evergreen on bike

Traverse. Evergreen on bike Traverse Nummer 36, januar 2015 Evergreen on bke Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In één maand 3300 haltes geïnventarseerd Verrum uw kenns met Europese ervarngen Draagvlak creëren, de bass van succes

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie