Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr ,, Klaisse i 11?, h bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10."

Transcriptie

1 OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr NEDERLAND,, Klasse 11?, h bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van ternzageleggng: 23 maart 1973* 8 uur 59 mn«,. _,, _. De herna volgende tekst s een afdruk van de beschrjvng met concluse(s) en tekenng(en), zoals deze, op bovengenoemde datum werd ngedend. Aanvrager: N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN te EINDHOVEN 1... j,... r { Gemachtgde: N.V. Internatonaal Octroobureau, Kastanjelaan 1 te Endhoven (Dr. J. W. Schuttevaer c.s.) Ingeroepen recht van vobrrang : geen '' " ' Kortea.ènduldng: "Toestel voor het verrchten van -\lerzadgngsanalyses" - ', De utvndng Heeft betrekkng op een toesstel dat gebrukt kan worden bj het verrchten vanjerzadgngsanalyses. Volgens het prncpe van een verzadgngsanalyse wordt een te bepalen hpeveel^e^van een, chemsche c s q. bologsche stof n a^nwezghed yan een bndmddel gemengd met een bekende hoeveelhed van dezelfde maar dan rado-actef gemerkte stof,,,, ; : Tussen bndmddel, te bepalen stof en. rado-acteve stof treedt, een eve,nwph]fcsreacte op waarbj 0 enerzjds moleculen van de., t.e..bepalen stof) en rado-acteve stof aan het bndmddel worden gebonden en anderzjds, reeds gebonden moleculen van zowel de te bepalen stof als rado-acteve stof worden vrjgegeven. De mate waarn elk van bede stoffen aan het bndmddel wordt gebonden hangt

2 af van de concentrateverh.oud.ng van de bede verbndngen, Men spreekt n een dergeljk geval wel van een compettef 1 bndmddel. Nadat zch een evenwchtstoestand heeft ngesteld tussen bndmddel, te bepalen stof en rado-acteve stof, wordt nagegaan n welke mate de rado-acteve stof aan het bndmddel s gebonden. Hertoe wordt de gebonden rado-acteve stof gescheden van de net gebonden vorm en vervolgens door mddel van een rado-actvtetsmetng V de hoeveelhed van de gebonden of vrje rado-acteve verbndng bepaald. Het percentage vrje c.q. gebonden rado- j acteve stof s een maat voor de te bepalen hoeveelhed van de net rado-acteve verbndng, Met behulp van standaardgegevens kan ut het gevonden percentage de juste hoe veelhed van de net rado-acteve verbndng worden.afgeled. De voornoemde schedng tussen gebonden en net 'gebonden rado-acteve verbndng kan op verschllende wjzen worden gerealseerd. Zo kan men bjvoorbeeld door mddel van een moleculare aeef of* een selectef adsorbens d^t slechts één van bede structuren,.hetzj de gebonden of ^vrje structuur van de rado-acleve. verbndng, bïdt- of tegenhoudt en de andere structuur den- ' " ** '. ' k' tengevolge vrjlaat, de gewenste schedng ltvoeren. Op bass van het prncpe van de verzadgngsanalyse kunnen verschllende hormonale en nethormonale stoffen zoals bjvoorbeeld trjodothyronne, \ f thyroxne, vtamne B12 en nsulne worden bepaald. Een j specaal type van een verzadgngsanalyse s de rado- j mmuno-bepalng. Herbj wordt een specfek antlchaam } j als compettef bndmddel toegejjast. Zo wordt bjvoor- j beeld nsulne door mddel van een rado-mmuno-onderzoek j bepaald. f 1! Meer n het bjzonder betreft de ut- j vndng een toestel voor het verrchten van een bovenom- J! schreven verzadgngsanalyse waarbj dt toestel een aan!! 1 bede utenden van een openng vo ovzen bu_svorrag 1 chaam

3 bevat, dat n een onderste deel 'een schedngsraddel bevat en n een bovenste deel voorzen s van een reacteoompartment.' ' ' <'- 1 : ' <' : Een'dergeljk 1 toestel wordt bjvoorbeeld toegepast'bj de order 'de handelsnaam Trlute bekende test op schldklerfunkte'. De test op schldklerfunkte s gebaseerd op de omstandghed dat het door de schldkler geproduceerde trjodöthyronne gebonden s aan specfeke serumewtten waarbj de bezettngsgraad van het pwt met trodothyronne een maat s voor de schldkleractvtet. Bj een schldkler-test wordt een afgemeten hoeveelhed rado-actef trjodóthyronne toegevoegd aan het seruraewt, waarbj de nog aanwezge vrje bndngs plaatsen n het serumewt door moleculen van de radoacteve stof worden bezet. Vervolgens wor<jt door mddel van een specfek absorbers zoals Sephadek het vrje trjodothyronne gescheden van het aan serumewt gebonden trjodothyronne waarna tenslotte de hoeveelhed net aan serumewt gebonden rado-actef trjodothyronne,j dat door de Sephadex wordt vastgehouden, bepaald wordt. Dt gegeven s een maat voor de bndngskapaetet van het onderzochte serumewt zodat herut de bezettngsgraad van het serumewt met schldklerhormoon kan worden j afgeled en zodoende een ndruk omtrent de schldklerfunkte verkregen kan worden.-m- - De Trlte tes-t 'verhoopt nu als volgt: Op een Sephadex kolom'welke zch ondern een aan bede utenden van een openng voorzen busvormg lchaam bevndt waarvan de ondérs'te.'opënng door een afschermkapje s afgesloten, wcrrdo» achtereenvolgens zeven druppels rado-actef trjodothyronne en 0,05 rol serum gebracht. Het afschermkapje wordt verwjderd, de onder ' de Sephadex kolom aanwezge vloestof laat mea weglopen en vervolgens wordt de rado-actvtet van de kolom! gemeten. De kolom wordt daarna mtet 3 ml_ water gewassen

4 waarbj het aan ewt gebonden trjodothyronne wordt verwjderd en opnew de rado-a'ctvtet bepaald. Ut de verhoudng tussen de laatst- én eerstgemeten radoj actvtet kan met behulp van standaardgegevens, de hoeved-hed net rado-actef' tr jodo thyronne worden afgeled. ' 'Het'bj de bekende'trlute test toegepaste toestel heeft het bezwaar' dat! een evenwcht tussen serumewt en toëgevoegd rado-actef trodothyronne zch 'n aanwezghed van het schedngsmddel n casu de. Sephadex kolom moet nstellen. Het nstellen van een evenwcht n een heterogeen mlleu verest veel tjd en geeft aanledng tot onnauwkeurgheden. Het s mmers geheel net, ondenkbaar dat de Sephadex voorda't sprake s van het bovenbedoelde evenwcht, vrje trjodothyronne moleculen j vasthoudt én daardoor een juste nstellng van het evenwcht 'tegengaat. Een verder nadeel van de.bekende test s het relatef grote aantal te verrchteï handelngen hetgeen vooral bj rado-acteve stoffen Zoveel mogeljk vermeden 1 - dent te worden. Een ander nadeel bestaat hern dat bj elke proefnemng mnmaal twee bepalngen van de rado-actvtet moeten worden utgevoerd. Aanvraagster heeft thans een toestel van de n de aanhef aangegeven soort ontwkkeld dat de boven-! staande bezwaren net heeft. Hét toestel volgens de ut- j vndng "s herdoor gekenmerkt, dat hot reac keconpeu'fcl- j ment een ten opzchte van het schedngsmddel afgelso'ten reservor s waarvan een naar het schedngsmddel toegekeerd wandgedeelte n een vloestofdoorlatende vorm kan worden gebracht. Het ten opzchte van het schedngs- mddel afgesloten reactecompartment n het toestel volgens de utvndng heeft het voordeel dat de In het compartment optredende X'eactês bj gebruk van het toestel volgens de utvndng, n een homogeen mlleu ; plaatsvnden. Dentengevolge wordt het vereste evenwcht ' tussen de reagenta n het roaeterenarvoir rtftfc *

5 de te bepalen. stof, de ra&o-aóteye stof en het compettve bndmddel, snel en nauwkeurg ngesteld. Het schedngsmddel bevndt zch geheel buten het reactereservor en benvloedt de daarn utgevoerde reactes net. I Het afgesloten reactereservör bedt het verdere vobrdeèl dat de rado-actbvë stof en desgewenst! tevens het bndmddel, wélke bede stoffen noodzakeljk zjn voor de n het 'toestel volgens' de utvndng ut te.voeren verzadgngsanalyse, reedè van te voren en wel van fabrekswege n het reac.teréservo'r gebracht kunnen worden. De gebruker van het toestel' bfehoeft dan slechts het te onderzoeken mbnster toé 'tevoegén aan de retklw n Uyt j reservor aanwezge reagenta. Hermede wordt berekt dat manpulates met rado-actevè stoffen door de gebruker, tot een'mnmum worden beperkt» Voorts kan van fabrekswege de hoeveelhed rado-actvtet welke n het reactereservor wordt gebracht nauwkeurg worden bepaald en voor elk reactevat geljk zjn, zodat de gebruker slechts één metng van de begnrado-actvtet behoeft te verrchten, welke voor alle'bepalngen als standaard fungeert. Tenende, de gebruker de gelegenhed te geven 'r> - op.eenvoudge wjze een monster van de te bëpalen stof aa het reactereservör toe te voegen kan dlfe bovenzjde van het reservor een'losneembaar deksel bevatten. Het j s eveneens mogeljk de bovenzjde van let reservor te j voorzen var eèr membraan dat Vervaardg s ut een ma- teraal dat met een scherp voorwerp gemakkeljk kan worden j doorgeprkt. Een hertoe geschkt materaal s bjvoor- j beeld rubber of kunststof. Een monster van de te bepalen j stof kan worden opgezogen n bjvoorbeeld een njectesput, waarvan de naald door het bovenbedoeld membraan kan worden ; gestoken om vervolgens geledgd te worden n het reacte» TdBfïTV V. " - " Het reactècompartment kan als een afzonderljk voorwerp n het busvormg lchaam worden aan- j gebracht waarbj de openng n de bus door_de bovenkant

6 van het reactecompartment wordt afgesloten. ' In een voorkeürsutvoerrgsvorm van het toestel volgens de utvndng maakt het reservor deel ut van het busvormg lchaam. Herbj s een bovenste! deel van het busvormg lchaam tevens een wanddeel van het reactecompartment. De bodem van het reactecompartment wordt gevormd door'éen'wand welke zch bnnen het busvormg lchaam een' rchtng loodrecht op de as ervan utstrekt en daarbj langs haar gehele omtrek.'passend aanslut 'tegen' de brnenkant van het busvormg lchaam. De bovenkant van het reactecompartment wordt gevormd door een wand welke de openng n het busvormg lchaam afslut zoals bjvoorbeeld een op het utende van het busvormg lchaam losneembaar aangebracht deksel. ' Volgens de utvndng kan de naar het schedngsmddel toegekeerde wand van het reservor vloestofdoorlatend worden gemaakt. Het door Aanvraagster verworven nzcht om het reservor!te voorzen van feen' wand welke odang s geconstrueerd dat deze n een vloestofdoorlatende vorm kan worden gebracht, s van wézenljk belang 'Voor een just 1, begrp van de utvndng.' 1 öp bass van dt nzcht zjn verschllende praktsche utvoerngsvormen mogeljk. Zo kan bjvoorbeeld henaar het schedngsmddel toegekeerde wanddeel van het reactereservor een poreus hydrofoobof lpofoob flter bevatten. Een poreus hydrofoob flter wordt toegepast nden zowe'l' 'n het'reactecompartment als n de schedngskolom sprake s van een hydrofel mlleu. Het poreuze hydrofobe flter verhndert dat de n het.reactecompartment aanwezge hydrofele vloestof door het flter heen, n het schedngsmddel kan bnnen- j drngen. Slechts wanneer door een heftg schudden van j het toestel volgens de utvndng de door het hydrofobe ; flter vastgehouden lucht wordt verdreven, kan vloestof I vanut het reactecampartlment naar het schedngsmddel. stromen, Wanneer n het reactecompartment en de sche- j

7 dngskolom een lpofel mlleu aanwezg s, wordt een lpoboof flter toegepast-, Behalve door schudden kan het flter vloestofdoorlatend worden gemaakt door n het reactecompartment een /overdruk dan wel n de schedngskolom een onderdruk aan te brengen. Een andere zeer gunstge utvoerngsvorm van het reactfcompartment n het.toestel volgens de utvndng bestaat hern dat de bodem van het reactereservor I tenmnste gedeelteljk gevormd wordt door.een doorstoot- j baar membraan of doors,tootbaar schot. j Een geschktvmat.er.aal voor een dergeljk j membraan of schot s plastc, metaalfole of soortgeljke j stoffen.,..-..,'. '. ïn een verdere,.gunstge utvoerngsvorm van j het toestel volgens de utvndng bestaat de naar het schedngsmddel toegekeerde y.and.van het reactereservor j ut een laagje was met een smeltpunt van C. Een geschktewassoort s bjvoorbeeld paraffne met een smelt- j punt van 6o C. Een dergeljke ut was bestaande wand kan j op eenvoudge wjze aangebracht worden door de boven het smeltpunt verhtte en dus vloebare was te druppelen op het n het busvormg lchaam aanwezge schedngsmddel en vervolgens door afkoelng de toegevoegde was vast te j laten worden. In nog een andere utvoerngsvorm van het! toestel volgens de utvndng zjn het bovenste en onder- j ste deel van het busvormg lchaam onderlng verbonden door een van een centrale doorborng voorzen tussenstuk waarn een schuf s aangebracht.welke n een rchtng loodrecht op de as van de doorborng verplaatsbaar s en daarbj n een uterste stand de doorborng geheel afslut en n een andere uterste stand de doorborng vrjlaat. De utvndng moge aan de- hand van de bjgaande tekenngen nader worden- toegelcht zonder daarbj tot de weergegeven utvoerngsvormen te.worden beperkt In. de fgure» 1-3.gjn y ereh 1 lend utvoe- j

8 - 8 - rngsvormen van het toestel volgens de utvndng schematsch weergegeven. Pg. 1 betreft een utvoerngsvorm waarbj het reactecompartment als een afzonderljke eenhed s utgevoerd. Fg. 2, 3» 4 en 5 geven utvoerngsvormen weer waarbj het bovenste deel van het busvormg lchaam tevens een wanddeel van het' reactecompartment s. In fg. 5 s een constructe weergegeven waarbj het bovenste en onderste deel van het busvormg lchaam door mddel van een tussenstuk onderlng zjn verbonden. In fg. 6 s een varant op het n fg. 1-5 weergegeven Rutvormg deel aangedud. In de gfuren 1-5 s met het verwjzngscjfer '1. een aan bede utenden open busvormg lchaam aangedud. Het lchaam 1 s aan de onderzjde voorzen van een tut 2, waarn een poreus propje 6 s aangebracht. De tut 2' s voorzen van een losneembaar bevstgd afslutkapje > 7«In het onderste deel van het busvormg lchaam 1 s e'en schedngsmddel 8 aangebracht, Het schedngsmddel 8 bestaat, nden hét toestel volgens de utvndng voor een bepalng van trjodothyronne wordt gebrukt, bjvoorbeeld ut Sephadex dat n een vloestof 9 s opgenomen. Het bovenste deel van het busvormg lchaam 1 bevat een reactecompartment 10 waarvan verschllende utvoerngsvormen n de fguren 1-5 zjn weergegeven. Het n fg. 1 weergegeven reactecompartment 10 bevat een busvormg deel 13 dat aan de bovenzjde voorzen s van een rand waarop een deksel 11 losneembaar s bevestgd. De onderzjde van het busvormg deel 13 s voorzen van een bodem 12 waarn een centrale en bj voorkeur konsche openng 15 s utgespaard. De bodem 12 s voorzen van een membraam 16 dat ut plastc, metaal-, fole of soortgeljk gemakkeljk doorboorbaar materaal s vervaardgd. Het membraam 16 s bjvoorbeeld door mddel van kt op het bnnenoppervlak van bodem 12 bevestgd en _jj, ul.t d -.-OP-enng 15» de bodem 12 geheel af. De buten t

9 - 9 - kant van deel 13 lgt aan tegen de bnnenwand van lchaam j 1. Door een geschkte materaalkeuze van deel 13 en lchaam I zoals bjvoorbeeld kunststof voor deel 13 ex glas voor : lchaam 1, kan een goede afdchtng tussen deel 13 en lchaam 1 worden gerealseerd. Het s eveneens mogeljk! dat de butendameter van deel 13 wat klener s dan de bnnendameter van lchaam 1 en tussen deze bede een af- dchtngsrng van bjvoorbeeld nylon^ s aangebracht. Het n de fg. 1 weergegeverj/boeste wordt op de j navolgende wjze bj bjvoorbeeld een bepalng van de j bndngscapactet van serumewt voor trjodothyronne toegepast» In het reactecompartment 10 bevndt zch een van fabrekswége ngebrachte en bekende hoeveelhed radoactef trjodothyronne. Voor het utvoeren van een trjodothyronre bepalng wordt het deksel 1 1 verwjderd en serum toegevoegd aan de nhoud van het teactecompartment 10. let trjodothyronne bevattend èerum kan desgewëhst Zonder verwjderng van deksel 11 worden toegevoegd aan; compartment 10'door hjvoorbeeld het serum n een njefctesput op te nemen, de naald Ö.oor het deksel l II te steken en vervolgens de nhoud van de sput va de j naald n het compartment 10 te brengen. In het reacte- I compartment stelt zch zeer snel een evenwcht tussen de j reagenta n. Het afslutkapje 7 wordt vervolgens verwj- derd en het membraam 16 ter plaatse van de n de bodem ; 12 aanwezge openng 15 met behulp van bjvoorbeeld een j ' f \ roerstaafje doorgestoken. Tengevolge van de konsche vorm > van de openng 15 kan het gereedschap waarmede het mem- braam 16 wordt' doorgestoken- not de -onder de bodem 12! gelegen rumte-bnnendrngen.. Hét n-het compartment 10 aanwezge evenwchtsmengsel verplaatst zch ondex" nvloed! van de zwaartekracht naar en n het schedngsmddel 8 j bestaande ut n vloestof 9 opgenomen Sephadex. Het net aan serumewt gebonden, dus Vrje trjodothyronne wordt aan de Sapfcadsafc. wordt : t

10 vervolgens wasvloestof ngelaten welke door de Sephadex kolom stroomt en daarbj het aan ewt gebonden trjodothyronne, dat door de Sephadex net wordt vastgehouden, meevoert. De wasvloestof verlaat het toestel volgens de utvndng va de tut 2. Herna wordt de rado-actvtet van het n de Sephadex kolom achterbljvende radoacteve trjodothyronne gemeten. Ut de verhoudng tussen de gemeten en oorspronkeljk n het reactecompartment 10 aanwezge rado-actvtet kan met behulp van standaardgegevens de bndngscapactet van het serumewt voor trjodothyronne worden afgeled. Er moge op gewezen worden dat de verplaatsng van het evenwchtsmengsel vanut het reactecompartment 10 naar en n het schedngsmddel 8 alsmede de daaropvolgende behandelng met wasvloestof kan worden versneld door n het onderste', deel van het toestel volgens de utvndng een onderdruk aan te brengen.; Zo kunnen bjvoorbeeld meerdere toestellen volgens de j utvndng n een parallele schakelng aangesloten zjn J op een vacuumledng.^ Hermede wordt de nteressante J mogeljkhed geboden om meerdere bepalngen geljktjdg j ut te voeren. Bovenden kan de rado-acteve be.standde-. > len bevattende wasvloestof van meerdere toestellen op j I een velge wjze worden afgevoerd. j In fg. 2 s een utvoerngsvorm van een toestel vol- } gens de utvndng weergegeven waarbj de zjwand 18 van het reactereservor 10 deel utmaakt van het busvormg j lchaam 1. De bodem van het reactereservor 10 bestaat ; ut een van kunststof, metaalfole of soortgeljke gemak- j keljk doorboorbaar materaal vervaardg membraam 16 j dat tussen rngen 19 welke ut nylon vervaardgd kunnen zjn, s geklemd. j In de fguren 3 en 4 s het bovenste deel 18 van het [ t' busvormg lchaam 1 tevens een wanddeel van het reacte- ; reservor 10; De bodem van het reactereservor wordt gevormd door een tussen rngen 19 geklemd poreus hydrofoob flter 17 dat bjvoorbeeld ut schumplastc s ver- j t

11 j vaardgd. Dé n vloestof 9 opgenomen Sephadex 8 rekt tot. ' aan de onderkant het hydrofoob flter 17^ (Fg, 3)- [ j In fg. 4 bestaat de bodem van het reacte- j reservor 10 ut een laagje was 28 met een smeltpunt tussen! 40 en 100 C zoals bjvoorbeeld een laagje paraffne. Een dergeljke waslaag wordt aangebracht door boven het smeltpunt verhtte was op de Sephadex 8 te laten druppelen en dt vervolgens door afkoelen te laten stollen. Bj de n fg. 5 weergegeven utvoerngsvorm bestaat het busvormg lchaam 1 ut twee delen welke door mddel van een tussenstuk 20 onderlng zjn verbonden. Het bovenste deel 18 van het busvormg lchaam 1 vormt de zj~j wand van het reactecompartment 10 en s voorzen van een j losneembaa,r deksel 11. De bovenzjde'van het tussenstuk 20 s tevens bodem van het reactecompartment 10. Het j tussenstuk 20 bestaat ut een van een centrale doorborng 21 voorzene rng 22. Rng,22, welke ut kunststof kan zjn; vervaardgd, bevat een gleuf 23 welke zch n een rchtng loodrecht op de doorborng 21 utstrekt en waarn een,» schuf 2h past welke n g-enoemde rchtng beweegbaar s» De schuf s aan een utende voorzen van een zch buten, t de rng 22 bevndende handgreep 25 en aan het andere ut- j ende van een aanslag 26. De aanslag 26 past n een utsparng 27 van de rng 22. Schuf 24 kan met behulp van j handgreep 25 n de gleuf 23 worden verplaatst en wel zodang dat n een bnnenste stand van schuf 2b de doorborng. I - «!. : 1 I 21 geheel s afgesloten. In deze stand bevndt zch aan- j <, 1.. ' : slag 26 n de utsparng 27» In de andere uterste stand j van schuf wordt de doorborng 21 geheel vrjgelaten en rust de aanslag 26 tegen de bnnenwand van rng 22. In fg. 6 s een varant van de n fguren 1-5 weergegeven tut 2 afgebeeld. In deze fguur s met het verwjzngscjfer 3 een tutvormg orgaan weergegeven welke voorzen s van een rand Rand h lgt aan tegen de bnnenzjde van het omgebogen utende 5 van busvormg lchaam 1» Rand 4 kart_mët behulp van kt, worden vast»

12 gezet op het utende 5«Het s eveneens mogeljk om rand 4 met behulp van een rng tegen het utende 5 te drukken. De werkng van de n de fguren 2-5 weergegeven toestellen volgens de utvndng komt overeen met de van de n fg. 1 weergegeven utvoerngsvorm. De wjze waarop de bodem van het reactecompartment 10 n een vloestofdoorlatende vorm wordt gebracht loopt bj de dverse utvoerngsvormen engszns uteen. In de toestellen volgens fguren 2 en h geschedt zulks door het membraam 17 c.q. waslaag 28umet een al dan net scherp voorwerp te doorboren. Bj het toestel volgens fg..3 wordt door schudden van het toestel of door n het reactecompartment een overdruk dan wel n het schedngsmddelcompartment een onder-druk aan te brengen, het flter n een vlqes.tofdoprlatende vorm gebracht. Bj het n fg. 5 weergegeven toestel tenslotte kan door het uttrekken van de schuf de Inhoud van het reacte compartment zch verplaatsen naar'het schedngsmddel, CONCLUSIES; I.. j 1. Toestel geschkt voor het utvoeren van een verza dgngsanalyse waarbj door toepassng van een schedngsj mddel een schedng wordt bewerkstellgd tussen vrje! moleculen van een verbndng en aan een compettef bnd *. ] mddel gebonden moleculen van dezelfde verbndng, bevatj tende een aan bede utenden van een openng voorzen! busvormg lchaam dat n een onderste deel het schedngsmddel bevat en n een bovenste deel voorzen s van een reactecompartment, mét het kenmerk, dat het reactecompartment een ten opzchte van het schedngsmddel afgesloten reservor s waarvan een naar het schedngsmddel toegekeerd wandgedeelte n een vloestofdoorlatende vorm kan worden gebracht. ^, 2. Toeste volgens concluse 1, met het kenmerk, dat het bovenste deel van het busvormg lchaam tevens een wand- ; deel van het reactecompartment s. 1-3-» Tn.es.te 1 volgens..concluse- 1. of 2, met. het kenmerk, j

13 - 13 " dat de bodem van het reactecompartment tenmnste gedeelteljk gevormd wordt door een doorstootbaar raembraam. hp Toestel volgens concluse 1 of 2, met het kenmerk, <t de bodem van het reactecompartment een hydrofoob of lpofoob poreus flter bevat. 5. Toestel volgens concluse 2, met het kenmerk, dat de bodem van het reactecompartment gevormd wordt door een laagje was waarvan het smeltpunt tussen en 100 C lgt. 6. Toestel volgens concluse 1 en 2, met het kenmerk, j dat het bovenste deel en het onderste deel van het bus- vormg lchaam verbonden zjn door een van een centrale I doorborng voorzen tussenstuk waarn een schuf s aan- J gebracht welke n een rchtng loodrecht op de as van de j doorborng verplaatsbaar s en daarbj n een uterste j stand de doorborng geheel afslut en n een andere uterstje! stand 'de doorborng vrjlaat. j Endhoven, 20 september !

14 7 M 2 g 2 7

15

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3,- Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 NEDERLAND Inta G 01» 33/16 ' G 21 h 5/ - Indienmgsdatum: ^ april 1972, Datum van terinzagelegging: 23 oktober 1973. 8 uur 59

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen

TITLE OF DOCUMENT (18 pt Arial) Index. PA90Plus Serie. Technical Manual. Gebruiksaanwijzingen. Inleiding en veiligheidswaarschuwingen TITLE OF DOCUMENT (18 pt Aral) PA90Plus Sere Index Techncal Manual Deel 1 Gebruksaanwjzngen Deel 2 Inledng en velghedswaarschuwngen Deel 3 Productbeschrjvng Deel 4 Werkngsprncpe Deel 5 Onderhoudsnstructes

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus

WERKDOCUMENT. HERINDELING VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Sectie ~udheidkundi~ Bodemonderzoek Abw Ketelhaven; augustus WERKDOCUMENT HERNDELNG VAN DE WERKPLAATS TE KETELHAVEN door de Secte ~udhedkund~ Bodemonderzoek 1977-190 Abw Ketelhaven; augustus ' DENST V O O R DE JSSELMEERPOLDERS 9797 S M E D N G H U S L E L Y S T

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge

Waarschuwing! Attentie: gevaar voor verwondingen door injectie! De Airless apparaten ontwikkelen extreem spuitdrukken hoge Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout UK18 HDE HDE-003,007,011,014,024,025,026,028,032.CT.05,07,11.A HDE-034,038,039,041,048,051,052,058,074.CT.05,07,14.A HDE-090,092,097,098,099,100.CT.07,11.A HDE-004,013,015,016017,021,022,023,027.CT.06,07,09,12.D

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Let op de veiligheid!

Let op de veiligheid! Waarschuwng! Attente: gevaar voor verwondngen door njecte! De Arless apparaten ontwkkelen extreem sputdrukken hoge Noot vngers, handen of andere lchaamsdelen n aanrakng met de sputstraal laten komen! Rcht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 14 augustus 212 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 12 deelopgaven en 1 pagna

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding

Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Gebruikershandleiding Paneelcontroller MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC nl Gebrukershandledng 3 nl Inhoudsopgave Paneelcontroller Inhoudsopgave 1 Ter nformate 8 1.1 Beschrjvng van stappen 8 1.2 Het startmenu openen 8 1.3 Taal van het

Nadere informatie

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin

SuperCoat. Door lucht aangedreven Airless sproeier Trykluftdreven Airless Sprayer Luftdriven Airless-sprutmaskin NL DK S Gebruksaanwjzng Drftsvejlednng... p. 6 Bruksanvsnng... p. 5 SuperCoat Door lucht aangedreven Arless sproeer Trykluftdreven Arless Sprayer Luftdrven Arless-sprutmaskn Models: 0556730W 0556745W 0556940W

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facultet Technsche Natuurkunde Tentamen Optca 3NA7 Dnsdag 16 augustus 211 van 14. tot 17. uur Dt tentamen bestaat ut 4 vraagstukken met n totaal 1 deelopgaven en 2 pagna

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

Dubbelplaneten. Vakantiecursus

Dubbelplaneten. Vakantiecursus Raner Kaenders Dubbelplaneten AW 5/8 nr. 4 december 2007 287 Raner Kaenders Semnar für Mathematk und hre Ddaktk Mathematsch-aturwssenschaftlche Fakultät Unverstät zu Köln Gronewaldstrasse 2 5093 Köln r.kaenders@un-koeln.de

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

Statica in een notendop

Statica in een notendop Statca n een notendop Systematsche Probleem Analyse (SPA) 1. Gegevens: Lees de vraag goed door. Maak een schematsche tekenng van het probleem. 2. Gevraagd: Schrjf puntsgewjs alle dngen op waar naar gevraagd

Nadere informatie