In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening"

Transcriptie

1 In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel ms bnnen IT en daarom s er de behoefte om IT anders n te rchten en anders te laten functoneren. De auteurs noemen de belangrjkste tekortkomngen ten aanzen van de nrchtng van de IT-functe bnnen organsates en schetsen een stappenplan om te komen tot een goede nzet van IT resulterend n een succesvolle. Ivo Kouters en Age-Jan van der Meer Wat s het probleem? De alsmaar toenemende vervlechtng van bedrjfsvoerng en IT en de daarmee samenhangende afhankeljkhed van nformatenetwerken, de groe van IT-kosten en de toename van afbreukrsco s door IT dwngen tot een steeds verdere professonalserng van de IT-functe. Onder IT-functe verstaan wj het geheel van mensen, processen en technologe dat de bnnen organsates regelt. Het begrp IT-functe gaat verder dan alleen technek, de IT-functe gaat over. De IT-afdelng gaat over IT (technologe). De zchtbare toegevoegde waarde van de nzet van IT voor de busness s over het algemeen laag. Daardoor s bnnen veel organsates IT een slutpost op de begrotng, een noodzakeljk kwaad. Op IT kan endeloos worden gemopperd, want toegegeven, er gaat veel ms n IT-land. De praktjk laat nameljk zen dat de IT-functe meestal achterloopt op de dynamek van technologsche ontwkkelngen en mede daardoor te weng grp heeft op met name het bedrjfseconomsche aspect van toepassng van IT: 20 procent van de nvesterngen s overbodg, meer dan de helft van de mplementatetrajecten brengt net het beoogde resultaat et cetera. Er s dudeljk sprake van een kloof tussen busness en IT (busness-it-msalgnment): de busness heeft een focus op klanten en functonaltet, IT heeft een focus op technek en s ntern gercht. IT en busness spreken net dezelfde taal. Het resultaat s dat vraag (busness) en aanbod (IT) elkaar net verstaan en dus net samenkomen. Top ten tekortkomngen Bj een groot aantal organsates van dverse omvang en n dverse takken van sport hebben wj onderzoek gedaan naar aanledng van het volgende verzoek van de ledng: Breng klaarhed over het functoneren van onze IT, breng de belangrjkste rsco s n kaart en defneer actes om onze IT te verbeteren. Op bass van dt onderzoek zjn wj gekomen tot de volgende top ten tekortkomngen ten aanzen van de nrchtng van de IT-functe bnnen organsates: 54

2 Samenvattng Om te komen tot een goede nzet van IT resulterend n een succesvolle zjn ver stappen van belang: 1) dcht de kloof tussen busness en IT, dankzj meer aandacht voor een brugfuncte; 2) zorg voor sturng van IT, met IT-governance; 3) zorg voor prncpes de rchtnggevend zjn voor het utoefenen van de IT-taak ten denste van de busness; 4) zorg voor focus, zodat falende projecten kunnen worden voorkomen. 1. De drecte heeft gemddeld genomen weng affntet met IT en neemt daardoor haar verantwoordeljkhed voor IT net. Daarnaast s de gemddelde IT-manager net n staat het belang van IT voor de bedrjfsvoerng dudeljk te maken. Bnnen organsates s er ondudeljkhed over we over IT beslst. 2. IT s ntern gercht en zt op een eland. Er s bj de IT-afdelng te weng kostenbewustzjn omdat er onvoldoende besef leeft dat IT-kosten moeten worden opgebracht door de busness. 3. IT legt haar werkwjze op en s tegeljkertjd reactef. IT wordt daardoor als bureaucratsch en belemmerend ervaren. Vaak worden te complexe (soms ook technsch gezen prachtge) oplossngen geboden de de problemen van de busness net oplossen. 4. IT-projecten lopen ut, zjn duurder dan voorzen en leveren net de bestelde kwaltet af. Het ontbreken van projectmanagementvaardgheden speelt herbj een rol. Maar los daarvan s de doelstellng van het project vaak onzorgvuldg geformuleerd door een gebrekkg samenspel tussen busness en IT. 5. De rapportageljn tussen IT en ledng s ondudeljk of verkeerd en de ophangng n de organsate deugt net. Vaak wordt IT ondergebracht bj de fnancële afdelng, waardoor het prmare proces van de organsate te weng aandacht krjgt. De brugfuncte (bjvoorbeeld nformatemanagement) tussen busness en IT ontbreekt vaak of s onvoldoende onafhankeljk van de IT-afdelng (bjvoorbeeld ook n het fnancële domen) ondergebracht. 6. Medewerkers weten net waar ze terecht kunnen met IT-ssues en vragen. Dt komt onder andere doordat de IT-afdelng onzchtbaar s. Aanspreekpunten zoals nformatemanagers vanut IT en bjvoorbeeld busnessconsultants vanut de busness ontbreken of kunnen elkaar slecht vnden. Daarnaast zjn verwachtngen over en weer net goed afgestemd en geformalseerd. 7. Het strategsche plan voor IT slut net aan bj het strategsche plan voor de busness en s ondeugdeljk of ontbreekt zelfs. Daardoor s de toegevoegde waarde van IT op lange termjn ondudeljk. Dt komt doordat de IT-afdelng geen sparrngpartner s van de busness. Dt wordt weer veroorzaakt door het fet dat aan IT-kant kenns van de busnessprocessen ontbreekt en aan de busnesskant kenns van IT. Daarnaast begrjpen IT en busness elkaar net aangezen zj net dezelfde taal spreken. 8. Taken, bevoegdheden en verantwoordeljkheden zjn ondudeljk en nformeel bnnen de IT-afdelng. Dt wordt vaak n stand gehouden door de IT-medewerkers zelf. Dt gegeven slut aan bj het fenomeen IT-hobbysme: met onvoldoende kenns van zaken technsche dngen doen zonder het utgangspunt te hanteren dat toegevoegde waarde moet worden geleverd aan de busness. 9. De bassvoorzenngen van IT werken net of zjn net betrouwbaar, de contnuïtet van IT-voorzenngen s net gewaarborgd. Dt komt doordat er onvoldoende besef s van wat de gevolgen voor de busness zjn als de bassvoorzenngen van IT net functoneren. Daarnaast spelen nformele werkwjze en het ontbreken van afspraken over verwachtngen over en weer een belangrjke rol. Bovenden ontbreekt het bj IT vaak aan nzcht n de samenhang van de technsche voorzenngen. 10. Geen goede afwegng en prorterng ten aanzen van door te voeren veranderngen. De resultaten van de IT-afdelng zjn onvoorspelbaar door een nformele organsate en het ontbreken van een structuur waarbnnen beslssngen worden genomen over veranderngen. Daarbj s opvallend dat bj keuzes de de IT-afdelng maakt, de esen en wensen van de busness vaak te weng aandacht krjgen. 55

3 Om deze tekortkomngen te tackelen hebben wj een vertal stappen ontwkkeld om te komen tot een goede nzet van IT resulterend n een succesvolle. In ver stappen naar een succesvolle 1. Dcht de kloof tussen busness en IT Aan de bass van de vraag wat s de toekomst van IT n onze organsate? staat een fundamentele keuze: wordt IT beschouwd als een noodzakeljk kwaad (facltator) of als een mddel om organsatedoelstellngen te realseren (enabler)? Daarna komt pas de vraag aan de orde: hoe vergroten wj de toegevoegde waarde van IT voor de busness? Daarbj dent de langetermjnstratege op het gebed van IT goed te zjn afgestemd op de algemene organsatestratege, het zogenaamde strategc algnment. Om bestaansrecht te hebben moet IT de organsatedoelstellngen helpen realseren en organsatorsche prestates helpen verbeteren. De IT-afdelng houdt zch bezg met operatonele (technsche) IT-processen (de crkel n fguur 1). Wanneer de kloof tussen busness en IT s gedcht, zjn alle operatonele IT-actvteten een afgelede van de strategsche beledskeuzes van de organsate. Vanut het organsatebeled wordt de nformatebehoefte bepaald. IT draagt bj aan het verwezenljken van deze behoefte (de pjl n fguur 1 wordt gevolgd). beled nrchtng utvoerng organsate ICTbeled organsatenrchtng dageljkse werkzaamheden Fguur 1. Negenvlaksmodel gebruk nformate ben en daardoor de taal van de busness spreken. Investeren n kenns van de busnessprocessen en communcateve vaardgheden bnnen nformaton management betaalt zch drect terug: IT komt van zjn eland en nden goed utgevoerd, ervaart de busness toegevoegde waarde. 2. Zorg voor sturng van IT Vaak wordt IT weggestopt bj de afdelng fnancën. Kenneljk denken velen dat de fnancële mensen de meeste affntet hebben met technek. De werkeljkhed s dat door het onderbrengen van IT n het fnancële domen de focus dkwjls lgt op kosten, control en de ondersteunende fnancële systemen n plaats van de prmare systemen. IT moet worden gezen als enabler n plaats van facltator voor de busness. Daarom dent IT te worden aangestuurd door de CEO. Om dat voor elkaar te krjgen s begrp en draagvlak nodg rchtng de drecte voor IT-onderwerpen de vaak net louter IT-onderwerpen zjn, maar een belangrjk deel van de busness raken. Busness ICTutvoerng ICT organsatebeled nformatebeled nrchtng ICTnrchtng Om busness-it-algnment n de praktjk handen en voeten te geven hebben wj het -model (DIO-model) ontwkkeld (ze fguur 2). In de busness zjn s aangesteld als representant van hun dvse om de vraag naar IT te kanalseren. Bnnen IT zjn Managers werkzaam de elk een of meer dvses bedenen. Deze fungeren als sparrngpartner voor de s. De Managers analyseren de busnessvragen, bouwen deze om naar projecten en zorgen voor opleverng van deze projecten. Dt kan alleen goed gaan als de Managers voldoende kenns van de busnessprocessen heb- demand s channels the demand for (IT) solutons Management transforms busness demands nto IT solutons Operatons Fguur 2. DIO-model CTO Offce Applcaton Archtecture Enterprse Archtecture & Securty IT Delvery Change (projecten) supply 56

4 Er dent op drectenveau een verantwoordeljke voor IT te zjn met affntet met het onderwerp. Bj voorkeur s dat de CIO. Een CIO met ervarng n commerce en het prmare bedrjfsproces s een pre aangezen daardoor de brug tussen IT en de busness eenvoudger kan worden geslagen. Een techneut aan de top van IT s vaak een ongelukkge keuze omdat deze prmar s geïnteresseerd n technsche oplossngen. Wanneer borgng op drectenveau net goed gebeurt, bestaat de kans dat zonder enge kenns van zaken onverwachte beslssngen over IT worden genomen de de langetermjndoelen van de organsate kunnen dwarsbomen. Dudeljk moet zjn we utendeljk over IT beslst. Daar gaat IT-governance over: we bestuurt en we beslst? Wanneer dt vaag wordt gehouden, krjgt men noot een langetermjnvse op IT. Een moo voorbeeld om de beslsstructuur rondom IT te organseren s de IT-board (ze fguur 3). De IT-board bestaat ut s (de prmar een drectetaak n de busness hebben) en de CIO. Zj nemen beslssngen over IT bnnen de geaccordeerde IT-begrotng. Daarbuten beslst de CEO of de hoofddrecte. 3. Zorg voor prncpes Het vaststellen en het communceren van een aantal prncpes draagt bj aan het dchten van de kloof tussen busness en IT. Ze maken dudeljk hoe over bepaalde zaken wordt gedacht. Prncpes de rchtnggevend zjn voor het utoefenen van de IT-taak de ten denste staat van de busness, moeten samen met de busness worden opgesteld. Va toepassng van het DIO-model dent consensus te ontstaan over het hoe en wat van de prncpes. De onderwerpen waar prncpes voor moeten worden utgewerkt zjn de volgende: 1. IT-stratege en -beled; 2. busness-it-algnment; 3. nnoverend vermogen; 4. organsate-nrchtng en personeel; 5. IT-archtectuur en -nfrastructuur; 6. systeemontwkkelng; 7. IT-operatons; 8. managen van IT-projecten: methodek en organsate; 9. sourcng; 10. nformatebevelgng. Om dudeljk te maken hoe prncpes erut kunnen zen, volgen een aantal voorbeelden per onderwerp: IT-stratege en -beled: ten behoeve van algnment tussen busness en IT zjn aan de kant van de IT Delvery Managers (DM s) benoemd als counterpart voor de s (DIO S) aan de kant van de busness. systeemontwkkelng: voor het ontwkkelen, testen en n producte nemen van software/programmacode wordt gebrukgemaakt van een Ontwkkel, Test, Acceptate en Producte (OTAP)-omgevng. IT-operatons: de onderkende rsco s ten aanzen van het toevoegen, wjzgen of verwjderen van IT-producten en IT-densten worden n wjzgngsverzoeken en projecten geborgd door deze te vertalen naar acceptatecrtera. IT Board Busness IT Fguur 3. IT-board s CIO CIO Offce Bjzondere aandacht verdent het utwerken van afspraken tussen busness en IT over de day to day werkng van IT-bassvoorzenngen. Vaak s de busness ontevreden over de denstverlenng vanut IT zonder dat van tevoren s bepaald wat zj zouden mogen verwachten. Een belangrjk prncpe s dan ook dat er servce level requrements denen te zjn. Door het, n samenspraak tussen busness en IT, utwerken van servce level requrements komt men tegemoet aan dt probleem. Stel samen vast hoe lang de helpdesk open s, hoe lang het duurt voor een storng van een bepaalde categore s verholpen of door we een bepaalde change dent te worden goedgekeurd. Als dt van tevoren net helder s, s dat een recept voor ontevredenhed. Als er ets speelt over een van de genoemde onderwerpen, s op bass van de vastgestelde prncpes helder wat het standpunt van IT s en wat men kan verwachten. Daarnaast wordt voorkomen dat steeds opneuw het wel moet worden utgevonden 57

5 IT project desgn & management awareness 1 problem? problem defnton 2 busness busness queston assgnment over dngen de van tevoren kunnen worden gedefneerd en geborgd, waardoor de busness traaghed kan ervaren. Erger nog, door het ontbreken van prncpes ontstaat wllekeur en neffcënte. Prncpes zorgen voor voorspelbaar gedrag vanut IT doordat het nformele karakter van de IT-afdelng wordt gereduceerd. Dt wordt als prettg ervaren door de busness. 4. Zorg voor focus Vaak werken IT-afdelngen zonder projectenkalender of s deze gebrekkg. Het s van belang om voor de lange termjn IT-projecten te defnëren de n ljn zjn met de strategsche koers van de organsate en daarmee tegemoetkomen aan de wensen van de busness. Voorkomen moet worden dat de IT-afdelng ad hoc te werk gaat, levert wat net s besteld en dat de kosten ut de hand gaan lopen. Programmamanagement s nodg om te zorgen dat de verschllende projecten n onderlnge samenhang vanut één perspectef worden aangestuurd. Daarbj speelt qualty assurance gercht op het op tjd, bnnen budget en met de bestelde kwaltet leveren een belangrjke rol. Focus resulterend n een projectenkalender kan dus ad-hocgedrag voorkomen, door goed te defnëren welke projecten op de lange termjn denen te worden utgevoerd. Daarnaast s van belang ervoor te zorgen dat besloten wordt bepaalde projecten net ut te voeren. IT project desgn & management s n bede gevallen onmsbaar, maar wordt vaak net toegepast. Voordat een projectenkalender kan worden opgesteld, moet per project een traject van IT project desgn & management worden doorlopen (ze fguur 4). Vele projecten kunnen van tevoren worden geëlmneerd door eerst een aantal vragen te stellen, zoals: Wordt er een probleem ervaren? Bestaat er een busnessvraag? Welke? Bestaat er een fnancële dekkng voor het utvoeren van het project? Vaak ontbreekt een gedegen afwegng van alternateven en leden menngen op bass van onjuste aannames tot suboptmale keuzes. Een plan kan pas tot utvoerng komen na het doorlopen van de stappen n fguur 4. realsaton defnng 3 solutons possble solutons 6 4 +/ of each analyss soluton 5 preparaton decson makng 7 mplementaton project plan decson project results Fguur 4. IT project desgn & management Als net aannemeljk wordt gemaakt dat een project ets oplevert, moet men er net aan begnnen. De onderbouwng van wat het project oplevert, wordt over het algemeen gedaan door het opstellen van een busnesscase. In een busnesscase staan de kwanttateve en kwaltateve baten van het project, afgezet tegen de kosten. Als er geen posteve busnesscase voor een project kan worden gemaakt geldt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Concluse IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel ms bnnen IT en daarom s er de behoefte om IT anders n te rchten en anders te laten functoneren. De brugfuncte tussen IT en busness verdent aandacht: daarvoor zjn andere mensen nodg met een mnder technsche achtergrond. Dudeljk moet worden we stuurt en we beslst over IT: daar gaat IT-governance over. Wllekeur, traaghed en neffcency komen voort ut een gebrek aan fundament. Focus s van belang waar het gaat om projecten. Er zjn vaak veel te veel projecten en het aantal dat ledt tot succes s veel te laag. Door de ver genoemde stappen te doorlopen kunnen organsates komen tot een goede nzet van IT resulterend n een succesvolle. Ivo Kouters en Age-Jan van der Meer zjn de oprchters en egenaren van KoutersVanderMeer, Bureau voor prestateverbeterng. Zj hebben zch de afgelopen jaren bnnen dverse organsates bezggehouden met IT-governance- en program-assurancevraagstukken. E-mal: koutersvandermeer.nl en koutersvandermeer.nl 58

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Tracking en Tracing in de agrosector

Tracking en Tracing in de agrosector Trackng en Tracng n de agrosector op ass van RFID Plan van aanpak voor Trackng en Tracng projecten op ass van geïnventarseerde projecten en samenwerkngsveranden In opdracht van Platform Agrologstek, FloraHolland

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie