Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015"

Transcriptie

1 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda

2 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste s er op gercht de belangenbehartgng van Vewn optmaal te ondersteunen. Zo worden de onderwerpen van deze Lobbyagenda verder toegelcht en zjn neuws, standpunten en publcates makkeljker te vnden en te raadplegen. De webste s overzchteljker, ntuïtever en slut aan bj de neuwste dgtale ontwkkelngen. De Vewn webste bedt o.a.: De laatste neuwsberchten, centraal op de homepage Een standpunten pagna, gecategorseerd op thema s Actuele cjfers en kerngegevens van de drnkwatersector Alle Vewn publcates, met nteracteve nhoudsopgave Een overzcht van contactpersonen en contactgegevens Een persomgevng, met o.a. vdeo s en foto s n een beeldbank Bezoek de webste of scan de QR

3 Voorwoord Zoals gebrukeljk brengt Vewn aan het begn van het neuwe parlementare jaar haar Lobby Agenda ut. De agenda bevat de belangrjkste onderwerpen, de n het komende polteke jaar voor de drnkwatersector aan de orde zjn. Zowel n Den Haag als n Brussel. De lobby s erop gercht de drnkwaterbedrjven n staat te stellen hun wetteljke taak: het leveren van velg, gezond, betaalbaar en lekker drnkwater, 24 uur per dag, 7 dagen n de week, optmaal ut te oefenen. Daartoe worden door Vewn, n nauwe samenspraak met de leden, standpunten geformuleerd. De Haagse standpunten zjn per mnstere geordend en de Brusselse standpunten zjn onder het kopje Europese Une te vnden. Alle standpunten zjn, als poston papers, terug te vnden op de Vewn webste (www.vewn.nl/standpunten). Op deze ste kunt u zch ook abonneren op het opneblad Waterspegel, de dgtale neuwsbref Waterspegel Update en RSS-feeds. Verder kunt u op onze ste ook de PDF van de Lobby Agenda downloaden. Uteraard zjn wj ook graag bered de standpunten nader toe te lchten. Een overzcht van de contactpersonen per onderwerp vndt u op pagna 20 en 21. Aarzel net om ons te benaderen. mr. R. (Renée) Bergkamp Drecteur Vewn Lobby Agenda 1

4 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Mnstere van Infrastructuur en Mleu 10 Mnstere van Economsche Zaken 13 Mnstere van Bnnenlandse Zaken 14 Mnstere van Fnancën 15 Mnstere van Butenlandse Zaken 16 Mnstere van Velghed en Justte 18 Europese Une 20 Contactpersonen Vewn 22 Kerngegevens drnkwater (2013) 25 Watervoorzenngsgebeden 26 Ljst van afkortngen 28 Colofon 2 Lobby Agenda

5 Mnstere van Infrastructuur en Mleu Gebedsdossers wetteljk verankeren n Omgevngswet Vanut de Kaderrchtljn Water zjn door provnces en Rjkswaterstaat gebedsdossers opgesteld van de drnkwaterwnnngen. Hern zjn de rsco s voor de waterkwaltet geïnventarseerd met noodzakeljke maatregelen. Het RIVM geeft aan dat de doorwerkng n het regonale beschermngsbeled en n de waterplannen van waterschappen en Rjkswaterstaat onvoldoende s. Om ervoor te zorgen dat maatregelen daadwerkeljk utgevoerd worden, s wetteljke verankerng van de gebedsdossers nodg n de Omgevngswet. Gebedsdossers zjn nu te vrjbljvend bj de utvoerng van maatregelen. Omgevngswet (Arjen Frentz) Toekennen formeel advesrecht aan drnkwaterbedrjven Alle wetgevng op omgevngsgebed zoals water, natuur- en mleubeheer en mjnbouwactvteten gaan geheel of gedeelteljk op n de Omgevngswet. De neuwe wet wl meer rumte voor regonaal en lokaal maatwerk. Voorop moet staan dat de drnkwatervoorzenng duurzaam wordt velg gesteld en bronnen en nfrastructuur kwaltatef en rumteljk worden beschermd. Daarbj s het essenteel dat er een formeel advesrecht komt voor drnkwaterbedrjven bj vses, plannen, programma s en verordenngen en bj omgevngsvergunnngen de potenteel effect hebben op de velgstellng van een duurzame drnkwatervoorzenng. Omgevngswet (Arjen Frentz) Geneesmddelen aanpakken bj de bron De aanwezghed van geneesmddelen n het mleu en drnkwaterbronnen vormt een groeende zorg voor de drnkwaterbedrjven. Vewn plet voor een brongerchte aanpak en het betrekken van alle partjen n de keten: van farmaceutsche ndustre, va arts, apotheker en zorgnstellng tot en met de gebruker. Daarnaast s het van belang dat effecten op water onderdeel worden van de (EU) toelatng van geneesmddelen op de markt. Vewn drngt ut oogpunt van voorzorg aan op Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW) (Arjen Frentz)

6 opname van een norm voor geneesmddelen n het Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW). Invoerng van een preventeve ketenbenaderng voor verontrengngen De kwaltet van de bronnen voor drnkwater s net op orde vanwege ongewenste effecten van onder meer mest, gewasbeschermngsmddelen, geneesmddelen en neuwe stoffen. Invoerng van preventeve ketenbenaderng (toelatng, gebruk toepassng, neveneffecten en nazorg) s van belang ter reducte van de verontrengngen. Inclusef een adequate montorng van en normerngen voor neuwe stoffen en geneesmddelen. Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW) (Arjen Frentz) Volledge mplementate van Kaderrchtljn Water De Kaderrchtljn Water (KRW) draagt ldstaten op te zorgen voor de nodge beschermng van de waterkwaltet en achterutgang van waterkwaltet te voorkomen. Herdoor moet het nveau van zuverng, dat voor de producte van drnkwater s verest, worden verlaagd. Om her aan te kunnen voldoen s het noodzakeljk dat, bj overschrjdng van deze Europese mleukwaltetses, maatregelen worden getroffen. De utvoerng van deze maatregelen moet n wet- en regelgevng worden vastgelegd. Kaderrchtljnwater, Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW), Omgevngswet (Arjen Frentz) Veranker drnkwater n neuw mleubeled Op grond van de Drnkwaterwet bestaat er een zorgplcht voor de overheden om de drnkwaterwatervoorzenng duurzaam velg te stellen. De openbare drnkwatervoorzenng geldt als een dwngende reden van groot openbaar belang. Deze zorgplcht moet worden verankerd bj de modernserng van het mleubeled, zodat helder s dat dt een belangrjk te beschermen belang s n het totale mleubeled. De zorg en rumteljke beschermng voor de grondstof en nfrastructuur moet explcet worden vastgelegd. Naast het begnsel van bestrjdng aan de bron moeten ook andere mleubegnselen zoals het voorzorgbegnsel en het begnsel de vervuler betaalt utgangspunt zjn voor het mleubeled. Modernserng mleubeled (Arjen Frentz) 4 Lobby Agenda

7 Toezcht op drnkwaterbedrjven s afdoende Het toezcht door de decentrale aandeelhouders, de Mnster van I&M en ILT onder advserng door ACM s goed verankerd n de Drnkwaterwet. Daarn staat ook zeer specfek dat va de aandeelhouders van drnkwaterbedrjven (gemeenten en provnces) en va de Mnster verantwoordng over de bedrjfsvoerngsaspecten, prestates en verbeterngen wordt afgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. De verplchte prestatevergeljkng van de drnkwatersector heeft snds 1997 aantoonbaar geled tot betere prestates van de drnkwaterbedrjven en een effcencyverbeterng van 35%. Utbredng van het toezcht zoals bjvoorbeeld door OESO gesuggereerd, zal de hudge effcency van het toezcht en het functoneren van de drnkwaterbedrjven geen goed doen. Drnkwaterwet (Hendrk Jan IJsnga) Behoud bjzondere poste drnkwater bj utwerken Deltaprogramma In het Deltaprogramma worden nadere afspraken gemaakt op het nveau van de zoetwatervoorzenn waarvoor de overhed verantwoordeljk s. Stakeholders moeten ook zelf maatregelen treffen (zoals buffers). Voldoende drnkwater behoort tot de eerste levensbehoefte en s van groot belang voor de volksgezondhed. Een tekort ledt tot maatschappeljke ontwrchtng. Drnkwater heeft n het voorzenngennveau een bjzondere poste en s een publeke taak waarbj de overheden de zorgplcht hebben voor de zoetwatervoorzenng. Deltaprogramma zoetwater (Arjen Frentz) Verbod chemsch onkrudbeheer vastleggen n Actvtetenbeslut De Tweede Kamer heeft ngestemd met het verbod op chemsche onkrudbestrjdng buten de landbouw. Per november 2015 s het gebruk van chemsche onkrudbestrjdngsmddelen op verharde ondergrond net meer toegestaan. Voor overg groen geldt een verbod per november Partculeren mogen vanaf november 2015 ook geen cheme meer gebruken op verhardngen. Het verbod moet worden vastgelegd n het Actvtetenbeslut mleubeheer. Actvtetenbeslut mleubeheer (Leke Coonen)

8 Normen vaststellen voor drnkwaterrelevante stoffen n Rjn en Maas De rveren Rjn en Maas hebben een belangrjke drnkwaterfuncte voor Nederland. Voor drnkwaterrelevante stoffen zjn er wetteljke normen en streefwaarden ut het Europees Rverwatermemorandum. Bj overschrjdngen hervan lgt de oorzaak deels n het butenland. In de Internatonale Rjncommsse en n de Internatonale Maascommsse moeten drnkwaterrelevante stoffen aangewezen worden: stoffen de problemen geven voor de Nederlandse drnkwaterbedrjven. Deels zjn dt neuwe stoffen, zoals geneesmddelen, waarvoor n de ldstaten van de stroomgebeden Rjn en Maas geen normen bestaan. Nederland moet n nternatonaal verband pleten voor normerng voor deze stoffen en plannen en maatregelen n de stroomgebeden op elkaar afstemmen. Kaderrchtljn Water (KRW) (Leke Coonen) Vervuler betaalt voorop stellen bj fnancerng waterbeheer Bj de fnancerng van het waterbeheer vndt Vewn dat het vervuler betaalt prncpe voorop dent te staan. Ook de OESO vndt dat dt prncpe een belangrjk utgangspunt moet zjn. De kwaltet van de drnkwaterbronnen staat onder druk en de drnkwaterbedrjven moeten steeds meer nspannngen verrchten om drnkwater van dezelfde hoge kwaltet te leveren aan de consument. De kosten van deze groeende zuverngsnspannng komen nu voor rekenng van de drnkwaterconsumenten. Vewn vndt dt onterecht. Deze kosten moeten rechtstreeks bj de vervulende partj n rekenng worden gebracht. Natonaal waterplan (Hendrk Jan IJsnga) Zorg voor voldoende nvesterngsrumte voor drnkwaterbedrjven De fnancële bewegngsrumte van de drnkwaterbedrjven wordt wetteljk ngekaderd door de tweejaarljkse besluten over de WACC (vermogenskostenvoet). De vaststellng hervan bepaalt mede tegen welke condtes de drnkwaterbedrjven fnancerng ut de kredetmarkt kunnen aantrekken. De WACC moet voldoende rumte laten voor de fnancerng van de langjarge nvesterngen de nodg zjn voor de drnkwatervoorzenng en voor mnmalserng van de herfnancerngsrsco s. Drnkwaterwet (Hendrk Jan IJsnga) 6 Lobby Agenda

9 Drnkwatervoorzenng als natonaal belang vastleggen n STRONG Drnkwatervoorzenng s een vtale publeke denst de moet worden velggesteld. De Tweede Kamer heeft een mote aangenomen (Jacob / Van Veldhoven, nr. 319) waarn drnkwater als natonaal belang wordt benoemd en wordt opgeroepen dt te formalseren n STRONG. Dt moet tevens worden bekrachtgd n de Structuurvse Infrastructuur & Rumte (SVIR). Structuurvse Ondergrond (STRONG) (Rob Ejsnk) Rechtsposte drnkwaterledngen versterken Drnkwaterledngen zjn randvoorwaarde voor waterbedrjven om aan de leverngstaak te kunnen voldoen. Een ongestoorde lggng n de bodem s daarvoor crucaal. In de praktjk moeten regelmatg ledngen worden verlegd vanwege andere publeke belangen. Daarbj wordt onvoldoende gezocht naar oplossngen de leden tot de laagste maatschappeljke kosten. Kosten voor gedwongen verleggng van ledngen moeten door het drnkwaterbedrjf aan de klant worden doorberekend. Overheden denen daarom te zoeken naar alternateven de leden tot de laagste kosten voor de burger. Vewn plet voor versterkng van de rechtsposte van drnkwaterledngen om ongestoord n de bodem te kunnen lggen. Vestgng van zakeljk recht op ledngen n openbare grond moet mogeljk worden. Omgevngswet (Rob Ejsnk) Verdrngngsreeks ondergronds rumtegebruk met prortet voor drnkwater In de Waterwet s een verdrngngsreeks opgenomen voor verschllende watervragende functes bj oppervlaktewater. De Waterwet bedt de mogeljkhed om deze regels ook van toepassng te verklaren op verdelngsvraagstukken bj grondwater. Vewn plet ervoor om aan deze mogeljkhed nvullng te geven bj de rumteverdelng n de ondergrond. In deze verdrngngsreeks moet drnkwater prevaleren als de velgstellng van grondwater voor de drnkwatervoorzenng n de knel komt, tenzj bovenlggende belangen, zoals velghed, n het gedng zjn. Structuurvse Ondergrond (STRONG) (Rob Ejsnk)

10 Bodemverontrengng bj waterwnnngen met spoed saneren De Nederlandse bodem s op veel plaatsen ernstg verontrengd. Drnkwaterbedrjven worden bj een groot aantal wnnngen geconfronteerd met bodemverontrengng, met mogeljk ernstge gevolgen voor het grondwater. Per waterwnnng s geïnventarseerd welke verontrengng dt betreft. In 2014 wordt het Bodemconvenant herzen met neuwe afspraken over de aanpak van bodemverontrengng. Vewn vndt dat bodemverontrengngen de waterwnnngen bedregen met spoed gesaneerd moeten worden. Verontrengngen de de waterwnnng bedregen moeten worden aangewezen als spoedlocate. Bodemconvenant (Rob Ejsnk) Grondwaterbeschermng versterken voor velgstellen waterwnnngen Drnkwater wordt n Nederland voor crca 55% bered ut grondwater. Een duurzame drnkwatervoorzenng begnt met schone grondstoffen en een goede grondwaterbeschermng. Europees beled (Kaderrchtljn Water) s er ook op gercht om een zodange (grond)waterkwaltet te realseren dat met eenvoudge zuverngsmethoden drnkwater kan worden bered. Volgens de Drnkwaterwet s grondwaterbeschermng een verantwoordeljkhed voor de gezamenljke bestuursorganen. Hern denen voorzorgprncpe en vervuler betaalt voorop te staan, evenals grondwaterkwaltetsnormen de zjn afgeled van drnkwaternormen. Waterwet (Rob Ejsnk) Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW) (Arjen Frentz) Samenwerken n de waterketen ondersteunen In het Bestuursakkoord Water s afgesproken dat de waterketen-partners meer gaan samenwerken voor meer doelmatghed en kwaltetsverbeterng. De drnkwaterbedrjven zjn er van overtugd dat door ntensverng van de samenwerkng ook beter ngespeeld kan worden op de wensen van de burgers en ontwkkelngen n de samenlevng. Herdoor komen neuwe geïntegreerde techneken en producten beschkbaar voor het duurzaam sluten van de waterketen. Bestuursakkoord Water (Hendrk Jan IJsnga) 8 Lobby Agenda

11 Voor terugwnnng en hergebruk van grondstoffen en meer op maat gesneden watervoorzenngen. De drnkwaterbedrjven stellen zch coöperatef op naar de partners n de waterketen voor effcënte en klantgerchte denstverlenng en zorg voor het mleu. Het overhedsbeled en (fscale) regelgevng moet de samenwerkng n de waterketen ondersteunen. Fscale belemmerngen, zoals het vervallen van de BTW-koepelvrjstellng, moeten worden opgelost

12 Mnstere van Economsche Zaken Schalegas: alle gebeden voor drnkwater utsluten De Tweede Kamer heeft een mote aangenomen (mote Vos, 33952, nr. 11) waarn de regerng wordt opgeroepen om onaanvaardbare rsco s voor het grondwater ut te sluten n de Structuurvse Schalegas. Vanwege de kwetsbaarhed van grondwater en de grote en langdurge mpact de verontrengng van het grondwater kan hebben op de drnkwatervoorzenng moet het voorzorgprncpe ledend zjn. Vewn vndt dat álle gebeden voor de drnkwatervoorzenng moeten worden utgesloten van schalegaswnnng, dus ook borngsvrje zones, strategsche grondwater voorraden en n alle gebeden net slechts tot 1 km depte. De begrenzng van ut te sluten drnkwatergebeden moet aansluten bj de aanwjzng daarvan door provnces. Plan-MER en Structuurvse Schalegas (Rob Ejsnk) STRONG en Structuurvse Schalegas ntegreren Er moet een eendudg en ntegraal kader zjn voor rumteljke afwegng van ondergrondse functes. Dt moet zowel bnnen de Structuurvse Schalegas als n de structuurvse ondergrond STRONG van toepassng zjn. Drnkwater moet hern als natonaal belang gewogen worden ten opzchte van andere functes. Geborgd moet worden dat bede processen n de tjd synchroon lopen en tot een eendudg afwegngskader voor ondergronds rumtegebruk leden. Het moratorum op schalegasborngen dent n eder geval te gelden totdat STRONG s vastgesteld en ook het wetteljk kader (Mjnbouwwet) op orde s. STRONG / Structuurvse Schalegas (Rob Ejsnk) Endbergng kernafval: waarborg utslutng van rsco s voor grondwater Het mnstere van Economsche Zaken doet onderzoek naar lange-termjn beheeroptes voor radoactef afval voor het Natonaal plan endbergng kernafval. Ondergrondse opslag van kernafval n klelagen s daarn een belangrjke opte. Dt kan een ernstge bedregng vormen voor de grondwaterkwaltet. Elke varant voor endbergng van radoactef afval Natonaal plan endbergng kernafval (Rob Ejsnk) 10 Lobby Agenda

13 zal zekerhed moeten geven dat rsco s op besmettng van het grondwater volledg utgesloten worden. Het onderzoek naar endbergng n klelagen heeft sterke focus op de relatef ondep lggende Boomse kle. Vewn plet ervoor ook deper lggende klelagen te betrekken. Stmulerng van nnovateve watertechnologe Veranderende consumentenwensen, klmaatveranderngen, vervulng van waterbronnen, drukte n de ondergrond en multfunctoneel rumtegebruk vragen om nnovateve oplossngen voor drnkwater. De kenns en expertse van Nederlandse drnkwaterbedrjven staan op hoog nveau en zjn mondaal veel gevraagd. Het s van belang deze poste te behouden en ut te breden. Daarnaast moet de regerng zch nzetten om Nederlandse nnovatethema s, zoals watertechnologe, te verankeren n de Europese nnovatefondsen (Horzon 2020). Topsector Water (Hendrk Jan IJsnga) Mestbeled: ntraatnorm voor waterwngebeden Overbemestng s een actueel probleem voor de drnkwaterbedrjven. Reducte van de ntraatconcentrate n grondwaterlchamen met drnkwaterwnnngen s een resultaatverplchtng vanut de Kaderrchtljn Water. Het mestbeled en de gebruksnormen voor meststoffen moeten afgestemd worden op drnkwaterwnnngen. De gemddelde ntraatnorm van 50 mg/l moet gelden voor kwetsbare wnnngen. Houd bj het vaststellen van de gebruksnormen ook rekenng met de ndrecte gevolgen van mest voor drnkwaterbronnen, zoals verzurng, hardhed, zware metalen en dergeneesmddelen. Vjfde Acteprogramma Ntraatrchtljn en Meststoffenwet (Leke Coonen) Bescherm drnkwaterbronnen tegen vervulng door gewasbeschermngsmddelen Grond- en oppervlaktewater moeten beschermd worden tegen vervulng va de toelatng en het gebruk van gewasbeschermngsmddelen. Doelstellng ut de Tweede Nota Duurzame Gewasbeschermng voor 2018 s een afname van 50% ten opzchte van 2013 van het aantal overschrjdngen van de Wet gewasbeschermngsmddelen en bocden (Leke Coonen)

14 drnkwaternorm n oppervlaktewater bestemd voor drnkwaterberedng. Effecteve maatregelen zjn geïnventarseerd. Om de doelen te halen moet de utvoerng geborgd worden va opname n het Actvtetenbeslut en n certfcerngsschema s van de landbouwsector. Daarnaast s het van belang dat n de toelatngsbesluten van het Ctgb montornggegevens van grondwater worden meegenomen, om de juste afwegng voor drnkwaterbronnen te kunnen maken. Erken drnkwaterbedrjven als natuurbeheerders Drnkwaterbedrjven beheren crca ha natuurgebed, vaak onderdeel van het Natonaal Natuurnetwerk of aangewezen als Natura 2000-gebed. Drekwart van de soorten van de Nederlandse flora en fauna, wordt aangetroffen op terrenen n egendom van drnkwaterbedrjven. De waterbedrjven dragen herdoor n belangrjke mate bj aan de natuurdoelstellngen. Ze spannen zch n om effecten van waterwnnng op natuur te mnmalseren en ook nog toegevoegde waarde voor natuur te creëren. Ze werken volgens een gedragscode voor flora- en faunabeschermng. Als volwaardg natuurbeheerder kunnen drnkwaterbedrjven n aanmerkng komen voor de daarbj behorende faclteten, en bjvoorbeeld gronden utrulen. Rjksnatuurvse Natuurljk verder en Wet Natuurbeschermng (Leke Coonen) Voorkom hoge pachtkosten voor drnkwaterbedrjven Drnkwaterbedrjven pachten crca ha terren van Staatsbosbeheer. Een klen deel s ngercht als bedrjfsterren en s ook op de lange termjn voor natuurdoelen net van belang. Drnkwaterbedrjven zjn bered deze terrenen te kopen waardoor er geld vrjkomt voor andere natuurgebeden. De overge terrenen moeten als natuurterren worden gewaardeerd en net als bedrjfsterren met een hogere pacht, ook wanneer daar (ondergrondse) nfrastructuur voor de drnkwatervoorzenng aanwezg s. Convenant Staatsbosbeheer (Leke Coonen) 12 Lobby Agenda

15 Mnstere van Bnnenlandse Zaken Schaf precaroheffng op waterledngen af Gemeenteljke precaroheffng op waterledngen ledt lokaal tot onwenseljke forse verhogng van de drnkwaterrekenng, mede doordat het taref geen wetteljk maxmum kent. Het kabnet werkt, naar aanledng van meerdere Kamermotes, al gerume tjd aan een wetsvoorstel voor vrjstellng voor waterledngen. Gemeentewet, Provncewet, Waterschapswet (Hendrk Jan IJsnga)

16 Mnstere van Fnancën Belastng op Ledngwater afschaffen Het Rjk heeft de Belastng op Ledngwater (BoL) onlangs verdubbeld. De BoL kwalfceert net als mleubelastng, het waterverbruk daalt herdoor net. Drnkwater s bovenden een gezonde eerste levensbehoefte de op zeer mleuvrendeljke wjze wordt geproduceerd ut een net-schaarse grondstof. Het belasten van drnkwater s daarmee een prncpeel onjuste keuze, zeker waar onbenutte alternateven voorhanden zjn zoals het belasten van vervulende stoffen de het (water)mleu aantasten. Belastngplan (Hendrk Jan IJsnga) Fscale belemmerngen wegnemen In het Bestuursakkoord Water hebben gemeenten, waterschappen en drnkwaterbedrjven afgesproken om meer te gaan samenwerken. Met als doel verbeterng van de kwaltet en kostenreducte. Fscale wetgevng mag deze doelstellngen net n de weg staan. Nu vervalt bj samenwerkng tussen drnkwaterbedrjven en publekrechteljke organsates de koepel-vrjstellng voor de BTW, waardoor geen kostenreducte kan worden gerealseerd. Deze fscale belemmerng voor samenwerkng moet worden weggenomen. Belastngplan en Bestuursakkoord Water (Hendrk Jan IJsnga) Geen vennootschapsbelastng voor drnkwaterbedrjven Leverng van water s onder de hudge Wet Vennootschapsbelastng utgezonderd van belastngheffng. De publeke drnkwaterbedrjven leveren een belangrjke bjdrage aan de volksgezondhed van Nederland, een taak van groot maatschappeljk en socaal belang. Daarmee s de drnkwatervoorzenng een Denst van Algemeen Belang of DAB. De neuwe Drnkwaterwet onderstreept dt belang. Er s n de drnkwatervoorzenng geen sprake van concurrente(verstorng). De producte en leverng van drnkwater moeten explcet utgezonderd bljven van de heffng van vennootschapsbelastng. Belastngplan (Hendrk Jan IJsnga) 14 Lobby Agenda

17 Mnstere van Butenlandse Zaken Ondersteun drnkwaterprojecten n ontwkkelngslanden Het gebrek aan velg drnkwater en santare voorzenngen n de wereld s groot: bjna 1 mljard mensen hebben geen toegang tot velg drnkwater en 2,5 mljard mensen hebben geen beschkkng over basale santare voorzenngen. Door de groe van de wereldbevolkng en de voortgaande verstedeljkng zal deze problematek zch de komende jaren versterken. Beschkbaarhed van voldoende schoon water s bassvoorwaarde voor economsche en socale ontwkkelng en zelfredzaamhed. Het Nederlandse ontwkkelngsbeled zet dan ook n op onder meer drnkwater en santate. De bewezen kenns en kunde van de Nederlandse drnkwatersector kan de drnkwaterstuate n ontwkkelngslanden duurzaam verbeteren. Begrotng Ontwkkelngssamenwerkng (Hendrk Jan IJsnga) Webste Internatonal Drnkng Water Projects geeft een overzcht van nternatonale projecten op het gebed van ontwkkelngssamenwerkng van de Nederlandse drnkwaterbedrjven. Dageljks delen zj wereldwjd hun kenns om ook elders schoon drnkwater een vanzelfsprekendhed te laten zjn waar dat nog net het geval s. Dt doen zj vanut hun maatschappeljke verantwoordeljkhed en het besef dat de kenns en kunde de n 150 jaar Nederlandse drnkwatervoorzenng s opgebouwd ook elders hard nodg s. Deze actvteten leveren tegeljkertjd kenns op voor de drnkwaterbedrjven en maken de sector tot een aantrekkeljke werkgever waar medewerkers hun competentes wereldwjd kunnen vergroten. Ga naar of scan de QR

18 Mnstere van Velghed en Justte De drnkwatervoorzenng n zjn geheel aanwjzen als topvtaal De drnkwatervoorzenng s een prmare levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondhed en het functoneren van de samenlevng. Utval ledt tot maatschappeljke ontwrchtng. Bj de herjkng van vtale sectoren, dent de drnkwatervoorzenng n zjn geheel als topvtaal te worden aangewezen. Conform de neuwe Drnkwaterwet met daarn strngente esen ten aanzen van leverngszekerhed en contnuïtet, voldoet de drnkwatersector aan de esen behorende bj de kwalfcate topvtaal. Herjkng vtaal (Sabne Gelens) Interventebevoegdhed rchtng drnkwaterbedrjven afdoende geregeld De functe van het Natonaal Cyber Securty Centrum (NCSC) s het beden van hulp en coördnate om een ICT-nbreuk te dchten en maatschappeljke ontwrchtng zoveel als mogeljk te voorkomen. De advezen en ondersteunng van het NCSC zjn net-afdwngbaar. Het s aan het Mnstere van Infrastructuur en Mleu om eventueel te ntervenëren. De (toezchts)- ljnen moeten gehandhaafd bljven. Wetsvoorstel meldng nbreuken elektronsche nformatesystemen (Sabne Gelens) Stel concrete en afdwngbare prestateafspraken op met velghedsrego s In samenspraak met vtale sectoren, dent VenJ concrete prestateafspraken te gaan maken met velghedsrego s over samenwerkng bj rampenbestrjdng en crssbeheersng. De mplementate moet worden voorzen van termjnen met nauw toezcht door de Inspecte VenJ. Belangrjke onderwerpen voor landeljke prestateafspraken zjn toegang van drnkwaterbedrjven tot netcentrsch werken en medegebruk van het crsscommuncatemddel NL-Alert bj drnkwaterncdenten. Strategsche agenda van het Velghedsberaad voor versterkng van de velghedsrego s (Sabne Gelens) 16 Lobby Agenda

19 De Drnkwaterwet vormt afdoende kader voor bevelgng, ook voor cybersecurty Drnkwaterbedrjven zjn prmar verantwoordeljk voor de contnuïtet van de drnkwatervoorzenng. Cybersecurty maakt ntegraal onderdeel ut van de wetteljk verplchte verstorngs-rscoanalyse. Waar nodg treffen bedrjven weerbaarhed verhogende maatregelen, afgestemd op de bedrjfsen omgevngspecfeke kenmerken. De overhed stelt kaders, geen maatregelen. Toezcht en nspecte lggen bj de ILT. Cybersecurty Stratege II (Sabne Gelens)

20 Europese Une EU-aanpak van geneesmddelen n water s noodzakeljk De aanwezghed van resten van geneesmddelen n drnkwaterbronnen vormt een groeende zorg voor de drnkwaterbedrjven. De Europese prortare stoffenrchtljn verest dat er, uterljk n september 2015, een strategsche aanpak komt op het gebed van watervervulng door geneesmddelen, waarbj ook de rsco s en de effectvtet van het bestaande wetteljke kader wordt bezen. In Nederland heeft Staatssecretars Mansveld aangekondgd actef n te zetten op deze strategsche aanpak. De nzet van Vewn rcht zch op bronbeled: wat er net n komt hoeft er ook net ut. Samenwerkng met andere sectoren zoals de farmaceutsche ndustre, zekenhuzen etc. en nadruk op het vastleggen van kwaltetsnormen n oppervlaktewater vragen om Europees beled, zoals het opnemen van geneesmddelen op de ljst van de Rchtljn prortare stoffen. Rchtljn prortare stoffen (Leke Coonen) Drnkwater geen onderdeel van Transatlantc Trade and Investment Partnershp (TTIP) Op dt moment vnden er onderhandelngen plaats tussen Europa en de Verengde Staten. Doel s te komen tot het grootste handelsakkoord oot. Van belang s dat de drnkwatersector herbj wordt utgezonderd. Het s aan de ldstaten om te bepalen hoe de drnkwatersector wordt ngercht. Het s belangrjk dat het verdrag tussen de VS en EU net ledt tot verlagng dan wel aanpassng van de Europese standaarden op o.a. mleukundg en socaal vlak. Het Verdrag mag net leden tot een nadelg effect op de neuwe Europese wet en regelgevng ut angst dat de neuwe wetgevng ngaat tegen het TTIP verdrag. Transatlantc Trade and Investment Partnershp (TTIP) (Hendrk Jan IJsnga) 18 Lobby Agenda

21 Wees secuur n de opvolgng van het burgerntatef Rght2water Het eerste succesvolle burgerntatef vraagt o.a. om de opname van water als een mensenrecht en meer transparante bnnen de sector. De Europese Commsse heeft een aantal actes toegezegd (o.a. consultate drnkwaterrchtljn en aandacht voor benchmarken) om transparante te bevorderen. Als reacte op dt Burgerntatef stelt Vewn: maak gebruk van bestaande benchmark ntateven en op vrjwllge bass. Nederland heeft op dt vlak veel ervarng. Tevens ondersteunt Vewn dat drnkwater een mensenrecht s, maar net grats kan zjn. Vewn hecht n dt verband aan de publeke status van de drnkwaterbedrjven. Burgerntatef Rght2Water (Hendrk Jan IJsnga) Houd ntenseve betrokkenhed bj het EIP Water De Europese Commsse heeft het European Innovaton Partnershp on Water (EIP Water) ngesteld om waternnovates te stmuleren en marktkansen voor de watersector te vergroten. Er zjn Acton Groups ngesteld waarn de thema s van het Strategc Implementaton Plan n concrete plannen worden utgewerkt. Vewn vndt het van belang dat het Nederlandse en Europese nnovatebeled op elkaar aanslut. Acteve deelname n het EIP Water door de Nederlandse overhed s daartoe gewenst. European Innovaton Partnershp (Hendrk Jan IJsnga) Aanslutng zoeken bj projectvoorstellen Horzon 2020 Met een budget van crca 70 mljard euro zet de EU met het onderzoeksprogramma Horzon 2020 n op onderzoek en nnovate. Dt programma wordt ontwkkeld voor de perode en kent dre hoofddoelen: Excellente wetenschap, Industreel lederschap en Maatschappeljke utdagngen. Het programma combneert reeds bestaande onderzoeksfondsen. De kenns en expertse van de Nederlandse drnkwaterbedrjven staat op hoog nveau en zjn mondaal veel gevraagd. Het s van belang deze poste te behouden en ut te breden. De nzett moet erop gercht zjn om Nederlandse nnovate thema s, zoals watertechnologe, te verankeren n Horzon Horzon 2020 (Hendrk Jan IJsnga)

22 Contactpersonen Vewn Arjen Frentz Plaatsvervangend drecteur Tel. (070) , E-mal: l Omgevngswet l Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW) l Modernserng mleubeled l Deltaprogramma zoetwater Pag. 3, 4 Pag. 3, 4, 8 Pag. 4 Pag. 5 Leke Coonen Stuurgroepsecretars Bronnen & Kwaltet Tel. (070) , E-mal: l Actvtetenbeslut mleubeheer l Kaderrchtljnwater (KRW) l Vjfde Acteprogramma Ntraatrchtljn en Meststoffenwet l Wet gewasbeschermngsmddelen en bocden l Rjksnatuurvse Natuurljk verder en Wet Natuurbeschermng l Convenant Staatsbosbeheer l Rchtljn prortare stoffen Pag. 5 Pag. 6 Pag. 11 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 12 Pag. 18 Rob Ejsnk Stuurgroepsecretars Bodem & Infrastructuur Tel. (070) , E-mal: l Omgevngswet l Beslut kwaltetsesen en montorng water (BKMW) l Structuurvse Ondergrond (STRONG) l Bodemconvenant l Waterwet l Plan-MER l Structuurvse Schalegas l Natonaal plan endbergng kernafval Pag. 7 Pag. 8 Pag. 7, 10 Pag. 8 Pag. 8 Pag. 10 Pag. 10 Pag Lobby Agenda

23 Hendrk Jan IJsnga Stuurgroepsecretars Doelmatghed, Transparante en Waterketen Tel. (070) , E-mal: l Drnkwaterwet l Natonaal Waterplan l Bestuursakkoord Water l Topsector Water l Gemeentewet l Provncewet l Waterschapswet l Belastngplan l Begrotng Ontwkkelngssamenwerkng l Transatlantc Trade and Investment Partnershp (TTIP) l Burgerntatef Rght2Water l European Innovaton Partnershp l Horzon 2020 Pag. 5, 6 Pag. 6 Pag. 8, 14 Pag. 11 Pag. 13 Pag. 13 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 18 Pag. 19 Pag. 19 Pag. 19 Sabne Gelens Stuurgroepsecretars Bevelgng & Crssmanagement Tel. (070) , E-mal: l Herjkng vtaal l Wetsvoorstel meldng nbreuken elektronsche nformatesystemen l Strategsche agenda van het Velghedsberaad voor versterkng van de velghedsrego s l Cybersecurty Stratege II Pag. 16 Pag. 16 Pag. 16 Pag

24 Kerngegevens drnkwater Algemene kengetallen per bedrjf 1) Inwoners voorzenngsgebed x Opp. voorzenngsgebed km 2 Werknemers 2) fte Netlengte km WBG WMD Vtens PWN Waternet ) Dunea Oasen Evdes Brabant Water WML Nederland ) Per ) Fte egen loonljst 3) Personeel werkzaam t.b.v. de drnkwatervoorzenng Drnkwater per bedrjf Aanslutngen 1) x Producte mljoen m 3 Afzet 2) mljoen m 3 Omzet 2) mln. WBG WMD Vtens PWN Waternet Dunea Oasen Evdes Brabant Water WML Nederland ) Admnstrateve aanslutngen per ) Van drnkwater geleverd n het egen voorzenngsgebed 22 Lobby Agenda

25 Ontwkkelng kengetallen sector Aantal bedrjven Werknemers (fte) Investerngen (mljoen ) Belastngen op water (mljoen ) Producte (mljoen m 3 ) Netlengte (x km) Aanslutngen (x 1.000) Net n rekenng gebracht gebruk (mln. m 3 ) Producte drnkwater naar bron mljoen m³ Oppervlaktewater 800 Natuurljk dunwater Grondwater ncl. oevergrondwater

26 Drnkwater n hus naar toepassng Lter / persoon, per dag Bad 9,0 2,8 2,5 2,8 1,8 Douche 38,3 43,7 49,8 48,6 51,4 Wastafel 4,2 5,1 5,3 5,0 5,2 Toletspoelng 42,0 35,8 37,1 33,7 33,8 Kledng wassen, hand 2,1 1,5 1,7 1,1 1,4 Kledng wassen, machne 25,5 18,0 15,5 14,3 14,3 Afwassen, hand 4,9 3,9 3,8 3,1 3,6 Afwassen, machne 0,9 3,0 3,0 3,0 2,0 Voedselberedng 2,0 1,8 1,7 1,4 1,0 Koffe, thee, water drnken 1,5 1,6 1,8 1,8 1,0 Overg 6,7 6,4 5,3 5,3 3,4 Totaal 137,1 123,8 127,5 120,1 118,9 Drnkwater naar toepassng (2013) Douche Toletspoelng Kledng wassen, machne Wastafel 4 % Afwassen, hand Overg Afwassen, machne 12 % 43 % Bad Kledng wassen, hand Koffe, thee, water drnken Voedselberedng 28 % 24 Lobby Agenda

27 Watervoorzenngsgebeden

28 Afkortngen ACM Autortet Consument en Markt BKMW Beslut kwaltetsesen montorng water BOL Belastng op Ledngwater BTW Belastng over Toegevoegde Waarde Ctgb College voor de toelatng van gewasbeschermngsmddelen en bocden DAB Denst van Algemeen Belang EIP-W European Innovaton Partnershp Water IDWP Internatonal Drnkng Water Projects ILT Inspecte Leefomgevng en Transport KRW Kaderrchtljn Water NCSC Natonaal Cyber Securty Centrum OESO Organsate voor Economsche Samenwerkng en Ontwkkelng Plan-MER Mleu Effect Rapportage bj rumteljke plannen RIVM Rjksnsttuut voor Volksgezondhed en Mleu STRONG Structuurvse Ondergrond TTIP Transatlantc Trade and Investment Partnershp WACC Weghted Average Cost of Captal (Vermogenskostenvoet) 26 Lobby Agenda

29

30 Colofon Vewn Bezudenhoutseweg 12 Postbus LP Den Haag Tel. (070) Contactpersoon Ir. N.M. (Marco) Zoon Manager communcate T (070) M September 2014 Ontwerp: Omslagfoto s: M.V. Martnez / SDM

31 Flm Gewoon kraanwater De Vewn flm Gewoon Kraanwater s de flm van en over de drnkwatersector. Deze flm geeft een actueel beeld over de drnkwatersector en start met een nkjk n het zuverngsproces per bron met anmates over dverse producteprocessen. De flm vervolgt met het thema bedregngen. Om vervolgens va de thema s neuw water, water voor vandaag en morgen en nternatonaal water af te sluten met het thema velg water. Lekker, gezond en betrouwbaar drnkwater: het ljkt zo vanzelfsprekend dat we bjna vergeten wat erbj komt kjken om het te maken. De ten Nederlandse drnkwaterbedrjven moeten veel werk verrchten voor het zover s, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Van verschllende bronnen (grondwater, oppervlaktewater en dunwater) produceren ze met behulp van de meest geavanceerde, mleuvrendeljke techneken betrouwbaar en lekker drnkwater. Dat laat de flm met verschllende anmates zen. Maak kenns met de boeende watersector. Flm bekjken? Bezoek de webste of scan de QR

32

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen.en trot! Bouwen aan vertrouwen en trot! Structuur preentate 1. Wat een ue? 2. Hoe een ue zch ontwkkelt 3. Iue managen 4. Bouwen aan trot Peter Jurgen Boer &

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie