Jaarverslag. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 10

2 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng Voorzenngen Wonen Kwetsbare groepen Velghed en openbare rumte Econome Groene rumte Externe orëntate Algemene dekkngsmddelen Onvoorzen 39 3 Verplchte paragrafen Lokale heffngen Weerstandsvermogen Onderhoud kaptaalgoederen Fnancerng Bedrjfsvoerng Verbonden partjen Grondbeled Rechtmatghed 65 Inhoudsopgave

3 Het voordelge resultaat op de jaarrekenng 2010 bedraagt 2,0 mln. In dt resultaat s al voor 1,5 mln. aan extra verlesvoorzenngen voor grondexplotates verwerkt. Het tekort op de jaarrekenng 2009 was aanledng om een stevg pakket aan maatregelen te nemen om n 2010 weer op een postef saldo ut te komen. Zo s, n de sfeer van de bedrjfsvoerng, voor , = aan budgetkortngen doorgevoerd om de utgaven terug te drngen. Met name door dt pakket s de bedrjfsvoerng n 2010 slutend. Verder zjn ncdentele voordelen ut 2010 volledg ten goede gekomen aan het fnanceel resultaat. Dt betreft onder andere 1,2 mln. ut extra COGAS dvdend, 0,6 mln. aan extra algemene utkerng en 0,45 mln. aan stelposten. In de paragraaf over de verkorte analyse van het resultaat 2010, worden de belangrjkste voor- en nadelen verder toegelcht. 1 Het s goed nu te kunnen constateren dat de, bj de 2 e bestuursrapportage genomen maatregelen, ook daadwerkeljk effect hebben gehad was fnanceel zeker geen makkeljk jaar. De cjfers bevestgen nu dat we met onze (bezungngs)aanpak op de goede weg zjn. Dt geeft vertrouwen voor de toekomst want naast de realsate van een postef saldo, s het ook gelukt het weerstandsvermogen te versterken. De algemene reserve (tevens weerstandvermogen) s van 6,5 mln. naar het gewenste mnmale nveau van 8,5 mln. gebracht. Wj stellen u nu voor om ook het resultaat 2010 toe te voegen aan het weerstandvermogen. Het weerstandvermogen komt daarmee per 1 januar 2011 op een solde 10,5 mln. Inledng In dt voorstel komen verder de resultaatbestemmngen aan de orde. Dt betreft nvesterngen, de- om allerle redenen- n 2010 net zjn gerealseerd. Deze nvesterngen zjn allen beoordeeld op het crterum net meer utvoeren tenzj het net anders kan. In de paragraaf toelchtng overge posten wordt ngegaan op posten de, vanwege hun structurele fnancële doorwerkng, n eerdere bestuursrapportages aan de orde zjn geweest.

4 4 Verkorte analyse resultaat jaarrekenng 2010 Onderstaand treft u een overzcht aan van de voor- en nadelen ngedeeld naar structureel en ncdenteel. Het structureel voordeel n de hogere algemene utkerng en het structurele tekort op energe zjn al verwerkt n de begrotng Incdenteel Structureel Voordelen 1. Saldo 2 e bestuursrapportage Eenmalg extra COGAS dvdend Hogere algemene utkerng * Resultaat op rente-nkomsten en rente-utgaven Actverng Svn gelden Beëndgng oude regelng Wet nburgerng neuwkomers GOA en VVE gelden Overge Nadelen 9. Rente-correcte voorzenngen Arbedsvoorzenng (Wet socale Werkvoorzenng) Dotate voorzenng wethouders Energe zwembaden en sporthallen * Grondexplotates Totalen * Is al verwerkt n de begrotng Resultaat 2010 vrj te besteden s totaal ,=. De voorstellen resultaatbestemmngen zjn her al op n mnderng gebracht. Toelchtng per post 1. Onderstaand de samenvattng van de utkomst 2 e bestuursrapportage 2010: De Voorveghter N Leges bouwvergunnngen N Brede school de Matrx N Resultaatbestemmng V Algemene dekkngsmddelen - Opheffen samenwerkngverband SVNOO V - Hogere dvdenden COGAS V - Algemene utkerng V - Hogere belastngopbrengsten V Resultaat 1 e bestuursrapportage N Saldo jaarrekenng na de 2 e bestuursrapportage V 2. Het eenmalge deel van het extra COGAS-dvdend valt vrj n de jaarrekenng. Tot de nzet van het structurele deel s besloten n de raadsvergaderng van 15 maart Een herrekenng op bass van neuwe kengetallen heeft geled tot een hogere algemene utkerng ultmo Het structurele deel hervan s al verwerkt n de begrotng Het resultaat rente-nkomsten en rente-utgaven wordt gevormd door het verschl tussen de werkeljk betaalde - en ontvangen rente en de gecalculeerde rente (renteomslag). 5. Snds 2009 worden de duurzaamheds- en starterslenngen de wj verstrekken va SVN net meer verantwoord als kosten. Deze lenngen worden geactveerd op de balans onder verstrekte geldlenngen. In 2010 was een deel van deze lenngen nog geraamd als kosten. Dt deel valt nu vrj n de jaarrekenng en zal dus worden geactveerd op de balans onder kaptaalverstrekkngen.

5 5 6. De oude regelng voor oud- en neuwkomers s komen te vervallen. Met ngang van 2009 zjn de nburgerngsgelden onderdeel van het partcpatebudget. De oude regelng s afgerekend voor een bedrag van ,=. Het restantbedrag op de voorzenng van , = dat voor de afrekenngen werd aangehouden, kan daardoor vrjvallen. 7. De net-verplchte gelden voor de co-fnancerng van het gemeenteljk onderwjsachterstanden beled (GOA) en de voorschoolse en vroegschoolse educate (VVE) zjn n 2010 net ngezet. Alle kosten konden ten laste van het rjksbudget worden gebracht. 8. Overge. 9. Wj hebben geconstateerd dat de grondexplotatevoorzenngen te laag zjn berekend doordat bj de vaststellng van de hoogte hervan, al rekenng gehouden s met de rente toerekenng per 1 januar Dt s net volgens de verantwoordngregels. Eenmalg wordt de berekende rente n 2010 nog toegevoegd. 10. Zowel n de eerste als n de tweede bestuursrapportage zjn wj, welswaar met een slag om de arm, utgegaan van een slutende aanpak voor de Wet socale Werkvoorzenng. Nu bljkt toch dat de getroffen maatregelen net voldoende zjn geweest. Mede ook n het lcht van de budgetkortngen de voor 2011 op stapel staan zullen wj met neuwe voorstellen komen. Op voorhand s hermee net gezegd dat dt tot een slutende aanpak zal leden. 11. Ut de herberekenng van Delotte van de pensoenverplchtngen voor (ex-)wethouders komt naar voren dat er een extra stortng aan de pensoenvoorzenng wethouders moet worden gedaan. 12. In de jaarrekenng 2009 was al sprake van een overschrjdng op de energekosten. Deels was de oorzaak de hoge bevoorschottng van de energeleverancer en deels was de overschrjdng het gevolg van, net geraamde, structurele prjsstjgngen. In 2010 zjn de, te hoge, voorschotnota s terugbetaald. Per saldo resteert een ncdentele overschrjdng van ,= en een structurele overschrjdng van , =. Dt laatste met name op de zwembaden en de sportaccommodates. Het structurele deel s verwerkt n de begrotng Bj de jaarrekenng zjn de balanswaarden van alle complexen geactualseerd en s ook gekeken naar de utgangspunten en utgfteprognoses van de verschllende complexen (grond) explotates. Een belangrjk aspect herbj betreft de analyse van afzet- en faserngsprognose van zowel wonngen (wonngkavels) als bedrjfskavels. Daarvoor zjn door ons verschllende scenaro s doorgerekend. Deze analyse s voor ons reden om het wonngbouwprogrammerng een extra verlesvoorzenng van , = te vormen voor het complex Slagharen Noord, en de faserng en prjsstellng n de utgfte van bedrjventerrenen aan te passen. Dt laatste ledt tot een netto extra verlesvoorzenng van ,= verdeeld over meerdere complexen. Resultaatbestemmng 2010 Bj het beslut tot resultaatbestemmng bestaat de mogeljkhed eerdere nvesterngvoorstellen te heroverwegen, de n het rekenngsjaar net zjn utgevoerd. Heroverwegen houdt n dat er een neuw bestedngsvoorstel moet worden opgesteld op bass waarop dan een neuw beslut wordt genomen. Ut de onderbouwng van het neuwe bestedngsvoorstel moet dudeljk bljken hoe de bestedng n 2011 aanslut bj de oorspronkeljke budgetaanvraag en welke verplchtngen nmddels zjn aangegaan. Onze bestuurljke ljn daarbj s Nee, tenzj. Dt betekent dat het oorspronkeljk geraamde kredet vrjvalt tenzj er ut de onderbouwng bljkt dat de voorgenomen maatregel alsnog n 2011 noodzakeljk s en n 2011 kan worden utgevoerd. De mogeljk vrjvallende mddelen wllen wj uteraard na nstemmng van uw Raad aanwenden om ons nvesterngsnveau te verhogen. De beslutvormng met betrekkng tot de herneuwde bestedngsvoorstellen vndt plaats bj de 2 e bestuursrapportage (september/oktober 2011).

6 Tabel resultaatbestemmng Wel Bestem- Herover- ten gunste/ Tabel resultaatbestemmng Wel Bestem- Herover- ten gunste/ men wegen ten laste men wegen ten laste van van 6 1 Brandweergarage Hardenberg Explotate 2 Fetspad Anerdjk Explotate 3 Bjdrage fetsvoorzenng staton Wegenonderhoud Explotate 5 Dynamsche afslutng centrum Explotate 6 GO Achterstanden betalngen Explotate 7 Nat. Akte Sport en Bewegen/ Combnatefunctes Prvatserng sportgebouwen Sportpark en park Kruserbrnk Explotate 10 Sportpark de Boshoek Kunstwegen Explotate 12 Kunst n de kernen Groen Blauwe densten Toevoegng Fonds werk en nkomen Reserve 15 Mantelzorgondersteunng budget MarkFluwer Legaat Reserve * 17 Vluchtelngenwerk afrekenng Oudkomers Explotate 18 Partcpatebudget Cvtes-project en Jongerencentrum Center Haalbaarhed MFC Bruchterveld MFC Gramsbergen Explotate 22 Integraal jeugdbeled Pmjp Project Gezonde Slagkracht Explotate 24 Centrum Jeugd en Gezn Structuurplannen /schetsen Explotate 26 Integrale handhavng Bouwgrondexplotate - tlv Centrumplan Reserve 28 Dvdend ROVA Reserve 29 Onderhoud gebouwen dverse Reserve 30 Project ntellgent scannen Explotate 31 Tracte BOR Ideaalcomplex Explotate 32 Automatserng Ideaalcomplex Explotate 33 Klantcontactcentrum Explotate 34 Rechtspos. verpl. en organsate ontw Explotate 35 MFC t Centrum Dedemsvaart Reserve 36 Dgtalserng archef Explotate Totalen * Neuw te vormen bj dt raadsvoorstel.

7 7 Toelchtng op overge posten met structurele doorwerkng Bj de jaarrekenng 2009 en bestuursrapportages 2010 zjn dverse posten aan de orde geweest de structureel doorwerken n het resultaat maar de (omdat voor- of nadeel klener s dan , =) net zjn toegelcht n de verkorte analyse bj resultaat Energekosten en arbedsvoorzenng zjn al wel toegelcht, op de overge posten wordt heronder ngegaan. De Voorveghter Het resultaat op de explotate van de Voorveghter bedraagt n , = nadelg. Op podumkunsten professoneel zt een tekort van , = en op de gebouwgebonden kosten , =. Bj de jaarrekenng 2009 was er een structureel tekort van , = en bj de 2 e bestuursrapportage s de verwachtng utgesproken dat dt n 2010 kon worden teruggebracht tot , =. De nspannngen om de kostendekkendhed te vergroten zullen worden geïntensveerd. Bouwleges In 2010 s de ramng nkomsten ut bouwleges n de bestuursrapportages verlaagd van 2,3 mln. naar 1,6 mln. De werkeljke opbrengst n 2010 bedraagt 1,65 mln. De ramng n 2011 bedraagt (nclusef prjsstjgngen en structurele verlagng van het budget met ,=) 2,07 mln. In de 2 e bestuursrapportage 2011 zullen wj opneuw beoordelen of deze prognose gehaald kan worden. Wet maatschappeljke ondersteunng In de 1 e bestuursrapportage s de utgavenramng met , = verhoogd ten laste van de reserve Wmo. Dt s voor 2010 voldoende gebleken want n de jaarrekenng 2010 s het saldo op dt product nhl. In de Wmo-reserve zt ultmo 2010 nog een bedrag van 1,2 mln. In het raadsvoorstel Begrotng 2011 en provncaal toezcht, annex vaststellng 8e begrotngswjzgng 2011 s voor , = ut de reserve Wmo toegevoegd aan het budget. Wet Werk en Bjstand In de 2 e bestuursrapportage 2010 s een tekort geprognostceerd van 1,6 mln. Het egen rsco deel hervan voor de gemeente bedraagt , =. Dt s 10% van het rjksbudget. Voor het restant tekort kan bj het rjk een verzoek worden ngedend voor een aanvullende utkerng. Het werkeljk tekort 2010 op de Wet Werk en Bjstand s 2,1 mln. (totale utgaven 8,3 mln.) De aanvraag voor een aanvullende utkerng wordt dus net 1,0 mln. maar 1,5 mln. De defnteve vaststellng van het budget 2011 vndt plaats n september. In de defnteve vaststellng worden de verzoeken van alle gemeenten voor een aanvullende utkerng verdsconteerd. Gelet op het fet dat veel gemeenten een aanvullende utkerng zullen aanvragen s het een reëel rsco dat dt budget naar beneden zal worden bjgesteld. Ultmo 2010 s de stand van de reserve fonds werk en nkomen 0,6 mln. Bj de resultaatbestemmng 2010 wordt voorgesteld om her nog eens , = aan toe te voegen. Brede School de Matrx Bj de 2 e bestuursrapportage s , = bjgeraamd. Dt was voor 2010 voldoende want n de jaarrekenng 2010 s het saldo nhl. Bj de 2 e bestuursrapportage waren wj nog hoopvol dat voor verdere kostenbesparngen een overdracht naar een beheersstchtng tot de mogeljkheden zou behoren. De stchtng.o. vndt echter de rsco s te groot en vraagt om zekerheden, de er matereel op neerkomen, dat de gemeente het net zo goed fnanceel zelf kan bljven exploteren. Hoewel deze opte nog net defntef van de baan s gaan wj wel door met het terugdrngen van de kosten. Leerlngenvervoer In de 1 e bestuursrapportage 2010 s een tekort geprognostceerd van , = en dt s ncdenteel bjgeraamd. Dt bljkt net voldoende te zjn geweest. De ramng s nog eens met , = overschreden. Op deze overschrjdng s n het raadsvoorstel Begrotng 2011 en provncaal toezcht, annex vaststellng 8e begrotngswjzgng 2011 al geantcpeerd. De totale utgaven bedragen ,45 mln. Het budget 2011 bedraagt na wjzgng 1,39 mln. Het verschl van , = s onderdeel van het bezungngsprogramma zoals aangegeven n het raadsvoorstel.

8 In deze programmaverantwoordng gaan wj n op de realsate van de beledsvoornemens Zjn we geslaagd n onze opzet en hoe zjn we met de budgetten utgekomen? Per programma hebben we de ambtes weergegeven en per ambte vermeld wat we hebben gedaan. Aan het end van elk programma s een tabel opgenomen waarut bljkt wat het begrote budget per programma s en wat de werkeljke utkomsten over het afgelopen jaar zjn geweest. Voor een (fnancële) toelchtng op deze utkomsten verwjzen wj naar de jaarrekenng. 2 Programmaverantwoordng

9 Voorzenngen leveren een bjdrage aan het met plezer wonen, werken en recreëren. Voorzenngen zjn zaken als een school, een dorpshus, een theater en een zekenhus. Maar ook een voetbalverengng, de harmone en een knderboerderj. De behoefte aan voorzenngen n de egen kern s groot. Vrje tjd en ontspannng horen net bj de taken van de gemeente. Samen leven en socale cohese zjn wel aandachtsvelden voor de gemeente. De utvoerng verschuft van een gemeenteljke taak naar de verantwoordeljkhed van de clubs, verengngen en nstellngen. Bnnen deze programmaljn s het gelaagde model een belangrjk hulpmddel om zoveel mogeljk recht te doen aan alle doelstellngen. In het gelaagde model worden klene kernen, grote kernen en centrale kernen onderscheden. De twee centrale kernen zjn Hardenberg en Dedemsvaart, de grote kernen zjn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergenthem. De overge kernen zjn klene kernen. 2.1 Voorzenngen

10 10 Wat wllen we? Ambtes Portefeullehouder(s) 1 In de klene en grote kernen en n de wjken bljft ontmoetng Douwe Prnsse (sport); René de en onderlnge hulp behouden. Vent (cultuur, bblotheken); Jannes Janssen (onderwjs, jeugd) 2 De gemeente wl de kracht van de samenlevng ondersteunen Douwe Prnsse door het partculer beheer van voorzenngen te vergroten. 3 Het gebruk van en de tevredenhed over de centrale voorzenngen voor nwoners, bewoners van de streek, toersten en rumteljke ordenng, sport); Douwe Prnsse (bouwzaken, ondernemers n de centrale kernen stjgt. René de Vent (cultuur, bblotheken) Wat hebben we gedaan? Multfunctonele centra en dorps- en buurthuzen leveren een belangrjke bjdrage aan ontmoetng en behoud onderlnge hulp. Wonngstchtng De Veste en de werkgroep hebben een defntef ontwerp gekozen voor het neuwe MFC Gramsbergen. Vervolgens zjn samen met de archtect de rumtes per partcpant en de algemene rumtes defntef bepaald. Het MFC Balkbrug s geopend en loopt goed. In 2010 en 2011 wordt onder begeledng van De Stuw de programmerng en beheer van het gebouw verder vormgegeven om de contnuïtet n de toekomst te waarborgen. In de Norden heeft de wjkverengng ondersteunng van de Stuw gekregen. Er zjn nu voldoende bestuursleden en het actvteten aanbod rchtng de wjk s utgebred. Een aantal partjen heeft aangegeven nteresse te hebben n een MFC Bruchterveld. Ut deze partjen s een werkgroep opgercht, de de plannen voor een MFC verder utwerkt. Wj merken daarbj op dat er n deze nvesterngsperode (t/m 2014) geen geld beschkbaar s voor neuwe MFC s. 1. t Centrum Dedemsvaart Snds september 2009 geeft de gemeente nvullng aan de bedrjfsvoerng en explotate van gebouw t Centrum. In 2010 s een nota van utgangspunten besproken met mogeljke partcpanten, de wensen zjn geïnventarseerd en er s een eerste programma van esen vastgesteld. In 2010 s het plan van aanpak voor de realsate van een neuw MFC n Dedemsvaart vastgesteld. Veel aandacht n dt plan gaat ut naar de partcperende partjen en naar de nbreng van de burgers/gebrukers. Tevens s ter voorberedng op het raadsbeslut begn 2011 een eerste schets renovate/ neuwbouw gemaakt. In het raadsvoorstel van februar 2011 wordt tevens gevraagd een voorberedngskredet van , = beschkbaar te stellen. 2. In de sport wllen we de prvatserng van kleedkamers stmuleren. De voetbalverengng Bergenthem heeft ngestemd met prvatserng. Momenteel zjn we n gesprek met de voetbalverengngen EMMS en Lutten. 3. Ook het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd n de centrale voorzenngen voor onze nwoners.

11 Sportboulevard Hardenberg Op 8 jul 2010 s het kunstwerk C I Love You n Dedemsvaart opgeleverd n samenwerkng met 2 bassscholen. In Gramsbergen loopt op dt moment het vergunnngentraject voor een kunstwerk van Jeroen Doorenweerd. De verwachtng s dat dt werk n me/jun 2011 zal worden gerealseerd. Kostenoverzcht programma Voorzenngen In de oktobervergaderng stelde de raad voor de utvoerng van de sportboulevard Jan Wetkamplaan zudzjde (1e fase atletek, beachcourt en de noodzakeljke nfrastructurele werkzaamheden) een kredet beschkbaar van (afgerond) 3.5 mljoen euro. Op 25 november werd het voorontwerp bestemmngsplan ter nzage gelegd. Het plan van aanpak s gereed. Momenteel wordt hard gewerkt aan de verwervng van de noodzakeljke gronden. Programma Voorzenngen Begrotng voor Begrotng na Realsate begrotngsjaar 2010 Baten Lasten Saldo In 2010 zjn n samenspraak met de Stchtng Sportvoorzenngen Kruserbrnk de fnancële randvoorwaarden voor realsate afgerond. End 2010 s een start gemaakt met de feteljke werkzaamheden. Met honk- en softbalverengng Cubs zjn gesprekken gevoerd over de haalbaarhed van realsate van een egen onderkomen. De Gashouder n Dedemsvaart s op 10 september 2010 offceel geopend. De Hstorsche Verengng Avereest heeft na 10 september 2010 de explotate voor haar rekenng genomen.

12 Om vtale kernen te houden, s het nodg dat alle leeftjdsgroepen daar kunnen bljven wonen. Vanwege demografsche ontwkkelngen (klenere hushoudens, vergrjzng) moet er anders gebouwd worden. Daarnaast zjn extra starterswonngen nodg om jongeren te bnden. Wat wllen we? 2.2 Wonen Ambtes 1 De gemeente werkt de komende vjf jaar mee aan de realsate van 1600 wonngen, volgens het gelaagde model, om te voorzen n de behoefte. 2 Meer jongeren wonen n de gemeente Hardenberg, de leeftjdscategore jaar groet met 5%. 3 Ouderen kunnen langer zelfstandg en naar egen behoefte bljven wonen. 4 Meer mensen met hogere nkomens bnden zch aan de gemeente Hardenberg. De gemeente werkt mee aan 100 wonngen n het topsegment. Een deel van de neuwe of gerenoveerde wonngen kent een hoge archtectonsche dan wel gebruksvrendeljke kwaltet. Bj neuwbouw of grootschalge renovate wordt een wjk levensloopbestendg. De gemeente Hardenberg bedt een aantrekkeljke en groene woonomgevng. Portefeullehouder(s) Douwe Prnsse Douwe Prnsse Douwe Prnsse Douwe Prnsse en Jannes Janssen

13 Wat hebben we gedaan? De doelstellng ut het vorge wonngbouwprogramma, wonngen, s gerealseerd. Voor de perode s een neuwe doelstellng geformuleerd, nameljk wonngen s een topjaar n de wonngproducte geweest (500 wonngen). In 2010 s de crss ook n Hardenberg merkbaar geworden. In 2010 zjn ca. 150 wonngen gereedgekomen. 3. Ook ouderen wllen wj bnden aan Hardenberg en hen n staat stellen om langer zelfstandg te bljven wonen. Alle n 2010 n aanbouw zjnde senorenwonngen (57) zjn opgeleverd. Met de realsate van het herstructurerngsplan Oranjewjk Dedemsvaart s nog net gestart maar de start s aanstaande. 1. Om de wonngbouwproducte te stmuleren s n 2010 gebruk gemaakt van de tweede en de derde tranche van de Tjdeljke stmulerngsregelng wonngbouwprojecten van het Rjk. Voor de tweede tranche zjn alle aanvragen (50 wonngen) toegekend, echter 1 project (12 walwonngen n Kotermeerstal-oost) s net tjdg gestart vanwege gebrek aan kopers. Bj de derde tranche s subsde verkregen voor utendeljk 96 wonngen, verdeeld over 6 projecten. In totaal s dus voor 136 wonngen een stmulerngssubsde verkregen. Met de bouw van al deze wonngen s tjdg gestart (harde subsde voorwaarde was start bouw vóór 1 januar). In het voorjaar van 2010 s de bouw van de eerste fase van De Praam gestart. Inmddels s het hoogste punt berekt. Onlangs s de bouw van de klenschalge woonvoorzenng n Slagharen (Moeshoek) offceel van start gegaan. Met het bouwplan voor een klenschalge woonvoorzenng n Bergenthem s nog net gestart maar de voorberedngen zjn n volle gang. De klenschalge zorgwoonvoorzenng n Holthone s door de zorgpartj vooralsnog geparkeerd. De blokken Meander en Overlaat van het woonservcegebed Marsch Kruserbnk zjn opgeleverd en n gebruk genomen. 2. Door starterslenngen aan te beden en de bouw van goedkope wonngen, stmuleren wj met name jongeren om zch te bnden aan Hardenberg. 4. Hoewel momenteel landeljk de vraag n de bovenkant van de wonngmarkt net groot s, loopt de verkoop n het plan Parcours redeljk n de pas met de plannng. 13 In 2010 zjn 52 starterslenngen verstrekt, waarvan 49 voor een bestaande wonng s daarmee het recordjaar. Op 31 december 2010 s het totaal aantal verstrekte starterslenngen 168. Hardenberg staat daarmee nog steeds aan kop n de provnce. In me 2010 bleek dat het zogenaamde verdubbelngsfonds van het Rjk per end me was utgeput. De provnce heeft als reacte daarop de Overjsselse gemeenten de helpende hand gerekt door 50% van een starterslenng te fnanceren (was 25%). Bj een groot deel van de gerealseerde wonngbouw s (en wordt) rume aandacht besteed aan de rumteljke, archtectonsche en gebruksvrendeljke kwaltet. Rood voor rood aanvragen worden beoordeeld op hun bjdrage aan versterkng van de rumteljke kwaltet. Een nformatebjeenkomst over de neuw op te zetten werkwjze heeft n de raad plaatsgevonden. De neuwe welstandsnota zal n 2011 worden vastgesteld. Het geplande goedkope wonngproject (Moeshoek) heeft helaas net tot het gewenste resultaat geled. Wel zjn projectmatg 10 goedkope wonngen gerealseerd n Baalder en zjn er 10 n aanbouw n Bergenthem. Verder s met 2 projecten goedkope wonngen n Marslanden begonnen (22 wonngen Van Djk en Oude Lenfernk en 8 Rotj).

14 Door op dverse locates n de verschllende kernen de entrees te verfraaen wordt een bjdrage geleverd aan een postef beeld van de openbare rumte en de belevng van de betreffende kern. Het plan verfraang entrees van kernen s n samenwerkng met Plaatseljke Belangen opgestart. Nagenoeg alle belangenverengngen hebben n 2010 plannen ngedend voor hun kern. De ngedende plannen zjn door de gemeente getoetst en, soms na enge aanpassngen, goedgekeurd. De beschkbare budgetten zjn nmddels overgemaakt aan de betreffende belangenverengngen. Verschllende belangenverengngen zjn nmddels enthousast aan de slag gegaan met het verfraaen van de entrees van hun dorp. Een aantal belangenverengngen zal n de eerste helft van 2011 aan de slag gaan om de geplande verfraangen te realseren. Kostenoverzcht programma Wonen Programma Wonen Begrotng voor wjzgng Begrotng na wjzgng Realsate begrotngsjaar 2010 Baten Lasten Saldo

15 Het bevorderen van zelfredzaamhed s de beste maner om kwetsbare groepen te helpen. Inden mensen net voor zchzelf kunnen zorgen, moet de gemeente (tjdeljk) een vangnetfuncte vervullen. De gemeente wl dat publek geld bj de juste persoon terecht komt, met persoonljke n plaats van genereke steun. De Wet maatschappeljke ondersteunng s een belangrjk wetteljk kader voor het gemeenteljk beled. Wat wllen we? 2.3 Kwetsbare groepen Ambtes 1 Meer jongeren hebben een startkwalfcate, waaronder een HAVOdploma. Onderlggend herbj s de doelstellng dat het gemddelde opledngsnveau n de gemeente Hardenberg geledeljk omhoog gaat. 2 De arbedspartcpate gaat omhoog We versterken de koppelng van aanbod en vraag naar arbed. 3 Bevorderen van gezonde leefstjlen a. Meer nacteve mensen komen n bewegng. 3 Bevorderen van gezonde leefstjlen b. Mnder problematsch mddelengebruk en mnder psychosocale problematek. 3 Bevorderen van gezonde leefstjlen c. Geweld gercht op knderen, vrouwen en mannen zal vaker stoppen. Portefeullehouder(s) Jannes Janssen René de Vent Douwe Prnsse (sport) Jannes Janssen (volksgezondhed) Jannes Janssen Jannes Janssen

16 16 4 Utvoerng van de Wet maatschappeljke ondersteunng Douwe Prnsse/ René a. Mensen kunnen zo lang mogeljk zelfstandg wonen. de Vent 4 Utvoerng van de Wet maatschappeljke ondersteunng René de Vent b. Mantelzorgers kunnen zorg verlenen zonder dat dt schade toebrengt aan zchzelf, betaald werk of hun maatschappeljke partcpate. Mantelzorgers bljven zelfredzaam. 4 Utvoerng van de Wet maatschappeljke ondersteunng René de Vent c. Het aantal vrjwllgers en de uren vrjwllgerswerk bljven geljk. Wat hebben we gedaan? 1. Ook n 2010 zjn we op dverse fronten bezg geweest om jongeren meer utzcht op een betaalde baan te geven. Dt doen we o.a. door n te zetten op opvang, educate en werk. In 2010 s met voorschoolse voorzenngen en onderwjs een neuwe Lokale Educateve Agenda vastgesteld. De thema s ut de perode krjgen alle een vervolg. Er zjn twee thema s toegevoegd: montorng resultaten en kwaltet en krmp. Onderwjskansen In oktober 2010 waren er 109 doelgroeppeuters op de speelzalen ca. 60% o.g.v. van lage vooropledng ouders en 40% o.g.v. socaal medsche ndcate van het consultatebureau van de JGZ. T.o.v. oktober 2009 was er n oktober 2010 een toename met 16 doelgroeppeuters op de speelzalen. In de 2e helft van 2010 s gestart met de nvoerng van de Wet Oke. Het doel s meer en betere voorschoolse educate: meer dagdelen, meer begeledng en werken met een evdence based methode. Het onderzoek naar een combnate van voorschoolse logopede en regulere logopede s gerealseerd. Er s gestart met een samenhangende en ngedkte aanpak. Deze s achterhaald door het voornemen van bezungngen op de regulere logopede. Het voornemen s de voorschoolse logopede n stand te houden Zorg n en om de school De zorgstructuur n en om de school s vastgesteld. Elke school neemt deel n de Zorg Adves Team en s dus aangesloten op het CJG. Opvoedngsondersteunng Nagenoeg alle CJG medewerkers zjn nmddels opgeled volgens Trple P. Ook s een groot aantal nterne begeleders bnnen de scholen n Trple P geschoold. Er komt een vervolg. Door de provnce s extra subsde beschkbaar gesteld voor verdere scholng en mplementate. Opledngsaanbod een Leerwerkloket Het project Bnden en Bljven s end 2010 succesvol beëndgd. Er zjn 456 duale trajecten en/ of EVC s gerealseerd. De doelstellng was 600. In tjden van een teruglopende econome mag het resultaat voldoende genoemd worden. Het project krjgt een vervolg met een rjkssubsde aan het UWV voor het nstandhouden van een leerwerkloket. In 2010 s n het kader van het RTC de opledng nstallatetechnek van start gegaan met 18 leerlngen. De opledng wordt verzorgd door het Alfa-college. De leerwerkbedrjven n de nstallatebranche hebben zch verengd n de Stchtng RTC Installatetechnek. Leerplcht en voortjdg schoolverlaten De Leerplchtmap (Getteld: Gezamenljke aanpak schoolverzum ) s op 15 aprl 2010 vastgesteld n het bestuurljk LEA-overleg en ondertekend door alle n deze gemeente werkzame schoolbesturen van het p.o., v.o. en mbo. Het aantal jongeren (18-27 jargen) zonder startkwalfcate was n november Dat s een aanzenljke dalng ten opzchte vanmaart Toen hadden 627 jongeren n de leeftjdscategore geen startkwalfcate. Een bjzondere doelgroep herbnnen s de groep jongeren de geen utkerng, geen werk en geen school heeft. Dt zjn 86 jongeren. Met 15 van deze jongeren s n 2010 van start gegaan met het project Wj gaan ervoor.

17 17 Het jongerenloket s n 2010 van start gegaan. Het loket fungeert als plot Integrale denstverlenng van UWV Werkbedrjf en gemeente. Er hebben zch 70 jongeren gemeld met we een traject scholng, werk of hulp van start s gegaan. Brede School In 2009 zjn contacten gelegd met scholen n Dedemsvaart, Lutten/Schunesloot, Bergenthem en Kloosterhaar. Alle scholen waren postef over het brede school concept. Er zjn netwerken gevormd met andere kernpartners n het egen dorp. Voor alle gebeden geldt dat men wl werken aan de thema s taal, motorek en de relate naar de zorg. In 2010 zjn plaatseljk de structuren verstevgd en er zjn (m..v ) combnatefunctonarssen benoemd (3.8 fte sport en 1 fte taal/cultuur. De combnatefunctonarssen sport hebben o.a. lessen utgevoerd, werkplannen bewegngsonderwjs gemaakt, leerkrachten gecoacht en butenschoolse actvteten opgezet,.s.m. de plaatseljke verengngen. De combnatefunctonarssen cultuur hebben m.b.v. projecten laten zen dat kunst en cultuur een posteve bjdrage leveren aan taalontwkkelng van knderen. Maatschappeljke stages De stagemakelaar van De Stuw ondersteunt de scholen bj de ontwkkelng en utvoerng van maatschappeljke stages. Daartoe s een convenant gesloten. Bjvoorbeeld met De 7 Lnden, het Vechtdal College en de afdelng BOR van de gemeente Hardenberg s n Dedemsvaart een doorlopend stageproject ( Dedemsvaart schoon heel en velg ) opgezet voor eerste- en tweedejaars leerlngen. Ongeveer 200 leerlngen gaan ongeveer 20 stageuren nvullen. Er s een specale webste gemaakt, stageonehardenberg.nl, de s bedoeld voor leerlngen, scholen en stagebeders. Deze webste geldt nmddels als voorbeeld voor Overjssel. Regonaal Technek Centrum In 2010 s het Regonaal Technek Centrum van start gegaan met de MBO Installatetechnek. Het s de bedoelng dat meer opledngen n de technsche sector volgen. Voor de actuele stand van zaken verwjzen wj u naar het voorstel dat n me 2011 n de raad aan de orde s. Wndeshem HBO-Centrum Op grond van het doorontwkkelplan heeft n 2010 het Wndeshem HBO-centrum n Hardenberg een vervolgsubsde ontvangen. Er s een Raad van Adves van werkgevers samengesteld om gemeente en Wndeshem te ondersteunen bj het rendabel maken van het HBO-centrum. Het bljkt moeljk te zjn voldoende match te krjgen tussen het aanbod en de vraag en daardoor structureel voldoende scholng en opledng op MBO+ en HBO-nveau n Noord Oost Overjssel te organseren. Onderwjshusvestng De subsderegelng regelng bnnenklmaat husvestng prmar onderwjs s fysek n oktober 2010 afgerond. Een 8-tal scholen van dverse denomnates zjn hern voorzen. Het IHP s n 2010 voorbered. Vanaf maart 2011 s een proces met de schoolbesturen gestart dat voor 1 januar 2012 moet leden tot eerste concrete resultaten n de rchtng van een ntegraal husvestngsplan. Opvoedng en beschermng Begn 2010 s het CJG van start gegaan n de hele gemeente. Er s o.a. ngezet op de samenwerkng met voorschoolse voorzenngen en het onderwjs. Tevens heeft de GJG organsate gestalte gekregen. In het tweede kwartaal van 2011 wordt een evaluate Eén jaar CJG aangeboden. Het EKD s nmddels ngevoerd. Crssopvang jongeren Van de crssopvangplaatsen voor jongeren wordt nauweljks gebruk gemaakt. Met de RIBW als utvoerende organsate zjn (fnancële) afspraken gemaakt over effcënter gebruk van de plaatsen voor noodopvang van volwassenen en voor beschermd wonen. Vrje tjd In augustus 2010 s jongerencentrum Inste gesloten. Er s n overleg met de Stuw gekozen voor een meer ambulante en wjkgerchte aanpak van het jongerenwerk, waarbj gebouw Center een

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie