Jaarverslag. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 10

2 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng Voorzenngen Wonen Kwetsbare groepen Velghed en openbare rumte Econome Groene rumte Externe orëntate Algemene dekkngsmddelen Onvoorzen 39 3 Verplchte paragrafen Lokale heffngen Weerstandsvermogen Onderhoud kaptaalgoederen Fnancerng Bedrjfsvoerng Verbonden partjen Grondbeled Rechtmatghed 65 Inhoudsopgave

3 Het voordelge resultaat op de jaarrekenng 2010 bedraagt 2,0 mln. In dt resultaat s al voor 1,5 mln. aan extra verlesvoorzenngen voor grondexplotates verwerkt. Het tekort op de jaarrekenng 2009 was aanledng om een stevg pakket aan maatregelen te nemen om n 2010 weer op een postef saldo ut te komen. Zo s, n de sfeer van de bedrjfsvoerng, voor , = aan budgetkortngen doorgevoerd om de utgaven terug te drngen. Met name door dt pakket s de bedrjfsvoerng n 2010 slutend. Verder zjn ncdentele voordelen ut 2010 volledg ten goede gekomen aan het fnanceel resultaat. Dt betreft onder andere 1,2 mln. ut extra COGAS dvdend, 0,6 mln. aan extra algemene utkerng en 0,45 mln. aan stelposten. In de paragraaf over de verkorte analyse van het resultaat 2010, worden de belangrjkste voor- en nadelen verder toegelcht. 1 Het s goed nu te kunnen constateren dat de, bj de 2 e bestuursrapportage genomen maatregelen, ook daadwerkeljk effect hebben gehad was fnanceel zeker geen makkeljk jaar. De cjfers bevestgen nu dat we met onze (bezungngs)aanpak op de goede weg zjn. Dt geeft vertrouwen voor de toekomst want naast de realsate van een postef saldo, s het ook gelukt het weerstandsvermogen te versterken. De algemene reserve (tevens weerstandvermogen) s van 6,5 mln. naar het gewenste mnmale nveau van 8,5 mln. gebracht. Wj stellen u nu voor om ook het resultaat 2010 toe te voegen aan het weerstandvermogen. Het weerstandvermogen komt daarmee per 1 januar 2011 op een solde 10,5 mln. Inledng In dt voorstel komen verder de resultaatbestemmngen aan de orde. Dt betreft nvesterngen, de- om allerle redenen- n 2010 net zjn gerealseerd. Deze nvesterngen zjn allen beoordeeld op het crterum net meer utvoeren tenzj het net anders kan. In de paragraaf toelchtng overge posten wordt ngegaan op posten de, vanwege hun structurele fnancële doorwerkng, n eerdere bestuursrapportages aan de orde zjn geweest.

4 4 Verkorte analyse resultaat jaarrekenng 2010 Onderstaand treft u een overzcht aan van de voor- en nadelen ngedeeld naar structureel en ncdenteel. Het structureel voordeel n de hogere algemene utkerng en het structurele tekort op energe zjn al verwerkt n de begrotng Incdenteel Structureel Voordelen 1. Saldo 2 e bestuursrapportage Eenmalg extra COGAS dvdend Hogere algemene utkerng * Resultaat op rente-nkomsten en rente-utgaven Actverng Svn gelden Beëndgng oude regelng Wet nburgerng neuwkomers GOA en VVE gelden Overge Nadelen 9. Rente-correcte voorzenngen Arbedsvoorzenng (Wet socale Werkvoorzenng) Dotate voorzenng wethouders Energe zwembaden en sporthallen * Grondexplotates Totalen * Is al verwerkt n de begrotng Resultaat 2010 vrj te besteden s totaal ,=. De voorstellen resultaatbestemmngen zjn her al op n mnderng gebracht. Toelchtng per post 1. Onderstaand de samenvattng van de utkomst 2 e bestuursrapportage 2010: De Voorveghter N Leges bouwvergunnngen N Brede school de Matrx N Resultaatbestemmng V Algemene dekkngsmddelen - Opheffen samenwerkngverband SVNOO V - Hogere dvdenden COGAS V - Algemene utkerng V - Hogere belastngopbrengsten V Resultaat 1 e bestuursrapportage N Saldo jaarrekenng na de 2 e bestuursrapportage V 2. Het eenmalge deel van het extra COGAS-dvdend valt vrj n de jaarrekenng. Tot de nzet van het structurele deel s besloten n de raadsvergaderng van 15 maart Een herrekenng op bass van neuwe kengetallen heeft geled tot een hogere algemene utkerng ultmo Het structurele deel hervan s al verwerkt n de begrotng Het resultaat rente-nkomsten en rente-utgaven wordt gevormd door het verschl tussen de werkeljk betaalde - en ontvangen rente en de gecalculeerde rente (renteomslag). 5. Snds 2009 worden de duurzaamheds- en starterslenngen de wj verstrekken va SVN net meer verantwoord als kosten. Deze lenngen worden geactveerd op de balans onder verstrekte geldlenngen. In 2010 was een deel van deze lenngen nog geraamd als kosten. Dt deel valt nu vrj n de jaarrekenng en zal dus worden geactveerd op de balans onder kaptaalverstrekkngen.

5 5 6. De oude regelng voor oud- en neuwkomers s komen te vervallen. Met ngang van 2009 zjn de nburgerngsgelden onderdeel van het partcpatebudget. De oude regelng s afgerekend voor een bedrag van ,=. Het restantbedrag op de voorzenng van , = dat voor de afrekenngen werd aangehouden, kan daardoor vrjvallen. 7. De net-verplchte gelden voor de co-fnancerng van het gemeenteljk onderwjsachterstanden beled (GOA) en de voorschoolse en vroegschoolse educate (VVE) zjn n 2010 net ngezet. Alle kosten konden ten laste van het rjksbudget worden gebracht. 8. Overge. 9. Wj hebben geconstateerd dat de grondexplotatevoorzenngen te laag zjn berekend doordat bj de vaststellng van de hoogte hervan, al rekenng gehouden s met de rente toerekenng per 1 januar Dt s net volgens de verantwoordngregels. Eenmalg wordt de berekende rente n 2010 nog toegevoegd. 10. Zowel n de eerste als n de tweede bestuursrapportage zjn wj, welswaar met een slag om de arm, utgegaan van een slutende aanpak voor de Wet socale Werkvoorzenng. Nu bljkt toch dat de getroffen maatregelen net voldoende zjn geweest. Mede ook n het lcht van de budgetkortngen de voor 2011 op stapel staan zullen wj met neuwe voorstellen komen. Op voorhand s hermee net gezegd dat dt tot een slutende aanpak zal leden. 11. Ut de herberekenng van Delotte van de pensoenverplchtngen voor (ex-)wethouders komt naar voren dat er een extra stortng aan de pensoenvoorzenng wethouders moet worden gedaan. 12. In de jaarrekenng 2009 was al sprake van een overschrjdng op de energekosten. Deels was de oorzaak de hoge bevoorschottng van de energeleverancer en deels was de overschrjdng het gevolg van, net geraamde, structurele prjsstjgngen. In 2010 zjn de, te hoge, voorschotnota s terugbetaald. Per saldo resteert een ncdentele overschrjdng van ,= en een structurele overschrjdng van , =. Dt laatste met name op de zwembaden en de sportaccommodates. Het structurele deel s verwerkt n de begrotng Bj de jaarrekenng zjn de balanswaarden van alle complexen geactualseerd en s ook gekeken naar de utgangspunten en utgfteprognoses van de verschllende complexen (grond) explotates. Een belangrjk aspect herbj betreft de analyse van afzet- en faserngsprognose van zowel wonngen (wonngkavels) als bedrjfskavels. Daarvoor zjn door ons verschllende scenaro s doorgerekend. Deze analyse s voor ons reden om het wonngbouwprogrammerng een extra verlesvoorzenng van , = te vormen voor het complex Slagharen Noord, en de faserng en prjsstellng n de utgfte van bedrjventerrenen aan te passen. Dt laatste ledt tot een netto extra verlesvoorzenng van ,= verdeeld over meerdere complexen. Resultaatbestemmng 2010 Bj het beslut tot resultaatbestemmng bestaat de mogeljkhed eerdere nvesterngvoorstellen te heroverwegen, de n het rekenngsjaar net zjn utgevoerd. Heroverwegen houdt n dat er een neuw bestedngsvoorstel moet worden opgesteld op bass waarop dan een neuw beslut wordt genomen. Ut de onderbouwng van het neuwe bestedngsvoorstel moet dudeljk bljken hoe de bestedng n 2011 aanslut bj de oorspronkeljke budgetaanvraag en welke verplchtngen nmddels zjn aangegaan. Onze bestuurljke ljn daarbj s Nee, tenzj. Dt betekent dat het oorspronkeljk geraamde kredet vrjvalt tenzj er ut de onderbouwng bljkt dat de voorgenomen maatregel alsnog n 2011 noodzakeljk s en n 2011 kan worden utgevoerd. De mogeljk vrjvallende mddelen wllen wj uteraard na nstemmng van uw Raad aanwenden om ons nvesterngsnveau te verhogen. De beslutvormng met betrekkng tot de herneuwde bestedngsvoorstellen vndt plaats bj de 2 e bestuursrapportage (september/oktober 2011).

6 Tabel resultaatbestemmng Wel Bestem- Herover- ten gunste/ Tabel resultaatbestemmng Wel Bestem- Herover- ten gunste/ men wegen ten laste men wegen ten laste van van 6 1 Brandweergarage Hardenberg Explotate 2 Fetspad Anerdjk Explotate 3 Bjdrage fetsvoorzenng staton Wegenonderhoud Explotate 5 Dynamsche afslutng centrum Explotate 6 GO Achterstanden betalngen Explotate 7 Nat. Akte Sport en Bewegen/ Combnatefunctes Prvatserng sportgebouwen Sportpark en park Kruserbrnk Explotate 10 Sportpark de Boshoek Kunstwegen Explotate 12 Kunst n de kernen Groen Blauwe densten Toevoegng Fonds werk en nkomen Reserve 15 Mantelzorgondersteunng budget MarkFluwer Legaat Reserve * 17 Vluchtelngenwerk afrekenng Oudkomers Explotate 18 Partcpatebudget Cvtes-project en Jongerencentrum Center Haalbaarhed MFC Bruchterveld MFC Gramsbergen Explotate 22 Integraal jeugdbeled Pmjp Project Gezonde Slagkracht Explotate 24 Centrum Jeugd en Gezn Structuurplannen /schetsen Explotate 26 Integrale handhavng Bouwgrondexplotate - tlv Centrumplan Reserve 28 Dvdend ROVA Reserve 29 Onderhoud gebouwen dverse Reserve 30 Project ntellgent scannen Explotate 31 Tracte BOR Ideaalcomplex Explotate 32 Automatserng Ideaalcomplex Explotate 33 Klantcontactcentrum Explotate 34 Rechtspos. verpl. en organsate ontw Explotate 35 MFC t Centrum Dedemsvaart Reserve 36 Dgtalserng archef Explotate Totalen * Neuw te vormen bj dt raadsvoorstel.

7 7 Toelchtng op overge posten met structurele doorwerkng Bj de jaarrekenng 2009 en bestuursrapportages 2010 zjn dverse posten aan de orde geweest de structureel doorwerken n het resultaat maar de (omdat voor- of nadeel klener s dan , =) net zjn toegelcht n de verkorte analyse bj resultaat Energekosten en arbedsvoorzenng zjn al wel toegelcht, op de overge posten wordt heronder ngegaan. De Voorveghter Het resultaat op de explotate van de Voorveghter bedraagt n , = nadelg. Op podumkunsten professoneel zt een tekort van , = en op de gebouwgebonden kosten , =. Bj de jaarrekenng 2009 was er een structureel tekort van , = en bj de 2 e bestuursrapportage s de verwachtng utgesproken dat dt n 2010 kon worden teruggebracht tot , =. De nspannngen om de kostendekkendhed te vergroten zullen worden geïntensveerd. Bouwleges In 2010 s de ramng nkomsten ut bouwleges n de bestuursrapportages verlaagd van 2,3 mln. naar 1,6 mln. De werkeljke opbrengst n 2010 bedraagt 1,65 mln. De ramng n 2011 bedraagt (nclusef prjsstjgngen en structurele verlagng van het budget met ,=) 2,07 mln. In de 2 e bestuursrapportage 2011 zullen wj opneuw beoordelen of deze prognose gehaald kan worden. Wet maatschappeljke ondersteunng In de 1 e bestuursrapportage s de utgavenramng met , = verhoogd ten laste van de reserve Wmo. Dt s voor 2010 voldoende gebleken want n de jaarrekenng 2010 s het saldo op dt product nhl. In de Wmo-reserve zt ultmo 2010 nog een bedrag van 1,2 mln. In het raadsvoorstel Begrotng 2011 en provncaal toezcht, annex vaststellng 8e begrotngswjzgng 2011 s voor , = ut de reserve Wmo toegevoegd aan het budget. Wet Werk en Bjstand In de 2 e bestuursrapportage 2010 s een tekort geprognostceerd van 1,6 mln. Het egen rsco deel hervan voor de gemeente bedraagt , =. Dt s 10% van het rjksbudget. Voor het restant tekort kan bj het rjk een verzoek worden ngedend voor een aanvullende utkerng. Het werkeljk tekort 2010 op de Wet Werk en Bjstand s 2,1 mln. (totale utgaven 8,3 mln.) De aanvraag voor een aanvullende utkerng wordt dus net 1,0 mln. maar 1,5 mln. De defnteve vaststellng van het budget 2011 vndt plaats n september. In de defnteve vaststellng worden de verzoeken van alle gemeenten voor een aanvullende utkerng verdsconteerd. Gelet op het fet dat veel gemeenten een aanvullende utkerng zullen aanvragen s het een reëel rsco dat dt budget naar beneden zal worden bjgesteld. Ultmo 2010 s de stand van de reserve fonds werk en nkomen 0,6 mln. Bj de resultaatbestemmng 2010 wordt voorgesteld om her nog eens , = aan toe te voegen. Brede School de Matrx Bj de 2 e bestuursrapportage s , = bjgeraamd. Dt was voor 2010 voldoende want n de jaarrekenng 2010 s het saldo nhl. Bj de 2 e bestuursrapportage waren wj nog hoopvol dat voor verdere kostenbesparngen een overdracht naar een beheersstchtng tot de mogeljkheden zou behoren. De stchtng.o. vndt echter de rsco s te groot en vraagt om zekerheden, de er matereel op neerkomen, dat de gemeente het net zo goed fnanceel zelf kan bljven exploteren. Hoewel deze opte nog net defntef van de baan s gaan wj wel door met het terugdrngen van de kosten. Leerlngenvervoer In de 1 e bestuursrapportage 2010 s een tekort geprognostceerd van , = en dt s ncdenteel bjgeraamd. Dt bljkt net voldoende te zjn geweest. De ramng s nog eens met , = overschreden. Op deze overschrjdng s n het raadsvoorstel Begrotng 2011 en provncaal toezcht, annex vaststellng 8e begrotngswjzgng 2011 al geantcpeerd. De totale utgaven bedragen ,45 mln. Het budget 2011 bedraagt na wjzgng 1,39 mln. Het verschl van , = s onderdeel van het bezungngsprogramma zoals aangegeven n het raadsvoorstel.

8 In deze programmaverantwoordng gaan wj n op de realsate van de beledsvoornemens Zjn we geslaagd n onze opzet en hoe zjn we met de budgetten utgekomen? Per programma hebben we de ambtes weergegeven en per ambte vermeld wat we hebben gedaan. Aan het end van elk programma s een tabel opgenomen waarut bljkt wat het begrote budget per programma s en wat de werkeljke utkomsten over het afgelopen jaar zjn geweest. Voor een (fnancële) toelchtng op deze utkomsten verwjzen wj naar de jaarrekenng. 2 Programmaverantwoordng

9 Voorzenngen leveren een bjdrage aan het met plezer wonen, werken en recreëren. Voorzenngen zjn zaken als een school, een dorpshus, een theater en een zekenhus. Maar ook een voetbalverengng, de harmone en een knderboerderj. De behoefte aan voorzenngen n de egen kern s groot. Vrje tjd en ontspannng horen net bj de taken van de gemeente. Samen leven en socale cohese zjn wel aandachtsvelden voor de gemeente. De utvoerng verschuft van een gemeenteljke taak naar de verantwoordeljkhed van de clubs, verengngen en nstellngen. Bnnen deze programmaljn s het gelaagde model een belangrjk hulpmddel om zoveel mogeljk recht te doen aan alle doelstellngen. In het gelaagde model worden klene kernen, grote kernen en centrale kernen onderscheden. De twee centrale kernen zjn Hardenberg en Dedemsvaart, de grote kernen zjn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergenthem. De overge kernen zjn klene kernen. 2.1 Voorzenngen

10 10 Wat wllen we? Ambtes Portefeullehouder(s) 1 In de klene en grote kernen en n de wjken bljft ontmoetng Douwe Prnsse (sport); René de en onderlnge hulp behouden. Vent (cultuur, bblotheken); Jannes Janssen (onderwjs, jeugd) 2 De gemeente wl de kracht van de samenlevng ondersteunen Douwe Prnsse door het partculer beheer van voorzenngen te vergroten. 3 Het gebruk van en de tevredenhed over de centrale voorzenngen voor nwoners, bewoners van de streek, toersten en rumteljke ordenng, sport); Douwe Prnsse (bouwzaken, ondernemers n de centrale kernen stjgt. René de Vent (cultuur, bblotheken) Wat hebben we gedaan? Multfunctonele centra en dorps- en buurthuzen leveren een belangrjke bjdrage aan ontmoetng en behoud onderlnge hulp. Wonngstchtng De Veste en de werkgroep hebben een defntef ontwerp gekozen voor het neuwe MFC Gramsbergen. Vervolgens zjn samen met de archtect de rumtes per partcpant en de algemene rumtes defntef bepaald. Het MFC Balkbrug s geopend en loopt goed. In 2010 en 2011 wordt onder begeledng van De Stuw de programmerng en beheer van het gebouw verder vormgegeven om de contnuïtet n de toekomst te waarborgen. In de Norden heeft de wjkverengng ondersteunng van de Stuw gekregen. Er zjn nu voldoende bestuursleden en het actvteten aanbod rchtng de wjk s utgebred. Een aantal partjen heeft aangegeven nteresse te hebben n een MFC Bruchterveld. Ut deze partjen s een werkgroep opgercht, de de plannen voor een MFC verder utwerkt. Wj merken daarbj op dat er n deze nvesterngsperode (t/m 2014) geen geld beschkbaar s voor neuwe MFC s. 1. t Centrum Dedemsvaart Snds september 2009 geeft de gemeente nvullng aan de bedrjfsvoerng en explotate van gebouw t Centrum. In 2010 s een nota van utgangspunten besproken met mogeljke partcpanten, de wensen zjn geïnventarseerd en er s een eerste programma van esen vastgesteld. In 2010 s het plan van aanpak voor de realsate van een neuw MFC n Dedemsvaart vastgesteld. Veel aandacht n dt plan gaat ut naar de partcperende partjen en naar de nbreng van de burgers/gebrukers. Tevens s ter voorberedng op het raadsbeslut begn 2011 een eerste schets renovate/ neuwbouw gemaakt. In het raadsvoorstel van februar 2011 wordt tevens gevraagd een voorberedngskredet van , = beschkbaar te stellen. 2. In de sport wllen we de prvatserng van kleedkamers stmuleren. De voetbalverengng Bergenthem heeft ngestemd met prvatserng. Momenteel zjn we n gesprek met de voetbalverengngen EMMS en Lutten. 3. Ook het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd n de centrale voorzenngen voor onze nwoners.

11 Sportboulevard Hardenberg Op 8 jul 2010 s het kunstwerk C I Love You n Dedemsvaart opgeleverd n samenwerkng met 2 bassscholen. In Gramsbergen loopt op dt moment het vergunnngentraject voor een kunstwerk van Jeroen Doorenweerd. De verwachtng s dat dt werk n me/jun 2011 zal worden gerealseerd. Kostenoverzcht programma Voorzenngen In de oktobervergaderng stelde de raad voor de utvoerng van de sportboulevard Jan Wetkamplaan zudzjde (1e fase atletek, beachcourt en de noodzakeljke nfrastructurele werkzaamheden) een kredet beschkbaar van (afgerond) 3.5 mljoen euro. Op 25 november werd het voorontwerp bestemmngsplan ter nzage gelegd. Het plan van aanpak s gereed. Momenteel wordt hard gewerkt aan de verwervng van de noodzakeljke gronden. Programma Voorzenngen Begrotng voor Begrotng na Realsate begrotngsjaar 2010 Baten Lasten Saldo In 2010 zjn n samenspraak met de Stchtng Sportvoorzenngen Kruserbrnk de fnancële randvoorwaarden voor realsate afgerond. End 2010 s een start gemaakt met de feteljke werkzaamheden. Met honk- en softbalverengng Cubs zjn gesprekken gevoerd over de haalbaarhed van realsate van een egen onderkomen. De Gashouder n Dedemsvaart s op 10 september 2010 offceel geopend. De Hstorsche Verengng Avereest heeft na 10 september 2010 de explotate voor haar rekenng genomen.

12 Om vtale kernen te houden, s het nodg dat alle leeftjdsgroepen daar kunnen bljven wonen. Vanwege demografsche ontwkkelngen (klenere hushoudens, vergrjzng) moet er anders gebouwd worden. Daarnaast zjn extra starterswonngen nodg om jongeren te bnden. Wat wllen we? 2.2 Wonen Ambtes 1 De gemeente werkt de komende vjf jaar mee aan de realsate van 1600 wonngen, volgens het gelaagde model, om te voorzen n de behoefte. 2 Meer jongeren wonen n de gemeente Hardenberg, de leeftjdscategore jaar groet met 5%. 3 Ouderen kunnen langer zelfstandg en naar egen behoefte bljven wonen. 4 Meer mensen met hogere nkomens bnden zch aan de gemeente Hardenberg. De gemeente werkt mee aan 100 wonngen n het topsegment. Een deel van de neuwe of gerenoveerde wonngen kent een hoge archtectonsche dan wel gebruksvrendeljke kwaltet. Bj neuwbouw of grootschalge renovate wordt een wjk levensloopbestendg. De gemeente Hardenberg bedt een aantrekkeljke en groene woonomgevng. Portefeullehouder(s) Douwe Prnsse Douwe Prnsse Douwe Prnsse Douwe Prnsse en Jannes Janssen

13 Wat hebben we gedaan? De doelstellng ut het vorge wonngbouwprogramma, wonngen, s gerealseerd. Voor de perode s een neuwe doelstellng geformuleerd, nameljk wonngen s een topjaar n de wonngproducte geweest (500 wonngen). In 2010 s de crss ook n Hardenberg merkbaar geworden. In 2010 zjn ca. 150 wonngen gereedgekomen. 3. Ook ouderen wllen wj bnden aan Hardenberg en hen n staat stellen om langer zelfstandg te bljven wonen. Alle n 2010 n aanbouw zjnde senorenwonngen (57) zjn opgeleverd. Met de realsate van het herstructurerngsplan Oranjewjk Dedemsvaart s nog net gestart maar de start s aanstaande. 1. Om de wonngbouwproducte te stmuleren s n 2010 gebruk gemaakt van de tweede en de derde tranche van de Tjdeljke stmulerngsregelng wonngbouwprojecten van het Rjk. Voor de tweede tranche zjn alle aanvragen (50 wonngen) toegekend, echter 1 project (12 walwonngen n Kotermeerstal-oost) s net tjdg gestart vanwege gebrek aan kopers. Bj de derde tranche s subsde verkregen voor utendeljk 96 wonngen, verdeeld over 6 projecten. In totaal s dus voor 136 wonngen een stmulerngssubsde verkregen. Met de bouw van al deze wonngen s tjdg gestart (harde subsde voorwaarde was start bouw vóór 1 januar). In het voorjaar van 2010 s de bouw van de eerste fase van De Praam gestart. Inmddels s het hoogste punt berekt. Onlangs s de bouw van de klenschalge woonvoorzenng n Slagharen (Moeshoek) offceel van start gegaan. Met het bouwplan voor een klenschalge woonvoorzenng n Bergenthem s nog net gestart maar de voorberedngen zjn n volle gang. De klenschalge zorgwoonvoorzenng n Holthone s door de zorgpartj vooralsnog geparkeerd. De blokken Meander en Overlaat van het woonservcegebed Marsch Kruserbnk zjn opgeleverd en n gebruk genomen. 2. Door starterslenngen aan te beden en de bouw van goedkope wonngen, stmuleren wj met name jongeren om zch te bnden aan Hardenberg. 4. Hoewel momenteel landeljk de vraag n de bovenkant van de wonngmarkt net groot s, loopt de verkoop n het plan Parcours redeljk n de pas met de plannng. 13 In 2010 zjn 52 starterslenngen verstrekt, waarvan 49 voor een bestaande wonng s daarmee het recordjaar. Op 31 december 2010 s het totaal aantal verstrekte starterslenngen 168. Hardenberg staat daarmee nog steeds aan kop n de provnce. In me 2010 bleek dat het zogenaamde verdubbelngsfonds van het Rjk per end me was utgeput. De provnce heeft als reacte daarop de Overjsselse gemeenten de helpende hand gerekt door 50% van een starterslenng te fnanceren (was 25%). Bj een groot deel van de gerealseerde wonngbouw s (en wordt) rume aandacht besteed aan de rumteljke, archtectonsche en gebruksvrendeljke kwaltet. Rood voor rood aanvragen worden beoordeeld op hun bjdrage aan versterkng van de rumteljke kwaltet. Een nformatebjeenkomst over de neuw op te zetten werkwjze heeft n de raad plaatsgevonden. De neuwe welstandsnota zal n 2011 worden vastgesteld. Het geplande goedkope wonngproject (Moeshoek) heeft helaas net tot het gewenste resultaat geled. Wel zjn projectmatg 10 goedkope wonngen gerealseerd n Baalder en zjn er 10 n aanbouw n Bergenthem. Verder s met 2 projecten goedkope wonngen n Marslanden begonnen (22 wonngen Van Djk en Oude Lenfernk en 8 Rotj).

14 Door op dverse locates n de verschllende kernen de entrees te verfraaen wordt een bjdrage geleverd aan een postef beeld van de openbare rumte en de belevng van de betreffende kern. Het plan verfraang entrees van kernen s n samenwerkng met Plaatseljke Belangen opgestart. Nagenoeg alle belangenverengngen hebben n 2010 plannen ngedend voor hun kern. De ngedende plannen zjn door de gemeente getoetst en, soms na enge aanpassngen, goedgekeurd. De beschkbare budgetten zjn nmddels overgemaakt aan de betreffende belangenverengngen. Verschllende belangenverengngen zjn nmddels enthousast aan de slag gegaan met het verfraaen van de entrees van hun dorp. Een aantal belangenverengngen zal n de eerste helft van 2011 aan de slag gaan om de geplande verfraangen te realseren. Kostenoverzcht programma Wonen Programma Wonen Begrotng voor wjzgng Begrotng na wjzgng Realsate begrotngsjaar 2010 Baten Lasten Saldo

15 Het bevorderen van zelfredzaamhed s de beste maner om kwetsbare groepen te helpen. Inden mensen net voor zchzelf kunnen zorgen, moet de gemeente (tjdeljk) een vangnetfuncte vervullen. De gemeente wl dat publek geld bj de juste persoon terecht komt, met persoonljke n plaats van genereke steun. De Wet maatschappeljke ondersteunng s een belangrjk wetteljk kader voor het gemeenteljk beled. Wat wllen we? 2.3 Kwetsbare groepen Ambtes 1 Meer jongeren hebben een startkwalfcate, waaronder een HAVOdploma. Onderlggend herbj s de doelstellng dat het gemddelde opledngsnveau n de gemeente Hardenberg geledeljk omhoog gaat. 2 De arbedspartcpate gaat omhoog We versterken de koppelng van aanbod en vraag naar arbed. 3 Bevorderen van gezonde leefstjlen a. Meer nacteve mensen komen n bewegng. 3 Bevorderen van gezonde leefstjlen b. Mnder problematsch mddelengebruk en mnder psychosocale problematek. 3 Bevorderen van gezonde leefstjlen c. Geweld gercht op knderen, vrouwen en mannen zal vaker stoppen. Portefeullehouder(s) Jannes Janssen René de Vent Douwe Prnsse (sport) Jannes Janssen (volksgezondhed) Jannes Janssen Jannes Janssen

16 16 4 Utvoerng van de Wet maatschappeljke ondersteunng Douwe Prnsse/ René a. Mensen kunnen zo lang mogeljk zelfstandg wonen. de Vent 4 Utvoerng van de Wet maatschappeljke ondersteunng René de Vent b. Mantelzorgers kunnen zorg verlenen zonder dat dt schade toebrengt aan zchzelf, betaald werk of hun maatschappeljke partcpate. Mantelzorgers bljven zelfredzaam. 4 Utvoerng van de Wet maatschappeljke ondersteunng René de Vent c. Het aantal vrjwllgers en de uren vrjwllgerswerk bljven geljk. Wat hebben we gedaan? 1. Ook n 2010 zjn we op dverse fronten bezg geweest om jongeren meer utzcht op een betaalde baan te geven. Dt doen we o.a. door n te zetten op opvang, educate en werk. In 2010 s met voorschoolse voorzenngen en onderwjs een neuwe Lokale Educateve Agenda vastgesteld. De thema s ut de perode krjgen alle een vervolg. Er zjn twee thema s toegevoegd: montorng resultaten en kwaltet en krmp. Onderwjskansen In oktober 2010 waren er 109 doelgroeppeuters op de speelzalen ca. 60% o.g.v. van lage vooropledng ouders en 40% o.g.v. socaal medsche ndcate van het consultatebureau van de JGZ. T.o.v. oktober 2009 was er n oktober 2010 een toename met 16 doelgroeppeuters op de speelzalen. In de 2e helft van 2010 s gestart met de nvoerng van de Wet Oke. Het doel s meer en betere voorschoolse educate: meer dagdelen, meer begeledng en werken met een evdence based methode. Het onderzoek naar een combnate van voorschoolse logopede en regulere logopede s gerealseerd. Er s gestart met een samenhangende en ngedkte aanpak. Deze s achterhaald door het voornemen van bezungngen op de regulere logopede. Het voornemen s de voorschoolse logopede n stand te houden Zorg n en om de school De zorgstructuur n en om de school s vastgesteld. Elke school neemt deel n de Zorg Adves Team en s dus aangesloten op het CJG. Opvoedngsondersteunng Nagenoeg alle CJG medewerkers zjn nmddels opgeled volgens Trple P. Ook s een groot aantal nterne begeleders bnnen de scholen n Trple P geschoold. Er komt een vervolg. Door de provnce s extra subsde beschkbaar gesteld voor verdere scholng en mplementate. Opledngsaanbod een Leerwerkloket Het project Bnden en Bljven s end 2010 succesvol beëndgd. Er zjn 456 duale trajecten en/ of EVC s gerealseerd. De doelstellng was 600. In tjden van een teruglopende econome mag het resultaat voldoende genoemd worden. Het project krjgt een vervolg met een rjkssubsde aan het UWV voor het nstandhouden van een leerwerkloket. In 2010 s n het kader van het RTC de opledng nstallatetechnek van start gegaan met 18 leerlngen. De opledng wordt verzorgd door het Alfa-college. De leerwerkbedrjven n de nstallatebranche hebben zch verengd n de Stchtng RTC Installatetechnek. Leerplcht en voortjdg schoolverlaten De Leerplchtmap (Getteld: Gezamenljke aanpak schoolverzum ) s op 15 aprl 2010 vastgesteld n het bestuurljk LEA-overleg en ondertekend door alle n deze gemeente werkzame schoolbesturen van het p.o., v.o. en mbo. Het aantal jongeren (18-27 jargen) zonder startkwalfcate was n november Dat s een aanzenljke dalng ten opzchte vanmaart Toen hadden 627 jongeren n de leeftjdscategore geen startkwalfcate. Een bjzondere doelgroep herbnnen s de groep jongeren de geen utkerng, geen werk en geen school heeft. Dt zjn 86 jongeren. Met 15 van deze jongeren s n 2010 van start gegaan met het project Wj gaan ervoor.

17 17 Het jongerenloket s n 2010 van start gegaan. Het loket fungeert als plot Integrale denstverlenng van UWV Werkbedrjf en gemeente. Er hebben zch 70 jongeren gemeld met we een traject scholng, werk of hulp van start s gegaan. Brede School In 2009 zjn contacten gelegd met scholen n Dedemsvaart, Lutten/Schunesloot, Bergenthem en Kloosterhaar. Alle scholen waren postef over het brede school concept. Er zjn netwerken gevormd met andere kernpartners n het egen dorp. Voor alle gebeden geldt dat men wl werken aan de thema s taal, motorek en de relate naar de zorg. In 2010 zjn plaatseljk de structuren verstevgd en er zjn (m..v ) combnatefunctonarssen benoemd (3.8 fte sport en 1 fte taal/cultuur. De combnatefunctonarssen sport hebben o.a. lessen utgevoerd, werkplannen bewegngsonderwjs gemaakt, leerkrachten gecoacht en butenschoolse actvteten opgezet,.s.m. de plaatseljke verengngen. De combnatefunctonarssen cultuur hebben m.b.v. projecten laten zen dat kunst en cultuur een posteve bjdrage leveren aan taalontwkkelng van knderen. Maatschappeljke stages De stagemakelaar van De Stuw ondersteunt de scholen bj de ontwkkelng en utvoerng van maatschappeljke stages. Daartoe s een convenant gesloten. Bjvoorbeeld met De 7 Lnden, het Vechtdal College en de afdelng BOR van de gemeente Hardenberg s n Dedemsvaart een doorlopend stageproject ( Dedemsvaart schoon heel en velg ) opgezet voor eerste- en tweedejaars leerlngen. Ongeveer 200 leerlngen gaan ongeveer 20 stageuren nvullen. Er s een specale webste gemaakt, stageonehardenberg.nl, de s bedoeld voor leerlngen, scholen en stagebeders. Deze webste geldt nmddels als voorbeeld voor Overjssel. Regonaal Technek Centrum In 2010 s het Regonaal Technek Centrum van start gegaan met de MBO Installatetechnek. Het s de bedoelng dat meer opledngen n de technsche sector volgen. Voor de actuele stand van zaken verwjzen wj u naar het voorstel dat n me 2011 n de raad aan de orde s. Wndeshem HBO-Centrum Op grond van het doorontwkkelplan heeft n 2010 het Wndeshem HBO-centrum n Hardenberg een vervolgsubsde ontvangen. Er s een Raad van Adves van werkgevers samengesteld om gemeente en Wndeshem te ondersteunen bj het rendabel maken van het HBO-centrum. Het bljkt moeljk te zjn voldoende match te krjgen tussen het aanbod en de vraag en daardoor structureel voldoende scholng en opledng op MBO+ en HBO-nveau n Noord Oost Overjssel te organseren. Onderwjshusvestng De subsderegelng regelng bnnenklmaat husvestng prmar onderwjs s fysek n oktober 2010 afgerond. Een 8-tal scholen van dverse denomnates zjn hern voorzen. Het IHP s n 2010 voorbered. Vanaf maart 2011 s een proces met de schoolbesturen gestart dat voor 1 januar 2012 moet leden tot eerste concrete resultaten n de rchtng van een ntegraal husvestngsplan. Opvoedng en beschermng Begn 2010 s het CJG van start gegaan n de hele gemeente. Er s o.a. ngezet op de samenwerkng met voorschoolse voorzenngen en het onderwjs. Tevens heeft de GJG organsate gestalte gekregen. In het tweede kwartaal van 2011 wordt een evaluate Eén jaar CJG aangeboden. Het EKD s nmddels ngevoerd. Crssopvang jongeren Van de crssopvangplaatsen voor jongeren wordt nauweljks gebruk gemaakt. Met de RIBW als utvoerende organsate zjn (fnancële) afspraken gemaakt over effcënter gebruk van de plaatsen voor noodopvang van volwassenen en voor beschermd wonen. Vrje tjd In augustus 2010 s jongerencentrum Inste gesloten. Er s n overleg met de Stuw gekozen voor een meer ambulante en wjkgerchte aanpak van het jongerenwerk, waarbj gebouw Center een

18 multfunctoneel karakter krjgt en mede denst gaat doen als rumte waar actvteten voor Ook jongeren met een zeer grote afstand tot de arbedsmarkt ontvangen begeledng van de jongeren worden georganseerd. Deze aanpak slut aan bj de werkwjze waarmee eerder n gemeente, zoals bjvoorbeeld n het project Wj gaan er voor! In dt project worden jongeren ut Dedemsvaart s gestart en de goed loopt. de moeljkste categore begeled naar een keuze voor werk en/of scholng. In Dedemsvaart bedt het jongerenwerk actvteten aan n o.a gebouw t Centrum. In het MFC n Dedemsvaart wordt een multfunctonele rumte gereserveerd voor jongerenwerk. Er waren end 2010 ongeveer 600 bjstandutkerngen. Dat s een groe van rum 7% ten opzchte Dt s nog n ontwkkelng. van end Omdat er n de loop van 2010 een bjstellng n negateve zn s geweest van de De JOP n de Norden s gerealseerd. Cafe3d.nl loopt goed. rjksbudgetten, zal er een aanzenljke overschrjdng ontstaan. Speelrumtebeled Om de gevolgen van de crss zoveel mogeljk te beperken hebben enkele werkgevers de Er s geen evaluate geweest van het speelrumtebeled n afwachtng van de bezungngen. handen neen geslagen om een arbedspool op te zetten, waarn personeel wordt ondergebracht De opleverng van de speelvoorzenng n het Kruserbrnkpark s utgesteld naar voorjaar waarvoor tjdeljk geen werk s. Deze arbedspool - de naam s nmddels veranderd n Transfercentrum - s van start gegaan en er s een projectleder aangesteld. In de loop van 2. We wllen de arbedspartcpate vergroten door het versterken van de koppelng van aanbod en 2011 zal dudeljk worden of het een succesvolle aanpak s. vraag naar arbed. In 2010 zjn we gestart met het jongerenloket. In het jongerenloket werken we samen met het UWV-werkbedrjf n een verregaande vorm van ntegrale denstverlenng. In het partcpatebudget zjn de geldstromen van de Wet Inburgerng, De Wet Educate en Beroepsonderwjs en het Werkdeel van de WWB (het budget dat voor re-ntegratetrajecten Met Larcom zjn afspraken gemaakt om met mensen van de wachtljst (25 deelnemers) een bedoeld s) samengevoegd. Over de wjze waarop de prestates gaan meetellen n de hoogte zogenaamd voortraject te starten, zodat ze actef bezg zjn en toe kunnen groeen naar werk, van de budgetten s nog geen dudeljkhed. Gezen de ontwkkelngen n de rchtng van één waarbj ook geprobeerd wordt om ze bj regulere werkgevers n te zetten. De samenwerkng regelng aan de onderkant van de arbedsmarkt, s het ook maar zeer de vraag of dt überhaupt met Larcom (ook voor mensen met een WWB-utkerng en zonder SW-ndcate; 25 deelnemers) nog verder utgewerkt gaat worden. heeft nmddels n een aantal gevallen geled tot utstroom of detacherng bj werkgevers. 18 In november s een bjeenkomst georganseerd met de ttel 500 banen of ballonnen. Er s zcht 3a In 2009 heeft u ngestemd om als gemeente deel te nemen aan een 2-tal landeljke mpulsregelngen: de mpuls Natonaal Acteplan Sport en Bewegen (NASB) en de mpuls Brede gekregen op de vervangngsvraag per branche n de komende ver jaren en 15 jongeren worden Scholen, sport en cultuur (nzet van combnatefunctes). geplaatst bj werkgevers. Het gaat her om jongeren zonder startkwalfcate of jongeren met een Door de nzet van deze twee mpulsregelngen wordt een goede ondersteunng gegeven aan de afgebroken opledng. We gebruken de systematek van een banencarrousel, zodat jongeren op Brede Schoolontwkkelng n de (neuwe) onderwjskansen/vve gebeden dverse werkplekken ervarng kunnen opdoen. End 2010 hebben ongeveer 90 jongeren een traject n het kader van de Wet Investeren n Jongeren (WIJ). We hebben alle jongeren n de leeftjd van 18 tot 27 jaar n beeld.

19 19 Combnatefunctonarssen sport en cultuur zjn heel 2010 ngezet n ver brede schoolgebeden. In deze gebeden zjn ze bnnenschools en butenschools aan de slag geweest met: Het geven van een kwaltetsmpuls aan het bewegngsonderwjs op dverse bassscholen. Het aandacht besteden aan sport, bewegen en gezondhed op de scholen. Dt mede met behulp van het project IK Lekker ft. Een brug te slaan tussen het onderwjs en de sport(verengngen) om zodoende te drempel voor knderen te verlagen om te gaan bewegen. Inmddels zjn er al met dverse sportverengngen en scholen gezamenljk projecten geweest. Een naschools sport en cultuuraanbod te creëren.s.m. verengngen. De verengngen te ondersteunen en te advseren om deze maatschappeljke functe te kunnen vervullen. Verschllende succesvolle beweegnterventes zjn n 2010 georganseerd en utgevoerd. Deze nterventes rchten zch met name op de kwetsbare groepen. De doelgroepen de heronder vallen zjn; jeugd en jongeren (n preventeve en curateve zn), ouderen, mensen n de bjstand, mensen met een chronsche aandoenng. Enkele voorbeelden van nterventes zjn: Kes je Sport / Ken je Kunst Heel veel leerlngen van de groepen 6,7 en 8 hebben kennsgemaakt met een sport en/of cultuurcursus. In 2011 gaat dt project trouwens onlne. Project Denken en Doen van Brdgebond Nederland (55+) 4 groepen van ongeveer 30 deelnemers zjn n oktober 2010 met dt project gestart. In 2011 krjgen deze deelnemers een aanbod van beweegactvteten aangeboden. Project IK Lekker ft!?.s.m. Zlveren Krus Achmea 22 bassscholen n de gemeente Hardenberg zjn IK Lekker ft scholen en besteden op hun school aandacht aan een lesprogramma over bewegen, voedng en gezonde keuzes. Verengngsondersteunng Met de sportservce Overjssel s een samenwerkngsovereenkomst gesloten. Op deze maner bestaat de mogeljkhed om verengngen waar nodg te ondersteunen en te advseren met behulp van professonele ondersteuners. 3b 3c 4a Om de verschllende nterventes (vanut de mpuls NASB) en de nzet van de combnatefunctonarssen sport onder één paraplu te laten vallen en zo eendudg met één boodschap naar buten te treden wordt met ngang van 2011 gestart met een gezonde en acteve leefstjlcampage BEWEEG MEE! Alle ntateven op het gebed van bewegen en gezondhed zullen onder deze paraplu gecommunceerd worden. De utvoerng van het plan van aanpak matgng mddelengebruk verloopt volgens plan. In de orënterende ronde van 1 maart 2011 hebben wj u geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de concluses en aanbevelngen alcoholmatgngsbeled. Huseljk geweld moet op adequate wjze worden aangepakt. Hervoor zjn de volgende actes ngezet: Er s een presentate over de Meldcode kndermshandelng aan professonals en organsates gegeven. Er s een subsde verstrekt aan Kadera (SHG) om tranngen aan te beden aan CJG-medewerkers met als doel het bevorderen van deskundghed m.b.t. het sgnaleren en handelen bj huseljk geweld. Het voorlchtngsprogramma gaat ook n 2011 door. Er zjn 7 husverboden opgelegd n De ketencoordnate rond het tjdeljk husverbod n het kader van huseljk geweld wordt utgevoerd door de gemeente Hardenberg. De procescoordnate rond het tjdeljk husverbod s naar het CJG/Carnova gegaan. De gemeente Hardenberg heeft een ntenteverklarng Regonale Aanpak Kndermshandelng getekend. Een regonaal en lokaal gezamenljke aanpak van kndermshandelng (de RAAK aanpak) een beproefde methode voor het effectef voorkomen, bestrjden en beperken van de gevolgen van kndermshandelng. De ndvduele verstrekkngen n het kader van de Wmo (zoals wonngaanpassngen, hulp bj het hushouden, rolstoelen, scootmobelen en vervoersvoorzenngen) leveren een bjdrage aan het langer zelfstandg kunnen bljven wonen.

20 Er wordt nadrukkeljk aandacht besteed aan de nazorg van de geleverde voorzenngen. Enkele In 2009 s het project vertrouwenspersonen van start gegaan n de Norden en de Krm. maanden nadat de voorzenng s verstrekt wordt met betrokkene contact opgenomen en Op bass van de ervarngen s besloten het project vertrouwenspersonen (thans sleutelfguren geïnformeerd of de voorzenng voldoet. Tevens wordt gevraagd of de voorzenng een bjdrage genoemd) ut te breden voor de gehele gemeente. levert aan het zelfstandg worden of het meedoen aan het maatschappeljk verkeer. 4b Er s subsde verstrekt voor een voorlchtngsprogramma op bassscholen over mantelzorg. Alle Met wonngcorporates zjn afspraken gemaakt n het kader van het woonplan bassscholen hebben aan het project deelgenomen. End 2010 heeft een afslutende actvtet In 2010 s opdracht gegeven tot het doen utvoeren van een 0-metng met betrekkng tot plaatsgevonden. Hermee s het project succesvol afgerond. woonservcegebeden. Er heeft tot nu toe slechts een enkele aanmeldng plaatsgevonden voor het project In het neuwe gebouw van de Praam s rumte gereserveerd voor een Buurtkamer. De Stuw gaat Mantelzorger Tjd voor Jezelf. Inmddels zjn ook contacten gelegd met andere hulpverleners bnnenkort een pelng doen naar de behoefte. Bj voldoende belangstellng worden vrjwllgers om mantelzorgers voor dt project aan te melden. geworven. Er vndt nhoudeljke samenwerkng plaats tussen Wmo-Ingang en Carnova met betrekkng tot Voor crssstuates zjn opvangplaatsen beschkbaar. Her kunnen mensen n crss voor een mantelzorgondersteunng. Aanmeldngen voor mantelzorgondersteunng kunnen va korte perode worden opgevangen. Doel s deze mensen zo snel mogeljk weer zelfstandg te Wmo-Ingang worden gedaan. laten functoneren. De mantelzorgconsulent van Carnova houdt, nden de mantelzorger dt wenst, spreekuur bj Wmo-Ingang. In 2010 zjn alle personen waarvan bekend was dat zj geen begeledng meer kregen als gevolg van de pakketmaatregel AWBZ door de Stuw benaderd (195 personen). Gebleken s dat het Vanaf 1 januar 2010 wordt alleen Carnova gesubsdeerd voor het utvoeren van actvteten van over grote deel van deze personen alternateven heeft gevonden. mantelzorgondersteunng. Ten aanzen van 43 personen zjn nadere actes ondernomen. 20 De gemeente s verplcht om gendceerden een aanbod te doen, waarbj gekozen kan worden 4c Het Servcepunt Vrjwllgerswerk van De Stuw heeft actvteten aangeboden voor deskundghedsbevorderng, themabjeenkomsten en bemddelng bj vraag en aanbod van tussen een alfahulp of een verzorgende n denst van een zorgnstellng. In 2010 zjn herover vrjwllgerswerk. Verder s de Vlegende Brgade operatoneel en vast onderdeel geworden van nadere afspraken gemaakt met de zorgaanbeders. Clënten kunnen vanaf 1 januar 2010 naast het servcepunt. Verengngen kunnen hermee een beroep doen op bestuurljke ondersteunng, zorg n natura en het PGB kezen voor een zgn. PGB+, waarbj de clënt een overeenkomst slut nden ze n problemen komen. De hulp van de vlegende brgade s 1 keer ngeroepen. met een servcebureau PGB de de werkgeverszaken voor de clënt regelt. Met deze actvteten s een belangrjke bjdrage geleverd aan de contnuïtet van het vrjwllgerswerk. Het eenmalge vrjwllgerswerk s gestmuleerd door de projecten van De Stuw/St. Present.

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie