Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester"

Transcriptie

1 KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj! En nog veel meer neuws... 1

2 In deze edte van KleurRjk: Voorwoord Radboud Quk: Topvlaa! Vrjhed, ténzj! Gezonde Levensstjl stelt ftnessrumte ter beschkkng Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester RICHTPUNT 2015: De ICT-agenda van Koraal Groep De La Salle opent Naschoolse Dagbehandelng n Uden Kort neuws Yes s More: studedagen Het Drespan en Saltho Onderwjs KleurRjk 2

3 Topvlaa! Mensen de mj een beetje kennen, weten dat k erg gecharmeerd ben van de Lmburgse vlaa. Vooral de met kersen s favoret. Inmddels heb k wel ontdekt dat net elke bakker even getalenteerd s. Onlangs heb k echter de lekkerste vlaa oot geproefd. Dat was op een bjeenkomst de Koraal Groep, samen met ver jeugdzorgaanbeders n de rego Zud-Lmburg, had georganseerd. Onze gasten waren de zorgnkopers van de gemeente Maastrcht. Wj ontvngen ze passend met koffe en een stukje vlaa. Aangeboden én gebakken door de bakkers van Maasveld, onze werkstchtng voor verstandeljk gehandcaptenzorg, eveneens gevestgd n Maastrcht. Dat was echt topvlaa! Het gaf mj een dubbel trots gevoel. Trots op de mooe en znvolle dagbestedng de wj onze clënten kunnen beden. En trots op de professonele producten de zj, samen met onze hulp, maken en soms ook verkopen. Bnnen Koraal Groep s een znvolle dagbestedng nèt zo belangrjk als het beden van de juste zorg en ondersteunng. Wj kjken samen met onze clënten welke dagnvullng het beste aanslut bj zjn of haar mogeljkheden, vaardgheden en behoeften. Dat we daarbj ook ontwkkelmogeljkheden meenemen, spreekt voor zch. Want mensen wllen graag leren en verder komen n hun leven. Iets doen of maken waar ze trots op zjn. Dat geldt óók of msschen just voor onze clënten en leerlngen. Moo dat we daar als Koraal Groep een steentje aan kunnen bjdragen. Graag wl k op deze plek ook mjn collega Ingrd Wddershoven van harte welkom heten. Ingrd s 1 oktober jongstleden begonnen als ld van onze Raad van Bestuur. In de komende KleurRjk stelt zj zch persoonljk aan julle voor. Radboud Quk Voorztter Raad van Bestuur KleurRjk 3

4 Gezonde Levensstjl stelt ftnessrumte ter beschkkng! Rum een half jaar geleden heeft de commsse Gezonde Levensstjl van De La Salle n Boxtel een ftnessrumte ngercht n samenwerkng met de Mchaëlschool. Deze ftnessrumte wordt gebrukt door de Gymsecte van de Mchaëlschool en clënten van De La Salle, de onder begeledng van Rk Santegoets werken aan een gezondere levensstjl. Clënten de moete hebben om te sporten n grote groepen kunnen op deze maner samen met de gymdocent aan een ftness-schema werken, zodat ze elke week toch voldoende bewegen. Als de Gymsecte en commsse Gezonde Levensstjl geen gebruk maken van de ftnessrumte, s deze nu ook vrj toegankeljk voor andere clënten onder begeledng van een medewerker, vertelt Rk. Natuurljk zjn er een aantal regels en afspraken. Wanneer je de ftnessrumte wlt gebruken, kun je met mj contact opnemen. Ik vertel je dan hoe je toegang tot de rumte krjgt en welke voorberedng je moet treffen om geen blessures op te lopen en op een verantwoorde maner te werken aan jouw leefstjl. De ftnessrumte s zo ngercht en gefaclteerd dat de medewerker net per se CIOS- of ALOgeschoold te zjn, maar het spreekt voor zch dat deze wel verantwoordeljk s voor het naleven van de husregels. In prncpe s de rumte zeven dagen per week beschkbaar en de gehele dag te reserveren. Utleg over de reserverngsprocedure en het sleutelbeled krjg je te horen nadat je contact hebt opgenomen met Rk Santegoets. Vragen of geljk reserveren? Klk her om een e-mal te sturen naar Rk Santegoets Aanwezg n de ftnessrumte: 2 Hometraners 1 Ztfets 3 Spnnngfetsen 2 Crosstraners 2 Steppers 1 Loopband Krachtbank Kracht-materaal Grondoefenng mat KleurRjk 4

5 René Kocken De ICT-agenda van Koraal Groep In de rubrek RICHTPUNT nformeren wj julle over de strategsche koers van Koraal Groep. Belangrjk aandachtspunt zjn de projecten waar wj organsatebreed aan werken en de noodzakeljk zjn om de utgezette koers en de zogenoemde stp op de horzon te bereken. In de afgelopen maanden zjn al verschllende projecten de revue gepasseerd. Deze keer gaan we n op de ontwkkelngen de Koraal Groep doormaakt of door moet maken als het gaat om nformatserng en automatserng. Het werk van onze afdelng DIA. René Kocken, manager DIA, vertelt meer over de ICT-agenda van Koraal Groep. Aan het begn van dt jaar hebben de Raad van Bestuur, de drecteuren van de werkstchtngen en de managers van de Centraal Ondersteunende Densten samen 15 ICT-projecten vastgesteld de passen bnnen de stratege van Koraal Groep. Het zjn projecten waarmee we om te begnnen onze ICT-bass versterken. De bass s zeker net slecht, maar het kan op een aantal terrenen beter en nog professoneler. Belangrjkste doelstellng s dat wj met behulp van moderne ICT-producten de bedrjfsprocessen n onze werkstchtngen optmaal kunnen ondersteunen. >>> KleurRjk 5

6 Een paar voorbeelden Aan welke projecten moet je dan denken? René: Voor onze werkstchtngen de actef zjn n de zorg s een neuw Elektronsch Clënten Dosser (ECD) van belang. Ons onderwjs heeft veel behoefte aan een goed draaend Leerlng Admnstrate Systeem en een Leerlng Volg Systeem, kort LAS/LVS. Andere projecten zjn de doorstart van een CRM-systeem waarmee we onze stakeholders - onze belangrjkste fnancers en toeleverancers - n kaart kunnen brengen en bereken. aan projecten waarmee we de bedrjfsprocessen n de werkstchtngen kunnen ondersteunen, maar vooral aan ontwkkelngen de het leven van onze clënten en leerlngen makkeljker maken. Projecten op het terren van E-Health, domotca n onze wonngen en aan robotca. Maar eerst moet de bass op orde zjn en daar zjn de 15 vastgestelde ICTprojecten voor. Goed om te weten: Onder voorztterschap van Radboud Quk worden de ontwkkelngen bnnen de 15 projecten regelmatg gemontord n de zogenoemde ICT-Board. Van daarut vndt perodek een terugkoppelng plaats rchtng drecteuren en managers COD. De totale kosten voor de 15 projecten bedragen rum dre mljoen euro (volgens de begrotng 2016) Verder s het belangrjk dat we de zorg- en onderwjsomgevngen van Koraal Groep n ICT-termen gaan ntegreren, zodat edereen rechtstreeks toegang kan hebben tot het ntranet en alle relevante applcates van Koraal Groep. Dat heeft op dt moment technsch nog wat voeten n de aarde, omdat er verschllende systemen n gebruk zjn. Er wordt nu hard gewerkt aan de ntegrate tussen deze systemen. Clënten en leerlngen Als we de bass op orde hebben, kunnen we een stap verder denken en wellcht op sommge terrenen ook een echte voorloper worden. Denk dan net alleen Stand van zaken Sommge projecten zjn al daadwerkeljk van start gegaan. Voor een aantal andere projecten geldt dat nu de projectplannng klaar s. René: We weten op hoofdljnen wat we n welke volgorde gaan doen. We kennen het budget en de organsate van het project en we weten we we bj de verschllende projecten gaan betrekken. De komende maanden zullen de projecten dan ook formeel van start gaan. Grote en zchtbare resultaten kun je over een jaar verwachten. In KleurRjk zullen we julle vanaf nu regelmatg over de stand van zaken van de ICT-agenda nformeren. >>> Elk project heeft een projectegenaar. Dat s n de meeste gevallen een drecteur van één van de werkstchtngen. Daarmee geef je aan dat het geen pure ICT-projecten zjn, maar projecten de de bedrjfsvoerng en de organsateontwkkelng ten goede komen. Alle projecten zjn door externe deskundgen gescreend op onder meer relevante voor en haalbaarhed bnnen Koraal Groep. Met de door hen genoemde verbeterpunten gaan we aan de slag. KleurRjk 6

7 ECD FOBO VBM HIS Jeugd LAS/LVS Utwsselng clënt nformate ICT-nnovate Koraal Groep ICT-nnovate Koraal Groep Clent Informatesystemen E-Health, domotca en robotca Informatebevelgng (NEN7510) Integrate Zorg, Onderwjs en Arbed CLICT CRM Publeke webste Busness Intellgence Infrastructuur FMIS Facturate Purchase to pay BergOp (effectmetng) Effecten, communcate en relate Bedrjfsvoerng Personeel- en salarsadm. Verroosterng KleurRjk 7

8 Weer twee neuwe webstes gelanceerd In het betreffende artkel kon je lezen dat óók de webstes van de werkstchtngen Zoals je weet worden alle webstes van Koraal Groep en haar stchtngen n de loop van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 vervangen. Snds het verschjnen van de vorge edte van KleurRjk zjn er weer twee neuwe webstes lve gegaan, nameljk de van Maasveld en De Hondsberg! Bekjk de webste van Maasveld Bezoek de webste van De Hondsberg Openng en tweedehandskledng en lfestyle wnkel gerund door clënten van St. Anna modeshow KLEIER&ZO Waar en wanneer Zaterdag 7 november 15:00 uur Café Allerhandj, hoofdgebouw St. Anna Panheelderweg 3 n Heel! KleurRjk 8

9 Vrjhed, ténzj! 3VG In jul 2014 zjn de dre VG-nstellngen van Koraal Groep, St. Anna, Maasveld en Op de Bes een gezamenljk traject gestart dat moet leden tot verregaande samenwerkng op het gebed van vrjhedsbeperkende mddelen. De dre werkstchtngen hadden eder al mooe en succesvolle stappen op dt terren gezet en bj medewerkers leefde en leeft het onderwerp. Peter Clerkx, werkzaam als clustermanager Gedrag bj Maasveld en voorztter van de commsse vertelt wat de voordelen van samenwerken zjn. In het verleden had edere stchtng haar egen Mddelen of Maatregelencommsse (M&M). Nu s er één commsse de werkt voor de 3 VG-nstellngen. De dre losse M&M-commsses helden zch vooral bezg met de regstrate en de utvoer van vrjhedsbeperkende maatregelen. De keuze om tot één commsse te komen, s allereerst ngegeven door effcënte. Door samen op dt belangrjke onderwerp op te trekken, kunnen we nog beter van elkaar leren en hoeft net elke werkstchtng afzonderljk het wel ut te vnden. We delen onze kenns, kunde en ervarngen en komen zo tot één beled. Mnstens zo belangrjk s dat de neuwe commsse zch daarnaast meer wl gaan toeleggen op de bewustwordng. Wj moeten ons met andere woorden nóg meer bewust zjn van de nvloed de wj hebben op de kwaltet van leven van onze clënten. Omgaan met vrjhed en vrjhedsbeperkende maatregelen s her een belangrjk onderdeel van. We denken n Vrjhed, ténzj! Dat maakt dat we nog meer op zoek zullen gaan naar alternateven, out of de box denken. Hj vervolgt: Om dt samen met de dre nstellngen te realseren, bestaat de commsse ut belangrjke sleutelfguren ut het zorgproces. Dus ook de wetteljk KleurRjk 9

10 vertegenwoordgers. De commsse s nog op zoek, hoe de clënten herbj te betrekken. Hervoor brengen we een bezoek aan de bewonersraden. Waar we ook nog goed naar moeten kjken, zjn processen zoals communcate, controle en evaluate. De zjn per werkstchtng deels anders ngercht. Wl je tot één beled komen waarn de kwaltet van leven van de clënten centraal staat, dan moet je de verschllen zoveel mogeljk opheffen. Dt s dan ook één van de prorteten van deze neuwe commsse. 3VG Staand van lnks naar rechts: Susan Schejen (Op de Bes), Maud Jetten (Op de Bes), Anja Jansen (COD), Theo Verdonschot (St. Anna), Frts Soons (Maasveld), Wesje Bressers (Maasveld), Sandra van Ler (St. Anna) en Chantal Maas (Maasveld). Zttend van lnks naar rechts: Peter Clerkx (Maasveld), Boukje de Brun (Maasveld) en Jacquelne Janssen (St.Anna). Afwezg: Chantal Lassauw en Monca Lnssen (beden Op de Bes) Opmerkng: Sandra van Ler s tjdeljke vervanger van Maud Defesche. Maud Jetten, commsseld en kwaltetsmedewerker bj Op de Bes: We wllen het bewustzjn van onze nvloed op het dageljks leven bnnen de dre VG-nstellngen nog vergroten. Vrjhed, ténzj! kan alleen als we edereen daarn meenemen, dus zowel clënt, zjn vertegenwoordger als onze medewerkers. Deze zullen we op verschllende wjzen moeten betrekken, waarbj we nog zoekende zjn naar de mogeljkheden daartoe. Onze nsteek s om vooral praktsch te bljven. Actes de snel merkbaar zjn bnnen de organsate. Voorbeelden hervan zjn de bewustwordngsdagen en het ntroduceren van de alternatevenbundel met daarn tachtg praktsche alternateven voor vrjhedsbeperkng. KleurRjk 10

11 Jongeren Maashorst brengen bezoek aan de burgemeester van Landerd Beste Karm, Ervarngsdeskundgen Mees, Adr en Tjs brachten een bezoek aan de burgemeester van Landerd: Marnx Bakermans. Tjdens dt bjzondere bezoek vertelden de dre jongens utgebred over wat de zorg en ondersteunng van Maashorst voor hen betekent en wat er gebeurt als Maashorst mnder geld krjgt voor zorg. De verhalen van Mees, Adr en Tjs maakten een behoorljke ndruk op zowel wethouder Mortz Böhmer als burgemeester Marnx Bakermans. Gelukkg werd er ook veel gelachen tjdens het gesprek, dankzj de scherpe humor van Mees! Het was dus een zeer geslaagde mddag waarbj de dre jongens échte ambassadeurs waren voor Maashorst. Mortz Böhmer stuurde na afloop nog een bedankje aan Karm Landouls, de ondersteuner van de Clëntenraad van Maashorst. Dank voor jouw enthousaste bjdrage. Dt heeft ertoe geled dat we n contact zjn gekomen met ouders en knderen. De gesprekken hebben ons veel opgeleverd, dat heb k gsteren ook al aangegeven. Wat mj betreft s het allerbelangrjkste dat Maashorst een gezcht heeft gekregen. De gezchten van de jonge knullen zullen bj eder beslut wat we nemen over de jeugdzorg opkomen. Los daarvan heb k genoten van de onbevangenhed, humor en de rake vragen. Mede namens de burgemeester nogmaals veel dank en veel succes! Mortz Böhmer Wethouder gemeente Landerd Maashorst bedanken voor super leuke mddag! Mortz Böhmer, Tjs, Mees, Burgemeester Marnx Bakermans en Adr. 11

12 De La Salle opent naschoolse dagbehandelng n Uden De La Salle s ervan overtugd dat naschoolse dagbehandelng het beste tot haar recht komt n de buurt waar jongeren naar school gaan. Gevolg van deze vse s dat onze werkstchtng deze vorm van dagbehandelng steeds vaker n de rego aanbedt. Zo s recent een locate voor naschoolse dagbehandelng geopend n Uden waar medewerkers van De La Salle de behandelng organseren. De afdelng Vastgoed (HVO) van Koraal Groep heeft bj de locatekeuze ondersteund. Lotte Somers-Ament, beledsmedewerker bj HVO: De La Salle staat hoog aangeschreven n de rego als het gaat om dagbehandelng, zowel tjdens als buten schooltjd. Vandaar dat jeugdzorgorgansate Oosterpoort ut Uden ons n me benaderde met de vraag of we de naschoolse dagbehandelng wlden overnemen. Vervolgens hebben we onderzocht of deze utbredng van onze capactet bnnen de gemaakte producteafspraken valt. Dt bleek zo te zjn. Ingegeven door de vse van De La Salle hebben we ervoor gekozen om een plek te zoeken bnnen de onderwjsnstellng. Onze keuze s gevallen op SBO-school De Tandem n Uden. De Tandem was meteen enthousast. In de daarop volgende gesprekken hebben we heel concreet gekeken welke rumtes Hen Staps, manager bj De La Salle: Dankzj de goede samenwerkng tussen De La Salle en HVO kunnen we sneller en effcënter nspelen op neuwe behoeften ut de omgevng de zjn ontstaan vanut de Transte Jeugdzorg. geschkt zjn voor de dagbehandelng en welke aanpassngen daarbj noodzakeljk zjn. De huurprjzen en servcekosten daarn meegenomen bljkt de Tandem zowel fnanceel als functoneel een deale plek om de naschoolse dagbehandelng voor de rego Uden te organseren. De eerste evaluates van het decentralseren van de naschoolse dagopvang zjn postef. Zo wordt er op een aantal locates gekeken of er mogeljkheden zjn tot capactetsutbredng en wordt er nagedacht over het aanbeden van aanvullende producten zoals zorgonderwjs-arrangementen tjdens lesuren. KleurRjk 12

13 Yes s More! Onder het motto Yes s More hebben zowel Het Drespan als Saltho Onderwjs een groots opgezette studedag georganseerd. Op woensdag 23 september volgden de medewerkers van bede onderwjsnstellngen een vergeljkbaar programma, met een plenar gedeelte én een dagdeel bestaande ut workshops. Tjdens de plenare gedeeltes sneden nsprerende sprekers vragen aan als: hoe kun je problemen of utdagngen op een andere, createve maner benaderen? Wat zjn de actuele ontwkkelngen op ICT-gebed bnnen een schoolse omgevng? En hoe ga je om met leerlngen de hooggevoelg of hoogbegaafd zjn? Stuk voor stuk onderwerpen de als zeer leerzaam werden ervaren. Gedurende het andere dagdeel konden medewerkers deelnemen aan uteenlopende workshops: van hoe je egen houdng en kledng overkomt op leerlngen tot hoe je effectever kunt communceren met collega s. Veel van deze workshops werden georganseerd door medewerkers zelf. Het s moo om te zen dat er veel expertse bnnen de onderwjsnstellngen aanwezg s en dat men deze ook graag wl delen. De studedagen zjn door vrjwel alle medewerkers van Het Drespan en Saltho Onderwjs als zeer postef beoordeeld. Een resultaat om trots op te zjn! Klk her voor een sfeermpresse van de studedag Yes s More op YouTube! KleurRjk 13

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

KleurRijk nummer 1. digitaal magazine voor medewerkers van Koraal Groep. Slimmer werken leidt tot mooie opbrengsten! Bewuste blik op vrijheid

KleurRijk nummer 1. digitaal magazine voor medewerkers van Koraal Groep. Slimmer werken leidt tot mooie opbrengsten! Bewuste blik op vrijheid KleurRjk 2017 nummer 1 Slmmer werken ledt tot mooe opbrengsten! Bewuste blk op vrjhed Met het overbruggen van afstand kom je verder! En nog veel meer neuws... dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

KRITISCH OP KOERS NAAR DE TOEKOMST

KRITISCH OP KOERS NAAR DE TOEKOMST JAARVERSLAG 08 20 KRITISCH OP KOERS NAAR DE TOEKOMST Tweede Kamer der Staten-Generaal Inoudsopgave Voorwoord 5 1 Kamerorgansate volop n bewegng 6 1.1 Taakstellng ter and genomen 6 1.2 Tweede Kamerorgansate

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

aid] to Principeverzoek ontwikkeling "Roderweg-Hamsestraať te Liempde

aid] to Principeverzoek ontwikkeling Roderweg-Hamsestraať te Liempde projectontwkkelng ys Gemeente Boxtel T.a.v. Peter van de Wel en Margreet Kosters Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL L3 NTE BOXTEL 3 1 JUL 2015 ad] to Onze ref. Proj.nr. RvT/J Re/08 Son en Breugel, 28 jul 2015

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie