Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering"

Transcriptie

1 Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe, ontstaan neuwe busnessmodellen. Voortbrengngsprocessen veranderen en organsategrenzen verschuven. Waar dt voor sommgen een bron van nsprate en neuwe kansen s, zen vele anderen de dgtalserng eerder als een bedregng of eufemstsch geformuleerd een utdagng. Dt artkel schetst egenschappen van de dgtale en de wjze waarop mens en organsate daarmee om kunnen gaan. Peter Bejer, Danny Greefhorst, Rob Krujk, Martjn Sasse en Robert Slagter [1] Lash, S. (2002). Crtque of nformaton (2006 ed.). London: SAGE Publcatons Ltd. [2] Bejer, P. (2014a). Image buldng n the nformaton governance dscourse: Steps to economes of meanng. (Docteral dssertaton). ISBN: [3] Feldman, M. S., & March, J. G. (1981). Informaton n organzatons as sgnal and symbol. Admnstratve Scence Quarterly, Vol. 26, pp Menseljke neuwsgerghed en vernuft zjn altjd de motor geweest achter de technologsche ontwkkelngen n de maatschappj. De ontwkkelng van de nformatemaatschappj s vanut de achtergrond bjzonder omdat: het menseljk vernuft al meer dan vjftg jaar nformatetechnologe ontwkkelt met een zeer stele prjs-prestatecurve; de menseljke neuwsgerghed ervoor zorgt dat zowel gebruk als create van nformate een enorme vlucht neemt. Bede egenschappen gaan hand n hand met elkaar en zorgen voor een ware explose van dgtale content. Dt s merkbaar tot n de haar vaten van onze maatschappj. De rol de nformate speelt n onze samenlevng s fundamenteel veranderd. De socale wetenschap hanteert de term nformateorde om het essentële ondersched te duden met de ndustrële orde, waar nformate vooral een ondersteunend mddel was om een doel te bereken, bjvoorbeeld het opdoen van kenns om machnes te bedenen. Met de nformateorde s nformate een doel op zch geworden. Ook heeft het schaarstemodel van de ndustrële orde plaats gemaakt voor een model van overvloed: nformate s alom en overvloedg aanwezg. 1 Het veranderen van de doel-mddelrelate n de nformateorde doet tegeljkertjd een neuw waardesysteem ontstaan. Allereerst gebruken we nformate als mddel om technologe te produceren en met de technologe creëren we weer nformate. Ten tweede s met de verschuvng van nformate als mddel naar doel een econome ontstaan waar net-ratonele waarden steeds belangrjker worden. 2,3 25

2 Samenvattng Informate s n overvloed en overal beschkbaar en technologe voorzet ons contnu en selectef van nformate n een specfeke context. Ontwkkelng van nog meer technsche oplossngen en nformatebergen zjn net voldoende. We staan voor de utdagng om de balans te vnden de ons naar een gewenste dgtale samenlevng brengt. [4] Kallnkos, J. (2006). The consequences of nformaton. Insttutonal mplcatons of technologcal change. Northampton, MA 01060, USA: Edward Elgar Publshng. [5] Brown, J. S. (2001). Where have all the computers gone? Technology Revew, Vol. Jan-Feb, pp Wkpeda bjvoorbeeld, s zowel doel als mddel (fguur 1). We leven tegenwoordg van en vóór nformate, vnden het belangrjk om veel volgers te hebben op Twtter en staan n de rj om de neuwste smartphone te bemachtgen. Als we ons realseren dat nmddels nformatesystemen elkaar voeden met neuwe nterpretates van nformate nformate maakt nformate dan heeft dt zelfversterkende effect de egenschappen van een perfect storm. 4 Met dt artkel geven we een aanzet om vanut een organsate- en mensperspectef op een andere wjze naar de nformatemaatschappj te kjken. We gebruken daarvoor het concept dgtale. Daarmee kunnen we de relates tussen actoren en aspecten van de neuwe nformatewaardeketens zchtbaar maken. Voordat we dt doen gaan we eerst wat deper n op technsche ontwkkelngen de daarvoor relevant zjn. De dgtale nfrastructuur De researcher John Seely Brown had n 2001 met zjn artkel Where have all the computers gone een zeer voorutzende blk. De meeste nformate technologe heeft net meer de gedaante van een computer, maar s onderdeel van objecten de ets computerachtgs met zch meedragen en verbonden zjn met een netwerk. 5 Vanut gebrukersperspectef zjn de technsche detals naar de achtergrond geraakt. Je hoeft geen expert meer te zjn om gereedschappen (zoals smartphone, navgatesysteem of zelfscanner) voor complexe nformatevraagstukken te hanteren. Er zjn vjf grote ontwkkelngen te benoemen de daarn een belangrjke rol spelen (fguur 2): Mobele apparatuur: daardoor zjn we altjd dgtaal berekbaar en hebben we ook altjd toegang tot al onze nformate. Socale technologe: zorgt ervoor dat mensen veel meer dgtaal communceren en samen kenns verwerken, waardoor begrenzngen van tjd en plaats steeds mnder relevant worden. Internet of Thngs: de aanslutng van objecten op het nternet maakt dat zj allerle nformate met elkaar en met ons delen en wanneer utgerust met sensoren geeft dat contnu zcht op de fyseke toestand van de wereld om ons heen. Bg data: we kunnen steeds grotere bergen nformate slmmer opslaan, ontsluten en daarn patronen herkennen zodat ons beslutvormend vermogen toeneemt. Cloudcomputng: koppelt mobele apparatuur, socale technologe, Internet of Thngs en bg data op betekensvolle wjze aan elkaar. Het neemt een centrale plaats n en s de aanjager van een dgtale nfrastructuur de zjn weerga net kent. Dankzj de verbndngen n en met de cloud neemt de hoeveelhed nformate explosef toe en hebben we ook toegang tot een enorme hoeveelhed nformate op het nternet. Hoewel de nformateberg explosef groet, maken organsates nog slechts beperkt gebruk van wat er aan gegevensverzamelngen beschkbaar s. De technologe s voorhanden en kan ons helpen te denken n en kansen n plaats van bedregng en beperkngen. De dgtale De contnu ontwkkelende technologe vraagt om een ander model om het belang voor de gebruker en de nteracte met de gebruker te kunnen duden. Stellen we de gebruker centraal, dan zen we een heel andere kant van de technologe: een dgtale waarn de gebruker zch op allerle maneren kan bewegen. De paden n deze dgtale zjn nog net gebaand. We zjn als een soort Columbus deze nog aan het verkennen en aan het ontdekken waar grenzen lggen. 26

3 Net als n de fyseke wereld bestaan ook n de dgtale verschllende gebeden. Gebeden waarn verschllende gedragsregels gelden (fguur 3). Wj onderkennen n de dgtale ver subs. In de persoonljke dgtale ben je vooral met je egen dngen bezg. Als je deze verlaat ontmoet je andere mensen n de socale ; organsates en bedrjven n de zakeljke ; en de samenaspect tradtonele orde (arbed) ndustrële orde (producte) nformateorde (consumpte) Mddel omzetten van natuurljke grondstoffen n goederen om van te leven nformateverwerkng voor kenns en kunde door klerken, professonals, engneers, et cetera (Marx s economsche bass) - reproduceren van nformate - produceren van nformate (exponentële groe) - gedgtalseerde werkeljkhed Doel ons dageljks bestaan (leven) - producte en goederen - nstrumenten (ndustreel kaptaal) - effcënt grote hoeveelheden Waarde arbedswaarde (labor-value) handelswaarde, gebrukswaarde (exchange-value, use-value) - nformatonele ontwkkelngen - produceren van nformate - deologeën (groeperngen) nformatewaarde (sgn-value) Fguur 1. Ondersched van ordes volgens Bejer (2014a)»De rol de nformate speelt n onze samenlevng s fundamenteel veranderd. Informate s een doel op zch geworden«internet of Thngs bg data cloudcomputng mobele apparatuur socale technologe Fguur 2. De dgtale nfrastructuur dgtale dgtale nfrastructuur denst Internet of Thngs bg data openbare socale denst cloudcomputng zakeljke persoonljke denst mobele apparatuur socale technologe Fguur 3. De dgtale n relate tot de dgtale nfrastructuur levng n de vorm van overheden en anoneme medeburgers n de publeke. Voordat je deze s bnnengaat s het belangrjk om je af te vragen of je anonem wlt bljven of dat je je kenbaar wlt maken. Identtet s erg belangrjk geworden n deze dgtale subs. Op de achtergrond maakt de dgtale gebruk van technologe, de dgtale nfrastructuur. Als gebruker neem je vooral densten af, 27

4 densten de je zonder technsche rompslomp wlt kunnen nwsselen voor een andere de goedkoper s of neuwe waarde bedt. Dat s de ntente achter cloudcomputng en staat dus centraal n de koppelng tussen de dgtale en de dgtale nfrastructuur. Het zorgt ervoor dat je technologe kunt afnemen als denst, zodat je je als organsate of ndvdu maxmaal kunt rchten op je egen behoeften en prorteten. De mpact op mensen De mens heeft snds de zestger jaren van de vorge eeuw de nformatetechnologe met een net aflatende technology push over zch heen gekregen. De mens als gebruker heeft steeds moeten leren om te gaan met neuwe concepten, met een steeds krachtger en goedkopere technologe en met steeds meer nformate. Er kan steeds meer en we weten steeds meer. Paradoxaal genoeg weten we ook steeds meer wat we nog net kunnen en wat we nog net weten. Moet dat leden tot nog meer technologe en nog meer nformate? De ontwkkelngen maken een kenterng n denken noodzakeljk. Ontwkkelng van nog meer technsche oplossngen en nformatebergen zjn net voldoende. Het gaat om de waarde van nformate en van technologe n de dgtale. In de dgtale s de technologe een verlengstuk van de mens. Anders gezegd, technologe dent de mens en net andersom. Het gebruk van nformate en technologe door de mens wordt gestuurd door wat hj of zj s, wl, denkt en doet n de samenlevng. De dudng van hoe de mens opereert n de dgtale hangt samen met een mensbeeld dat correspondeert met een samenlevngsbeeld. Het n fguur 4 weergegeven samenlevngsbeeld s een hërarchsche ordenng van fundamentele elementen de tezamen een samenlevng doen functoneren. Van onderaf verlopen de van de meetbare materële dngen, va de polteke econome tot de mmaterële zaken van cultuur, ethek en zngevng. Informate nu meestal n de vorm van dgtale content speelt een domnante rol n ons hudge mens- en samenlevngsbeeld. Actuele maatschappeljke debatten laten zen dat er reden s om de rol krtsch onder de loep te nemen. Veel fysek menseljk contact wordt vervangen door dgtaal contact. We worden proactef gevoed met bergen nformate. Dat heeft ontegenzeggeljk voordelen, maar het gevaar s dat de menseljke maat ut het oog wordt verloren. De mens wordt dan de speelbal van de dgtale revolute. Met behulp van het samenlevngsbeeld kunnen we een neuwe balans zoeken tussen de systeemmaten de meer en meer heersen n de onderste ver nveau s, en de menseljke maten van cultuur, beschavng en bewustzjn n de dre nveau s daarboven. Veel debatten over prvacy, bevelgng, robotserng en dgtalserng spelen zch af n het perspectef van werk, markt, organsates en overhedsbemoeens. De neuwe orde de we zoeken lgt waarschjnljk n de dre 28 aspecten van de samenlevng de rollen van de mens dgtale content bewustzjn bewust levend mens zngevng, mystek, groe n bewustzjn beschavng grote denker kenns van de grote wetten, geschrften, normen en waarden cultuur cultuurdrager, flosoof, kunstenaar hstorsch besef, kunst, kenns van tradtes bestuur poltcus, wetenschapper, rechter, geesteljk leder wet- en regelgevng, densten, afdracht, geljke behandelng, nvloed organsate ondernemer, manager, bureaucraat werk- en ketenprocessen, kwaltet, duurzaamhed, geld, globalserng markt handelaar, consument, speculant transparante, waardebepalng, transactes, producten en densten werk hushouder, ambachtsman, werknemer, vrjwllger, opvoeder, leraar kenns, vaardghed, relates, status, entertanment, personalseren, bezt, gezondhed, gamng, gokken Fguur 4. De relate tussen dgtale content en het beeld voor mens en samenlevng (de menseljke maat)

5 »Het gevaar s dat de menseljke maat ut het oog wordt verloren. De mens wordt dan de speelbal van de dgtale revolute andere aspecten van de samenlevng: bewustzjn, beschavng en cultuur. Neem het prvacydebat. In de dgtale s je dgtale denttet bepalend voor we je bent; al je gegevens hangen eraan vast. Defstal of msbruk van je dgtale denttet s een persoonljke bedregng de nog relatef neuw s voor de mens. Op de onderste ver nveaus vraagt dt aandacht voor denttymanagement en nformatebevelgng. We zoeken een balans tussen nformatebevelgng (rsco s opvangen met relevante maatregelen) en denttymanagement (met één denttet toegang krjgen tot de dgtale, net gehnderd door grenzen n organsates en locates). Deze balans zullen we alleen vnden als we ons voldoende bewust zjn van de denttet, neuwe normen en waarden creëren over wat beschaafd s, en een cultuur opbouwen hoe we met dgtale denttet omgaan. De mpact op organsates Ondernemngen en (publeke) organsates zjn genoodzaakt om hun functoneren af te stemmen «29

6 dgtale vormt een ecosysteem waarn een dergeljke samenwerkng kan ontstaan, bestaan en zch kan ontwkkelen.»we moeten de patronen herkennen en de krachten benutten de n de stormachtge ontwkkelng van nformate en technologe aanwezg zjn«deze bewegngen hebben tot gevolg dat de nformatewaardeketen verschuft. Informate s een bedrjfseconomsche resource. Er ontstaan wederkerge nformate-afhankeljkheden tussen bedrjven. Informate overschrjdt de grenzen van de organsate. Bedrjven benutten steeds vaker de kracht van organsatorsche netwerken om beter n te kunnen spelen op veranderngen n de markt. Een netwerk van complementare specalsmen helpt om met veranderende klantvragen om te kunnen gaan. Ook het netwerk s daarmee een bedrjfseconomsche resource. Zo n netwerk werkt het best op bass van prncpes van zelforgansate. Door afnemers te betrekken n het netwerk creëer je meerwaarde op bass van drecte feedback. Voor organsates s het vraagstuk hoe een dgtale te creëren waarn mensen kunnen samenop de realtet van neuwe nformatestromen n de dgtale wereld. Zj de daar goed op weten n te spelen zen tal van neuwe mogeljkheden. De keerzjde s dat organsates de deze ontwkkelng mssen zch drect bedregd zen n hun voortbestaan. De keuze hoe om te gaan met de dgtale s bepalend voor de vraag of de technologsche ontwkkelngen een zegen of een bedregng zjn. De sleutel tot succes voor een organsate s gelegen n de betekens de je als organsate weet te realseren n de fyseke én n de dgtale wereld: n je waardeproposte (fguur 5). Door dgtalserng zet de proposte er tegenwoordg anders ut dan ten, twntg jaar geleden. Op de bass van (tradtoneel) het leveren van goederen de zjn omgezet vanut natuurljke grondstoffen, kan je (ndustreel) de resultaten van producte verhandelen, ook handelen n nformate (nformateorde) en nu samen met anderen n de wereldwjde dgtale wereld toegevoegde waarde (re)produceren voor een gezamenljk doel. De veranderngen n de samenlevng maken het noodzakeljk om de egen waardeproposte opneuw te formuleren n de neuwe context. In de nformatesamenlevng ga je als organsate op een neuwe wjze verbndngen aan met medewerkers, klanten en leverancers. Zj zjn coproducent van de samen te realseren doelen. De samenwerkng s duurzaam nden deze tot een posteve balans van baten en lasten ledt voor de egen organsate en voor de partners, zowel economsch als ook socaal en ecologsch. De De mpact op de nformatevoorzenng van organsates Er treden dre fundamentele verschuvngen op n de rol de nformate speelt n organsates: Van ntern naar extern: De verschuvng van nformate ut het bedrjf zelf (wat s de eff cency van processen?, wat s de stand van zaken van projecten?), naar ook het gebruk van data van klanten en externe bronnen (dynamsche data, zoals hudge verkeersstromen, maar ook data ut ERP-systemen van afnemers). We sluten ERP-systemen steeds meer op elkaar aan en vormen zo een nformateverzamelng over gedeelde resources. Van een- naar tweerchtng: De bewegng van eerchtngsverkeer naar een utwsselng op bass van wederkerghed waarbj de betrokken partjen data delen (en daarmee een stuk prvacy nleveren) n rul voor een betere denstverlenng. We sluten Enterprse Content Management-systemen steeds meer op elkaar aan en vormen zo een nformateverzamelng van gedeelde content. Van ndvdueel naar netwerk: Organsatebewegngen van monoleten naar een netwerk van klene gespecalseerde organsates de daardoor slagvaardg antwoord kunnen beden op veranderende omstandgheden. We sluten Customer Relaton Management-systemen steeds meer op elkaar aan, verbnden deze met socale netwerkomgevngen, en vormen zo nformateverzamelngen van gedeelde relates. 30

7 strategsche partners kernactvteten waardeproposte gedeelde content verzamelng klantrelates gedeelde relatonshp verzamelng klantsegmenten co-create productcreate wederkerg nformeren over product coproducte producte mensen en mddelen wederkerg nformeren over producte betrokkenhed kanalen socaal klantennetwerk socaal leverancersnetwerk socaal ntern netwerk gedeelde resource verzamelng bjdragen waarde toevoegen verhandelen en leveren servce verlenen verwjzen elkaar helpen kostenstructuur nkomstenstromen nvesteren n de keten verdensten van keten waarderen Fguur 5. Busness Model Canvas voor co-create n de dgtale werken. De dgtale lgt net bnnen de grenzen van de organsate. Een organsate partcpeert n een dgtale samen met andere organsates en voegt aan de de egen bjdragen toe. Concluse Meer dan oot worden we gestmuleerd om te beseffen wat we (kunnen) doen en wat de (mogeljke) consequentes zjn van ons handelen. Het s een beangstgend fenomeen als je door al de nformate en technologe wordt geleefd. De angstbeelden en doemscenaro s de nu regelmatg worden gepresenteerd, zjn de keerzjde van het ICT-enthousasme. We staan voor de utdagng om de balans te vnden de ons naar een gewenste dgtale samenlevng brengt. Daarvoor moeten we de patronen herkennen en de krachten benutten de n de stormachtge ontwkkelng van nformate en technologe aanwezg zjn. Graag nodgen we u ut ook zelf patronen en krachten te benoemen en dat met ons, en met elkaar, te delen. Dat kan de start zjn voor de cocreate van een neuw ecosysteem van ICT-organsates met een postever mago dan de ICT-organsates nu hebben. Dt artkel s gebaseerd op het boek Rumte voor mens en organsate Vse en aanpak voor de dgtale samenlevng (ISBN: ). In dt boek geven de auteurs een verdere verdepng en aanpak voor mens en organsate n de hedendaagse nformatesamenlevng. Dr. Peter Bejer Bejer s chef technology bj HP en ledt de archtectuurdscplne voor EMEA. E-mal: drs. Danny Greefhorst Greefhorst s drecteur van ArchXL en werkzaam als enterprse- en IT-archtect n de publeke en fnancele sector. E-mal: Rob Krujk Krujk werkte bj DEC en HP en s na z n pensonerng nog actef voor de Noord-Ierse overhed. E-mal: r. Martjn Sasse Sasse werkt aan de dgtalserng van de rechtspraak en s snds 2008 n denst van Landeljk Denstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). E-mal: Dr. r. Robert Slagter Slagter s senor consultant bj GrDD consultancy en advseert bedrjven over samenwerkng. E-mal: 31

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen.en trot! Bouwen aan vertrouwen en trot! Structuur preentate 1. Wat een ue? 2. Hoe een ue zch ontwkkelt 3. Iue managen 4. Bouwen aan trot Peter Jurgen Boer &

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

KRITISCH OP KOERS NAAR DE TOEKOMST

KRITISCH OP KOERS NAAR DE TOEKOMST JAARVERSLAG 08 20 KRITISCH OP KOERS NAAR DE TOEKOMST Tweede Kamer der Staten-Generaal Inoudsopgave Voorwoord 5 1 Kamerorgansate volop n bewegng 6 1.1 Taakstellng ter and genomen 6 1.2 Tweede Kamerorgansate

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie