Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert"

Transcriptie

1 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert

2 f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds schoolvakantes adressen 2

3 z x p 5 y 8 d Een woord vooraf Waarom een schoolgds? De bassschooltjd vormt een belangrjk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de knderen als voor u. Jarenlang s er dezelfde weg van hus naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw knd zo n uur toe aan de zorg van het personeel van de bassschool. Een bassschool kes je dan ook met zorg! Scholen onderscheden zch steeds meer, n werkwjzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kezen steeds moeljker. Deze schoolgds s bedoeld voor ouders en verzorgers, de hun knderen nu op onze school hebben en voor ouders en verzorgers van toekomstge leerlngen. In deze schoolgds staat vermeld wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat de school van u verwacht. Uw betrokkenhed bj de gang van zaken op school s voor ons en uw knd van groot belang. We gaan ut van een goede samenwerkng n een open sfeer. Wj hechten veel waarde aan een persoonljk contact met u. U bent altjd welkom met vragen en opmerkngen. We wensen u veel leesplezer. Met vrendeljk groet, Coren Wassenaar drecteur schoolvakantes adressen 3

4 Inhoud 6 2 kx Een woord vooraf 1. De school 2. Waar de school voor staat 3. Organsate 4. Inhoud van het onderwjs 5. De zorg voor knderen 5.3 Wet Passend Onderwjs 6. De leraren 7. De ouders 8. Ontwkkelngen n de school 9. Sponsorng 10. De resultaten van het onderwjs 11. Relate school en omgevng 12. School- en vakantetjden, absente en verlof 13 Adressen 14. Afkortngen schoolvakantes adressen 4

5 1. De school Sunte Werfert heeft als oudste school van Elst een rjke hstore. Onze school s ontstaan ut een samenvoegng van kleuterscholen Klen Dumpje en St. Theresa en de lagere scholen St. Henrcus en St. Werenfrdus. In 1985 heeft de school, op aanreken van de hstorsche krng Marthame Elst, de naam Sunte Werfert meegekregen. sloten zjn lchaam n een onbemand bootje op de Rjn te leggen en het lot te laten bepalen waar Werenfrdus laatste rustplaats zou komen. Het bootje voer, tegen de stroom n, naar de Betuwe-oever. Onze school staat n een rustge buurt n het centrum van Elst. Onze leerlngen komen vooral ut de oude kern, de wjken De Eshof, de Muzekbuurt, Brenenshof en ut het butengebed. Sunte Werfert s de Oudbetuwse benamng voor Snt Werenfrdus, de eerste pastoor van Elst. Hj overleed omstreeks 760 en werd n Elst begraven. Volgens een legende werd Werenfrdus lchaam na zjn dood opgeëst door de nwoners van Westervoort. Tjdens zjn leven had hj gezegd dat hj het lefst n Elst begraven wlde worden. Volgens de legende werd be- Onze bassschool s gehusvest n een up-to-date, sfeervol en karakterstek gebouw. Het dateert ut 1953 en s zowel n 1992 als n 2006 verbouwd en aangepast aan de esen de aan een modern schoolgebouw gesteld worden. 1.2 Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum Onze school maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 10 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld, waaronder onze school. Het aantal personeelsleden bedraagt crca 230 en het aantal leerlngen Kjk voor meer nformate op Het team x u b Drecte De drecte van Sunte Werfert wordt gevormd door mw. Coren Wassenaar, drecteur en mw. Marleen de Kever, adjunct-drecteur. Wlt u hen spreken, maak dan even een afspraak Inden u onderwerpen wlt bespreken de te maken hebben met leerlngen en/of leerkrachten gaan wj ervan ut, dat u eerst contact heeft opgenomen met de leerkracht. 3 7 schoolvakantes adressen 5

6 3 h De groepsverdelng per augustus 2014 Groep 1/2A Groep 1/2B Mw. Elza Janssen Mw. Annemeke de Leeuw Mw. Gerry Klujtmans Mw. Annemeke de Leeuw p s 8 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Mw. Ingrd van Empel Mw. Esther Aukes Mw. Alce Zweers Mw. Chantal Mahler Mw. Irs van der Veen Mw. Eef van Druyten Mw. Lnda Rkken Mw. Melssa van Kempen Dhr. Bob van der Veen d Door deeltjdarbed, compensateverlof, ouderschapsverlof, BAPO, zekteverlof, nascholng of specfeke taken de net buten de lessen om kunnen worden utgevoerd, heeft een groep soms meer leerkrachten. Zorgteam Mw. Marleen de Kever (Intern Begeleder) Onderwjsondersteunend personeel Dhr. Henk Nels (Concërge) 2 y z schoolvakantes adressen 6

7 2. Waar de school voor staat n kc 2.1 Msse Sunte Werfert s een bassschool waar de egenhed van de knderen centraal staat. Wj stellen ons ten doel knderen te begeleden om zelfverantwoordeljke mensen te worden, met respect voor ndvduele verschllen. De katholeke denttet dent herbj als referentekader. Sunte Werfert s een school waar kwaltatef goed onderwjs wordt gegeven en waar we tegemoet komen aan ndvduele verschllen tussen knderen. 2.2 Onze vse We bereden knderen voor op het voortgezet onderwjs en de maatschappj. Knderen ontwkkelen een postef zelfbeeld, leren verantwoordng af te leggen en doen voldoende kenns op om n het voortgezet onderwjs te kunnen slagen. Leerkrachten werken actef mee aan de kwaltet van de organsate. Leerkrachten werken met regelmaat aan het vergroten van hun deskundghed. 2.3 Identtet Sunte Werfert s een katholeke school met een open karakter en qua denttet toegankeljk voor een breed publek. Het katholeke karakter komt tot utng n: de waarden en normen de gehanteerd worden bj de utgangspunten van de leervakken en vormngsgebeden; de wjze waarop de leerkrachten en knderen met elkaar omgaan; het vak catechese door mddel van gezamenljke projecten. We vnden het belangrjk dat onze katholeke denttet van bnnenut komt en dat dt te zen en te merken s aan de maner waarop we met elkaar omgaan. Op onze school dragen we de normen en waarden de we nastreven, over aan de knderen en laten deze tevens onderdeel zjn van ons dageljks handelen. Onze denttet s dan ook nauw verbonden met het pedagogsche klmaat en de zorgverbredng op onze school. In de praktjk betekent dt dat we vorm en nhoud geven aan onze katholeke denttet door: ons catecheseonderwjs; openng van de dag met een gebed, led of verhaal ut de methodes Hemel en aarde (groep 1 tot en met 5) en Trefwoord (groep 6 tot en met 8); onze aandacht voor andere levensbeschouwngen; aandacht te besteden aan de katholeke feesten; ondersteunng bj de voorberedng van de 1e Commune; te streven naar een goede samenwerkng met de paroche; organsate en utvoerng van een project rondom de vastenacte. 2.4 Het klmaat op school Om elk knd zch zo optmaal mogeljk te laten ontplooen, s het van groot belang dat er een goed klmaat heerst op school. Leerlngen moeten zch er vertrouwd en velg voelen. Wj als team vnden het belangrjk, dat knderen goed en verantwoord met elkaar omgaan. Knderen voelen zch op school ook beter thus als hun ouders een goed contact hebben met de school. 3 d j f1o schoolvakantes adressen 7

8 s Aan deze contacten wordt vooral nhoud gegeven door: persoonljke contacten tussen ouders en leerkracht; de nformateavond aan het begn van het schooljaar, waarn het relen en zelen van de betreffende groep uteengezet wordt; de 10-mnuten-gesprekken, waarop onder andere het rapport wordt besproken; de neuwsbref; de schoolkalender de aan het begn van elk schooljaar verschjnt; prkborden bj de kleutergroepen en n de hal; deze schoolgds; de webste van onze school, Verdere utgangspunten Ons onderwjs s naar nhoud en organsate zodang ngercht dat de leerlngen n begnsel bnnen een tjdvak van acht aaneengesloten jaren, n een ononderbroken ontwkkelngsproces de school kunnen doorlopen. Er zjn doorgaande ljnen n de leer- en vormngsgebeden. Leernhoud en leermddelen zjn op elkaar afgestemd. We streven naar een zodang pedagogsch en ddactsch handelen dat de knderen weng verschl n aanpak ervaren tussen de verschllende onderwjsgevenden en n de verschllende groepen. We stemmen ons onderwjs zoveel mogeljk af op de voortgang n de ontwkkelng van de leerlngen omdat wj ons ervan bewust zjn, dat knderen zch n verschllend tempo ontwkkelen. 5 m f 8 Bovenden legt ons onderwjs mede de grondslag voor het volgen van aanslutend voortgezet onderwjs. We proberen aanslutngsproblemen te vermjden door goed contact te houden met de ontvangende scholen. We maken het onderwjs voor de leerlngen zo aantrekkeljk mogeljk, onder meer door varate aan te brengen n de werkvormen. Frequent voorkomende werkvormen zjn: coöperatef leren, groepswerk, zelfstandg werken, blokuur en krnggesprekken. In de groepen 1/2 en gedeelteljk ook n de groepen 3, wordt gewerkt met bassprncpes van het ervarngsgercht onderwjs en het ontwkkelngsgercht onderwjs. 3 w schoolvakantes adressen 8

9 3. Organsate 3.1 Onderwjssysteem Sunte Werfert werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dt s een systeem waarbj de leerstof verdeeld s over acht leerjaren met homogene leeftjdsgroepen. Knderen de qua ontwkkelng en vorderngen ongeveer even ver zjn, ztten n dezelfde groep. Een knd dat aan het end van het schooljaar de stof voldoende beheerst, gaat door naar het volgende leerjaar. Om tegemoet te komen aan de verschllen tussen knderen werken we met ndvduele leerljnen, dat wl zeggen: een egen programma voor mnder begaafde leerlngen; pluswerkboeken voor meer begaafde leerlngen. 8 s x Daarnaast werken knderen regelmatg zelfstandg tjdens het blokuur en geven we extra nstructe al of net ndvdueel aan een aparte nstructetafel. In de groepen 1 tot en met 3 werken we met planborden. Herop staan de opdrachten waarut knderen kunnen kezen. In de hogere groepen krjgen de knderen elke week een formuler waarop de verplchte en de keuzeopdrachten staan. De knderen werken heraan tjdens het blokuur. De volgorde van deze opdrachten wordt door de knderen zelf bepaald. Op de overzchtsljst geven de knderen aan welke opdrachten zj gemaakt hebben. d z yp r k p Het dgtale schoolbord s net meer weg te denken. Het wordt op allerle maneren gebrukt om de lessen te ondersteunen. 3.2 Groepen Vanwege ons onderwjssysteem ztten over het algemeen knderen van dezelfde leeftjd bj elkaar n een groep. We noemen dt een homogene leeftjdsgroepen. Voor de kleuters hanteren wj heterogene leeftjdsgroepen. Knderen van 4, 5 en 6 jaar ztten bj elkaar n de groep. De kleutergroepen starten aan het begn van het schooljaar met ongeveer 20 kleuters. Aan het end van het jaar ztten er door de tussentjdse toelatng van 4-jargen ongeveer 25 kleuters n een klas. l Qschoolvakantes adressen 9

10 p 8 y 4. Inhoud van het onderwjs 4.1 Actvteten n de kleutergroepen De aandacht rcht zch her op: reken- wskundeactvteten; taalactvteten; werken met ontwkkelngsmateraal; bewegngsactvteten; expresseactvteten: muzek en dramatsche expresse, handvaardghed en tekenen. Kleuters leren al doende, tjdens hun spel. Wj maken daar gebruk van door te zorgen dat er veel materaal s waarvan kleuters kunnen leren. Ons utgangspunt voor het werken met kleuters s de betrokkenhed bj wat ze doen en horen, zo groot mogeljk te maken. We proberen de betrokkenhed te verhogen door een wsselend en gevareerd aanbod van materalen en hoeken. Zo worden knderen steeds tot neuw spel utgedaagd, waardoor zj zch op alle gebeden zo goed mogeljk kunnen ontwkkelen. In de kleutergroepen s er n de krng veel aandacht voor taal-, denk- en rekenactvteten, muzek en spelletjes de gercht zjn op verschllende ontwkkelngsgebeden. Bjvoorbeeld het bevorderen van concentrate, geheugen en waarnemng, het verrjken van de woordenschat en het taalbegrp. Ook s er voldoende tjd voor bewegen. Als het goed weer s, spelen ze buten op de speelplaats. Bj slecht weer n de gymzaal de specaal voor kleuters s ngercht. Het spelen en werken met materalen neemt een flnk gedeelte van de dag n beslag. De kleuters kunnen werken n speelhoeken met expresse en ontwkkelngsmateralen. We laten de knderen hun egen keuze maken met behulp van een planbord maar er worden ook regelmatg opdrachten gegeven. Alle ontwkkelngsaspecten, zoals socaal-emotonele ontwkkelng, zntugljke vormng, motorek, taal, rekenen en verstandeljke vormng komen n rume mate aan bod. Wj houden van elk knd n de kleutergroepen een portfolo bj. De ontwkkelng van alle kleuters wordt gevolgd met behulp van observateljsten. Hern leggen wj bjzonderheden en vorderngen van elke kleuter vast. 4.2 Groep 1 tot en met 8 actvteten en vaardgheden Lezen Het leesonderwjs begnt n groep 1 en 2 met voorberedende leesactvteten. In groep 3 gaan we verder met het aanvankeljk lezen. In de groepen 4 tot en met 8 besteden we net alleen aandacht aan voortgezet technsch lezen maar ook aan begrjpend lezen, later overgaand n studerend lezen. Lesmethodes: Schatkst, Velg leren lezen (Maan verse 2), Estafette, Neuwsbegrp XL Schrjven De knderen van groep 1 en 2 voeren een aantal actvteten ut n het kader van de voorberedng op het vak schrjven. De knderen van de groepen 3 tot en met 8 gebruken de methode Pennenstreken. Deze methode slut drect aan bj de leesmethode van groep 3. k 2 x 5 schoolvakantes adressen 10

11 In de groepen 3 t/m 8 werken we met de verneuwde rekenmethode Wereld n Getallen. Deze methode bedt: mogeljkheden voor dfferentate op dre nveaus; veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatseren; vaak en doelgercht oefenen n alle fasen van het leerproces: bj de startopgave, bj de nstructe en bj het zelfstandg werken; voor rekenzwakke knderen één oplossngsstratege; Voor de rekensterke knderen na de weektaak op plusnveau het pluswerkboek met verdepng van de aangeboden leerstof. 3 b 5 x u Taal Nog steeds leren we de knderen foutloos schrjven maar we besteden veel meer dan vroeger aandacht aan andere aspecten van taal, zoals spreken en lusteren. Daarnaast vnden we het belangrjk dat een knd leert zjn menng goed onder woorden te brengen. Andere onderdelen de wj van groot belang achten zjn stellen, oftewel het schrfteljk weergeven van gedachten en menngen en het ontleden. We gebruken de neuwste verse van de methode Taalactef n de groepen 4 t/m 8. De methode Taalactef bedt ons de mogeljkhed om op dre nveaus te dfferentëren Rekenen en wskunde In de groepen 1 en 2 maken de leerkrachten gebruk van de methode Schatkst en de voorloper van Wereld n Getallen. Aantrekkeljke thema s vormen her het utgangspunt voor het actef opdoen van ervarngen met het realstsch rekenen. De rekenbegrppen, het werken met hoeveelheden, ordenen, het tellen en de cjfers tot en met 10 komen op een speelse wjze aan de orde. We gebruken hervoor de methode Bewegend rekenen, waarbj het getalbegrp motorsch wordt ondersteund Wereldorënterende vakken We zorgen er voor dat de knderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen. Welke landen zjn er en hoe zjn de levensomstandgheden van de mensen de daar wonen? De leerlngen leren ook over de geschedens van ons land. In de groepen 1 tot en met 4 worden de vakken aardrjkskunde en geschedens net afzonderljk gegeven. Onderwerpen worden behandeld door mddel van projecten de voor jonge knderen nteressant zjn. Zo worden kenns en nzcht bjgebracht op het gebed van de wereldorënterende vakken. In de groepen 5 tot en met 8 onderscheden we de vakken geschedens, aardrjkskunde en natuurkunde/bologe. Deze vakken hebben eder hun egen lesmethode, te weten voor aardrjkskunde: Een wereld van verschl, voor geschedens Bj de tjd en voor natuurkunde/bologe Vogelvlucht. Ook school-tv programma s dragen bj Engels In de groepen 7 en 8 wordt tweemaal per week onderwjs gegeven n de Engelse taal. De herbj gebrukte lesmethode The Team besteedt aandacht aan de eerste begnselen van deze taal. Het praktsch gebruk van de Engelse taal n dageljkse stuates staat voorop. schoolvakantes adressen 11

12 4.2.7 Godsdenst en levensbeschouwng Als lesmethode voor het vakgebed godsdenst /levensbeschouwng maken we op onze school gebruk van de methodes Hemel en Aarde (groep 1 tot en met 5) en Trefwoord (groep 6 tot en met 8). De thema s van bede methodes sluten aan bj de belevngs- en ervarngswereld van de knderen, bj actuele ontwkkelngen en vraagstukken n de samenlevng en zjn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod van Bjbelverhalen. y z p k d c Expresseactvteten Heronder verstaan we actvteten zoals met betrekkng tot handvaardghed, tekenen, muzek en dramatsche vormng. Bj handvaardghed/tekenen volgen we een jaarplan vanut de methode Ut de kunst. De koppelng van cultuureducate aan andere leeractvteten, bjvoorbeeld d.m.v. thematsch werken vnden wj belangrjk. Voor muzek en dans gebruken we de methode Moet je doen Bewegngsonderwjs De groepen 1 en 2 beschkken over een egen, goed geoutlleerd speellokaal n de school. Eén keer per week geven we een gymles ut de lesmethode Bewegngsonderwjs n het speellokaal en één keer per week een les Bewegen op muzek ut dezelfde methode. De groepen 3 tot en met 8 gaan eenmaal per week voor een dubbel uur naar de sportaccommodate van sportcentrum De Helster. Lesmethode: Planmatg Bewegngsonderwjs. f1o Computeronderwjs Het computeronderwjs krjgt bj ons op school veel aandacht. Leerkrachten hebben als specale taak het coördneren en begeleden van actvteten op computergebed. De knderen leren vanaf jonge leeftjd omgaan met de computer. b schoolvakantes adressen 12

13 3n j Vanaf groep 5 gaan de knderen aan de slag met de algemene ICT-vaardgheden en maken een start met tekstverwerken. Vanut de methode AaBee- Cee werken wj structureel aan: spelen met de computer; het programma Pant; Word 1 en 2; het maken van een PowerPont presentate Socaal Emotonele Ontwkkelng (SEO) Vanaf het moment dat een knd een eerste stap n de wereld zet, krjgt het te maken met de ander. Zonder de ander kun je net functoneren. Op school speel en werk je samen en ontdek je dat je medeleerlngen net hetzelfde zjn als jj. Je hebt nvloed op de ander, de ander op jou. Hoe ga je met elkaar om op een zodange maner dat je elkaar leert respecteren en waarderen? Hoe ga je met volwassenen om? Wj vnden het belangrjk dat knderen jong leren om op een correcte maner de ander tegemoet te treden. In de groepen 1-2 werken we met het model de Axenroos van F. Cuveler en de methode Meer om het ljf. De Axenroos laat knderen aan de hand van totemderen en daarbj behorende kernwoorden, eenvoudg zen wat gedrag s. Meer om het ljf s gebaseerd op de Axenroos en bedt onder meer spelvormen, gesprekken, dramatsche expresse en rollenspelen. Op deze maner maken leerlngen kenns met hun egen gedrag en dat van de ander en hoe hermee om te gaan. Tegeljkertjd daagt een aantal actvteten de knderen ut tot gerchte samenwerkng. Het leren met en van elkaar wordt bevorderd. Deze lesvormen kunnen bjdragen aan een goed groepsklmaat. In groep 3 t/m 8 gebruken we de methode Leefstjl. Met deze lesmethode bevorderen we dat jongeren opgroeen tot zelfstandge, socaal vaardge en betrokken mensen. De leerlngen komen va thema s n aanrakng met een groot aantal onderwerpen de socale ntegrate bevorderen. Het programma s bedoeld om een posteve ontwkkelng te stmuleren en ongewenst gedrag te voorkomen door het leren van socaal-emotonele vaardgheden. Om de socaal-emotonele groe bj knderen te kunnen bljven volgen, maken we gebruk van het Leerlngvolgsysteem Zen. s v 6 schoolvakantes adressen 13

14 k o c f Overge leeractvteten Naast de genoemde leergebeden besteden we op onze school ook aandacht aan bevorderng van socale redzaamhed, waaronder: gedrag n het verkeer; gezond en redzaam gedrag; mleu en technek; goed (wereld)burgerschap; cultuureducate. Deze actvteten komen afzonderljk of n samenhang met andere vakken aan de orde. 4.3 Evenementen In de loop van een schooljaar vnden er verschllende actvteten plaats waarbj de gebrukeljke routne doorbroken wordt. Zo zjn er: de verjaardag van de leerkracht; Knderboekenweek; het Snterklaasfeest; kerstverng; carnaval; vastenacte; een sport- en spelmddag voor groep 1 en 2 (themamddag); de schoolsport- en speldag voor groep 3 tot en met 8; het schoolkamp voor groep 8. (dre dagen aan het ende van het schooljaar); cultuureducate. Er vnden regelmatg culturele actvteten plaats. Hervoor s een cultuurbeledsplan gemaakt. Doel s om knderen te laten kenns maken met onder andere toneel, muzek en beeldende vormng. Ook gaan we regelmatg op excurse; het zomerfeest. (Gezamenljke afslutng van het schooljaar door leerlngen, ouders en leerkrachten). z Verder nog: een voetbaltoernoo en een basketbaltoernoo. Voor de groepen 1/2 een paasspeurtocht, een herfstexcurse en een bezoek aan de knderboerderj. Voor groep 7 de verkeersproef en de knderpostzegelacte en voor groep 8 een afschedsavond. Verjaardagen Als uw knd jarg s, mag het vanzelfsprekend trakteren, maar geen snoep. Er zjn zoveel andere mogeljkheden, zoals doosjes rozjnen, zoute koekjes, kaas, worst, frut. Ook de leerkrachten stellen deze traktate erg op prjs. d h 5 8 y schoolvakantes adressen 14

15 5. De zorg voor knderen 5.1 Toelatng van neuwe leerlngen Uw knd wordt als leerlng ngeschreven nadat u een kennsmakngsgesprek met de drecte hebt gevoerd en het aanmeldngsformuler heeft ngevuld. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Coren Wassenaar. Na aanmeldng ontvangt u een bevestgng van de nschrjvng. Vanaf dat moment ontvangt u als ouder alle nformate de voor u van belang zjn. z De jongste kleuters De leerlngen de nstromen n de kleutergroepen, krjgen enkele weken voordat ze ver jaar worden een kaartje n de bus, waarop staat n welke groep ze geplaatst zjn. Voordat het knd jarg s, wordt het samen met één of bede ouders op school utgenodgd. Er worden dan afspraken gemaakt k f1 c over ver dagdelen, waarop de kleuter de school bezoekt om alvast wat te wennen. Vanaf zjn verjaardag mag het knd hele dagen naar school komen. Knderen de nstromen n een hogere groep worden drect geplaatst. Om snel op een juste wjze met uw kleuter om te gaan, wllen we graag meer weten over de perode voor hj bj ons op school kwam. De nformate krjgen we onder andere van de peuterspeelzaal of het knderdagverbljf en we vragen aan u als ouders om een ntakeformuler n te vullen. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met u n de eerste weken dat uw knd bj ons op school zt. 5.3 Wet Passend Onderwjs Wat s passend onderwjs? Met ngang van 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend onderwjs n werkng. Elk knd heeft recht op goed onderwjs. Ook knderen de extra ondersteunng nodg hebben. Het Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschappen wl dat zoveel mogeljk knderen naar een gewone school n de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopledng en meedoen n de samenlevng. Knderen de het echt nodg hebben kunnen, net als nu, naar het specaal onderwjs. Dat bljft. Wat verandert er? Scholen krjgen zorgplcht. Dat betekent dat scholen elk knd een passende onderwjsplek moeten beden. Of op de school waar u uw knd aanmeldt, p y schoolvakantes adressen 15

16 eventueel met extra ondersteunng, of op een andere school n het reguler of specaal onderwjs. Ouders worden her nauw bj betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ngewkkelde ndcateprocedure te doorlopen en zjn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteunng de knderen nodg hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganseerd en betaald. o Hoofdpunten Wet passend onderwjs v h School heeft zorgplcht Ouders melden hun knd aan bj de school de hun voorkeur heeft. Bnnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogeljk aanbod op de egen, een andere regulere of een specale school bnnen de rego regelen. De school heeft herbj een zorgplcht. De school regelt de extra ondersteunng n de klas of een plek op een andere school of de plaatsng n het specaal onderwjs. Ouders hoeven dus net meer zelf een ngewkkelde ndcateprocedure te doorlopen. De landeljke ndcatesystematek s afgeschaft. Het accent verschuft van het medsch labelen van knderen, naar wat zj daadwerkeljk nodg hebben om onderwjs te kunnen volgen. De onderwjsbehoefte s vanaf nu het utgangspunt. Scholen stellen een schoolondersteunngsprofel op. Hern geven zj aan welke onderwjsondersteunng ze aan leerlngen kunnen beden. Leraren scholen zch verder n het omgaan met verschllende soorten leerlngen n de klas. Herdoor kunnen leerlngen zo veel mogeljk extra ondersteunng n de klas krjgen, n plaats van daarbuten. 4 m x 0 schoolvakantes adressen 16 d

17 Samenwerken noodzakeljk Kan de school waar de leerlng s aangemeld net zelf n de benodgde onderwjsondersteunng voorzen, dan s het de verantwoordeljkhed van de school om (bnnen het samenwerkngsverband) een school te vnden de wel een passend aanbod kan doen. Is het net haalbaar om de leerlng bnnen het reguler onderwjs te plaatsen, dan kan een aanbod op het specaal onderwjs worden gedaan. De samenwerkngsverbanden Passend Onderwjs zjn verantwoordeljk voor de toekennng en bekostgng van lchte en zware ondersteunng aan knderen met een extra onderwjsbehoefte. Samenwerkngsverbanden hebben een egen budget voor extra ondersteunng. Betalen en bepalen van onderwjsondersteunng komt hermee n één hand. De keuze, om leerlngen n het specaal onderwjs te plaatsen, bljft bestaan. Samenwerkngsverbanden stellen een ondersteunngsplan op waarn zj onder meer aangeven welk nveau van bassondersteunng zj beden, hoe zj met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteunngsvoorzenngen hebben gecreëerd, hoe de beschkbare mddelen worden verdeeld, op welke wjze verwjzng naar het specaal onderwjs plaatsvndt en hoe zj ouders nformeren. Samenwerkngsverbanden kunnen aan scholen extra ondersteunng n de klas toekennen voor leerlngen met een extra ondersteunngsbehoefte. Er s dus meer rumte voor maatwerk. Ouders en leraren hebben va de ondersteunngsplanraad nstemmngsrecht op het beled en de verdelng van het budget van het samenwerkngsverband. Passend Onderwjs op Sunte Werfert Op grond van bovengenoemd utgangspunten zal over elke leerlng de aangemeld wordt op Sunte Werfert en waarvan bj aanmeldng dudeljk s dat er van de school een extra zorgnvesterng gevraagd wordt, een beslut genomen moeten worden. Hervoor heeft de school een procedure opgesteld de op hoofdljnen bestaat ut: een orënterend gesprek met de ouders; daarna volgt schrfteljke aanmeldng de school beoordeelt of er- eventueel- sprake s van een onderwjsondersteunngsvraag (nformateplcht ouders) Beslssng over toelaatbaarhed (overleg met ouders); kan er op dat moment geen beslssng worden genomen dan volgt verplchte tjdeljke plaatsng Geen toelatng: De school heeft zes tot ten weken de tjd om de toelatng te bevestgen. Als de school de gevraagde extra ondersteunng net kan beden, komt zj bnnen de genoemde zes tot ten weken met een voorstel van een andere regulere/specale school de wel een passend programma kan beden. Dt gaat n nauw overleg met de ouders. Om te weten welke extra ondersteunng een school kan beden, stelt edere school een schoolondersteunngsprofel (SOP) op. Bj extra ondersteunng: er wordt voor het knd een ontwkkelngsperspectef opgesteld Bassscholen hebben een wetteljke opdracht om gedfferenteerd onderwjs te geven en om n te spelen op de behoeften van zorgleerlngen. Maar de aard en zwaarte van de handcap en de feteljke omstandgheden maken het mogeljk net te voldoen aan een plaatsngsverzoek van de ouders. x b u 5 Voor meer nfo: Ga naar de webste Ouders kunnen nadat het beslut n een gesprek s toegelcht, eventueel bezwaar aantekenen bj het bevoegd gezag. pschoolvakantes adressen 17

18 r 3w Interne Rapportage Van edere leerlng wordt door de jaren heen een nterne rapportage bjgehouden. Daarn worden allerle gegevens opgenomen over bjvoorbeeld de geznsstuate, het gedrag van de leerlng, toets en rapportgegevens van de verschllende leerjaren en eventuele specale onderzoeksresultaten. De nterne rapportage s n de eerste plaats bestemd voor de leerkrachten. Ouders kunnen nzage krjgen, op voorwaarde dat de groepsleerkracht daarbj aanwezg s en de gegevens op school bljven. s 7 f 5.6 Externe Rapportage Als leerkracht wllen wj u graag op de hoogte houden van de vorderngen van uw knd. Dt gebeurt zowel mondelng als schrfteljk n de vorm van een rapport. Voor groep 1 tot en met 8 wordt u dre keer per jaar utgenodgd voor een zogenaamd 10-mnuten-gesprek. U ontvangt hervoor een utnodgng. Wlt u tussentjds nformate, dus buten de rapporten om, dan kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht. 8 d p l bschoolvakantes 5.4 Toetsng Er bestaan verschllen tussen knderen wat betreft lezen, taal en rekenen. Met behulp van toetsen en het leerlngvolgsysteem kunnen we verschllen ontdekken. De kunnen vervolgens voor de groepsleerkracht aanledng zjn om meer hulp op maat aan te beden. Er zjn toetsen de horen bj de lesmethodes en algemene, landeljke toetsen. De landeljke toetsen meten de resultaten los van de egen leermethode. Met deze toetsen, voor de knderen van de groepen 2 t/m 8, kan de school de resultaten van het onderwjs vergeljken met de resultaten van andere scholen. In groep 8 wordt de endtoets bassonderwjs van het CITO (Centraal nsttuut voor Toetsontwkkelng) afgenomen. 5.7 Hoe wj omgaan met knderen de extra zorg nodg hebben Wj doen als team ons uterste best elk knd de zorg te geven de het nodg heeft. Dt geldt met name voor de knderen de extra zorg nodg hebben. We helpen door: oefenstof op maat, extra utleg en hulp. Inden gewenst overlegt de leerkracht met de Intern Begeleder (IB-er). Samen bespreken ze hoe we verder gaan; een observate of onderzoek door de IB-er; een groepsbesprekng. De leerkracht bespreekt de leerlngen met de adressen 18

19 3 j I.B-er. Aan de orde komen zaken op het cogntef gebed, gedrag en socaal emotonele ontwkkelng; een zorgvergaderng: op deze bjeenkomsten worden algemeen voorkomende problemen besproken. We maken hervoor regelmatg gebruk van deskundgen buten de school; het opstellen van een groepsplan/handelngsplan, waarbj de nzet van extra materaal of extra hulp van de leerkracht beschreven wordt; verder onderzoek te doen. Inden de resultaten achterbljven bj de verwachtngen wordt de IB-er ngeschakeld. De kan het knd observeren of overleg plegen met een medewerker van de Onderwjsbegeledngsdenst. 5.8 Leesproblemen en dyslexe Om leesproblemen bj leerlngen vroegtjdg te onderkennen en effectef aan te pakken hebben wj een protocol opgesteld voor de leerlngen van groep 1 tot en met 4. Dt houdt n dat we problemen n een vroeg stadum sgnaleren en snel en doelgercht kunnen aanpakken. Het sgnaleren n groep 1 tot en met 4 gebeurt door observate en vastleggen van gegevens de te maken hebben met de begnnende geletterdhed, het aanvankeljk lezen, het voortgezet technsch lezen en spellng. Daarnaast worden de leerlngen van groep 2 tot en met 4 regelmatg getoetst op vaardgheden de bj de onderdelen horen. Het doelgercht aanpakken betekent dat problemen de zjn gesgnaleerd, snel en met de juste methodeken worden aangepakt. Deze aanpak vndt u terug n de groepsplannen. 5.9 Pestgedrag Knderen moeten zch n hun bassschoolperode bj ons op school velg voelen, zodat zj zch optmaal kunnen ontwkkelen. Door regels en afspraken zchtbaar te maken n een pestprotocol kunnen knderen en volwassenen elkaar, als er zch ongewenste stuates voordoen, herop aanspreken. Dt geldt ook voor het gebruk van multmeda. Door elkaar te steunen en wederzjds respect te tonen, stellen we alle knderen n de gelegenhed om met plezer naar school te gaan. Schoolregels en pestprotocol staan op de webste. Wj refereren n deze aan punt 2.1 Identtet. Hern leest u dat wj als school de normen en waarden de wj nastreven, over wllen dragen aan de knderen en deze tevens onderdeel laten zjn van ons dageljks handelen. Wj hanteren op school vjf bassregels: je doet een ander geen pjn, ook net met woorden (respect hebben voor de ander); je vraagt een ander of je mee kunt doen en accepteert het antwoord (vrendeljk zjn naar elkaar); je rumt op wat je gebrukt hebt en maakt het schoon als dat nodg s (zorg dragen voor alle materalen); je laat alles heel (je verbonden voelen met je omgevng); je werkt n alle rumtes zo stl en rustg mogeljk, buten kun je rennen en schreeuwen g d t n Ook voor de groepen 5 tot en met 8 hebben we een protocol voor het sgnaleren en handelen bj leerlngen met leesproblemen, zodat we ook her effectef en doelgercht kunnen werken. schoolvakantes adressen 19

20 We werken veel rondom de socaal-emotonele ontwkkelng (ze ). In de groepen 1 en 2 wordt daarbj gebruk gemaakt van de methode Meer om het ljf. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gebruk gemaakt van de methode Leefstjl. Ook gebruken we materalen van onder andere Jeugdgezondhedszorg en Bureau HALT. j 3 Het voorbeeld dat de leerkrachten geven (en thus de ouders) s van groot belang. Er wordt mnder gepest n een klmaat waar dudeljkhed heerst over de omgang met elkaar, waar verschllen worden aanvaard en waar ruzes net met geweld worden opgelost maar utgesproken. Agressef gedrag van ouders en leerlngen wordt op onze school net geaccepteerd. Leerkrachten nemen dudeljk stellng tegen dergeljk gedrag Zeke knderen Als een leerlng zek s, meldt u dt drect bj de school. Kan de leerlng langere tjd net naar school n komen, dan bespreken we samen met de ouders of verzorgers hoe we het onderwjs, rekenng houdend met de zeke, kunnen voortzetten. Herbj maken we gebruk van de deskundghed van een consulent onderwjsondersteunng zeke leerlngen. Het s onze wetteljke plcht om voor elke leerlng, ook als hj zek s, te zorgen voor goed onderwjs. Daarnaast vnden wj het mnstens zo belangrjk, dat de leerlng n deze stuate contact bljft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerlng moet weten en ervaren dat hj ook dan meetelt en erbj hoort. Het contnueren van het onderwjs, aangepast aan de problematek, s belangrjk om leerachterstanden zoveel mogeljk te voorkomen en socale contacten n stand te houden. Wanneer u meer wlt weten over onderwjs aan zeke leerlngen, dan kunt u nformate vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u nformate vnden op de webstes van Marant (onderwjsbegeledngsdenst) en Zezon (landeljk netwerk Zek Zjn en Onderwjs), Begeledng naar het voortgezet onderwjs Wj nformeren ouders van knderen n groep 8 n de loop van het schooljaar over het onderwjs na de bassschool. In januar houdt de leerkracht met alle ouders ndvdueel een schoolkeuzegesprek. De leerkracht brengt dan aan de ouders adves ut over het meest geschkte type onderwjs voor hun knd na de bassschool. Het schooladves dat de school de ouders meegeeft, s gebaseerd op de kenns en de ervarng de gedurende 8 jaar met het knd zjn opgedaan. Tevens geeft de leerkracht van groep 8 aan dat alleen n utzonderljke gevallen de resultaten van de endtoets een rol van betekens spelen. Er wordt nformate verstrekt over open dagen van de scholen voor voortgezet onderwjs. De school voor voortgezet onderwjs beslst over de toelatng. In de meeste gevallen neemt deze het schooladves over. s5 schoolvakantes adressen 20

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2016-2017 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van

Dit is de digitale schoolgids van 2016 ntegraal kndcentrum 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC De Abacus ntegraal kndcentrum IKC De Abacus IKC gds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf ntegraal kndcentrum Herbj presenteren

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert Sunte Werfert schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Waarom een schoolgds? De bassschooltjd vormt een belangrjk

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

de Haafakkers schoolgids

de Haafakkers schoolgids 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool de Haafakkers de Haafakkers schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Dt s de schoolgds van het schooljaar 2016-2017. In deze gds

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2016-2017 IKC het Sterrenbos Knderopvang 2 4 jargen Onderwjs Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie