Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo krijg je wél grip op IT-investeringen"

Transcriptie

1 T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of T-densten) de zjn vastgelegd n het applcateportfolo? Voor de meeste T-organsates s dat een onmogeljke opgave. Een ntegrale aanpak s nodg voor betere T-nvesterngen. Rob kershoek nformate / november 03 0 Projectportfolomanagement (PPM) zorgt voor de besturng van projecten bnnen de T-organsate. Projectportfolomanagement verdeelt het spaarzame T-budget over de dverse ntateven en bepaalt daarmee waaraan wel en net het geld wordt utgegeven. pplcateportfolomanagement (PM) beheert het portfolo van applcates waarn s geïnvesteerd en bepaalt de rchtng waarn het portfolo zch moet ontwkkelen. Projectportfolomanagement s bj de meeste organsates engszns ngevoerd, maar applcate portfolomanagement staat nog n de knderschoenen. Helaas kan projectportfolomanagement net goed functoneren zonder applcateportfolomanagement. Juste dngen nvesteren n de juste dngen, daar gaat het om. Hoewel projectportfolomanagement bj de meeste T-organsates geïmplementeerd s, kunnen ze nog steeds geen goede sturng geven aan de benodgde T-nvesterngen. nvesterngen n neuwe of bestaande applcates of densten moeten ze zorgvuldg afwegen. Dt verest de juste nformate om tot een gedegen beslssng te komen. Helaas s deze nformate n veel organsates net voorhanden. Transparante n de resultaten en performance van projecten en de daarbj opgeleverde applcates s ver te zoeken. Bovenden hebben de organsates weng nzcht n lopende projecten en de mpact op het bestaande T-landschap. Het s ondudeljk n hoeverre het hudge applcateportfolo nog voldoende functoneert en waar ngegrepen moet worden. Projecten laten te lang op zch wachten en zelfs het afhandelen van klene wjzgngsverzoeken kan maanden duren. De communcate met klanten en stakeholders over de voortgang van veranderngen en projecten verloopt moezaam. Rapportages om gedegen beslssngen te nemen over nvesterngen en projecten zjn net voorhanden. Deze organsates praten over T-trends zoals moblty, brng your own devce (BYOD), consumeraton, bg data en cloudcomputng, maar zjn net n staat de lnk te leggen naar wat deze trends betekenen voor de T-denstverlenng en toegevoegde waarde van het bedrjf. Ook ontbreekt er een dudeljke vse en rchtng waar de totale T-voorzenng naar toe moet bewegen. Opvallend s dat er steeds neuwe applcates worden utgerold zonder dat oude systemen worden utgeschakeld. Ondertussen bljven deze organsates maar nvesteren n T-densten waardoor het landschap steeds complexer s geworden en de operatonele kosten egenljk zouden

2 Samenvattng Een ntegrale aanpak s nodg voor betere T-nvesterngen. Zonder enterprsearchtecture en applcateportfolomanagement kun je geen rchtng geven aan de T-organsate. lle nvesterngen en projecten moeten drect gerelateerd worden aan één of meerdere densten of applcates ut het portfolo. En een project moet dus geen budget krjgen als de applcate nog net n het T-portfolo s opgenomen. moeten stjgen. Het wordt daarbj steeds lastger om neuwe systemen te ntegreren n het steeds complexere wordende T-nfrastructuur. Door het krappe T-budget wordt onderhoud utgesteld en ontstaan er bevelgngsrsco s door verouderde of net meer ondersteunde technologeën. Het mag dan ook geen verrassng zjn dat de busness steeds meer n twjfel trekt of het T-budget nog wel op de juste maner wordt ngezet. Concluse: er s ets ms met de hudge aanpak van T-portfolomanagement. ctvteten Waarom scheten hudge projectportfolomanagementsystemen te kort? Om meer grp te krjgen op T-nvesterngen en projecten hebben vrjwel alle organsates een projectportfolo- of projectmanagementsysteem geïmplementeerd. Hern denen alle programma s en projecten boven een bepaald nvesterngsbedrag te worden opgenomen, zodat budget kan worden toegekend. n veel gevallen wordt dt systeem ook gebrukt voor tjdregstrate om de tjdbestedng van medewerkers te kunnen volgen. Projectportfolomanagement zou een ntegrale besturng van de projectenportefeulle moeten beden waarbj stratege, rsco, kosten en toegevoegde waarde onder controle zjn. lthans, dat s de theore. De bass van projectportfolomanagement wordt gevormd door onder andere de volgende actvteten: Verzamelen en beoordelen van alle nvesterngsverzoeken en projectvoorstellen Opstellen van een busness case (afgestemd op bedrjfsdoelstellngen) tvoeren van een mpactassessment en rscoanalyse Prorteren en selecteren van de juste nvesterngen Toekennen en bewaken van budget Managen van de programma s en projecten (kosten, rsco s, plannng, enzovoort) Meten en terugkoppelen of doelstellngen zjn behaald (op bass van de orgnele busnesscase). Het projectportfolomanagementsysteem wordt gebrukt om projecten op te starten, de busnesscase te evalueren, budget toe te wjzen, formele goedkeurng te krjgen bj het afronden van projectfases en de voortgang van projecten te bewaken. n de praktjk komen hudge projectportfolomanagementsystemen net veel verder dan het»helaas kan PPM net goed functoneren zonder PM«bjhouden van een ljst met projecten, het bewaken van het budget (met veel kunst en vlegwerk) en het globaal volgen van de projectvoortgang. De daadwerkeljke besturng en beslutvormng vnden veelal buten het systeem plaats. Het projectplan wordt nog steeds gemanaged met spreadsheets en e-mal s het prmare communcatemechansme om betrokkenen te nformeren over de voortgang. Het projectportfolomanagementsysteem bedt nauweljks ondersteunng om de juste beslssngen te nemen, zoals het dentfceren en prorteren van de juste projecten, het utvoeren van een rscoanalyse of het tjdg stopzetten van projecten. Daarnaast zjn er veel projecten de net eens n projectportfolomanagement worden vastgelegd vanwege de overhead de daarmee gemoed s. Enkele andere symptomen van de hudge problemen met de nrchtng van T-porfolomanagement: nformate / november 03

3 nformate / november 03 Koppel E, PM en PPM Een volledg andere benaderng van projectportfolomanagement s noodzakeljk om meer grp te krjgen op T-nvesterngen en projec- T-servcemanagement Onverwachte projecten de moeten worden opgestart om urgente problemen op te lossen, zoals het vervangen van verouderde technologeën of herstellen van bevelgngsrsco s. nvesteren n neuwe applcates terwjl oude systemen bljven draaen (er komt steeds meer bj en er wordt maar weng utgeschakeld) Ontbreken van een gedegen overzcht van applcates en daarbj geplande of lopende projecten Ondudeljkhed over de performance, kosten, rsco s en waarde van applcates voor het bedrjf Ontbreken van applcateroadmaps en met de busness afgestemde toekomstplannen (voor ndvduele applcates en het gehele portfolo) Te veel applcates de overlappend zjn en een vergeljkbare functonaltet leveren (mogeljkheden van applcateratonalsate worden net benut)»waarom scheten hudge PPM-systemen te kort?«te weng geld voor verneuwng (een groot deel van T-budget zt n het onderhouden van bestaande systemen) Moezame dscusse over het prorteren van nvesterngen en projecten (door het ontbreken van gemeenschappeljke vse en rchtng) Ontbreken van gefundeerde busnesscases (voor projecten) waarbj onrealstsche verwachtngen ten aanzen van projecten worden geschetst Er gaat nog veel T-budget verloren aan applcates de egenljk al utgefaseerd hadden moeten worden Meerdere vergeljkbare of overlappende ntateven en projecten (het wel wordt op verschllende plekken utgevonden). ten. Tot nu toe staat bj portfolomanagement het project centraal: een projectaanvraag komt bnnen, wordt beoordeeld, krjgt budget en wordt utgevoerd. Maar projecten hebben slechts een korte levensduur. tendeljk draat het om de applcate de door het project wordt opgeleverd (of aangepast) en hoe goed deze applcate de verwachtngen kan waarmaken. Het project ljkt geslaagd en men drnkt een borrel, maar of de applcate n staat s om de verwachte doelstellngen te realseren gedurende de gehele levensduur? Dat bljft ondudeljk. Bj de neuwe aanpak worden projecten afgeled ut de overeengekomen roadmaps de door applcateportfolomanagement n samenspraak met de busness zjn opgesteld, dt n combnate met de doelarchtectuur gedefneerd door enterprsearchtecture. Je moet je dus net afvragen nvesteer k n de juste projecten? maar nvesteert de organsate n de juste applcates en T-densten? Dt zjn voorbeelden van andere vragen de beantwoord moeten kunnen worden om rchtng te geven aan T-nvesterngen: Welke mogeljkheden zjn er voor applcateratonalsate of sanerng? Hoe kunnen we de complextet van het T-landschap verlagen? n hoeverre voldoen de hudge applcates en T-nfrastructuur aan de bedrjfsdoelstellngen en -plannen? En n welke capabltes moeten we nvesteren? Wat zjn de prorteten voor de komende perode en jaren? n welke applcates zouden we egenljk net meer moeten nvesteren? Welke applcates hebben aanpassngen nodg om aan de SL/performance-esen te voldoen? Wat s de mpact van neuwe technologeën en ontwkkelngen op het hudge T-portfolo? Hoe en wanneer moet de T-organsate herop nspelen? Wat voor neuwe toepassngen of technologeën zjn er nodg om de toekomstge doelstellngen waar te maken? Welke applcates kunnen vervangen of utgefaseerd worden? Welke rsco s of problemen zjn er n de T-nfrastructuur de echt moeten worden opgelost? Welke technologeën zjn bnnenkort end of lfe en welke applcates moeten dus worden gemgreerd? T-portfolomanagement moet de applcates en T-densten als assets beschouwen van de organsate waarn s geïnvesteerd en de veel kosten om ze langdurg draaend te houden. Voortdurend moet je overwegen wat er met deze

4 Enterprse rchtecture (E) volgen van ontwkkelngen en trends opstellen doelarchtectuur vaststellen van standaarden meten, evalueren en terugkoppelen van busness benefts nvestment & Project Portfolo Management (PPM) verzamelen van alle plannen / aanvragen opstellen busnesscase / busness benefts prorteren van nvesterngen ntëren en utvoeren van projecten montoren van programma s en projecten Servce / pplcaton Portfolo (SPM of PM) managen van densten- en applcateportfolo utvoeren van assessments opstellen T-roadmaps ntëren nvesterngsvoorstellen Fguur. Contnue verbetercyclus met enterprsearchtecture, applcateportfolomanagement en projectportfolomanagement assets dent te gebeuren, zoals het aanpassen, tjdg utzetten, upgraden of vervangen. Het s van belang om een contnue verbetercyclus n te rchten met enterprsearchtecture, applcateportfolomanagement en projectportfolomanagement zoals weergegeven n fguur. Een aantal utdagngen bnnen deze cyclus lcht k verder n dt artkel toe.»nvesteert de organsate n de juste applcates en T-densten?«tdagng : vaststellen T-standaarden en doelarchtectuur De eerste utdagng s dat er egenljk geen geaccordeerde blauwdruk bestaat voor het toekomstge T-landschap. Enterprsearchtecture (E) moet deze doelarchtectuur opstellen, waarn dan ook de technologestandaarden zjn opgenomen. Deze archtectuur kjkt naar de totale nformatevoorzenng met daarn alle applcates, technologeën en benodgde ntegrates daartussen. De applcates worden gerelateerd aan de bedrjfsprocessen en gekoppeld aan capabltes de door applcates worden geleverd. Ook wordt de structuur en toekomstvse gevormd van hoe de T-nfrastructuur zch de komende jaren gaat ontwkkelen. Enterprsearchtecture kan het beste n combnate met het applcateportfolo worden ngercht. E en PM gaan daarbj hand n hand om de hudge en de gewenste stuate vorm te geven. tdagng : n kaart brengen van servce- en applcateportfolo De tweede utdagng s dat het totaaloverzcht van applcates (en T-densten) ontbreekt. De bass voor het managen van T-nvesterngen en -projecten wordt tenslotte gevormd door de applcates en T-densten (ook wel servceportfolo genoemd). Je moet een centrale admnstrate nrchten met alle bedrjfsapplcates en daarbj gebrukte technologeën zoals SP CRM, Wndows 008, Oracle, enzovoort. Dt portfolo vormt het DN van elke T-organsate. Het klnkt eenvoudg, maar n de praktjk s dt een flnke klus. Elke admnstrate bnnen het T-bedrjf moet her nameljk mee gekoppeld worden. Het s essenteel dat het portfolo met densten en applcates door alle T-admnstrates heen bekend s. Denk aan de CMDB, projectportfolomanagementsysteem (PPM), T-servcemanagementsysteem (TSM) en het 3 nformate / november 03

5 nformate / november 03 T-servcemanagement ERP-systeem voor de fnancële admnstrate. lles wat de T-organsate onderneemt of doet, moet gerelateerd zjn aan een denst of applcate ut het portfolo. Om betere sturng te kunnen geven aan nvesterngen en projecten moet je deze dscplnes ntegreren. De applcate of T-denst komt hern centraal te staan, zoals weergegeven n fguur. PM moet bjvoorbeeld gekoppeld worden met de CMDB om de actuele status en gebrukte technologeën nzchteljk te krjgen. Dt zjn de belangrjkste actvteten van applcateportfolomanagement: nventarseren van applcates en gebrukte technologeën tvoeren van perodeke assessments van applcates n termen als kosten, capabltes, performance, rsco s en toegevoegde waarde Opstellen van een roadmap (en verbeterplannen) en daarbj behorende releaseplannen ntëren van projecten (op bass van de roadmap). pplcateportfolomanagement vertaalt de bedrjfsstratege en doelstellngen n een concrete T-stratege en de daarbj behorende T-plannen. De applcateroadmap s daarbj een van de belangrjkste hulpmddelen. tdagng 3: opstellen van T-roadmaps om rchtng te geven aan T-nvesterngen n de meeste gevallen ontbreken dudeljke plannen voor een gehele portfolo en de ndvduele applcates. Hervoor s een assessment noodzakeljk van de dverse applcates n het portfolo. Dt zjn de belangrjke te beantwoorden vragen: s de functonaltet van de applcate nog nodg (ook wel capabltes genoemd)? Of zjn er andere systemen de het kunnen overnemen? Hoe goed ondersteunt het systeem de bedrjfsprocessen en benodgde functonaltet? s de software of nfrastructuur waarop de applcate s gebaseerd nog up-to-date (en hoe lang wordt deze nog ondersteund door de leverancer)? Welke applcates lopen rsco s als gevolg van verouderde technologeën? Wat s de verwachte end of lfe van de applcate? Welke applcates zouden vervangen of utgeschakeld kunnen worden? Welke applcates leveren te weng waarde ten opzchte van de operatonele kosten? Welke structurele problemen of fouten moeten worden opgelost? Kunnen er applcates gemgreerd worden naar goedkopere hostngplatformen? Welke applcates sluten net goed aan bj de behoefte van de busness ( capablty gap )? Welke applcates halen de afgesproken SL-doelstellngen net (zoals beschkbaarhed of performance)? Welke applcates voldoen net aan de opgestelde T-standaarden? Wat s de mpact van neuwe projecten op de baselnekosten (voor onderhoud en beheer)? Op bass van deze assessment moet je bepalen wat er met de applcate moet gebeuren. Kunnen we de applcate utzetten of vervangen? Wllen we nog wel nvesteren n deze applcate? Wat kunnen we doen om de levensduur van een applcate te verlengen? Moeten we de onderlggende T-nfrastructuur upgraden of accepteren we het rsco? Daarnaast moet gekeken worden of er bedrjfsbehoeften zjn de net goed ngevuld worden, waarvoor dus aanpassngen of neuwe toepassngen noodzakeljk zjn. Voordat je met neuwe ntateven aan de slag gaat, moet je eerst de mogeljkheden tot ratonalsate en complextetsreducte onderzoeken. Je moet actef sturen op het tjdg utschakelen of vervangen van applcates. Het prncpe moet zjn dat er geen neuwe applcates meer worden geïntroduceerd zonder dat er oude systemen worden utgeschakeld. tdagng 4: demand management Vandaag de dag worden deeën, voorstellen, verbeterplannen, wjzgngsverzoeken en projectaanvragen op verschllende maneren bnnen de T-organsate vastgelegd. Meestal komen deze verzoeken bnnen va e-mal of worden plannen gemaakt n dverse documenten en spreadsheets. Er s egenljk geen overzcht van alle aanvragen en wjzgngsverzoeken de mogeljk tot een nvesterng leden. Bovenden ontbreekt het nzcht n de lopende ntateven en projecten. Dat maakt het nog lastger om goede keuzes te 4

6 Enterprse rchtecture (E) nvestment & Project Portfolo Management (PPM) Confguraton Management Database (CMDB) T Servce Management System (TSM) servce catalogue bedrjfsproces / busness-servces servce requests / ncdents datamodel problems capabltes demands / opportuntes changes / releases T-archtectuur busnesscase / benefts softwarelcentes avalablty & performance T-standaarden projecten / nvesterngen hardware / software securty rsks technology portfolo projectplan SL / contracten servce revews Servce / pplcaton Portfolo (SPM of PM) T-stratege & -doelstellngen T-densten / applcates release polces servce mprovement plan T-roadmap Fguur. De applcate of T-denst komt centraal te staan maken en om dverse aanvragen ten opzchte van elkaar af te wegen. Met als gevolg dat op verschllende plekken vergeljkbare ntateven worden ontplood of projecten worden opgestart de gedoemd zjn te mslukken. Er moet gewerkt worden aan een centrale demandportal waarn alle verzoeken en voorstellen voor T kunnen worden opgenomen. Vervolgens kunnen alle verzoeken op een standaard maner worden geclassfceerd en drect worden gekoppeld aan een bestaande of neuw geplande applcate ut het portfolo. Denk herbj aan ntateven voor het: Ontwkkelen van neuwe applcates, densten of T-nfrastructuur Vervangen van bestaande applcates (applcateratonalsate) anpassen of verneuwen van applcates (op bass van wjzgngsverzoeken voor neuwe functonaltet of verstellen van fouten) tbreden van capactet (om performance en beschkbaarhed te verbeteren) tzetten van bestaande applcates ( decommsson of applcatesanerng) Mgreren of upgraden van de technsche nfrastructuur zoals upgrade naar neuwe verses van»het s van belang om een contnue verbetercyclus n te rchten«wndows of Oracle ( technology refresh ) of naar cloudomgevngen. Elk verzoek en elke aanvraag moet gekoppeld worden aan een of meerdere applcates en densten ut het PM-systeem. Daardoor s het mogeljk om alle ntateven te scoren en te toetsen op bass van de lfecycle-status en roadmap van de betrokken applcate. nformate over de applcate wordt dan gebrukt bj het utvoeren van de mpactassessment en bj het bepalen van de prortet, om zo het T-budget zo optmaal mogeljk n te zetten. Herdoor voorkom je bjvoorbeeld dat er nog geïnvesteerd wordt n toepassngen de al voor utfaserng zjn aangemerkt. Concluse Het s vrj eenvoudg te toetsen of een organsate echt grp heeft op zjn T-nvesterngen en daarbj nformate / november 03

7 lopende projecten. Probeer maar eens met één druk op de knop een overzcht te genereren van alle T-projecten met de daarbj betrokken applcates (of T-densten) zoals de zjn vastgelegd n het applcateportfolo of CMDB (zoals n fguur 3 s weergegeven). Helaas s dt voor de meeste T-organsates nog een onmogeljke opgave. Een ntegrale aanpak s nodg om tot een betere bestedng van T-nvesterngen te komen. T-portfolomanagement s egenljk een soort hub waarn essentële nformate voor het plannen van T bj elkaar komt. Zo ontstaat nzcht n de performance, kosten, rsco s en toegevoegde waarde van de hudge applcates n het portfolo en de benodgde nvesterngen om de toekomstge plannen en doelstellngen te realseren. Zonder enterprsearchtecture en applcateport- T-servcemanagement folomanagement kun je geen rchtng geven aan de T-organsate. T-nvesterngen moeten worden afgeled ut de doelarchtectuur en roadmaps opgesteld door portfolomanagement, net door perodek of ad-hoc projectaanvragen te verzamelen en beoordelen. Het utgangspunt moet zjn dat er geen neuwe nvesterngen meer worden goedgekeurd zonder dat de plannen zjn getoetst aan de applcateroadmap en doelarchtectuur. lle nvesterngen en projecten moeten drect gerelateerd kunnen worden aan één of meerdere densten of applcates ut het portfolo. Een project moet dus geen budget meer kunnen krjgen als de applcate nog net n het T-portfolo s opgenomen. r. Rob kershoek s T-managementarchtect bj Logcals. E-mal: # pplcates applcate 6 applcate applcate 0 applcate applcate 4 applcate 6 applcate 30 applcate 7 applcate applcate 9 applcate 3 applcate 8 applcate applcate applcate 6 applcate applcate applcate 3.. # Projecten project 8 9 N V project 3 8 project 34 project 9 project 3 N project 8 project 4 nformate / november 03 6 project.. nalyseren mpact van applcates op project, rsco s, afhankeljkheden,. Fguur 3. Overzcht van alle T-projecten en de betrokken applcates legenda: N = Neuw = anpassen = nterface = tzetten V = Vervangen N

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 3 Leerkern 4 1 Wat s model-drven development? 4 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 4 1.2 Systeemgenerate 4 1.3 Informate, presentate

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

KLANTPRESTATIES IKEA LEVERT BESTE DUTCH CUSTOMER PERFORMANCE INDEX 2011 44 / FEBRUARI/TIJDSCHRIFT VOOR MARKETING / ONDERZOEK

KLANTPRESTATIES IKEA LEVERT BESTE DUTCH CUSTOMER PERFORMANCE INDEX 2011 44 / FEBRUARI/TIJDSCHRIFT VOOR MARKETING / ONDERZOEK 44 / FEBRUAR/TJDSCHRFT VOOR MARKETNG / ONDERZOEK DUTCH CUSTOMER PERFORMANCE NDEX 2011 KEA LEVERT BESTE KLANTPRESTATES Tekst Mamx S. Bügel, Peter C.Verhool, Tryntsje Hovng- Wesselus, Thorsten Wesel, Jelle

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie