Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be"

Transcriptie

1 Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

2 Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG KENMERKEN VAN EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING EEN BASISAANPAK... 3 NIVEAU 2. EXTRA ZORG HET GEVEN VAN EXTRA ZORG IN DE KLAS EEN KLASAANPAK DE SCHOOLORGANISATIE AFSTEMMEN OP ZORGBREED WERKEN DE ZORGCOÖRDINATOR NEEMT I.S.M. DE GOK-LEERKRACHT EN DE ZORGLEERKRACHT OP DE VOLGENDE DRIE NIVEAUS ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID HET FUNCTIONEREN VAN HET ZORGTEAM SITUEERT ZICH OP VERSCHILLENDE NIVEAUS DE INTERNE ZORG IN DE SCHOOL OMVAT DRIE DOMEINEN DIE ONDERLING SAMENHANGEN HET OPTIMAAL AANWENDEN VAN HET LESTIJDENPAKKET HET CREËREN VAN OVERLEGMOMENTEN HET NASCHOLINGSBELEID EXTRA ZORG: HET UITWERKEN VAN EEN LOKAAL ZORGBELEID SCHEMATISCH VOORGESTELD EXTRA ZORG: HET ONDERWIJSZORGCONTINUÜM _ VISIE LEERKRACHT EXTRA ZORG: HET ONDERWIJSZORGCONTINUÜM _ VISIE OUDERS NIVEAU 3. SPECIALE ZORG VAN ANALYSE NAAR HANDELEN HET UITVOEREN VAN HET HANDELINGSPLAN NIVEAU 4. BIJZONDERE ZORG VOOR LEERLINGEN MET STOORNISSEN LEERMOEILIJKHEDEN, LEERSTOORNISSEN EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EEN JUISTE DIAGNOSE STOORNISSEN NIVEAU 5. DE SCHOOLOVERSTIJGENDE ZORG BUITENSCHOOLSE HULP BUITENGEWOON ONDERWIJS DE OUDERS ALS PARTNER.. VERTREKKEN VANUIT EEN VERTROUWENSRELATIE INFORMATIEAVONDEN INFORMELE GESPREKKEN FORMELE GESPREKKEN: SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE: Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

3 Pagna 2 van 37 nveau 1. Algemene zorg Zorgbreed werken Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg de edere leerkracht besteedt om met kwaltetsonderwjs optmale ontwkkelngskansen te beden aan alle leerlngen. Bj het utbouwen van kwaltetsonderwjs staat prevente centraal. Voorkomen s ook her beter dan genezen! De leerkracht tracht zjn klas ut te bouwen tot EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING waarn elk knd ongeacht zjn leervermogen, zjn voorkenns, zjn socale stuate of afkomst, aan zjn trekken komt. Dat betekent dat elke leerkracht zcht probeert te krjgen op de ontwkkelng van zjn leerlngen om hen vervolgens gercht te helpen en te geven wat ze nodg hebben. De leerkracht probeert n te spelen op GEWONE ZORGVRAGEN, wetende dat knderen ontwkkelen volgens een egen tempo en egen rtme. Voor alle dudeljkhed worden de prncpes van een krachtge leeromgevng utgelegd. Het ddactsch organsatemodel dat daarop volgt, oogt msschen klassek, maar llustreert hoe de utgelegde prncpes kunnen bjdragen tot een verbeterde bassaanpak. Dt met als eng doel te voorkomen dat zo weng mogeljk leerlngen n de problemen komen Kenmerken van een krachtge leeromgevng BOUWEN OP WAT ER REEDS IS. Leerlngen komen net onbeschreven n leerstuates terecht. Elk nzcht groet vanut de reeds aanwezge voorkenns. De leerkracht houdt rekenng met de begnstuate, de voorkenns van knderen. Leren s cumulatef. Het komt erop aan neuwe nzchten n te passen n wat al gekend s. DE ZIN VAN HET LEREN SITUEREN IN EEN ZINVOLLE CONTEXT. De klas mag geen eland zjn. Knderen moeten ervaren dat leren znvol s. De leerkracht benut dan ook alle mogeljkheden om opdrachten aan levensechte stuates te verbnden zodat knderen het gevoel hebben het geleerde te gebruken n neuwe stuates. INTERACTIE EN COÖPERATIE. Leren s behalve een ndvduele aangelegenhed ook een socaal proces. Door egen ervarngen, redenerngen en gevoelens te verwoorden en te confronteren met de van andere knderen of van de leerkracht, leren knderen met en van elkaar. Mét een volgehouden begeledng van de klasttulars slagen ook jonge knderen ern om leerstrategeën en leernhouden aan elkaar door te geven of over egen denk- en leerprocessen te reflecteren. Bovenden bevordert het nteractef en coöperatef leren de geest van verbondenhed en respect voor elkaar. ZELFSTURING EN REFLECTIE BEVORDEREN Als leerkracht probeer je leerlngen te laten nadenken over hun egen leerutkomsten. Dat kan o.m. door leerlngen te confronteren met utdagende taken de hun probleemoplossend vermogen aanspreken. Het nadenken en communceren over de gevolgde weg en het goede of fouteve resultaat, leert knderen hndernssen overwnnen en utwegen zoeken voor de gestelde problemen. Het s dus belangrjk, ook bj traaglerende knderen, dat leerlngen explcet leren verwoorden waar ze vastlopen en Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

4 Pagna 3 van 37 wat ze net begrjpen. Als coach zal de leerkracht door het spel van vraag en antwoord feedback geven om het denkproces en het leren als dusdang bj te sturen. ZORG DRAGEN VOOR HET WELBEVINDEN Knderen zullen maar leren als zj zch n de klas goed en velg voelen. De emotonele betrokkenhed van knderen heeft een grote nvloed op het leerproces. De leerkracht staat open voor de egen deeën, de egen menngen, de egen gevoelswereld en het egen ontwkkelngstempo van zjn leerlngen. Op deze maner voedt hj bj zjn leerlngen het gevoel van compentente en geloof n egen kunnen. Dat ledt tot succeservarngen de motveren en utnodgen tot exploreren, leren en ontwkkelen Een bassaanpak De beschreven prncpes beden de leerkracht perspecteven om zjn bassaanpak te verbeteren. In eerste nstante zal hj de leerlng geruststellen. Fouten maken nodgt mmers ut tot leren. Een verzorgde nstructe schept helderhed en een flexbele klasorgansate laat toe het geleerde ndvdueel en nteractef te verwerken. De leerkracht observeert zjn leerlngen en stuurt bj om afhaken, demotvate, ontgoochelng en onbehagen te voorkomen. EEN VEILIG PEDAGOGISCH KLIMAAT Knderen zjn erg gevoelg voor de sfeer n de klas. Zj hebben nood aan een warme, velge en geborgen omgevng. Knderen en leerkrachten moeten zch goed voelen om optmaal te functoneren. Zch goed voelen betekent spontaan kunnen zjn, zch net afsluten maar open staan en zchzelf kunnen zjn, n een klasgroep waar je je thusvoelt en je verbonden voelt met je klasgenoten en leerkracht. Het komt er dus op aan een nteme, stabele en ondersteunende leeromgevng te creëren waarn alle leerlngen kunnen gedjen en zch wel -bevnden. GOEDE INSTRUCTIE: Een heldere, doorzchtge en korte nstructe s de bass van elk preventef handelen.tjdens het nstructemoment moeten de leerlngen n staat zjn de nhoud en de logsche samenhang te vatten. De leerkracht houdt oogcontact en gaat na of de leerlng zjn utleg goed volgt. Door het geven van onmddelljke feedback controleert de lesgever of de leerlng de lesnhoud begrjpt.de leerkracht brengt tjdens zjn nstructe een daloog op gang waarbj leerlngen voor problemen en stuates nteractef oplossngen weten te bedenken of aan te brengen. Hj neemt het denkwerk net ut handen, maar zet de leerlngen aan het denken. VERWERKING: Begelede noefenng Tjdens noefenmomenten probeert de leerlng de aangebrachte nhoud te vatten en aanslutng te vnden met datgene wat hj al kan. Zelfstandg utvoeren Knderen moeten kansen krjgen tot zelfstandge verwerkng om neuwe nzchten te laten aansluten bj de reeds verworven kenns. Na een eerste oefenfase werken de leerlngen aan een reeks opdrachten. De leerkracht evalueert een eerste maal de gestelde doelen. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

5 Pagna 4 van 37 EEN EERSTE SPONTANE SIGNALERING De klasttulars s de eerste om moeljkheden vast te stellen en ze te sgnaleren. Bj een eerste evaluate gaat het om eenvoudge globale ndrukken van de ontwkkelngsvorderngen of het gedrag van knderen. Nadat de klasttulars heeft vastgesteld dat het knd problemen heeft met rekenen, gaat hj het probleem verder onderzoeken. Hj noteert zjn eerste bevndngen n eenvoudge schema s. Functoneel en eenvoudg knderen volgen kan mmers ook. Praktjkervarng leert dat ngewkkelde, gedetalleerde observateschema s na verloop van tjd toch net meer worden gebrukt omdat het te veel werk vraagt om de ljsten voor alle knderen n te vullen. Opgelet, bj het herhaaldeljk voorkomen van bepaalde leer- of gedragsproblemen s het wel aangeraden om meer specfeke observateschema s te gebruken. DE KLASTITULARIS ALS EERSTELIJNSHULP De klasttulars gebrukt spontane sgnalerngsljstjes om eventuele msschen grotendeels toevallge moeljkheden vast te leggen. Hj gaat na hoe hj de problemen kan oplossen. Hj s mmers het best vertrouwd met de mogeljkheden van de leerlng. Hj maakt zch zorgen omdat bepaalde leerlngen bljkbaar zjn nstructe net begrepen hebben. Hj bedenkt nterventes HANTEREN VAN EEN FLEXIBELE KLASORGANISATIE Zorgbreed werken wl zeggen dat de leerkracht zoveel mogeljk leerlngen van een leerlnggroep n staat stelt de bassvaardgheden voor hun leeftjd n een zo groot mogeljke mate te verwerven. Voor de snelle leerlngen zal hj doorgroeactvteten voorzen. Ook zj moeten hun mogeljkheden maxmaal ontplooen. De leerkracht hanteert n de eersteljnsfase flexbele organsatevormen om zjn aanbod meer gercht af te stemmen op de ndvduele behoeften van zjn leerlngen. De eerste dfferentateronde heeft als doel de ontstane leerachterstand zo vlug mogeljk weg te werken. Dfferentëren hoeft net steeds spectacular te zjn. Eenvoudge ngrepen kunnen ook succesvol zjn. Denk bjvoorbeeld aan het volgende: De nstructetafel De leerkracht zorgt voor een tafel met enkele stoelen n de klas. De tafel bljft altjd vrj en staat op een strategsche plaats n de klas, zodat de leerkracht steeds het overzcht houdt over de ganse klas.tjdens een noefenmoment krjgen de leerlngen de een opdracht mnder vlug begrjpen, aan de nstructetafel extra utleg. Het volstaat soms om opneuw de redenerng te bespreken of wat langer te llustreren met materaal of bj de utvoerng van oefenngen meer tussenstapjes te voorzen.terwjl de leerkracht extra nstructe geeft, zjn de andere leerlngen znvol aan de slag. Homogene groepen = nveau- of vorderngsgroepen. Leerlngen van een geljk nveau krjgen een tweede (verlengde) nstructe. Het plaatsen van een leerlng n een bepaalde nveaugroep gebeurt op bass van een oordeel van de leerkracht na een vorderngsproef of een eerste spontane sgnalerng. Leerkrachten sprngen behoedzaam om met nveaugroepen omwlle van het mogeljk stgmatserend effect Heterogene groepen In een heterogene groep werken leerlngen van een verschllend nveau samen. De leerkracht zet toe en coacht het samenwerken. Hj moedgt de leerlngen aan problemen op hun egen nveau aan te pakken en te leren van nzchten en aanpak van anderen. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

6 Pagna 5 van 37 Taakgerchte dfferentate Zo bedt het werken met heterogene groepen mogeljkheden om taakgercht te dfferentëren. Leerlngen werken samen aan moeljke maar motverende taken. De leerlng s gemotveerd en betrokken omwlle van de herkenbaarhed en het beoogde endproduct van de taak. Het accent lgt net op de oefenfuncte, maar eerder op de leerfuncte van de opdracht. Wanneer de leerkracht vaststelt dat de leerlng de opdracht net zelfstandg kan verwerken, treedt hj remedërend op. Hj geeft bjkomende nformate of laat overbodge opdrachtgegevens weg. Hj speelt n op het voorstellngsvermogen van de leerlng of suggereert deelstappen. Kortom, hj maakt de opdracht toegankeljk zonder het beoogde doel van de opdracht aan te tasten. Merk op dat ook de snellere leerlngen als medator kunnen functoneren. Deze dfferentatevorm wordt vooral gebrukt om de taalvaardghed bj knderen te stmuleren.taakgerchte actvteten kunnen gemakkeljk als actvtet bnnen het hoekenwerk aangewend worden. Het denkproces langer ondersteunen met materaal. Het kan zjn dat de ene leerlng langer behoefte heeft aan de materële of schematsche ondersteunng van denkstappen dan de andere. Ontneem zeker deze leerlng de ondersteunng net. Ervarng leert dat leerlngen het gebruk van materaal of materaalschema s haast spontaan loslaten wanneer het gebruk ervan net langer relevant s. Dfferentëren naar tempo en hoeveelhed Tragere leerlngen krjgen voldoende tjd om opdrachten op hun egen tempo af te werken. De opdrachten worden voor deze leerlngen ook ngeperkt. Ze moeten slechts een deel van de taak afwerken. De nadruk lgt net op de kwanttet, maar wel op de kwaltet. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

7 Pagna 6 van 37 Zo bouw k aan een krachtge leeromgevng : Zo verzeker k mjn bassaanpak : Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

8 Pagna 7 van 37 nveau 2. extra zorg Naar zorgverbredng n de klas en n de school.. Zorgbreedte en zorgverbredng zjn complementar en overlappen elkaar. De zorgbreedte s het fundament waarop een effcënte zorgverbredng wordt gebouwd. Wanneer de zorgbrede aanpak n de klas net volstaat, denen we onze zorg te verbreden. Een zorgverbredende aanpak s overgens geen éénpersoonszaak, maar een zorg van het hele team Het geven van extra zorg n de klas een klasaanpak KINDEREN VOLGEN Om de ontwkkelng van knderen zo objectef mogeljk te volgen, regstreren de leerkrachten de stappen de knderen n hun ontwkkelng zetten. De verzamelde gegevens vormen een belangrjke databank om ouders en collega s feedback te geven. Ze zjn bovenden het utgangspunt voor mogeljke nterventes. Zeker de knderen de aanledng geven tot enge bezorgdhed denen systematsch te worden gevolgd. Ons kndvolgsysteem probeert alle aspecten van de ontwkkelng ( dus ook het emotonele, het welbevnden, het motvatonele, de betrokkenhed, het socale, de zelfsturng en de competentes) n kaart te brengen. Het leerlngvolgsysteem geeft, langs het MDO, aanzetten tot concrete actes om problemen aan te pakken. Ook de hulpboeken of bassboeken de bj het leerlngvolgsysteem worden utgegeven, helpen de stap zetten. NAAR MEER GERICHTE DIFFERENTIATIE Leerkrachten de het spoor van een meer gedfferenteerde aanpak volgen, ervaren vrj snel het probleem van afstemmng tussen het onderwjsaanbod, de kenmerken en de onderwjsbehoeften van het knd. Wanneer een leerkracht een leerlng met extra zorg omrngt, probeert hj dat te doen door zjn bassaanpak te verbeteren en gercht hulp te beden. Dfferentëren op deze plaats n het zorgcontnuüm betekent vooral het creëren van meer onderwjsleertjd en het aanbeden van een ntenseve ondersteunng. De leerkracht tracht te dfferentëren n de doelen van het leerplan en begeledt tjdens het contract-, hoekenwerk en kesuur een ndvduele leerlng of een groepje leerlngen. Hj zoekt naar mogeljkheden waarbj meer begaafde leerlngen, andere leerlngen helpen. Tutorng Deze dfferentatevorm streeft naar een meer ntenseve ondersteunng van de zwakkere leerlng. Leerlng A (de tutor) geeft begeledng en utleg aan leerlng B (de leerlng de de utleg vraagt), de leerlngen ondersteunen elkaar. De tutor staat dchter bj de belevngswereld van de leerlng dan een volwassene. Hj zal daardoor gemakkeljker contact maken omdat zjn utleg meer op het nveau van de leerlng wordt afgestemd. De aangeboden hulp s net vervangend, maar bjkomend. De leertjd wordt dus utgebred. Omdat tutoren extra oefenen n de bassdoelen, verbeteren ook zj hun prestates. Deze vorm van coöperatef leren laat zowel sterke als zwakkere leerlngen toe betere probleemaanpakken te ontdekken. Hoekenwerk Tjdens het hoekenwerk, n onze school algemeen doorgevoerd, bedt de leerkracht n dverse hoeken passende nveau opdrachten aan. De leerlngen doorlopen een crcut of hanteren het keuzebord. Zj werken op hun egen tempo ndvdueel of n klene groepjes n de verschllende hoeken. Deze werkvorm leert knderen ut het aanbod kezen, beslssen en samenwerken. Het hoekenwerk bedt kansen om het aanbod af te stemmen op zeer Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

9 Pagna 8 van 37 specfeke onderwjsbehoeften van knderen. Belangrjk s dat tjdens het hoekenwerk de leerkracht, de extra-uren leerkracht of de verantwoordeljke voor de zorgcoördnate tjd vrj maakt om leerlngen ndvdueel te begeleden n de klas. Contractwerk Contractwerk betekent dat leerlngen een zelf bepaalde hoeveelhed taken ut een opdrachtenpakket bnnen een afgesproken tjd afwerken. De leerkracht begeledt en coacht de leerlngen door het opdrachtenpakket. De leerlng onderschrjft een overeenkomst waarn de af te werken taken en de tjdsduur worden vastgelegd. Nog meer dan n hoekenwerk wordt het aanbod afgestemd op het tempo en het nveau van de leerlng. Contractwerk prkkelt het organsatevermogen en het taakbewust werken van leerlngen. Het zelfsturend leren en het nemen van egen ntatef werkt sterk motverend. Bj ons wordt n de lagere school vaak gewerkt met een contract voor huswerk. Het kesuur Zowel n het weekschema als n de buffertjd (tjd tussen twee lesmomenten) kan de leerkracht een kesuur organseren. Het s een vorm van dfferentate naar nteresse. De leerlngen kezen op egen ntatef een actvtet. Knderen leren zo zelfstandg handelen en omgaan met regels en afspraken. Het kesuurtje wordt vooral n het eerste leerjaar gepland als een soepele overgangsvorm van kleuter naar lagere school. Ook n een aantal lagere klassen wordt deze werkvorm toegepast. De remedërngsles Een veel voorkomende vorm van werken n nveaugroepen s de remedërngsles. Na een herhalngs- of dagnostsche toets krjgen de leerlngen de het nodg hebben extra nstructetjd. De andere leerlngen krjgen verrjkngs-of utbredngsopdrachten aangeboden (BHV-model: bass-, herhalngs- en verrjkngsleerstof). De Gok-leerkracht of de zorgleerkracht ondersteunt dergeljke momenten als tweede leerkracht n/buten de klas. Deze werkvorm wordt op onze school algemeen toegepast. In het klasdagboek vermeldt men bass-, remedërngs-, en verrjkngsdoelen. Dfferentëren naar de doelen Net alle leerlngen kunnen dezelfde doelen realseren of steken van het onderwjsaanbod preces hetzelfde op. Ook al doet de leerkracht zjn best om edereen zo ver mogeljk te brengen. Leerkrachten de hun leerlngen volgen hebben snel een kjk op de begnstuate en de mogeljkheden van de verschllende knderen voor een bepaald leergebed. Voor mnder snelle leerlngen kan de leerkracht, naast een gedfferenteerde aanpak en het geven van extra nstructetjd, mnder ngaan op wat n de doelenljst als net essenteel s aangegeven. De leerkracht focust voor de rsco leerlngen vooral op kerndoelen. Zo krjgen ze meer tjd en rumte om bassdoelen te realseren. Het leerplan bedt ook heel wat utdagng voor de meer begaafde leerlngen. Zo kan de leerkracht deze leerlngen voor wskunde confronteren met meer complexe vraagstukken met een hoger abstractegehalte of hen voor taal laten nadenken over teksten waarn het begrjpen van de communcate heel wat nterpretate verest. Schooljaar _ hoogbegaafdhed / ontwkelngsvoorsprong: edere klas s n het bezt van de map SOMPLEX (verrjkngsleerstof wskunde). Voor de bede afdelngen werden de STENVERT BLOCS (rekenmeesters en taalmeesters) aangekocht. Schooljaar _ currculumdfferentate. Voor het eerst werd de begeledng en de afspraken rond de overstap naar 1B n een afsprakenplan gegoten, dat door bede ouders voor akkoord werd ondertekend. EEN HELPENDE HAND ONDERSTEUNING OP SCHOOLNIVEAU VAN EEN ZORGBREDE AANPAK. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

10 Pagna 9 van 37 Het zorgteam: De zorgleerkracht, de GOK-leerkracht en de zorgcoördnator vormen samen met de drecte het zorgteam. De zorgtaken worden verdeeld. Het zorgteam helpt klasntern of nden nodg klasextern de zorg waar te maken. Belangrjk s dat de aanwezge deskundghed op een effcënte wjze en op het gepaste moment wordt ngezet. Het zorgteam tracht de zorg te stroomljnen en maakt werk van een goede zorgcoördnate. Het zorgteam van onze school komt om de 2 weken samen op dnsdag = K.A.M.-overleg. Men tracht her te overleggen a.d.h.v. een vaste structuur, waarbj de zorgcoördnator zorgt voor het verslag. De doorstromng van de nformate ut dt overleg naar de drecte toe, gebeurt va de zorgcoördnator. De ZOCO en drecte ztten mnmum één keer per maand samen op vrjdagmddag. Op deze maner proberen we de zorg bnnen de bede afdelngen te stroomljnen en hopen we deze ook beter te kunnen opvolgen. De ambulante leerkracht (GOK) : De extra-uren leerkracht ondersteunt klasskale dfferentatemomenten of helpt actes verwezenljken de utgeschreven zjn n de schoolegen vse geljke onderwjskansen. Voor onze school worden deze uren ngevuld door juf Anneleen Van de Walle. Zj maakt deel ut van het zorgteam en helpt mee bj het stroomljnen en opvolgen van de zorg voor de afdelngen Urselweg en Godelevestraat. De zorgleerkracht: De zorgleerkracht ondersteunt de handelngsbekwaamhed van de klasttulars en verhoogt zjn draagkracht door: op vraag van de klasttulars leerlngen te observeren; hulp te beden bj het hanteren van soepele organsatevormen om te dfferentëren; het gebruk van een kndvolgsysteem aan te moedgen en eventueel te verfjnen of gegevens voor het KVS door te geven of bj te houden. Voor onze school worden deze uren ngevuld door meester Krs Steyaert. Hj maakt deel ut van het zorgteam en helpt mee bj het stroomljnen en opvolgen van de zorg voor de afdelng Aalterstraat. De Zorgcoördnator: De zorgcoördnator kan op het terren van zorgbreed werken een brug slaan tussen leerlngen, leerkrachten, drecte, ouders en externen. De CLB medewerker s naast de pedagogsche begeleder de externe partner van de zorgcoördnator. De taak van de zorgcoördnator stueert zch op dre nveaus. Voor onze school worden deze uren ngevuld door juf Marles Mouton. Zj werkt op het nveau van de school, het nveau van de leerkracht en het nveau van de leerlngen. Bnnen dt laatste nveau verzorgt zj de zorg op de kleuterafdelng n Mara-Aalter. Waardoor zj bnnen het zorgteam verantwoordeljk s voor de afdelng Wngenestraat. Bnnen dt zorgteam verzorgt zj de coördnate over de verschllende afdelngen De schoolorgansate afstemmen op zorgbreed werken De krjtljnen van het lokale zorgbeled worden n het schoolwerkplan omgezet n heel concrete actes waarbj het hele leerkrachtenteam betrokken s. Zorgbreed werken s net alleen de verantwoordeljkhed van een ambulante leerkracht, een zorgleerkracht, een beledsondersteuner, de GOK-leerkracht of de verantwoordeljke voor de zorgcoördnate. Het s de zorg van het hele team en de verantwoordeljkhed van elke leerkracht. WERKEN MET EEN VISIE Onze school s een school voor alle knderen De kwaltet van een school wordt afgemeten aan de nspannngen de ze levert voor de zwaksten. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

11 Pagna 10 van 37 Elke leerkracht s een GOK-leerkracht Onze vse op een zorgbrede school en op zorgverbredng s de drjfveer voor alle actes de we ondernemen op om het even welk vlak. De pjler werken aan de ontwkkelng van elk knd vanut een brede zorg s het kloppend hart van onze schoolwerk(plann)ng. Een soort broenest voor deeën en vervolgens doorgeefluk naar ander pjlers. Het GOK-plan s gegroed tot het grootste deel van het schoolwerkplan. Tal van doelstellngen en asprates van dverse betrokkenen zjn er n opgenomen en worden meegezogen n het kelzog. Dt maakt dat de GOK-werkng een bjzonder grote mpact heeft op de school (werkplannng). DE SCHOOLWERKPLANNING Het schoolwerkplan handelt: De schoolwerkplannng concretseert op een systematsche maner de vse op zorgverbredng n dverse actes. Deze actes zjn te vnden bnnen het GOK- acteplan, bnnen de klemtonen de jaar na jaar gelegd worden bnnen de zorgwerkng, bnnen de prortetenplannng en aan de hand van de agenda s van de personeelsvergaderng. Het schoolwerkplan evalueren Het team evalueert de actes en prorteten van het schoolwerkplan n verband met zorg. Een schoolwerkng s net statsch maar beweegt en evolueert. DE REALISATIE VAN HET SCHOOLEIGEN ZORGBELEID Om vanut een brede zorg effcënt te werken, worden er op het nveau van de school, de schoolledng en de schoolgemeenschap een aantal gunstge voorwaarden gecreëerd om een lokaal zorgbeled te realseren. Het hele zorgbeled dent gestroomljnd te verlopen. Alle hulpverleners lopen elkaar net voor de voeten, maar weten hun bjdrage preces n te passen n het contnuüm van zorg. Zoals reeds gezegd bljft de klasttulars n het hele gebeuren de splfguur. De klasttularsen worden bjgestaan door een zorgteam, een GOK-leerkracht of een zorgleerkracht Het nspelen op beledsntateven De overhed ontwkkelde gedurende de laatste jaren een aantal projecten om de ontwkkelngskansen van alle knderen te bevorderen. Denken we maar aan de projecten zorgverbredng, onderwjsvoor rangsbeled en projecten met zorg voor zgeunerknderen. Onze school kon spjtg genoeg noot geneten van deze tjdeljke projecten. Sedert 2002 heeft de Vlaamse overhed al deze projecten opgenomen n het geïntegreerd ondersteunngsaanbod Geljke Onderwjs Kansen. Op bass van het aantal doelgroepleerlngen kent de overhed aan onze school een 10 extra-uren (GOK-uren) toe. Dt schooljaar s het eerste jaar van de derde en laatste GOK-cyclus. Met de toegekende uren werkten we vanut een analyse van de begnstuate een schoolegen project rond geljke onderwjskansen ut de ten goede komt aan alle leerlngen. Onze school realseert met deze uren verschllende zorgverbredende actes. Het decreet betreffende geljke onderwjskansen bepaalt eveneens dat elke school vanaf september 2003 aanvullende mddelen krjgt voor het voeren van een zorgbeled. Met zjn 320 knderen op 01/02/2008 kan onze school voor het schooljaar rekenen op 26/36 ambt. Dt pakket zorguren wordt samen met de GOK-mddelen, met een 12/24 ste ambt van nterne zorgbegeleder of zorgleerkracht en een 5/24 ste leescoach, aangewend voor een globaal en geïntegreerd ntern zorgbeled. We plannen steeds actes op dre terrenen, met name de coördnate en afstemmng van ntateven op het nveau van de school, het versterken van de deskundghed van de leerkrachten door Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

12 Pagna 11 van 37 hen te coachen en te helpen n hun praktjk, en het gercht begeleden van leerlngen de nood hebben aan specfeke ondersteunng. Ons zorgplan wordt gedragen en geconcretseerd vanut ons schoolegen Chrsteljk Opvoedngsproject...\..\..\DIT IS ONZE SCHOOL\Schoolegen chrsteljk opvoedngsproject.doc De realsate lgt n handen van het leerkrachtenteam. De klasttulars bljft de splfguur. Hj of zj schept het klmaat waarn zoveel mogeljk knderen zch welbevnden en optmaal betrokken zjn bj het onderwjsaanbod. De zorgleerkracht, de GOK- leerkracht, de zorgcoördnator en de Gon-leerkracht helpen klasntern of klasextern de zorg waar te maken. We proberen de aanwezge deskundghed op een passende, effcënte maner en op het gepaste moment aan te spreken. Daartoe proberen we de taken zo goed mogeljk te verdelen en te coördneren. Het zorgteam 1 begeledt het team om: het zorgverbredngproces op te volgen samenhang en contnuïtet ervan te bewaken. Zo bouw k extra zorg n voor mjn klas : 1 zorgleerkracht, zorgcoördnator, GOK-leerkracht en drecte Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

13 Pagna 12 van 37 Op deze maner krjgt het zorgbeled op school concreet vorm n mjn klas : Knderen van mjn klas de klasntern of klasextern begeled worden door emand van het zorgteam : Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

14 Pagna 13 van De zorgcoördnator neemt.s.m. de GOK-leerkracht en de zorgleerkracht op de volgende dre nveaus zjn verantwoordeljkhed De hulpvraag van het knd (en zjn ouders) staat centraal. GROEPSCONTEXT: (LEERKRACHTENNIVEAU) Op gebed van de begeledng of remedërng aan knderen n de klasgroep. De zorgcoördnator dent op een flexbele wjze en vanut collegaal overleg samen met de klasttulars, te zoeken naar aanpakmogeljkheden voor leerlngen met specfeke hulpvragen: helpen bj het zoeken naar en ontwkkelen van dfferentatemateraal; utstppelen van ndvduele leertrajecten; helpen bj het organseren van vormen van zelfstandg werk; begeleden van contractwerk; helpen bj het optmalseren van het afstemmen van het pedagogsch klmaat n de klas op hulpvragen (werken aan socale vaardgheden); collegaal overleg rond het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag;.. INDIVIDUELE CONTEXT: (LEERLINGENNIVEAU) Op gebed van de ndvduele begeledng of remedërng van knderen met specfeke hulpvragen. ndvduele remedërngssesses organseren voor een knd met hardnekkge rekenproblemen, met aandacht voor de lnk naar de gevolgde ddactek n de klas; een ntenseve leestranng combneren met het ontwkkelen van een ndvdueel leertraject voor deze leerlng met een aangepaste methode en passende materalen; nden nodg, n overleg met de klasttulars, gesprekken voeren met knderen de mnder goed n hun vel ztten en feedback geven aan de klasttulars; n samenspraak met de klasttulars een stappenplan ontwkkelen op gebed van werkhoudng en op geregelde tjdstppen ndvdueel begeleden; hoogbegaafde knderen doorheen de schoolloopbaan op geregelde momenten ndvdueel begeleden;.. SCHOOLCONTEXT: (SCHOOLNIVEAU ) Op het gebed van de coördnate en beledsvoorberedende ondersteunng van het schoolteam voorbereden van de multdscplnare overlegmomenten; coördneren van het onderhouden van een leerlngvolgsysteem; het volgen van overgangsbesprekngen; het utwerken van de rapporterng naar ouders; Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

15 Pagna 14 van 37 het opstellen van leerljnen.v.m.werkhoudng; het nvoeren van een stappenplan rond socale vaardgheden; het explcteren van de hulpvragen de n de school aanwezg zjn m.b.t. zorgverbredng; Het functoneren van het zorgteam stueert zch op verschllende nveaus Het zorgteam ondersteunt op klasnveau de lkr. en de lln. Het werkt preventef en curatef remedërend. Hun nterventes dragen bj tot de verhogng van de professonaltet van de ndvduele leerkracht en van het team als geheel. Het zorgteam verdeelt onderlng de volgende zorgtaken: DIRECTE ZORGTAKEN: begeleden van ndvduele leerlngen; opstellen van handelngsplannen. INDIRECTE ZORGTAKEN = COÖRDINERENDE EN LKR.-ONDERSTEUNENDE TAKEN : lkr. feedback geven bj aanpakontwkkelng van klasdfferentate; lkr. hulp beden bj het opstellen van handelngsplannen; lkr. adves geven bj aanpak van leerproblemen en stoornssen. BELEIDSMATIGE ZORGTAKEN: doorgaande ljn bewaken, organsateontwkkelng; onderhouden contacten externen; opvolgen en bjhouden leerlngvolgsysteem; ntroduceren van materalen en neuwe methoden rond aanpak van zorgverbredng; doorgeven nformate leerproblemen. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

16 Pagna 15 van De nterne zorg n de school omvat dre domenen de onderlng samenhangen DE GROEPSCONTEXT (LEERKRACHTENNIVEAU) Coachng van de klasttulars. Ondersteunng van de klaspraktjk DE INDIVIDUELE CONTEXT (LEERLINGENNIVEAU) Het gercht begeleden van leerlngen de nood hebben aan specfeke ondersteunng. Coördnate en afstemmng van de specfeke ondersteunng. DE SCHOOLCONTEXT (SCHOOLNIVEAU) Intateven op schoolnveau. - ondersteunt de klasttulars (de splfguur) door vanut een collegaal overleg te zoeken naar aanpakmogeljkheden voor leerlngen met specfeke hulpvragen; - begeledt de klasttulars bj het afstemmen van het pedagogsch klmaat n de klas, op de hulpvragen (werken aan socale vaardgheden); - neemt de klas over als ambulante leerkracht om de klasttulars de kans te geven een gesprek te voeren met een leerlng de het socoemotoneel moeljk heeft, om te observeren, om overlegkansen mogeljk te maken; - s bered tot collegaal overleg rond het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag - helpt ndvduele leertrajecten utstppelen (handelngsplannen - helpt bj het zoeken naar en met het ontwkkelen van dfferentatemateraal - verzorgt ndvduele remedërngssesses met aandacht voor de lnk naar de gevolgde ddactek n de klas en het socoemotoneel functoneren van het knd; - begeledt hoogbegaafde leerlngen door hun schoolloopbaan. - coördneert en ondersteunt alle zorgntateven de n de school worden ontwkkeld - helpt bj het opstellen van een geïntegreerd zorgplan en bewaakt de kwaltet van het egen zorgbeled (n samenspraak met de drecte en de teamleden); - bewaakt de samenhang tussen al de partcpanten van de school met leerlngen werkzaam zjn : CLBvertegenwoordger, ouders, Buo.. en externe hulpverleners zorgverbredng de - beredt het MDO voor, woont overgangsbesprekngen bj en noteert gemaakte afspraken; - stmuleert en bevordert de communcate met de ouders; - coördneert en onderhoudt het gebruk van het kndvolgsysteem; - begeledt het opstellen van leerljnen; - het nvoeren van een stappenplan rond socale vaardgheden. Coördnate (beledsmatge zorgtaken) Breed (ndrecte zorgtaken) Dep (drecte zorgtaken) Hoofdrol door: klasttulars Hoofdrol door: zorgleerkracht Hoofdrol door: zorgcoördnator Met hulp van zorgteam: Met hulp van ZOCO Met hulp van het zorgteam: GOK-leerkracht zorgleerkracht - GOK-leerkracht zorgleerkracht ZOCO (cfr. opvolgng handelen) Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

17 Pagna 16 van Het optmaal aanwenden van het lestjdenpakket Een team dat opteert voor een optmale zorgverbredng, bekent kleur door het lestjdenpakket flexbel aan te wenden n functe van een adequate zorgverbredng: GOK- UREN MOETEN GEBRUIKT WORDEN ZOALS VOORZIEN IN DE OMZENDBRIEF EN OM GELIJKE ONDERWIJSKANSEN TE KUNNEN CREËREN VOOR ALLE KINDEREN. DE OPTIE OM EEN ZORGKLAS TE ORGANISEREN VERONDERSTELT DAT ER MINDER KLEINE KLASSEN GEMAAKT KUNNEN WORDEN. DE TITULARISSEN KRIJGEN OP EEN ANDERE MANIER EXTRA COMFORT TERUG. RESTLESTIJDEN WORDEN GEBRUIKT OM HET ZORGPAKKET EXTRA SLAGKRACHT TE GEVEN. OOK HIER WORDT OP EEN MEER GEDIFFERENTIEERDE WIJZE ONDERSTEUNING GEGEVEN AAN DE TITULARISSEN. Op dergeljke momenten stelt ons team het belang van een goed utgebouwde zorgstructuur boven het egen pedagogsch comfort. Het utbouwen van een zorgzame school s beslst geen vrjbljvende aangelegenhed Het creëren van overlegmomenten Het concreet utwerken en plannen van zorgverbredende ntateven op klasskaal nveau gebeurt tjdens formele en nformele overlegmomenten. Overleg bevordert de gezamenljke doelgerchthed en betrokkenhed van de klasttulars, de zorgleerkracht, de GOK-leerkracht en de zorgcoördnator. INFORMELE OVERLEGMOMENTEN Leerkrachten praten vaak over lesnhouden en leerlngen aan de koffetafel of tjdens mddagpauzes. Deze nformele tussendoortjes hebben omwlle van het spontane en het vrjbljvende karakter vaak evenveel effect als een georganseerde leerlngbesprekng. Het zjn momenten van spontane collegale consultate. Nadat de zorgleerkracht of GOK-leerkracht ndvduele of groepjes knderen heeft gezen, brengt hj of zj steeds kort verslag aan de ttulars. Ook dt s een zeer belangrjk overlegmoment. Vanaf het schooljaar moeten zj hun bevnden en observates per leerlng, va nformat ngeven. Op de maner kan edere betrokkenen van het schoolteam deze nformate op elk moment raadplegen. FORMELE OVERLEGMOMENTEN Tjdens tweewekeljks geplande overlegmomenten bespreekt het zorgteam de utvoerng van concrete actes en nterventes. De zorgcoördnator noteert de resultaten van het overleg en neemt aandachtspunten voor een volgende werkweek mee. Vanaf het schooljaar spreken we her over het K.A.M. overleg. Een overleg tussen de ZOCO, zorgleerkracht en GOK-leerkracht. Op de maner kunnen we de zorg bnnen de verschllende afdelngen beter n kaart brengen en ook opvolgen. Tjdens personeelsvergaderngen s zorgverbredng een vast agendapunt geworden. Meer teamgebonden tems.v.m. een algemene zorgverbredende aanpak komen aan de orde : Het bewerken van leerljnen; Voor- en nadelen van dverse methodes op een rj plaatsen om vervolgens over te gaan tot een verantwoorde nvoerng van een neuwe Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

18 Pagna 17 van 37 methode; Het kezen of utwerken van stappenplannen, heursteken en algortmen waar elke leerkracht verder op kan bouwen; Het ontwkkelen van een gezamenljke aanpak rond leren leren; Het aanpassen en utbreden van woordfrequenteljsten.v.m. spellng ; stcord-maatregelen voor onze school bepalen; zorgstructuren verfjnen; Elke leerkracht kan op elk moment een MDO aanvragen wanneer er ernstge vragen rjzen betreffende een kleuter of leerlng. Hj doet dt bj de drecte of de zorgcoördnator. Inden men ook het CLB aanwezg wl bj dt MDO, dent dt utdrukkeljk vermeld bj de aanvraag. Na elk afnamemoment van het LVS (begn mdden schooljaar) vult de ttulars het formuler aanvraag MDO n voor zjn klas. Her worden alle knderen n opgenomen de n zone E scoren voor lezen, spellen of rekenen. Ook knderen de een ernstge duk omlaag of een extreme sprong omhoog hebben gemaakt of knderen met gedragsproblemen mogen n het formuler opgenomen worden. Op deze overlegmomenten s het CLB steeds aanwezg. De zorgcoördnator maakt verslag op van alle MDO s. De verslagen van knderen voor we specfek wordt bjeengekomen met zoveel mogeljk betrokkenen, worden aan het dosser toegevoegd door de ZOCO. Het verslag van het MDO n.a.v. de LVS-toetsen wordt ook aan het dosser toegevoegd door de ZOCO. Het MDO beslst over eventuele extra begeledng bnnen of buten de school. De klasttulars of zorgcoördnator (ze afspraken handelen.f.v. het probleem) neemt contact op met de ouders en nformeert ze zo goed mogeljk over de problemen en de opvolgng n de school. Alle beslssngen en besprekngen gebeuren n nauw overleg met de ouders. Inden ut de MDO-besprekngen bljkt dat zttenbljven, of terugkeer naar een vorg leerjaar onvermjdeljk s, wordt dt door het MDO n overleg met de ouders beslst. Voor wetgevng rond zttenbljven en doorverwjzen : ze schoolvademecum. Vanaf het schooljaar voegt de zorgcoördnator alle verslagen toe aan het persoonljk dosser van de betrokken leerlng n nformat. De paperen verses van de opgestarte LVS en bljven nog bestaan om de nformate toe te voegen de net dgtaal aan nformat kan toegevoegd worden. COLLEGIALE CONSULTATIE Elke leerkracht heeft zjn competentes en beperkngen. Het s goed dat leerkrachten van elkaars deskundghed kunnen geneten Tjdens momenten van collegale consultate geven leerkrachten hun expertse aan elkaar door Het nascholngsbeled Het werken aan en het optmalseren van zorgverbredng vraagt professonaltet van ndvduele leerkrachten en van het schoolteam. Dat veronderstelt dat de school dan ook een nascholngsbeled voert n functe van de prorteten van de zorgbrede werkng. Voor het utbouwen van een coherente zorgaanpak s het belangrjk dat het hele schoolteam zch bjschoolt en net enkel de ndvduele leerkracht. Mjn geplande nascholng voor dt schooljaar : Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

19 Pagna 18 van Extra zorg: Het utwerken van een lokaal zorgbeled schematsch voorgesteld Ze SWPol A Extra zorg: Het onderwjszorgcontnuüm _ vse leerkracht Ze SWPol A Extra zorg: Het onderwjszorgcontnuüm _ vse ouders Ze SWPol A.5.3. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

20 Pagna 19 van 37 nveau 3. Specale zorg Remedëren. Voor een aantal knderen zullen voorgaande zorgpstes nog net volstaan. De leerlngen hebben behoefte aan een (nog) meer gerchte ndvduele aanpak. Het gezamenljk overleg (het multdscplnare overleg) van de klasttulars met de drecte, de GOKleerkracht, de zorgleerkracht, de CLB-medewerker en ouders brengt de eventuele moeljkheden n kaart en tracht met effcënte nterventes de leerlng verder te begeleden. Het handelngsplan stmuleert een remedërngstraject, dat bj voorkeur klasntern wordt aangepakt, maar dat als het moet, buten de klas wordt verder gezet. GOEDE REMEDIËRING HEEL WAT KINDEREN BLIJVEN ONDANKS GOED PREVENTIEF ONDERWIJS AANGEWEZEN OP (EXTRA) INDIVIDUELE BEGELEIDING. HET UITGEWERKTE REMEDIËRINGSTRAJECT WORDT AFGESTEMD OP DE NODEN VAN HET KIND MAAR HOUDT EVENEENS REKENING MET DE KLASAANPAK VAN DE KLASTITULARIS. s dagnostcerend, vertrekt vanut een goede observate, een goede analyse en nschattng van de hulpvraag (handelngsgercht onderzoek). beantwoordt aan specfeke onderwjsnoden. bedt zeer gerchte hulp Van analyse naar handelen HET DIAGNOSTISCH ONDERZOEK De klasttulars tracht, eventueel samen met de GOK- of zorgleerkracht, snel hulp te beden wanneer het dregt fout te lopen. Dat doet hj door de nstructetjd te verlengen, dfferentatemomenten te organseren of coöperateve werkvormen toe te passen. Wanneer problemen echter hardnekkg bljven aanslepen en de klasttulars aanvoelt dat de problemen zjn draagkracht overstjgen, kan hj de hulp van de zorgkleerkracht of de zorgcoördnator nroepen. Ze leggen hun deskundghed samen en zoeken naar oplossngen. Om leerproblemen doeltreffend aan te pakken, s het belangrjk te weten wat er aan de hand s. Wanneer het probleem dudeljk s, kunnen mogeljke nterventes opgezet worden om het te verhelpen. Het dagnostsch onderzoek, een taakgercht onderzoek, tracht de ernst en de aard van het probleem te achterhalen. Dat s net het werk van één persoon. De klasttulars probeert op bass van de dageljkse voortgangscontrole, egen toetsen, sgnalerngstoetsen ut het kndvolgsysteem en een eerste foutenanalyse, het probleem te begrjpen en te verwoorden (n een gemotveerd voorstel). De zorgleerkracht of zorgcoördnator kan de klasttulars herbj helpen. Hj zal aan de hand van crterumtoetsen waarbj wordt nagegaan n welke mate een leerlng en bepaalde leernhoud beheerst, het probleem ets meer utsptten. Depgaande onderzoeken, net-taakgerchte onderzoeken, vallen onder de verantwoordeljkhed van de CLB-begeleder en gebeuren op verzoek of na de goedkeurng van de ouders. Wanneer een externe logopedst of orthopedagoog de leerlng buten de school begeledt, s het evdent ook naar hun bevndngen te vragen. Een analyse van moeljkheden kan leden tot het ontdekken van een ngewkkelder problematek. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

21 Pagna 20 van 37 HET MULTI DISCIPLINAIRE OVERLEG ( M.D.O.) DE PARTNERS AAN HET MULTIDISCIPLINAIRE OVERLEG BRENGEN ALLE GEGEVENS SAMEN. DE RESULTATEN VAN VERSCHILLENDE OBSERVATIES, HET DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, GESPREKKEN MET HET KIND EN DE OUDERS EN EVENTUELE EXTERNE ONDERZOEKEN WORDEN SAMENGEBRACHT EN MET ELKAAR VERGELEKEN. DE VERGADERING PROBEERT VANUIT DE VERZAMELDE GEGEVENS TOT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE AANPAK TE KOMEN. ER WORDT VOOR BEPAALDE LEERLINGEN EEN (INDIVIDUEEL) ZORGPLAN (HANDELINGSPLAN) UITGEZET. De voorberedng Als verantwoordeljke voor zjn klas beredt de klasttulars de besprekng voor aan de hand van het formuler MDO-besprekng. Hj stelt de agenda van de vergaderng op. Hj dudt de knderen aan de hj wenst te bespreken. Hj bedenkt vooraf voorstellen voor een verdere aanpak. Hj evalueert de vorderngen van de leerlngen waarvoor een handelngsplan lopende s. Hj bezorgt de agenda va zorgcoördnator aan de andere deelnemers aan het overleg. Hj voegt de eventuele resultaten van sgnalerngstoetsen of een overzcht van klasresultaten bj de agenda. Ook de andere partners bereden het MDO voor. De zorgleerkracht of GOK-leerkracht maakt een verslag van de leerlngen de hj de voorbje perode heeft begeled. Hern noteert hj de doelstellngen en het stappenplan dat hj volgde om de beoogde doelen te bereken. Hj evalueert de leerwnst of de effecten van de voorbje begeledng. De drecteur en de CLB-medewerker kjken vooraf hun dossergegevens n om met kenns van zaken aan de besprekng deel te nemen. De CLB-medewerker beredt een verslagje voor over de resultaten van eventuele bjkomende toetsen en over een gesprek met de ouders. Hj bestudeert de klasoverzchten en leest het verslag van de verantwoordeljke voor zorgcoördnate of de zorgleerkracht. Kortom, elk teamld komt voldoende voorbered en gedocumenteerd naar het overleg. Het verloop Er kunnen tjdens een MDO twee soorten besprekngen worden gevoerd. De besprekng van de klas en de besprekng van de leerlngen. Tjdens de besprekng bewaakt emand het verloop van de vergaderng. Iemand noteert de gemaakte afspraken. De groepsbesprekng De leerkracht geeft eerst een overzcht van de klasresultaten. Het klaspel wordt vergeleken met de normgroepen (LVS) of met andere meetmomenten. Ut de besprekng vloeen mogeljk actes voort de betrekkng hebben op de hele klasgroep of op een groep van knderen. De leerlng-besprekng Deze besprekng gaat over de knderen de zch om de één of andere reden net goed voelen n de klasgroep of onvoldoende hebben geprofteerd van het onderwjsaanbod. De vergaderng spreekt zch ut over het verder zetten van lopende actes of het aanzetten van neuwe nterventes op klas- of kndnveau. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

22 Pagna 21 van 37 Begeledende documenten (SWPol A.5.4.) Concrete MDO-werkng (afsprakenplan) Aanvraag MDO Voorberedng MDO HET HANDELINGSPLAN We hebben het her over een stapsgewjze en doordachte aanpak om het onderwjsaanbod af te stemmen op de maat van het (ndvduele) knd. De verschllen tussen knderen n het onderwjs, hun mogeljkheden en leerbehoeften zjn groot. Wensen leerkrachten hermee rekenng te houden dan s werken met een plan noodzakeljk. Een handelngsplan s een plan dat we op paper zetten voor en bepaald knd. Het plan geeft aan welke stappen er gezet worden en hoe er n de toekomst met dat knd verder gewerkt wordt Het s een schrfteljk document (KVS) dat op bass van de specfeke hulpvraag rchtljnen bevat over doelen, methoden, leernhouden en tjdsplannng. Kortom, het begeledngsplan beschrjft de hulp en de nterventes de we aan het (ndvduele) knd wllen beden. Een begeledngsplan s dynamsch. In functe van vorderngen en de aard van de leermoeljkheden wordt het plan voortdurend verfjnd en aan de concrete stuate aangepast. Het begeledngsplan s het resultaat van het contnu nspelen op de volgende vragen: Wat weten we over dat knd? Wat wllen/kunnen we met dat knd bereken? Welk resultaat, welke voorutgang hebben we geboekt? Probleemanalyse Een eerste deel bevat een grondge analyse van het probleem. Een goede analyse zet de leerkracht op het juste spoor. Het s belangrjk het probleem zo correct mogeljk te beschrjven. Wanneer een handelngsplan wordt opgestart, moet de leerkracht dudeljk kunnen vaststellen waar het knd s vastgelopen en waar het enddoel van het handelngsplan zal lggen. Stappenplan Aanslutend wordt n een tweede deel de hulp stap voor stap besproken. Mogeljke materalen en mddelen alsook de maner van aanpakken worden genoteerd. Bovenden plannen we de beschreven actes n de tjd. Zo weten we waar we met het knd of de groep naar toe wllen. Elk doel dat we wllen bereken zal n tussenstappen en gefaseerd ngeoefend worden. Zo voorkomen we dat het knd vastloopt of faalt. Een belangrjke vustregel s ook aan elke tussenstap voldoende tjd te besteden. Het knd moet mmers de kans krjgen tussenstappen te automatseren en te verkorten om daarna het volgende stapje te zetten. Enkele vustregels : Om de beheersbaarhed en de utvoerbaarhed van het handelngsplan te garanderen, s het belangrjk de hulpvragen te beperken. Je kunt net aan alles tegeljk werken. Wanneer de GOK-leerkracht, de zorgcoördnator of de zorgleerkracht met bjvoorbeeld een algortme voor de verdubbelng van de medeklnker werkt, moeten ook de klasttulars en de ouders hermee vertrouwd zjn. Een heen-en-weer-schrftje s een eenvoudg mddel om de afstemmng te ondersteunen. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

23 Pagna 22 van 37 Succesbelevng s noodzakeljk om zch goed te voelen en vooral om gemotveerd te bljven ook wanneer het wat moeljker gaat. VAN ANALYSE NAAR HANDELEN: EEN WERKSCHEMA 3.2. Het utvoeren van het handelngsplan Klasnterne of klasexterne remedërng? Het ljkt weng znvol om de de dscusse over klasnterne of klasexterne remedërng te voeren n termen van gewenst of net gewenst of effectef of mnder effectef. Vanut een gedeelde deskundghed tracht het multdscplnare team een passend antwoord te geven op de hulpvraag van een leerlng, nclusef de modalteten van de utvoerng. Soms kan een korte klasnterne begeledng het knd op de goede weg helpen. In andere gevallen ljkt een klasexterne remedërng meer aangewezen bjvoorbeeld wanneer er sprake s van een specfeke expertse de de draagkracht van de klasttulars overstjgt, maar de wel te vnden s bj de zorgleerkracht. Vaak hebben de knderen ook behoefte aan ndvduele begeledng op soco-emotoneel vlak. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

24 Pagna 23 van 37 Een knd met lees-, reken-, aandachts- of gedragsproblemen beseft echt wel dat er ets fout loopt. Het heeft nood aan een gesprek, aan dudng, aan ndvduele hulp. In dergeljke gevallen komt het er dus vooral op aan de aanwezge expertse op school aan te wenden zodat edereen er beter van wordt. KLASINTERNE REMEDIËRING De klasttulars s nauw betrokken bj de utvoerng van het handelngsplan. De nterventes de hern utgeschreven zjn, worden n eerste nstante n de klas utgevoerd. De zorgleerkracht of de zorgcoördnator coacht de klasttulars. Hj begeledt het utvoeren van de afgesproken nterventes. Zo helpt hj de leerkracht bj het precezer lezen van de hulpvraag en het afstemmen van het klasaanbod aan de onderwjsbehoeften van het ndvdu. Dat gebeurt concreet door mddel van co-teachng tjdens dfferentatemomenten. KLASEXTERNE REMEDIËRING Soms s het nodg knderen ndvdueel of n klene groepjes klasextern n de zorgklas, te begeleden. Zeker wanneer de problemen ernstg en hardnekkg zjn. De zorgleerkracht of de zorgcoördnator schrjft de stappen van de aangeboden hulp ut n een remedërngsplan. Dat plan s een onderdeel van het handelngsplan (begeledngsplan). Het handelngsplan verwoordt slechts kort welke hulp er n de zorgklas geboden wordt. Het remedërngsplan zal de ndvduele hulp meer gedetalleerd beschrjven. Het s een rchtljn voor het remedëren. Afhankeljk van de vorderngen van de leerlng kan er van de vooropgestelde weg afgeweken worden. ENKELE AANDACHTSPUNTEN: De klasexterne hulp s dudeljk gelnkt aan het klasgebeuren. De zorgleerkracht of verantwoordeljke voor de zorgcoördnate overlegt met de klasttulars over aanpakken en stappenplannen de n de klas worden gehanteerd of de n de klas geïntroduceerd kunnen worden. De remedërende actvteten worden zo opgevat dat ze de leerlngen net ontmoedgen of stgmatseren. De externe hulp versterkt het zelfvertrouwen van de leerlng. De hulp nodgt ut tot succeservarngen, bjvoorbeeld door te werken met klene deelstapjes of door te vertrekken van de aanwezge voorkenns. Externe remedërngsmomenten zjn het best kortstondg en ntensef. Het remedërngsplan wordt systematsch opgebouwd. Er wordt aan één bepaalde moeljkhed, deelvaardghed gewerkt (bv. optellen tot 20). De systematsche opbouw bestaat ut het zetten van zo klen mogeljke stapjes. Elk stapje wordt voldoende lang geoefend, herhaald en vernnerljkt. De leerlng zal n een later stadum de aangeleerde stappen net meer ludop verwoorden maar versneld toepassen en automatseren. Aan de hand van rubrceeroefenngen zal de leerlng het geleerde passend gebruken (generalseren) en toepassen n verschllende stuates (bv. n gemengde oefenngen). Ze SWPol A.5.4. Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

De schooleigen visie op zorgbeleid

De schooleigen visie op zorgbeleid De schooleigen visie op zorgbeleid 1. Het christelijk opvoedingsproject is het uitgangspunt voor onze visie op zorg. We willen alle kinderen naar een hoger ontwikkelingsniveau optillen, hen klaar maken

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap

Zorgbeleid. 1. Visie van de scholengemeenschap Zorgbeleid 1. Visie van de scholengemeenschap Als scholengemeenschap willen wij aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Elk kind

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL

VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Pagna 2 van 34 nveau 1. Algemene zorg Zorgbreed werken Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg de edere leerkracht besteedt om met kwaltetsonderwjs optmale ontwkkelngskansen

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Zorgbeleid in het Groene Lilare

Zorgbeleid in het Groene Lilare Zorgbeleid in het Groene Lilare I. Visie Dat er leerlingen uitvallen en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Ingrid Schoofs RenT-begeleider

Ingrid Schoofs RenT-begeleider Zorgbeleidsplan Verkenning van het zorgcontinuüm Overzicht Sessie 1 Schetsen van het zorgcontinuüm Verdieping van de voorwaarden 2 1 1 ALGEMEEN ;; Visie op zorg EXTRA Veilig klasklimaat Doelen voor zorg

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Haacht

Gemeentelijke Basisschool Haacht Zorg op onze school - Ieder kind is uniek! Onder zorgbreed werken verstaan we de zorg die iedere leerkracht besteedt om met kwaliteitsonderwijs optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al onze leerlingen.

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg.

Een geïntegreerd zorgbeleid wordt gedragen door een gedeelde visie op zorg. Onze visie op zorg Vanuit ons pedagogisch project hebben wij de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van elk kind. We bekommeren ons om elk kind vanuit zijn talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam.

ZORGBELEID. De zorgcoördinator wordt steeds gesteund en bijgestaan door het zorgteam. ZORGBELEID Dit document is een samenvatting van alle zorginitiatieven die op schoolniveau genomen worden om kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden ook, met de beste zorgen te omringen. Het

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE

OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE OPVOLGINGSONDERZOEK INZAKE DE AANBEVELINGEN DIE IN 2014 DOOR HET VAST COMITÉ P WERDEN GEFORMULEERD INZAKE DE EENHEDEN VAN GESPECIALISEERDE INTERVENTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Toezchtsonderzoek nr.

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie