anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "anwb.nl/watersport, de site voor watersporters"

Transcriptie

1

2 Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld exact het vaargedrag en het motorvermogen van het toekomstge jacht worden bepaald. En er kan dus gemakkeljk worden ngegrepen als er aan het ontwerp onverhoopt ets net zou kloppen. Daarom s de Stadtlne 8, het ontwerp van de Motorboot 2000, door de TU n Delft aan een sleepproef onderworpen. «De sleepproef Als de Stadtlne 8 op paper s gezet, kan er met een model van het ontwerp een sleepproef worden utgevoerd. De frma Hoogmoedt n Zaandam knutselt naar aanledng van de spanten- en ljnenplannen een rompje met de schaal 5 n elkaar. Het schaalmodel wordt gemaakt van multplex. De bouw van zo'n model s een uterst secuur werkje. Het s mmers van belang dat de mnatuurromp er net zo ut zet als de romp van het toekomstge schp. Toch kunnen net alle 'aanhangsels' aan een romp zoals uthouders, roeren en assen worden nagebouwd. Ze worden dan te klen waardoor hun gedrag n water - bj voorbeeld de turbulente de ze veroorzaken en de wrjvng de ze opleveren - te sterk afwjkt van het orgneel. Dank zj verschllende Bj de sleepproef de met het model van de Stadtlne 8 s utgevoerd, zjn de weerstand, de vertrmmng en de nznkng van het zwaartepunt gemeten. rekenmethoden kan de nvloed ervan echter wel worden doorberekend n de meetresultaten. Het gewcht van de romp, de gewchtsverdelng en de lggng van het zwaartepunt worden pas n de proefopstellng, door mddel van afzonderljke gewchten op schaal nagebootst. Proefopstellng De proeven met het model van de Stadtlne 8 zjn utgevoerd door de Facultet der Werktugbouwkunde en Marteme Technek, Vakgroep Scheepshydromechanca van de Technsche Unverstet n Delft. Ir. Lex Keunng had de ledng. De Vakgroep beschkt over twee sleeptanks, waarvan de grootste s gebrukt. De tank s 50 meter lang, 4,5 meter breed en heeft een maxmale depte van 2,5 meter. De max- mumsnelhed van de sleepwagen waaraan het model wordt opgehangen s ongeveer 7 m/s (25,2 km/h). Het model wordt door mddel van een scharner aan de sleepwagen bevestgd. Het scharner zt op de plaats waar het verlengde van de schroefas het dwarsscheepse vlak van het zwaartepunt van het schp snjdt (ze tekenng ). Op de maner kan de romp vertcaal vrj bewegen, dat wl zeggen dompen en stampen, maar s n alle andere rchtngen gefxeerd. Daardoor kan bj voorbeeld nauwkeurg worden gemeten hoe en n welke mate de romp bj verschllende snelheden vertrmt. In de sleeptank zjn met het model elf 'testruns' utgevoerd. Daarbj s gevaren met een snehed de vareert van 0,8 m/s tot 2,6 m/s. Dt komt overeen met,4 tot,8 knopen voor het echte WK I 5 2

3 schp. Daarbj moet overgens wel worden opgemerkt dat de runs met een werkeljke snelhed van boven de acht knopen utslutend 'n het belang van de wetenschap' zjn utgevoerd. De Stadtlne 8 s nameljk net ontworpen om met dergeljke snelheden te varen. Doel van de proeven Bj de proeven met het schaalmodel zjn dre zaken gemeten - de weerstand van de romp; - de vertrmmng; - de nznkng van het zwaartepunt. De meetresultaten zjn weergegeven n de vorm van een tjdssgnaal gedurende de testrun en als een gemddelde waarde over de gehele duur van de run. Weerstand. De weerstand van de romp s van belang voor het motorvermogen van het toekomstge schp en het ontwerp van de schroef. Aan de hand van de utkomsten wordt bepaald welk vermogen de motor moet hebben om het schp op ontwerpsnelhed te brengen. De ontwerpsnelhed van de Stadtlne 8 lgt rond de acht knopen. In tabel zen we dat er een motorvermogen van tussen de 4,2 en 8,7 Kw (28,4 en 7,4 pk) nodg s om deze snelhed te bereken. Daarbj moet worden opgemerkt dat er n deze tabel gebruk s gemaakt van een zogeheten conservateve schattng van het rendement. Het vermogen dat een motor levert wordt mmers door de schroef net voor honderd procent omgezet n een voortstuwende kracht voor het schp er gaat energe verloren. In de tabel s utgegaan van een 'overall voortstuwngsrendement' van Aan de hand van de sleepproeven s het vereste motorvermogen voor de Stadtlne 8 berekend. Herbj s utgegaan van een conservateve schattng van vjftg procent. Dat wl zeggen dat de helft van het motorvermogen door de schroef wordt omgezet n bewegngsenerge voor het schp. Merk op dat bj hogere snelheden verhoudngsgewjs steeds meer vermogen nodg s om het schp een extra versnellng te geven. TABEL VS RTS RTS* PE", ,4 (0,5) 4, ,9(,2),8 (2,4) 5, ,8 (2,4) 2,6 (4,8) 6, ,4 (4,7) 6,8 (9,4) PE*5 0,8 (,0) 6, ,9 (8,0),8(6,0) 7, ,4(4,2) 20,8 (28,4) 8, 70 22,4 (8,7) 26,8 (7,4) 8, ,8 (25,6) 7,6 (5,2) 9, ,6(4,0) 6,2 (86,0) 0, ,5 (59,2) 87,0 (8), ,8 (72,0 05,6 (44) ' VS s snelhed n knopen. RTS s totale weerstand n Newton. RTS' s totale weerstand met toeslag voor roer, scheg en schroefas n Newton. PE s motorvermogen n Kw (pk). 6 PE* s motorvermogen n Kw (pk) bj 50% rendement. Het maken van het model s een zeer nauwkeurg werkje. Het s van belang dat de afmetngen verhoudngsgewjs preces geljk zjn aan de van het orgneel. Het proefmodel wordt met een scharner aan de sleepwagen bevestgd. Dt scharner zt preces waar het verlengde van de - toekomstge - schroefas het vlak van het zwaartepunt snjdt. Daardoor kan het model langsscheeps vrj bewegen, bj voorbeeld vertrmmen, maar s het dwarsscheeps n een stand gefxeerd. vjftg procent. Als je bedenkt dat er n de Stadtlne 8 een motor van 6,7 KW (50 pk) staat gepland, houdt dat n dat een snelhed van tegen de negen knopen - en wellcht nog ets hoger - tot de mogeljkheden behoort. Een gedeelte van dt extra vermogen s beschkbaar en nodg om ook n golven het schp op snelhed te kunnen houden. Herop gaan we n een volgend artkel, opneuw met de assstente van Lex Keunng, nader n. Het bepalen van de weerstand s daarnaast van belang voor het ontwerp van de schroef. Vertrmmng. Bj de sleepproef wordt tevens de trmhoek van de romp bj verschllende snelheden gemeten. Zoals edereen ut ervarng wel weet bljft een schp als het vaart net horzontaal n het water lggen maar komt de romp bj een bepaalde snelhed onder een zekere hoek te lggen de trmhoek. De trmhoek s bj elke snelhed verschllend, maar mag noot te groot worden. Een trmhoek van ongeveer ver graden s nog just toelaatbaar. Als de trmhoek groter wordt, s dat nadelg voor de vaaregenschappen. Zo wordt bj voorbeeld het utzcht sterk belemmerd door de kop de ut het water komt. Een grote trmhoek heeft bovenden een nadelge nvloed op de weerstand en ledt tot een overmatge golfvormng. Je kunt dt goed zen bj snelle motorboten de, voor ze n planné zjn, hoge golven veroorzaken en vaak erg vertrmd n het water lggen. Als de trmhoek te groot s, kan dat worden verbeterd door wjzgngen n het gewcht of de lggng van het zwaartepunt van het schp. Daarnaast kunnen er trmvlakken worden toegepast of kan, n het uterste geval, de rompvorm worden aangepast. Bj de Stadtlne 8 bljkt dt alles net nodg te zjn. In grafek zen we de vertrmmng als functe van de snelhed. De trmhoek van het schp s rond de ontwerpsnelhed zeer gematgd. Hj wordt daarna snel groter als de snelhed wordt opgevoerd, maar wordt noot te groot. Als de snelhed wordt opgevoerd tot meer dan ten knopen wordt de stjgng van de kromme de de trmhoek aangeeft mnder groot. Dt dudt op begnnend planeergedrag. Bj echte planerende schepen echter zal de kromme boven een bepaalde snelhed gaan teruglopen het schp s dan n plané. Inznkng. Zoals je wellcht weet, znkt een schp dat met een bepaalde snelhed vaart, een klen stukje n het water - het graaft zch als het ware n. Hoever s afhankeljk van zjn snelhed en van de vorm van de romp. Ook deze nznkng s tjdens de sleepproeven bj verschllende snelheden gemeten. De nznkng s mmers van nvloed op het nat oppervlak en dat s weer mede bepalend voor de weerstand. Bj de Stadtlne 8 bedraagt de nznkng rond de ontwerpsnelhed ongeveer 7 cm (grafek 2). Voorbj een snelhed van ten knopen neemt de nznkng langzaam af het schp komt mnder dep te 52 I WK 8 990

4 u lggen. Dt heeft nauw verband met de grootte van de trmhoek. Ook bj de nznkng zen w e dus dat bj hoge snelheden begnnend planeergedrag optreedt. GRAFIEK Modelwetten De trmhoek van de Stadtlne 8 s rond de ontwerpsnelhed deaal - ongeveer een graad. Over het algemeen geldt dat de trmhoek noot groter mag worden dan vjf graden. Dt s bj voorbeeld nadelg voor het utzcht, maar ook voor de weerstand de het schp ondervndt. Bj hogere snelheden dan de ontwerpsnelhed wordt de trmhoek snel groter, maar noot te groot. Bj snelheden boven de ten knopen neemt de stjgng van de kromme af. Dt dudt op begnnend planeergedrag. Trm Snelhed n knopen GRAFIEK 2-0,20- -0,5- f\ (m) -0,0-0,05- o.oo- l l I UUU '! T 5 r - 0 Snelhed n knopen 5 Immers, het model en het echte schp varen allebe n preces hetzelfde water. Het water kan net op schaal worden gebracht. Met andere woorden de dynamsche geljkvormghed kan net worden berekt en dus klopt er ets net. Om te zorgen dat de modelproef de werkeljkhed toch zo goed mogeljk benadert, worden er verschllende berekenngen toegepast. In de praktjk wordt meestal gebruk gemaakt van de zogeheten ITTC extrapolateprocedure. ITTC staat voor Internatonal T o w n g Tank Conference, een tweejaarljkse bjeenkomst van alle sleeptank-nsttuten ter wereld, waar w o r d t getracht door de utwsselng v a n nformate en GRAFIEK * Wrjvngsweerstand + Restweerstand - Totale weerstand 0000 ' /. + /K // RTS RFS RRS 5000 II II / II È ' j / s o- Als we de grafek van de vertrmmng vergeljken met de van de nznkng, herkennen we opneuw het begnnend planeergedrag van het schp bj snelheden boven de ten knopen. De nznkng neemt boven de snelhed af. Het probleem bj de bepalng van de weerstand n een sleepproef s dat een dergeljke modelproef egenljk geen modelproef s. Bj een modelproef w o r d t utgegaan van geljkvormghed van het model en het schp. De geljkvormghed heeft betrekkng op - De geometrsche geljkvormghed er s evenredghed tussen alle afmetngen van het model en het egenljke schp. - De knematsche geljkvormghed de rchtng van alle snelhedsvectoren n de vloestof rond het model s geljk en de grootte s evenredg. - De dynamsche geljkvormghed de rchtng van alle krachten de o p het model en o p het werkeljke schp worden utgeoefend s geljk en de grootte van de krachten s evenredg. Maar zelfs als je voldoet aan alle voorwaarden voor de geometrsche geljkvormghed en er aan de meetapparatuur de grootst mogeljke zorg s besteed, bljft er één factor over de roet n het eten goot het water zelf. / T * 0 Snelhed n knopen 5 Als de weerstand van een schp wordt afgezet tegen de snelhed ze je dat deze bj hoge snelheden sterk oploopt. Dat betekent dus ook dat er verhoudngsgewjs steeds meer vermogen n het schp moet worden gestopt om het sneller te laten gaan. De sterke stjgng van de weerstand s vooral het gevolg van de sterk oplopende restweerstand bj hogere snelheden. De belangrjkste component van deze restweerstand s de golfmakende weerstand de energe de nodg s voor het veroorzaken van golven en de aan het schp wordt onttrokken. Alle metngen worden nauwkeurg geregstreerd door verschllende computers de op de sleepwagen zjn opgesteld. het maken van afspraken zo veel mogeljk unforme meetmethoden te hanteren. We zullen proberen dudeljk te maken w a t deze procedure nhoudt. Wrjvng e n g o l f m a k e n d e w e e r s t a n d De weerstand van een varend schp kan worden gespltst n twee delen de wrjvngsweerstand en de restweerstand. De wrjvngsweerwk I 5 4

5 » stand ontslaat doordat het nat oppervlak van het schp als het ware langs het water schuft. Het water levert weerstand (wrjvng) de door de motor overwonnen moet worden. De belangrjkste component van de restweerstand s de golfmakende weerstand. Een schp dat vaart, veroorzaakt golven een bewegng van het water. De bewegng wordt door het schp aan het water overgedragen en verwjdert zch van het schp. Voor de bewegng s energe nodg. De energe kan maar door een dng geleverd worden het schp. De golven de een schp maakt komen dus ndrect ut zjn deseltank. De golfmakende weerstand s n sterke mate afhankeljk van de waterverplaatsng van het schp, de lengte-breedteverhoudng van de romp en de verdelng van het volume over de lengte van het schp. Deze golfmakende weerstand moet net worden onderschat. Bj hoge snelheden kan hj zelfs oplopen tot meer dan vjftg procent van de totale weerstand (grafek ). Voor het op schaal brengen van de wrjvngsweerstand en de golfmakende weerstand gelden twee natuurkundge wetten. Voor de wrjvngsweerstand s dat de Wet van Reynolds, voor de golfmakende weerstand de Wet van Fraude (spreek ut als Froede). In de hydromechanca spreekt men van het Reynolds-getal en het kengetal van Fraude. Nu geldt dat het Reynolds-getal èn het kengetal van Froude geljk moeten zjn voor zowel het model als het schp. Pas n dat geval s er sprake van de genoemde dynamsche geljkvormghed. Een model moet dus egenljk aan bede wetten voldoen. En dat nu s onmogeljk. Het Reynolds-getal wordt utgedrukt als p e m V L Waarbj V staat voor snelhed, L V voor lengte en V voor de knematsche vscostetscoeffcent, een vaststaande waarde. Het Reynolds-getal moet geljk zjn voor het model en het schp. Het kengetal van Froude ludt Fn = V s de snelhed, G de zwaartekrachtversnellng van 0 m/s2 en L s De golfmakende weerstand - de belangrjkste component van de restweerstand - neemt bj hoge snelheden sterk toe. TABEL 2 Rr VS' RP, , Rt 5, , , , , ,70 9, , , ' - ' VS s snelhed jacht n knopen. Rt s wrjvngsweerstand n Newton. Rr s restweerstand n Newton. Rt s totale weerstand n Newton. - De golfmakende weerstand s veel moeljker te benaderen dan de wrjvngsweerstand. Als een modelproef onder de bovenstaande voorwaarden wordt utgevoerd, kan de golfmakende weerstand eenvoudg worden omgeschaald. De golfmakende weerstand van het werkeljke schp ten opzchte van het model verhoudt zch als alfa (alfa s de modelschaal). De wrjvngsweerstand kan net worden omgeschaad, maar moet worden berekend. Deze berekenng wordt door alle sleeptanks over de gehele wereld toegepast. Daarbj wordt gebruk gemaakt van de wrjvngsweerstandscoêffcent. Deze s proefondervndeljk vastgesteld door vlakke platen, waarvan de golfmakende weerstand geljk wordt gesteld aan nul, door het water te slepen. Het voert te ver om verder op deze berekenng n te gaan. Een 'run' met het schaalmodel door de sleeptank. Het model kan stampen en dompen, maar net slngeren. De gewchtsverdelng en de lggng van het zwaartepunt s door mddel van losse gewchten nagebootst. de lengte. Ook het kengetal van Froude moet geljk zjn voor zowel het model als het orgneel. Als voorbeeld nemen we een schp met een lengte van 00 meter en een snelhed van 20 knopen. In een modelproef wordt de weerstand van dt schp bepaald. De modelschaal s 40, de knematsche vscostetscoeffcent (x) van zout water van 20 graden s.05 * 0-6. De zwaartekrachtversnellng voor schp en model s geljk, 0C G(de schaal van de zwaartekrachtversnellng) s derhalve. Volgens de modelregel van Froude geldt dat =,627 m/s. De snelhed van het V4U moóe\ moet dus,627 m/s zjn. Het Reynoldsgetal ROT. 00 bedraagt dan,627' -ff = 4,07 * 06.,05 * 0"' Voor het schp op ware grootte bedraagt het Reynolds-getal echter (20 0,54) De Reynolds-getallen zjn dus net geljk. Er zjn dan dre mogeljkheden - De proef moet worden utgevoerd n een vloestof waarvan de vscostet ongeveer 240 0,980 0 m a a g r o t e r S dan de van water. M 4,07 09 Zo'n vloestof s praktsch gesproken net voorhanden. - De modelsnelhed zou ongeveer 240 maal groter moeten zjn dan de van het schp. Dt s echter weer strjdg met de modelregel van Froude en bovenden technsch net haalbaar. - Je kest voor een van bede modelwetten. In de praktjk wordt, noodgedwongen, voor de laatste opte gekozen. In het algemeen wordt er tjdens een modelproef wel voldaan aan de modelregel van Froude, maar net aan de van Reynolds. Dt heeft twee oorzaken - De golfmakende weerstand s van doorslaggevend belang bj de bepalng van de totale weerstand (ze tabel 2). Resultaten Nadat de proeven zjn utgevoerd en de extrapolateprocedure s toegepast, wordt er een rapport opgesteld. In grafeken en tabellen worden de meetresultaten n beeld gebracht. Ten slotte wordt er een berekenng gemaakt van het motorvermogen waarbj, als gezegd, wordt utgegaan van een conservateve schattng van het overall voortstuwngsrendement. De egenschappen van de Stadtlne 8 zoals deze ut de proefnemngen naar voren zjn gekomen zjn zonder meer goed. Voor Cees van Tongeren van Van de Stadt desgn zjn deze utkomsten net zo opzenbarend 'Als je een schp op paper zet, gebruk je daarbj je kenns en ervarng. De resultaten van deze sleepproef zjn wat dat betreft egenljk een bevestgng van je berekenngen en je nzcht.' Dat wl echter net zeggen dat een sleepproef overbodg zou zjn. 'Sleepproeven worden egenljk alleen utgevoerd voor commercële vaartugen of megajachten. De prestates van de schepen zouden dus belangrjker zjn dan de prestates van klene jachten, omdat er meer geld mee s gemoed. Voor klene jachten zjn sleepproeven vaak net rendabel. Maar ook de prestates van klenere jachten zjn natuurljk belangrjk. Als je een sleepproef laat utvoeren, weet je zeker dat je een goed varend schp krjgt.' Tekst Jan Brek. Met dank aan r. J.A. Keunng, Facultet der Werktugbouwkunde en Marteme Technek, Vakgroep Hydronautca, TU Delft. Foto's Thjs Tuurenhout en Bertel Kolthof. Sleepproef bedt veel Sleepproeven worden net alleen utgevoerd om nzcht te krjgen n de gedragngen van het schp, de golfvormng, de weerstand en het toekomstge motorvermogen. Het onderzoek n de sleeptank bedt tevens de mogeljkhed het gedrag n golven te optmalseren, het gedrag van het schp tjdens manoeuvres te bestuderen en de velghed - voor zover de samenhangt met de stabltet - te onderzoeken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met r. J.A. Keunng, TU Delft, Facultet der Werktugbouwkunde en Marteme Technek, Vakgroep Hydronautca, Mekelweg 2, 2628 CD Delft, telefoon (05) I WK Powered by TCPDF (

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

5.1 Elektrische stroom en spanning

5.1 Elektrische stroom en spanning 5. Elektrsche stroom en spannng Opgave a lleen elektronen kunnen zch verplaatsen en net de postef geladen kern. Omdat de ladng van emer postef s, s hj negatef geladen elektronen kwjtgeraakt. Je erekent

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be

STUDIEBOEK. wiskunde. Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethspitaels@gmail.com www.meesterkenneth.bevegem.be STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com wskunde Breuken, procenten en kommagetallen Klenste gemeenschappeljk veelvoud Grootste gemeenschappeljke deler Romense cjfers Deelbaarhed

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.54 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Montorng and regstraton system 14 jul 2015 Voorschrften voor MARS 2.54 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.54 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

I I f I I I I I I i i i i i i i

I I f I I I I I I i i i i i i i f Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Denst Weg- en Waterbouwkunde Dynamsch traxaalonderzoek op asfalt Onderzoek op mengsels DAB /16 en ZOAB /16 A \r> f f f C.' ur B DO

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden en techieken I

Onderzoeksmethoden en techieken I Naam:... Voornaam:... Studejaar en -rchtng:... MEERKEUZEVRAGEN Onderzoeksmethoden en techeken I Examen september 000 KLAD: omcrkel op het opgaven formuler telkens HET BESTE antwoord, er s telkens 1 best

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Samenvatting Farmaco-epidemiologie april 2011

Samenvatting Farmaco-epidemiologie april 2011 Hoofdstuk 1 Epdemologe bestudeert de frequente van zekte. Het bestuderen van de frequente van zekte s geen doel op zch. De frequente wordt onderzocht n het kader van etologsche (oorzaak), dagnostsche,

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Yield Management & Short Selling

Yield Management & Short Selling Yeld Management & Short Sellng M.J. Soomer B.W.I. Werkstuk Begeleder : dr. G. M. Koole Maart 00 Vrje Unverstet Facultet der Exacte Wetenschappen Dvse Wskunde en Informatca Studerchtng Bedrjfswskunde &

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Dubbelplaneten. Vakantiecursus

Dubbelplaneten. Vakantiecursus Raner Kaenders Dubbelplaneten AW 5/8 nr. 4 december 2007 287 Raner Kaenders Semnar für Mathematk und hre Ddaktk Mathematsch-aturwssenschaftlche Fakultät Unverstät zu Köln Gronewaldstrasse 2 5093 Köln r.kaenders@un-koeln.de

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 3. Leerkern 4. Terugkoppeling 25 Uitwerking van de opgaven 25 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 3 Leerkern 4 1 Wat s model-drven development? 4 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 4 1.2 Systeemgenerate 4 1.3 Informate, presentate

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE

FIETSHANDBOEK URBAN BIKE B PURE CYCLING C FIETSHANDBOEK URBAN BIKE 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b f 14 15 16 17 18 5 23 19 20 21 22 24 25 26 27 28 Uw fets en deze handledng voldoen aan de esen van de EN-norm 14764 en

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout

27 juni 1997. ir. C.B.M. Blom dr.ir. G.P.C. van Oosterhout UK18 HDE HDE-003,007,011,014,024,025,026,028,032.CT.05,07,11.A HDE-034,038,039,041,048,051,052,058,074.CT.05,07,14.A HDE-090,092,097,098,099,100.CT.07,11.A HDE-004,013,015,016017,021,022,023,027.CT.06,07,09,12.D

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

L 210-01. reflectie seismiek. Werkrapport CUR/COB-uitvoeringscommissie L 200 "Diepe detectie"

L 210-01. reflectie seismiek. Werkrapport CUR/COB-uitvoeringscommissie L 200 Diepe detectie L 211 Haalbaarhedsstude reflecte sesmek schufgolf Werkrapport CUR/COButvoerngscommsse L 2 "Depe detecte" Auteursrechten Alle rechten voorbehouden Nets ut deze utgave mag worden verveelvoudgd, opgeslagen

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie