Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies"

Transcriptie

1 KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op onze denstverlenng En nog veel meer neuws... 1

2 In deze edte van KleurRjk: Voorwoord Radboud Quk: Een vruchtbare zomer RICHTPUNT 2015: Een neuwe kjk op onze denstverlenng Feesteljke openng neuwe wonngen Op de Bes Neuwe overeenkomst met Rcoh levert forse besparngen op Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Belevngstheater Beleef t mee! Weer dre neuwe webstes gelanceerd KleurRjk 2

3 Een vruchtbare zomer De zomervakantes lopen zo n beetje ten ende. Ik hoop dat edereen een fjne tjd heeft gehad en weer met neuwe energe aan de slag s gegaan. Ondanks het zomerreces hebben we bj Koraal Groep net stlgezeten. De dageljkse zorg voor onze clënten gaat natuurljk gewoon door. Dat er ook alle rumte was voor zomerpret, hebben we va de Facebook-pagna van Koraal Groep kunnen volgen. Op de oproep aan de werkstchtngen leuke zomeractvteten te delen, werd enthousast gereageerd. Moo om te zen hoe onze medewerkers zch nzetten om het clënten naar hun zn te maken. Ik heb genoten van de foto s en de verhalen. Veel aandacht s de afgelopen maanden utgegaan naar de zorgnkoop Zowel onze jeugdzorgorgansates als onze dre werkstchtngen voor verstandeljk gehandcaptenzorg hebben zch her grondg op voorbered. Maasveld, Op de Bes en St. Anna hebben samen een ontwkkelplan opgesteld waarmee een goede bass s gelegd voor de toekomst van onze VG. Voor de jeugdzorg lgt er een gezamenljke ontwkkelagenda en een productenboek, dat wj bj gemeentes onder de aandacht zullen brengen. Uteraard stemmen we ons aanbod af met de medezeggenschap, waarbj we samen kjken naar aspecten als samenhang en de betekens voor Koraal Groep. Erg trots ben k op de stap de Sterk n Werk heeft gezet, samen met de jeugdzorgcollega s en ons specaal onderwjs. Met ngang van 1 september zjn de leerwerkbedrjven van Sterk n Werk nameljk offceel overgedragen aan Gastenhof, De La Salle en De Hondsberg. Hermee hebben we een belangrjke stap gezet n de samenwerkng tussen jeugdzorg, specaal onderwjs en arbedstoeledng. Een stap de onze denstverlenng aan onze clënten en leerlngen nog beter en completer maakt. Radboud Quk Voorztter Raad van Bestuur Meer nformate over de leerwerkbedrjven en Sterk n Werk vnd je op pagna 6 van deze KleurRjk KleurRjk 3

4 Feesteljke openng neuwe wonngen Op de Bes Op 29 me vond de feesteljke openng plaats van de neuwbouwwonngen op de centrumlocate van Op de Bes. Met de openng werd net alleen geverd dat de bewoners weer thus waren, ook werd een herstructurerngsperode van zes jaar afgesloten. Veranderde wetteljke rchtljnen waren de aanledng voor het herstructurerngstraject. Kamers van clënten moesten groter worden, wat betekende dat het aantal bewoners per wooneenhed moest worden teruggebracht. Herdoor was Op de Bes genoodzaakt om bestaande wonngen te verbouwen en om neuwe wonngen te bouwen. Een ngrjpende opgave, maar ook de aanledng van een moo voorbeeld van hoe er wordt samengewerkt bnnen Koraal Groep. Op de Bes pakte de herstructurerng op n nauwe samenwerkng met afdelng Vastgoed (HVO) om een grote kwaltetsmpuls te geven aan de wonngen op de centrumlocate. Gedurende de herstructurerng rchtte Op de Bes zch op aspecten als functonaltet en kwaltet, terwjl HVO bjvoorbeeld als spl optrad tussen betrokken partjen en vanut haar ervarng Het was erg gezellg tjdens de openng van de neuwe wonngen op 29 me! KleurRjk 4

5 Con Schoenmakers de budgettare kaders bewaakte. Het resultaat: het woonaanbod van Op de Bes voldoet nu weer helemaal aan alle moderne voorschrften en standaarden! Con Schoenmakers, bouwcoördnator bj HVO, over de samenwerkng: Tjdens de verbouwng hebben we clënten ondergebracht n zorgcentrum Ter Eyck n Heerlen. Ondertussen gngen we op zoek naar een locate om de neuwbouw te realseren. Na jaren zoeken kwam er een terren vrj naast Op de Bes dat we n 2013 hebben gekocht van de gemeente. Omdat de huurperode met de ntermvoorzenng Ter Eyck aflep, hebben we de neuwbouw n recordtempo moeten realseren. Ingegeven door deze hoge tjdsdruk hebben we een bouwteam opgezet dat bestond ut HVO, een aannemer, een archtect en een projectmanagementbureau. Tussen het aanvragen van vergunnngen medo 2013 en de opleverng n jul 2014 zt ets meer dan een jaar. Con: De hoge tjdsdruk heeft ons voor een aantal utdagngen gesteld de we razendsnel moesten oplossen. We hebben zo duurzaam mogeljk gebouwd, met energeterugwnnng, luchtwarmtepompen en zonnepanelen. Omdat er geen testperode heeft kunnen plaatsvnden, heeft dt duurzame concept n het begn net vlekkeloos gewerkt. Ondertussen zjn de meeste problemen opgelost. Con: Het enge dat nu nog moet gebeuren s het afstellen van bepaalde systemen, zoals de vloerkoelng de we pas onlangs hebben kunnen testen. KleurRjk 5

6 Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Landeljk verandert er momenteel veel op het gebed van arbedstoeledng en jobcoachng. Daarom heeft Koraal Groep besloten om de leerwerkbedrjven van Sterk n Werk over te dragen aan de werkstchtngen De Hondsberg, De La Salle en Gastenhof. De overdracht van de leerwerkbedrjven komt voort ut onze strategsche keuze om tot een zo breed mogeljk aanbod vanut de betrokken werkstchtngen aan onze clënten, leerlngen en opdrachtgevers te komen. Jobcoachng en begeledng gaan net over naar de jeugdzorg-organsates. Deze dscplnes bljven onder de naam Sterk n Werk opereren. Met de overdracht van de leerwerkbedrjven s tevens een belangrjke stap gezet op het gebed van ntensevere samenwerkng tussen met name jeugdzorg, specaal onderwjs en arbedstoeledng. Pa Verhagen, transtemanager bj Sterk n Werk: Door deze neuwe aanpak waarbj leerwerkplekken volledg onder de verantwoordeljkhed van de werkstchtngen vallen, kunnen we meer doen met het beschkbare geld. Dt betekent dat we meer jongeren kunnen helpen op weg naar een baan, maar ook dat er meer flexbltet ontstaat om jongeren te plaatsen op een plek de bj ze past. Het bljkt ut de praktjk dat het succes van arbedstoeledng groter s als jongeren kunnen werken vanut hun nteresses en expertse. Het s onze verantwoordeljkhed om bjvoorbeeld jongeren de van school komen - en de dregen tussen wal en schp te raken - te begeleden naar passend werk en zo een zelfstandg bestaan. Ongeacht of dt n de groenvoorzenng, n de horeca of n de schoonmaak s. KleurRjk 6

7 beroepsnteressetest beroepsntere VCA certfcaat metaal Durf m rk betaalde baan neuwe kans oeledng Sterk n Werk leerwerkbedrjf jobcoachng duurzaam ontwkkelng Samen! maatwerk elke dag een neuwe kans arbedstoeledng best passende werkplek betaalde baan leer va n elke dag duurzame bemddelng horeca groen volwaardg m o t v a t e specalst jobhuntng werk utbesteden metaal boxtel een vak leren VCA certfcaat jobcoach dgtale ondersteunng vakmanschap samen sterker durf Bljvend effect beroepsnteressetest swov een baan de bj me past Durf nnovate Sterk n Werk leerwerkbedrjf jobcoachng duurzaam ontwkkelng Samen! partcpate maatwerk elke dag een neuwe kans arbedstoeledng best passende werkplek betaalde baan leer va n elke dag duurzame bemddelng horeca groen volwaardg m o t v a t e specalst jobhuntng werk utbesteden metaal boxtel een vak leren VCA certfcaat jobcoach dgtale ondersteunng vakmanschap samen sterker durf Bljvend effect beroepsnteressetest swov een baan de bj me past Durf nnovate Sterk n Werk leerwerkbedrjf jobcoachng duurzaam ontwkkelng Samen! partcpate maatwerk elke dag een neuwe kans arbedstoeledng best passende werkplek betaalde baan leer va n elke dag duurzame bemddelng horeca leer va n elke dag duurzame bemddelng horeca groen volwaardg m o t v a t e specalst jobhuntng werk utbesteden VCA certfcaat jobcoach dgtale ondersteunng vakmanschap samen sterker durf swov een baan de bj me past Durf nnovate ontwkkelng Samen! partcpate maatwerk elke dag een neuwe kans arbedstoeledng horeca leer va n elke dag groen m o t v a t e specalst jobhuntng werk utbesteden Sterk n Werk leerwerkbedrjf groen volwaardg m o t v a t e specalst jobhuntng werk utbesteden metaal metaal samen sterker een baan de bj me past durf boxtel een vak leren Durf nnovate Bljvend effect Samen! partcpate arbedstoeledng Sterk n Werk leerwerkbedrjf best passende werkplek duurzaam betaalde baan metaal boxtel een vak leren jobcoach dgtale ondersteunng Bljvend effect beroepsnteressetest Durf Ste jobcoa on b e beroepsnteressetest VCA certfcaat Maar Pa kjkt verder dan de mogeljkheden de er zjn bnnen Koraal Groep: Ingegeven door de overgang van de AWBZ naar de WMO en door de nvoerng van de Partcpatewet kan k me voorstellen dat de jobcoachng en het begeleden van jongeren naar passend werk door Sterk n Werk steeds meer gaat plaatsvnden bnnen netwerkstructuren met andere zorgaanbeders. Zo zjn bjvoorbeeld jongeren van Koraal Groep aan de slag bj een knderboerderj van een andere zorgaanbeder. Uteraard kunnen jongeren van andere zorgaanbeders bj ons een plek vnden. De samenwerkng waarbj we bnnen ons netwerk gebruk maken van elkaars aanbod, maakt dat je veel meer op maat kunt werken en de flosofe van één jongere, één plan ook daadwerkeljk n de praktjk kunt brengen. Pa Verhagen: Begn 2016 evalueren we de ngeslagen weg, waarn we enerzjds arbedstoeledng koppelen aan jeugdzorg en specaal onderwjs en waarn we anderzjds door mddel van de nzet van ons netwerk het aanbod en de dverstet van leerwerkplekken wllen vergroten. Mjn utendeljke deaalbeeld s dat de leerwerkbedrjven volledg zjn toegerust op de vraag van de clënten, dat er aanbod s van werk dat ze leuk vnden en dat dt gebeurt n een groter geheel van jeugdzorg, onderwjs en arbedstoeledng. Ik hoop dat het n de toekomst net meer utmaakt of een jongere op een leerwerkplek van Koraal Groep zt of van een andere organsate waarmee we samenwerken, of zelfs buten ons netwerk. Maar het allermooste zou natuurljk zjn als we jongeren kunnen plaatsen op echte banen bnnen Koraal Groep. KleurRjk 7

8 Bekjk de webste van De La Salle Weer dre neuwe webstes gelanceerd In KleurRjk 4 stelden we de neuwe, responsve webste van Koraal Groep aan je voor. In het betreffende artkel kon je lezen dat óók de webstes van de werkstchtngen vervangen zullen worden. Nu we een paar maanden verder zjn, stellen we je graag op de hoogte van de voortgang. En de vaart zt er goed n: nmddels hebben De La Salle, Maashorst/De Vlnder en Sterk n Werk ook een hagelneuwe webste. Bezoek de webste van Maashorst en De Vlnder Check de ste van Sterk n Werk KleurRjk 8

9 Clënt en leerlng nog meer centraal... Een neuwe kjk op onze denstverlenng Hoe kunnen we onze denstverlenng nog slmmer en effcënter organseren? Het s een vraag de bnnen Koraal Groep alle aandacht krjgt. De reden dat deze vraag speelt, heeft te maken met de maatschappeljke ontwkkelngen, stelselwjzgngen en bezungngen waar we als organsate mee te maken hebben en nog krjgen. Al deze veranderngen mogen net ten koste gaan van de servce aan onze clënten en leerlngen. Sterker nog: we wllen toewerken naar een verneuwde servceorgansate de nog beter aanslut bj het leven van elke clënt en leerlng de bj Koraal Groep zorg en/of onderwjs genet. Daarmee geven we heel concreet nvullng aan onze stratege. Hern staan onze clënten en leerlngen centraal. Hun leven, hun mogeljkheden, wensen en behoeften zjn n onze stratege én n onze servce ledend. En servce s daarbj een breed begrp: van gezonde voedng, tot een passende en optmaal functonerende woon-, leer- en werkomgevng. Een eerste verkennng Voorutlopend op een verneuwde denstverlenng aan onze clënten, leerlngen én ook aan onze werkstchtngen, heeft de Raad van Bestuur aan de afdelng Vastgoed (HVO) en het Facltar bedrjf RIF FM gevraagd samen te kjken naar een slmmere en effcëntere werkwjze. Het s een eerste verkennng met als doelstellng mogeljk te komen tot één servceorgansate waarbj de werkzaamheden van zowel de afdelng Vastgoed als van RIF FM >>> Opdracht van de Raad van Bestuur aan RIF FM en de afdelng Vastgoed: - Maak voorstel om rsco's voor het vastgoed te vermnderen - Maak voorstel voor Facltar denstverlenngsconcept - Onderzoek mogeljkheden voor Samenvoegen Vastgoed en Facltar KleurRjk 9

10 Over het project Eten, Drnken, Gastvrjhed hebben julle al kunnen lezen n KleurRjk 4. Nog even n het kort. Hoe geven wj eten, drnken en gastvrjhed n de toekomst vorm? We wllen toe naar een servcenveau waarbj we heel flexbel kunnen nspelen op de wensen van onze klanten. En dat zjn onze clënten, onze leerlngen en de werkstchtngen. zjn ondergebracht. Uteraard gebeurt dt n nauw overleg met alle betrokken partjen én met alle werkstchtngen van Koraal Groep. Ut gesprekken de eerder met de werkstchtngen zjn gevoerd, kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan een betere samenwerkng tussen vastgoed en facltar. Ook hechten werkstchtngen en medewerkers van werkstchtngen veel belang aan het bj één loket kunnen melden van wensen, nformateverzoeken, nkoop-verzoeken, klachten en storngen. Vanut zowel clënt- als organsateperspectef s de vraag dan ook legtem de meerwaarde van het samengaan van de actvteten van Vastgoed en Facltar nader te onderzoeken. KleurRjk Stand van zaken In jun heeft er een verkennng plaatsgevonden en s gekeken naar een mogeljke samenvoegng van de afdelng Vastgoed en RIF FM. Vervolgens zjn de voordelen, rsco s en randvoorwaarden n kaart gebracht de deze samenvoegng en het opzetten van één servce-organsate met zch mee zouden brengen. Begn augustus s de Centrale MedeZeggenschap medewerkers (CMZm) geïnformeerd over de vse op denstverlenng en het mogeljk komen tot een servce-organsate. In oktober zal de Raad van Bestuur herover een voorgenomen beslut nemen dat voor adves aan de CMZm zal worden voorgelegd. Na oktober komen wj over dt onderwerp bj julle terug. Het project kent zes utgangspunten: kw altet, belevng, keuze, varate, gezondhed en partcpate. De projectgroep heeft voor de zomer gesprekken gevoerd met de werkstchtng en. Leden van de (lokale) vertegenwoordg ende organen waren daarbj aanwezg. Deze gespre kken hebben veel nformate en wensen opgele verd. Deze nformate wordt nu verwerkt n een aantal scenaro s, bjvoorbeeld: Wat gebeurt er als we eten & drnken laten zoals het was of hoe zet het erut als het eten bered wordt op de woongroepen. In de maand september koppelen we dt ter ug aan de werkstchtngen om vervolgens n oktobe r tot een beslut te komen. 10

11 Neuwe overeenkomst met Rcoh levert forse besparngen op! Op 1 jul s een neuw leasecontract ngegaan dat de partjen Koraal Groep en Rcoh voor de komende dre jaar aan elkaar verbndt. De neuwe overeenkomst betekent dat het bestaande park aan prnters en multfunctonals grotendeels n tact bljft. Machnes worden utslutend vervangen wanneer dt technsch gezen noodzakeljk s. Het neuwe contract levert een besparng op van 40 procent. Dt komt neer op een bedrag van twaalfduzend euro per maand. Bart Henckens, sectorhoofd automatserng: Begn 2015 s vanut de jaarplanactvteten van de afdelng DIA (Denst Informatserng en Automatserng) besloten om het lopende contract met Rcoh open te breken om een bezungng door te kunnen voeren. Vervolgens zjn we n samenwerkng met RIF FM Inkoop de onderhandelngen met Rcoh aangegaan. Door ervoor te kezen om veel van de bestaande 191 apparaten net te vervangen - en door het behalen van een klene marge op de tkprjzen (prjs per kope/prnt) - kunnen we een besparng realseren van honderdveertgduzend euro per jaar. RIF FM Inkoop heeft vervolgens een marktconsultate utgevoerd om het verneuwde aanbod van Rcoh af te zetten tegen concurrerende partjen. De endconcluse van dt onderzoek s dat de voorwaarden van Rcoh het beste aansluten op de doelstellng van Koraal Groep: het realseren van een substantële kostenbesparng. KleurRjk 11

12 Beleef t mee! Va een trlapparaat kunnen clënten de trllngen voelen van Marle s stem en gtaar. Marle Monfrance s rum 25 jaar actvtetenbegeledster bj St. Anna. Door de jaren heen ben k erachter gekomen dat clënten muzek n combnate met het voelen van materalen als zeer prettg ervaren, vertelt Marle. Herdoor zjn ze ontspannen en alert. Door mjn ervarngen bedacht k belevngstheater Beleef t mee!, een theater waarn muzek en het voelen van materalen centraal staan. Clënten kunnen herbj hun omgevng ontdekken va belevngsprkkels op alle zntugljke gebeden: horen, zen, voelen, proeven en ruken. Iedere voorstellng heeft zjn egen thema, bjvoorbeeld lente, zomer, feest en Snterklaas. De voorstellngen begeled k met gtaar, maar k bespeel ook andere nstrumenten. Snds enge tjd ondersteun k de voorstellngen met een trlapparaat, vertelt Marle. Dt apparaat s gekoppeld aan de versterker van de gtaar en de mcrofoon. Herdoor kunnen clënten de trllngen van mjn stem en mjn gtaar voelen. Vooral voor clënten de doof en/of blnd zjn s dt een openbarng! Op dt moment kunnen clënten utslutend de lage tonen voelen en dat vond k een gemste kans. Daarom heb k samen met mjn collega Loek Boesten de handschoen opgepakt en zjn we gaan zoeken naar emand de dt voor ons kon verbeteren. MPM Technek ut Echt ontwkkelt momenteel een apparaat dat ervoor zal zorgen dat n de toekomst ook de mddentonen voelbaar zullen zjn. De ontwkkelng van het apparaat zou overgens net mogeljk zjn geweest zonder de steun van de Vrenden van St. Anna. Wl je meer weten over belevngstheater Beleef t mee of het trlapparaat? Neem dan eens een kjkje op de webste KleurRjk 12

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

KleurRijk nummer 1. digitaal magazine voor medewerkers van Koraal Groep. Slimmer werken leidt tot mooie opbrengsten! Bewuste blik op vrijheid

KleurRijk nummer 1. digitaal magazine voor medewerkers van Koraal Groep. Slimmer werken leidt tot mooie opbrengsten! Bewuste blik op vrijheid KleurRjk 2017 nummer 1 Slmmer werken ledt tot mooe opbrengsten! Bewuste blk op vrjhed Met het overbruggen van afstand kom je verder! En nog veel meer neuws... dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Beheren onder architectuur

Beheren onder architectuur topc beheerarchtectuur Zonder besturng wordt IT noot een enabler Beheren onder archtectuur Bnnen veel bedrjven s men op drectenveau eager om strategsch te denken als het gaat om (neuwe) producten en densten

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Slim 7 ONDERWIJZEN IN VLAAMS-BRABANT - BASIS EN SECUNDAIR - SCHOOLJAAR 2014-2015

Slim 7 ONDERWIJZEN IN VLAAMS-BRABANT - BASIS EN SECUNDAIR - SCHOOLJAAR 2014-2015 Slm 7 ONDERWIJZEN IN VLAAMS-BRABANT - BASIS EN - SCHOOLJAAR 2014-2015 FelXart Museum Ontdek: 10 Musea met pt Het verneuwde MOS De aanslutng op de arbedsmarkt Bezoek het belevngscentrum'14-18' Beste leerkracht,

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie