Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos"

Transcriptie

1 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos

2 IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf Herbj ontvangt u onze utgebrede nformategds van het Integraal Knd Centrum (IKC) Sterrenbos. In deze IKC-gds vndt u een utgebrede beschrjvng van de densten de het IKC u en uw knd te beden heeft: school en opvang. Wj zen deze IKC-gds als ons vstekaartje. Wj hopen dat u, na het lezen van deze gds, een goed beeld heeft gekregen van ons IKC. Ook onze webste s een bron van nformate voor hudge en toekomstge ouders. Voor actueel neuws abonneert u zch op onze wekeljkse dgtale neuwsbref en kunt u ons volgen va twtter en facebook. Wj vertrouwen er op dat deze nformate op de webste de meeste vragen van uw kant beantwoordt. Natuurljk kunt u ook altjd contact met ons opnemen. Wj stellen het op prjs als u uw opmerkngen of posteve krtek aan ons doorspeelt, zodat wj de ontbrekende nformate kunnen aanvullen. Hopeljk leest u onze IKC gds met plezer door. schoolvakantes adressen 3

4 Msse Integraal Knd Centrum (IKC) Sterrenbos s een voorzenng voor knderen van 2 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educate, knderopvang, onderwjs en butenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken. Een organsate waarn (vak)leerkrachten en pedagogsch medewerkers samenwerken bnnen één pedagogsche en educateve doorgaande leerljn voor knderen. IKC Sterrenbos gaat voor de brede (talent) ontwkkelng van eder knd! Ons utgangspunt s samen zjn we sterker ten behoeve van het knd. Dt realseren we door kenns, expertse, professonaltet en faclteten van onderwjs en knderopvang samen te brengen. Vse De vse bnnen IKC Sterrenbos zet de ontwkkelng van het knd centraal bnnen een daarvoor ngerchte omgevng. Deze omgevng wordt gekenmerkt door het beden van ontwkkelngskansen, waarbj het knd optmaal wordt gestmuleerd. Dt doen we bnnen het gedachtegoed van de Vreedzame School; IKC Sterrenbos wl knderen opvoeden tot verantwoordeljke en acteve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we het IKC als oefenplaats. Knderen leren dat zj deel utmaken van de gemeenschap de de klas, de groep en het IKC vormt en leren daar een bjdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zch verantwoordeljk te voelen voor het algemeen belang: ntatefrjk, zorgzaam en betrokken. Elk onderdeel van IKC Sterrenbos (voorschoolse perode, schoolperode en BSO) doet dt op een passende wjze de n de ljn lgt van de ontwkkelngsfase van het knd. Daarnaast kenmerkt IKC Sterrenbos zch door creatvtet, verneuwng en een open houdng ten opzchte van de knderen, ouders en personeel waarbj wederzjds respect en transparante belangrjke sleutelwoorden zjn. Waar staan wj voor: Ons Integraal Knd Centrum Is een voorzenng voor knderen van 2 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educate, knderopvang, onderwjs en butenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken; Gaat voor de brede (talent) ontwkkelng van eder knd! Ons utgangspunt s samen zjn we sterker ten behoeve van het knd; Zet de ontwkkelng van het knd centraal bnnen een daarvoor ngerchte omgevng. Deze omgevng wordt gekenmerkt door het beden van ontwkkelngskansen, waarbj eder knd optmaal wordt gestmuleerd; Is een Vreedzaam IKC; wj wllen knderen opvoeden tot verantwoordeljke en acteve leden van de gemeenschap. Kenmerkt zch door creatvtet, verneuwng en een open houdng ten opzchte van de knderen, ouders en personeel waarbj wederzjds respect en transparante belangrjke sleutelwoorden zjn. schoolvakantes adressen 4

5 Het gebouw Ons IKC, afdelng Onderwjs, maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In SKO Batavorum hebben 10 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Kjk voor meer nformate op Ons IKC, voorheen de Jozefschool, bevndt zch n Hussen, n het woongebed t Zand. De knderen van de school komen vanut de wjk het Zand en de omlggende wjken. De school s een katholeke bassschool voor 4 tot 12-jargen. Het gebouw staat n een rustge omgevng en op enge afstand van de straat, het zet er gezellg ut en s goed onderhouden. We hebben de beschkkng over 19 lokalen, een aula, dverse computerwerkplekken, een speelzaal en fjne rume butenspeelplaatsen. Grenzend aan het schoolplen staat een gymzaal en een sportveld waar we dageljks gebruk van maken. Op de locate Sterrenbos verzorgt Zonneknderen de peuteropvang (2 4 jargen), BSO (butenschoolse opvang, voor- en naschools) Hervoor hebben zj een 4-tal prachtg ngerchte rumtes, zowel n als naast de school. schoolvakantes adressen 5

6 Wat staat er n deze schoolgds Een woord vooraf 1. De school 1.1 Team 2. Waar de school voor staat 2.1 Onze vse 2.2 Waarom deze keus? 2.3 Ons pedagogsch klmaat 2.4 Ons ddactsch klmaat 3. Onderwjs 3.1 Organsate van de school 3.2 Lesorgansate 3.3 Onderwjsaanbod: werkwjze groepen 1 & vakgebeden 4. Zorg voor de knderen 4.1 Aanname en start op school 4.2 Volgen van de ontwkkelng 4.3 Zorg op maat 4.4 Verwjzng 5. Ouders 5.1 Belang van de betrokkenhed van ouders 5.2 Informatevoorzenng aan ouders 5.3 Rapportage en contact met ouders 5.4 Ouderbjdrage 5.5 Ouderraad en ouderactvteten 5.6 Klachtenregelng 5.7 Inspraak 6. Kwaltetszorg 7. Resultaten van het onderwjs 7.1 Resultaten 7.2 Cjfers over utstroom en aanslutng 8. School-ABC, praktsche zaken 8.1 Schooltjden 8.2 Absente 9. Knderopvang Zonneknderen 9.1 Team en bezettng 9.2 Bezettng op de groep 9.3 Sport- natuur- en cultuurcoach 9.4 Stagares 9.5 Pedagogsch beled 9.6 Speerpunten ut ons pedagogsch beled 10. Dagopvang - 2 jaar tot 4 jaar 10.1 Spelen en ontwkkelen met startblokken 11. Butenschoolse opvang - 4 jaar tot 12 jaar 11.1 De dre pjlers van onze BSO: Natuur & Avontuur, Sport en Cultuur 12. Vakanteactvteten 13. Overge nformate 13.1 Dagndelng 13.2 Eten en drnken 13.3 Flesvoedng en frut 13.4 Overdracht 13.5 Zekte 13.6 Verzekerng 13.7 Het contact met ouders 13.8 Observate en het kndgesprek 13.9 Oudercommsse Klachtenprocedure 14. Kwaltetsesen 14.1 Inspecte GGD 14.2 Beroepskracht- knd/rato 15. Plaatsngsprocedure 15.1 De plaatsngsprocedure s als volgt 16. Betalngsvoorwaarden Adressen schoolvakantes adressen 6

7 Onderwjs IKC Het Sterrenbos schoolvakantes adressen 7

8 1. De school 1.1 Team Groepsleerkrachten; Zj verzorgen het onderwjs aan de knderen en verrchten alle daarut voortvloeende werkzaamheden. Zj vormen voor u als ouder ook het eerste aanspreekpunt bj vragen, aan- en/of opmerkngen. Daarnaast zjn er ook leerkrachten met specfeke specalsmen, zo zjn er twee taalspecalsten, een rekenspecalsten, een begaafdhedsspecalst, en een orthopedagoog. Intern Begeleders (IB-ers); zj hebben de verantwoordeljkhed over de leerlngenzorg en ondersteunen de leerkracht bj het afstemmen van het onderwjs op de verschllende behoeften van knderen. Pedagogsch medewerkers; zj staan voor de opvang voor de knderen van de peutergroep en de butenschoolse opvang. Zj verrchten alle daarut voortvloeende werkzaamheden. Zj vormen voor u als ouder ook het eerste aanspreekpunt bj vragen, aan-/ en of opmerkngen. De pedagogsch medewerkers werken nauw samen met het team van leerkrachten en IB-ers. Drecte; de drecte heeft de dageljkse ledng en verantwoordeljkhed bnnen het IKC. schoolvakantes adressen 8

9 2. Waar de school voor staat 2.1 Onze vse - actverend onderwjs Op onze school defnëren wj actverend onderwjs als maner van onderwjs verzorgen, waarbj o.a. gebruk wordt gemaakt van de actverende werkvormen: presenteren velghed vertrouwen zelfstandg werken, samenwerken, presenteren en onderzoeken. onderzoeken actverend onderwjs samenwerken Dt doen wj bnnen een pedagogsch klmaat dat gekenmerkt wordt door de waarden: velghed, vertrouwen, waarderng, en welbevnden waarderng zelfstandg werken welbevnden Goede bassvaardgheden (lezen - taal - rekenen - schrjven) schoolvakantes adressen 9

10 Daarnaast wllen wj graag benadrukken dat wj veel belang hechten aan het goed ontwkkelen van de bassvaardgheden: lezen, taal, rekenen, en schrjven 2.2 Waarom deze keus? Om knderen goed toe te rusten voor hun toekomst, s het belangrjk dat zj naast kenns ook beschkken over vaardgheden. Deze vaardgheden zjn belangrjk om een goede plaats n de maatschappj te verwerven en te behouden. Dt begnt al op de bassschool en krjgt een vervolg op het Voortgezet Onderwjs. Daarnaast merken wj dat de betrokkenhed van knderen bj het onderwjs veel groter s als zj zelf enge mate van zeggenschap hebben n het onderwjsleerproces; bjvoorbeeld zelf onderzoeksvragen formuleren of op zoek gaan om onderzoeksvragen beantwoord te krjgen, dt op een egen maner te verwerken en aan elkaar te presenteren. Op deze wjze verbnden wj het goede van tradtoneel onderwjs met het goede van het neuwe leren. 2.3 Ons pedagogsch klmaat Dt wordt gekenschetst n de 4 blauwe puzzelstukjes (de hoekstenen ). Zj worden heronder toegelcht. Vertrouwen Het team van de Jozefschool s er op gercht de leerlngen veel vertrouwen te geven. Vertrouwen n hun egen kunnen (competente), vertrouwen n zchzelf en anderen door de leerlng als mens sereus te nemen (relate), en vertrouwen n de maner waarop de leerlng omgaat met de zn om te leren. Daarnaast begeleden we de knderen bj het leren maken van egen keuzes, waardoor hun zelfvertrouwen zal groeen; een bassvoorwaarde voor een goede ontwkkelng. Velghed Buten het fet dat we vnden dat de school letterljk velg moet zjn (fyseke velghed), vndt het team van Het Sterrenbos het heel belangrjk dat knderen zch velg voelen n hun omgevng (socale velghed). Als een knd zch velg voelt, zal hj of zj het aandurven dngen te ondernemen, keuzes te maken, ntatef te nemen en verantwoordeljkhed te dragen, belangrjke voorwaarden voor een goede ontwkkelng. schoolvakantes adressen 10

11 Waarderng Verschllen tussen mensen bestaan. Op onze school leren we de knderen elkaar te waarderen om we ze zjn. Verschllen tussen mensen worden opgemerkt, erkend en postef gewaardeerd. Door elkaar te helpen en te respecteren wordt onderlnge waarderng een waardevolle grondhoudng. Welbevnden Een knd zal een gevoel van welbevnden ervaren als aan de dre bassbehoeften wordt voldaan. Hermee bedoelen we dat het knd ervaart dat het mag zjn we het s, en van daarut relates kan aangaan met anderen (relate). prma n staat s om meer of mnder zelfstandg n de egen wereld te kunnen functoneren (autonome). een postef gevoel heeft bj zjn egen kenns en vaardgheden en daardoor n staat s zjn plek n de wereld op een goede maner te realseren (competente). De Vreedzame school Om ons pedagogsch klmaat te verstevgen, werken we n de groepen en n samenwerkng met ouders aan het concept de Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarn knderen zch gehoord en gezen voelen, een stem krjgen, en waarn knderen leren wat het betekent om een democratsch burger te zjn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschllen tussen mensen, conflcten vreedzaam oplossen, een bjdrage leveren aan het algemeen belang en actef verantwoordeljk wllen zjn voor de gemeenschap. Knderen ervaren dat het utmaakt dat ze er zjn, dat ze er toe doen. Natuurljk s de opvoedng vooral ook het domen van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van partnershp moeten zjn als het gaat om de opvoedng van de knderen. Voor de knderen s het van belang dat de werelden, school en thus, net teveel van elkaar gescheden zjn. Daarom zult u als ouder ook merken dat uw betrokkenhed herbj van groot belang s. Bnnen dt concept s er dan ook volop aandacht voor ouders. 2.4 Ons ddactsch klmaat Dt wordt gekenschetst door de 4 rode puzzelstukjes. Zj worden her-onder toegelcht. Zelfstandg werken De leerlngen en leerkrachten maken samen deel ut van het onderwjsleerproces waarbnnen de knderen vooral leren om zchzelf te ontwkkelen. Wj beden een dudeljke structuur voor knderen waarbnnen een steeds groter beroep wordt gedaan op zelfstandghed. Door mddel van kesborden, taken, planborden, dag- en weektaken werken we samen met de knderen aan een ontwkkelng naar een steeds grotere mate van zelfstandghed. We oefenen volop met de volgende vaardgheden: orënteren, regstreren, plannen, kezen, beoordelen, evalueren, samenwerken. schoolvakantes adressen 11

12 Samenwerken Samenwerkend leren s een actverende werkvorm n ons onderwjs de heel belangrjk s voor de vormng van de socale vaardgheden. We oefenen met deze vaardgheden zowel n de klas, buten de klas als n de school, met leeftjdsgenootjes, maar ook groepsdoorbrekend. We leren herbj de knderen oog te hebben voor de verschllen tussen knderen en hoe je daar mee om kunt gaan. We oefenen n allerle stuates vaardgheden als: lusteren, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen, helpen, ntatef tonen, meewerken, elkaars nbreng accepteren, houden aan afspraken, complmenten geven/ontvangen. Onderzoeken Onderzoek doen s een hele acteve vorm van leren. Mensen, en knderen zeker, zen ets en wllen weten hoe dat kan of waarom dat zo s. In ons onderwjs geven wj rumte aan deze natuurljke grondhoudng. We stmuleren de neuwsgerghed van knderen door rumte en tjd te geven voor vragen en het samen zoeken naar antwoorden herop. We oefenen n deze stuates vaardgheden als: krtsch zjn, neuwsgerg zjn, branstormen, omgaan met nformatebronnen, goede vragen stellen, samenvatten. Presenteren In ons onderwjs wllen we knderen leren zchzelf te kunnen presenteren voor een klene of grotere groep. We stmuleren de knderen te vertellen over hun ervarngen en ontdekkngen en actef mee te doen aan presentates en verngen. In de groep oefenen we het presenteren door mddel van o.a. boekenkrngen, voorstellngen en vertelbeurten. In de school organseren we regelmatg verngen waarn de knderen aan elkaar, of aan ouders presenteren wat ze hebben geleerd. Thematsch werken De samenhang tussen deze verschllende actvteten wordt verkregen door een thema centraal te stellen waarn alle ontwkkelngsgebeden aan de orde komen. Soms zjn dt actuele thema s, soms zjn dt jaarljks terugkerende thema s. schoolvakantes adressen 12

13 3. Onderwjs 3.1 Organsate van de school Op ons IKC wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. In de kleutergroepen (groep 1 en 2) ztten de jongste en oudste kleuters bj elkaar. Vanaf groep 3 heeft eder leerjaar haar egen klas. Uw knd zt dus n groep 3, 4, 5 etc. 3.2 Lesorgansate Ons onderwjs s erop gercht knderen ervarngen, kenns en vaardgheden te helpen verwerven de bjdragen aan hun persoonljke ontwkkelng en aan de utendeljke doelstellngen van het (bass) onderwjs. We sluten zo nauw mogeljk aan bj de ontwkkelng van ndvduele knderen (zône van de naaste ontwkkelng). De leerkracht probeert steeds op het juste moment de juste prkkels of nstructe te geven. De methodes zjn de rode draad voor de nstructe. Instructe wordt aangeboden naar behoefte van de leerlng. Zo zal de ene leerlng al snel zelfstandg aan de slag kunnen, terwjl een ander na een verlengde nstructe aan het werk kan en weer een ander met extra begeledng en ondersteunng van de leerkracht aan de nstructetafel werkt. Wanneer leerlngen wat ouder worden (groep 3 of 4), krjgen zj meer opdrachten achter elkaar. Zj krjgen de vrjhed deze taken ut te voeren op momenten waarop zj dat wllen (vrjhed n gebondenhed). Zj werken daarbj veelal zelfstandg of n stlte samen. Naarmate de leerlngen ouder worden, wordt de hoeveelhed opdrachten vergroot en de nhoud meer dvers. Dagtaken groeen n de bovenbouw ut naar weektaken. De leerkrachten hanteren daarbj de methodes (boeken) als rode draad. De leerkrachten volgen en begeleden of sturen de leerlngen afhankeljk van de begeledngsbehoefte van de leerlng. 3.3 Onderwjsaanbod Werkwjze groep 1 & 2 In de kleuterbouw werken we vanut de prncpes van Bassontwkkelng. Kenmerkend herbj s dat het knd lekker n zjn vel moet ztten om tot spelen en dus ontwkkelng te komen (emotoneel vrj zjn, neuwsgerg zjn en zelfvertrouwen hebben). Dt gaat vooraf aan de vak- en vormngsgebeden. We proberen steeds om jonge knderen vanut hun egen onderzoeken en handelen (manpulerend spel) te brengen naar spel n een betekensvolle context (rollenspelen waarbj knderen de grotemensenwereld nabootsen). Van daarut komen ze tot leren en leermotvate. Een belangrjke voorwaarde s de nteracte tussen knd en volwassene en een stmulerende leeromgevng. schoolvakantes adressen 13

14 Samengevat de utgangspunten de centraal staan: Voorwaarde s dat knderen lekker n hun vel ztten en betrokken zjn. Spel s de bass voor ontwkkelng. Leren wordt utgelokt door utdagende problemen voor te leggen. Leren door aan te sluten bj het ontwkkelngsnveau van de ndvduele knderen. Leren door actvteten en socale nteracte. Kernactvteten n de onderbouw waarbnnen dt alles plaatsvndt, zjn: Spelactvteten. Constructeve en beeldende actvteten. Gespreksactvteten. Lees- en schrjfactvteten. Reken- en wskundeactvteten Vakgebeden Nederlandse taal en spellng Taalvormng vndt n allerle onderwjsstuates plaats. Immers, n de onderbouw staat nteracte centraal bj alle actvteten. Het verwoorden van een plan, een ontdekkng of egen ervarng zjn stuates bj utstek waarbj de leerkracht het knd utlokt tot taal, waarbj het spontane praten en overleggen centraal staat. Gelede taalactvteten vnden zowel plaats n grote als n klene krng. In de klene krng s de betrokkenhed van knderen zeer hoog, zodat de knderen maxmaal utgedaagd worden tot communcate te komen. Interactef voorlezen Boeken nemen een zeer belangrjke rol n bj ons taalonderwjs. Zj denen als aanvullng of verdepng bnnen het gestelde thema, of just als utgangspunt voor het thematsch werken. Interactef voorlezen s een werkwjze de wj herbj toepassen. schoolvakantes adressen 14

15 Utgangspunten van het nteractef voorlezen: betekensvol; knderen worden geraakt door de onderwerpen, de actvteten zjn voldoende utdagend (betekensvolle context). strategsch; het werken met stappen. socaal leren; wanneer er nteracte plaatsvndt met anderen. Taalonderwjs Ons taalonderwjs geven wj vorm aan de hand van de methode Staal. Ons taalonderwjs s opgebouwd ut verschllende aansprekende thema s ut de dageljkse realtet. Bronnen de gebrukt worden zjn levensecht en opdrachten functoneel. Bnnen de thema s vergaren de knderen eerst kenns, de ze vervolgens n een presentate of publcate toepassen. Zo zen de knderen de betekens van taal n hun dageljks leven. En dat motveert! Spellngsonderwjs Wj werken met de spellngsaanpak van José Schraven. Het vaste rtme, goed voordoen, elke les herhalngsoefenngen en dageljkse dctees zorgen voor optmale spellngsresultaten. De methode Staal-spellng s voor ons herbj de ledraad. Leesonderwjs Voorberedend lezen In de kleutergroepen s het spontane ontdekken en gebruken van letters heel belangrjk. Wj brengen n ons onderwjs kleuters consequent n aanrakng met geschreven taal. Zj komen n hun dageljks leven voortdurend gedrukte woorden en letters tegen: op verpakkngen, op hun speelgoed, op televse, n etalages, enz. Bovenden doen knderen ervarngen op met letters doordat er wordt voorgelezen. Ook zen ze volwassenen lezen, breven schrjven, werken op de computer. schoolvakantes adressen 15

16 Leren n betekensvolle stuates Bnnen elk thema zet de leerkracht één of meerdere letters centraal. Knderen ontwkkelen door deze taalrjke omgevng spontane letterkenns. In betekensvolle stuates worden de knderen utgedaagd letters en teksten te gebruken. (Bjvoorbeeld boodschappenljstjes maken voor de wnkel, doktersrecepten voor de apothekershoek, bord met openngstjden voor de verkleedwnkel etc.) Wj maken herbj gebruk van de methodek van Vlla Letterpret. Bnnen de context van het thema wordt er met taalpoppen op een speelse wjze gewerkt aan de doelen van het voorberedend leesonderwjs. Op deze maner realseren wj een optmale aanslutng met het aanvankeljk leesonderwjs n onze groepen 3. Aanvankeljk lezen In de groepen 3 leren de meeste knderen lezen. De school hanteert herbj de methode Velg Leren Lezen. Aan de hand van deze methode geven we de verschllende groepen knderen naar behoefte nstructe, hulp of steun, zodat eder knd op egen wjze en n egen tempo een voor zchzelf optmale leesvaardghed kan realseren. We volgen de leerlngen aan de hand van de methodegebonden-, sezoens-sgnalerngstoetsen en de CITOtoets Technsch Lezen. Zo houden we de vorderngen van de knderen nauwkeurg n de gaten en kunnen we goed aansluten bj de nstructebehoefte van de knderen. behoefte. De ontwkkelng van het leestempo volgen we nauwkeurg met leestoetsen, waarmee we de aanpak en de nstructebehoefte van edere leerlng bepalen. Alle oefenngen zjn een voorberedng op het met plezer lezen en beleven van teksten. Wj zetten leesplezer bewust voorop. Door het jaar heen zullen we bewust deelnemen aan een aantal leesbevorderende actvteten (bv. Voorleesontbjt, voorleeswedstrjd, poëzeweek etc.) Hervoor hebben wj een schoolbblotheek ngercht, goed gevuld met een moderne collecte boeken. Wj laten de knderen kenns maken met verhalende boeken, gedchtenbundels, nformateve boeken, prentenboeken en strps. Bj vertragng van het leesproces, of bj (te) gernge vorderngen, wordt het knd opgenomen n het Groepshandelngsplan. Naast de leesles krjgt het knd dan extra nstructe van de groepsleerkracht. Natuurljk s het van Voortgezet technsch lezen In groep 4 t/m groep 8 oefenen de knderen het voortgezet technsch lezen. Herbj wordt gebruk gemaakt van de methode Estafette, de nauw aanslut op Velg Leren Lezen. Wj beden leesonderwjs op maat. Ook herbj hanteren we verschllende aanpakken (leesnveaus). Knderen krjgen nstructe, gedfferenteerd naar schoolvakantes adressen 16

17 groot belang dat uw knd (met u) ook thus leest en voorgelezen wordt. Wj zullen u als ouder, waar nodg, zeker betrekken n dt proces. Schrjfonderwjs In de groepen 1-2 krjgen de knderen allerle oefenngen voor de ontwkkelng van hun grote en klene motorek aangeboden. Dt gebeurt op een speelse wjze, evenals de voorberedende schrjfoefenngen. Wj maken herbj gebruk van de voorloper van de schrjfmethode Pennenstreken. Ook letten wj op de juste schrjfhoudng en een goede pengreep. Wanneer knderen n groep 3 komen, zetten wj eerst de voorberedende schrjfoefenngen voort. Vervolgens wordt er gestart met het aanleren van de schrjfletters volgens de methode Pennenstreken. De knderen leren de letters drect n lopend schrft. Het aanleren loopt synchroon met de letters de aangeboden worden n de leesmethode. Later n het jaar leren de knderen deze letters te verbnden. Ook leren de knderen schrjven met een vulpen. Aan het end van dt schooljaar kunnen de knderen al aan elkaar schrjven. In groep 4 wordt het schrjven van de hoofdletters geleerd. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het automatseren van de lettervormen. De groepen 5, 6 en 7 besteden aandacht aan een leesbaar handschrft en andere schrjfvormen, zoals blok- en serschrft. Toetsenbordvaardghed Naast een moo handschrft vnden wj het ook van belang dat knderen typvaardg zjn. Wj beden n groep 6 een onlne typcursus, waarmee de knderen zowel op school als thus kunnen oefenen met het blnd typen met 10 vngers. Deze cursus wordt afgesloten met een examen en een certfcaat. Rekenen Rekenonderwjs wordt gegeven met behulp van de methode De Wereld n Getallen. Dt s een methode voor realstsch rekenen: n thema s ut het dageljks leven worden herkenbare rekenproblemen opgelost. Voorberedend rekenen Tjdens spel en n de krng worden de rekenbegrppen spelenderwjs toegepast. De rekenactvteten ut de methode De Wereld n Getallen, worden vooral gebrukt als deeën voor het werken n de klene krng. Begrppen, meten, meetkunde, getallen, tellen en eenvoudge rekenbewerkngen staan herbj centraal. Hermee vormen wj een goede bass voor het verdere reken-/wskundeonderwjs Vanaf groep 3 komen rekenonderdelen aan bod n thema s van vjf weken. Om de ver weken wordt de bassstof getoetst. De vjfde week s voor extra hulp, herhalng of verrjkng. De knderen zjn ongeveer een uur per dag met rekenen bezg. Eén les per week s er een projecttaak. Knderen gaan dan oplossngen bedenken bj een praktsch probleem. Meestal gaat dt over geld, rumte, tjd, maten en gewchten. schoolvakantes adressen 17

18 Ook werken knderen zelfstandg aan de weektaak. De weektaak s verdeeld n dre nveaus: mnmumnveau, bassnveau en plusnveau. Zo s een passend programma voor eder knd. Daarnaast zetten we oefensoftware n, dt s een vast onderdeel van de weektaak. Ieder knd werkt twee keer per week een kwarter op de computer en oefent gercht de reeds behandelde onderwerpen. Tjdens het werken schakelt het programma automatsch door naar een hoger of lager nveau, afhankeljk van de resultaten. Wereldorëntate Op heel veel momenten wordt er met de knderen gesproken over de wereld om ons heen. Wj brengen de knderen kenns bj over vroeger en nu. Meestal gebeurt dt n aparte vakken aan de hand van methoden, maar ook door mddel van krnggesprekken, spreekbeurten, schooltelevse, werkstukjes, presentates en thema s. Het aanbod van het centrum voor natuur- en mleueducate (o.a. het Djkmagazjn) s daarbj verrjkend. In de onderbouw komen verschllende onderwerpen en thema s aan bod. Dt zjn thema s de aansluten bj de actualtet en belevngswereld van de knderen. Door deze thema s breed n te zetten verwerven de knderen nzcht n en kenns van de hun omrngende wereld. In de bovenbouw wordt aardrjkskunde, geschedens, natuuronderwjs, technek en verkeer gegeven. De knderen leren over de geschedens van ons land en de wereld. Zj ervaren hoe mensen n andere landen leven en leren de topografe. Voor aardrjkskunde en geschedens wordt gebruk gemaakt van de methodes Meander en Brandaan. Voor natuuronderwjs en technek gebruken we de methode Leefwereld. Naast het werken aan de thema s ut bovenstaande methoden beden we rumte voor de neuwsgerghed van de knderen. We stmuleren de vragen en ntateven van de knderen om meer te weten te komen over de thema s. Door dgtale bronnen en boeken ut de medatheek te gebruken, zetten de knderen hun egen onderzoekje ut en presenteren n de groep wat ze hebben geleerd. Deze thema s lenen zch bj utstek voor de actverende werkvormen. Daarnaast trekken alle groepen er op ut. Wj vnden het belangrjk ook de wereld buten de school bj ons onderwjs te betrekken. Dt kan bjvoorbeeld betekenen: op bezoek bj de knderboerderj, naar het bos, n de kas, naar het zekenhus, naar een museum enz. Soms s er een excurse als start voor een thema en soms als afslutng. Verkeer Vanaf groep 3 bereden wj de knderen voor op verkeersstuates, waar zj dageljks mee te maken krjgen. Wj maken vanaf groep 5 gebruk van de verkeerskranten Op voeten en fetsen, De Jeugd- schoolvakantes adressen 18

19 verkeerskrant en proefexamens van Velg Verkeer Nederland. De knderen van groep 7 nemen deel aan het centraal verkeersexamen. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels aangeboden. Dt doen wj volgens de methode The team. Wj laten de knderen ervaren dat ze Engelstalge programma s ook zonder onderttels kunnen volgen en leggen op deze wjze een bass voor de Engelse taal. Zowel het Engels spreken als het verstaan en schrjven krjgen aandacht. Wj zullen n de loop van dt schooljaar bekjken hoe wj de Engelse taal nog beter kunnen laten aansluten bj het Voortgezet Onderwjs. Expressevakken & kunstznnge vormng Bj de muzeklessen wordt aandacht besteed aan dverse belevngsvormen van muzek: zngen, lusteren naar, maken van en bewegen op muzek. We hanteren herbj de methode moet je doen. Bj tekenen leren de knderen hun gedachten, gevoelens, ervarngen en waarnemngen weer te geven op paper. Bj handvaardghed leren knderen rumteljk te werken en maken ze kenns met verschllende techneken. In werkvormen zal gevareerd worden, we werken vaak groepsgebonden, soms n maatjesklassen (onderbouw en bovenbouwgroepen gemxed) en soms n een perode van crea-mddagen. Kunstznnge vormng komt tot stand door mddel van lessen n muzek, tekenen, drama en dans. Naast het egen lesaanbod maken wj gebruk van het cultuureducate- aanbod van het Cultureel Platform Lngewaard. Hern komen allerle kunstvormen aan bod. de Blazersbende, een project waarbj knderen ut de mddenbouw een nstrument leren bespelen, s zo n voorbeeld hervan. Het aanbod vareert per leerjaar en kan bestaan ut: flm, dans, drama, muzek of een project dat n een bepaalde perode n de klas of n de school wordt utgevoerd. schoolvakantes adressen 19

20 Het s de bedoelng dat de knderen gedurende hun schooltjd met dverse kunstvormen kenns maken. Wj stmuleren hermee hun nteresse voor kunst en cultuur. Dt kan een nspratebron zjn voor hun egen createve ontwkkelng. Levensbeschouwng Onze school s een katholeke school. Vanut dt oogpunt brengen wj algemeen chrsteljke waarden aan knderen over door een sfeer te scheppen waarn eder knd zch geaccepteerd en velg voelt, ongeacht uterljk, taal, geloof en culturele achtergrond. Ter ondersteunng gebruken we de methode Trefwoord. Rond Kerst en Pasen werken we aan een centraal thema. Trefwoord geeft voor edere dag een gedcht, spel, led, verhaal of Bjbeltekst als dagopenng. Op ntatef van kerk en gemeenschap vnden, n samenwerkng met en door de ouders, de voorberedngen op de Eerste Commune plaats. Dt gebeurt na schooltjd. In overleg met de ouders wordt een programma gemaakt en utgevoerd, waarvoor ook ouderavonden worden gehouden. De school verleent, waar mogeljk en nodg, medewerkng. Bewegngsonderwjs De leerkrachten van groep 1-2 verzorgen zelf de spellessen n de daarvoor ngerchte speelzaal. Er wordt daarbj gebruk gemaakt van de ontwkkelngsljnen, aangegeven n de methode Bewegngsonderwjs n het speellokaal. Hern komen actvteten aan bod als: muzek en bewegen, balanceren, klauteren en klmmen, rollen en dukelen, enz. De kleuters maken ook gebruk van de gymzaal aangrenzend aan het schoolplen. De groepen 3 tot en met 8 hebben altjd gym n de grote gymzaal, grenzen aan het schoolgebouw. Vaak zjn er studenten van de opledng CIOS de ook gymlessen en butenspeelactvteten organseren. In de gymnasteklessen wordt aandacht besteed aan allerle bewegngsactvteten en spelactvteten. In de lessen staat, naast velghed en sportvtet, plezer hoog n het vaandel. De school doet ook eder jaar mee aan een aantal n de rego georganseerde sportactvteten, zoals dammen, handbal, voetbal en basketbal. Daarnaast organseren we ook schoolsportdagen en nemen wj deel aan de jaarljkse sporteve Konngsspelen. Actef burgerschap De school s zch bewust van het fet dat knderen opgroeen n een multculturele samenlevng. Het s vanzelfsprekend dat de school een plek s waar eder knd zch velg én geaccepteerd voelt, ongeacht taal, cultuur en uterljk. Ook maken wj de knderen bewust van het fet dat zj straks (en ook nu al) een verantwoordeljkhed hebben om een posteve bjdrage te leveren aan de maatschappj. In ons onderwjs besteden we her op verschllende maneren aandacht aan. schoolvakantes adressen 20

21 Bnnen de verschllende thema s van wereldverkennng, maar ook bnnen vakken als aardrjkskunde, geschedens, natuurkenns en cultuuronderwjs. Daarnaast zjn we heel praktsch bezg: bj toerbeurt houden de bovenbouwgroepen wekeljks de schoolomgevng vrj van zwerfvul; de leerlngen van de bovenbouwgroepen 7 zjn opgeled en actef als verkeersbrgader, al enkele jaren partcpeert de school n een learnng crcle. Dt s een nternatonale leergemeenschap, waarn knderen van bass- en specaal onderwjs n Nederland en Surname contact met elkaar hebben en er naast kennsutwsselng ook culturele utwsselng plaatsvndt. Daarbj streven wj een schoolgemeenschap na, de gekenmerkt wordt door o.a. zelfstandghed, (zelf) verantwoordeljkhed, democrate, nbreng, samenwerken. Het concept de Vreedzame school helpt ons herbj dt schoolbreed, n een doorgaande ljn, door te voeren. Socaal emotonele ontwkkelng Het schoolteam vndt dat knderen n hun socaal-emotonele ontwkkelng begeled moeten worden om op te kunnen groeen tot socaalvaardge en emotoneel stabele volwassenen. De socaal-emotonele ontwkkelng van onze leerlngen wordt met behulp van een observatesysteem (SCOL) gevolgd. De leerlngen van de groepen scoren hun egen socale competentes, dt kan extra nzcht geven n de ontwkkelng. Vanut de herbj verkregen gegevens kan de leerkracht actvteten plannen waarmee de socale competentes extra worden geoefend. U zult herover n het oudergesprek worden geïnformeerd. schoolvakantes adressen 21

22 4. Zorg voor knderen 4.1 Aanname en start op school U kunt uw knd aanmelden op onze school. U kunt dt doen va de webste, of contact opnemen va school. We hebben hervoor 3 routes : We hebben hervoor 3 routes. 1. Heeft u al knderen op ons IKC (groep 1 of hoger) en bent u bekend met de school, dan volstaat het als u een aanmeldformuler nvult en dt nlevert op school of malt naar de drecte. 2. Zt uw knd op de peutergroep van ons IKC, en wlt u graag meer weten van het onderwjs vanaf groep 1? Neemt u dan contact met ons op voor een gesprek en rondledng. 3. Bent u een neuwe ouder, dan kent u de school en ons IKC waarschjnljk nog net. Wj stellen het zeer op prjs als we u kunnen vertellen hoe het onderwjs en opvang op het Sterrenbos gestalte krjgt en wat onze aandachtspunten zjn. Neemt u contact met ons op voor een gesprek en een rondledng. We nodgen u graag ut om de school te leren kennen. Hertoe organseren we jaarljks een open ochtend. Va onze webste, affches en de lokale pers wordt u o p de hoogte gebracht wanneer deze plaatsvndt. Mocht u net kunnen op deze ochtend of om andere redenen een persoonljk gesprek wllen met de drecte dan kan dat natuurljk. U belt of malt ons dan voor een afspraak. In gemeente Lngewaard s het gebrukeljk dat als uw knd een peuterspeelzaal of knderdagverbljf bezoekt, deze voorschoolse voorzenng op de leeftjd van 3 jaar en 9 maanden een overdrachtsformuler stuurt naar onze school met belangrjke nformate over uw knd. 1e schooldag en kennsmakng Wanneer uw knd ver wordt, gaat het knd ook naar school. Een knd dat voor de herfstvakante 4 jaar wordt, mag vanaf de eerste schooldag n het schooljaar naar school. De school stuurt op tjd een utnodgng. Om te wennen aan school, groep en leerkracht kan het knd van tevoren een aantal dagdelen een bezoek komen brengen. Vóór deze wenperode s er een eerste kennsmakngsgesprek tussen de ouder(s) en leerkracht. In dt gesprek komt een aantal vaste gesprekspunten aan bod. Samen met ouders worden de overdrachtsformuleren doorgenomen en een entreeformuler ngevuld. Wanneer het knd ongeveer ver weken bj ons op school zt, s er een tweede gesprek, waarn de ontwkkelng en de start van het knd op school worden besproken. Bj te grote groepen aan het ende van het schooljaar, kan het voorkomen dat we de ouders vragen hun knd de laatste weken tot de zomervakante op de peuterspeelzaal of het knderdagverbljf te houden, zodat deze schoolvakantes adressen 22

23 voor een gesprek op school. Het aanmeldngsformuler, de ntake, eventueel aangevuld met nformate van een knderdagverbljf of peuterspeelzaal, zjn een belangrjke bass voor de school om vast te stellen of uw knd extra ondersteunng nodg heeft. Bj aanmeldng stelt de school zch de volgende vragen: a. wat s nodg om de leerlng op de school te laten functoneren? b. welke mogeljkheden zet de school? c. s de school n staat de begeledng te beden? knderen na de zomervakante n een klenere groep een rustgere start kunnen doormaken. Leerlngen de extra ondersteunng vragen Onze school heeft als taak voor edere leerlng een zoveel mogeljk afgestemd onderwjsaanbod te realseren. Er zjn ook knderen de meer nodg hebben dan de school standaard bedt. Het s dan van groot belang dat de school weet wat er nodg s, zodat ze samen met U kan kjken of wj deze zorg kunnen beden. In de wet Passend Onderwjs s opgenomen dat ouders hun knd schrfteljk bj de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun knd al eerder bj een andere school hebben aangemeld. Dat doen wj dus ook. De schrfteljke aanmeldng betekent n de praktjk dat ouders een aanmeldformuler van de school nvullen en ondertekenen. Dt moet mnmaal 10 weken voordat het knd 4 jaar wordt. Ouders hebben nformateplcht. U ontvangt een korte ntake vragenljst. Door het nvullen van deze ljst nformeert u ons over de ontwkkelng van uw knd. Deze nformate s voor de school belangrjk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeledng uw knd msschen extra nodg heeft én of wj de als school kunnen beden. Nadat wj de ntakevragenljst van u ontvangen hebben, wordt u utgenodgd Voordat de school overgaat tot de toelatng van een leerlng met een ondersteunngsbehoefte dent een zorgvuldge afwegng plaats te vnden tussen wat de leerlng nodg heeft en wat de school kan beden. Meer nformate vndt u n het Schoolondersteunngsprofel, deze kunt u vnden op de webste van ons IKC. Een plaatsng n het reguler bassonderwjs moet de leerlng optmale ontwkkelngskansen beden. Hoewel onze school het als haar taak zet n voldoende mate af te stemmen op de onderwjsbehoeften, kan de ontwkkelng van sommge knderen beter begeled worden door een specale school voor bassonderwjs of een school voor specaal onderwjs. Om tot een zorgvuldge afwegng te komen past het SWV PassendWjs! de volgende stappen toe: 1. Aanmeldng Aanmeldng door de ouders/verzorgers bj de drecte van de school door het nvullen van het aanmeldformuler Intake vragenljst nvullen Utnodgng voor een gesprek Toelchtng op de procedure Mogeljke nschrjvng schoolvakantes adressen 23

24 De volgende stappen worden gezet als de school twjfelt of ze de begeledng kan beden: 1. Informate verzamelen Schrfteljk nformate opvragen bj ouders/verzorgers en relevante nstellngen. Ouders hebben nformateplcht. De school neemt een beslssng over de toelatng bnnen 6 weken. Deze termjn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. Op grond van de nformate maakt de school een afwegng wel of net plaatsen. 2. Afwegng Als de school twjfelt kan een deskundge geconsulteerd worden of vndt een besprekng n het multdscplnare team plaats. Er wordt onderzocht wat de leerlng, de leerkracht en de ouders nodg hebben om de begeledng te beden. De school kan extra ondersteunng (een zogenaamd arrangement) aanvragen om de begeledng vorm te geven. Inden deze wordt toegekend, dan kan de school een ontwkkelngsperspectef opstellen. Het kan voorkomen dat de school nog geen beslssng over plaatsng kan nemen en vndt dat onderzoek noodzakeljk s om de vragen de de school nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemmng gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen de er nog zjn en worden utgenodgd bj de besprekng n het multdscplnare team. Termjn: als de perode van 6 weken na aanmeldng door ouders s verstreken, krjgen ouders een bref waarn staat dat de termjn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. schoolvakantes adressen 24

25 Mocht de school na 10 weken nog net tot een beslut tot plaatsng zjn gekomen dan schrjft de school tjdeljk n. 3. Beslutvormng Op bass van de nformate en de eventuele onderzoeken wordt een beslut over toelatng genomen. Dt beslut wordt n het Zorgteam genomen. Bj dt overleg zjn verschllende dscplnes aanwezg: de ntern begeleder van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc. Mogeljkhed 1: plaatsng s toch haalbaar zonder extra ondersteunng (school schrjft n) Mogeljkhed 2: plaatsng s haalbaar met extra ondersteunng. De school en ouders vragen een arrangement aan. Mogeljkhed 3: plaatsng s net haalbaar. Bj alle genoemde mogeljkheden worden ouders betrokken. Waar kunt u verder nformate vnden Alle afspraken over extra ondersteunng n de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarhedsverklarng voor een school voor specaal bassonderwjs of specaal onderwjs, vndt u terug n het ondersteunngsplan en de jaarplannng-werkagenda van het Samenwerkngsverband PassendWjs Volgen van de ontwkkelng Wj volgen de knderen ut de groepen 1 en 2 op verschllende ontwkkelngsgebeden met behulp van het ontwkkelngsvolgsysteem KIJK. Dt om ons onderwjsaanbod zo goed mogeljk af te stemmen op de ontwkkelng van het knd. Ook kunnen wj op deze maner vroegtjdg opvallende aspecten n de ontwkkelng van het knd sgnaleren en vervolgens gerchte hulp beden of aanpassngen doen n het onderwjsaanbod. 4. Vervolg bj net plaatsen Als de school de leerlng de extra ondersteunng net kan beden, gaat de school een passende onderwjsplek op een andere school zoeken. Dat kan een regulere school zjn, een school voor specaal bassonderwjs of een school voor specaal onderwjs. Belangrjk s dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteunng de het knd nodg heeft, de wensen van ouders en de mogeljkheden van scholen. Als het gaat om een (tjdeljke) plaatsng bnnen een specale school voor bassonderwjs of een school voor specaal onderwjs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarhedsverklarng aan (TLV). Als het samenwerkngsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het knd. Als ouders het net eens zjn met de genomen beslssng Ouders kunnen bezwaar aantekenen bj het bevoegd gezag van de school of de geschllencommsse (contactnformate vermelden). schoolvakantes adressen 25

26 De leerkracht van de groep bepaalt welke knderen n aanmerkng komen voor de utgebrede, dan wel de korte screenng. Als er aanledng s, voert de logopedst onderzoeken ut bj knderen van andere leeftjden, op verzoek van ouder(s) en leerkracht. Naar aanledng van het onderzoek of de screenng worden sommge knderen doorverwezen voor logopede (behandelng) naar een vrjgevestgde logopedst. Soms hoeft een knd net drect behandeld te worden. Dan bljft het knd onder controle en wordt elk schooljaar opneuw gezen door de logopedst. Alle ouder(s) worden schrfteljk geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek. Logopede De logopedst komt mnstens twee maal per schooljaar een aantal dagen op school. Deze logopede heeft een preventef karakter. De taak van de logopedst s het dagnostceren van taal- spraak- en/of stemstoornssen en afwjkende mondgewoonten. Daarom worden elk schooljaar alle knderen ut groep 2 gescreend. Herbj wordt verschl gemaakt n een utgebrede screenng en een korte screenng. Knderen de dt net nodg hebben, komen net n aanmerkng voor de utgebrede screenng, maar krjgen wel een korte screenng als extra check. Leerlngvolgsysteem Bj het volgen van de leerlngen op cogntef gebed maken we gebruk van toetsen. Dt kunnen methode gebonden toetsen zjn, maar ook methode onafhankeljke toetsen (Cto LVS-toetsen), waarmee wj onze onderwjskwaltet systematsch volgen en vergeljken met de landeljke gemddelden. De gegevens worden geregstreerd n het leerlngvolgsysteem. Zo zen wj of het knd zch voldoende ontwkkelt, het leerproces stagneert of achterstanden laat zen. De leerkracht bekjkt hoe het onderwjsaanbod en de nstructes afgestemd moet worden op de behoeftes van de leerlng. Extra hulp wordt n de groep aangeboden. Als de hulp te weng oplevert, wordt er samen met ouders (en mogeljk de ntern begeleder) gekeken of de hulpvraag van de leerlng helder s en zo ja, welke hulp herbj passend s. hulp er buten de groep gegeven kan worden. De perode waarn deze hulp buten de groep wordt gegeven, proberen wj zo kort mogeljk te houden. (laatste deel erut halen) 4.3 Zorg op maat De Interne Begeleders (IB-ers) hebben tot taak de groepsleerkrachten te begeleden en/of te ondersteunen bj hun zorg voor goed onderwjs voor alle knderen ut hun groep. schoolvakantes adressen 26

27 Leerkrachten kunnen bj een hulpvraag de ntern begeleder nschakelen voor bjv. een ndvduele leerlngbesprekng, een groepsbesprekng, een observate of bj een gesprek met ouders of voor adves op pedagogsch en/of ddactsch gebed. Inden noodzakeljk schakelen de IB-ers externe nstantes n of overleggen daarmee, bjv. een onderwjsbegeledngsdenst, jeugdarts, psycholoog, logopedste of fysotherapeut. Iedere 6 weken vndt een KCO-overleg (klen-casus-overleg) plaats. Herbj zjn aanwezg de schoolarts, een maatschappeljk werker en bede ntern begeleders. In dt overleg bespreken zj de zorg aan knderen de breder lgt dan alleen de school en bekjken zj welke ondersteunng geboden kan worden. Het wordt op prjs gesteld als ouders, zeker de eerste keer, aanwezg zjn bj dt overleg. Het Zorg & Adves Team (Z.A.T.) Snds enkele jaren s elke bassschool n de gemeente Lngewaard aangesloten bj een Zorg- en Adves Team. Sommge knderen zjn het slachtoffer of getuge van verschllende vormen van huseljk geweld of andere utzonderljke stuates. Dt heeft grote gevolgen voor hun welzjn en n deze stuates gaan de schoolprestates vaak achterut. In dergeljke gevallen kan de school de stuate waarn een leerlng zch bevndt bespreken n het Z.A.T. Het Z.A.T. bestaat ut een maatschappeljk werker, de leerplchtambtenaar van de Gemeente Lngewaard, Bureau schoolvakantes adressen 27

28 Jeugdzorg, de schoolarts, de coördnator Centrum Jeugd en Gezn, de gebedsagent en de Intern Begeleder van de school. Wj vragen u als ouder/verzorger vooraf om toestemmng als we uw knd n het K.C.O. en / of het Z.A.T. wllen bespreken. Voor vragen kunt u terecht bj de Interne Begeleders van onze school. De werkwjze en nhouden van het Z.A.T zullen dt jaar wjzgen. De gemeente Lngewaard s druk bezg dt op een zorgvuldge maner te laten verlopen. Het Lngewaards Jeugdteam zal veel taken hervan overnemen. Dt multdscplnare team heeft als doel samen met ouders, de hulpvragen n kaart te brengen en te kjken welke hulp hervoor het beste ngezet kan worden. Ouders kunnen ook va de school of gemeente aangeven hervan gebruk te wllen maken. Omgaan met extern adves Soms komt het voor, dat ouders op egen ntatef of op adves van bjvoorbeeld een specalst een onderzoek voor hun knd laten verrchten. Ten aanzen van het sgnaleren, dagnostceren en advseren door net aan onze school verbonden deskundgen, hebben alle scholen n ons samenwerkngsverband de volgende afspraken gemaakt: De externe deskundge moet geregstreerd zjn bj een beroepsverengng van psychologen en/of orthopedagogen. De externe deskundge moet over voldoende expertse beschkken ten aanzen van het onderwjskundg en opvoedkundg handelen en deze expertse moet aantoonbaar zjn. Het moet gaan om breder psychologsch onderzoek waarbj naar het hele knd gekeken wordt en net alleen ntellgente vastgesteld wordt. Het onderzoek vndt plaats n belang van het knd en dent daar ook op gercht te zjn. De school s alleen dan bered het adves van een externe deskundge op te volgen, nden deze naast gegevens bj de ouders ook pedagogsche/ddactsche gegevens bj de school heeft ngewonnen en deze terug te vnden zjn n het verslag en/of advesrapport. Bj het adves wordt mede rekenng gehouden met de mogeljkheden bnnen de school (SchoolOndersteunngsProfel) en de onderwjskundge en pedagogsche aanslutng. De externe deskundge moet bered zjn het advesrapport mondelng op school te komen toelchten en eventueel drect handvatten voor de praktjk te geven. De kosten van een dergeljke procedure worden net door de school vergoed tenzj het ntatef voor het onderzoek en adves van de school (met nstemmng van de drecte) s utgegaan. Vra Onze schoolorgansate s vanaf januar 2010 aangesloten bj de Verwjsndex Rego Arnhem, kortweg VIRA. De VIRA s een dgtaal systeem waarn schoolvakantes adressen 28

29 professonals, zoals bjvoorbeeld zorgcoördnatoren n het onderwjs, begeleders en hulpverleners, een sgnaal kunnen afgeven wanneer zj zch zorgen maken over een knd of jongere. Mddels de VIRA kunnen wj als school andere hulpverleners, de ook betrokken zjn bj uw knd sneller vnden. Herdoor zjn we n staat om sneller n contact te komen en als het nodg s beter afstemmen. Utgangspunt bljft, dat we u als ouder/verzorger altjd als eerste betrekken, wanneer wj als school zorgen hebben over uw knd. In de VIRA worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en burgerservcenummer (BSN). De reden van sgnalerng van uw knd wordt net opgenomen. Op de school s een algemene nformatefolder beschkbaar. U kunt ook terecht op Dyslexe en dyslexeverklarng Bj sommge leerlngen verloopt het leesproces moezamer dan gemddeld. Dyslexe kan een oorzaak zjn. Bj het IKC Het Sterrenbos hanteren wj een dyslexeprotocol. Hern staat beschreven, dat wj knderen waarbj we kenmerken zen van dyslexe begeleden volgens de plan-1 aanpak van de methode Estafette. Bovenop het groepsaanbod lezen krjgen deze knderen nog 3 x 20 mnuten of 4 x 15 mnuten extra nstructe en oefenng van leesstrategeën. Het s voor de school net noodzakeljk herbj een dyslexeverklarng te hebben. Deze verklarng verandert de wjze waarop we het onderwjs aanbeden net. We maken een utzonderng als wj denken dat een knd net zonder compenserende maatregelen (b.v. dgtale ondersteunng/vergrootte verse/aangepaste toetsvormen) bnnen het onderwjs kan functoneren of als hervoor socaal-emotonele redenen te noemen zjn. In de gevallen zal de school een verklarng aanvragen. Wj doen dat bj een gecertfceerde nstellng de zch houdt aan de rchtljnen van Stchtng Dyslexe Nederland. schoolvakantes adressen 29

30 De vergoedngsregelng: Snds 1 januar 2009 zt dagnostek en behandelng van ernstge dyslexe n het basspakket van de zorgverzekerng. Hervoor moet de school aantonen dat er sprake s van een ernstg tekort n de leesontwkkelng (3x een E score bj Cto toets lezen) ondanks een ntensef leesaanbod (plan 1 aanpak Estafette methode). Ouders kunnen dt onderzoek aanvragen bj bjv. Marant, RID of Braams. De meerwaarde van deze regelng zt n de behandelng. Het huswerk vanut deze behandelng moet thus worden utgevoerd, omdat het onderwjsaanbod voor knderen met dyslexe al zeer ntensef s. Hoogbegaafde knderen Voor de begeledng van hoogbegaafde leerlngen hanteert de school het beledsplan (hoog) begaafde leerlngen. Ze voor meer nformate het School-ABC voor ouders op de webste. LOV-procedure Bnnen de gemeente Lngewaard wordt een overdrachtsprocedure gehanteerd tussen de voorschoolse voorzenngen (peuterspeelzaal en/of knderdagverbljf) en de bassscholen, dt om te streven naar het realseren van optmale ontwkkelngskansen voor elk knd bnnen de gemeente. Met behulp van de overdracht door de voorschoolse voorzenng en de ouders kan de leerkracht ut groep 1 goed nspelen op de onderwjsbehoefte van de knderen de op de bassschool starten. Over knderen waarbj de ontwkkelng anders verloopt dan verwacht, wordt een gesprek gevoerd met de ledster van de voorschoolse voorzenng, de ouders en de leerkracht van onze school. De samenwerkng n ons IKC tussen onderwjs, knderopvang en BSO zal bjdragen aan een optmale start voor knderen. 4.4 Verwjzng Wanneer wj, ondanks extra zorg n de groep en ondersteunng en adves van de Interne Begeleder, onvoldoende ontwkkelngsgroe bj een knd constateren, behoort adves tot verwjzng naar een specale bassschool tot de mogeljkheden. Het Sterrenbos maakt deel ut van het Samenwerkngsverband PassendWjs. Bnnen dt verband hebben de IB-ers regelmatg overleg met andere bassscholen en de IB-er van de specale bassschool De Vlnderboom n Bemmel. Aanmeldng voor een specale bassschool of specaal onderwjs gaat volgens een voorgeschreven procedure. Ze hervoor de webste van PassendWjs. schoolvakantes adressen 30

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2016-2017 IKC het Sterrenbos Knderopvang 2 4 jargen Onderwjs Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2016-2017 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van

Dit is de digitale schoolgids van 2016 ntegraal kndcentrum 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC De Abacus ntegraal kndcentrum IKC De Abacus IKC gds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf ntegraal kndcentrum Herbj presenteren

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

de Haafakkers schoolgids

de Haafakkers schoolgids 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool de Haafakkers de Haafakkers schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Dt s de schoolgds van het schooljaar 2016-2017. In deze gds

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert Sunte Werfert schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Waarom een schoolgds? De bassschooltjd vormt een belangrjk

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool De Elstar De Elstar schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Scholen verschllen van elkaar. Het kezen van een bassschool voor uw

Nadere informatie