Heerhugowaard Stad van kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaard Stad van kansen"

Transcriptie

1 Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb Steller/tst.: E. Brujns Agenda: openbaar B&W d.d Acteve nformateplcht: Nee Subsde mogeljk: Nee aangevraagd toegekend Onderwerp: Er s een verzoek ngedend om een stoeterj te vestgen bnnen de bestemmng 'Glastunbouw' aan de Gljnsweg 46a Probleemstellng: In uw vergaderng van 18 jun j.l. heeft u besloten net over te gaan tot het wjzgen van de bestemmng aan de Jan Gljnsweg 46a. Inmddels lgt er een neuw verzoek om een stoeterj te begnnen. De bestemmng staat bebouwng voor de stoeterj net toe, wel voor glas tunbouw. In dt adves wordt u geadvseerd over het al dan net voeren van een afwjkngsprocedure cq partële herzenng. Concept beslut (max. 10 regels) Het college beslut 1. gelet op de hervoor geschetste planologsche argumenten, net over te gaan tot het verlenen van medewerkng aan de aanvang, d.m.v. een projectafwjkngsprocedure; 2. de raad een negatef voorstel doen voor een partele herzenng; 3. nden uw college toch medewerkng wenst te verlenen, dan dt te doen onder de genoemde voorwaarden. AkkoordA/ka Bespreken Beslssng: S, B W w w w w I 4 j WĴUL 2013 Nummer: Opmerkng - ^ n Embargo tot: Nee Het college beslut. D, 1 qelet op de hervoor geschetste planologsche argumenten en het nadrukkeljke kader van de Raad zoals ondermeer s vastgelegd s de zgn. "lntenvse", (de nmddels s verwerkt n de door de Raad aanvaardde nota van utgangspunten voor het neuwe bestemmngsplan) net over te gaan tot het verlenen van medewerkng aan de aanvraag, d.m.v. een projectafwjkngsprocedure; 2. de raad een negatef voorstel te doen vooreen partele herzenng. Adves van commsse: Raadsbehandelng Ter nzage voor: Begrotngswjzgng: Nee Kope beslut naar: ^ Steller zorgt voor verstrekkng kopeën.

2 3 Per saldo levert dt de stuate op dat er vrjwel over de gehele Jan Gljnsweg dus geen neuwe agrarsche bedrjven kunnen worden gevestgd. Eerder werd door mj aangenomen dat dt een explcete landschappeljke/cultuurhstorsche keuze was. Dt bljkt nu net het geval te zjn, zo bleek ut nader overleg met de stedenbouwkundge. De reden daarvoor s gelegen n het fet dat aan de Gl bestemmng n het verleden en ook nu nog net, de wjzgngsbevoegdhed s gekoppeld voor de toewjzng van een neuw agrarsch bouwperceel. Op zchzelf s dat wel weer landschappeljk te verklaren omdat de G l bestemmng n het algemeen wordt gezen als verspred lggend glas veelal n gebeden met landschappeljke kwalteten. Als de bestemmng wjzgt naar agrarsch bouwperceel dan levert dat landschappeljk geen echte verbeterng op. Echter het s n eder geval net een bewuste keuze de voortvloet ut de Nota van Utgangspunten om voor dt Gl gebed net alsnog een wjzgngsbevoegdhed op te nemen. Tot zover de nuancerng van het door mj geschetste landschappeljke argument. In de door de gemeenteraad vastgestelde "Structuurvse Stad van Kansen" s voorts het volgende opgenomen: "Het kassenconcentrategebed n 't Krus kan bljven functoneren door bedrjfsovernames". Concluse Het s n het lcht van dt utgangspunt net wenseljk om een wjzgngsbevoegdhed op te nemen de tot gevolg kan hebben dat daarvan just geen sprake meer kan zjn. De vestgng van een neuw paardenfokbedrjf n dt gebed, beperkt de mogeljkheden. Tevens wordt de beeldkwaltateve verbeterng - als daarvan al sprake zou zjn - tenet gedaan door de bestaande bebouwng n de omgevng en ontwkkelngsmogeljkheden n dt gebed. Bnnen deze context zen wj ook geen beeldkwaltateve verbeterng ontstaan de eventueel de grond zou kunnen vormen voor toepassng van de zgn. "rumte voor rumte" regelng. Fet s wel dat, nu er geen sprake zal zjn van een extra wonng, op zjn mnst moet worden gesteld dat n de lnt geen extra volume wordt toegevoegd en dat kan toch worden gezen als een verbeterng ten opzchte van de eerdere verzoeken. Afwegend zou mjn adves, gelet op het beled (structuurvse) voor dt gebed, ook ten aanzen van het hudge verzoek, negatef zjn. Alternatef Ik heb begrepen dat er bestuurljk wellcht de beredhed bestaat om dt mogeljk te maken. In dat geval moet k u wjzen op het volgende. Zo bedraagt de mnmale afstand van een paardenstoeterj tot een wonng van derden (de bestaande wonngen) 50 meter. Nu de wonng Jan Gljnsweg 46a als bedrjfswonng zal worden gebrukt voor de stoeterj zal deze wonng net belemmerend meer zjn. Er zjn ook nog andere bestaande wonngen maar de afstand ten opzchte van de wonngen s groter. Aldus hoeft de neuwe stal net onnodg ver het landeljk gebed n te worden gestueerd. Wel zal de 50 meter es n acht moeten worden genomen. Voorts moet voorafgaande aan het verlenen van de vereste omgevngsvergunnng (voor de bouwactvteten) eerst worden onderzocht wat de gevolgen zjn ut een oogpunt van stkstofdeposte. Immers de toevoegng van een neuw agrarsch bedrjf bnnen de gebeden de vallen onder de werkngssfeer van de Natura 2000 gebeden, mag net leden tot een toename van stkstofdeposte. Er s zeer waarschjnljk sprake van een vergunnngplcht n het kader van de Natuurbeschermngswet. Als daarvan sprake s, dan haakt de vereste vergunnng o.g.v. de Natuurbeschermngswet aan bj de Omgevngsvergunnng. In dat geval s een verklarng van geen bedenkngen verest van de Provnce. Ook s het mogeljk om voorafgaande aan de omgevngsvergunnng voor bouwen, eerst bj de Provnce een vergunnng aan te vragen o.g.v. de Natuurbeschermngswet. Een dergeljke vergunnng wordt over het algemeen alleen verleend nden er sprake s van een afname van de stkstofdeposte. Met de toevoegng van deze neuwe stoeterj (veehouderj) s nog maar de vraag of daarvan sprake s. Anderzjds neemt het glas af. Hoe de stkstofberekenngen op dt punt zullen utvallen, moet worden afgewacht. Het ntatef rchtng Provnce, zal door aanvrager zelf moeten worden genomen (wj kunnen aanvrager wel aan contactgegevens helpen). Inden u beslut om ondanks de hervoor geschetste beledsnhoudeljke argumenten, medewerkng te verlenen, dan bestaat een reële kans op precedentwerkng. Ook andere hulpbehoevende ondernemers zullen wellcht vaker een beroep op u doen om uw beled of standpunt te herzen. In mjn vorge adves heb k u daar reeds over geïnformeerd. Ook s net bekend of er kans op planschade ontstaat (het rsco op planschade zou dan bj aanvrager kunnen worden gelegd va een planschade-overeenkomst).

3 4 Adves: - gelet op de hervoor geschetste planologsche argumenten, net over te gaan tot het verlenen van medewerkng aan de aanvang, d.m.v. een projectafwjkngsprocedure; - nden u beslut om medewerkng te verlenen, kezen voor de weg van een project afwjkngsbeslut; voorafgaande aan de verdere planontwkkelng, aanvrager bewegen om bj de Provnce een vergunnng te vragen n het kader van de Natuurbeschermngswet; n dat geval voorafgaande aan de procedure, een planschade-overeenkomst te sluten met aanvrager; n dat geval wjzen op de esen n kader van Mleuwetgevng (afstanden, meldng n kader van Aktvtetenbeslut); n dat geval, geljktjdg de wjzgng doorvoeren n het kader van het nog vast te stellen ontwerpbestemmngspan "Butengebed 2011"; n dat geval - gelet op de polteke gevoelghed van de zaak en het afwjken ten opzchte van de structuurvse - de commsse Stadsontwkkelng te nformeren over uw beslutvormng; n dat geval voor dt gebed n het ontwerp-bestemmngsplan een explcete mogeljkhed opnemen om een bouwvlak toe te wjzen voor neuw te vestgen agrarërs (explcete bnnenplanse wjzgngsbevoedhed voor dt deel van de Jan Gljnsweg). Afhankeljk van uw beslut zal, nden nodg, een raadvoorstel worden voorbered. Hoofd afdelng Omgevngsvergunnng, mevrouw M. Körössy, Bjlagenr. (Corsanr.) Ttel/Onderwerp Naar B&W, Commsse, Raad? Publceren op webste

4 BESTUURSDIENST I ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Onderwerp: Bevat het adves alle elementen? Raadpleeg hervoor de checklst voor B&W-advezen Toelchtng: In uw vergaderng van 18 jun j.l. heeft u besloten om het verzoek van de fam. Wagenaar tot het wjzgen van de bestemmng Jan Gljnsweg 46a, net te honoreren. Ook besloot u om de zaak net met een negatef voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Inmddels heeft Stoeterj Haalstra een neuw verzoek ngedend. Het verzoek behelst nu het slopen van de kassen en het wjzgen van de bestemmng t.b.v. de vestgng van een stoeterj (paardenfokkerj met paardenstal/schuur). Er zal geen sprake zjn van de bouw van een extra bedrjfswonng. De bestaande wonng van de fam. Wagenaar zal als bedrjfswonng worden gebrukt (sloop en herbouw s ook een opte). Er komt dan geen neuwe wonng bj. Jurdsche stuate De stuate s gewjzgd en ludt nu als volgt. St I s - - s I o SS I A X ; Cl l lí I Het ter plaatse geldende bestemmngsplan "Butengebed 1998" Ter plaatse geldt het bestemmngsplan "Butengebed 1998" (of straks na 1 jul de beheersverordenng de op dt punt geljk s) dat de grond bestemt voor "glastunbouw Gl". In de doelendenomschrjvng s het volgende beschreven. Artkel 2.2 Glastunbouw bedrjven I en II 1. Doelenden omschrjvng De op de plankaart voor glastunbouwbedrjven (I en II) aangewezen gronden zjn bestemd voor de explotate van het volwaardge glastunbouwbedrjf en het grondgebonden agrarsche bedrjf waarbj:

5 De bj deze bestemmng behorende voorschrften staan een gebruk van gronden voor paardenfokkerj ^ een grondgebonden agrarsch bedrjf) wel toe. Het bouwen t.b.v. deze gebruksvorm s echter gekoppeld aan de aanwezghed van een bouwperceel. Een dergeljk bouwperceel ontbreekt. 2 Uw college s op grond van het nu nog geldende bestemmngsplan bevoegd om een agrarsch bouwperceel toe te wjzen (va toepassng van een bnnenplanse wjzgngsbevoegdhed). Echter deze bevoegdhed s explcet utgezonderd voor de bestemmng Gl. Het was en s dus nu net mogeljk om va een bnnenplanse wjzgng een bouwperceel voor dt bedrjf toe te wjzen. Dat s utslutend mogeljk va de weg van een partele herzenng (raadsbevoegdhed). Ook s het mogeljk om het bedrjf te laten ontstaan va een projectafwjkngsbeslut (collegebevoegdhed). De vraag s dan eerst of dat planologsch wenseljk s. Afwegng Er s nogmaals stlgestaan bj de landschappeljke argumenten de ten grondslag zouden lggen aan het ontbreken van een wjzgngsbevoegdhed voor dt deel van het gebed. De concluse s bjgesteld. V 7 Va ìs Vb 4 Wat s nu het landschappeljke of cultuurhstorsche argument om geen neuwe agrarsche bedrjven te laten vestgen aan de gehele Jan Gljnsweg? Door mj s getoetst aan het voorontwerp-bestemmngsplan "Butengebed 2011" zoals dat ook ter vse s gelegd. Daarn staat dat het toewjzen van een neuw bouwperceel exclusef s gekoppeld aan de Mddenweg, Veenhuzerweg en de Rustenburgerweg. Inden dt neuwe bestemmngsplan rechtskracht zou verkrjgen dan s het dus net mogeljk va een bnnenplanse wjzgng. Echter bj nadere bestuderng van de Nota van Utgangspunten en herneuwd overleg met de stedenbouwkundge bljkt, dat deze vertalng n het bestemmngsplan toch wel ets "te kort door de bocht s". In de nota van utgangspunten s explcet opgenomen dat er geen sprake zou moeten zjn van neuwvestgng bnnen het gebed dat s gelegen tussen Jan Gljnsweg, Rustenburgerweg en Oterleek (gebedsdeel Vb). De wjzgngsbevoegdhed was al net jurdsch gekoppeld aan de glastunbouwbestemmng Gl. Het andere gebedsdeel (Va) heeft aan de Jan Gljnsweg voor o de bestemmng Glastunbouw Gl.

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012

Onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan Oud Den Heider 2012 gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 15 oktober 2012 Beslut nummer : RB12.0171 Onderwerp : Vaststellen bestemmngsplan Oud Den Heder 2012 De raad van de gemeente Den Helder; dat het voorontwerp

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RVB06-0066 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Planschade De Parade, Koevoetstraat 29 te Bergen op Zoom : SRO&QJ/Q3Z, _ Sector : Rumteljke Ontwkkelng

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

lus+ De klachtencommissie en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen De klachtencommsse en de rol van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Op het moment dat emand te maken krjgt met ongewenst gedrag zjn er verschllende mogeljkheden om dat ongewenst gedrag te stoppen.

Nadere informatie

Mede-advies afdeling: BMO Beleid en Projecten Openbare Werken

Mede-advies afdeling: BMO Beleid en Projecten Openbare Werken Advesormuler Het college van B. en W. D De burgemeester De secretars O Het managementteam Agendanummer É Datum januar 03 Adelngteam B&Pteam vrom Advseur M.D.M. Smt Reg.nr. Par. manager Par. secretars Onderwerp

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RV van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 28 februari 2012; gemeente Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 2 aprl 2012 Beslut nummer Onderwerp : RB12.0044 :Stmu!erngsregelng gevelopwaarderng wnkelpanden 'STADSHART DEN HELDER 2012-2013' De raad van de gemeente

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Steenbergen, 22 januari 2014

Verweerschrift beroep bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Steenbergen, 22 januari 2014 gemeente Steenbergen De Heen Dnteloord Krusland NeuwVossemeer Steenbergen Welberg UMİ400395 llllll IIIMMIII INI II ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw bref van afdelng contactpersoo n telefoonnr. bjlage(n)

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

VAN STEENSEL CONSULTANTS BV

VAN STEENSEL CONSULTANTS BV 5k.05609 VAN STEENSEL CONSULTANTS BV consultng S projectmanagement Aan het College van burgemeester en wethouders van Bladel, t.a.v. De heer C. van Hntum, Postbus, 5530 AA Bladel. Onderwerp: Prncpe-verzoek

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 25 JUL 2M. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 25 JUL 2M. Besluit omgevingsrecht(vergunning) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Beslut omgevngsrecht(vergunnng) VERZONDEN 25 JUL 2M Gemeente : Tlburg Datum 24 jul 2018 Kenmerk : Z-HZ WABO-2018-02458 DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP

Nadere informatie

AdviesA/ořa Gemeente Brummen

AdviesA/ořa Gemeente Brummen AdvesA/ořa Gemeente Brummen Afdelng: Beled S Bedrjfsvoerng Advseur: G. Boers Code: GGB OPENBAAR Medeadvseur(s): PB. Zwers Datum : 0 december 203 Regnr..: BW3.033 Portefeulle(s): Portefeullehouder(s): Rumteljke

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Aanvraag bestemminsplan wijziging. En gedogen in gebruik nemen terrein. Doornspijk, 21 maart 2017

Aanvraag bestemminsplan wijziging. En gedogen in gebruik nemen terrein. Doornspijk, 21 maart 2017 Aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg. Postbus 70 8080 AB Elburg Bouwmarkt Buurkes Aanvraag bestemmnsplan wjzgng. En gedogen n gebruk nemen terren. Doornspjk, 21 maart 2017 Beste meneer, mevrouw,

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL

.JULIANASTRAA T 1-3 TE VEENENDAAL * PROVNCE:: UTRECHT 28 januar 1998 BESCHKKNG ERNST & URGENTE VOOR DE BODEMVERONTRENGNG.JULANASTRAA T 13 TE VEENENDAAL LOCATE: 1. nledng Met toepassng van artkel 48 van de Wet bodembeschermng (Wbb) s n

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

: verordening parkeergelden

: verordening parkeergelden Den Helder Raadsbeslut Raadsvergaderng d.d. : 6 november 203 Beslut nummer Onderwerp : RB3.038 : verordenng parkeergelden De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel nummer RV03.052 van

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

GRM Beleidsnotities

GRM Beleidsnotities GEMEENTE ~~~~ Graafstroom NOTA aan burgemeester en wethouders met betrekkng tot beslut tot het vaststellen van woonplaatsen Opgemaakt door : AC van Hassent dd 6 maart 2009 Regstratenummer: 07-0615 - 200

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 30a van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het

Gemeente Vlissingen. Meldingsformulier/aanvraagformulier ter verkrijging van een gewijzigde vergunning voor het Gemeente Vlssngen Model A1 Meldngsformuler/aanvraagformuler ter verkrjgng van een gewjzgde vergunnng voor het Horecabedrjf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) AAN De burgemeester van Vlssngen Postbus 3000

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit.

Op 25 augustus 2016 ontving ik uw aanvraag voor een nummeraanduiding. Hieronder leest u mijn besluit. gemeente Neuwkoop afdelng Publekszaken neuwkoop FZZ Neuwkoop De heer R. Westmaas Kennedyplen 5A 242 EN NEUWKOOP VERZONDEN 0 9 SFP?n(ţ datum uw bref/kenmerk regstratenummer behandeld door betreft bjlage(n)

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Gemeente Albrandsiuaard

Gemeente Albrandsiuaard Gemeente Albrandsuaard RAADSBESLUIT Onderwerp Verordenng recht van onderzoek gemeente Albrandswaard 2016 Commsse BBVnummer: nvt Datum vergaderng/ agendanummer Kenmerk 1100161 Openbaar: Openbaar De raad

Nadere informatie

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies.

U heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwerp-beheersverordening Kraayenburg in Rijswijk toegezonden en u verzoekt Delfland om advies. College van B&W Gemeente Rjswjk t.a.v. de heer M. de Hoog Postbus 5305 2280HH RJSWJK ZH ÖRG. ONÜEKDEtl RE6. KENMERK 7 0 6 m 203 Hoogheemraadschap van Delfland U W B R E F m februar* 203 U W O N S K E N

Nadere informatie

Trottoir Participaties B.V

Trottoir Participaties B.V Trottor Partcpates B.V vastgoed 2 3 MEI 2017 Tel. 0251-66 22 81 Onze ref. JH/jr Utgeest, 22 me 2017 Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Postbus 352 2100 AJ Heemstede Betreft: Verzoek

Nadere informatie

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Resultaat

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Resultaat Regelng plankosten explotateplan 2017 Resultaat Datum 23-8-2017 Complextet 127 Gemeente Ermelo Projectnaam De Dresprong Projectnummer. prnt Datum prjspel 1-1-2017 Looptjd project n jaren 7 euro's Produkt/actvtet

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder?

Is de app een onmisbaar onderdeel van de les of het leerproces? nee. Is de leerling/student 16 jaar of ouder? Beslsboom onderwjsapps Deze beslsboom helpt je bj het maken van de afwegng of (en onder welke voorwaarden) je een onderwjsapp kunt gebruken bnnen jouw les. START HIER het onderzoek naar je app Is de app

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN -5 DEC 207 Onderwerp Datum Bref bj beslut 4 december 207 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-207-0402 329990 Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer Tav MevrouwA Bakker Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 06 SEP 201/ VERZONDEN 06 SEP 201/ Onderwerp Datum Bref bj beslut 5 september 2017 Ons kenmerk Z-HZWABO-2017-02896 OLO kenmerk Gemeente Tlburg Afdelng Doorkesnummer T a v De heer P. van Doren Denstverlenng, Vergunnngen

Nadere informatie

Gegevens importeren/exporteren

Gegevens importeren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Gegevens mporteren/exporteren Excel-gegevens naar Word kopëren Als u gegevens van een Excel werkblad naar een Word document kopeert, wordt de knop Plakoptes rechtsonder de

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Vragenlijst

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Vragenlijst Vragenljst Projectnaam Zuderloo Projectnummer n.v.t. Looptjd project n ren 12 Aantal werkweken per ar 42 A Algemeen 1 Wat s de looptjd van het project vanaf het moment van vaststellen van het rumteljk

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Economie 13 november Commissiegriffier Annemieke Lobik

Betreft vergadering Commissie Economie 13 november Commissiegriffier Annemieke Lobik Grffer van de Staten Geledebref Kaderstellend Naam voorstel BLD-23 Statenvoorstel Bestedngsplan econome 2016 Betreft vergaderng Commsse Econome 13 november 2015 Provncale Staten 11 december 2015 e verzenden

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

Routingformulier B&W-voorstel

Routingformulier B&W-voorstel GEMEENTE BEUNINGEN Routngformuler B&W-voorstel Onderwerp Auteur B&W-vergaderng Portefeullehouder Mandaterng van de bevoegdhed tot ontheffng van (een gedeelte) van een "openbare plaats" (ofwel ontheffng

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Prijs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD

Prijs ƒ 3.- OCTllCO' HA AD Prjs ƒ 3.- "OCTllCO' HA AD._,-, Ter nzage gelegde, j^-vk Octrooaanvrage Nr./ 7 3 1 4 8 6 0 Int. Cl. G 01 t l/l8. NEDERLAND ludenugsdatum: 25 oktober 1973? Datum van ternzageleggmg: 19 november 1974. 15

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Beslut hogere grenswaarden Wet geludhnder Bouwplan Het ontwerpbestemmngsplan "Heerljk Heenvleť vooret n de realsate van een woonwjk ten westen van de Steenhoeck n Heenvlet. Het gaat herom om de realsate

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2

Betreft Wijziging en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Groningen 2 l'%.3 H t!.-ï ':3ï!.-S ' n > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Mnstere van Economsche Zaken Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overhedsdentfcatenr

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004.

Uitwerkingen tentamen Statistiek 2 voor TeMa Maandag 08-03-2004. Utwerkngen tentamen Statstek voor TeMa Maandag 8-3-4. Opgave a. Model: Y = β + β* x+ ε met ε ~ Nd(, σ ) Y s het energeverbruk, x s de omgevngstemperatuur.. Volgens het scatterplot n de bjlage ljkt er sprake

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Vragenlijst

Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Vragenlijst Vragenljst Projectnaam Vjfde Hoek Projectnummer. Looptjd project n jaren 13 Aantal werkweken per jaar 42 A Algemeen 1 Wat s de looptjd van het project vanaf het moment van vaststellen van het rumteljk

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan "Centrum Epe"

Zienswijzennota Bestemmingsplan Centrum Epe Zenswjzennota Bestemmngsplan "Centrum Epe" Zenswjzennota 203-8850 :!! nhoudsopgave nhoudsopgave. nledng 2 2. Zenswjzen 3 3. Vooroverlegreactes 32 4. Ambtshalve wjzgngen 33 Zenswjzennota . nledng De voorlggende

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan

Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan MleuadvesNoord «* Aan: Het college van Gedeputeerde staten van Fryslan c. nr. ass. nr.: J Rottevalle, 2 maart204 ngek.: Afdelng. 2 5 MRT 20U Beh. door: Afd. Hoofd WB.. wt Uo Geachte heer/mevrouw, voor

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen. Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard Stad van kansen. Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 12-0403 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb120343 Steller/tst.:

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Zienswijzen. Ontwerp bestemmingsplan Luchthaven 2013

Zienswijzen. Ontwerp bestemmingsplan Luchthaven 2013 Zenswjzen Ontwerp bestemmngsplan Luchthaven 2013 Nr. Stuk Datum ontvangst: ndener: nummer: 1 A13.04900 13 jun 2013 Mevr. LS.Wjnker-Gangadn 1a A13.04975 18 jun 2013 " 2 Al 13.05674 10 jul 2013 Dhr. D.H.

Nadere informatie

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden.

. niet wenselijk om de zondagsluiting geheel vrij te laten; niet wenselijk de zondagsluiting geheel in stand te houden. AMENDEMENT Agendapunt Nr. 13 Ondetwerp nlednq W n ke ltjdenverorden n g De raad van de gemeente Tytsjerksteradel n vergaderng bjeen op26 me 2016 Voorgesteld amendement bes u t d e "W n keltjdenverorde

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie