Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool"

Transcriptie

1 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool

2 St. Jacobusschool schoolgds schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document zo goed mogeljk over de utgangspunten en doelstellngen van onze school. Net als vorg schooljaar hebben we er voor gekozen om veel nformateve en praktsche zaken ut de gds te laten. Zo treft u op onze webste onder het kopje OUDERS ons Jacobus ABC aan met aanvullende organsatorsche zaken. Wat wj wel vermelden n deze schoolgds s een algemene ndruk van wat u van ons kunt verwachten, wat wj van u verwachten en vooral wat wj voor uw knderen wllen betekenen. De gds s bedoeld als een handg naslagwerk voor de ouder(s)/ verzorger(s) de al knderen bj ons op school hebben maar s zeker ook ter nformate voor ouders de overwegen om hun knd(eren) bj ons aan te melden. Deze schoolgds s met plezer en zorg samengesteld door drecte en teamleden. Hebt u nog suggestes voor aanvullngen of verbeterngen, dan horen we dat graag van u. Wj wensen u veel leesplezer. Team R.K. bs. St. Jacobusschool schoolvakantes adressen 3

4 Wat staat er n deze schoolgds Na een korte schets van onze school vndt u n deze schoolgds nformate over: wat de knderen leren op onze school de zorg voor de knderen wat ouders en school van elkaar mogen verwachten de resultaten de onze school berekt Het schoolbeled s utvoerger beschreven n ons schoolplan. Hern hebben wj voor een perode van ver jaar utgebred vermeld hoe ons onderwjs n elkaar zt en wat onze plannen zjn om een goede school te bljven. Ons motto s: je hoeft net zek te zjn om beter te worden. U bent welkom om het schoolplan eens n te kjken. Voor praktsche nformate kjkt u op schoolvakantes adressen 4

5 Inhoud Een woord vooraf 1. De school 2. Wat onze school zch ten doel stelt 3. Onderwjs 4. Zorg voor de leerlngen 5. Leraren 6. Ouders en school 7. Resultaten van ons onderwjs 8. Schooltjden en vakantes 9. Adressen 10. Afkortngen schoolvakantes adressen 5

6 1. Een schets van onze school 1.1 Algemeen De St. Jacobusschool s een school met een katholeke sgnatuur. Dt neemt net weg dat er bnnen onze school plaats s voor edereen. Op onze school ztten ook knderen met een andere of géén specfeke geloofsovertugng. Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars anders zjn kan herdoor worden versterkt. Men kan stellen dat deze dverstet aan geloofsovertugngen ons zelfs sterker maakt. Onze school staat mdden n Valburg en s de enge school voor prmar onderwjs n het dorp. Het gebouw heeft 9 groepslokalen en een centrale ontmoetngsrumte. Deze multfunctonele rumte wordt gebrukt voor dverse actvteten. Drecte, Taal-Leesspecalst en Interne begeleder (IB-er) beschkken eder over egen kantoorrumte. Rondom de school s veel speelrumte; de speelplaats heeft een verhard gedeelte en een kunstgrasgedeelte met veel klm- en klautertoestellen. Voor onze gymlessen maken we gebruk van de sportzaal n t Krekske. Leerkrachten Per 1 augustus 2015 zjn er op onze school 9 leerkrachten werkzaam. Het zjn enthousaste en gemotveerde leerkrachten de hart voor knderen hebben en sereus met ouders/verzorgers omgaan. Op de St. Jacobusschool besteedt de leerkracht veel aandacht aan lesvoorberedng, lestaken en het vastleggen van leerlngengegevens. Ook s er veel overleg over leerlngenzorg. Daarnaast maken teamleden deel ut van projectgroepen, de zch bezghouden met het ontwkkelen en onderhouden van de onderwjskwaltet, en nemen zj samen met ouders de organsate op zch van festvteten voor onze knderen. 1.2 Team drecte De drecteur, dhr. Bas Peters, draagt samen met het team van leerkrachten zorg voor de kwaltet van het onderwjs, de organsate, de sfeer, de leerlngbegeledng, de ouderhulp en het welzjn van allen de bj de school betrokken zjn. De drecteur geeft ledng en rchtng aan het team, staat ouders te woord en vertegenwoordgt de school n besprekngen met het managementteam, het college van bestuur en externe nstantes. Om deze taak goed te kunnen utvoeren s de drecteur voor een groot deel vrjgesteld van lesgebonden taken. schoolvakantes adressen 6

7 ICT coördnator ICT staat voor Informate en Communcate Technologe. Het werk van de ICT-coördnator, mevrouw Ans Thoonen, s erop gercht het gebruk van de computer n het onderwjs te bevorderen en op de hoogte te bljven van allerhande ontwkkelngen betreffende het computeronderwjs. In overleg wordt er bekeken welke computerprogramma s aansluten bj ons onderwjs en op welke maner de computer een rol kan spelen bj de leerlngenzorg. Concërge De concërge, dhr. Ben van Zwam, draagt zorg voor praktsche zaken zowel bnnen als n de drecte omgevng van de school. Admnstrateve Ondersteunng. Mevrouw Helma Frentz ondersteunt de drecte op admnstratef gebed. Daarnaast doen ook leerkrachten een beroep op haar bj admnstrateve afhandelng van leerlngzaken. Intern Begeleder (IB-er) De Interne begeleder (IB-er), mevrouw Carola Leenders, houdt zch bezg met de organsate en coördnate van de leerlngenzorg op onze school. Het coördneren van leerlng-besprekngen, bjwerken van het leerlngvolgsysteem, nterpreteren van toetsutslagen, overleg voeren herover met collega s, contacten onderhouden met ouders en externen en het bjhouden van de orthotheek zjn kenmerkende actvteten van de IB-er. 1.3 Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum Onze school maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 9 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Het aantal personeelsleden bedraagt crca 220 en het aantal leerlngen rum Kjk voor meer nformate op Taal-Leesspecalst Op onze school s m..v. dt schooljaar geen taal-leesspecalst meer aanwezg. De beledsutvoerende taken zoals het realseren van de doorgaande ljn op het gebed van de taal- en leesontwkkelng n de school en de begeledng van collega s, bj taal- en leesprocessen n de groepen zullen worden verdeeld tussen drecte en IB.er. De utvoerng van het dyslexeprotocol n de school valt eveneens onder de verantwoordeljkhed van de IB.er. schoolvakantes adressen 7

8 2. Wat onze school zch ten doel stelt 2.1 Msse Samen.. maakt mj sterk Naar onze overtugng staat een goed pedagogsch klmaat aan de bass van een gezonde en evenwchtge schoolontwkkelng van knderen. Daarn s een goede relate tussen leerlngen onderlng, leerlng en leerkracht, team, ouders én de dverse geledngen de bj de St. Jacobusschool betrokken zjn, onontbeerljk. Daarom ludt onze msse: Samen maakt mj sterk. De school s een plaats waar onderlnge relates gedragen worden door de zorg voor jezelf, elkaar en je omgevng. Wj vnden het van belang dat knderen op een posteve wjze worden aangemoedgd en gestmuleerd bj hun cognteve, socale en sensomotorsche ontwkkelng. Daarom creëren wj n onze school bewust acteve en utdagende actvteten de bjdragen aan de vormng en opvoedng van onze leerlngen. Daarbj lgt het accent op samen werken en samenwerken. Bede aspecten zjn, wat ons betreft, van belang om een knd zo goed mogeljk toe te rusten voor het vervolgonderwjs en het latere leven. Wj vnden het belangrjk dat elk knd zoveel mogeljk leert, al naargelang zjn egen mogeljkheden, maar ook dat het plezer heeft n het leven, dat het open en communcatef s, dat het zch aanvaard weet en dat het zch verbonden voelt met andere mensen en met de wereld om zch heen. Wj zen het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat onze leerlngen zch op bass van bovenstaande utgangspunten maxmaal kunnen ontwkkelen op het gebed van kenns en vaardgheden én naar de persoon de ze zjn en wllen worden. 2.2 Vse Onze pedagogsche vse In de opvoedkundge vse staat het ontdekken van je egen kwalteten centraal, trots zjn op we je bent en wat je kunt. Leerkrachten spreken knderen aan op hun competente en net op hun falen. Elk knd wordt geleerd verantwoordeljkhed te nemen voor zjn egen leren, ontwkkelng en emancpate. De school bedt daarvoor dudeljkhed en structuur. Knderen leren net om te leren, maar om te leven. We zjn daarom net alleen gercht op de verstandeljke ontwkkelng van het knd, maar op een veelzjdge ontploong van talenten. Knderen leren behalve met hun hoofd (het cognteve leren), ook met hun hart (het socale leren) en met hun handen (het praktsche leren). Egen ntatef, zelfstandg werken en de nteresses geven leerlngen doorlopend mpulsen om aan hun ontwkkelng te werken. De leerkracht creëert utdagende leerstuates, stmuleert de knderen en stuurt bj. De prncpes van adaptef onderwjs (onderwjs op maat) zullen we n ons onderwjs de komende jaren, verder bljven utwerken. De ddactsche vse Wj vnden het belangrjk dat leerlngen leren om zoveel mogeljk zelf oplossngen te vnden voor hun vragen en problemen. Leerlngen wor- schoolvakantes adressen 8

9 knderen om ook werkeljk knd te zjn en te kunnen spelen. Centrale doelstellng s dat knderen de de St. Jacobusschool bezoeken graag naar school gaan; het s een ontmoetngsplaats om vrendjes te treffen, contact te maken en de contacten te onderhouden. Daarbj s het van belang dat men elkaar accepteert zoals men s. den utgedaagd en gestmuleerd om op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen, onder andere va computer/nternet en (bblotheek-)boeken. Zelfstandg werken en het vermogen tot samen werken en samenwerken zjn daarbj belangrjke, te ontwkkelen vaardgheden. Wj borgen de posteve ervarngen van het zelfstandg werken n ons onderwjs en bljven ze ontwkkelen. Omgaan met verschllen en dus het aanbod van nstructe op nveau, bljft naast de ontwkkelng van coöperateve werkvormen, ook n de komende jaren bj ons op de St. Jacobusschool utgangspunt van schoolontwkkelng. Deze voornemens zjn opgenomen n ons schoolplan. 2.3 Utgangspunten/achtergronden Pedagogsch klmaat Op onze school staat het knd centraal. Belangrjk s dat de knderen zch thus voelen op de St. Jacobusschool. Een knd s net geljk aan een volwassene, maar wel geljkwaardg. Leerkrachten lusteren actef naar wat knderen te vertellen hebben. Daarnaast s er voldoende rumte voor de Kortom, de leerlngen van onze school: Voelen zch velg Kunnen zch zelfstandg ontwkkelen Voelen zch utgedaagd Ontwkkelen zch op een egen nveau Voelen zch geaccepteerd Reflecteren op hun werk Kunnen samenwerken Om deze doelstellngen te kunnen bereken zjn een aantal regels en afspraken opgesteld. De belangrjkste zjn dat: wj pestgedrag net tolereren wj ruzes tussen knderen n samenspraak met hen oplossen wj delen n het lef en leed van knderen knderen zch zodang opstellen dat ze door hun gedrag anderen net storen knderen postef over zchzelf en anderen denken andermans egendommen worden gerespecteerd Ddactsch klmaat Een knd wl graag leren. Onze school stelt zch ten doel om voor eder knd de voorwaarden te scheppen en nsprate, stmulans en hulp te beden, schoolvakantes adressen 9

10 zodat het knd zchzelf, op zjn of haar egen maner en n egen tempo kan ontwkkelen. Van onze leerkrachten kunt u verwachten dat zj regelmatg met knderen reflecteren op het werk dat leerlngen maken, oog hebben voor verschllen tussen leerlngen en hun werkwjze daarop aanpassen, vertrouwen utspreken naar knderen en steeds meer als begeleder optreden. We maken adequaat gebruk van moderne lesmethoden Ouders en school De school s er net alleen voor knderen, maar ook voor ouders. Wj motveren ouders om een acteve rol n de school te vervullen, vanut de gedachte van gedeelde verantwoordeljkhed. Wj stmuleren ouders op ouderavonden om hun vse ten aanzen van kwaltet van onderwjs te ventleren zodat een daloog ontstaat. Er vndt nformate-utwsselng over het knd plaats n een sfeer van vertrouwen en openhed. Als wj over een knd spreken, komen zowel het welbevnden als de ontwkkelngsljn van het knd aan de orde. Bj belemmerngen n de ontwkkelng van het knd beschouwen we de ouders als de eerste deskundgen. Va schoolgds, neuwsbref, nformateavonden, oudergesprekken en ntakegesprekken maken we dudeljk we we zjn en waar we voor staan. Iedere twee jaar nemen we een ouderenquête af om de tevredenhed van ouders te pelen, met name over de kwaltet van ons onderwjs en de nformatevoorzenng van de school. schoolvakantes adressen 10

11 3. Onderwjs 3.1 Organsate De St. Jacobusschool geeft les aan knderen van groep 1 tot en met 8 van het prmar onderwjs. We maken ondersched tussen onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De kleutergroep (1/2)s heterogeen samengesteld. Dt betekent dat n het lokaal een groep knderen n de leeftjd van 4, 5 en 6 jaar bj elkaar zt. Voor onze kleutergroep s dat al jarenlang een goed werkende organsatevorm. De andere groepen worden bj voorkeur zoveel mogeljk homogeen samengesteld. Implementate van neuwe methoden en de ddactsche werkvormen de wj gebruken, lggen her aan ten grondslag. Deze organsatevorm geeft leerkrachten meer armslag om neuwe werkvormen goed n te voeren. 3.2 Groepen De verdelng van de leerlngen over de groepen passen we jaarljks aan op bass van de leerlngenaantallen n de verschllende jaargroepen. Daarnaast hanteren we ook een aantal vaste crtera. Ze ook onze webste Het onderwjs gaat er van ut dat de leerlngen opgroeen n een multculturele samenlevng en actef burgerschap bedrjven. Voor een utgebredere doelomschrjvng verwjzen we naar ons schoolplan Groepen 1 en 2 Kleuters leren al spelende. Wj sluten daarbj aan door te zorgen voor specfek materaal waarmee de kleuters kunnen leren. We maken daarbj ook gebruk van de computer en het dgbord. Onze aandacht voor het jonge knd gaat vooral ut naar zjn ontwkkelng n het spel, de socaal emotonele ontwkkelng, createve ontwkkelng en de voorberedngen op de vaardgheden voor aanvankeljk lees- en rekenonderwjs. Om dat te kunnen bereken praten we veel met de knderen over allerle onderwerpen, zodat ze veel woorden leren begrjpen en gebruken en goed leren spreken. Dt s van belang voor het latere lees- en taalonderwjs. 3.3 Onderwjsaanbod: Doelen en methoden Naast onze egen doelstellngen de zjn opgenomen n ons schoolplan zjn wj gehouden aan de doelstellngen zoals de n artkel 8 van de Wet op het prmar Onderwjs zjn omschreven: Het onderwjs wordt zodang ngercht dat de leerlngen een ononderbroken ontwkkelngsproces kunnen doorlopen. Het onderwjs wordt afgestemd op de voortgang n de ontwkkelng van de knderen. Het onderwjs rcht zch n elk geval op de socaal- emotonele en de verstandeljke ontwkkelng, op het ontwkkelen van de creatvtet, op het verwerven van de noodzakeljke kenns en van socale, culturele en lchameljke vaardgheden. schoolvakantes adressen 11

12 Door mddel van thema s en projecten spelen we n op de ervarngs- en belevngswereld van de knderen. Deze projecten kunnen sezoensgebonden zjn. Daarnaast gebruken we n de kleutergroepen de methode Schatkst. De projecten ut Schatkst bevatten werkvormen, de wj nzetten om de taal- en rekenontwkkelng van onze kleuters te bevorderen. De kleuters werken veel n hoeken de n overleg met hen worden gecreëerd: bjv. een bloemenwnkel n de lente, een bouwhoek, een lusterhoek, een schrjfhoek. Tjdens het spelend leren en lerend spelen observeren de leerkrachten de knderen. De resultaten worden vastgelegd n KIJK, een observateprogramma. Dat doen wj om de ontwkkelngen van de knderen systematsch te volgen en de vorderngen vast te stellen. Op de maner kunnen we knderen op maat begeleden. Bewegngsspel Iedere dag s er een uur spel. Dt vndt zowel buten op de speelplaats als bnnen n de gymzaal plaats. Als de knderen butenspelen s dt meestal vrj spel, met allerle materalen. Bj moo weer wordt ook de zandbak ngezet. Bj het spelen bnnen zjn mnder mogeljkheden; de school beschkt net over een speelleerlokaal. Er kan wel één keer n de week gebruk gemaakt worden van de gymzaal n t Krekske. De zorg voor het jonge knd Voor de kwaltetsverbeterng n de onderbouw zjn er de volgende aandachtspunten: klene groepen 1-2 bevorderen van het zelfstandg werken door het gebruk van een kesbord; effecteve nstructes aan klene groepjes leerlngen; hanteren van het observate- en regstratesysteem KIJK ; werken met Schatkst Rekenen en Taal nzet ICT mddelen Bassvaardgheden voor de groepen 3 t/m 8 Ons onderwjs rcht zch op het bereken van de kerndoelen zoals deze geformuleerd zjn n de Wet op het Prmar Onderwjs. Voor een gedetalleerde beschrjvng verwjzen we naar ons schoolplan Bassvaardgheden: lezen, schrjven, taal en rekenen Het ontwkkelen van de bassvaardgheden begnt n groep 3. Daarbj maken we gebruk van moderne lesmethoden, de voldoen aan de kerndoelen en zo goed mogeljk aansluten bj de belevngswereld van het knd. Lezen In groep 3 start het aanvankeljk lezen aan de hand van de methode Velg Leren Lezen. Het lezen neemt op school een zeer belangrjke plaats n, omdat het de bass vormt voor bjna alle andere vakgebeden. Va het aanbeden van ankerwoorden leert het knd woorden spltsen n letters en klanken. Door samenvoegng van deze woordelementen leert het knd steeds meer neuwe woorden lezen. Daarbj worden veel dfferentatemomenten ngebouwd. Bovenden krjgen de leerlngen regelmatg gelegenhed om n egen tempo hun leesvaardghed te ontwkkelen. De gehanteerde lesmethode bevat veel elementen, de het zelfstandg werken van onze knderen bevorderen. Na enkele maanden kunnen de knderen eenvoudge verhaaltjes lezen. Het leesnveau bepalen we door het afnemen van sgnalerngstoetsen en de dremnutentoets (DMT), een leestoets van het CITO. Ook het tutor-lezen s als werkvorm schoolbreed ngevoerd. Vanaf groep 4 wordt voor het voortgezet technsch lezen de methode Estafette ngezet. schoolvakantes adressen 12

13 Taal en spellng Snds twee jaar hebben we vanaf groep 4 een neuwe taalmethode ngevoerd en geïmplementeerd; Taal n Beeld en Spellng n Beeld. De borgng krjgt ook komend schooljaar een plaats. Deze taalmethoden zjn modern en sluten goed aan bj onze onderwjskundge vse. Bovenden kunnen we met deze methoden nog beter de doorgaande ljn en de samenhang met de leesmethode ut groep 3 bewerkstellgen. Bede methoden motveren leerlngen vanut alledaagse stuates op het gebed van taal. Onze knderen leren daardoor op een utdagende maner en naar we hopen met nog meer plezer. De methoden gaan er van ut dat de leerkracht de lessen start op een nteracteve maner met de hele groep. Na een nstructeperode kunnen leerlngen zelfstandg aan de slag. Daarbj kan ndvdueel gewerkt worden of samen met anderen. De methoden geven de leerkracht de mogeljkhed om onderwjs op maat te geven. Dat betekent dat we goed rekenng kunnen houden met verschllen tussen leerlngen. Bj de lesmethoden horen computerprogramma s waarmee leerlngen op een speelse maner op egen nveau kunnen oefenen. Bede methoden hebben toetsmomenten en dgtale software om de vorderngen van de leerlngen goed kunnen volgen. Er s ook veel aandacht voor vrje leesmomenten; de school beschkt over een schoolbblotheek de s ngercht n nauwe samenwerkng met Bblotheek Gelderland Zud. Alle leerlngen op school beschkken hervoor over een egen bblotheekpas. Schrjven Onze schrjfmethode Pennestreken leert de knderen het verbonden schrft. Hermee hebben de leerlngen n groep 8 utendeljk een egen, goed leesbaar handschrft ontwkkeld. In de bovenbouw lgt het accent wat meer op het createf schrjven. Rekenen Voor het rekenonderwjs maken we gebruk van de verneuwde lesmethode Alles telt. Deze realstsche rekenmethode verkent met de leerlngen een breed scala van oplossngen voor praktsche rekenproblemen de zj n het dageljks leven tegenkomen. Vanaf groep 3 leren knderen naast de bassrekenstof, ook omgaan met grafeken, tabellen en meten van afstand, tjd en geld. In de hogere leerjaren raken de knderen daarnaast vertrouwd met de rekenmachne als hulpmddel. Kennsgebeden en wereldorënterende vakken Het vak wereldorëntate s veelomvattend. Vakgebeden de daar onder schoolvakantes adressen 13

14 vallen zjn aardrjkskunde, geschedens, natuur, technek en gezondhedseducate. Het doel s om bj onze leerlngen belangstellng te kweken voor de wereld als geheel. Wj leren de knderen daarmee de grotere verbanden herkennen. In de afgelopen maanden heeft het schoolteam haar onderwjskundge vse over de wereldorënterende vakken aangescherpt. Zj volgt daarmee de landeljke ontwkkelngen op dt gebed. Wj zjn er van overtugd geraakt dat onze leerlngen aan de hand van de zogenaamde 21e eeuwse vaardgheden alle mogeljkheden worden geboden om hun talenten voor de toekomst optmaal te ontplooen. De wjze waarop we her utvoerng aan wllen geven s op dt moment nog open. Het team maakt n de komende tjd een afwegng tussen een aanpak met methoden of just met een meer thematsche aanpak. Te zjner tjd zal de defnteve keuze op onze webste bekend worden gemaakt. Tot de tjd bljven we werken met de hudge methoden. Expressevakken Heronder vallen de createve actvteten zoals tekenen, handvaardghed, muzek, dramatsche expresse en kunstznnge vormng. Op het gebed van handvaardghed en tekenen leren de knderen techneken hanteren en omgaan met materalen, gereedschap en hulpmddelen. We werken met een jaarplan met zoveel mogeljk varate n het gebruk van techneken en materalen. Ook maken we dankbaar gebruk van de hulp van het kunstenaarscollectef Valburg. Actef burgerschap Heronder wordt verstaan: het zelfstandg verantwoordeljkhed nemen door leerlngen voor gemeenschapbelangen bnnen en buten de school. Het doel van actef burgerschap s om een goede verbndng te leggen tussen school en het dageljks leven n de wereld om ons heen. Wj stmuleren onze leerlngen tot actef burgerschap. In school gebeurt dat bjvoorbeeld tjdens het Tutorlezen waarbj de oudere leerlngen de jongere begeleden bj hun ontwkkelng van het leesproces. Ook praten we met knderen over de regels en afspraken n en rond de school. De regels zjn gezamenljk opgesteld en vastgelegd. Aandacht voor mensen n nood vormt voor ons een belangrjk aanknopngspunt voor actefburgerschap buten de school Cultuuronderwjs/Edu-art Op school s een cultuurbeledsplan opgesteld en een zogenaamde nterne cultuurcoördnator aangesteld. Deze coördnator nteert de culturele actvteten n samenwerkng met de overge teamleden. Er vndt afstemmng plaats met andere scholen n de rego. Het wsselend aanbod van het kunstmenu draagt er aan bj dat onze leerlngen regelmatg naar toneel-, muzek- en dansvoorstellngen gaan Zntugljke en lchameljke oefenng Van nature zjn knderen levendg en vol energe, ze hebben een grote behoefte aan bewegng. Behalve het aanleren van dverse bewegngsvormen, leren knderen n het spel vaardgheden als spelnzcht, sportef en socaal gedrag en betrokkenhed Levensbeschouwng Het stmuleren van het gevoel voor egenwaarde, respect en waarderng voor andere mensen en o.a. hun geloofsovertugngen, staat centraal n de lessen catechese. In de lessen aardrjkskunde en geschedens maken leerlngen (vooral n de bovenbouw) kenns met wereldgodsdensten. Kennsmaken hermee mplceert voor een deel dat onze leerlngen onze hudge schoolvakantes adressen 14

15 multculturele samenlevng leren verkennen en respect en waarderng krjgen voor andere levensstjlen en overtugngen Socaal emotonele ontwkkelng Als team vnden wj een goede socaal-emotonele ontwkkelng (seo) van groot belang voor de ontwkkelng van knderen. Ons onderwjs n socale redzaamhed en bevorderng van het gezond gedrag s erop gercht dat de leerlngen kenns, nzcht en vaardgheden ontwkkelen als consument van èn als deelnemer aan het socale verkeer n met name groepsprocessen. In het afgelopen schooljaar heeft het team n samenwerkng met de collega s van de andere Brede Schoolpartners een ntenseve Kanjertranng gevolgd. Inmddels s dt project op onze school geïmplementeerd, en wordt goed SEO-onderwjs n alle groepen gewaarborgd ICT De St. Jacobusschool beschkt over een modern computernetwerk: de klas.nu 3.0. Er zjn dverse actuele computerprogramma s geïnstalleerd de n ons dageljkse onderwjs hun plaats hebben gevonden. Ook s er voor knderen de extra zorg nodg hebben bjpassende software aangeschaft. We beschkken bovenden n alle groepen over dgtale schoolborden. Er s een meerjaren beledsplan opgesteld met concrete doelen de we n de komende jaren gaan realseren Het takenblad Vanaf de kleutergroep leren we de knderen werken met dag- en weektaken. Uteraard zt daar een opklmmende graad van zelfstandghed n. Naast het fet dat het zelfstandg werken aan de leerkracht tjd en rumte geeft leerlngen extra te begeleden, vnden we het ook belangrjk dat knderen verantwoordeljkhed leren dragen en hun werk leren plannen. Het werken met dag- en weektaken bedt de leerkracht rumte om te kunnen dfferentëren en rekenng te houden met verschllen tussen leerlngen. Er zjn knderen de mnder nstructe nodg hebben en knderen de eerder, vaker of langer nstructe nodg hebben. Voor ons s dat de bass om te komen tot onderwjs op maat voor onze leerlngen. schoolvakantes adressen 15

16 4. Zorg voor onze leerlngen 4.1 Aannamebeled, toelatngsprocedure en voortgangsbeled Knderen de de leeftjd van 4 jaar hebben berekt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Om te wennen mogen ze n een perode van ver weken daaraan voorafgaand een aantal dagdelen n de week meedraaen n hun neuwe groep. Knderen de jarg zjn n jul of augustus starten na de zomervakante en komen gezamenljk een uurtje wennen n de laatste week vóór de zomervakante. In overleg met de andere scholen n de gemeente Overbetuwe s afgesproken dat alle kleuters de vóór 1 oktober 4 jaar worden, bj de start van het schooljaar mogen nstromen. Voor de aanmeldng van alle neuwe leerlngen hanteren we een ntakeprotocol. Voorafgaand aan de nschrjvng voeren we met u en uw knd een ntakegesprek. In dt gesprek wllen wj u, maar vooral uw knd al wat beter leren kennen. Het doel s vooral om samen met u te bekjken of onze school bj uw knd past. Na afloop van het gesprek krjgt u een nschrjfformuler. De aanmeldng s een fet wanneer u het nschrjfformuler heeft ngevuld en ondertekend op school heeft ngeleverd. Als een leerlng op school komt vndt er utgebred contact plaats met de nstellng waar het knd vandaan komt. Met peuterspeelzaal en het knderdagverbljf s bovenden een schrfteljke overdrachtsprocedure overeengekomen. Waar nodg vndt ook mondelnge overdracht plaats. 4.2 Absentebeled Wj verwachten van u dat u ons op de hoogte stelt als uw knd net op school kan komen. Wj verzoeken u om dt te doen vóór aanvang van de school. Wanneer wj geen bercht hebben ontvangen, zjn wj ongerust en nemen we contact met u op. Op school s een folder beschkbaar waarn dudeljk s omschreven wat valt onder geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzum. Bj ongeoorloofd schoolverzum melden wj dat bj de leerplchtambtenaar van Gemeente Overbetuwe. Een verzoek voor (geoorloofd) schoolverzum doet u schrfteljk bj de drecte van de school. 4.3 Volgen van de ontwkkelng van de knderen Op de St. Jacobusschool volgen wj de ontwkkelng van de leerlngen op twee maneren. Enerzjds aan de hand van het dageljkse werk van knderen en de daarbj behorende methodegebonden toetsen. Anderzjds worden op vaste momenten n het jaar methode onafhankeljke toetsen afgenomen. De utslagen van deze toetsen geven ons objecteve gegevens over de leerprestates van uw knd(eren). Objectef betekent dat de toetsscores ons n staat stellen een vergeljkng met het landeljk gemddelde te maken. Door deze toetsen jaarljks af te nemen en de scores op te slaan, s het mogeljk om de ontwkkelng van knderen op lange termjn te kunnen volgen. schoolvakantes adressen 16

17 Tevens s het herdoor mogeljk om ons onderwjs regelmatg te evalueren. Wj selecteren de toetsen zorgvuldg omdat wj vnden dat zj een meerwaarde moeten hebben bnnen ons onderwjs. Onze school maakt gebruk van het LOVS, het Leerlng Onderwjs Volg Systeem van het CITO. Onze IB-er s endverantwoordeljk voor de organsate en utvoerng ervan. Jaarljks wordt een toetskalender opgesteld. Ook bespreekt de IB-er de toets scores met de verantwoordeljke leerkracht. Uteraard worden ouders drect geïnformeerd bj opvallende scores van hun knd. Om de ontwkkelng van de knderen n groep 1 en 2 extra te volgen, maken we tevens gebruk van de KIJK regstrate. Deze vullen we n na ongeveer 1 maand onderwjs, vervolgens halverwege en aan het end van groep 1 en halverwege en aan het end van groep 2. Naast het systeem van toetsen kent onze school de groepsbesprekngen. Twee maal per jaar zal onze IB-er met de leerkracht de hele groep doorspreken. Ieder knd komt dan aan bod; hoe functoneert het knd cogntef, socaal emotoneel, hoe lgt het knd n de groep enz. Ook de groep als geheel wordt n de gesprekken meegenomen. Leerkrachten hebben altjd de mogeljkhed om de IB-er te consulteren op het moment dat er zorg s over een leerlng. Samen bekjken ze welke route wordt utgestppeld. Voor we tot acte overgegaan, worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Zj worden uteraard nauw betrokken bj het vaststellen van het zorgbeled voor hun knd. De toetsresultaten, nclusef de observates n de onderbouw, leggen wj vast n een leerlng-dosser. Dt dosser bevat onder meer de rapporten, de resultaten van methodegebonden en net methodegebonden toetsen, gegevens van leerlng-besprekngen, verslagen van gesprekken met de ouders en eventuele handelngsplannen. Deze dossers worden beheerd door de groepsleerkracht en de coördnator leerlngenzorg en bewaard n een afgesloten dosserkast. Ouders hebben het recht om het dosser van hun knd(eren) n te zen. Voor alle dudeljkhed: leerlng-dossers zjn egendom van de school. Bj een overgang van een knd naar een andere school bljft het orgnele dosser op school, zodat daar bj navraag op een later tjdstp door de school op kan worden teruggevallen. De neuwe school ontvangt naast het onderwjskundg rapport een kope van de belangrjkste stukken ut het dosser. 4.4 Zorg op maat Soms heeft een knd extra zorg nodg. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlngenzorg ontwkkeld. Onderwjs op maat betekent voor ons mmers ook zorg op maat! Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leraren samen met de IB-er de resultaten van alle leerlngen. Zowel zwakke als heel goede resultaten kunnen aanledng zjn voor extra zorg. Uteraard nformeren wj u als ouder herover. Voor knderen met heel goede resultaten zjn extra materalen en leeractvteten beschkbaar n de vorm van Levelwerk. De knderen de hervoor n aanmerkng komen, werken zelfstandg aan de extra opdrachten. Zj worden hern, met de plannng en utvoerng van deze actvteten, wekeljks begeled. Ook knderen met mnder sterke resultaten krjgen extra begeledng. Dat staat n de groepsplannen vermeld. Hern staat welke extra zorg het knd krjgt en op welke maner. Na 8 weken wordt nagegaan of het handelngsplan werkt. Als het nodg s schoolvakantes adressen 17

18 wordt het plan bjgesteld. Handelngsplannen worden opgesteld door de groepsleerkracht. De ouders worden herover geïnformeerd. De zorg vndt zoveel mogeljk plaats n de klas, waarbj ook de egen, vertrouwde leraar een belangrjke rol speelt. Op deze wjze krjgt elk knd de zorg de het nodg heeft 4.5 Begeledng van leerlngen naar het voortgezet onderwjs Als leerlngen n groep 8 ztten, geeft de leerkracht een voorlopg schoolkeuzeadves voor het voortgezet onderwjs. Inden nodg kunnen ouders en school hun verwachtngen nog bjstellen en kan bjvoorbeeld nader onderzoek of extra aandacht voor het knd worden aangeboden. Na de Cto Endtoets worden de resultaten van de toets en het utendeljke schoolkeuzeadves ndvdueel met ouders (en leerlngen) doorgesproken. Op een specale ouderavond, n januar, wordt u geïnformeerd over de mogeljkheden de u heeft bj de schoolkeuze voor voortgezet onderwjs. 4.6 Passend Onderwjs Met de nvoerng van Passend Onderwjs op 1 augustus 2014 krjgen scholen n Nederland zorgplcht en daarmee de verantwoordeljkhed om alle leerlngen een passende onderwjsplek te beden. Het doel van deze zorgplcht s dat geen enkele leerlng meer tussen de wal en het schp valt. Alle schoolbesturen n Nederland hebben van het Mnstere van OCW de opdracht gekregen om n neuwe regonale samenwerkngsverbanden Passend Onderwjs te gaan verzorgen voor alle leerlngen n de egen rego. Dt heeft geresulteerd n de oprchtng van SWV ( samenwerkngsverband) PassendWjs. Ons schoolbestuur, SKO Batavorum, heeft zch net als de andere schoolbesturen n de rego bj PassendWjs aangesloten. Ze ook: Wat s Passend Onderwjs? Passend onderwjs s egenljk nets anders dan goed onderwjs voor elk knd! Algemeen gesproken begnt dat gewoon op school n de klas. Het kan voorkomen dat leerlngen extra zorg nodg hebben. Daartoe hebben we op onze school een zorgstructuur ontwkkelt de voorzet n extra hulp aan de leerlngen de dat nodg hebben. Bjvoorbeeld omdat het leren moeljker gaat, omdat een knd utdagng mst of omdat extra begeledng nodg s vanwege een beperkng of een gedragsprobleem. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwjs beden aan al onze leerlngen. Hoe wj dat doen staat n ons Schoolondersteunngsprofel (SOP) beschreven. Als de bassondersteunng net voldoende s Als onze school deze zogenaamde bassondersteunng zelf net kan beden zullen wj aangeven dat uw knd het beste naar een andere school kan gaan. Na overleg met de ouders gaan wj er voor zorgen dat er een school gevonden wordt de wel een passend aanbod kan doen en uw knd kan toelaten. Momenteel moet u n zo n stuate nog vaak zelf naar een neuwe school zoeken. Met de nwerkngtredng van passend onderwjs hebben wj als verwjzende school de verantwoordeljkhed. Wj vnden het daarbj belangrjk dat er met u overlegd wordt, welke school n uw stuate passend s voor uw knd. Voor meer en utgebredere nformate verwjzen wj u naar een door de overhed specaal gemaakte nformatefolder. Va deze lnk kunt u de folder downloaden. U kunt ook de volgende webstes raadplegen: of schoolvakantes adressen 18

19 5. Leraren 5.1 Personeelsbeled Waar het om draat op onze school zjn de leerlngen. Zj hebben recht op goed onderwjs van goede leerkrachten. Om er voor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen doen, hanteren wj een zogenaamd ntegraal personeelsbeled. Dt betekent o.a. dat we de kenns en vaardgheden van de leerkrachten afstemmen op het onderwjs en de zorg voor de leerlngen. De St. Jacobusschool heeft aandacht voor de kwaltet van haar personeel. Regelmatg worden functonerngsgesprekken gehouden en klassenbezoeken afgelegd. Na het klassenbezoek bespreekt de schooldrecteur de resultaten met de leerkracht. Verder houdt elke leerkracht het wetteljk verplchte bekwaamhedsdosser bj. Hermee kan men toetsen of er nog ontwkkelpunten zjn voor bepaalde competentes de nodg zjn voor het lesgeven. 5.3 Scholng van leerkrachten Net als leerlngen zjn ook wj noot utgeleerd. Wj vnden het belangrjk dat wj de ontwkkelngen n het onderwjs bljven volgen en werken aan het vergroten van onze deskundghed. Wj volgen nascholngscursussen met als doel het versterken van het onderwjskundg profel van de school Stagares Wj geven studenten van de Lerarenopledng Bassonderwjs graag de kans om het vak van groepsleerkracht op onze school te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagare wekeljks een aantal stageopdrachten ut. Daarnaast s de stagare behulpzaam bj de dageljkse praktjk. Naast stagares van de Lerarenopledng werken wj samen met SPWstagares (Socaal pedagogsch werk) van het ROC en studenten pedagogek en lchameljke opvoedng van de Hogeschool Arnhem-Njmegen. 5.2 Wjze van vervangng bj zekte, (stude) verlof of scholng Uteraard ontkomt de school net aan vervangngen n geval van bjzondere omstandgheden zoals verlof, zekte, compensateverlof. Dt proberen we altjd op te lossen met (nterne) vervangers. Mocht dt onverhoopt net mogeljk zjn, dan komt er emand van butenaf. In noodgevallen zullen knderen naar hus gestuurd moeten worden. Herover krjgt u een dag van tevoren bercht. In het vervangngsprotocol s dt vastgelegd. Onze Medezeggenschapsraad heeft dt protocol goedgekeurd. Het Vervangngsprotocol vndt u op onze webste. schoolvakantes adressen 19

20 6. Ouders en school 6.2 Informatevoorzenng aan ouders Wj vnden het van groot belang dat er een goede samenwerkng en communcate s tussen ouders en onze school. Wj proberen de nformateljnen zo kort mogeljk te houden. Daarbj maken we gebruk van mondelnge en schrfteljke communcateljnen: Een webste met actueel neuws en veel foto s: Een persoonljk gesprek. Vooraf een afspraak maken s aan te bevelen; Informateavonden aan het begn van het schooljaar. Op deze avonden vertelt de leerkracht over het onderwjsprogramma n de betreffende groep; De neuwsbref, de elke twee weken dgtaal utkomt; Breven met een korte actuele mededelng; De schoolgds, met nformate over ons onderwjs en de school. 6.1 Belang van betrokkenhed van ouders De school s er net alleen voor knderen, maar ook voor de ouders. Wj zen de betrokkenhed van ouders als een noodzaak. Om allerle extra actvteten te kunnen organseren s de hulp van een grote groep ouders onontbeerljk. Wj zjn een acteve school waar, naast het lesgebeuren, aandacht s voor schoolresjes, excurses, themafeesten, sportdagen etc. Wj beseffen dat we dat zonder uw hulp, net voor elkaar krjgen. Gelukkg kunnen we altjd op een grote groep ouders rekenen de zch nzet voor onze school. We wllen her nog eens benadrukken dat we de hulp van ouders waarderen en hopen dat u begrp hebt voor het fet dat er regelmatg om hulp gevraagd wordt. 6.3 Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad (GMR) Va de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslssen over het beled van de school. Onze raad bestaat ut maxmaal 2 vertegenwoordgers vanut de ouders en 2 teamleden. Jaarljks verantwoordt de MR haar actvteten n een jaarverslag, dat ook op de webste wordt gepublceerd. Zaken waar de MR zch zoal mee bezg houdt zjn: Fnancën, Personeelsbeled, Beheer van de gebouwen, vakanterooster en andere algemene schoolse zaken. Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad s er bnnen SKO Batavorum schoolvakantes adressen 20

21 een gemeenschappeljke medezeggenschapsraad (GMR). Met een GMR hoeft het bevoegd gezag over onderwerpen van gemeenschappeljk belang slechts één keer overleg te plegen, n plaats van met alle Medezeggenschapsraden van de scholen afzonderljk. De beslutvormng over bovenschoolse zaken zal herdoor dudeljker en sneller zjn. Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan bnnen het kader van de overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden de de scholen gezamenljk aangaan. 6.4 De Ouderraad (OR) De Ouderraad organseert n samenwerkng met het team de bnnen- en butenschoolse actvteten. Jaarljks wordt er voor alle ouders een (jaar) vergaderng georganseerd. Daarnaast vergadert de Ouderraad zelf ongeveer 6-8 keer per jaar. Als u vragen, suggestes of opmerkngen hebt over actvteten de de Ouderraad organseert, kunt u altjd terecht bj één van de leden (ze Ouderbjdrage Om alle actvteten te kunnen bekostgen, vragen wj aan de ouders een vrjwllge ouderbjdrage. De hoogte van de ouderbjdrage wordt vastgesteld na fat van de oudergeledng van de MR. Stroomt uw knd gedurende het schooljaar n, dan wordt de bjdrage daarop aangepast. De ouderbjdrage wordt aan uw knd besteed onder andere voor een cadeautje met Snterklaas, eten en drnken bj dverse festvteten, schoolresje en andere actvteten. Jaarljks worden bestedngen verantwoord n het fnancële verslag en vastgesteld n de jaarvergaderng. Zonder uw bjdrage kunnen wj deze actvteten net betalen. 6.6 Klachtenregelng Een goed, velg klmaat en goede onderlnge contacten zjn voor alle belanghebbenden n school een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Toch kunnen op school soms gebeurtenssen plaatsvnden waar ouders, leerlngen of personeelsleden samen net utkomen. U bent dan net machteloos. U kunt een klacht ndenen bj de klachtencommsse. Dat kan op elk moment. De klachtencommsse weegt bj haar utspraak mee of er genoeg moete s gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankeljk oordeel van de klachtencommsse kan voor alle partjen een oplossng betekenen. Een procedure bj de klachtencommsse duurt echter lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen s het beter te proberen het net zover te laten komen. Dat kan door met elkaar n gesprek te gaan (ouders, leerkracht en drecteur) en samen naar een oplossng te zoeken. Zo n oplossng vnden s net altjd even gemakkeljk. Het vraagt nspannngen van ouders en van de school, beden moeten bered zjn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wetteljk voorgeschreven, een klachtenregelng (wj hebben ons geconformeerd aan de landeljke klachtenregelng Prmar en Voortgezet Onderwjs). Deze lgt op verzoek voor edereen ter nzage. Hoe gaat de procedure bj een klacht n zjn werk en wat houdt de klachtenregelng n? Op onze school s één contactpersoon benoemd: Carola Leenders. Als het u net lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bj de contactpersoon. Zj kan u advseren met we u het beste n gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwjzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemddelen bj het conflct. Voor de scholen van SKO Batavorum s dat m..v. 1 augustus 2013 Mw. Ina Blanken. Zj s telefonsch te bereken va of dgtaal va Is het herna nog net gelukt het probleem op te lossen, dan verwjst de vertrouwenspersoon naar een onafhankeljke klachtencommsse. Onze school s aangesloten bj de Landeljke Klachtencommsse Katholek Onderwjs. Partjen krjgen van de klachtencommsse eerst de gelegenhed onderlng tot overeenstemmng te komen. Lukt dat net, dan volgt een hoorzttng. Na de zttng beslst de klachtencommsse of de klager geljk heeft. Een utspraak van de klachtencommsse s net te vergeljken met schoolvakantes adressen 21

22 de utspraak van een rechter. De commsse kan er net voor zorgen dat de school beslssngen terugdraat. De school mag zelf beslssen of de utspraken van de commsse worden overgenomen. U kunt net tegen een utspraak n beroep. Wel kunt u een rechtszaak begnnen tegen het schoolbestuur. Op school lgt naast de klachtenregelng, de brochure Klachten op school, hoe los je ze op? ter nzage. Deze kunt u ook downloaden va Voor klachten de betrekkng hebben op seksuele ntmdate of ernstg psychsch of fysek geweld kunt u ook terecht bj de specaal hervoor aangestelde vertrouwensnspecteur bj het centraal Meldpunt vertrouwensnspecteurs: Ongewenst agressef gedrag van ouders Het omgaan met ongewenst (agressef) gedrag van ouders behoort tot de verantwoordeljkhed van de drecte. Het gedrag van ouders kan een reacte zjn op de aanpak van het gedrag van hun knd, omdat de vertrouwensrelate tussen de ouders en school s verstoord, omdat zj net akkoord gaan met een maatregel van school of als reacte op het gedrag van andere knderen naar hun egen knd. In het omgaan met ernstg ongewenst of agressef gedrag van ouders s het noodzakeljk om de grenzen van wat acceptabel s dudeljk te trekken. Voorbeelden van dudeljk ongewenst gedrag zjn: handtasteljkheden jegens leerlngen en leerkrachten dregen met fysek geweld verbaal geweld ongepast aanspreken van andere knderen waarbj de relate groot tegenover klen s ngezet schelden/vloeken zonder afspraak aanspreken van leerkrachten n het bjzjn van andere ouders of leerlngen waarbj een bjzonder negateve gespreksladng te bespeuren valt. Is deze grens overschreden dan kan (bnnen de kaders van het vastgestelde beled ten aanzen van de schorsng en verwjderng van leerlngen) worden besloten tot: het geven van een waarschuwng aan de ouders - leerlngen het schorsen van de leerlng de ouders verzoeken een andere school voor hun knd te zoeken de leerlng te verwjderen de ouders een schoolverbod te geven. Dt houdt n dat ouders net zonder toestemmng van de drecte op het terren van de school mogen komen. Noodzakeljk bj het handhaven van de gedragsregels s een goede regstrate van de voorvallen het nformeren van de onderwjsnspecte het zo nodg nformeren van de wjkagent het zo nodg meldng maken van het voorval bj een leerplchtambtenaar. Bj ernstg ongewenst gedrag van leerlngen of ouders s het van groot belang om te regstreren wat er s gebeurd, welke afspraken zjn gemaakt en welke besluten er genomen zjn. De rapportage wordt opgeslagen n het leerlng-dosser. Ouders hebben het recht het leerlng-dosser van hun knd n te zen. schoolvakantes adressen 22

23 7. Resultaten van ons onderwjs 7.1 Utkomsten van het perodek kwaltetsonderzoek De nspecte van het onderwjs heeft onze school n maart 2012 voor het laatst bezocht. Tjdens zo n bezoek gaat de nspecte na of de school goed onderwjs geeft en of de resultaten van de leerlngen voldoende zjn. De nspecte beoordeelt of onze school voldoet aan een aantal kwaltetsesen. Ut de rscoanalyse van de nspecte komt naar voren dat de endopbrengsten van de school als goed worden gewaardeerd, terwjl de opbrengsten van de tussentoetsen rum voldoende zjn. Dat strookt met onze egen nzchten; het leerlngvolgsysteem met de dverse toetsen, levert over de afgelopen 5 jaar voor onze school een postef en evenwchtg beeld op. Geconstateerd s dat het aanbod van de school zeker toerekend s. De resultaten zjn zeker net slecht, maar het kan natuurljk altjd beter. De afgelopen jaren hebben we veel tjd en energe geïnvesteerd n de leerlngenzorg en de kwaltet van het lees-, spellng- en rekenonderwjs. Ut de resultaten bljkt dat dt zjn vruchten afwerpt. We bljven ons rchten op de borgng van deze processen. Ouders de het rapport van de nspecte wllen lezen, kunnen dat nzen op Tweejaarljks wordt een tevredenhedsonderzoek gehouden onder personeel, ouders en leerlngen vanaf groep 5. De utkomsten hervan leden tot verbeterplannen op de gebeden de daartoe aanledng geven. In het voorjaar van 2013 s opneuw een kwaltetsonderzoek afgenomen. Voor de resultaten van de ouderenquête 2013 verwjzen we naar onze webste. 7.2 Utstroom en aanslutng We houden zorgvuldg bj hoe de ontwkkelng van onze leerlngen verloopt. Dat doen we aan de hand van het CITO leerlngvolgsysteem. Onze school neemt deel aan de Entree en Endtoets bassonderwjs van het CITO. De resultaten zjn een graadmeter bj de doorstromng van onze leerlngen naar het vervolgonderwjs. De advezen voor het voortgezet onderwjs lggen op het nveau dat overeenstemt met de samenstellng van de leerlng-populate. De onderwjsnspecte steunt ons n de opvattng. Dt jaar s de utstroom van onze leerlngen als volgt: Utstroom leerlngen BBL/LWOO BBL/KBL Kl/TL Mavo MAVO/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO/Gymnasum 2 leerlngen 1 leerlng 1 leerlng 3 leerlngen 5 leerlngen 5 leerlngen 4 leerlngen 5 leerlngen schoolvakantes adressen 23

24 7.3 Utkomsten van kwaltetsverbeterng van de school Wj bljven onze schoolverlaters volgen, vooral om te zen of de aanslutng met het voortgezet onderwjs goed verloopt. Daarover voeren we overleg met onze collega s ut het voortgezet onderwjs. Tjdens evaluatebjeenkomsten gedurende het schooljaar wordt gekeken hoe we ons onderwjs kunnen verbeteren. Zo s het afgelopen jaar onze nzet gercht geweest op de bevorderng van de acteve leerhoudng van onze leerlngen. De borgng van het onderwjs op het gebed van technsch lezen en spellng heeft ook n het afgelopen schooljaar aantoonbare goede resultaten opgeleverd. Naast de reeds gehanteerde werkwjzen s dat mede te danken geweest aan de succesvolle nvoerng van de 1-Zorgroute, waarbj leerkrachten op bass van groepsplannen en groepsoverzchten op het gebed van lezen en spellng, rekenng houden met verschllen tussen leerlngen. Met de aanschaf van de neuwe reken- en wskundemethode s de de 1-Zorgroute door ons verder utgebred. Er zal ook n dt neuwe schooljaar heel veel aandacht zjn voor een goede borgng van deze 1-Zorgroute.Gerchte teamscholng heeft er toe geled dat onze leerkrachten hebben geleerd om aan onze leerlngen nog beter onderwjs op maat te kunnen beden. Voor komend schooljaar zal ook deze werkwjze worden geborgd. De aandacht voor een goed klassenmanagement door te werken met het drecte nstructemodel en taakuur krjgt ook n het komend schooljaar voldoende aandacht. Bede werkwjzen zjn van belang om leerlngen te leren zelfstandg oefenstof te verwerken waardoor de leerkracht meer rumte krjgt voor extra nstructes aan leerlngen of groepen leerlngen de dat nodg hebben. Met dt alles hopen we te bereken dat onze leerlngen leren om zelfstandg te werken en (deels) verantwoordeljkhed te dragen voor hun egen ontwkkelng, terwjl leerkrachten nog meer n staat gesteld worden om leerlngen de aandacht te geven de zj verdenen. schoolvakantes adressen 24

25 8 Schooltjden en vakantes Dt zjn de schooltjden: Groep 1 t/m 4 Dag Ochtend Mddag Maandag * Dnsdag Vakanterooster Herfstvakante Kerstvakante Voorjaarsvakante 26 t/m 30 oktober 21 december t/m 1 januar 8 t/m 12 februar Woensdag vrj 2 e Paasdag 28 maart Donderdag Aprl/Mevakante 25 aprl t/m 6 me Vrjdag vrj 2 e Pnksterdag 16 me *groep 1/2 heeft op maandagmddag vrj Zomervakante 18 jul t/m 26 augustus Groep 5 t/m 8 Dag Ochtend Mddag Maandag Dnsdag Woensdag vrj Donderdag Vrjdag schoolvakantes adressen 25

26 9. Adressen RK Snt Jacobusschool Dorpsstraat BB VALBURG Drecteur: dhr. P.C.T.S. Peters T E W Schoolbegeledngsdenst Marant Educateve Densten, Neuwe Aamsestraat 84a 6662 NK Elst T E Inspecte Prmar onderwjs E Vragen over onderwjs: (grats) Klachtenmeldng seksuele ntmdate en of msbruk Ernstg psychsch of fysek geweld: meldpunt vertrouwensnspecteurs Gemeente Overbetuwe Postbus AE Elst T Schoolarts Mevrouw J. Eysvogel T Schoollogopede Maatschap Logopede Overbetuwe Mevr. A.Fennema T Stchtng Geschllen Commsses Bjzonder Onderwjs (GCBO) Postbus EH DEN HAAG T E Vertrouwenspersoon Mw. Ina Blanken. E T Knderdagverbljf Klavertje 4 Reethsestraat 1c 6675 CE Valburg T schoolvakantes adressen 26

27 10. Afkortngen BAPO Bevorderng Arbedspartcpate Ouderen BBL Bass Beroepsgerchte Leerweg BSO Butenschoolse Opvang Bureau HALT Het Alternatef CITO Centraal Insttuut voor Toetsontwkkelng CJG Centrum voor Jeugd en Gezn CV Compensate Verlof GGD Gemeenteljke Gezondheds Denst GMR Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwjs IB-er Intern Begeleder ICT Informate en Communcate Technologe JGZ Jeugd Gezondhedszorg KBL Kader Beroepsgerchte Leerweg LGF Leerlng Gebonden Fnancerng LIO Leraar In Opledng LWOO Leer Weg Ondersteunend Onderwjs MR Medezeggenschapsraad OR Ouderraad PCL Permanente Commsse Leerlngenzorg SEO Socaal Emotonele Ontwkkelng TSO Tussenschoolse opvang VMBO Voortgezet Mddelbaar Beroeps Onderwjs VWO Voorberedend Wetenschappeljk Onderwjs WSNS Weer Samen Naar School schoolvakantes adressen 27

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie