IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten"

Transcriptie

1 IKC-gds Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten

2 IKC Bnnenstebuten nformategds schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Herbj ontvangt u onze utgebrede nformategds van het Integraal Knd Centrum (IKC) Bnnenstebuten voor het schooljaar In deze gds nformeren wj u over de densten de wj u te beden hebben; onderwjs (De Boemerang), opvang (De Volle Maan) en peuterspeelzaalwerk (Dkke Dk). Bezoekt uw knd bnnenkort voor de eerste keer het IKC? Verandert uw knd van school? Deze gds s geschreven om u te helpen bj het maken van een verantwoorde keuze. Als ouder zet u graag dat uw knd zch thus voelt. Dat heeft te maken met de sfeer de er op Bnnenstebuten heerst, maar ook met de nhoud en de opzet van het onderwjs, opvang en peuterspeelzaalwerk. In deze gds kunt u lezen wat Bnnenstebuten uw knd bedt, waar wj de nadruk op leggen en waar wj als team voor staan. Een team van verschllende medewerkers met allemaal hun egen kwalteten en expertse. Wj zjn een IKC n bewegng, op weg naar een voorzenng voor 0 13 jargen. Heeft u na het lezen van deze gds nog vragen, aarzel dan net om contact op te nemen. Kom, na het maken van een afspraak, gerust een keer langs om de sfeer te proeven. Verdere nformate s te vnden op onze webste Veel leesplezer! Het team van IKC Bnnenstebuten Augustus 2015 Een bloem groet net harder door er aan te trekken schoolvakantes adressen 3

4 Inhoud Algemene nformate over Integraal Kndcentrum Bnnenstebuten.nl vndt u n: 1. Onze Vse U maakt kenns met IKC Bnnenstebuten en ons pedagogsch klmaat. Vervolgens vertellen we ets over onze denttet, speerpunten en de teams. Dt alles leest u vanaf blz. 5 Voor nformate met betrekkng tot onze vse en waar onze school voor staat verwjzen we u naar: 2. Ontwkkelen door spel en onderzoek We nemen u mee naar de 21e eeuw en wat dat voor ons onderwjs betekent. We vertellen u wat ontwkkelngsgercht onderwjs s (OGO) en wat de doorgaande ljn s bj onderwjs, opvang en peuterspeelzaalwerk. We sluten dt hoofdstuk af met zelfstandg leren. Kjkt u maar eens op blz Het aanbod op het IKC Bnnenstebuten De kerndoelen zjn regelmatg onderwerp van gesprek. Een korte toelchtng vndt u n dt hoofdstuk. Herbj laten we u ook zen hoe Teamonderwjs op maat nog een rol speelt n de organsate van ons onderwjs. Ook De Volle Maan en Dkke Dk beschrjven hun doelen. Blz. 17. Passend onderwjs s egenljk nets anders dan goed onderwjs voor elk knd 4. Zorg voor alle knderen In dt hoofdstuk staat de ontwkkelng en het volgen van elk knd centraal. De ontwkkelngen en resultaten van de knderen worden structureel gevolgd. Ze blz Kwaltet Ouders zjn, naast leerlngen, voor ons van groot belang. Zj zjn voor ons een belangrjke partner en kunnen op alle fronten hun nvloed doen gelden, va de oudercommsses, MR, als klassenouder of als hulpouder bj excurses en andere actvteten. Ze blz De ouders In het hoofdstuk De ouders kunt u lezen welke rol voor u s weggelegd en op welke wjze we u nformeren. Uw nbreng staat beschreven vanaf blz. 31. Voor alle praktsche zaken verwjzen wj naar: 7. Het praktsch gedeelte In dt gedelte vndt u nformate over tjden, opvang, bewegngsonderwjs, verzum, klachtenregeleng enzovoort. Dt gedeelte begnt op blz 38. Schooltjden 38 Aanmelden 38 Informate m.b.t. de eerste schoolperode 38 Bewegngsonderwjs 39 Opvang 39 Peuterspeelzaal Namen en adressen Kjk voor de contactgegevens op blz. 45. Doen we de goede dngen en doen we de goede dngen goed schoolvakantes adressen 4

5 1. Vse Integraal knd centrum Bnnenstebuten Stchtng Batavorum (De Boemerang), Stchtng De Lnge (Dkke Dk) en Knderopvang Zonneknderen (De Volle Maan) hebben vanut een gezamenljke pedagogsche vse het doel te komen tot een ononderbroken ontwkkelng van knderen van 0 tot 13 jaar. De samenwerkng krjgt zodang vorm dat partjen, eder vanut hun egen kracht en expertse, her een acteve bjdrage aan leveren. De samenwerkng maakt een brede en ononderbroken ontwkkelng van knderen mogeljk. Knderen leren n een schoolse omgevng maar ook n de echte wereld, zowel n het kndcentrum als daarbuten. Het kndcentrum vergroot de wereld van een knd, helpt hen de te begrjpen en er zelf een weg n te vnden. Door onderwjs te verbnden met opvoedng, ontwkkelng, ontspannng en opvang creëren we stuates waarn ook volwassenen, professonals en ouders, van en met elkaar kunnen leren. Zo geven we samen nog meer nhoud aan educate. De naam Bnnenstebuten s ontstaan vanut de volgende argumentate: De knderen zjn op school bnnen maar ook buten de deur. Ze mogen het bnnenste van zchzelf, buten zchzelf laten zen. Het s butenschoolse opvang maar dat gebeurt natuurljk ook weer bnnen en buten. Het s de butenwereld bnnen leren kennen n het gebouw. Buten de school maar bnnen de hekken kan er flnk gespeeld worden. Soms mag de wereld op z n kop en wordt alles bnnenstebuten gekeerd. Kortom: Integraal knd Centrum Bnnenstebuten. als knd optmaal te ontwkkelen. We stmuleren de socaal-emotonele ontwkkelng en vnden het belangrjk dat knderen kunnen en mogen zjn we ze wllen zjn. Belangrjke waarden van het pedagogsch klmaat zjn: velghed, respect en betrokkenhed. Velghed vnden wj belangrjk omdat een knd dat zch velg voelt zch optmaal kan ontwkkelen. Respect voor het knd om we het s en we het wl worden en de maner waarop het zch het beste ontwkkelt. Betrokkenhed als grondhoudng van de medewerkers om de behoefte van elk knd te herkennen en erkennen en herbj aan te sluten met haar begeledng en ondersteunng. Om een velg en optmaal klmaat te creëren waarn we elkaar accepteren, Het pedagogsch klmaat Wj vnden het belangrjk om knderen te helpen om zelfvertrouwen en verantwoordeljkhed te ontwkkelen en om respect te hebben voor zchzelf en anderen. Dt pedagogsch klmaat s voor ons een voorwaarde om je schoolvakantes adressen 5

6 respecteren en waarderen maken we gebruk van o.a. de gouden regels, de regel van de week en dverse projecten. Daarnaast hanteren we een pestprotocol waarn we vastgelegd hebben hoe we met pestgedrag omgaan. U kunt dt protocol te allen tjden nzen. Zonder relate geen prestate! 1.1 Bassschool De Boemerang (onderwjs) De denttet van de school De Boemerang s een katholeke school en bedt onderwjs aan knderen van 4 tot 12 jaar. De katholctet komt tot utdrukkng n de gesprekken met de knderen over waarden en normen. Daarnaast brengen we de knderen respect bj voor andere geloofsovertugngen. Ter ondersteunng gebruken we de lesmethode Hemel en Aarde. De Boemerang s toegankeljk voor knderen van alle gezndten. SKO Batavorum De Boemerang maakt deel ut van de Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum te Elst. Bnnen de Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 9 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Voor meer nformate verwjzen wj u naar Het onderwjsteam Ons team bestaat ut een drecteur, untledsters, een b-er, 30 groepsleerkrachten, een onderwjsassstent, een concërge en een admnstratef medewerkster. Op de webste vndt u een groepsfoto van ons team. schoolvakantes adressen 6

7 Onze utgangspunten De Boemerang heeft vanut haar vse een aantal utgangspunten geformuleerd: Onderwjs knderen kunnen samenwerken, er zjn utdagende hoeken ngercht, waar knderen veel kunnen ontdekken en leren, er wordt gewerkt met thema s waar knderen zch betrokken bj voelen en met plezer aan werken, er s veel rumte, de deuren staan open, overal n het gebouw zjn knderen aan het werk en ze je wat de knderen doen. de mensen de er werken vnden het leuk om samen te leren, er wordt er net alleen over knderen gepraat maar vooral met knderen, de volwassenen hebben vertrouwen n knderen, men benut elkaars kwalteten. Ouders/verzorgers worden gezen als sereuze gesprekspartner, worden dudeljk en regelmatg geïnformeerd, verdenen waarderng voor hun nzet. Identtet het staan voor waarden en normen, het respect hebben voor elkaar, het oog hebben voor andere opvattngen, het houden van verngen met elkaar. Leerlngen krjgen de kans om keuzes te maken, werken op hun egen tempo en naar egen vermogen, vnden het leuk om samen te leren, zjn gemotveerd om te leren, voeren zelfstandg taken ut, er wordt rekenng gehouden met leerstjlen en ntellgente van knderen, zjn betrokken bj de school en het schoolwerk. Team leerkrachten zjn vooral begeleders de kwaltatef goede gesprekken met knderen kunnen voeren, schoolvakantes adressen 7

8 Speerpunten ut ons pedagogsch beled Ieder knd staat centraal! Knderen kunnen zch n hun egen tempo en op hun egen wjze ontwkkelen; Samen groeen; Stmuleren van de emotonele velghed; Stmuleren van persoonljke competentes: zelfvertrouwen, zelfstandghed, motorsche-, createve-, cognteve- en taalontwkkelng; Stmuleren van socale competentes, omgaan met en het aangaan van relates met andere knderen; Aanbeden van regels, normen en waarden; Leren door te spelen; Butenspel en bewegen, slecht weer bestaat net, alleen de verkeerde jas! 1.2 De Volle Maan (Opvang) IKC Bnnenstebuten bedt voor knderen van 0-4 jaar kwaltateve en betrouwbare opvang. Wj beden u en uw knd een plaats waar uw knd lefdevol en professoneel opgevangen wordt. Het werken met knderen s net vrjbljvend. Het vraagt vse, kwaltet en professonaltet. Het pedagogsch beled s het utgangspunt voor het handelen van onze pedagogsch medewerkers. De belangrjkste hoofdljnen van het pedagogsch beled kunt u nalezen op Huseljkhed Een huseljke sfeer vnden wj zeer belangrjk. Dt bljkt ut onze benaderng van knderen en de nrchtng van onze locates. Huseljkhed s een zeer belangrjke pjler waar Knderopvang Zonneknderen haar opvang op baseert. Onze medewerkers creëren een velge en vertrouwde omgevng de structuur bedt. Voor de allerklensten vnden wj het belangrjk om zoveel mogeljk rust en regelmaat te beden. We hanteren herbj het rtme van het knd. Een goed contact met ouders s herbj onontbeerljk. Daar wordt utgebred de tjd voor genomen. Pjlers en coaches In de butenschoolse opvang staan creatvtet en nventvtet voorop. Bj alle actvteten de we aanbeden stmuleren we deze aspecten. Veel actvteten vnden plaats n groepsverband. De knderen krjgen herbj volop de gelegenhed om hun egen mogeljkheden te ontdekken en te ontwk- schoolvakantes adressen 8

9 kelen, n hun egen tempo en op hun egen wjze. IKC Bnnenstebuten bedt een unek 3 n 1 concept waarbj knderen kunnen kezen ut een aanbod op het gebed van natuur & avontuur, sport en cultuur. Om de actvteten bnnen onze pjlers vorm te geven, komen de coaches van Knderopvang Zonneknderen met regelmaat langs op het IKC. De coaches zjn allemaal HBO-opgeled en leveren met hun specfeke kenns een nhoudeljke bjdrage aan alle actvteten op het gebed van sport, natuur en cultuur. Ze worden ngezet bj en stmuleren actvteten op alle locates van Zonneknderen en dus ook op het IKC. Snds kort s er ook een multmeda coach actef. Team en bezettng Professonaltet n begeledng s voor edere knderopvangnstellng essenteel. Het s noodzakeljk dat pedagogsch medewerkers net alleen een beroepsgerchte opledng hebben afgerond, maar ook beschkken over de juste vaardgheden en houdng. Daarnaast s het belangrjk dat medewerkers n de knderopvang passe hebben voor het werk dat ze doen en er dus ntensef mee bezg zjn. We streven ernaar zoveel mogeljk vaste pedagogsch medewerkers op de groepen n te zetten, omdat dt het gevoel van velghed en vertrouwen van knderen stmuleert. Ook voor u als ouder(s) s het prettg zo veel mogeljk dezelfde gezchten te zen. Wj hanteren de beroepskracht/knd-rato zoals vastgesteld n de Wet Knderopvang. Het team van de opvang bestaat ut pedagogsche medewerkers een teamcoördnator voor de dagopvang en een teamcoördnator voor de butenschoolse opvang. 1.3 Dkke Dk (Peuterspeelzaal) Dkke Dk maakt deel ut van Stchtng Voorschools en Prmar Onderwjs De Lnge te Hussen. De Lnge verzorgt knderopvang, peuterspeelzaalwerk en prmar onderwjs n de gemeente Lngewaard. Het team van Dkke Dk bestaat ut 3 pedagogsch medewerksters en een wsselend aantal vrjwllgers. In tegenstellng tot de knderopvang hanteert de gemeente Lngewaard voor het gesubsdeerde peuterspeelzaalwerk als norm voor de ledng op de groep een bezettng van 1 pedagogsch medewerkster en 1 vrjwllger. Al onze pedagogsch medewerksters zjn mnmaal MBO opgeled en Startblokken gecertfceerd. Voor onze vrjwllgers organseren we jaarljks een aantal cursussen en themabjeenkomsten waaronder knder-ehbo, Startblokken en Velghed en Gezondhed. In ons vrjwllgersbeled zjn afspra- schoolvakantes adressen 9

10 ken, procedures en vergoedngen vastgelegd voor alle vrjwllgers de bnnen het peuterspeelzaalwerk werkzaam zjn. Alle vrjwllgers op de groep zjn n bezt van een Verklarng Omtrent Gedrag. Wj werken met vaste ledng op vaste dagdelen om knderen een emotoneel velge en vertrouwde omgevng te beden. Hoe we dat doen wllen we u graag laten zen, daarom bent u van harte welkom om, na afspraak, een kjkje te komen nemen n de groep. De rol van de pedagogsch medewerkster op de groep Onze pedagogsch medewerksters helpen uw knd om het beste ut zchzelf te halen. Dt doen ze door: uw knd een rjke leeromgevng aan te beden, aanslutend aan de ontwkkelngsbehoefte. Ze ondersteunen en stmuleren uw knd bj het opbouwen van zelfvertrouwen. Herdoor staan knderen open voor neuwe, utdagende spelstuates vanut een gevoel van: k kan het, het gaat me lukken. een goede relate met uw knd op te bouwen. De pedagogsch medewerkster bouwt met elk knd een professonele relate op. Herdoor kent zj uw knd zo goed dat zj het net overvraagt, maar ook net onder het nveau aanspreekt. rjke nteractes met uw knd te hebben. De pedagogsch medewerkster communceert met knderen van verschllende leeftjden en ontwkkelngsnveaus en benut de contactmomenten met uw knd bewust om de nteracte zo waardevol mogeljk te laten zjn. professoneel contact met uw knd en de groep. De pedagogsch medewerkster heeft een betrokken, professonele houdng. Uw knd ervaart dat de pedagogsch medewerkster hem/haar kent, zet en weet wat er n zch n zjn/haar leefwereld afspeelt. respect voor de autonome van uw knd. De pedagogsch medewerkster handelt vanut het prncpe uw knd zo mn mogeljk afhankeljk laten zjn. Zj stmuleert uw knd om zelf te doen wat kan, en helpt en ondersteunt waar nodg. schoolvakantes adressen 10

11 2. Ontwkkelen door spel en onderzoek Leren doen we ons leven lang, alleen en samen met anderen. We leren van onze omgevng en we zoeken onze egen maneren om te leren. Leren s een actef proces, want we vergroten zelf de kenns over de wereld om ons heen. De maatschappj van nu en morgen vraagt mensen de createf kunnen denken, zelfstandg en n teamverband kunnen werken en de neuwe meda kunnen gebruken. Leren s doen. Je moet met de knderen meedenken en net voor ze denken. Een belangrjke voorwaarde voor leren s wel dat leren voor de leerlng betekensvol s. Neuwe kenns moet passen bj bestaande kenns en lefst toepasbaar zjn n het leven van de knderen. Op deze maner heeft leren een doel en zjn knderen betrokken bj hun ontwkkelng. Leren doe je met hoofd, hart en handen. Leren doe je net alleen bnnen de muren van het IKC. We halen dan ook regelmatg de butenwereld naar bnnen of we trekken er zelf op ut. Dt alles vraagt Goed onderwjs s leren van elkaar om verschllende vaardgheden van leerkrachten, pedagogsch medewerkers en ledsters. Zj begeleden de knderen, lusteren naar hen, helpen problemen op te lossen en dragen kenns en vaardgheden aan. Ieder knd leert echter wel naar egen vermogen, n zjn egen tempo en op egen wjze. IKC Bnnenstebuten s een plek waar de knderen zch prettg, velg en geborgen voelen en waar ze met plezer naar toe gaan. Onder deze voorwaarden ontwkkelt een knd zch optmaal. In ons totale aanbod streven we ernaar om aan te sluten bj de ontwkkelng van de knderen. Kortom, ons aanbod s ontwkkelngsgercht. 2.1 Ontwkkelngsgercht onderwjs De relate tussen de samenlevng enerzjds en de totale ontwkkelng anderzjds staat centraal bnnen Ontwkkelngsgercht Onderwjs (OGO). Dat s te merken aan de maner waarop er wordt gewerkt met de knderen. Omdat het onderwjs knderen moet voorbereden op deelname aan de samenlevng, vnden wj het belangrjk dat alle medewerkers aandacht besteden aan vragen de knderen stellen en gebruk maken van de natuurljke neuwsgerghed de de knderen hebben naar de wereld om zch heen. Baby s leren va contactspel de ander en hun omgevng kennen. Peuters en kleuters spelen om te expermenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het s om samen te zjn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwkkelen jonge knderen zch optmaal. Voor knderen lgt de wereld open en door onderzoek leren de knderen de wereld kennen. schoolvakantes adressen 11 schoolvakantes adressen

12 Spelen en ontwkkelen met Startblokken Jonge knderen leren door kjken en mteren, door utproberen en ontdekken, door herhalng en rtuelen en door meehelpen en meedoen. Het stmuleren van spel s een belangrjke taak van de pedagogsch medewerker. De pedagogsch medewerker schept de voorwaarden voor spel, grjpt en creëert kansen en geeft woorden aan de ervarngen van knderen. Op IKC Bnnenstebuten werken we met het ontwkkelngsgerchte VVE programma Startblokken van Bassontwkkelng om de ontwkkelng van knderen optmaal te stmuleren. Jonge knderen wllen graag groot zjn en bj de grote-mensen-wereld horen. Vanut de motvate wordt hun ontwkkelng en leerproces gestmuleerd. Bj Startblokken staan dre belangrjke aspecten centraal: 1. Spelactvteten 2. Taalontwkkelng 3. Thematsch werken In hun spel mteren knderen de werkeljkhed en ontplooen zj actvteten aan de hand van thema s. Ze worden utgenodgd om te expermenteren, te ontdekken en krjgen daarvoor passende materalen aangerekt. De pedagogsch medewerker speelt mee, brengt onder woorden wat knderen wllen en denken, en leert hen spelenderwjs neuwe begrppen en woorden aan. Doelstellng s om zo elke dag tot een betekensvol aanbod te komen. schoolvakantes adressen 12

13 Bassontwkkelng n de onderbouw In Bassontwkkelng staat de spelactvtet centraal. Utgaande van de Vygotskaanse ontwkkelngs- en onderwjstheore zjn we ervan overtugd dat actvteten met een spelkarakter de beste mogeljkheden beden om ontwkkelng en leren doelbewust te ondersteunen. Bassontwkkelng bedt een methodek met handrekngen voor een pedagogsche relate met knderen, het opbouwen van een rjke omgevng, een aanbod met betekensvolle kernactvtetenen voor de begeledng daarvan. Als leerkracht laat je je natuurljk nspreren door voorstellen en praktjkverhalen n allerle bronnen. Maar je bepaalt zelf het thema en je maakt zelf plannen voor actvteten. Echter, altjd met nbreng van de knderen. Je zoekt naar de betekenssen van de knderen, naar hun nteresses en naar de ervarngen waar zj al over beschkken. Op bass daarvan stel je de plannen voortdurend bj. Bassontwkkelng s zodoende een half open plan dat leerkrachten utnodgt en helpt om hun egen plannen te maken. Je betrekt knderen daarn om hun betrokkenhed te vergroten en actvteten betekens te geven. Bovenden bevorder je op deze maner dat knderen tot egen ntateven komen een egen aandeel n leerprocessen leren nemen. En dat alles al n de onderbouw, n de context van het spel. Ontwkkelngsgercht onderwjs n de bovenbouw Deze onderwjsvse legt de nadruk op de ontwkkelng van de persoonljke denttet van knderen. Bj ontwkkelngsgercht onderwjs (OGO) s het van belang dat knderen utstjgen boven hun hudge nveau, naar de zone van naaste ontwkkelng. De nsprator van deze vse op onderwjs s Frea Janssen-Vos. Zj onderbouwt de waarde van onderwjs aan het knd met de leerpsychologe van Lev Vygotsky. De doelstellng van OGO s het stmuleren van knderen om hun volledge persoonljkhed te ontwkkelen. De onderzoeksactvtet s n de bovenbouw de ledende actvtet, preces zoals de spelactvtet dat s schoolvakantes adressen 13

14 Probeer de sterren te bereken een optmale deelname. Tenslotte hecht OGO grote waarde aan reflecteren en observeren. Door mddel van observate zoekt de leerkracht wat de leerlngen zelf wllen en al (bjna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwjsaanbod op af. Vervolgens reflecteert hj/zj of het zo goed s. Op bass van de reflecte past de leerkracht het aanbod van actvteten weer aan. Wj vnden ook het groepsproces belangrjk. Knderen leren door samen te werken. Om de reden s het weer van belang te zorgen voor een goede sfeer op school. Knderen moeten zch velg en gewaardeerd voelen. Dan durven en leren ze meer. voor de onderbouw. Dat wl zeggen dat leerlngen de noodzakeljke kenns, nzchten en vaardgheden n en vanut onderzoeksactvteten leren. Leeractvteten met een onderzoekskarakter geven leerlngen kansen om tot betekensvol leren te komen. Betekensvol omdat ze daarn op egen wjze kunnen handelen; ze kunnen kwjt wat ze al weten en wat ze er van vnden. Ze komen ook betekenssen tegen de anderen nbrengen: leerlngen, leerkrachten, gasten n de groep of schrjvers van boeken of krantenartkelen. Ze ontdekken de grenzen van hun egen kenns en ervarngen, en bouwen - samen met de anderen - gedeelde betekenssen en gezamenljk aanvaarde kenns op. Er s bjvoorbeeld, naast vaste regels waar alle deelnemers zch aan houden, rumte en vrjhed voor de leerlngen. Het onderzoek wordt nteressant doordat edere leerlng er egen vragen en oplossngsrchtngen n kwjt kan. En de deelnemers bljven betrokken doordat zj steeds neuwe keuzes tegenkomen waar zj createf en productef mee kunnen omgaan. In onderzoeksactvteten komen op deze wjze twee ontwkkelngsljnen samen. De leerlngen leren op een betekensvolle maner noodzakeljke kenns en vaardgheden, en tegeljkertjd ontwkkelen ze zchzelf als persoon: ze gaan meedoen aan gezamenljke onderzoeksactvteten en leren daarn verantwoordeljkhed te nemen voor Werken met thema s Ontwkkelngsgercht onderwjs werkt met thema s. Thema s zjn bj utstek geschkt om de lnk te leggen naar de samenlevng. Vakken als geschedens, aardrjkskunde, wetenschap en technek en natuuronderwjs komen herbj geïntegreerd aan bod. De egen nbreng van de knderen n deze thema s s groot. Actvteten op gebed van rekenen, schrjven, begrjpend lezen en spellng komen ook nog eens n alle thema s voor. Als afslutng volgt meestal een presentate aan de groep, de hele school en/of de ouders. Een thema duurt crca zes tot acht weken. Het s daarom noodzakeljk dat je verschllende kanten op kan met een thema. Natuurljk s het van groot belang dat de knderen het thema nteressant vnden. Vaak komt er n de klas een onderwerp naar voren, waar de knderen meer over wllen weten. Dat werkt de leerkracht dan ut tot een thema. Bj het thematseren verbndt de leerkracht zjn bedoelngen met de betekenssen van knderen. De tradtonele schoolvakken: lezen, schrjven, taal en rekenen krjgen natuurljk ook veel aandacht. Deels worden de verwerkt n de thema s, maar we werken ook doelgercht met moderne methodes aan de verschllende schoolvakantes adressen 14

15 bassvaardgheden. Bnnen ons onderwjs besteden wj veel aandacht aan het zelfstandg leren werken. Knderen werken achtereenvolgens met een planbord, dagtaak en weektaak. Hermee maken ze zelf keuzes en dragen ze verantwoordeljkhed voor het egen leren. Dt laatste komt ook tot utng n de portfolo s van de knderen. Het s onderwjs op maat omdat je nspeelt op de capacteten en belangstellng van de knderen waarbj ze ook met en van andere knderen kunnen leren. Knderen ontwkkelen door dt alles een acteve houdng ten opzchte van leren. Bj de thema s horen excurses (themarezen). We gaan er dan op ut om te onderzoeken hoe het er n de echte wereld aan toe gaat. Zo n utstapje heeft altjd een bredere bedoelng. Het s leuk en gezellg maar daarnaast wordt de onderzoekende houdng van knderen gestmuleerd. Het bezoek wordt voorbered, bjvoorbeeld door met de klas te bespreken wat de knderen te weten wllen komen of wat ze verwachten te zen. Een dergeljke voorberedng ledt tot actvteten n de klas en zorgt dat de knderen over het onderwerp lezen, tekenen, gesprekken voeren, presentates houden, schrjven, bouwen enzovoort. Een themares kan de nsprerende start zjn of denen als afslutng van een thema. Ontwkkelngsgercht onderwjs verbndt een leerlnggerchte pedagogek met een actverende ddactek. Het staat tussen methodegerchthed en leerlng gerchthed, waarbj van bede aanpakken de goede kanten gebrukt worden. Tegeljkertjd vermjdt OGO de valkulen van bede aanpakken. Het gevaar aan methodegerchthed s dat de leerlngen ondergeschkt worden aan de methode. En bj een te sterke leerlng gerchthed s het gevaar dat de leerkracht te afwachtend s om te zen wat de leerlng al kan. OGO s dus de gulden mddenweg. schoolvakantes adressen 15

16 Belangrjke kenmerken ontwkkelngsgercht onderwjs: Het onderwjs wordt georganseerd n thema s, waarbnnen verschllende vakgebeden n verbndng met elkaar worden aangeboden. Leerkrachten en knderen zjn deelnemers en geven samen het onderwjs vorm vanut hun egen rol, waarbj de van de leerkracht gezen kan worden als de van meerwetende partner. Leerkrachten ontwerpen betekensvolle actvteten. De actvteten sluten aan bj de actualtet van de leerlngen. Leerkrachten stellen zowel doelen voor het vakgebed waarbnnen de actvtet valt, als doelen voor de knderen (lesdoel en leesdoel/schrjfdoel/etc.). Leerkrachten maken gebruk van de doelencrkels van bassontwkkelng en van ogo n de bovenbouw. Leg het mj ut en k vergeet het. 2.2 Zelfstandg leren Vanaf de start op Bnnenstebuten worden de knderen al gestmuleerd om zo zelfstandg mogeljk te werken en te leren. Daarbj gaat het om zelf aan- en utkleden, spullen pakken en weer oprumen, maar ook over samen plannen maken en overleggen. De knderen werken met het planbord en dag- en weektaken. Herdoor leren de knderen plannen, zelfstandg werken en stmuleren we dat de knderen zch zelf verantwoordeljk voelen voor hun ontwkkelng. Zelfstandghed ontwkkelen s belangrjk voor de karaktervormng van de knderen en voor de ontwkkelng van een goede leerhoudng. Aangezen groepjes knderen zelfstandg aan het werk zjn, kan een medewerker een bepaalde perode, n een klen groepje werken met knderen. Werken n klene groepen geeft de medewerker de gelegenhed om de begeledng en nstructe op maat te geven, deeën van de knderen en hun ervarngen n te passen n het onderwjs en hen nog beter te leren kennen. Laat het me zen en k onthoud het msschen, maar betrek mj erbj en k begrjp het In de onderbouw s spel het utgangspunt van het onderwjs, n de bovenbouw s onderzoek het utgangspunt. Leerkrachten gebruken de nstrumenten ut HOREB om te plannen, voortgang weer te geven en te reflecteren. Knderen zjn betrokken en actef tjdens de lessen. Knderen nemen n elke bouw deel aan socaal-culturele actvteten als afslutng van een thema en n de spelhoek. schoolvakantes adressen 16

17 3. Het aanbod op het IKC Bnnenstebuten 3.1 De kerndoelen (onderwjs) Ons onderwjsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen voor het bassonderwjs zoals de door het Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschappen zjn vastgesteld. Deze kerndoelen kun je onderscheden n twee soorten. Leergebedoverstjgende kerndoelen en de leergebedspecfeke kerndoelen. De leergebedoverstjgende kerndoelen Dt zjn kerndoelen de gercht zjn op het ontwkkelen of bevorderen van algemene vaardgheden en worden daarom net ondergebracht bj een specfek leergebed. Deze doelen hebben betrekkng op het gehele onderwjsaanbod van de bassschool: Ontwkkelen van ndvduele en zelfstandge werkhoudng Leren werken volgens plan (planmatg werken) Gebruk kunnen maken van verschllende leerstrategeën Ontwkkelen van een zelfbeeld Leren omgaan met anderen, socaal gedrag ontwkkelen Om weten te gaan met de neuwe meda (ICT) De leergebedspecfeke kerndoelen Dt zjn de kerndoelen de betrekkng hebben op een bepaald vakgebed en zjn omschreven door het mnstere van OC&W: Nederlandse taal Engelse taal Rekenen/Wskunde Orëntate op mens en wereld (aardrjkskunde, geschedens, samenlevng, technek, mleu, bevorderng gezond gedrag, natuur- en mleueducate Lchameljke opvoedng (bewegngsonderwjs) Kunstznnge orëntate (tekenen en handvaardghed, muzek, spel/bevorderng van het taalgebruk, bewegng) Het bedrjven van actef Burgerschap. Bj het bedrjven van actef schoolvakantes adressen 17

18 Just do t, Engels Hemel en Aarde, levensbeschouwng. Neuwsbegrp XL, begrjpend lezen Het technsch leesonderwjs wordt mddels de nhoud van de onderwerpen van de thema s aangeboden. burgerschap gaat het om begrppen als socale vaardgheden, beleefdhed en fatsoen, het kennsmaken met andere culturen, de basswaarden van de democratsche rechtsstaat, vrjhed van menngsutng, de kenns van godsdenstge en levensbeschouweljke waarden en kenns, democrate en de school als oefenplaats voor ntegrate, burgerschap en cohese. De Verdelng van de tjd over de leer- en vormngsgebeden per week kunt u terugvnden op de webste. Op De Boemerang werken wj met de volgende methoden: Taaljournaal, taal; Pluspunt, rekenen; Schrft, schrjven; Thematsch volgens OGO, geïntegreerd zaakvakonderwjs; Het werken n de hoeken Het leren lezen en rekenen begnt al n groep 1. Vanut het rollenspel n de hushoek, de wnkel, de tren, of de spreekkamer van de dokter leren knderen al spelend wanneer je gebruk maakt van de geschreven taal of van getallen en rekenen. Voorbeelden: de krant lezen n de wachtkamer, het afsprakenboek van de dokter, het boodschappenljstje, husnummer, telefoonnummer, het nummer van de busljn, de prjs van een brood, één appel of twee appels. Het s eerst allemaal doen alsof, maar zo gauw een knd eraan toe s, mag het leren lezen en krjgt het cjfer- en lettermateraal aangeboden. Vanaf groep 3 bewaken we de ontwkkelng en het nveau van de vakgebeden zoals lezen, schrjven, spellen, rekenen en wereldorëntate door gebruk te maken van onze thema s en moderne lesmethoden. Teamonderwjs op maat Vanut het ontwkkelngsgercht werken levert Team onderwjs op maat, meer ndvduele aandacht voor knderen en een gemotveerd en nsprerend onderwjsteam ( Voorbeelden zjn het leren n bassgroepen, het lesgeven n unts van leerkrachten en overg onderwjzend personeel en het werken op verschllende leer- en werkplekken n de school. Kortom, TOM geeft rchtng én ondersteunng voor egentjds onderwjs en speelt n op actuele ontwkkelngen: Netwerksamenlevng: mensen veranderen regelmatg van baan, kenns veroudert snel en er heerst een zapcultuur. Dt stel schoolvakantes adressen 18

19 andere esen aan mensen en dus ook aan onderwjs. Het neuwe leren: n deze vse krjgen knderen meer verantwoordeljkhed over hun egen leerproces. Onderwjs beweegt van aanbod- naar vraagsturng (van leerstof centraal naar leerlng centraal) Recht doen aan verschllen: er s een tendens meer knderen met handcaps en specfeke leerlngkenmerken een plek te geven n het regulere onderwjs. De 21st century sklls waarn aandacht voor: creatvtet, nnovate, krtsch denken, problemen oplossen, communcate, samenwerkng, aanpassngsvermogen, lederschap, productvtet, socale vaardgheden Teamonderwjs op maat staat op dre zogenaamde pjlers; personeel, organsate en leeromgevng. Bj de pjler personeel gaat het om de nzet van ander personeel. Welke medewerkers heeft een school nodg? Met welke kwalfcates en competentes? De pjler personeel streeft herbj naar een ontwkkelng van: Bj de pjler organsate draat het om het anders organseren van lesgeven. Is het onderwjs afgestemd op de leerbehoeften van de knderen. Teamonderwjs Op Maat (TOM) streeft herbj naar een ontwkkelng van: Van Naar klasskaal klassendoorbrekend jaargroep bassgroep kennsoverdracht betekensvol actef leren leraar gestuurd gedeelde sturng door leraar en leerlng vaste leergroep wsselende leergroepen leerlngvolgsysteem leerlngvolgsysteem en portfolo Bj de pjler leeromgevng gaat het erom een krachtge leeromgevng neer te zetten. Wat s de nzet van ICT? Welke methoden en materalen zjn geschkt? Hoe s de nrchtng van het lokaal en het gebouw? Teamonderwjs Op Maat (TOM) streeft herbj naar een ontwkkelng van: Van nstructeur weng functes autonome leraar alleen verantwoordeljk mjn klas alleskunner eerst de PABO eens leraar altjd leraar Naar begeleder, coach, mentor meerdere functes teamwork gedeelde verantwoordeljkhed onze knderen teamteachng leren vanut een werkplek functehus Van de computer om te oefenen allemaal lusteren weng varate n leervormen alleen ut methode klaslokalen statsch gebouw Naar computer als leerbron en communcatemddel meervoudge ntellgente, leerstjlen, Human Dynamcs ontdekkend en samenwerkend leren betekensvol leren leer- en werkplekken flexbel gebouw schoolvakantes adressen 19

20 3.2. Doelen opvang Knderen van 0-4 jaar Bj baby s vnden wj het belangrjk om zoveel mogeljk rust en een dudeljke structuur te beden. Het rtme van het knd s herbj het utgangspunt en we kjken goed naar zjn of haar behoeftes. De groepsrumte bnnen het IKC s velg ngercht met bj de leeftjd passend spelmateraal. Onze medewerkers doen hun uterste best om zo snel mogeljk een goede band met uw knd op te bouwen, zodat het zch velg en geborgen voelt. Het stmuleren van de ontwkkelng van knderen en daarmee de voorberedng op de bassschool zen wj als een belangrjke taak. Deze taak wordt n toenemende mate n samenspraak en samenwerkng met het bassonderwjs ngevuld. Wj geven knderen de gelegenhed tot het ontwkkelen van persoonljke en socale competentes en beden regels, normen en waarden. Bnnen de persoonljke competentes s er aandacht voor zelfvertrouwen zelfstandghed en zelfredzaamhed motorsche ontwkkelng ontwkkelen van de zntugen cognteve ontwkkelng createve ontwkkelng taalontwkkelng schoolvakantes adressen 20

21 Knderen van 4-13 jaar De utgangspunten van de ontwkkelng bj knderen van 0 tot 4 jaar worden voortgezet bj knderen n de leeftjd van 4 tot 13 jaar. Toch vraagt deze leeftjdscategore deels ook om een andere of aanvullende aanpak. Knderen leren elke dag. Leren op de BSO s anders dan op school; spelend leren staat centraal. De knderen zjn op een leeftjd om specfeke talenten te ontwkkelen. Ze bljken ergens goed n te zjn en bouwen dat verder ut. De kern van de ontwkkelng van knderen tussen 4 en 13 jaar s dat zj steeds zelfstandger worden. Wj doen recht aan deze zelfstandghed door knderen de keuze te laten aan welke actvtet zj wllen deelnemen. De butenschoolse opvang s vrje tjd van knderen. Wj respecteren daarn de vrje keuze van knderen en dragen tegeljkertjd zorg voor een veelzjdg aanbod. Knderen n de butenschoolse opvang denken, praten en beslssen zelf mee over dt aanbod. 3.3 Doelen PSZ Het educatef aanbod op de groep s gebaseerd op het pedagogsch werkplan Startblokken. Thema s sluten aan op de leefwereld van het knd en de jaarkalender met aandacht voor de sezoenen en bjzondere feesten. Het educatef aanbod en de begeledng n de groep s erop gercht om knderen maxmaal hun talenten te laten ontwkkelen en ze n eder geval zonder achterstand op de bassschool te laten nstromen. dan wel ervarng n moeten hebben opgedaan, om utendeljk met vertrouwen te kunnen starten n groep 1. Om dt doel te bereken volgt en begeledt de pedagogsch medewerkster de knderen n hun ontwkkelng en stemt het aanbod op de groep af op het ontwkkelngsnveau van de knderen. Om uw een ndruk te geven van de nformate de de pedagogsch medewerkster verzamelt geven wj u herbj een overzcht van de belangrjkste BASISKENMERKEN met voorbeelden. vrj zjn van emotonele belemmerngen: (durft zelf keuzes te maken, begnt ut zchzelf met een actvtet, doet mee n de krng, s open n de contacten met anderen) neuwsgerg en ondernemend zjn: ( heeft plezer n spel, heeft zn n het werken met ontwkkelngsmateralen, zoekt neuwe utdagngen) zelfvertrouwen hebben: (komt met plezer naar peuterspeelzaal of dagverbljf, komt voor zchzelf op, durft zch te laten zen of horen) betrokkenhed: (mate waarn een knd geconcentreerd en geboed bezg s) sgnalen de wjzen op rsco voor de ontwkkelng In ons pedagogsch beledsplan hebben we het als volgt omschreven: Tenmnste 90% van de peuters voldoet aan de startkwalfcate zoals omschreven n het referentekader voor 2 tot 7 jargen van de SLO. Deze doelen brengen de ontwkkelngsljn van knderen van 2 tot 7 jaar n beeld voor de dre ontwkkelngsgebeden taal, rekenen en socaal-emotoneel. SLO heeft n kaart gebracht wat knderen aan het begn van groep 1 (end van de peuterspeelzaal/ knderdagverbljf) berekt zouden moeten hebben, schoolvakantes adressen 21

22 4. Zorg voor alle knderen Passend onderwjs s egenljk nets anders dan goed onderwjs voor elk knd! Algemeen gesproken begnt dat gewoon op Bnnenstebuten. Het kan voorkomen dat knderen andere behoeften hebben. Daartoe hebben we een zorgstructuur ontwkkeld de voorzet n ondersteunng aan de knderen de dat nodg hebben. Ondersteunng omdat de ontwkkelng anders verloopt, het leren moeljker gaat, omdat een knd utdagng mst of omdat extra begeledng nodg s vanwege een beperkng of een gedragsprobleem. Va de wet Weer samen naar School (WSNS) bevordert de overhed dat eder knd, als het maar engszns mogeljk s, naar een gewone bassschool kan gaan. Net alles wat gemeten wordt s waardevol en net alles wat waardevol s kan gemeten worden 4.1 Passend (onder)wjs Met de nvoerng van Passend Onderwjs op 1 augustus 2014 krjgen scholen n Nederland zorgplcht en daarmee de verantwoordeljkhed om alle knderen een passende onderwjsplek te beden. Het doel van deze zorgplcht s dat geen enkele leerlng meer tussen de wal en het schp valt. Alle schoolbesturen n Nederland hebben van het Mnstere van OCW de opdracht gekregen om n neuwe regonale samenwerkngsverbanden Passend Onderwjs te gaan verzorgen voor alle knderen n de egen rego. Dt heeft geresulteerd n de oprchtng van SWV ( samenwerkngsverband) Passend Wjs. Ons schoolbestuur, SKO Batavorum, heeft zch net als de andere schoolbesturen n de rego bj Passend Wjs aangesloten. Ze ook: Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwjs beden aan al onze knderen. Hoe wj dat doen staat n ons Schoolondersteunngsprofel (SOP) beschreven. Als onze school deze zogenaamde bassondersteunng zelf net kan beden zullen wj n overleg met de ouders er voor zorgen dat er een school gevonden wordt de wel een passend aanbod kan doen en uw knd kan toelaten. Momenteel moet u n zo n stuate nog vaak zelf naar een neuwe school zoeken. Met de nwerkngtredng van passend onderwjs hebben wj als verwjzende school de verantwoordeljkhed. Wj vnden het daarbj belangrjk dat er met u overlegd wordt, welke school n uw stuate passend s voor uw knd. Voor meer en utgebredere nformate verwjzen wj u naar een door de overhed specaal gemaakte nformatefolder. Va deze lnk kunt u de folder downloaden. U kunt ook de volgende webstes raadplegen: of schoolvakantes adressen 22

23 De resultaten van de observates, de methodetoetsen en van het CITOleerlngvolgsysteem worden verzameld n de groepsmap van elke groepsleraar. Intern begeleder (IB) De ntern begeledster s verantwoordeljk voor passend onderwjs op onze school. Zj s vrj geroosterd om deze taken ut te voeren en ondersteunt ouders en medewerkers n de begeledng van de knderen de specfeke behoeften hebben. In sommge gevallen schakelen wj, na overleg met de ouders, externe nstantes n. Portfolo; ontwkkelng n beeld We houden zorgvuldg bj hoe de knderen zch ontwkkelen en welke resultaten ze behalen. Iedere leerlng beschkt over een portfolo. In deze map wordt werk verzameld dat het knd en de leerkracht belangrjk vndt. De leerkracht bespreekt de nhoud van de map regelmatg met de knderen. Van dt gesprek maken we een verslag en ook dt krjgt een plaats n de map. Va de map kun je als knd, ouder en leerkracht de ontwkkelng volgen. De ontwkkelng van de knderen van groep 1 t/m 2 wordt geobserveerd en geregstreerd. Een overzcht van de resultaten verkrjgen we door toetsen af te nemen de bj onze methodes horen én door het afnemen van de CITO-toetsen. CITO-toetsen zjn er voor technsch lezen, spellng, rekenen en begrjpend lezen. Deze toetsen worden n groep 3 t/m 8 afgenomen. In de groepen 2 gebruken we de CITO-toetsen Taal voor kleuters en Ordenen. In groep 8 wordt de CITO endtoets afgenomen. Wj doen als team ons uterste best elk knd de aandacht te geven de het nodg heeft. Voor knderen met een specfeke onderwjsbehoeften kunnen we op de volgende maneren helpen: Extra nstructe, ander soort nstructe of oefenstof op maat Begeledng bj problemen n taak- en werkhoudng of gedrag Observate met advezen door IB-er Een besprekng n multdscplnar team Het opstellen van een handelngsplan Verder onderzoek doen Contact leggen met het ondersteunngsteam van het samenwerkngsverband PassendWjs Als een knd, ondanks deze nspannngen, onvoldoende ontwkkelng laat zen volgt er een gesprek met ouders en worden de volgende optes besproken. Een knd kan nog onrjp of jong zjn, dan s een extra jaar n dezelfde groep een goede oplossng. Inden een knd daar net voor n aanmerkng schoolvakantes adressen 23

24 We glmlachen allemaal n dezelfde taal komt bestaat er de mogeljkhed om een arrangement aan te vragen bnnen ons samenwerkngsverband Passend Wjs. Een arrangement houdt n extra begeledngstjd of hulpmddelen toegesptst op de onderwjsbehoefte van een knd. In sommge gevallen wordt besloten dat een knd beter past op een regulere school n de buurt of op een school voor specaal (bass) onderwjs. Al deze beslssngen worden altjd samen met u, de ouders, genomen. In augustus 2014 s de wet op passend onderwjs ngegaan. Snds dat moment valt onze stchtng onder samenwerkngsverband Passend Wjs. Op de ste leest u alles over passend onderwjs. Zorgteam Om er voor te zorgen dat knderen snel geholpen kunnen worden, werkt de b er nauw samen met de jeugdarts en maatschappeljk werk. Dt s georganseerd n een zorgteam. Tjdens het Klen casus overleg (KCO) bespreken zj knderen met de jeugdarts en het maatschappeljk werk. Soms zjn problemen ngewkkeld of zjn ze net school gebonden. Op dat moment wordt het zorg adves team ngeschakeld. Hern nemen deel; de jeugdarts, maatschappeljk werk, Bureau jeugdzorg, leerplchtambtenaar en de polte. In alle gevallen vraagt de leerkracht of Ib er schrfteljke toestemmng om uw knd n één van de bjeenkomsten te bespreken. Zowel onderwjs als opvang zjn aangesloten bj de Verwjsndex Rego Arnhem, kortweg VIRA. De VIRA s een dgtaal systeem waarn professonals, zoals bjvoorbeeld zorgcoördnatoren n het onderwjs, begeleders en hulpverleners, een sgnaal kunnen afgeven wanneer zj zch zorgen maken over een knd of jongere. Mddels de VIRA kunnen wj als kndcentrum andere hulpverleners de ook betrokken zjn bj uw knd sneller vnden. Herdoor zjn we n staat om sneller n contact te komen en als het nodg s de begeledng beter op elkaar af te stemmen. Utgangspunt bljft dat we u als ouder/verzorger altjd als eerste betrekken wanneer wj zorgen hebben over uw knd. In de VIRA worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en Burgerservcenummer (BSN). De reden van sgnalerng van uw knd wordt net opgenomen. Op het kndcentrum s een algemene nformate folder beschkbaar. U kunt ook terecht op Meldcode Huseljk geweld en Kndermshandelng Op 1 jul 2013 s de wet Meldcode Huseljk geweld en Kndermshandelng n werkng getreden. Deze Meldcode helpt professonals om op een zorgvuldge wjze te handelen bj mogeljke sgnalen van huseljk geweld en kndermshandelng. Al onze pedagogsch medewerkers zjn getrand om volgens het stappenplan n deze Meldcode te handelen. Ook onze vrjwllgers en stagares worden geschoold om met de Meldcode te kunnen werken. schoolvakantes adressen 24

25 4.2 Opvang en peuterspeelzaal Observeren en zorg In de zorg rondom de aan ons toevertrouwde knderen s de ontwkkelngsbehoefte van eder knd het utgangspunt. Dat betekent voor onze pedagogsch medewerkers dat zj zch her n hun dageljkse werkzaamheden door laten leden. Om het knd goed n beeld te krjgen en te houden en op de maner ook het juste aanbod te kunnen doen, s het stelselmatg handelngsgercht observeren en evalueren van groot belang. Voor observates maken wj n de eerste plaats gebruk van de Lngewaardse Overdracht- en Verwjsprocedure (LOV). Daarnaast beschkken wj voor knderen van 0-4 jaar ook over het knd volgsysteem Kjk! Met het nzetten van een ontwkkelvolgsysteem brengen we overzchteljk het ontwkkelngsverloop van jonge knderen n beeld. Op de maner kunnen we eventuele achterstanden en voorsprongen tjdg sgnaleren en ons handelen afstemmen op de behoeften van knderen. Door knderen langere tjd nauwgezet te observeren n allerle dageljkse stuates krjgen we nzcht n het ontwkkelngsverloop. Ieder knd ontwkkelt zch op zjn egen maner en n zjn egen tempo. Gelukkg s er bj de meeste knderen geen reden tot zorg. Onze pedagogsch medewerkers volgen de ontwkkelng van het knd en observeren: omgaan met zchzelf en met anderen (zoekt bewust contact met de omgevng, s op zchzelf gercht, maakt kenbaar wat het wl, zoekt andere knderen op, s betrokken bj de pedagogsch medewerker) zelfredzaamhed (s wel/net zndeljk, kleedt zchzelf ut, wast zelf handen) spelontwkkelng (speelt naast knderen, toont nteresse n andere knderen, speelt met andere knderen, mteert spel, speelt rollenspel) spraak- taalontwkkelng (artculate, begrjpt eenvoudge opdrachten, woordenschat, spreek n 3-4 woordznnen) grote en klene motorek (tlt hoofd op, kan ztten, kan staan, rent en sprngt, pakt voorwerpen vast, pakt met dum en vnger, eet zelf met lepel, kan knppen) cognteve ontwkkelng (reageert op gezchten, onderzoekt allerle dngen, houdt aandacht vast, vraagt, legt verbanden) ontlukende geletterdhed (heeft belangstellng voor boeken, vndt voorlezen leuk, krjgt nteresse n geschreven tekst) ontlukende gecjferdhed (nteresse n getallen, cjfers, kent wat cjfers, steekt het juste aantal vngers op wanneer hj vertelt hoeveel jaar hj s) schoolvakantes adressen 25

26 Hoewel n de BSO geen gebruk meer wordt gemaakt van een kndvolgsysteem, maakt observate ook daar deel ut van de dageljkse praktjk van pedagogsch medewerkers. De pedagogsch medewerkers hebben een sgnalerende functe en zullen opvallende zaken n de ontwkkelng van een knd bespreken met de ouders. Als er reden s tot zorg, nemen we contact op met de ouder/verzorger. In ons Interne Zorgplan staan de stappen omschreven de genomen kunnen worden als er een (dregende) achterstand of voorsprong gesgnaleerd wordt. Wj stellen ouders n kenns van de stappen de wj nemen. Als de zorg door ouders wordt gedeeld en zj toestemmng geven voor het consulteren van externe deskundghed, dan heeft Knderopvang Zonneknderen ervarng met een aantal vaste en zeer deskundge gesprekspartners, zoals het consultatebureau, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezn. Ook zjn wj n de gemeente Lngewaard aangesloten bj het gemeenteljk Klen Casus Overleg (KCO). Dt s een groep bestaande ut de vertegenwoordgng van de knderopvang, peuterspeelzaalwerk en consultatebureau. Her worden bjzondere stuates met en van knderen besproken en wordt met elkaar naar een gepaste werkwjze gezocht. Besprekng van een knd n het KCO gebeurt noot zonder toestemmng van de ouders. schoolvakantes adressen 26

27 5. Kwaltet Welke kwaltet kunt u van ons verwachten Bnnenstebuten gaat voor kwaltet. Onder kwaltet verstaan wj: de mate waarn we ern slagen de doelen te bereken naar tevredenhed van onszelf, de overhed, de teams, ouders en de knderen. Onze doelen zjn helder, ambteus, aanvaard en beschreven n onze beledsplannen. Wj werken op alle nveaus voortdurend aan kwaltetszorg n de cyclus van plan do check act. Werkafspraken zjn vastgelegd n protocollen en husregels en worden geëvalueerd en zo nodg bjgesteld. De utvoerng van ons beled op het gebed van velghed, gezondhed, hygëne en Arbo wordt gecontroleerd met behulp van de landeljk erkende Rscomontor. 5.1 Onderwjs Schoolplan Het bassonderwjs s en bljft, net als de maatschappj waarn wj leven, volop n bewegng. De Boemerang stuurt contnu aan op kwaltetsverbeterng waarbj we ons afvragen Doen we de goede dngen en doen we de goede dngen goed? In het schoolplan voor verwoorden wj onze plannen de zjn utgewerkt n een meerjarenplannng en een jaarplan. De laatste wordt jaarljks geëvalueerd, bjgesteld en utgewerkt n een jaarverslag. Dt jaarverslag s samen met de meerjarenplannng de bass voor het neuwe jaarplan. Op verzoek zjn deze documenten verkrjgbaar bj de drecte. De resultaten van ons onderwjs Scholen worden geacht dre dngen te doen Knderen vormen én knderen ets leren Van een school een thus te maken waar knderen zch prettg voelen én optmaal presteren Een school vormen met toegewjde leraren, gemotveerde knderen en betrokken ouders. schoolvakantes adressen 27

28 De CITO-endtoets In groep 8 wordt de CITO-toets afgenomen. De resultaten van edere leerlng worden vergeleken met de van alle knderen de aan deze toets hebben meegedaan. Aan de hand hervan wordt een standaardscore berekend, de lgt tussen de 501 en 550. De score n 2015 van onze school was 535,3. Hermee lagen we boven het het landeljk gemddelde. Utstroom naar het voortgezet onderwjs VMBO K/G 2 VMBO BB 0 VMBO T / HAVO 13 HAVO - VWO 7 Inspecte Om te kunnen beoordelen of aan deze regels wordt voldaan, zjn toetsngskaders voor knderopvang en peuterspeelzaalwerk opgesteld. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de kwaltet en legt haar bevndngen vast n nspecterapporten. De meest recente nspecterapporten kunt u vnden op de webste van het Landeljk Regster Knderopvang en Peuterspeelzalen ( De rapporten vndt u ook op onze webste en op onze locates waar zj ter nzage lggen. 5.3 Klachten Een goed, velg klmaat en goede contacten onderlng zjn voor alle belanghebbenden een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Ondanks onze uterste zorg voor uw knderen bestaat de kans dat u net tevreden bent. Klachten beschouwen wj als suggestes voor verbeterng: Elke klacht s een grats adves. Hebt u een klacht of een verbetervoorstel? Wj verzoeken u deze eerst te bespreken met de medewerkster van de groep of de locate waarover het gaat. Inden gewenst of wanneer u net tevreden bent met de afhandelng kunt u terecht bj de verantwoordeljk lednggevende. Een klacht ndenen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommsse bj haar utspraak mee of er genoeg moete s gedaan om het probleem 5.2 PSZ en opvang Kwaltetsesen Om de kwaltet van ons peuterspeelzaalwerk en knderopvang te bewaken hanteren we de rchtljnen en esen van de overhed, vastgelegd n de Wet Ontwkkelngskansen door Kwaltet en Educate en de Wet Knderopvang. Daarnaast hanteren wj de rchtljnen zoals de zjn afgesproken en vastgelegd n het Convenant Kwaltet Knderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Het Convenant Kwaltet s snds december 2013 één document dat zowel voor opvang als PSZ geldt. schoolvakantes adressen 28

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie