Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon"

Transcriptie

1 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon

2 De Kameleon schoolgds Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Met gepaste trots presenteren wj u de schoolgds van bassschool de Kameleon. De Kameleon s n augustus 2015 ontstaan ut een fuse tussen de openbare bassschool De Meander en de katholeke bassschool Het Dreluk, bede ut Drel. Door samen verder te gaan, zorgen wj met een schoolgrootte van ongeveer 200 knderen voor een sterke school de op de toekomst s voorbered. Uteraard leest u n deze gds ook welke rol u als ouder speelt. Wj zjn een lerende organsate; dt wl zeggen dat wj (ouders, knderen en leerkrachten) van en met elkaar leren. Dt alles met als doel uw knd optmaal voor te bereden op zjn toekomst. Wj hopen dat u door het lezen van deze schoolgds antwoord op uw vragen krjgt en dat het u helder s geworden, dat bj ons het knd dudeljk medeverantwoordeljk s voor zjn egen ontwkkelng. De Kameleon zorgt voor toekomstgercht onderwjs. In het gehele fuseproces was dt het utgangspunt. Wj kjken als school net alleen naar bnnen, maar zeker ook naar buten. Wat gebeurt er n de wereld waarn onze knderen opgroeen? Wat hebben de knderen op school nodg om te zorgen dat ze goed kunnen functoneren n de snel veranderende 21e eeuw? Wj wensen u veel leesplezer. Wj stellen het bjzonder op prjs als u ons laat weten wat u van de schoolgds vndt. Ideeën en suggestes zjn van harte welkom. Met vrendeljke groet, het team van de Kameleon, Het antwoord op deze vragen leest u n deze schoolgds. In de gds laten wj u zen wat onze vse op goed onderwjs s en hoe we dat vervolgens n praktjk brengen. Go Wtjes Drecteur schoolvakantes adressen 3

4 Inhoud 1. Een schets van onze school 2. Waar de school voor staat 3. Ons onderwjs 4. Zorg voor onze knderen 5. Ouders en de school 6. De resultaten van ons onderwjs 7. Praktsche zaken 8. Namen en adressen schoolvakantes adressen 4

5 1. Een schets van onze school De geschedens van de Kameleon De Kameleon s op 1 augustus 2015 gestart en s een samenwerkngsschool. De school s ontstaan ut een fuse tussen de openbare bassschool De Meander en de katholeke bassschool Het Dreluk. De naam de Kameleon s gekozen omdat deze goed past bj de fase de we met de fuse achter ons hebben, maar ook past bj ons onderwjs voor de toekomst. De woorden veranderng en ontmoetng spelen herbj een centrale rol. Daarnaast s een kameleon vooral een neuwsgerg, onderzoekend én ondernemend beestje. Daarom hebben wj deze dre kenmerken opgenomen n ons motto en logo. De school Onze school staat n een rustge buurt naast de sporthal De Oldenburg en het wooncomplex De Cunerahof en tegenover peuterspeelzaal De Paddenstoel. De school grenst aan de woonwjk De Oldenhof. de Kameleon s een nformele samenwerkngsschool. Wj zjn breed toegankeljk. Iedereen s van harte welkom, ongeacht uterljk, taal, geloof of culturele achtergrond. Wj wllen knderen just meegeven dat je verschllend mag zjn. Wj stmuleren knderen om respect te hebben voor alle geloofsovertugngen. Onze school maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 9 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Specaal voor onze samenwerkngsschool heeft Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum haar statuten aangepast, zodat ook de openbare denttet gewaarborgd s. Het aantal personeelsleden bedraagt crca 200 en het aantal leerlngen Kjk voor meer nformate op Husvestng In het voorjaar van 2015 s het gebouw van de Kameleon flnk utgebred. De noodlokalen hebben plaatsgemaakt voor permanente bouw. De school heeft dre neuwe lokalen, een neuwe teamkamer en een neuwe entree. Tevens beschkken we over een egen speellokaal en een sfeervolle gemeenschapsrumte. Op de afgesloten speelplaats staan velge speeltoestellen. Vanaf groep 3 worden de lessen bewegngsonderwjs gegeven n de sporthal de Oldenburg tegenover de school. Alle negen lokalen zjn voorzen van neuwe kozjnen en dubbelglas. Tegeljkertjd s de ventlate n alle lokalen verbeterd. Ook plafonds en verlchtng zjn verneuwd. Dt alles conform de neuwe regels van frsse scholen ; herdoor s ons bnnenklmaat verbeterd en zjn we energezunger geworden. schoolvakantes adressen 5

6 Drecte De drecteur van de school s Go Wtjes (contactgegevens: ze namen en adressen achter n deze schoolgds). Het managementteam van de Kameleon bestaat ut: Go Wtjes (drecteur), Ans van Dam (onderbouwcoördnator), Ron Djkman (bovenbouwcoördnator) en Charlotte Verheugen (ntern begeleder). Groepsleerkrachten De groepsleerkrachten geven onderwjs aan de knderen en verrchten alle daarut voortvloeende werkzaamheden. Zj zjn voor u als ouder het eerste aanspreekpunt. De ntern begeleder (IB er) heeft de verantwoordeljkhed over de leerlngenzorg en ondersteunt de leerkracht bj het afstemmen van ons onderwjs op de verschllende behoeften van knderen. De organsate van het computeronderwjs s n handen van de ICT coördnator. Deze wordt ondersteund door de bovenschools aangestelde ICT er. De concërge zorgt voor een ordeljk verloop van allerle hushoudeljke en ondersteunende klussen n en om de school. Op de webste vndt u een teampagna. Daar staan de namen van onze medewerkers en de groep waarn ze werken. Leerkrachten maken ndvdueel en n teamverband gebruk van scholng en cursussen om hun deskundghed op pel te houden dan wel te vergroten. De Kameleon bedt stagares van dverse opledngen gelegenhed zch voor te bereden op de beroepspraktjk. schoolvakantes adressen 6

7 2. Waar de school voor staat Msse Tjdens het fusetraject heeft het team een msse-vsetraject doorlopen. Dt waren zeer waardevolle bjeenkomsten waarbj we nhoudeljk over het onderwjs op de neuwe school spraken. Op bass van de vraag: Waar staat de Kameleon voor? formuleerden wj de volgende msse: Wj zjn een school de elk knd voorberedt op zjn plek n de wereld van de 21e eeuw. Wj doen ons uterste best om n een respectvolle en velge omgevng het maxmale ut elk knd te halen. Onze vse Herbj geven we antwoord op de vraag: Waar wllen we naartoe? Wj bevorderen een grote mate van zelfstandghed bj elke leerlng. We leren knderen plannen en verantwoordeljkhed dragen. Zj hebben herbj een bepaalde keuzevrjhed. Wj betrekken knderen nadrukkeljk bj hun egen leerproces. De Kameleon s een ambteuze school de zch ontwkkelt en ambte heeft en wj zoeken graag samenwerkng met partjen de onze school kunnen versterken. Bj de Kameleon staat het knd centraal. Het knd moet zch welkom, velg en thus voelen. Bj de Kameleon gaan we op een respectvolle maner met elkaar om. Wj leren de knderen omgaan met overeenkomsten en met verschllen, edereen s unek. Wj maken knderen verantwoordeljk voor hun egen gedrag en leefomgevng. De Kameleon s een lerende organsate. Knderen, leerkrachten en ouders leren van én met elkaar. Wj zen de meerwaarde van ouderpartcpate en halen graag ouders en andere partjen n de school. De Kameleon hecht aan zntugljk leren. Herbj gaan de knderen naar buten om utgedaagd te worden en de wereld te ontdekken. De Kameleon werkt vanaf groep 3 met homogene groepen waarbnnen gedfferenteerd wordt. In ons onderwjs vnden wj het woord samen erg belangrjk. Dt geldt voor samen leren, samen veren, samen ontdekken, samen presenteren en samen verantwoordeljk zjn. De Kameleon schenkt aandacht aan andere culturen, geesteljke stromngen en de maatschappeljke verhoudngen n ons land. Maar bovenal stmuleren wj dat n onze school eder knd weet dat het geaccepteerd en gewaardeerd wordt. We verwachten van onze leerlngen dat zj tolerant en met respect omgaan met alle mensen bnnen onze schoolgemeenschap en daar buten en ook met mensen, de zch onderscheden door handcap, hudskleur of status. Zo geven we onze knderen een posteve kjk op mens en maatschappj. Bj de Kameleon volgen wj de leerlngen nauwlettend n hun ontwkkelng en sluten daar zoveel mogeljk bj aan door extra hulp voor zwakke leerlngen en/of extra aandacht voor snelle leerlngen en door het aanbeden van aangepaste leerwegen. Kernwaarden De Kameleon heeft de volgende overkoepelende kernwaarden: 1. Kndgercht Belangrjke waarden n dt kader zjn respect, velghed, je gewaardeerd voelen, vertrouwen, zelfstandghed, samenwerkng, ontmoetng. 2. Maatschappjgercht Aandacht voor verschllen, burgerschap en samenwerkng met partners zjn herbj belangrjk. schoolvakantes adressen 7

8 3. Opbrengstgercht We stellen doelen, werken planmatg en resultaatgercht en hebben zcht op de leerresultaten van elke leerlng. We stmuleren de ontwkkelng van leerlngen n brede zn, net alleen op prestates op het gebed van taal en rekenen. 4. Toekomstgercht Herbj denken we vooral aan neuwsgerg zjn, nspelen op dat wat er n de wereld om ons heen gebeurt, wllen verneuwen, ontwkkelen. 21e eeuwse vaardgheden In onze msse staat dat wj een school zjn de knderen voorberedt op hun plek n de wereld van de 21e eeuw. De wereld s behoorljk veranderd n de afgelopen jaren en heeft zch ontwkkeld van een ndustrële naar een kenns- en netwerksamenlevng. Om succesvol samen te werken en te leven n deze samenlevng zjn andere, neuwe competentes nodg dan voorheen: de zogenaamde 21e eeuw competentes of 21st century sklls. Wj vnden het belangrjk om her met ons onderwjs op n te spelen en leerlngen van nu voor te bereden op hun toekomst. schoolvakantes adressen 8

9 Toekomstgercht onderwjs rcht zch naast taal, rekenen, schrjven en lezen, op de volgende 7 competentes (sklls): 1. samenwerken; 2. creatvtet; 3. ct-geletterdhed; 4. communceren; 5. probleemoplossend vermogen; 6. krtsch denken; 7. socale en culturele vaardgheden. Daarnaast komen een betrokken, neuwsgerge, onderzoekende en ondernemende houdng van pas n de 21e eeuw. Wj vnden het een utdagng om bj de Kameleon vorm te geven aan dt toekomstgerchte onderwjs. Daarn zjn de 21e eeuwse vaardgheden speerpunten. Om leerlngen optmaal voor te bereden op de toekomst en om leerlngen n staat te stellen de neuwe vaardgheden te ontwkkelen, s het ook nodg dat leerkrachten zch ontwkkelen. De professonele ontwkkelng van leerkrachten staat bj de Kameleon noot stl. In het vsetraject en n het professonalserngstraject wordt krtsch gereflecteerd op de vertalng van de 21e eeuwse vaardgheden naar het egen leerkrachtgedrag en naar de egen leerkrachtvaardgheden. Sfeer n de school Wj bevorderen een schoolklmaat waar edereen zch prettg voelt: knderen, leerkrachten en ouders. Immers, een prettge sfeer s een waarborg voor goed onderwjs. Herbj gaan wj veel n gesprek met de knderen, dt kan n groepsverband zjn, maar ook zeker ndvdueel. Tjdens de gesprekken wordt er zowel over de leerprestates als over het welbevnden gesproken. Door deze gesprekken sgnaleren we vroegtjdg wat er bj een knd speelt. Wj vnden het belangrjk dat het knd gezen wordt en dat het zch gehoord voelt. Herbj s het contact met de ouders essenteel. Met elkaar hebben we hetzelfde doel voor ogen; nameljk dat uw knd een prachtge, leerzame tjd bj de Kameleon heeft. Voor u moet het contact met school laagdrempelg zjn, ook u moet zch welkom voelen. Wj vnden het belangrjk om op gezette tjden groepdoorbrekend te werken, zodat knderen net alleen n contact komen met hun egen groepsgenoten, maar ook met andere knderen en leerkrachten. Voorbeelden van deze groepdoorbrekende actvteten zjn: samen lezen, samen sporten, samen leren en samen veren. In hoofdstuk 6 leest u meer over de ouderbetrokkenhed. Velghed Velghed s voor edereen een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Herbj verstaan wj onder velghed de socale, psychsche en fyseke velghed. Wj werken zoveel mogeljk preventef, dt doen wj o.a. met behulp van de methode knderen en hun socale talenten. Herbj krjgen de knderen tps en handvatten hoe ze het best kunnen handelen n verschllende stuates. Ook worden de knderen betrokken bj het opstellen van de schoolregels, dt doen we omdat het ook hun regels moeten worden. Daarnaast werken wj met een pestprotocol, deze kunt u vnden op onze webste. Dt protocol heeft een dudeljk stappenplan waarbj de ouders vanaf stap 1 betrokken zjn. Jaarljks nemen we bj de knderen van de groepen 5 t/m 8 een vragenljst af met betrekkng tot het socaal-emotonele welbevnden. De resultaten van deze vragenljst zetten we om n actepunten. Om de fyseke velghed te waarborgen, maken we om de ver jaar een rsco- nventarsate. De punten de herut ter verbeterng komen worden op prortet weggezet n de tjd en aangepakt. Op dt moment s de drecteur de velghedscoördnator. schoolvakantes adressen 9

10 3. Ons onderwjs Organsate van de school De Kameleon start dt schooljaar met ongeveer 190 knderen verdeeld over 8 groepen: twee groepen 1-2, één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en één groep 8. De groepen 1-2 zjn heterogene groepen; her ztten knderen van 4, 5 en 6 jaar n dezelfde groep. Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen. Wj vnden dat vooral de vakken taal, spellng, begrjpend lezen en rekenen, waarbj er toch de nodge nstructe gegeven moet worden, dan beter tot hun recht komen. Na de nstructe heeft de leerkracht n een homogene groep meer tjd en aandacht voor de dfferentate. Wj werken met het drecte nstructemodel, dt houdt n dat er voor knderen een dudeljke lesstructuur s. Het drecte nstructemodel s als volgt opgebouwd: terugblkken, bespreken leerdoel, korte nstructe, voordoen, eventueel verlengde nstructe, (zelfstandge) verwerkng en tot slot een nabesprekng. De knderen verwerken de stof op hun egen nveau, dt geldt ook voor de verwerkng op de computers. De groepen varëren n grootte van 20 tot 30 knderen. We hebben voor dre hele dagen de beschkkng over een onderwjsassstent. De onderwjsassstent wordt ngezet bj de groepen de dat het hardst nodg hebben, herbj kjken we o.a. naar de grootte en de zorg de deze groep vraagt. Bj de Kameleon s er een schedng tussen het ochtend- en het mddagprogramma. Het ochtendprogramma bestaat doorgaans ut de vakken taal, spellng, rekenen en begrjpend lezen. Deze vakken worden aangeboden met behulp van een lesmethode. Wj beschkken over recent utgegeven verneuwende methoden. Het mddagdeel s gevuld met thematsch onderwjs en beslaat de vakken: aardrjkskunde, geschedens, natuur, technek, tekenen, handvaardghed en muzek. Dt wordt aangeboden met behulp van het Internatonal Prmary Currculum (IPC). Herover leest u verder meer. De methoden geven heel dudeljk de leerdoelen per leerjaar aan en bewaken de doorgaande ljn. Een overzcht van de dverse methoden, de we op onze school gebruken: Vakgebed Methode Taal Staal Spellng Staal Rekenen Wereld n getallen Aanvankeljk lezen Velg leren lezen Voortgezet technsch lezen Leestheater Begrjpend en studerend lezen Neuwsbegrp XL Groepen 1-2 Schatkst rekenen en taal Levensbeschouwng Trefwoord Schrjven Pennenstreken Engels Take t easy IPC thema s Aardrjkskunde IPC thema s Topografe Junor Bosatlas topo Geschedens IPC thema s Natuur en technek IPC thema s Socaal emotonele ontwkkelng Knderen en hun socale talenten Verkeer Projecten en Jeugd-verkeerskrant Muzek IPC thema s en bronnenboeken Handenarbed IPC thema s en bronnenboeken Gymnastek IPC thema s en bronnenboeken schoolvakantes adressen 10

11 De groepen 1-2 De groepen 1 en 2 zjn heterogeen samengesteld, dat wl zeggen dat knderen van verschllende leeftjden bj elkaar n de groep ztten. Deze keuze s voornameljk gemaakt ut oogpunt van de socaal-emotonele ontwkkelng. Knderen werken zowel ndvdueel als n klene groepjes. Ook zjn er gezamenljke (krng)actvteten, soms s dt met de hele groep, maar ook regelmatg met een deel ervan. Wj noemen dt de klene krng. De andere groep s dan zelfstandg met een werkje bezg. Knderen ontwkkelen zch n hun egen tempo, dus eder knd op zjn/haar egen nveau. De doelen de gesteld worden, zjn erop gercht dat de knderen straks goed kunnen functoneren n groep 3, zowel op cogntef gebed als op socaal-emotoneel gebed. Schrjven In groep 1 en 2 oefenen de leerlngen de schrjfmotorek. Zj maken gebruk van de schrjfmethode Schrjfkrebels en Schrjfdans. In groep 2 t/m 8 leren de leerlngen schrjven met de methode Pennenstreken. Schatkst In de groepen 1-2 wordt gewerkt met de lesmethode Schatkst Rekenen en Taal. Alle tussendoelen van begnnende gecjferdhed komen n deze methode aan bod en er wordt met behulp van de rekenchecklst geregstreerd hoe de leerlngen zch deze rekenvoorwaarden egen maken. We onderscheden de volgende tussendoelen: Tjdsbelevng en tjdsbesef; Rumteljke orëntate; Vergeljken, sorteren en ordenen; Tellen; Getalbegrp; Opbouw van de rekenwoordenschat; Omgaan met hoeveelheden. Taal en lezen kent n groep 1-2 dre onderdelen: 1 Begnnende geletterdhed. Herbj komen o.a. de volgende tussendoelen aan bod: boekorëntate; verhaalbegrp; taalbewustzjn; alfabetsch prncpe; functoneel lezen en schrjven. 2 Mondelnge taalontwkkelng, met o.a. de volgende tussendoelen: begrjpend lusteren; verhalen vertellen; verslag doen. 3 Woordenschat, met de tussendoelen: beheersen van een basswoordenschat; utbreden van de woordenschat. De resultaten worden n de regstrateljst van het dyslexeprotocol (Smts) geregstreerd. ICT Knderen n groep 1-2 hebben al bepaalde computer bassvaardgheden en hoeven meestal geen kenns meer te maken met de computer. De lesmethode Schatkst bedt voor rekenen, lezen en woordenschat, softwareprogramma s waar de knderen mee werken. Ieder knd heeft zjn egen account en werkt op zjn egen nveau aan de genoemde onderdelen. schoolvakantes adressen 11

12 IPC en Schatkst Schatkst Taal en Rekenen s een methode de s opgebouwd ut verschllende ankers, ofwel thema s. Er wordt het hele jaar thematsch gewerkt, deze maner van werken slut helemaal aan bj IPC. Bj het aanbeden van de thema s van Schatkst, wordt de structuur van IPC gebrukt. Er wordt uteraard rekenng gehouden met de belevngswereld van de knderen. Hun nbreng wordt ngepast n het thema. Ook wordt er een hoek n het lokaal ngercht met materalen de op dat moment de belangstellng van de leerlngen hebben. Zo worden de knderen n de groepen 1-2 alvast voorbered op het IPC onderwjs n groep 3. Hoe zet een dag n groep 1-2 er ut? De knderen komen bnnen en gaan n de krng ztten. Ze kunnen dan met elkaar praten of een boekje lezen. Daarna begnnen we met een krngactvtet, bjvoorbeeld op het gebed van taal, rekenen, de socaal- emotonele ontwkkelng, muzek of createf spel. De krng kent als organsatevorm vele varates. Er wordt leerstof aangeboden voor de hele groep, maar ook voor deelgroepen, de zogenaamde klene krng. Op deze maner kan er leerstof op maat aangeboden worden, evenals de verwerkng hervan. Elke morgen ztten de knderen ook gezellg n de krng om te geneten van wat frut en drnken. Herbj eten en drnken wj gezond. Werkles Tjdens de werkles wordt er gewerkt met een planbord. Op het planbord zen knderen foto s van de verschllende actvteten en het aantal knderen dat een bepaalde actvtet kan kezen. Ieder knd heeft een naamkaartje met een egen plaatje. Aan dt plaatje kunnen de knderen de hun naam nog net kunnen lezen hun kaartje herkennen. De actvteten worden door de leerkracht gepland. De leerlngen mogen herut een keuze maken. De leerlngen ut groep 2 mogen eenmaal wsselen tjdens een les. De leerlngen ut groep 1 mogen dat tweemaal. Herbj s rekenng gehouden met de spannngsboog van de knderen. Verder zjn de rode vakken op het bord verplcht. In twee weken moeten de leerlngen schoolvakantes adressen 12

13 Tekenboek Na elk thema krjgt uw knd een tekenboek mee naar hus, waarn ze een tekenng hebben gemaakt over dt thema. Wj stmuleren op deze maner de klene motorek en tekenontwkkelng. Na twee weken moet het tekenboek weer mee terug naar school. Aan het ende van groep 2 krjgt uw knd het boek als hernnerng mee naar hus. Speelgoedochtend Elke laatste vrjdag van de maand mogen de knderen speelgoed van hus meebrengen om mee te spelen. deze actvteten doen. Dt wordt geregstreerd. Het werken met het planbord s een prma hulpmddel om de zelfstandghed van de knderen te stmuleren en te bevorderen. Twee maal per week wordt het zelfstandg werken specaal geoefend. De leerkracht werkt ondertussen met groepjes knderen of ndvdueel om bepaalde onderdelen extra te oefenen. Deze groepjes staan beschreven n het groepsplan. In dt groepsplan s de zorgbehoefte van elk knd n kaart gebracht. De knderen met dezelfde zorgbehoefte werken n dezelfde groep. Butenspelen en de gymles Voor knderen n de groepen 1 en 2 s het spelend-leren erg belangrjk. Het butenspelen bedt de knderen bjvoorbeeld veel mogeljkheden om ontwkkelngsgebeden te ontplooen. Het gaat her om de motorsche ontwkkelng (rennen, klmmen, sjouwen, enz.), de socaal-emotonele ontwkkelng (samen spelen, samen delen) en de ontwkkelng van de rumteljke orëntate (hoog, laag, dchtbj, veraf). Ook n het kleuter-gym-speellokaal kunnen de knderen zch prma bewegen. Her geven we afwsselend gymen spellessen. Knutselmddag Met behulp van ouders wordt er een aantal keren per jaar een knutselmddag georganseerd. Een klen cadeautje De knderen mogen bj verjaardagen of andere bjzonder feesteljke gebeurtenssen een klen cadeautje maken voor papa, mama, opa of oma. Bj de ngang van de klas hangt een kalender waarop u de gebeurtens kunt noteren. Ontwkkelng n beeld Van alle knderen worden vorderngen bjgehouden met betrekkng tot de socaal-emotonele ontwkkelng. Tevens werken wj met het dyslexeprotocol en de rekenchecklst. Om de ontwkkelng van uw knd te kunnen volgen gebruken we twee verschllende CITO-toetsen, te weten: CITO taal voor kleuters CITO rekenen voor kleuters De knderen van de groepen 1-2 krjgen twee keer per jaar een rapport mee naar hus en dre keer per jaar zjn er ten-mnuten-gesprekken. Bj alle knderen van groep 1 komen we thus op bezoek. Dan maken we de knderen ook n de thusstuate mee. schoolvakantes adressen 13

14 De bassvaardgheden vanaf groep 3 Bj de keuze van lesmethoden kezen we voor methoden waarbj kan worden gewerkt op verschllende nveaus. Herbj maken we gebruk van het drecte nstructemodel. Na een korte algemene nstructe kunnen veel knderen zelfstandg verder werken, degenen de daar behoefte aan hebben krjgen een verlengde nstructe. Regelmatg worden de methoden verneuwd om zoveel mogeljk aan te sluten bj de neuwste ontwkkelngen passend bj onze vse. Nederlandse taal In groep 3 s taal en lezen gecombneerd n de methode Velg leren lezen Vanaf groep 4 werken we met de methode Staal. Deze methode bestaat ut de onderdelen taal en spellng. Staal s een verneuwende methode de knderen sterk maakt n taal en spellng. Herbj staat opbrengstgercht werken en het toepassen van het geleerde centraal. De knderen vergaren eerst kenns, de ze vervolgens n een presentate of publcate toepassen. Er wordt dus echt ets met het geleerde gedaan. Staal s vsueel en motverend. De methode bevat veel nstructeflmpjes, verrassende thema s, teksten en bronnen ut het echte leven. Door deze realstsche context vergeten de knderen bjna dat ze met taalonderwjs bezg zjn. Staal werkt met de bewezen preventeve spellngaanpak van José Schraven. Deze ntenseve spellngaanpak staat bekend om zjn vaste structuur (voordoen, herhalen, dageljkse dctees). Lezen Groep 3 werkt met de methode voor aanvankeljk lezen Velg leren lezen. Vanaf groep 4 bestaat het lezen ut technsch lezen, begrjpend lezen en studerend lezen. Voor de verdere ontwkkelng van het technsch lezen laten we de knderen vooral veel leesklometers maken. Dt doen we met behulp van verschllende methodeken, bjvoorbeeld Tutor-lezen en Ralf-lezen. Ervaren lezers gebruken de juste leesstrategeën bj de verwerkng van een tekst. Ze actveren hun voorkenns, controleren de tekst op samenhang en consstente, onderscheden hoofd- en bjzaken, trekken concluses en stellen zchzelf vragen bj het lezen. Met behulp van de methode Neuwsbegrp-XL proberen we deze leesstrategeën te ontwkkelen. Wj proberen belangstellng te wekken voor boeken, o.a. door voorlezen, boekbesprekngen en door deelname aan actvteten rond de Knderboekenweek. Schooljaar zjn we gestart met het BOS project (Bblotheek Op School). Knderen kunnen op school of thus boeken onlne bestellen, deze worden dan op school bezorgd. Tevens hebben we op school een wsselende collecte, zodat knderen ook op school een boek kunnen zoeken. We stmuleren de leesmotvate door te werken met een leesplan. De leescoördnator heeft dt plan opgesteld en zorgt voor de borgng. Door deze focus hopen wj op een verbeterng van de leesvaardgheden en de leesresultaten. Rekenen Vanaf groep 3 werken we met de neuwe verse van de lesmethode Wereld n getallen. De methode bedt voldoende mogeljkheden om rekenstof aan te passen aan het nveau van de leerlng. Maakte men vroeger rjtjes van allerle sommen, tegenwoordg s rekenen meer op de praktjk gercht. Er wordt meer gerekend op bass van nzcht, maar dt neemt net weg dat automatseren nog steeds een belangrjk onderdeel van ons rekenonderwjs s. De rekenthema s sluten aan bj het dageljkse leven, zodat de rekenproblemen voor de knderen herkenbaar zjn, en duren vjf weken per thema. Om de ver weken wordt de stof getoetst. De vjfde week s voor extra hulp, herhalng of verrjkng. Eén les per week s er een projecttaak. Knderen gaan dan oplossngen bedenken bj een praktsch probleem. Meestal gaat dt over geld, rumte, tjd, maten en gewchten. De knderen werken zelfstandg aan de (reken) weektaak. De weektaak s verdeeld n dre nveaus: mnmum, bass en plus. Zo s er een passend programma voor eder knd. Daarnaast zetten we oefensoftware n, dt s een vast onderdeel van de weektaak. Het oefenprogramma s op maat en schakelt automatsch door naar een hoger of lager nveau. schoolvakantes adressen 14

15 Internatonal Prmary Currculum (IPC) Bj de Kameleon beden wj de vakken, aardrjkskunde, geschedens, natuur, technek, en alle expresse-vakken, thematsch aan door mddel van IPC. Het lesmateraal bestaat ut projecten. De projecten zjn verdeeld over de groepen (mlepost) 1-2, 3-4, 5-6, en 7-8. Dt betekent bjv. dat de groepen 5 en 6 aan dezelfde projecten werken. Voor elke mlepost zjn specale projecten ontwkkeld de aansluten op de ontwkkelngsfase en belevngswereld van het knd n de perode. Een unt bestaat ut een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Vanut de leerdoelen komen de leeractvteten voort. In elk thema komen verschllende vakgebeden aan de orde, zodat de knderen leren op verschllende maneren naar een onderwerp te kjken. De actvteten zjn zo ontwkkeld dat aan verschllende talenten en vaardgheden van knderen aandacht besteed wordt. Door het aanbeden van thematsch onderwjs s er veel rumte voor de egen nbreng van knderen bj de nhoud en vormgevng van het leren. We sluten aan bj vragen de knderen zelf nbrengen en stmuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbj wordt veel gebrukgemaakt van coöperateve werkvormen. Elke unt wordt op een nsprerende wjze gestart en afgesloten. Ouders ontvangen bj de start van elke unt een nformatebref. In deze bref wordt verteld wat de knderen de komende weken gaan leren en welke hulp we van de ouders verwachten. De kerndoelen waaraan ons onderwjs moet voldoen zjn verwerkt n deze projecten. Bewegngsonderwjs De leerkrachten van de groepen 1-2 geven gym- en spellessen n onze egen daarvoor ngerchte speelzaal. Herbj komen actvteten aan bod als: muzek en bewegen, balanceren, klauteren en klmmen, rollen en dukelen enz. De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gym n de grote gymzaal van De Oldenburg, tegenover de school. Tjdens bewegngson- schoolvakantes adressen 15

16 derwjs wordt aandacht besteed aan allerle bewegngs- en spelactvteten. In de lessen staat naast velghed en sportvtet, sportplezer hoog n het vaandel. Waar mogeljk wordt de gymles gekoppeld aan een unt van het IPC (bjvoorbeeld een unt over gezondhed). We hebben een samenwerkng met het Hendrk Person College te Zetten, waarbj wj studenten bewegngsonderwjs stagerumte beden. Zj verzorgen dan met een vertal studenten de gymlessen. De school doet ook eder jaar mee aan een aantal n de rego georganseerde actvteten, zoals schaken en voetbal. Daarnaast organseren we samen met de Drelse scholen de jaarljkse sporteve Konngsspelen. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engelse les gegeven. Dt doen wj met de moderne methode Take t easy. Deze methode s specaal ontwkkeld voor het dgbord en daarmee gegarandeerd nteractef, actueel en effectef. De stof bedt volop varate, dfferentate en verdepng. De co-teacher op het dgbord s een natve speaker, zodat de knderen de juste utspraak aangeboden krjgen. We kunnen deze methode ook n lagere groepen nzetten. Herover nemen we dt schooljaar een beslssng. Socaal emotonele ontwkkelng Het team van de Kameleon vndt dat knderen n hun socaal-emotonele ontwkkelng begeled moeten worden om op te kunnen groeen tot socaalvaardge en emotoneel stabele volwassenen. We volgen de socaalemotonele ontwkkelng van onze knderen met behulp van een observatesysteem. De leerkracht kan op bass van de herbj verkregen gegevens actvteten plannen waarmee de socale competentes extra worden geoefend. Wj maken herbj gebruk van de methode Knderen en hun socale talenten. Tjdens het oudergesprek bespreekt de leerkracht deze ontwkkelng met u. Burgerschap Heronder wordt verstaan: het zelfstandg verantwoordeljkhed nemen door leerlngen voor gemeenschapsbelangen n en buten de school. Het doel van actef burgerschap s om een goede verbndng te leggen tussen school en het dageljks leven n de wereld om ons heen. Herbj bevorderen we bj de knderen bewustwordng van het fet dat zj nu en n de toekomst een verantwoordeljkhed hebben om een posteve bjdrage te leveren aan de maatschappj. Wj stmuleren onze leerlngen tot actef burgerschap. In school gebeurt dat bjvoorbeeld bj actvteten waarbj de oudere knderen de jongere knderen begeleden, zoals bjvoorbeeld het tutorlezen. Daarnaast stellen we samen met de knderen de schoolafspraken vast en zjn ze medeverantwoordeljk voor de schoolomgevng. Herbj denken wj aan het schoonhouden van het plen, maar ook aan het netjes omgaan met bjvoorbeeld de schoolbblotheek. Daarnaast besteden we aandacht aan mensen de net zo rjk bedeeld zjn. Dt doen we o.a. tjdens de projecten van IPC en met de jaarljkse sponsorloop voor een goed doel. Dt goede doel s altjd aan knderen gerelateerd. Levensbeschouwng De Kameleon s een samenwerkngsschool ontstaan ut openbaar en katholek bassonderwjs. Wj geven de knderen van de Kameleon algemene waarden en normen mee, dt doen we door een sfeer te scheppen waarn eder knd zch geaccepteerd en velg voelt, ongeacht uterljk, taal, geloof of culturele achtergrond. Wj besteden bnnen de projecten van het IPC aandacht aan alle wereldgodsdensten en aan de verschllende culturen de er wereldwjd zjn. Bnnen elke unt van IPC s er aandacht voor nternatonalserng, herbj leren de knderen bepaalde onderwerpen ook vanut een ander standpunt te benaderen. Wj besteden schoolbreed aandacht aan het Kerstfeest en het Paasfeest. schoolvakantes adressen 16

17 Knderraad U heeft kunnen lezen dat wj knderen mede-egenaar laten zjn van hun egen leren. Dt wllen we ook doortrekken naar hun drecte omgevng. Wj wllen knderen ook verantwoordeljk laten zjn voor hun egen omgevng. Knderen kunnen n de Knderraad deeën aandragen en bespreken met de drecteur. Elk jaar wordt er een neuwe Knderraad gekozen. Knderen van de groepen 6 t/m 8 kunnen zch kanddaat stellen. Ut elke groep worden twee leerlngen gekozen. Zj hebben als taak om de groepen te voorzen van nformate over alles wat er besproken wordt n de Knderraad, maar ze gaan ook deeën ophalen bj de overge groepen om n te brengen n de Knderraad. Verkeer Voor de onder- en bovenbouw gebruken we actuele en aansprekende onderwerpen om het gedrag n het verkeer onder de aandacht van de knderen te brengen. Het belang van het verkeersonderwjs wordt n de groepen 7 en 8 onderstreept door deelname aan het landeljk verkeersexamen voor bassscholen. Wj maken voor het verkeersonderwjs gebruk van de Jeugdverkeerskrant en proefexamens. Zelfstandg werken In alle groepen vndt het zelfstandg werken plaats. Wj maken gebruk van dag- en weektaken. Het zet leerlngen aan tot zelfstandghed en zelfverantwoordeljkhed en bedt de leerkracht tjd en rumte om leerlngen extra te helpen. Het aanbeden van zelfstandghed en rumte geven voor zelfverantwoordeljk leren, vormen samen een bass om tegemoet te komen aan verschllen tussen leerlngen. Er zjn leerlngen de met mnder nstructe ut de voeten kunnen en er zjn leerlngen de eerder, vaker of langer nstructe nodg hebben. De leerkracht voert regelmatg gesprekken met de knderen, de zogenaamde feedbackgesprekken. Herbj geven knderen aan wat ze geleerd hebben, maar ook wat ze nog lastg vnden. Samen met de leerkracht wordt er dan onderzocht wat dt knd specfek nodg heeft. De knderen voelen zch zo gehoord en meer betrokken bj hun egen ontwkkelng. schoolvakantes adressen 17

18 ICT In de maatschappj komen knderen veel n aanrakng met audovsuele meda. Omdat knderen zeer ontvankeljk zjn voor audovsuele ndrukken, maken we ter ondersteunng van de verschllende vakgebeden op school gebruk van: Computers met dverse programma s voor leerlngen van groep 1 t/m 8. In edere klas staan computers met programma s de zjn aangepast aan de leeftjd van de knderen. De programma s zjn ook afgestemd op een aantal vakgebeden, de voor de groep van belang zjn (bjvoorbeeld: rekenen, spellng, topografe, lezen). Ook maken de leerlngen van de bovenbouw gebruk van computers om werkstukken te schrjven. Een geflterd nternet va Leerwereld s herbj één van de velge bronnen van nformate. Vanaf groep 6 leren de leerlngen om bjv. va Power Pont en Prez een presentate te maken voor een spreekbeurt. Een dgtaal schoolbord. Dt betekent dat we n de lessen op een eenvoudge maner gebruk maken van dgtale nstructes, webstes, software, flmpjes, muzekfragmenten, nteracteve teksten, presentates enz. Een groot aantal van onze methoden (rekenen, taal, Engels) maakt al gebruk van dgtale lessen. Zo zen de knderen op het dgbord dezelfde bladzjde als n hun boek. Daarbj s het mogeljk om nstructes de op het bord zjn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen. Tablets voor extra ondersteunng, bjv. voor dyslectsche knderen. Door een foto van de tekst te maken, wordt deze voorgelezen. Herdoor kunnen deze knderen beter zelfstandg met opdrachten aan het werk. Nog dt schooljaar gaan we over tot aanschaf van mobele hulpmddelen (tablet, mnlaptop) om ons onderwjs te versterken. Kwaltetsbewakng Onze school maakt gebruk van verschllende mogeljkheden om de kwaltet van ons onderwjs te bewaken en waar mogeljk te verbeteren: Methodegebonden toetsen. De groepsleerkrachten evalueren de resultaten. De resultaten van de toetsen van het Cto leerlngvolgsysteem. We vergeljken de utslag van deze toetsen met het landeljk gemddelde. We houden van edere leerlng door alle jaren heen een nterne rapportage bj, waarn deze gegevens opgenomen worden. Iedere leerkracht maakt twee keer per jaar een analyse van de behaalde resultaten. Herbj controleren we of de geformuleerde ndvduele- en groepsdoelen zjn behaald. Op bass van deze analyse plannen we het vervolg. De toetskalender. De leerlng-besprekngen met de IB-er. Gesprekcyclus tussen drecteur en leerkracht (twee keer per jaar). (Na)scholngsactvteten. Deze actvteten zjn gebaseerd op beledsvoornemens en utkomsten van de gesprekkencyclus. De tevredenhedonderzoeken. Dt s een nstrument om de hele schoolpraktjk te analyseren. We vragen ouders, leerlngen en medewerkers bj dt onderzoek om hun menng over onze school. Komen ut de analyse van deze onderzoeken verbeterpunten naar voren, dan gaan we daarmee aan de slag. We gaan het Werken Met Kwaltetskaarten (WMK) verder utbreden. Herbj moet u denken aan kwaltetskaarten de bjv. het zelfstandg werken of de opbrengsten n beeld brengen. Met deze kaarten kunnen we de verbeterpunten n beeld brengen. Schoolverbeterplan. We werken planmatg aan alle verbeterpunten en onderwjskundge ontwkkelngspunten. Tjdens vergaderngen, en nformele gesprekken staat ons onderwjs edere keer centraal. schoolvakantes adressen 18

19 4. Zorg voor onze knderen Neuwe leerlngen Knderen de de leeftjd van 4 jaar hebben berekt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de knderen 10 dagdelen komen wennen n hun neuwe groep. Knderen de jarg zjn n jul of augustus starten na de zomervakante, n overleg wordt bepaald wanneer zj komen wennen. Alle kleuters de voor 1 oktober 4 jaar worden, starten bj de start van het schooljaar. Voor aanmeldng van neuwe knderen hanteren wj een ntakeprotocol. Voorafgaand aan de nschrjvng voeren we met u en uw knd een aanmeldngsgesprek, hervoor vult u het aanmeldngsformuler n. In dt gesprek wllen wj u, maar vooral uw knd beter leren kennen. Het doel s vooral om samen met u vast te stellen of onze school bj uw knd past. Het s mogeljk dat uw knd extra ondersteunng nodg heeft, dt proberen wj zo goed als mogeljk n beeld te krjgen. Na deze aanmeldng stellen wj ons de volgende vragen: Wat s nodg om het knd op de school te laten functoneren? Welke mogeljkheden zet de school? Is de school n staat deze begeledng te beden? Voordat de school overgaat tot de toelatng van een knd met een extra ondersteunngsbehoefte, dent een zorgvuldge afwegng plaats te vnden tussen wat het knd nodg heeft en wat de school kan beden. Meer nformate vndt u n het School Ondersteunngs Profel, dat u kunt vnden op onze webste. Als deze afwegng postef s, gaan we over tot nschrjvng, d.m.v. het nvullen van het nschrjfformuler. werk en toetsen ontdekken wj een eventuele achterstand of voorsprong. Dat kan vervolgens voor de groepsleerkracht aanledng zjn om hulp op maat te beden. Er zjn toetsen de horen bj de methodeboeken en er zjn algemene landeljke toetsen. De landeljke toetsen meten de resultaten los van de egen lesmethode. Tot en met groep 8 maken we de Cto-toetsen de horen bj ons Leerlng Volg Systeem. In groep 8 nemen we de IEP-adveswjzer af. Dt nstrument toets de kenns én de vaardgheden (bjv. leeraanpak en socaal emotonele ontwkkelng) van de knderen. End groep 8 nemen wj de IEP-endtoets af. Knderen ontwkkelen zch op verschllende maneren. De resultaten de ze behalen zjn dan ook verschllend. Met behulp van observate, schrfteljk schoolvakantes adressen 19

20 Rapportage De Kameleon houdt van alle leerlngen eder schooljaar een rapportage bj. Hern worden dverse gegevens opgenomen, onder meer over de vorderngen van de leerlng, de toetsgegevens, het gedrag van de leerlng en eventuele onderzoeken. Deze nterne rapportage s een onderdeel van het leerlngvolgsysteem (LVS). De leerkracht volgt de vorderngen van de leerlng door mddel van observate, schrfteljk werk, methodegebondenen methode-onafhankeljke toetsen. De vorderngen van de leerlng, de toetsgegevens, het gedrag van de leerlng en de eventuele onderzoeken, kunnen voor de leerkracht aanledng zjn om de stuate van één of meerdere leerlngen tjdens een leerlngbesprekng met collega s te bespreken en adves te vragen. In ons LVS vormen de methode-onafhankeljke toetsen een wezenljk onderdeel. Dankzj deze toetsen kunnen wj exact het nveau bepalen waarop een leerlng werkt en beslssen of deze leerlng n een leerlngbesprekng aan de orde moet komen. De resultaten van deze toetsen worden vastgelegd n het computerprogramma Leerlngen Volg Systeem van het CITO. Dt programma geeft zeer overzchteljk de resultaten weer. Het systeem s gekoppeld aan ons admnstratesysteem. Dt betekent dat wj n één systeem alle leerlnggegevens bj elkaar hebben. Naast deze nterne rapportage krjgen de knderen twee keer per jaar een rapport mee naar hus en dre keer per jaar zjn er ten-mnuten-gesprekken. Het eerste gesprek s na ongeveer zes weken onderwjs n de neuwe groep. Dt gesprek s vooral gercht op het socale welbevnden van uw knd en we kjken even terug hoe de eerste weken zjn verlopen. Tevens kjken we voorut naar wat uw knd specfek nodg heeft. Het tweede en derde gesprek s meer gercht op de resultaten én het welbevnden. Vanaf groep 7 betrekken wj de knderen bj deze gesprekken. Wj vnden dt erg belangrjk, omdat het knd mede-egenaar moet zjn van zjn egen leren. Knderen kunnen heel goed aangeven wat ze moeljk vnden en waar ze extra hulp bj nodg hebben. We maken dan samen met de ouders, de leerkracht en uw knd afspraken herover. Passend Onderwjs; aandacht voor zorgknderen Alle leerlngen verdenen zorg en aandacht, maar sommge leerlngen hebben extra aandacht nodg omdat zj zch anders ontwkkelen dan verwacht. Wanneer een leerkracht sgnaleert dat een leerlng extra aandacht en zorg nodg heeft, beschrjft hj de moeljkheden, maar ook de mogeljkheden en brengt de nterne begeleder hervan op de hoogte. Voor een antwoord op de vraag hoe een knd geholpen kan worden, s het nodg nformate te verzamelen over het knd. De leerkracht en de nterne begeleder onderzoeken of er gegevens ontbreken. Deze nformate kan worden verkregen door een observate, een pedagogsch-ddactsch onderzoek, een beperkt of utgebred psychologsch onderzoek, enz. Uteraard nformeren wj de ouders over deze gang van zaken. Vervolgens wordt bepaald op welke wjze wj het probleem gaan aanpakken en dt wordt n een groepshandelngsplan en groepsoverzcht beschreven. In dt plan komt te staan welke extra hulp het knd krjgt, we de extra hulp geeft en waar en wanneer dt gebeurt. Er staat ook n wanneer de resultaten van deze extra hulp besproken worden. Dt laatste s belangrjk, want zowel school als de ouders wllen graag weten of de hulp effectef s geweest. Vanaf het moment dat leerlngen structureel extra hulp krjgen worden de ouders geïnformeerd. Er zjn ook leerlngen de alleen gebaat zjn bj een langdurge ndvduele aanpak. In dat geval stellen we voor deze leerlng een egen leerljn vast. Hern wordt afgeweken van het gewone programma van de groep. De egen leerljn wordt helemaal toegesptst op de specfeke problemen van de leerlng. Een egen leerljn kan één vak maar ook meerdere vakgebeden betreffen. Voor knderen met dyslexe hebben we een dyslexeprotocol. Hern staat preces beschreven welke extra ondersteunng deze knderen krjgen. schoolvakantes adressen 20

21 De nterne begeleder (IB er) heeft een coördnerende en ondersteunende functe bj de ndvduele onderwjszorg. Haar taak bestaat o.a. ut procesbegeledng en afstemmng tussen hulpvragen van het knd en het aanbod van de school. Tevens organseert zj de zorg en legt contacten met externe hulpverleners. Er s een mogeljkhed om therape op school te volgen, herbj kan gedacht worden aan fysotherape, behandelng door Marant of begeledng door een prvé remedal teacher. Hervoor hebben we een protocol opgesteld waarn onder andere staat dat de therape zoveel mogeljk na schooltjd plaatsvndt. Ondanks alle nspannngen van de school kan het voorkomen dat een knd met leer- en/of gedragsproblemen utendeljk beter op zjn plaats s op een school voor specaal bassonderwjs. Deze scholen hebben klenere groepen en werken met leerlngen op alle nveaus n een aangepast tempo. Het recht op de vrje onderwjskeuze van ouders betekent net dat knderen met een specfeke onderwjsbehoefte automatsch op een regulere bassschool geplaatst worden. De aard en de zwaarte van de onderwjsbehoefte en de feteljke onmogeljkheden van de school kunnen het noodzakeljk maken net te voldoen aan een plaatsngsverzoek van ouders. Bj elke leerlng de aangemeld wordt op onze school en waar bj aanmeldng dudeljk s dat er van de school een extra zorgnvesterng wordt gevraagd, volgen we de volgende procedure: Een orënterend gesprek met de ouders; Als er al een zorgarrangement s afgegeven vndt een gesprek plaats met een vertegenwoordger van het regonaal expertsecentrum, waarvan de ndcate commsse een zorgarrangement heeft afgegeven; Een gesprek tussen ouders, drecte en ntern begeleder, waarn de ontwkkelngsmogeljkheden, de verwachtng over het onderwjsaanbod en de mogeljkheden van de school aan bod komen; Een teamvergaderng, waarn het team gehoord wordt; Het nemen van een beslut door de drecteur; Het schrfteljk melden van het beslut aan de ouders. Crtera de bj een school voor reguler bassonderwjs een rol spelen voor het nemen van een plaatsngsbeslut zjn: De mate waarn een leerlng zch kan ontwkkelen; De zwaarte van de onderwjsbehoefte; De samenstellng van de groep waarn het knd geplaatst zou moeten worden; Het aantal leerlngen met een specfeke onderwjsbehoefte, dat al op school onderwjs volgt; De grenzen n zorg waarmee de school te maken heeft. schoolvakantes adressen 21

22 Begeledng naar het Voortgezet Onderwjs End groep 7 krjgt u samen met uw knd het voorlopg schooladves Voortgezet Onderwjs (VO). Als uw knd n groep 8 zt organseert de leerkracht een voorlchtngsavond over het VO voor alle ouders van de leerlngen n groep 8. Tjdens deze avond wordt utgelegd hoe het VO georganseerd s en welke mogeljkheden er zjn. De leerkracht houdt n februar een gesprek met u en uw knd en bespreekt het defnteve schooladves. De leerlngen van groep 8 hebben dan de M8-toetsen van het Leerlng Volg Systeem Cto gemaakt op het gebed van begrjpend lezen, rekenen, spellng, werkwoorden en technsch lezen. Tevens hebben ze de adveswjzer van de IEP gemaakt. Deze adveswjzer meet de resultaten op de volgende gebeden: rekenen, taal, leeraanpak, createf vermogen en socale emotonele ontwkkelng. Al deze resultaten, het verloop van de bassschooltjd en het karakter van de leerlng worden meegewogen n het schooladves. De ouders/verzorgers en de leerlng zjn zelf verantwoordeljk voor de aanmeldng bj het VO. De nschrjvng moet afgerond zjn voor 15 maart. In aprl nemen alle knderen van groep 8 deel aan de IEP-Endtoets. De utslag van deze Endtoets heeft alleen een mogeljk gevolg voor bjstellng van het schooladves als de utslag hoger utvalt dan verwacht. Het schooladves kan dan naar boven bjgesteld worden. Voor de leerlngen de mogeljkerwjs n aanmerkng komen voor het LWOO onderwjs geldt een afwjkende procedure de s vastgesteld door SWV PassendWjs. Deze leerlngen worden, na ndcerng door de bassscholen, onderworpen aan een ntellgenteonderzoek door een extern bureau. Het behaalde IQ en de profelschets maken deel ut van de crtera om te worden toegelaten tot LWOO. Daar waar een van bede partjen (VO-PO) dt noodzakeljk acht, vndt mondelng overleg tussen betrokkenen plaats. De meeste scholen voor voortgezet onderwjs houden ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlngen. Jeugdgezondhedszorg Spreekuren Jeugdartsen, logopedsten en jeugdverpleegkundgen houden spreekuur op school. Zj zen tjdens het spreekuur knderen bj we gebleken s dat nader onderzoek gewenst s. Het kan gaan om een verwjzng vanut het consultatebureau, de standaard onderzoeken (screenng), een aanmeldng van school of op ntatef van de ouders. De jeugdverpleegkundge zet knderen met problemen op het gebed van overgewcht, opvoedng, pestgedrag, leefstjl of zndeljkhed. De logopedste zet knderen met spraak- en taalproblemen. De jeugdarts zet knderen met overge problemen. Het standaardonderzoek Een doktersassstente voert op school standaard onderzoeken ut bj knderen ut één geboortejaar (6 en 11 jargen). Bj dt onderzoek worden de leerlngen zonder ouder gezen. Als een ouder specfeke vragen heeft, kan dt op het vragenformuler worden aangegeven en volgt een oproep voor het spreekuur. Het onderzoek bestaat ut screenng (van gezchtsvermogen, gehoor, lengte, gewcht, motorek), vragenljsten voor ouders en sgnalerngsljsten voor leerkrachten. De vragenljsten voor ouders worden verstuurd naar het husadres of n overleg met school va school utgedeeld en (n gesloten envelop) ngeleverd bj de leerkracht. Zonder toestemmng van de ouders vndt geen onderzoek plaats. schoolvakantes adressen 22

23 5. Ouders en school Belang van betrokkenhed van ouders Onze school werkt ntensef samen met ouders bj de totale ontwkkelng van het knd. Dt op bass van wederzjds vertrouwen. Voor de relate tussen de school en ouders betekent dt: Ouders mogen optmale kwaltet verwachten van het onderwjs, de begeledng en de medewerkers. Dt alles n een open, warme, professonele en respectvolle omgevng. De school verwacht betrokkenhed van ouders. Ouders zetten hun persoonljke kwalteten en deskundghed als opvoeder n ten behoeve van de optmale ontwkkelng van hun knd. Herbj denken wj aan helpende handen n de klas, maar ook aan bjvoorbeeld gastlessen tjdens de projecten van IPC. Daarnaast zjn er veel ouders actef betrokken bj de school als TSO-ouder, beb-ouder, MR-ld, OR-ld, enz. Informatevoorzenng aan ouders De Kameleon zorgt va de webste, de neuwsbref en Facebook dat u op de hoogte bent van organsatorsche, nhoudeljke en actuele nformate over de school. U ontvangt de neuwsbref, de één keer n de twee weken utkomt, dgtaal. Alle neuwsbreven staan op de webste. Elke groep heeft een groepspagna, waar u groep specfeke nformate en foto s aantreft. U vndt van onze gezamenljke actvteten een fotoalbum op de webste. Tevens staan het vakanterooster en andere nuttge nformate op de webste. Ouderraad en ouderbjdrage De ouderraad van de Kameleon s een raad de waar mogeljk ondersteunng bedt bj actvteten ten behoeve van de leerlng en/of school. In de praktjk houdt de ouderraad, samen met het team, zch voornameljk bezg met het organseren van actvteten als Snterklaas, kerst, carnaval en schoolres. Dankzj de vrjwllge ouderbjdrage kan de ouderraad deze actvteten samen met het team organseren. In de loop van het schooljaar krjgt u een bref waarn u wordt utgenodgd om de ouderbjdrage te betalen. Voor het schooljaar s de ouderbjdrage wederom vastgesteld op 35,- voor feestjes, verngen én het schoolresje. De hoogte van de ouderbjdrage wordt jaarljks vastgesteld. Leergeld Oost Betuwe Mocht u fnanceel net n de gelegenhed zjn de schoolkosten van uw knd te betalen, dan kunt u mogeljk terecht bj Leergeld Oost Betuwe. Deze stchtng ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materele bjdrage n bjvoorbeeld een fets of computer (ze namen en adressen achter n deze gds). schoolvakantes adressen 23

24 Medezeggenschapsraad Ouders en personeel hebben nspraak ten aanzen van het beled. Dt vndt plaats n de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat ut zes personen (dre ouders en dre leerkrachten). De MR vergadert over onderwerpen als formate, husvestng, fnancën, onderwjskundge veranderngen, schooltjden enz. De MR verleent nstemmng dan wel adves over tal van beledszaken. De drecteur woont de vergaderngen bj als overlegpartner. Naast onze egen MR heeft SKO Batavorum ook een Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken de alle scholen bnnen de stchtng aangaan. Klachtenregelng Een goed, velg klmaat en goede onderlnge contacten zjn voor alle belanghebbenden n de school een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Toch vnden op school soms gebeurtenssen plaats waar ouders, leerlngen of personeelsleden samen net utkomen. U bent dan net machteloos, maar kunt uw beklag doen. Dt kan op elk moment. De klachtencommsse weegt bj haar utspraak mee of er genoeg moete s gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankeljk oordeel van de klachtencommsse kan voor alle partjen een oplossng betekenen. Wel s het van belang om te weten dat een procedure bj de klachtencommsse lang duurt en veel van de betrokkenen vraagt. In veel gevallen s het beter te proberen het net zover te laten komen. Dat kan door met elkaar n gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of drecteur) en samen naar een oplossng te zoeken. Zo n oplossng vnden s net altjd even gemakkeljk. Het vraagt nspannngen van ouders en van de school, zj zullen met elkaar het gesprek moeten aangaan. Op onze school geldt, zoals wetteljk voorgeschreven, een klachtenregelng (wj hebben ons geconformeerd aan de landeljke Klachtenregelng Prmar en Voortgezet Onderwjs).Deze s op verzoek voor edereen ter nzage. Hoe gaat de procedure bj een klacht n zjn werk en wat houdt de klachtenregelng n: 1. Bj onze school s een contactpersoon benoemd: Charlotte Verheugen. Als het u net lukt een probleem op te lossen, kunt u bj haar terecht. Zj kan u advseren met we u het beste n gesprek kunt gaan. 2. De contactpersoon kan u ook doorverwjzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemddelen bj het conflct. Voor de scholen van SKO Batavorum s dat mevrouw Ina Blanken (ze namen en adressen achter n deze gds). 3. Is het herna nog net gelukt het probleem op te lossen, dan verwjst de vertrouwenspersoon naar een onafhankeljke klachtencommsse. Onze school s aangesloten bj de Landeljke Klachtencommsse Katholek Onderwjs (ze namen en adressen achter n deze gds). Voor nformate verwjzen wj u naar schoolvakantes adressen 24

25 6. De resultaten van ons onderwjs Resultaten De Kameleon houdt de vorderngen van de leerlngen op verschllende maneren bj. Zo zjn daar op de eerste plaats de methodetoetsen. Na eder blok, waarn een bepaalde vaardghed wordt aangeleerd, wordt getoetst of de leerlng de betreffende vaardghed beheerst. In herhalngsweken wordt her eventueel nog extra aandacht aan besteed. Deze methodetoetsen zjn een goed mddel voor de leerkracht om de vnger aan de pols te houden. Daarnaast worden de leerlngen eder half jaar (januar en jun) getoetst va de Cto-toetsen. De Cto-toetsen zjn landeljk genormeerd. Dt betekent dat de ndvduele score van het knd wordt afgezet tegen de landeljke doelgroep. De resultaten van uw knd worden vergeleken met alle knderen van dezelfde groep n Nederland. Hermee weet de school (en u) hoe uw knd het doet n relate tot de verwachte ontwkkelng. Aan het end van de bassschoolperode nemen onze leerlngen ut groep 8 n aprl deel aan de IEP- Endtoets bassonderwjs. Een landeljke toets de kenns, nzcht en toepassngsvaardghed onderzoekt. Ut één toets valt echter net af te leden of het maxmale ut de mogeljkheden van een knd s gehaald. Msschen heeft een knd met mnder capacteten en een lagere score, een topprestate geleverd. Kwaltetszorg en resultaten De resultaten van ons onderwjs worden ook gebrukt om het onderwjs te evalueren en waar nodg te verbeteren. Naar aanledng van de Cto-scores n januar en n jun maakt de school een zogenaamde schoolzelfanalyse. Herbj kunnen aan de hand van resultaten, verbeterpunten gesgnaleerd worden. Deze analyse wordt n het team besproken en voor verbeterpunten wordt een plan opgesteld en utgevoerd. Doordat dt halfjaarljks terugkomt, s de Kameleon n staat haar onderwjs voortdurend bj te stellen. Wj noemen dt opbrengstgercht werken. Herbj stellen wj hoge, reële doelen per groep. Zo zjn de laatste jaren de opbrengsten voor rekenen, spellng en begrjpend lezen gestegen. In onderstaande tabel staat het percentage dat op schoolnveau een voldoende of hoger scoorde, bj de Cto s dt een I-II of III. Rekenen Spellng Begrjpend lezen % 61% 47% % 64% 65% % 68% 73% Cjfers over utstroom In het schooljaar namen 25 knderen deel aan de IEP-Endtoets. De leerlngen stromen ut naar onderstaande vervolgopledngen: Gymnasum/VWO/Atheneum 14 % 20% HAVO 24 % 24% VMBO-T 38 % 24% VMBO-KB 14 % 12% VMBO-BB 10 % 20% Praktjkonderwjs 0% 0% Schakeljaar 5% 4% schoolvakantes adressen 25

26 7. Praktsche zaken Schooltjden Groepen Dag Ochtend Mddag Maandag Dnsdag Woensdag vrj Donderdag Vrjdag vrj Groepen Dag Ochtend Mddag Maandag Dnsdag Woensdag vrj Donderdag Vrjdag Vakanterooster Herfstvakante 24 oktober t/m 28 oktober 2016 Kerstvakante 26 december 2016 t/m 6 januar 2017 Voorjaarsvakante 27 februar t/m 3 maart e Paasdag 17-apr 2017 Konngsdag 27 aprl 2017 Mevakante 24 aprl t/m 5 me 2017 Hemelvaart me e Pnksterdag 5 jun 2017 Zomervakante 17 jul t/m 25 augustus 2017 Absente Als uw knd de school net kan bezoeken wegens zekte of om een andere reden, dan verzoeken wj u dt schrfteljk of telefonsch aan ons door te geven. Wanneer uw knd net aanwezg s zonder opgaaf van reden, maken wj ons zorgen. Daarom het verzoek uw knd op tjd af te melden. Wanneer uw knd langer zek s, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw knd of deze benadert u zelf. Er kan dan worden afgesproken wat er aan onderwjsactvteten thus mogeljk s. Verlof Wlt u verlof voor uw knd aanvragen, dan verzoeken wj u om bj de drecte een verlofformuler te halen. De drecteur zal aan de hand van de leerplchtwet bepalen of het verlof geoorloofd of ongeoorloofd s. Bj ongeoorloofd schoolverzum s de drecteur verplcht om dt te melden bj de leerplchtambtenaar van de gemeente Overbetuwe. schoolvakantes adressen 26

27 De nloop Om 8.20 uur en om uur ludt de eerste bel. Alle leerlngen komen dan, eventueel met de ouders, de school n. Om half negen en om één uur ludt de tweede bel. De ouders verlaten de school. Op deze maner s het n de school om half negen en om één uur rustg en kunnen de lessen op tjd starten. Frut Wj verzoeken u het frut, dat u aan uw knd meegeeft zoveel mogeljk schoon te maken (bjv. een geschlde snaasappel), op het frutbakje en de drnkbeker de naam van uw knd te zetten en de hoeveelhed beperkt te houden. Husbezoek De leerkrachten van groep 1 en 2 leggen een husbezoek af bj elke neuwe leerlng. De leerkracht spreekt met u een datum af. Schoolkamp De knderen van groep 8 gaan aan het ende van het schooljaar samen op kamp. De ouders betalen hervoor tussen de 50,-- en 60,-- per leerlng. U wordt tjdg geïnformeerd over bestemmng, begeledng en programma van het schoolkamp. Afsched groep 8 De knderen van groep 8 voeren aan het ende van het schooljaar een afschedsmuscal op. Daarnaast organseert de Kameleon een specale afschedsavond voor deze knderen en hun ouders. Ook het team s herbj aanwezg. Verzekerngen SKO Batavorum heeft op stchtngsnveau voor de scholen een aantal verzekerngen afgesloten. Heeft u n relate met de school schade geleden, nformeer dan bj de drecte of dt onder een van de verzekerngen valt. Gymschoenen voor de groepen 1-2 Tjdens de gymles zjn de knderen verplcht om gymschoenen te dragen. Dt n verband met velghed en hygëne. Wlt u daarom uw knd gymschoenen meegeven, voorzen van hun naam. Het s de bedoelng dat deze schoenen op school bljven. Gymkledng voor de groepen 3 t/m 8 De leerlngen van de groepen 3 t/m 8 zjn verplcht tjdens de gymlessen gymkledng en gymschoenen te dragen. Trakteren op school Natuurljk vnden wj het belangrjk dat een jarg knd mag trakteren. Wj hebben lever net dat er op snoep getrakteerd wordt. Wj stmuleren gezonde traktates. Op deze ste: vndt u leuke, gezonde suggestes. Denkt u ook aan de leerlngen met een allerge. Informeer van tevoren even bj de leerkracht. schoolvakantes adressen 27

28 Tussenschools opvang (TSO) Bj de Kameleon bestaat de mogeljkhed om n de mddagpauze over te bljven. Voor het overbljven zjn de volgende punten van belang: op maandag, dnsdag, donderdag en vrjdag kunnen de knderen overbljven. Het s net mogeljk over te bljven op woensdag, of op vrje dagen. De opvang wordt door een vaste groep TSO-ouders verzorgd. De knderen de overbljven eten n hun egen groep onder begeledng van de leerkracht en n de groepen 1 t/m 4 met behulp van een TSO ouder. Voor het overbljven betaalt u n het schooljaar geen vergoedng. De vergoedng voor de TSO-ouders wordt voor nog één jaar betaald door het stchtng bestuur. Inmddels s er d.m.v. een stemmng onder ouders, gekozen om met de hudge schooltjden van de Kameleon door te gaan. Dt betekent dat ouders n het schooljaar gaan betalen voor de TSO. Hoofdlus Hoofdlus s een regelmatg terugkerend probleem; edereen kan hoofdlus krjgen. Op plaatsen waar veel mensen bj elkaar komen, kan deze besmettng gemakkeljk van de een op de ander overgebracht worden. School en ouders dragen samen verantwoordeljkhed voor de bestrjdng van hoofdlus. Het s de verantwoordeljkhed van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, om verspredng van hoofdlus zoveel mogeljk te beperken. Het s de verantwoordeljkhed van de ouders om de knderen te controleren op hoofdlus en zo nodg te behandelen. Om het hoofdlusprobleem onder controle te houden heeft onze school n overleg met de ouderraad gekozen voor een systematsche aanpak. Deze houdt n dat de school op het moment dat er hoofdlus gesgnaleerd wordt, voorzorgsmaatregelen neemt de verdere verspredng van hoofdlus tegen gaan. Daarnaast s er een ouderwerkgroep de drect na de schoolvakantes alle leerlngen controleert op hoofdlus. Deze werkgroep wordt extra ngeschakeld n perodes dat het hoofdlusprobleem actef s. De ouders de aan deze werkgroep deelnemen, werken volgens nstructe van de GGD. Wanneer er hoofdlus bj een knd geconstateerd s, wordt dt net aan het knd zelf meegedeeld, maar neemt de leerkracht van het knd contact op met de ouders. Externe contacten Onder andere de onderwjsbegeledngsdenst Marant helpt ons met onderwjsverneuwng. Dt gebeurt onder andere door aanbod van cursussen. Het Cto ontwkkelt nstrumenten voor de evaluate van leerresultaten. Het toetsmateraal van het Cto verschaft nformate over de voortgang van de knderen, waardoor het geboden onderwjs beter kan aansluten bj het nveau van het knd. Met de SKAR hebben wj een samenwerkng betreffende de BSO. Zj draaen een BSO-groep bj ons n het gebouw. De Kameleon bedt elk jaar studenten van De Hogeschool Arnhem- Njmegen (PABO) voor hun praktsche vormng een stageplaats aan op onze school. Van het Rjn IJssel College n Arnhem lopen regelmatg studenten stage n de kleutergroepen. Zj volgen een opledng voor socaal-pedagogsch werk. Wj beden sportstudenten van het Hendrk Person College te Zetten rumte, om n de praktjk ervarng op te doen. Zj verzorgen n een aantal groepen gymlessen. De Kameleon s aangesloten bj Mobltetscentrum IPPON dat bemddelt tussen vervangers en de bassscholen. Studenten van de opledng, docent beeldende vormng van ArteZ, verzorgen n het voorjaar een cyclus van 3 á 4 createve lessen. schoolvakantes adressen 28

29 8. Namen en adressen Bassschool de Kameleon Van den Burgstraat EA Drel T E Drecteur: Go Wtjes Teamleden Wob Bjker Bart-Jan Bljenberg Chantal Crchlow (onderwjsassstent) Karn Dalhusen Ans van Dam (onderbouwcoördnator) Ron Djkman (bovenbouwcoördnator) Klaske van Ejk Mranda van Elk Ewald Hermsen Ktty van Kerckhoven Anneloes Loojschelder Anke Schebergen Jacquelne Teunssen Charlotte Verheugen (IB-er) Ouderraad Bas Noordhoek (voorztter), Hlde Zoetbrood (vce-voorztter), Lsette Nobel (secretars), Anette Jansen, Tneke Zondervan, Ronald Harmsen, Marcel Doorn, Mranda Loeffen en Sanne Garttener. Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum Postbus AE ELST Bezoekadres: Hoenderk VM ELST T E SWV PassendWjs Postbus CA Arnhem Bezoekadres: Beverweerdlaan AE Arnhem Klachtmeldngen over seksuele ntmdate, seksueel msbruk, ernstg psychsch of fysek geweld: meldpuntvertrouwensnspecteurs T (lokaal taref) Vertrouwenspersoon: Mw I. Blanken E T Stchtng Geschllen Commsses Bjzonder Onderwjs (GCBO) Postbus EH DEN HAAG T E Schoolarts GGD-Arnhem T Logopede Logopedepraktjk T Concërge Are Derksen M.R. Oudergeledng: Ingrd Hut (secretars), Danel Prnse (voorztter), en Fred Korvng. Teamgeledng: Karn Dalhusen, Wob Bjker en Ewald Hermsen. Stchtng Leergeld Oost Betuwe Van Ambestraat AK Bemmel E Inspecte van het onderwjs E Vragen over onderwjs: T (grats) schoolvakantes adressen 29

30 Colofon Fotografe: Jeannet Verbeek Teksten: SKO Batavorum Ontwerp & realsate: Puntwee Vsuele communcate Bassschool de Kameleon s onderdeel van: schoolvakantes adressen

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

de Haafakkers schoolgids

de Haafakkers schoolgids 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool de Haafakkers de Haafakkers schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Dt s de schoolgds van het schooljaar 2016-2017. In deze gds

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van

Dit is de digitale schoolgids van 2016 ntegraal kndcentrum 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC De Abacus ntegraal kndcentrum IKC De Abacus IKC gds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf ntegraal kndcentrum Herbj presenteren

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert Sunte Werfert schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Waarom een schoolgds? De bassschooltjd vormt een belangrjk

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2016-2017 IKC het Sterrenbos Knderopvang 2 4 jargen Onderwjs Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool De Elstar De Elstar schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Scholen verschllen van elkaar. Het kezen van een bassschool voor uw

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

aan de slag tijdens de studiedag

aan de slag tijdens de studiedag Energek aan de slag tjdens de studedag Studedagengds voortgezet onderwjs Toetsng, evalueren om te leren, rekenen en taal Bureau ICE De neuwe generate toetsen en examens Haal meer ut uw studedag Studedagen

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Samenvatting. 250 Expansief leren van een schoolorganisatie. Tools

Samenvatting. 250 Expansief leren van een schoolorganisatie. Tools 250 Expansef leren van een schoolorgansate Samenvattng Snds de jaren negentg van de vorge eeuw gaan meer en meer bassscholen n Nederland over op ontwkkelngsgercht onderwjs (afgekort OGO). Het gaat nog

Nadere informatie

Schoolplan

Schoolplan Schoolplan 2011-2015 De Peppels/De Canadas Anders Leren Wat moet een knd Vandaag onze dag Anders leren Dan van wegen De naar vrede voeren. Wat moet een knd Vandaag onze dag Anders leren Dan van handen

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie