de Haafakkers schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Haafakkers schoolgids"

Transcriptie

1 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool de Haafakkers

2 de Haafakkers schoolgds schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf Dt s de schoolgds van het schooljaar In deze gds vndt u nformate de voor u en uw knd van belang s gedurende het hele schooljaar. Bjvoorbeeld over de denttet van onze school, schets van onze school, de dageljkse praktsche gang van zaken, onze pedagogsche msse en vse, de resultaten, kwaltetszorg, zorg voor knderen en de maner waarop wj met u als ouders (wllen) communceren. Onze nformatevoorzenng vndt o.a. plaats door mddel van: de startkrant en het boekje Mjn knd op school voor ouders van neuwe knderen; de schoolkalender de u aan het begn van het schooljaar ontvangt; de dgtale neuwsbref; klasbord nformatebreven (va mal en ncdenteel nog op paper), dt kan groeps-specfeke nformate zjn maar bjvoorbeeld ook nformate van de drecteur; onze webste, boordevol nformate over onze school; bjvoorbeeld: praktsche zaken met nformate over vakanterooster etc. Een bezoekje s dus zeker de moete waard. Een bassschool kest u weloverwogen! Scholen verschllen qua sfeer, werkwjze, actvteten en kwaltet. Kezen voor een school s dus net eenvoudg. Daarom heeft de overhed alle bassscholen gevraagd een schoolgds te maken, de u kan helpen bj het maken van de juste schoolkeuze. Wanneer knderen naar school gaan, begnt een geheel neuwe fase n hun leven. U vertrouwt voor een groot deel uw knd aan onze school toe. Ouders en leerkrachten delen herdoor de verantwoordeljkhed voor de opvoedng van de knderen op onze school. Opbrengstgercht, openhed, structuur, cultuur en professonaltet zjn de bouwstenen van onze school. Met deze bouwstenen wllen wj onze knderen een vertrouwde en velge omgevng beden om zch optmaal te kunnen ontplooen. Alle teamleden spannen zch n om deze bouwstenen ook daadwerkeljk n de praktjk te realseren. Verbondenhed met u als ouders s eveneens van groot belang bj de begeledng van onze knderen, uw knderen. Als school wllen we u als ouders goed en tjdg nformeren. Andersom vragen we ook aan u om ons goed en tjdg van de noodzakeljke nformate te voorzen. Wj hopen dat u deze schoolgds met plezer zult lezen en dat u herdoor een helder beeld krjgt van de Haafakkers. Als u nog nformate mst of suggestes heeft voor verbeterng van deze schoolgds horen we het graag. De schoolgds maken we per slot van rekenng voor u! Ook met andere vragen en/of opmerkngen over onze school, kunt u altjd bj ons terecht. Loopt u gerust langs bj de leerkracht of drecte (graag na schooltjd) of maak een afspraak. Ons emaladres s Tot slot wensen we alle knderen en ouders een hele fjne tjd toe bj ons op school! schoolvakantes adressen 3

4 Inhoud Hoofdstuk 1 een schets van onze school 1.1 naam van de school 1.2 team 1.3 nterne begeledng 1.4 lggng van de school Hoofdstuk 2 waar de school voor staat 2.1 de msse, de denttet en de vse van onze school Hoofdstuk 3 onderwjs 3.1 organsate van de school 3.2 groepen, groepsgrootte en lesorgansate 3.3 onderwjsaanbod: doelen en methoden 3.4 groepen 1 & cultuuronderwjs 3.6 socaal emotonele ontwkkelng en burgerschapszn 3.7 huswerk 3.8 verdelng leertjd 3.9 samenwerkng Brede School Hoofdstuk 4 zorg voor knderen 4.1 aanmeldng en kennsmakng aannamebeled en toelatngsprocedure passend onderwjs 4.2 volgen van de ontwkkelng van knderen n de school 4.3 leerlngvolgsysteem 4.4 zorg op maat zorg op groepsnveau zorg op schoolnveau zorg op school-overstjgend nveau 4.5 algemene gang van zaken bj vertrek naar een andere school Hoofdstuk 5 ouders 5.1 belang van betrokkenhed van ouders 5.2 nformatevoorzenng aan ouders over het onderwjs en de school 5.3 ouderbjdrage 5.4 ouderactvteten, ouderraad 5.5 klachtenregelng 5.6 Inspraak Hoofdstuk 6 kwaltetszorg Hoofdstuk 7 resultaten van het onderwjs Hoofdstuk 8 praktsche zaken Hoofdstuk 9 adressen 9.1 adres van de school 9.2 adres van het schoolbestuur schoolvakantes adressen 4

5 1. Een schets van onze school 1.1 Naam van de school De naam van de school werd n 1973 gekozen door ouders. Het verhaal erachter s als volgt: Er was n Heteren een boer de twee zonen had, de beden het boerenbedrjf wlden overnemen. Hoe moest de boer dt dlemma oplossen? Hj besloot elke zoon de helft van de akkers te geven. In de volksmond s dt halve akker verbasterd tot de Haafakkers. Onze school maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 9 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld, waaronder onze school. Het aantal personeelsleden bedraagt ca. 200 en het aantal leerlngen ca Kjk voor meer nformate op Team Frans Peters s drecteur van de Haafakkers. Hj wordt ondersteund door 2 bouwcoördnatoren: Danelle Creuwels (onderbouw: groep 1 t/m 4) en Karljn Vendel (bovenbouw: groep 5 t/m 8). Wekeljks vndt overleg plaats tussen de drecteur en de coördnatoren. Samen vormen zj het management van de Haafakkers. De coördnatoren coördneren het relen en zelen op school en zjn tevens aanspreekpunt. De ondersteunng door de bouwcoördnatoren s soms hushoudeljk van aard, maar vaker gaat het over onderwjskundge en beledsmatge zaken. De groepsleerkrachten zjn voornameljk bezg met lesgeven n hun groep. Daarnaast hebben zj nog een aantal verschllende taken op schoolnveau. Op rekengebed kunnen wj gebruk maken van de specalstsche kenns en vaardgheden van Chantal Crjns en Ingeborg Hofman. Ook hebben wj een specalst op het gebed van leren leren, te weten Jolanda Hejnen. Deze specalsten hebben allemaal een master opledng educatonal needs gevolgd. Op onze webste vndt u van alle teamleden een foto met naam en n welke groep hj/zj werkzaam s. schoolvakantes adressen 5

6 1.3 Interne begeledng De nterne begeleders (IB) zjn verantwoordeljk voor de organsate van de leerlngenzorg (ze hoofdstuk 4) op onze school. De taken en verantwoordeljkheden van de IB-ers zjn onder te brengen n een 3-tal soorten werkzaamheden: Gercht op de schoolorgansate Gercht op de onderwjsnhoud Gercht op externe contacten. Bj de Haafakkers werken twee nterne begeleders: voor de groepen1 t/m 3 s dt Ellen Mlder en voor de groepen 4 t/m 8 Tamara Rutten. 1.4 Lggng van de school De Haafakkers maakt onderdeel ut van Brede School de Vogeltun, gelegen n de wjken De Tun van de Burgemeester en Vogelwjk. Ze ook de ste van onze brede school: De school bevndt zch aan de doorgaande weg n Heteren. Er s rume parkeergelegenhed. Het ophalen en brengen van de knderen vndt voornameljk plaats aan de Zwaluwstraat, een rustge straat aan de zjkant van het gebouw. Het neuwe gebouw waarbnnen onze school gevestgd s, heeft een zeer egentjdse nrchtng met natuurljke kleuren. Zo hebben wj op school bjvoorbeeld een zeer modern computerlokaal, openslaande deuren tussen de lokalen, zodat er groepsdoorbrekend onderwjs gegeven kan worden,dgtale schoolborden n alle lokalen en net te vergeten onze speelplaats met een heus leerplen. Herdoor kunnen wj drect nspelen op allerle verneuwngen bnnen het onderwjs. schoolvakantes adressen 6

7 2. Waar de school voor staat 2.1 De msse, de denttet, en de vse van onze school De MISSIE van De Haafakkers ludt: Met plezer naar de lerende school. Het Chnees kent twee karakters voor het woord leren. Het eerste betekent studeren en bestaat ut twee delen: het symbool voor kenns vergaren boven het symbool van een knd n een deuropenng. Het tweede karakter betekent voortdurend oefenen en toont een vogel de zch opmaakt om het nest te verlaten. Het bovenste symbool staat voor vlegen, het onderste voor jeugd. In het Azatsche denken, s leren een doorgaand proces. Samen suggereren studeren en voortdurend oefenen dat leren zou moeten betekenen meesterschap van de weg tot zelfverbeterng. Peter Senge In onze lerende school s een gemeenschappeljke vse van groot belang. De vse geeft aan waarop het leren bnnen de school zch rcht. Zowel het leren van de knderen als ook het leren van de mensen de n de school werken. Wj staan als team open voor onderwjsverneuwngen en scholng. Wj als teamleden zjn professonals de een voorbeeldfuncte vervullen en de kunnen omgaan met de verschllende aspecten behorend bj het vak van leerkracht. De leerkrachten van De Haafakkers hebben daarom hoge verwachtngen van elkaar. De IDENTITEIT van De Haafakkers: De Haafakkers s een katholeke school. We zjn van menng dat de geloofsopvoedng op de eerste plaats n het gezn plaatsvndt. Als school sluten wj daarbj aan. Dt houdt voor ons n dat we onderwjs geven vanut een katholeke geloofsovertugng en de daarut voortvloeende waarden en normen. Dt komt o.a. tot utng n onze dagopenng waarn de catechese-methode Trefwoord centraal staat en n onze verngen bj bjvoorbeeld Kerstms. Bnnen de school s er natuurljk ook plaats voor andere geloofsopvattngen en culturen. Wj vnden het belangrjk dat knderen respect hebben voor de ander en deelnemen aan een samenlevng, zoals de op dt moment s, n al zjn verschedenhed. De VISIE van onze school s: De Haafakkers, daar kun je op bouwen! De Haafakkers hecht veel waarde aan de volgende bouwstenen: 1. Opbrengstgercht 2. Openhed 3. Structuur 4. Cultuur 5. Professonaltet 1 Opbrengstgercht De Haafakkers bedt alle knderen, door hoge opbrengsten te realseren, een optmale en kansrjke ontwkkelng. schoolvakantes adressen 7

8 Dt doen wj door opbrengstgercht te werken. Onze school daagt knderen ut tot een maxmale prestate, waarbj we kjken naar de egenhed van het knd en zjn mogeljkheden en behoeften. We streven ernaar om eders talenten tot een optmale ontwkkelng te laten komen. Het lerende knd staat op de Haafakkers centraal. De bassvaardgheden taal, lezen en rekenen zjn onmsbaar voor het succes van knderen op alle mogeljke gebeden. Knderen worden gezen en mogen fouten maken. Dt zen we net als falen maar als een aangrjpngspunt om verder te leren en te ontwkkelen. 2 Openhed De Haafakkers werkt samen met ouders aan de ontwkkelng van het knd, eder met een egen rol en verantwoordeljkhed. De Haafakkers zet en ervaart ouders als belangrjke partners. Ouders vertrouwen mmers hun derbaarste bezt aan onze school toe. De Haafakkers s een op partcpate gerchte school. Dat betekent dat wj aangeven aan ouders wat zj van de school kunnen verwachten en wat daarbj de grenzen zjn én we geven aan wat wj van de ouders verwachten. Ouders moeten veel vertrouwen hebben n onze school. Daarom communceren wj open over ons handelen. Onze school zet het samenwerken met ouders als een nterne behoefte en wj zen als school zeker de meerwaarde van deze samenwerkng. Er zjn een aantal redenen waarom wj de samenwerkng zo belangrjk vnden. Zoals eerder beschreven, beschkken ouders over deskundghed de de school net bezt en de nodg s om de leerlng tot volle ontwkkelng te laten komen. Gedeelde (afgebakende) verantwoordeljkhed van alle betrokkenen levert meestal meer resultaat op. Door verantwoordeljkhed ontstaat mmers betrokkenhed. Omdat verschllende ouders een acceptateproces doormaken wanneer het knd voor het eerst naar de bassschool gaat, s het van groot belang om een band met elke ouder op te bouwen. Een ouder zt ook een beetje op school, net als alle knderen. Natuurljk n een andere rol, maar de ouder s net meer ut de school weg te denken. Onze school beseft dat en wl zch dan ook rchten op oudertevredenhed. Ut bovenstaande bljkt dat we ons onderwjs net alleen kunnen. We wllen samenwerken op alle terrenen om de ontwkkelng van uw knd volledg te ontplooen. Ze ook onze webste: Ouder en de Haafakkers. 3 Structuur Om een professonele leeromgevng te bewerkstellgen s een goede structuur erg belangrjk. Goed onderwjs verest een sfeer de zorg utstraalt en een velge, ordeljke omgevng bedt voor de knderen. Hermee bedoelen we zorg n de meest brede zn van het woord. Deze zorg s ook terug te vnden n onze nrchtng de rust, structuur en warmte utstraalt. Een goede structuur s ook noodzakeljk voor een velge, ordeljke omgevng. Deze structuur s zchtbaar n de maner waarop wj ons onderwjs verzorgen, het hanteren van het IGDI model: Interacteve Gedfferenteerde Drecte Instructe ( gezamenljke start van de les, nteracteve nstructe en begeled noefenen, zelfstandg werken en verlengde nstructe, zelfstandg werken en afslutng), de door ons gehanteerde procedures, de moderne materalen, egentjdse lesmethodes en de schoolregels. Het aanbod aan onderwjsactvteten s gedfferenteerd. De ontwkkelngs- en leerdoelen zjn gercht op een veel- schoolvakantes adressen 8

9 zjdge ontwkkelng en opgebouwd vanut een systematek van groepsoverzchten en groepsplannen.het utendeljke doel van ons onderwjs s om knderen gestructureerd naar een zekere onafhankeljkhed te brengen waarn ze zelfstandg kunnen functoneren n onze maatschappj en waarn ze hun egen persoonskenmerken en vaardgheden kunnen gebruken. 4 Cultuur De Haafakkers s een plaats waar knderen, ouders en team met verschllende levensbeschouwngen en achtergronden elkaar treffen op respectvolle wjze. Ieder mens s unek. Op de Haafakkers zen we eder knd als een ndvdu en passen ons onderwjs zoveel mogeljk aan op elk knd, waarbnnen we de knderen nspreren n een utdagende en sfeervolle omgevng. Er s aandacht voor de socaal emotonele ontwkkelng waarbj knderen echt worden gezen. Bj het jonge knd streven wj ernaar dat het knd zch spelenderwjs ontwkkelt en ervarend leert bnnen de methodes waarbj we de echte wereld zoveel mogeljk naar bnnen halen. Naast de onderwjskundge taak de wj als school hebben, hebben wj ook samen met de ouders een opvoedkundge taak. Het ontwkkelen van socale vaardgheden hoort daarbj. In het kader van de burgerschapszn vnden wj het belangrjk dat knderen krtsch leren kjken naar de samenlevng en daarn hun egen verantwoordeljkhed nemen. knderen ook anders leren en tot betere leerresultaten komen. Gezamenljk ontdekken en bespreken wj de mogeljkheden om knderen nog beter te begeleden. Zo hebben wj gepartcpeerd n een School aan zet programma om ons n dt traject te begeleden. Ze hervoor: Dt schooljaar zjn wj van plan de knderen va gesprekken met de groepsleerkracht meer actef betrokken laten worden bj hun ontwkkelng. Op de Haafakkers zoeken wj actef naar verbeterngen en s er vertrouwen n het team om dt op een juste maner gestalte te geven. De nspecteur gaf n zjn laatste bezoek n oktober 2014 aan dat de Haafakkers over een enthousast, eensgeznd en ambteus team beschkt. Schoolbreed s er sprake van een professonele verbetercultuur waarbj de kwaltetszorg een sterk punt s. 5 Professonaltet In onze lerende school s professonaltet van groot belang. Een leerkracht de professonalseert, onderzoekt voortdurend de egen praktjk om zo het onderwjs aan knderen te verbeteren. De leerprocessen leden ertoe dat wj leerstuates voor onze knderen beter kunnen ontwerpen, utvoeren en evalueren, zodat schoolvakantes adressen 9

10 2.2 Sfeer n de school De sfeer op de Haafakkers wordt gekenmerkt door bovengenoemde 5 bouwstenen de onze vse weergeven. Naast de her boven genoemde bouwstenen s onderstaande tekst van zeer groot belang voor onze kjk op: hoe gaan we met elkaar om op onze school. Bj de stammen van noordeljk Natal n Zud-Afrka s de gebrukeljke begroetng het equvalent van hallo n het Nederlands sawu bona, wat letterljk wl zeggen: Ik ze u. De tegengroet ludt bjvoorbeeld skhona, Ik ben her. De volgorde van deze begroetngsvormen s belangrjk: pas als u mj zet, besta k. Doordat u mj zet, laat u mj als het ware bestaan. Deze betekens, de mplcet n de taal verankerd s, maakt deel ut van het dee van ubuntu, een opvattng de sterk vertegenwoordgd s onder de autochtone bevolkng van Afrka ten zuden van de Sahara. Het woord ubuntu stamt van het Zoeloe-gezegde umuntu ngumuntu nagabantu, dat letterljk vertaald kan worden als: Een mens wordt pas mens door andere mensen. Zjn we met deze zenswjze grootgebracht, dan s onze denttet gebaseerd op het fet dat we worden gezen: dat mensen om ons heen ons als persoon respecteren en erkennen. schoolvakantes adressen 10

11 3. Onderwjs 3.1 Organsate van de school De Haafakkers werkt voornameljk met jaargroepen naar leeftjd. De leerstof s verdeeld over acht leerjaren met een dudeljke doorgaande leerljn. De groepen 1 en 2 zjn heterogeen van samenstellng, n deze groepen ztten knderen van 4 tot en met 6 jaar bj elkaar. Dt schept de mogeljkhed dat zj elkaar leren aanvoelen en aanvullen, terwjl elke kleuter n de groep toch op zjn egen nveau kan werken. De acht leerjaren zjn verdeeld over 2 bouwen (de onderbouw groep 1 t/m 4 en de bovenbouw groep 5 t/m 8). Voor een overzcht van de groepen, schooltjden en het vakante-/vrje dagenrooster verwjzen wj u naar de Praktsche nformate op onze webste. 3.2 Groepen, groepsgrootte en lesorgansate De Haafakkers telt op het moment crca 205 leerlngen. Met ons onderwjs beogen wj dat alle knderen door hoge opbrengsten een optmale en kansrjke ontwkkelng krjgen, zodat zj na het voltooen van de bassschool goed kunnen functoneren. Wj houden daarbj rekenng met de egenhed, de mogeljkheden, talenten en behoeften van knderen zodat knderen zch prettg voelen n de groep. Dt wordt berekt door aandacht te besteden aan: Dfferentate op nstructebehoefte: Het ene knd heeft meer behoefte aan utleg en nstructe dan het andere. Er zjn knderen de met weng utleg de leerstof de wordt aangeboden prma kunnen verwerken. Daarnaast zjn er knderen de met behulp van nstructe goed aan het werk kunnen. Tenslotte zjn er knderen de n een klene groep extra nstructe en utleg nodg hebben. Dt noemen we verlengde nstructe en dt maakt onderdeel ut van ons zogenaamde IGDI of drecte nstructe model. Dt drecte nstructemodel wordt n elke groep gehanteerd. Dfferentate op geboden stof De meeste knderen kunnen de bassstof de wj aanbeden goed aan. Soms zjn er knderen de de mnmumdoelen van de bassstof net aan kunnen. Met een bepaalde aanpak proberen we deze knderen verder te helpen bj hun ontwkkelng. Eventueel met hulp van de Intern Begeleder wordt dan een plan van aanpak opgesteld. Ook zjn er knderen de te weng utdagng halen ut de bassstof of als er sprake s van een ontwkkelngsvoorsprong. Voor deze knderen s er een rume hoeveelhed extra lesmateraal aanwezg, waardoor ook zj een optmale ontwkkelng kunnen doormaken. 3.3 Onderwjsaanbod: doelen en methoden Onze onderwjskundge doelen zjn n de eerste plaats de doelstellngen zoals de n artkel 8 van de Wet op het Prmar onderwjs, zjn omschreven. Realsate van deze doelen gaat het beste n een omgevng waar de knderen zch thus voelen. We zetten ons dan ook n om het klassen- en schoolklmaat zo goed en velg mogeljk te krjgen en te houden. Daarnaast gebruken we methodes en aanvullende materalen om het leerproces te waarborgen. Door het werken met egentjdse, zeer recente lesmethodes voldoen wj aan de kerndoelen/referentekaders de de overhed stelt. Bj het lesgeven s een goede methode schoolvakantes adressen 11

12 belangrjk. Wj zoeken steeds naar methodes de voor alle knderen brukbaar zjn. De methode moet zó n elkaar ztten dat knderen meer of mnder opdrachten kunnen verwerken n de vorm van herhalng en verrjkng/verdepng van de lesstof. In het schoolplan staat welke methodes we gebruken en wanneer deze vervangen moeten worden. De gebrukte methodes op De Haafakkers zjn: Vak-vormngsgebed Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Nederlandse taal / lezen Schatkst Velg leren lezen *Estafette * Taal op maat dem dem dem dem Begrjpend lezen * Goed gelezen XL * Neuwsbegrp * Goed begrepen * Cto oefentaken * Blts (studerend lezen) ze groep 5 dem dem Schrjven Zwart op Wt Pennenstreken Rekenen Schatkst Wereld n getallen dem dem dem Handschrft dem dem dem dem dem dem Wereldorentate * Naut * Meander * Brandaan dem dem dem Soc. Redzaamhed (oa verkeer) Verkeerskrant dem dem dem Engels Take t easy dem Katechese Trefwoord dem dem dem dem dem dem Bewegngs onderwjs Planmatg bewegngsonderwjs dem dem dem dem dem Muz vormng Moet je doen dem dem dem dem dem dem Tekenen & handvaardghed Ut de kunst dem dem dem dem dem dem schoolvakantes adressen 12

13 3.4 Groepen 1-2 In de groepen 1-2 wordt er thematsch gewerkt waarbj er wordt gekozen voor thema s rondom de verngen maar ook thema s ut onze methode Schatkst de aansluten bj de leefwereld van de knderen. Dt maakt het mogeljk om bnnen ons onderwjs aan het jonge knd, de verschllende ontwkkelngsaspecten geïntegreerd aan bod te laten komen. Wj gaan ervan ut dat door nteracte met anderen de kleuters leren, en hun vermogen tot redeneren en probleem oplossen zch zal ontwkkelen. De methode Schatkst volgt de leerlngen en waarborgt een goede aanslutng op groep 3. De overge methodes de n groep 1-2 gebrukt worden, zjn terug te vnden n het overzcht en sluten aan bj de methodes de n groep 3 gebrukt worden. 3.5 Cultuuronderwjs De Haafakkers wl edereen de kans geven cultuur en kunst te beleven n al zjn vormen. Daarom verzorgen we voor onze knderen, naast de lessen ut onze methode Ut de Kunst, bjvoorbeeld creamddagen, verngen, projecten en voorstellngen op cultureel gebed. Een voorbeeld hervan s de lpdub de op onze webste staat. Tevens worden er dverse museumbezoeken georganseerd waaronder bjvoorbeeld een bezoek n groep 8 aan het Kröller Müller museum. schoolvakantes adressen 13

14 school s gebaat bj acteve, zorgzame, ntatefrjke en verantwoordeljke knderen. Dt bevordert net alleen het plezer waarmee knderen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een postef werkklmaat en daarmee voor een goed rendement. Zo gebruken wj dverse hulpmddelen en methodes op school om bovenstaande doelen te verwezenljken. 3.7 Huswerk Huswerk kan om verschllende redenen gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dt meestal om de knderen voor te bereden op het huswerk dat ze op het voortgezet onderwjs krjgen. Knderen moeten leren plannen, nschatten hoeveel tjd een opdracht kost en hoe ze een opdracht aan moeten pakken. Van de leerkrachten mag u verwachten dat ze dt met de knderen bespreken. 3.6 Socaal emotonele ontwkkelng en burgerschapszn Om de groe van knderen te optmalseren s aandacht voor burgerschap essenteel. De steeds veranderende complexe westerse samenlevng vraagt om een leven lang leren. Daarom wl de Haafakkers bj knderen vaardgheden, kenns en atttudes ontwkkelen de horen bj een leven lang leren. Dt zorgt ervoor dat knderen enthousasme vertonen om te leren; neuwsgerg bljven; creatvtet, nventvtet en flexbltet ontwkkelen, ondernemngszn en durf tonen en een krtsch democratsch burgerschapszn ontwkkelen. Daarnaast voeden we onze knderen op voor een democratsche samenlevng de gekenmerkt wordt door verschllen. Een samenlevng waarn net alleen rekenen en taal belangrjk zjn voor succes, maar ook socale en emotonele vaardgheden. Omgekeerd s onze samenlevng gebaat bj burgers de zch verantwoordeljk opstellen, de vaardg en vreedzaam om kunnen gaan met verschllen en conflcten. Dat geldt ook voor de school; ook de Het kan voorkomen dat wj huswerk meegeven omdat een knd meer oefentjd nodg heeft. Van de school mag u verwachten dat ze herover met u overleg pleegt. Heeft u daar vragen over, wendt u zch dan alstubleft tot de leerkracht. schoolvakantes adressen 14

15 3.8 Verdelng leertjd De effecteve leertjd (het wetteljk voorgeschreven aantal uren onderwjs) bedraagt voor de groepen 1 t/m 4 mnmaal 880 uur per jaar en voor de groepen 5 t/m 8 mnmaal 1000 uur. 3.9 Samenwerkng bnnen Brede School Heronder s de vse verwoord van de partners van de Brede School de Vogeltun. We zen de Brede school als het kloppend hart en het mddelpunt van het dorp. Ouders hebben profjt van op elkaar aanslutende opvang. We wllen met onze samenwerkng knderen kansen beden om zch optmaal te ontwkkelen. We wllen gebruk maken van elkaars kwalteten en faclteten. Denk aan het realseren van doorgaande ljnen (bv overdracht van voorschoolse voorzenngen) of het optrekken n projecten (bv samen de laaggeletterdhed aanpakken). Dt geeft ons de mogeljkhed om met één gezcht naar buten te treden vanut een gezamenljke en breed gedragen socaal-pedagogsche aanpak. Ze verder: schoolvakantes adressen 15

16 4. Zorg voor knderen Aanmeldng en kennsmakng Als knderen naar de bassschool gaan, s dat een hele stap. Het knd krjgt te maken met een neuwe dagndelng, heel veel andere knderen en verschllende leerkrachten. Ook de ouder(s) gaan een neuwe fase n. Net alleen moeten de ouders hun knd neens toevertrouwen aan een school, ze krjgen ook zelf veel met school te maken. Natuurljk s de overgang naar school mnder groot dan vroeger doordat veel knderen al een knderdagverbljf of peuterspeelzaal bezochten. Toch bljft de stap naar de school groot. Ouder(s) hebben soms veel vragen. De eerste vraag s uteraard; welke school kes k voor mjn knd? Om een goed beeld te krjgen van de Haafakkers, nodgen wj u van harte ut om contact op te nemen met de school voor een orënterend gesprek en een rondledng. In het orëntategesprek wordt u geïnformeerd over de werkwjze van de school en krjgt u de gelegenhed om vragen te stellen. Op deze wjze hopen wj het knd en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwjze op De Haafakkers. Tjdens het orëntategesprek ontvangen ouders een voorlopg nschrjfformuler en een folder van onze school. Kjk voor meer oudernformate en nformate over passend onderwjs op onze webste stuates zal voor een ander traject gekozen gaan worden. Dat heeft te maken met de afspraken de hervoor gelden bnnen passend onderwjs. Ze nformate over passend onderwjs, paragraaf Ongeveer 8 weken voordat uw knd 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders om het eerste wenmoment te plannen en het bjbehorende ntakegesprek te houden. Het ntakegesprek heeft als doel verdere nformate ut te wsselen van zowel de kant van de ouders als de school. De overge 4 wenmomenten worden tjdens de ntake gepland. Ouders ontvangen De Haafakkerskalender en het nformateboekje over groep 1-2. Voor de knderen de 4 jaar worden tussen 1 jun en 1 oktober geldt, dat deze knderen na de zomervakante op de Haafakkers starten. Deze knderen hebben dan geen 5 wenmomenten, maar 2 wenmddagen n jun. Uw knd ontvangt voor deze wenmddagen een utnodgng. Het (vervolg)ntakegesprek vndt dan plaats na de zomervakante. Dan ontvangen de ouders ook De Haafakkers-kalender en het nformateboekje over groep Aannamebeled en toelatngsprocedure Zodra wj het voorlopg aanmeldngsformuler ontvangen hebben, ontvangt u een bevestgngsbref voor ontvangst. Daarnaast ontvangt u alvast gegevens over dverse zaken over onze school en daarn de wenprocedure op onze school, de startkrant Pravoo en het boekje Mjn knd op school. Na 3 jaar en 10 maanden wordt besloten of wj uw knd defntef kunnen nschrjven op onze school.vanzelfsprekend s er dan al gekeken of de Haafakkers de geschkte partj s als school voor uw knd. In sommge schoolvakantes adressen 16

17 Passend onderwjs School heeft zorgplcht Door zorgplcht van de school, geen enkel knd tussen wal en schp! Met de nvoerng van passend onderwjs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen n Nederland zorgplcht en daarmee de verantwoordeljkhed om alle leerlngen een passende onderwjsplek te beden. Het doel van deze zorgplcht s dat geen enkele leerlng meer tussen de wal en het schp valt. Ouders melden hun knd aan bj de school de hun voorkeur heeft. Dt gebeurt door het nvullen van een voorlopg nschrjfformuler. Wanneer uw knd 3 jaar en 10 maanden s, wordt besloten om een defntef nschrjfformuler n te vullen of wanneer de school net de zorg kan beden de het knd nodg heeft, zal de school bnnen 6 tot 8 weken een zo passend mogeljk aanbod op een andere regulere of een specale school bnnen de rego proberen te regelen. De school heeft herbj een zorgplcht. Veranderngen De school regelt de extra ondersteunng n de klas of een plek op een andere school of de plaatsng n het specaal onderwjs. Ouders hoeven dus net meer zelf een ngewkkelde ndcateprocedure te doorlopen. De landeljke ndcatesystematek wordt afgeschaft. Het accent verschuft van het medsch labelen van knderen, naar wat zj daadwerkeljk nodg hebben om onderwjs te kunnen volgen. De onderwjsbehoefte s vanaf nu het utgangspunt. Scholen stellen een school-ondersteunngsprofel (S.O.P.)op. Ze hervoor onze webste.. Hern geven zj aan welke onderwjsondersteunng ze aan leerlngen kunnen beden. Leraren worden opgeled n het omgaan met verschllende soorten leerlngen n de klas. Herdoor kunnen leerlngen zo veel mogeljk extra ondersteunng n de klas krjgen, n plaats van daarbuten. Samenwerken noodzakeljk Kan de school waar de leerlng s aangemeld net zelf n de benodgde onderwjsondersteunng voorzen, dan s het de verantwoordeljkhed van de school om (bnnen het samenwerkngsverband) een school te vnden de wel een passend aanbod kan doen. Is het net haalbaar om de leerlng bnnen het reguler onderwjs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet)specaal onderwjs worden gedaan. De samenwerkngsverbanden passend onderwjs worden verantwoordeljk voor de toekennng en bekostgng van lchte en zware ondersteunng aan knderen met een extra onderwjsbehoefte. Samenwerkngsverbanden krjgen een egen budget voor extra ondersteunng. Betalen en bepalen van onderwjsondersteunng komt hermee n één hand. De keuze, om leerlngen n het specaal onderwjs te plaatsen, bljft bestaan. Samenwerkngsverbanden stellen een ondersteunngsplan op waarn zj onder meer aangeven welk nveau van bassondersteunng zj beden, hoe zj met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteunngsvoorzenngen hebben gecreëerd, hoe de beschkbare mddelen worden verdeeld, op welke wjze verwjzng naar het specaal onderwjs plaatsvndt en hoe zj ouders nformeren. Samenwerkngsverbanden kunnen aan scholen extra ondersteunng n de klas toekennen voor leerlngen met een extra ondersteunngsbehoefte. Er s dus meer rumte voor maatwerk. Ouders en leraren hebben va de ondersteunngsplanraad nstemmngsrecht op het beled en de verdelng van het budget van het samenwerkngsverband. Voor meer nfo: Ga naar de webste schoolvakantes adressen 17

18 Interne rapportage Van alle knderen wordt per schooljaar een nterne rapportage bjgehouden (L.V.S. Leerlngvolgsysteem). Hern worden allerle gegevens opgenomen: de vorderngen, de toets-gegevens, het gedrag van het knd, eventuele onderzoeken en andere bjzonderheden. Deze gegevens worden bjgehouden n ons webbasedsysteem: Parnassys. De nterne rapportage vormt de bass van de externe rapportage, de rapporten. Externe rapportage De knderen krjgen twee keer per jaar een rapport mee naar hus. Het rapport moet bnnen 2 weken weer op school worden ngeleverd. Als ouder wordt u utgenodgd voor een 10 mnuten gesprek. Ouders de tussentjds vragen hebben, verzoeken wj net te wachten tot een gespreksavond maar drect contact op te nemen met de groepsleerkracht van het knd. Wj vnden het nameljk zeer belangrjk dat u bj de ontwkkelng van uw knd op school betrokken bent en dat er regelmatg contact bestaat tussen ouder en school. In onderstaand schema staat aangegeven wanneer uw knd een rapport ontvangt en wanneer de 10 mnuten gesprekken plaatsvnden. Groep 0 Groep 1-7 Groep 8 November 10-mnuten gesprek Voorlopg adves gesprek 4.2 Volgen van de ontwkkelng van knderen n de school De ontwkkelng en het gedrag van het knd wordt nauwlettend gevolgd. Met behulp van observates, schrfteljk werk, toetsen ut de methodes en toetsen van het leerlngvolgsysteem worden de knderen n hun ontwkkelng gevolgd en kan een leerachterstand of een leervoorsprong gesgnaleerd worden. Februar Rapport Rapport 10-mnuten gesprek Maart Schrfteljk schooladves Facultateve gesprekken Jun/jul rapport rapport rapport Informateavond Aan het begn van eder leerjaar s er een nformateavond. De betreffende leerkracht brengt u op de hoogte van de werkwjze en de gang van zaken schoolvakantes adressen 18

19 n de groep. Ook ontvangt u een nformateboekje. Uteraard kunt u de avond vragen stellen. Voortgezet onderwjs De ouders van de knderen van groep 8 ontvangen end september een utnodgng voor een voorlchtngsavond over het voortgezet onderwjs. In november vndt er een 10-mnuten gesprek plaats tussen ouders en leerkrachten waarn een voorlopg adves wordt gegeven. In januar s er een nformateavond, verzorgd door de scholen van het voortgezet onderwjs. In maart vnden er gesprekken plaats met ouders (mogeljk met het knd) over het defnteve schooladves. Kjk voor meer nformate op onze webste. Doubleren en versnellen Wanneer ondanks alle extra aandacht en zorg de ontwkkelng van een knd vertraagd verloopt, kan het n enkele gevallen znvol zjn om een jaar extra te kleuteren of om een jaar te doubleren. We gaan er n deze gevallen van ut dat een jaar een groep overdoen de bass verstevgt, zodat het knd de overge schooljaren waarschjnljk goed kan doorlopen. Het kan ook gebeuren dat de ontwkkelng van een knd zo snel gaat dat het verstandg s om te versnellen. Bjvoorbeeld door voor bepaalde vakken alvast aan te sluten bj de volgende groep of door een jaar over te slaan. Herfstleerlngen Herfstleerlngen (dt zjn de knderen de geboren zjn tussen 1 oktober en 1 januar) krjgen de mogeljkhed om eerder naar groep 3 door te stromen. Uteraard moet dt een weloverwogen beslssng zjn. Daarom worden deze knderen meegetoetst met groep 2. Het ontwkkelngsboekje van het Pravoo leerlngvolg- en hulpsysteem, de utslagen van de CITO-toetsen en het groep-3 rjphedprotocol vormen de bass voor dt beslut. 4.3 Leerlngvolgsysteem Voor de groepen 1 t/m 8 maken wj gebruk van het EGGO-systeem van Luc Konng. Dt s een leerlngvolg- en hulpsysteem voor de socale-emotonele ontwkkelng. Het EGGO-systeem slut aan op het Pravoo-systeem dat men hanteert n de groepen 1-2. In het EGGO-systeem gaat het om het screenen van de knderen m.b.v. een vragenljst en een eerste reacte op gedragsproblemen. In groep 1-2 werken we met het Pravoo leerlngvolg- en hulpsysteem van Luc Konng. In het ontwkkelngsboekje worden de ontwkkelngen van de knderen vastgelegd. Er zjn vjf pelpunten n de groepen 1 en 2. Het zesde pelpunt wordt n groep 3 ngevuld. Vanut het Pravoo-systeem helpen we de knderen door mddel van handelngsplannen per groep of ndvdu. Verder hanteert onze school het CITO-leerlngvolgsysteem om alle knderen goed n beeld te krjgen. Door het CITO-leerlngvolgsysteem s de ontwkkelng van het knd gedurende de hele schoolloopbaan te volgen en kunnen haten n de ontwkkelng vroegtjdg worden gesgnaleerd. De resultaten worden dgtaal verwerkt zodat de voortgang op een overzchteljke maner kan worden gevolgd. In de groepen 1-2 worden voor de begnnende geletterdhed de toetsen van Aernoutse afgenomen. Om de ontwkkelng van uw knd goed te kunnen volgen, maken wj tevens gebruk van DLE berekenngen. Toetsgegevens van het leerlngvolgsysteem kunnen worden omgerekend n een DLE (Ddactsch Leeftjdsequvalent). Ddactsche leeftjd staat voor het aantal maanden onderwjs dat een knd heeft gehad. Per leerjaar krjgt een knd 10 maanden onderwjs. Dt start n groep 3. Dat wl zeggen dat een knd aan het end van de bassschool een DLE van 60 maanden heeft. Door mddel van DLE berekenngen kunnen wj zen wat het nveau van een leerlng s en of er eventueel sprake s van een achterstand of een voorsprong. schoolvakantes adressen 19

20 4.4 Zorg op maat Specale zorg voor knderen met specfeke behoeften Onder leerlngenzorg of zorgverbredng verstaan we het geheel van aanvullende maatregelen en actvteten voor knderen de specfeke pedagogsche en/of ddactsche zorg nodg hebben. Wj streven n ons onderwjsaanbod naar een ononderbroken ontwkkelng voor alle knderen. Daarom s het belangrjk deze leerlngenzorg structureel te organseren. De afgelopen jaren hebben wj her een bass voor gelegd n de vorm van een zorgplan. Om een en ander te realseren vnden er actvteten plaats op dre nveaus: op groepsnveau, op schoolnveau en op schooloverstjgend nveau Zorg op groepsnveau De leerkrachten houden rekenng met de persoonljkhed van elk knd en streven naar het afstemmen van actvteten op de ontwkkelng van het knd. Waar nodg wordt er n overleg met onze Intern Begeleders (IB ers) een aanvullend programma geboden. Dt wordt opgenomen n een groepsplan of een ndvdueel ontwkkelngsperspectefplan zodat dt optmaal afgestemd kan worden op het regulere programma en de groep. Dt wordt n prncpe bnnen de groep aangeboden Zorg op schoolnveau Het zorgplan Onder Indvduele Onderwjszorg (I.O.) verstaan wj het vroegtjdg sgnaleren van knderen met leer- en/of gedragsproblemen en het beden van hulp. Daaronder vallen ook knderen de wat betreft begaafdhed op hun schoolvakantes adressen 20

21 leeftjdgenoten voorut lopen. Wj vnden het als school belangrjk om rum aandacht te besteden aan zorg voor deze knderen. De Interne Begeleders coördneren de zorg voor alle knderen de extra zorg behoeven. Het team streeft ernaar een pedagogsch klmaat te scheppen, waarn knderen geljke kansen krjgen. We werken op de Haafakkers opbrengstgercht en dat geldt voor alle knderen op onze school. Alle knderen hebben recht op een optmale en kansrjke ontwkkelng waarbj de nbreng van de knderen hoe te wllen leren zeer belangrjk s voor ons handelen. Daarbj hechten we veel waarde aan een optmale ontploongsmogeljkhed voor eder knd afzonderljk. Ook werken we n ons team contnu aan onze vakbekwaamhed t.a.v. sgnalerng, onderzoek, toetsng en behandelng van knderen met problemen. De volgende zorgroute ut het zorgplan s voor onze school utgezet: 1. De leerkracht sgnaleert. 2. De leerkracht zorgt voor een juste regstrate en dosservormng. 3. De leerkracht probeert het probleem bnnen de groep zelf, zonder tussenkomst van de IB-er, op te lossen. Hervoor wordt een handelngsplan n de groep opgesteld. De leerkracht nformeert de ouders. 4. Twee maal per jaar voert de Intern begeleder met elke groepsleerkracht een groepsbesprekng. Daarnaast evalueert het team twee maal per jaar de data van het LOVS. 5. Tjdens leerlng-besprekngen worden de zorgleerlngen besproken. Eventuele belangrjke zaken komen her aan de orde. 6. Mogeljkheden voor het vervolg van de onderwjskundge hulp: Op school en n de klas: Knderen kunnen besproken worden tjdens de groepsbesprekngen. IB-er observeert n de groep. IB-er/lees- en of rekenspecalst doet nader onderzoek/toetst. Ondersteunng van groepsleerkracht bj samenstellen van het handelngsplan n de groep door IB-er. Externe actes: Onderzoek door orthopedagoog. Onderzoek bj extern bureau. Inden nodg: Nadere nformate nwnnen bj externe nstantes RIAGG, schoolarts, husarts, logopedst etc. Wanneer de zorgroute net heeft geled tot een bevredgend resultaat voor de leerlng, als er sprake s van handelngsverlegenhed van de school, dan wordt getracht een zorgarrangement bj het samenwerkngsverband aan te vragen of wordt er een verwjzngsprocedure naar het Sbao of S.O. gestart. Ze hervoor ook: zorg op school-overstjgend nveau. schoolvakantes adressen 21

22 De leerlng-besprekngen Regelmatg staan er leerlng-besprekngen gepland. Tjdens deze besprekng wordt over knderen gesproken, de extra zorg behoeven. Het betreft her leer- en/of gedragsproblemen. Verder komen veel onderwerpen aan bod de te maken hebben met de zorg voor knderen. Ouders en de zorgverbredng De rol van de ouders bj de zorgverbredng s belangrjk. Net alleen voor overleg met school, maar ook als nformateverstrekker over relevante ontwkkelngen n de thusstuate. Om de zorg aan het knd optmaal vorm te kunnen geven, gaan wj ut van een goede samenwerkng op vertrouweljke bass. Als een knd bjzondere zorg nodg heeft, gebeurt dt altjd n overleg met de ouders. Alle stappen voor onderzoek en aanpak worden n overleg met de ouders genomen. Voor onderzoek en formele procedures dent u toestemmng te verlenen. Ouders kunnen ook altjd contact opnemen met de school als ets net dudeljk s. Knderen met een ontwkkelngsvoorsprong Zoals knderen met achterstanden of haten n hun ontwkkelng extra hulp nodg hebben, hebben ook de knderen met een ontwkkelngsvoorsprong onderwjs op maat nodg om te voorkomen dat zj socaal emotonele of gedragsproblemen ontwkkelen. Ook deze knderen worden als zorg-leerlng beschouwd. Een aantal collega s van onze school heeft zch verdept n hoogbegaafdhed. Komend schooljaar zjn twee leerkrachten van plan een opledng n deze te gaan volgen.wj beschkken over een Protocol Hoogbegaafdhed. Wanneer leerkracht of ouders vermoeden dat er sprake s van hoogbegaafdhed volgen wj als school een traject waarbj de ouders worden ngeschakeld. Leerlng-gegevens en observates, leerlng-besprekngen, gesprekken n het spreekuur, maar ook utgebred ddactsch ntellgenteonderzoek behoren tot de mogeljkheden. Afgelopen schooljaar hebben wj o.l.v. Anouk Mulder ons verdept n deze matere maar ook de komende jaren bljft verdepng n deze matere een aandachtspunt op onze school, zodat we ook voor deze knderen een ononderbroken ontwkkelng kunnen bewerkstellgen. Naast de extra ndvduele hulp n de groep, werken we met bovengenoemde knderen ook n projectgroepen (webkweste) en wk. Daarnaast gebruken we o.a. materalen van Ken, Voorut, Bolleboos en Topklassers. Leesproblemen en dyslexe Bj sommge leerlngen verloopt het leesproces moezamer. Er kan een vermoeden zjn van dyslexe. In verband met mogeljke aanwezghed van dyslexe s het van belang om het leesonderwjs van uw knd goed te volgen. Hervoor observeren en noteren we vanaf de kleutergroepen specfeke nformate over hun taal- en leesontwkkelng. Als wj nschatten dat er sprake s van dyslexe, dan hoort u dt van de leerkracht van uw knd. Als u zelf vermoedt dat uw knd dyslexe heeft, kunt u dat op school bespreken. Om voor een dyslexeonderzoek n aanmerkng te komen, moeten uw knd en schoolvakantes adressen 22

23 de school voldoen aan verschllende crtera. Deze zjn op school n te zen. Ze hervoor ook: Nadere regels jeugdhulp gemeente Overbetuwe Zorg op school-overstjgend nveau Onze school s aangesloten bj het Samenwerkngsverband PassendWjs. SWV PassendWjs s verantwoordeljk voor het nrchten en realseren van Passend Onderwjs n de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lngewaard en Renkum. SWV PassendWjs bestaat ut 25 besturen van 134 scholen. Alle aangesloten besturen van SWV PassendWjs maken met elkaar afspraken over hoe voor elke leerlng zo goed mogeljk Passend Onderwjs kan worden gerealseerd. Traject Als een knd op een bassschool net goed mee kan komen, dan zal de school daar veel zorg aan besteden. Als het knd ondanks alle extra hulp net goed mee kan met de stof, dan zal de school de egen zorgroute starten. Vaak s dt toerekend. Soms lukt het echter net om een knd op de egen bassschool te houden. De oplossng lgt dan vaak bj een bepaalde vorm van specaal onderwjs. Is dt het geval, dan zal de toelatngsprocedure voor bjvoorbeeld een specale school voor bassonderwjs (SBO) worden gestart. Ze verder de nformate over passend onderwjs en het samenwerkngsverband Passend wjs. Zorgplcht velghed op school Het bevoegd gezag draagt zorg voor de velghed op school, waarbj het bevoegd gezag n eder geval: a. beled met betrekkng tot de velghed voert, b. de velghed van leerlngen op school montort met een nstrument dat een representatef en actueel beeld geeft, en c. er zorg voor draagt dat bj een persoon ten mnste de volgende taken zjn belegd: 1. het coördneren van het beled n het kader van het tegengaan van pesten, en 2. het fungeren als aanspreekpunt n het kader van pesten. Gunther Wüppng en Karljn Vendel zjn n dt kader aangesteld als pestcoördnator. Op school hebben wj een socaal velghedsplan (onder velghed, wordt verstaan de socale, psychsche en fyseke velghed van de knderen.) en hern staan bovengenoemde zaken vermeld en we er met deze zaken belast s en hoe wj her mee omgaan. 4.5 Algemene gang van zaken bj vertrek naar een andere school Inden een knd naar een andere school gaat, verstrekken wj een onderwjskundg rapport. Dat kan zjn als een knd naar een andere regulere bassschool gaat, naar een specale school voor bassonderwjs of naar een school voor voortgezet onderwjs. Als ouder heeft u recht op een afschrft van dt rapport. schoolvakantes adressen 23

24 5. Ouders 5.1 Belang van betrokkenhed van ouders Ouders vertrouwen hun derbaarste bezt aan een school toe. Daarom s het van belang dat zj een belangrjke plaats nnemen n ons onderwjs. Ouders moeten vertrouwen hebben n de school van hun knderen. Ondanks dat vertrouwen kunnen ouders zch zorgen maken; zj vragen zch bjvoorbeeld af of zj wel de goede school hebben gekozen, of hun knd zch er wel gelukkg voelt, of het pedagogsch klmaat wel n orde s, of hun knd zch er wel kan ontplooen, of de sfeer goed s, of zj zelf mogen meedenken over het onderwjs en of de school hen net als lastg ervaart. Opvoeden s een grote verantwoordeljkhed. Zodra het knd de school bnnenstapt, geven ouders een deel van deze verantwoordeljke taak ut handen terwjl zj wel endverantwoordeljk bljven. Natuurljk s de prmare taak van de school het lesgeven, maar dat gebeurt n een pedagogsche context. Leren zonder opvoeden s net mogeljk. Daar lgt meteen ook een spannngsveld tussen school en ouders: waar lgt de grens tussen leren n een pedagogsche context en opvoeden? In de hudge samenlevng heeft een school ouders nodg voor een optmale ontwkkelng van de leerlng. In het onderwjs staan de knderen centraal. In onze hudge maatschappj wordt van ons verwacht dat wj een velge omgevng creëren en voor goed onderwjs zorgen. Ze verder de ste met praktsche zaken. 5.2 Informatevoorzenng aan ouders over het onderwjs en de school Informatevoorzenng vndt plaats door mddel van: de startkrant en het boekje Mjn knd op school voor ouders van neuwe knderen de schoolkalender de u aan het begn van het schooljaar ontvangt de neuwsbref (dgtaal ) klasbord nformatebreven, dt kan groepsspecfeke nformate zjn maar ook bjvoorbeeld van de drecteur het nformateboekje per groep, dt ontvangt u vóór de nformateavond aan het begn van het schooljaar onze webste boordevol nformate over bjvoorbeeld kwaltet van ons onderwjs en velghedsbeled op onze school. 5.3 Ouderbjdrage De mnmale vrjwllge ouderbjdrage voor onze school bedraagt 17,50 per knd. Van dt bedrag wordt een aantal actvteten betaald. De kosten voor het schoolresje lggen, afhankeljk van de bestemmng, tussen de 15 en 25 per knd. Mocht u fnanceel net n de gelegenhed zjn de schoolkosten van uw knd te betalen, dan kunt u mogeljk terecht bj Leergeld Oost Betuwe. Deze stchtng ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materïele bjdrage n bjvoorbeeld een fets of computer. De contactgegevens zjn: Stchtng Leergeld Oost Betuwe Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel E-maladres: schoolvakantes adressen 24

25 creatvtet meewerkt aan en meedenkt over een fjn schoolklmaat voor onze knderen. De OR staat graag open voor suggestes van ouders en doet tevens een beroep op alle ouders om te helpen bj dverse actvteten. De ouderraad stelt zch ten doel: het bevorderen van contact en samenwerkng tussen gezn en school; het (mede)organseren van, of asssteren bj actvteten zoals: de schoolfotograaf, het schoolfeest, het schoolresje, het Snterklaasfeest; het (mede)fnanceren van net n het leerplan opgenomen actvteten; overleg met het team. De ouderraad probeert deze doelstellngen te bereken door regelmatge besprekngen met de drecteur en de teamleden. De fnancële mddelen bestaan ut: de ouderbjdrage de opbrengsten ut verschllende actvteten zoals een kledngnzamelng, sponsorloop of een bazaar. De fnancële mddelen worden o.a. besteed aan: Snterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en carnavalsverng. Eens per jaar wordt de fnancële verantwoordng op de webste gepublceerd. De samenstellng van de ouderraad kunt u vnden onder de kop ouderraad op onze webste. 5.4 Ouderactvteten, ouderraad (OR) De OR bestaat ut een aantal enthousaste mensen de met veel toewjdng en 5.5 Klachtenregelng Een goed, velg klmaat en goede contacten onderlng zjn voor alle belanghebbenden n de school een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Toch vnden op school soms gebeurtenssen plaats waar ouders, leerlngen of personeelsleden samen net utkomen. U bent dan net machteloos, u kunt een klacht ndenen. Artkel 14 Klachtenregelng. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bj de klachtencommsse, bedoeld n het tweede ld, onderdeel a, een klacht ndenen over gedragngen en beslssngen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder dscrmnate, dan wel het nalaten van gedragngen en het net nemen van beslssngen door het bevoegd gezag of het personeel. Een klacht ndenen kan op elk moment, maar hetgeen waarover geklaagd wordt, mag net langer dan een jaar voor het ndenen van de klacht hebben plaatsgevonden. Wel weegt de klachtencommsse bj haar utspraak mee of er genoeg moete s gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankeljk oordeel van de klachtencommsse kan voor alle partjen een oplossng betekenen. Maar een procedure bj de klachtencommsse duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen s het beter te proberen het net zover te laten komen. Dat kan door met elkaar n gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of drecteur) en samen naar een oplossng te zoeken. Zo n oplossng vnden s net altjd even gemakkeljk. Het vraagt nspannngen van ouders en van de school; de bered moeten zjn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wetteljk voorgeschreven, een klachtenregelng (wj hebben ons geconformeerd aan de landeljke Klachtenregelng Prmar en Voortgezet Onderwjs ). schoolvakantes adressen 25

26 Deze s op verzoek voor edereen ter nzage. Hoe gaat de procedure bj een klacht n zjn werk en wat houdt de klachtenregelng n: 1. Op onze school zjn contactpersonen benoemd: R. Jansen (leerkracht), K. Vendel (leerkracht) en M.Workel (ouder). Als het u net lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bj een van deze contactpersonen. Hj/zj kan u advseren met we u het beste n gesprek kunt gaan. 2. De contactpersoon kan u ook doorverwjzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemddelen bj het conflct. Voor de scholen van SKO Batavorum s dat mevrouw Ina Blanken ). 3. Is het herna nog net gelukt het probleem op te lossen, dan verwjst de vertrouwenspersoon naar een onafhankeljke klachtencommsse. Onze school s aangesloten bj de Landeljke Klachtencommsse Katholek Onderwjs (Stchtng GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Partjen krjgen van de klachtencommsse eerst de gelegenhed onderlng tot overeenstemmng te komen, lukt dat net, dan volgt een hoorzttng. Na de zttng beslst de klachtencommsse of de klager geljk heeft. Een utspraak van de klachtencommsse s net te vergeljken met de utspraak van een rechter. De commsse kan er net voor zorgen dat de school beslssngen terugdraat. De school mag zelf beslssen of de utspraken van de commsse worden overgenomen. U kunt net tegen een utspraak n beroep gaan. Wel kunt u een rechtszaak begnnen tegen het schoolbestuur. Op school lgt, naast de klachtenregelng, de brochure Klachten op school, hoe los je ze op? ter nzage. Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) s een nspraakorgaan waarn ouders en leerkrachten vertegenwoordgd zjn. De nspraak s geregeld n de Wet op de Medezeggenschap 1992 (WMO). De overhed laat steeds meer belangrjke beslssngen over aan de scholen zelf; beslssngen de te maken hebben met het onderwjs, de klassenndelng, fuses, personeelsbeled, ARBO, vakanterooster, nvullng van ADV-dagen, combnategroepen, neuwbouw, conflcthanterng etc. Een acteve MR kan nvloed utoefenen op de gang van zaken op school. De MR kent twee soorten bevoegdheden: adves- en nstemmngsrecht. Voor welke zaken de MR nstemmngsrecht of advesrecht heeft, s geregeld n de al genoemde wet of n een apart medezeggenschapsreglement. Daarnaast kan de MR altjd gevraagd of ongevraagd adves geven aan de schoolledng. Bj eventuele conflcten kan de MR terecht bj een geschllencommsse. De samenstellng van de MR kunt u vnden op de pagna van de MR van onze webste. Gemeenschappeljke medezeggenschapsraad De GMR, Gemeenschappeljke medezeggenschapsraad, s een orgaan bnnen SKO Batavorum dat de gezamenljke belangen behartgt van de 10 bassscholen bnnen onze stchtng. Dat betekent dat beledszaken de alle scholen aangaan n de GMR worden besproken. Het gaat her bjvoorbeeld om functonerngsgesprekken, sollctateprocedures, het bestuursformateplan etc. Va adves- en nstemmngsrecht geeft de GMR al dan net haar goedkeurng aan beledspunten. Namens onze school zjn hern Katja.van Oort (oudergeledng) en Myrna den Hartog (personeelsgeledng) vertegenwoordgd. 5.6 Inspraak schoolvakantes adressen 26

27 6. Kwaltetszorg Ouders hechten terecht waarde aan goede kwaltet van het onderwjs voor hun knderen. Daarn spelen de mogeljkheden van elk ndvdueel knd een belangrjke rol. Wj zjn ons ervan bewust dat een goede sfeer en nrchtng van de school en het lokaal, bjdragen aan de optmalserng van de kwaltet van het onderwjs. Onderwjs s noot af. Wj werken voortdurend aan kwaltet en kwaltetsverbeterng. Dat maakt onze school tot een lerende school. We doen dt met behulp van kwaltetskaarten. De onderwjsnspecteur heeft op 9 oktober 2014 een bezoek gebracht aan De Haafakkers. Tjdens zjn bezoek( stelselonderzoek) heeft de nspecteur een beeld gevormd van het onderwjs op onze school. De nspecteur beoordeelde onze school als voldoende op de volgende onderdelen en de evaluate van het onderwjsleerproces werd met goed beoordeeld: kwaltetszorg leerstofaanbod tjd ddactsch handelen afstemmen nstructe zorg begeledng schoolklmaat opbrengsten De nspecte kende de Haafakkers het bassarrangement toe. Daarnaast gaf de nspecteur aan dat de Haafakkers over een enthousast, eensgeznd en ambteus team beschkt. Schoolbreed s er sprake van een professonele verbetercultuur waarbj de kwaltetszorg een sterk punt s. De resultaten van het nspecteonderzoek kunt u vnden op: schoolvakantes adressen 27

28 End schooljaar heeft onze school deelgenomen aan een tevredenhedsonderzoek onder ouders, leerlngen van groep 5 t/m 8 en het personeel. Voor een samenvattng over het resultaat van dt onderzoek verwjzen wj u naar het jaarverslag In samenspraak met de MR werkt het team aan bepaalde onderwerpen om de kwaltet op De Haafakkers te waarborgen. Ook de resultaten van het tevredenhedsonderzoek worden verwerkt n onze plannen en verslagen. Ons schoolplan, jaarplan en jaarverslag zjn te vnden op onze webste. Het leesverbetertraject s vanaf schooljaar gedurende dre jaar een speerpunt bj De Haafakkers. Goed lezen s de bass voor schoolsucces. Leesvaardghed speelt een belangrjke rol n ons dageljks leven. Bovenden heeft goed kunnen lezen een postef effect op het socaal-emotoneel functoneren; het geeft zelfvertrouwen. In dat traject werkten we ntensef samen met de leesbegeleder van onderwjsadvescentrum Marant ut Elst. Wj gaan ervan ut dat alle knderen, met utzonderng van een klen percentage knderen met hardnekkge leesproblemen, goed kunnen leren lezen. Belangrjk hervoor s goed onderwjs met de juste mddelen. De komende jaren ontwkkelen onze leerkrachten hun kenns en vaardgheden verder, zodat de knderen dat onderwjs krjgen dat ervoor zorgt dat we nog betere resultaten boeken. In schooljaar zjn wj gestart met de nvoerng van 1-zorgroute technsch lezen. Deze route streeft naar een goede afstemmng van het onderwjs op de onderwjsbehoefte van de knderen, zodat alle knderen passend onderwjs ontvangen en zch optmaal kunnen ontwkkelen op bass van hun mogeljkheden en talenten. In schooljaar hebben we n het kader van de 1 zorgroute ons gercht op woordenschat en begrjpend lezen. In schooljaar schooljaar hebben we ons vooral gercht op de 1-zorgroute spellng. Afgelopen schooljaar hebben wj ons verdept n een voor Nederland verneuwde aanpak op het gebed van socaal- en emotonele ontwkkelng nameljk een tranng voor leerkrachten met de naam Leer & Veerkracht. Ze verder de ste: leerenveerkracht.nl Verder zjn we n schooljaar gestart met een verdere utwerkng van ons kwaltetssysteem: Werken met kwaltetskaarten. Het werken aan deze kwaltetskaarten vormt een vast onderdeel bnnen ons kwaltetssysteem. WMK s een webbased kwaltetssysteem waarmee De Haafakkers n gemakkeljke stappen de kwaltet van de school n kaart brengt. Met dt systeem krjgen wj nzcht n onze sterke en verbeterpunten van onze organsate en van onszelf. WMK koppelt kwaltetszorg nadrukkeljk aan ntegraal personeelsbeled. schoolvakantes adressen 28

29 7. Resultaten van het onderwjs Onze school heeft afgelopen schooljaar voor het eerst meegedaan aan de Iep Endtoets. Verplchte endtoets voor groep 8: De IEP Endtoets Vanaf schooljaar maken alle leerlngen van groep 8 verplcht een endtoets. Deze endtoets meet de taal- en rekenvaardghed van uw knd na acht jaar bassschool. Scholen kunnen zelf kezen welke (door het mnstere van OCW goedgekeurde en toegelaten) endtoets ze afnemen. Ze hebben de keuze ut meerdere endtoetsen, waaronder de IEP Endtoets. Wj hebben dus afgelopen schooljaar voor het eerst meegedaan aan de Iep endtoets. Als voorberedng op de endtoets, verstrekken wj als school breven en folders voor ouders van knderen de de IEP Endtoets gaan doen Wat meet IEP? De IEP Endtoets meet de verplchte vaardgheden lezen, taalverzorgng en rekenen aan het ende van groep 8. De utslag van de endtoets geeft nformate over het referentenveau dat uw knd beheerst én een adves voor een schoolnveau. Toetsboekje De opgaven van de toets staan n twee, frs vormgegeven toetsboekjes. Uw knd mag n de boekjes schrjven, wat de toets erg overzchteljk maakt. Wanneer wordt de IEP Endtoets afgenomen? De IEP Endtoets wordt afgenomen op 2 achtereenvolgende ochtenden. Bede dagdelen duren maxmaal 2 uur. Voor knderen met specale ondersteunngsbehoeften kan eventueel n overleg meer tjd utgetrokken worden. Op bede dagdelen werkt uw knd aan taal- en rekenopgaven. Als uw knd zek s of door omstandgheden net aanwezg s, kan de IEP Endtoets op een later moment gemaakt worden. Het nhaalmoment van de IEP Endtoets kan door de school zelf gepland worden op een ander tjdstp, mts dt bnnen de offcële afnamedata valt (15 aprl - 15 me). Resultaten schooljaar Er hebben 22 leerlngen meegedaan met de endtoets. De score was heel goed: 88 bj een landeljk gemddelde van 80. Wj scoren dus ver boven het landeljk gemddelde. De IEP Endtoets: meet lezen, taalverzorgng en rekenen; geeft knderen de meer kunnen dan de verplchte nveaus kans dt te laten zen; slut écht aan bj het Referentekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Mnstere van OCW. schoolvakantes adressen 29

30 8. Praktsche zaken Op onze webste s een aantal belangrjke praktsche zaken te vnden. Deze zaken zjn op alfabetsche volgorde gerangschkt. U vndt her o.a. nformate over de butenschoolse opvang, pestprotocol, schoolregels en verngen. Wjzgngen Het s belangrjk dat de school steeds beschkt over de juste en volledge gegevens van knderen. Informeer ons daarom zo spoedg mogeljk schrfteljk, als er wjzgngen of aanvullngen zjn n de relevante nformate over uw knd(eren). Dt geldt ook voor wjzgngen n mobele telefoonnummers of emaladressen. schoolvakantes adressen 30

31 9. Adressen R.K. Bassschool De Haafakkers Flessestraat 17, 6666 CK Heteren T E Stchtng katholek onderwjs Batavorum Hoenderk VM Elst T E Passend Wjs Samenwerkngsverband PassendWjs Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lngewaard, Rheden en Rozendaal schoolvakantes adressen 31

32 Colofon Fotografe: Jeannet Verbeek Teksten: SKO Batavorum Ontwerp & realsate: Puntwee Vsuele communcate Bassschool De Haafakkers s onderdeel van: schoolvakantes adressen

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van

Dit is de digitale schoolgids van 2016 ntegraal kndcentrum 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC De Abacus ntegraal kndcentrum IKC De Abacus IKC gds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf ntegraal kndcentrum Herbj presenteren

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2016-2017 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool Sunte Werfert 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert Sunte Werfert schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Waarom een schoolgds? De bassschooltjd vormt een belangrjk

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2016-2017 IKC het Sterrenbos Knderopvang 2 4 jargen Onderwjs Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool De Elstar 2016 2017 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool De Elstar De Elstar schoolgds 2016-2017 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Scholen verschllen van elkaar. Het kezen van een bassschool voor uw

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Samenvatting. 250 Expansief leren van een schoolorganisatie. Tools

Samenvatting. 250 Expansief leren van een schoolorganisatie. Tools 250 Expansef leren van een schoolorgansate Samenvattng Snds de jaren negentg van de vorge eeuw gaan meer en meer bassscholen n Nederland over op ontwkkelngsgercht onderwjs (afgekort OGO). Het gaat nog

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2019. Missie en Hoofddoelstelling Strategische doelstellingen en ambities INK Managementmodel

Strategisch Beleidsplan 2019. Missie en Hoofddoelstelling Strategische doelstellingen en ambities INK Managementmodel Strategsch Beledsplan 2019 Msse en Hoofddoelstellng Strategsche doelstellngen en ambtes INK Managementmodel Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Inledng 1.1. Proces 1.2. Context 1.3. Bedrjfsvoerng

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie