uw kenmerk doorkiesnumrner Onderwerp Brandweeradvies bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw kenmerk doorkiesnumrner 06-25274802 Onderwerp Brandweeradvies bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Prins Mauritsplein"

Transcriptie

1 nkomende post E Hoogeveen " * _<tfeer Gem. Hoogeveen ngekomen 0 6 NOV / Archef Routng flrjv & Gemeente Hoogeveen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Pagna 1/2 Postbus AK Assen Bezoekadres Jan Fabrcusstraat 60, Assen T.(0592) Bankrelate BNG nr fc ooeh.h'e^sba ons kenmerk U nlchtngen bj Esther van der Dun uw kenmerk doorkesnumrner datum 31 oktober 2013 e-mal Onderwerp Brandweeradves bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen Geachte college, Op 16 oktober ontvng k uw verzoek om adves. Uw advesvraag betreft het bestemmngsplan 'Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen'. n deze bref leest u een samenvattng van mjn adves. Het volledge adves zt als bjlage bj deze bref. Daarnaast vndt u een bjlage waarn de meest voorkomende begrppen n de externe velghed worden toegelcht. Concluse Ten aanzen van externe velghed zjn er aandachtspunten voor het bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen. n het voormalg klooster wordt met dt bestemmngsplan een woonvorm voor begeled wonen mogeljk gemaakt. Het voormalg klooster lgt preces n het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton aan de Van Lmburg Strumstraat. Dat betekent dat bj het maatgevend scenaro BLEVE rekenng gehouden moet worden met veel schade en (dodeljke) slachtoffers. De meeste effecteve maatregel s het wegnemen van de rscobron door te stoppen met de verkoop van LPG. Wanneer dt net mogeljk s, advseer k u de overge, n deze bref genoemde maatregelen ut te voeren. Deze zjn er op gercht om zo goed mogeljk voorbered te zjn op eventuele calamteten. Alleen voor het plan om net zelfredzameen/of vermnderd zelfredzame groepen mensen te husvesten n het voormalge klooster wordt drngend geadvseerd dt te heroverwegen. Vanut het oogpunt van externe velghed s het net wenseljk om mensen de net volledg zelfredzaam zjn te husvesten n het nvloedsgebed van een LPG-tankstaton. Brandweer s onderdeel van O Hulpverlenngsdenst

2 BRANDWEER pagna 2/2 Geadvseerde maatregelen n de meest deale stuate wordt gestopt met het verkopen van LPG bj dt LPGtankstaton. Wanneer stoppen met verkoop van LPG net mogeljk s, kan het rsco vermnderd worden door de maatregelen genoemd n dt hoofdstuk te realseren. 1. Heroverweeg het husvesten (woonfuncte) van net zelfredzamen en/of vermnderd zelfredzamen n het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton. 2. Maak dagverbljf van kwetsbare groepen (knderopvang, bassonderwjs, lchameljk en/of verstandeljk gehandcapten etc) net mogeljk bnnen het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton. 3. Verplcht voor het LPG-tankstaton de afgesproken maatregelen, zoals vastgelegd n het LPG-convenant (tankwagens met httewerende bekledng en verbeterde vulslang). 4. Realseer voor de dverse gebruksfunctes van Het Klooster ook noodutgangen de utkomen aan de zjde van het Prns Maurtsplen. 5. Zorg voor bewustwordng van rsco's en handelngsperspecteven bj bewoners en werknemers van Het Klooster. 6. Advseer het gezondhedscentrum om n het ontrumngsplan en de organsate van de BHV het scenaro BLEVE bj het LPG-tankstaton mee te nemen. Tot slot n deze bref las u een samenvattng van mjn adves. Het adves s n samenwerkng met Brandweer Zudwest tot stand gekomen. Heeft u nog vragen over het adves dan kunt u contact opnemen met de advseur rscobeheersng, Esther van der Dun. Haar contactgegevens vndt u boven aan deze bref. Met vrendel Fred Heernk Regonaal Commandant Brandweer

3 Bjlage bj het adves externe velghed <A? BRANDWEER Toelchtng begrppen externe welghed Bnnen externe velghed komt veel vaktaal voor. Begrjpeljke synonemen zjn vaak net aanwezg. n deze bjlage vndt u een toelchtng op de meest gebrukte begrppen bnnen externe velghed. Deze bjlage bedt geen nzcht n de achtergronden van het externe velghedsbeled. Busledng Een boven- of ondergrondse transportledng voor het vervoeren van gevaarljke vloestoffen of gassen. De busledngen n vervoeren voornameljk aardgas onder hoge druk. Externe velghed Externe velghed gaat over de rsco's de edereen loopt als het gevolg van actvteten met gevaarljke stoffen. De volgende actvteten en bedrjven vallen onder het externe velghedsbeled (de ljst s llustratef en net compleet) LPG-tankstatons; bedrjven met een ammonakkoelnstallate; bedrjven de gevaarljke stoffen produceren of opslaan; wegen waarover structureel transporten met gevaarljke stoffen plaatsvnden; spoorljnen waarover structureel transporten met gevaarljke stoffen plaatsvnden; vaarwegen waarover structureel transporten met gevaarljke stoffen plaatsvnden; busledngen voor het transport van aardgas onder hoge druk of andere gevaarljke stoffen. De preceze crtera voor het van toepassng zjn van het externe velghedsbeled vnden n de wet- en regelgevng voor dt thema Beslut externe velghed nrchtngen; Beslut externe velghed busledngen; Crculare rsconormerng vervoer gevaarljke stoffen (tot ); Beslut transportroutes externe velghed (vanaf ); zjn terug te Groepsrsco (GR) Het groepsrsco geeft de kans weer dat een groep (van 10, 100 of 1000) personen n het nvloedsgebed overljdt als gevolg van een ncdent bj een bedrjf of transportas met gevaarljke stoffen. Voor het groepsrsco gelden rchtwaarden hoe groot een dergeljke kans mag zjn. Omdat het rchtwaarden betreft mag het bevoegd gezag hervan afwjken. Dt moet dan wel voldoende gemotveerd worden. Znvloedsgebed Het nvloedsgebed geeft het gebed aan waarbnnen het groepsrsco verantwoord moet worden. Meestal komt dt overeen met het gebed waar nog 1% van de aanwezge personen buten overljdt bj een ernstge calamtet. Alleen voor LPG geldt dat op de rand van het nvloedsgebed nog 99% van de aanwezge personen buten overljdt. Kwanttateve rsco analyse (QRA) Een QRA s een hulpmddel voor het berekenen van het rsco dat wordt veroorzaakt door het bedrjf of de transportas. Daarbj wordt zowel gekeken naar de kans op een ncdent als het effect van een ncdent. Een QRA wordt opgesteld door gebruk te maken van standaard rekenmethodeken en de bjbehorende rekenprogramma's. Wetteljk s voorgeschreven wanneer en met welke methodek een QRA moet worden opgesteld. Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten Objecten waar personen langdurg of n grote aantallen verbljven worden kwetsbare objecten genoemd. Ook objecten waar vermnderd of net zelfredzame personen verbljven worden als kwetsbaar aangemerkt. Enkele voorbeelden wonngen zekenhuzen kampeerterrenen scholen en knderdagverbljven hotels grote kantoorgebouwen grote wnkelcentra

4 Bjlage bj het adves externe velghed JV> BRANDWEER Beperkt kwetsbare objecten zjn objecten de net als kwetsbaar aangemerkt kunnen worden, maar waar wel mensen aanwezg zjn. Ook vtale objecten kunnen beperkt kwetsbaar zjn. Enkele voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten verspred lggende wonngen recreateterrenen kantoren wnkels en restaurants objecten met hoge nfrastructurele waarde Plaatsgebonden rsco (PR) Het plaatsgebonden rsco geeft aan hoe groot de kans s dat één persoon komt te overljden als gevolg van een actvtet met gevaarljke stoffen. Een PR1CT 6 betekent Eén persoon bljft één jaar lang op eenzelfde plek staan bj een bedrjf of transportas met gevaarljke stoffen. De kans op overljden van de persoon als gevolg van de actvtet met gevaarljke stoffen s dan 0, ofwel 1 op 1 mljoen. Het plaatsgebonden rsco (10 6, 10" 7, 10" 8 ) wordt aangegeven met contouren om een bedrjf of langs een transportas. Wetteljk gezen zjn er normwaarden waaraan het plaatsgebonden rsco moet voldoen. Bj neuwe ontwkkelngen (bestemmngsplannen of neuwe bedrjven de onder het externe velghedsbeled vallen) moet het bevoegd gezag her rekenng mee houden. Verantwoordng van het groepsrsco Verantwoordng van het groepsrsco vndt plaats n de toelchtng van bestemmngsplannen en n omgevngsvergunnngen mleu. Wanneer er ontwkkelngen plaatsvnden waardoor het groepsrsco omhoog gaat, s er een wetteljke verplchtng om dt te verantwoorden. n een verantwoordng van het groepsrsco staan onder meer de volgende onderwerpen Personendchthed; Hoogte van het groepsrsco; Maatregelen ter beperkng van het groepsrsco; Alternateven met een lager groepsrsco en de voor- en nadelen daarvan; Mogeljkheden voor hulpverlenng tjdens een ramp of zwaar ongeval; Mogeljkheden voor zelfredzaamhed van n het nvloedsgebed aanwezge personen. n sommge gevallen mag een beperkte verantwoordng van het groepsrsco gedaan worden. Bjvoorbeeld bj een zeer klene toename van het groepsrsco. Bj een beperkte verantwoordng worden alleen de volgende aspecten verantwoord Mogeljkheden voor hulpverlenng tjdens een ramp of zwaar ongeval; Mogeljkheden voor zelfredzaamhed van n het nvloedsgebed aanwezge personen. Zelfredzaamhed Zelfredzaamhed gaat over het vermogen van mensen om zchzelf bj een calamtet n velghed te brengen. Om zelfredzaam te zjn, zjn ver capacteten van belang 1. Waarnemen van het ncdent; 2. nterpreteren dat er sprake s van gevaar; 3. Beslssen dat het nodg s om te vluchten; 4. Handelen door daadwerkeljk te vluchten. Personen bj we één of meerdere van deze capacteten nog net volledg ontwkkeld of verstoord zjn, worden als vermnderd of net zelfredzaam beschouwd. Voorbeelden van net-zelfredzame personen Zeer jonge knderen (tot 4 jaar); Bedlegerge patënten; Zwaar geesteljk gehandcapte personen; Meervoudg gehandcapte personen. Voorbeelden van vermnderd zelfredzame personen Knderen tussen 4 en 12; Verstandeljk of lchameljk gehandcapte personen; Personen onder nvloed van drank, drugs of medcjnen. Personen de vermnderd of net zelfredzaam zjn worden gezen als extra kwetsbaar. Zj worden bj voorkeur net n de buurt van rscovolle bedrjven of transportassen gehusvest.

5 1 _ ^^4 Hulpverlenngsdenst ^ Brandweeradves externe velghed nzake bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtspleïn n Hoogeveen Auteur E. (Esther) Klap Datum 29 oktober 2013 Verse defntef

6 M M O Hulpverlenngsdenst nhoudsopgave 1. Aanledng en voortraject Aanledng Voortraject 3 2. Doelstellng en opbouw van het adves Doelstellng Opbouw 3 3. Stuatebeschrjvng 4 4. Wetteljk kader 4 5. Mogeljke ncdentscenaro's Scenaroselecte Scenaro BLEVE (brandbare gassen, zoals LPG) Stuateschets 6 6. Stuate ten aanzen van de zelfredzaamhed De voorzenngen voor vluchten en/of schulen De fyseke en mentale mogeljkheden van de populate om just te handelen De mogeljkheden om de populate te alarmeren De mogeljkheden van de populate om het gevaar just n te schatten 7 7. Voorberedng op ongevallen en rampen De beschkbaarhed van voldoende matereel De berekbaarhed van de ncdentlocate en het plangebed De beschkbare bluswatervoorzenngen De beschkbare tjd voor een nzet bj de ncdentlocate Het aantal te verwachten slachtoffers met subletaal letsel 9 8. Geadvseerde maatregelen en voorzenngen Planologsche maatregelen (Wro) Omgevngsvergunnng technsche maatregelen (Wm) Overge maatregelen (bjv. bouwkundge of nstallatetechnsche) Voorberedng op de hulpverlenng en ncdentbestrjdng nformateverstrekkng aan burger en ondernemer Concluse Bronnen 12 Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 2

7 O Hulpverlenngsdenst 1. Aanledng en voortraject 1.1 Aanledng De gemeente Hoogeveen s bezg met het bestemmngsplan Stadscentrum Maurtsplen. Het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton aan de Van Lmburg Strumstraat valt deels over dt bestemmngsplan. Bnnen het bestemmngsplan en n het nvloedsgebed wordt de ontwkkelng van kwetsbare objecten mogeljk gemaakt. Verantwoordng van het groepsrsco s daarom aan de orde. 1.2Voortraject Er s geen utgebred vooroverleg geweest tussen de Hulpverlenngsdenst en de gemeente Hoogeveen. 2. Doelstellng en opbouw van het adves 2.1 Doelstellng Doelstellng van dt adves s om aan te geven welke rsco's bestaan n de stuate zoals de n het bestemmngsplan s vastgelegd. Daarnaast geeft het adves aan welke maatregelen getroffen kunnen worden om het aanwezge rsco te vermnderen. Het adves s bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen bj het maken van een verantwoorde afwegng ten aanzen van het groepsrsco. Het groepsrsco geeft de kans weer dat een groep mensen komt te overljden als gevolg van een ncdent met gevaarljke stoffen. Het groepsrsco geeft een maat voor de maatschappeljke ontwrchtng bj een ramp en heeft een drecte relate met de aanwezghed van rscobronnen (rscovolle nrchtngen, transport gevaarljke stoffen va weg, waterwegen, spoorwegen en busledngen). Het aanwezge rsco wordt enerzjds bepaald door de kans dat een ncdent zch voordoet en anderzjds door de effecten de optreden als gevolg van een ncdent. Het groepsrsco heeft alleen betrekkng op n de omgevng aanwezge personen de net betrokken zjn bj de rscovolle nrchtng of het rscovolle transport. 2.20pbouw Het adves bestaat ut dre componenten 1. Het verschaffen van nzcht n de ncdenten de zch voor kunnen doen en de effecten van de ncdenten 2. Het verschaffen van nzcht n de mogeljkheden voor het verbeteren van de zelfredzaamhed van aanwezge personen en mogeljkheden voor het verbeteren van de hulpverlenng en ncdentbestrjdng. 3. Geadvseerde maatregelen de gercht zjn op het verlagen van het aanwezge rsco (rsco reducerende maatregelen). De geadvseerde maatregelen zjn gercht op het verklenen van de kans dat een ncdent zch voordoet (bronmaatregelen), dan wel het beperken van de gevolgen van een ncdent (effectmaatregelen). Het gegeven adves dent door het bevoegd gezag te worden betrokken n de afwegng of het rsco veroorzaakt door de ontwkkelng te verantwoorden s. Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 3

8 O Hulpverlenngsdenst 3. Stuatebeschrjvng n het bestemmngsplan lgt het voormalge klooster (hl erna Het Klooster). Dt object ( b ^ d w o S ^ b«m m "*n=.«ndh-khc-*, commerce en en Onder gezondhedscentrum wordt verstaan centrum waarn dverse zorgverlenende nstantes gehusvest zjn zoals husarts 0rg pot ekery verlos- en verpeegkundgen, maatschaooelnzl*! ^ o- en overge therapeuten, vsxszzz SÏ rasskkes ~= > % f _^; * M j - Bestemmngsplan Het Klooster lgt n het crkel. oranje vlak, het LPG-tankstaton n de blauwe 4. Wetteljk kader Het wetteljk kader wordt gevormd door het Beslut extern^,- K W 'c. oesut externe velghed nrchtngen (BEV). ZXSEXïSEZr"*" ^ " r Centrum, dee.pan Prns 4

9 o Hulpverlenngsdenst 5. Mogeljke ncdentscenaro's 5.1 Scenaroselecte Gezen het LPG-tankstaton, waarvan het nvloedsgebed over het plangebed valt, worden de volgende mogeljke ncdentscenaro's onderscheden - BLEVE (LPG-tankstaton); Plasbrand (tankstaton); Omdat de effectafstanden van een BLEVE-scenaro groter zjn en de effecten hevger dan bj het scenaro plasbrand, wordt alleen het scenaro BLEVE verder utgewerkt. 5.2Scenaro BLEVE (brandbare gassen, zoals LPG) Beschrjvng scenaro Door een ncdent bj een LPG-tankstaton ontstaat een brand waarbj een tankwagen met LPG s betrokken. Vanwege oplopende temperaturen neemt de druk n de tank toe. Bnnen crca 20 mnuten ledt het vrjkomen en het ontsteken van de nhoud tot overdrukeffecten en een grote vuurbal een BLEVE. De httestralng s kort en hevg en kan secundare branden n de omgevng veroorzaken. Effecten Httestralng s bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. De optredende drukeffecten zjn secundar. De effecten zjn doden, gewonden, schade aan objecten en brandoverslag (secundare branden). Effecten van een BLEVE treden altjd crkelvormg op en worden slechts mnmaal beïnvloed door weersomstandgheden. 1" rng 2' rng 3* rng 4 e rng (meter) 90 meter 140 meter 230 meter 400 meter Httestralng (kw/m 2 ) 46 kw/m 1 ;> 34 kw/w 219 kw/m 2 27,5 kw/m* Mensen t WkïM T % 24% 6% 0,6% 56% 14", 1,4% Oe effecten van httestralng zjn domnant, de effecten van overdruk kenner» klenere effectafstanden. Afstand (meter) (bar) 30 meter S70 meter 20,3 bar 20,1 bar Gemddelde schade 3 15'-. S180 meter 20,03 bar Lchte schade glasbreuk De httes tralngsconto jren en schade aa nobjec ten pe r rng n " hernaas t schematsch weergegeven. J (V lensen bnne n t Tl T2 1 1% V V 1 6% 3% 0,6% 14% 7% 1,4% 7 2 5% 1% Objecten [] Onherstelbare schade en branden Secundare branden schade '""" " ^ N y >-r.-v 3 - fjéf ; A *. y '2* frn 1 t m t * Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 5 "ywml

10 O Hulpverlenngsdenst 5.3 Stuateschets n onderstaande afbeeldng s aangegeven hoe groot het nvloedsgebed van het LPGtankstaton s (groene crkel). De rode crkels zjn de PR-contouren van het LPGtankstaton. Het blauwe vlak s het kwetsbare object ut het plangebed dat bnnen het nvloedsgebed valt. Afbeeldng van het nvloedsgebed 6. Stuate ten aanzen van de zelfredzaamhed ; t 1 --, * töè m ;^Kr - l BHBr> De mogeljkheden voor de zelfredzaamhed worden aan de hand van ver crtera beschouwd. Deze crtera worden n onderstaande paragrafen toegelcht. Tevens wordt voor elk crterum de hudge stuate geschetst. 6.1 De voorzenngen voor vluchten en/of schulen Herbj wordt getoetst of de nrchtng van het plangebed, de projecterng van de gebouwen en evt. technsche voorzenngen n gebouwen geoptmalseerd zjn voor personen om zchzelf n velghed te brengen. Er zjn geen specfeke voorzenngen n het plangebed de personen n staat stellen zchzelf n velghed te brengen. 6.2De fyseke en mentale mogeljkheden van de populate om just te handelen Herbj wordt getoetst n hoeverre de bestemmngen n het plangebed het verbljf van vermnderd of net-zelfredzame personen mogeljk maken. Vermnderd of netzelfredzame personen hebben psychsche of lchameljke beperkngen de het bemoeljken of onmogeljk maken om zchzelf n noodstuates n velghed te brengen. Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 6

11 O Hulpverlenngsdenst n het plangebed s voorzen n een woonfuncte voor ouderen of jongeren de onder begeledng wonen. Het begeled wonen s een ndcate van vermnderde zelfredzaamhed bj de bewoners. Het wordt dus door het bestemmngsplan explcet mogeljk gemaakt vermnderd zelfredzame personen te husvesten n het nvloedsgebed. Bezoekers van het gezondhedscentrum zjn net per defnte vermnderd zelfredzaam. Wel kan gesteld worden dat het aantal vermnderd zelfredzame mensen n een gezondhedscentrum hoger lgt dan gemddeld. 6.3 De mogeljkheden om de populate te alarmeren Herbj worden mogeljkheden om aanwezge personen te alarmeren getoetst. Het waarschuwngs- en alarmerngssysteem (WAS, de bekende srenepalen) s hervoor het eerst aangewezen systeem. Daarnaast wordt gekeken of er n relate tot de ontwkkeltjd van het ncdent voldoende tjd s om te vluchten. Het LPG-tankstaton wordt bevoorraad door een LPG-tankwagen met httewerende coatng en een verbeterde vulslang. Dt betekent dat bj een brand n de drecte nabjhed van de tankwagen een BLEVE net bnnen 70 mnuten kan optreden. Dt geeft hulpverlenngsdensten extra tjd op de populate te alarmeren. Het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton lgt n zjn geheel bnnen de dekkng van een WAS-mast. Het s daarmee mogeljk va het WAS de aanwezge populate te alarmeren. Daarbj moet wel opgemerkt worden dat schulen voor de n het nvloedsgebed aanwezge personen net de beste oplossng s. Vanwege de korte afstand tot het LPG-tankstaton s vluchten een betere opte. De opte vluchten komt net overeen met de nstructes de bj het WAS-systeem horen (naar bnnen gaan, ramen en deuren sluten). 6.4De mogeljkheden van de populate om het gevaar just n te schatten Herbj wordt getoetst of de gemeente haar burgers actef voorlcht over de rsco's bnnen de gemeente en hen een handelngsperspectef bedt bj externe velghedsrsco's (rscocommuncate). Daarnaast wordt beoordeeld n hoeverre personen zelf de dregng kunnen nschatten. De gemeente Hoogeveen heeft geen actef beled ten aanzen van rscocommuncate op externe velghed. Daardoor zullen veel burgers zch net, of slechts gedeelteljk realseren welke rsco's een spoor en een LPG-tankstaton met zch meebrengen. Daarnaast lgt het LPG-tankstaton net n het zcht van het gezondhedscentrum en de appartementen waardoor het voor bewoners en bezoekers tjdens een ncdent nog moeljker s n te schatten hoe groot het gevaar s. Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 7

12 Hulpverlenngsdenst 7. Voorberedng op ongevallen en rampen De mogeljkheden voor de ncdentbestrjdng worden aan de hand van vjf crtera beschouwd. Deze crtera worden n de paragrafen van dt hoofdstuk verder toegelcht. Daarnaast wordt geschetst wat de hudge stuate s n het plangebed en welke consequentes dt heeft n geval van een ncdent. 7.1 De beschkbaarhed van voldoende matereel Herbj wordt getoetst bnnen welke tjd het benodgde matereel ter plaatse kan zjn. LPG wordt geleverd met een tankwagen de voorzen s van een httewerende bekledng. Dt betekent dat een BLEVE net bnnen 70 mnuten na utbreken van de brand kan optreden. De brandweer heeft daardoor voldoende tjd om benodgd matereel ter plaatse te krjgen en de tankwagen te koelen om de BLEVE te voorkomen. 7.2De berekbaarhed van de ncdentlocate en het plangebed Herbj wordt getoetst of de ncdentlocate en het plangebed voldoende berekbaar zjn voor de hulpverlenngsdensten en, of er ter plaatse van de ncdentlocate voldoende rumte beschkbaar s voor het opstellen van hulpverlenngsmatereel. Het LPG-tankstaton s n voldoende mate berekbaar voor hulpverlenngsdensten. Het Klooster s n voldoende mate berekbaar n de fase waarn nog voorkomen kan worden dat een BLEVE optreedt. Wanneer een BLEVE s opgetreden s Het Klooster zo dcht bj gelegen dat mogeljkheden voor hulpverlenng door de brandweer zeer gerng zjn. Pas bj een afstand van meer dan 140 meter van de ncdentlocate kan de brandweer drect na het optreden van een BLEVE een nzet doen de gercht s op redden en blussen. Het Klooster lgt bnnen een afstand van 140 meter, waardoor redden en blussen drect na het optreden van een BLEVE net mogeljk s. Overge hulpverlenngsdensten treden op op een afstand van mnmaal 400 meter van de ncdentlocate. 7.3 De beschkbare bluswatervoorzenngen Herbj wordt getoetst (aan de hand van de NVBR-rchtljn Bluswatervoorzenng en berekbaarhed en/of lokaal beled) of er voldoende bluswater beschkbaar s voor het bestrjden van ncdenten rond en bj de rscobron en bnnen het plangebed. Er zjn voldoende ondergrondse brandkranen aanwezg n de drecte omgevng van Het Klooster. Er s op een afstand van 200 meter en verder voldoende secundar bluswater aanwezg. Bluswaterrool 300m (Hoofdstraat-Noord/Wllemskade) Bluswaterrool 1200m (ndustreweg/marconstraat) Vjver Esenhowerstraat 200m Statonsvjver 300m (geen opstelplaats) Oude Dep 700m (over spoorljn heen) Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 8

13 «M M O Hulpverlenngsdenst 7.4De beschkbare tjd voor een nzet bj de ncdentlocate Herbj wordt een nschattng gemaakt van de tjd de beschkbaar s om n te zetten ter voorkomng of beperkng van de geselecteerde scenaro's. Door het gebruk van een LPG-tankwagen met httewerende bekledng s er tjd beschkbaar om het scenaro BLEVE te voorkomen. De httewerende bekledng voorkomt mnmaal 70 mnuten een BLEVE. Er van utgaand dat de brandweer bnnen 25 mnuten na alarmerng nzet gereed s, bljven er 45 mnuten over om het scenaro te bestrjden én om omlggende panden te laten ontrumen. 7.5Het aantal te verwachten slachtoffers met subletaa letsel Herbj wordt getoetst of het aantal te verwachten slachtoffers past bnnen de mogeljkheden van de rampenbestrjdngsorgansate om slachtoffers te helpen en te vervoeren. Daarbj wegen zogenoemde Tl-slachtoffers (slachtoffers de snel, n eder geval bnnen 1 uur, medsche hulp behoeven) het zwaarst. Omdat dodeljke slachtoffers geen acute zorg nodg hebben, speelt het aantal doden geen drecte rol bj het bepalen van de hulpvraag. De populator van de professonele rscokaart geeft aan dat n het nvloedsgebed van het LPG tankstaton op dt moment 233 mensen wonen; 133 mensen werken; 58 mensen wonen én werken. Hern s nog net de toename van het aantal personen meegenomen als gevolg van de beoogde ontwkkelng. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel slachtoffers verwacht mogen worden bj een BLEVE. 1' rng 2 rng S90 meter 140 meter 46 kw/m 2 34 kw/m J 10 2 Tl 1 T2 24% 56%. T3 t 1 1% ftjtjg Tl 6% 3% bnnen T2 T3 14% 7% 7 2 Objecten [J] schade en branden 3" rng 4" rng 230 meter 400 meter >19 kw/m' >7,5 kw/m 2 2% 6% 0,6% V- 3 V.. 0,6% 1,4% 5% 1% Secundare branden treden op lchte schade Fguur 12 Slachtofferpercentages bj een BLEVE van een LPG tankwagen Gezen de percentages doden en gewonden bnnen het nvloedsgebed (komt globaal overeen met de l e en 2 e rng), zjn er dodeljke slachtoffers te verwachten. Daarnaast zullen meerdere mensen zwaargewond en gewond raken. Wanneer het maatgevend scenaro zch voordoet, zal het aantal slachtoffers net passen bnnen de mogeljkheden van de rampenbestrjdngsorgansate. Er zal gebruk gemaakt moeten worden van het gewondenspredngsplan dat voor Noord-Nederland s opgesteld. Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 9

14 Hulpverlenngsdenst 8. Geadvseerde maatregelen en voorzenngen 8.1 Planologsche maatregelen (Wro) Heroverweeg het husvesten (woonfuncte) van net tot vermnderd zelfredzamen n het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton. Vanut het oogpunt van externe velghed s het net wenseljk om net tot vermnderd zelfredzamen permanent te husvesten n het nvloedsgebed van een LPGtankstaton. n de hudge stuate s er bj een BLEVE al een verwacht slachtofferbeeld dat net past bnnen de mogeljkheden van de hulpverlenngsdensten. Bj het mogeljk maken van begeled wonen n het nvloedsgebed nemen slachtofferaantallen nog meer toe bj een daadwerkeljke BLEVE. Maak dagverbljf van kwetsbare groepen (knderopvang, bassonderwjs, lchameljk en/of verstandeljk gehandcapten etc) net mogeljk bnnen het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton. 8.20mgevngsvergunnng technsche maatregelen (Wm) n de meest deale stuate wordt gestopt met het verkopen van LPG bj dt LPGtankstaton. Wanneer dt gerealseerd kan worden, komen alle andere geadvseerde maatregelen n dt hoofdstuk te vervallen. Het stoppen met verkopen van LPG s een bronmaatregel. Door het wegnemen van de rscobron, verdwjnt het rsco totaal. Wanneer stoppen met verkoop van LPG net mogeljk s, kan het rsco vermnderd worden door de maatregelen genoemd n dt hoofdstuk te realseren. Verplcht de afgesproken maatregelen, zoals vastgelegd n het LPG-convenant (tankwagens met httewerende bekledng en verbeterde vulslang) 8.30verge maatregelen (bjv. bouwkundge of nstallatetechnsche) Realseer voor de dverse gebruksfunctes van Het Klooster ook noodutgangen de utkomen aan de zjde van het Prns Maurtsplen. Daarmee wordt het mogeljk om bj een ncdent bj het LPG-tankstaton van het gevaar af te vluchten. 8.4Voorberedng op de hulpverlenng en ncdentbestrjdng Er zjn geen te advseren maatregelen. Bluswater en berekbaarhed zjn voldoende n de bestaande stuate. 8.5nformateverstrekkng aan burger en ondernemer De volgende maatregelen worden geadvseerd Zorg voor bewustwordng van rsco's en handelngsperspecteven bj bewoners en werknemers van Het Klooster. Advseer het gezondhedscentrum om n het ontrumngsplan en de organsate van de BHV het scenaro BLEVE bj het LPG-tankstaton mee te nemen. Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 10

15 O Hulpverlenngsdenst 9. Concluse Ten aanzen van externe velghed zjn er aandachtspunten voor het bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen. Het Klooster lgt preces n het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton aan de Van Lmburg Strumstraat. Dat betekent dat bj het maatgevend scenaro BLEVE rekenng gehouden moet worden met veel schade en (dodeljke) slachtoffers. De meeste effecteve maatregel s het wegnemen van de rscobron door te stoppen met de verkoop van LPG. Wanneer dt geen reële opte, zjn de overge maatregelen n hoofdstuk 8 er daarom op gercht om zo goed mogeljk voorbered te zjn op eventuele calamteten. Alleen voor net tot vermnderd zelfredzame groepen mensen wordt drngend geadvseerd deze zo veel mogeljk buten het nvloedsgebed van het LPG-tankstaton te husvesten. Herut vloet het adves voort het begeled wonen zoals nu gepland wordt n Het Klooster te heroverwegen. Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 11

16 O Hulpverlenngsdenst 10. Bronnen Ontvangen documenten H. Zwers, Onderzoek Externe Velghed Bestemmngsplan "Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen 2012" Gemeente Hoogeveen, 26 september 2013 J. Klen, verbeeldng bestemmngsplan stadscentrum, Prns Maurtsplen 2012, concept, 8 oktober H. Zwers, LPG-rekentool, dagstuate, H. Zwers, LPG-rekentool, hudge stuate, H. Zwers, LPG-rekentool, neuwe stuate, Vaklteratuur Falck AVD, Scenaroboek Externe Velghed, aprl 2011 NVBR/PO/VNG, Handrekng Verantwoorde brandweeradvserng externe velghed, 2010 Professonele rscokaart, geraadpleegd 18 oktober 2013 Wet- en regelgevng Beslut externe velghed nrchtngen Brandweeradves externe velghed bestemmngsplan Stadscentrum, deelplan Prns Maurtsplen n Hoogeveen 12

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie