Dit is de digitale schoolgids van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is de digitale schoolgids van"

Transcriptie

1 2016 ntegraal kndcentrum 2017 Dt s de dgtale schoolgds van IKC De Abacus

2 ntegraal kndcentrum IKC De Abacus IKC gds schoolvakantes adressen 2

3 Woord vooraf ntegraal kndcentrum Herbj presenteren wj u de IKC gds van IKC De Abacus voor het schooljaar Deze IKC gds s n plaats gekomen van de schoolgds. Immers gegeven onze nrchtng van het IKC doet een gds met de benamng IKC gds volledg recht aan de nhoud èn aan de praktjk. Als IKC De Abacus, school èn opvang, werken wj aan de volgende doelstellngen: 1. Op IKC De Abacus hebben wj één doorgaande ljn van 0 tot en met 12 jaar voor coöperatef leren, het pedagogsch- en ddactsch klmaat en de socaal-emotonele ontwkkelng, waar knderen zch optmaal kunnen ontwkkelen en leren n een utdagende leeromgevng. 2. Op IKC De Abacus s één team werkzaam met medewerkers van de knderopvang en de bassschool de geljkwaardg aan elkaar zjn, dat dezelfde vse en doelen nastreeft en een team dat gebruk maakt van elkaars expertse. 3. IKC De Abacus s een dynamsch kndcentrum, waarbj flexbltet, ouderbetrokkenhed, ouderpartcpate en multfunctonaltet belangrjke aspecten zjn. 4. IKC De Abacus s één organsate voor knderen, ouders en medewerkers met één loketfuncte en één team. 5. Op IKC De Abacus wllen we hoge opbrengsten bereken door o.a. de nzet van Uk & Puk (VVE), opbrengstgercht werken en coöperatef leren. 6. Op IKC De Abacus wordt edereen utgedaagd om nteresses en talenten te ontdekken en verder te ontwkkelen. IKC De Abacus kent dan ook een utgebred aanbod van naschoolse actvteten. Deze actvteten worden georganseerd n samenwerkng met Stchtng Welzjn Lngewaard (SWL) en de combnatefunctonarssen Sport & Cultuur. Kennsmakng, verdepng, verrjkng, ontspannng en talentontwkkelng staan herbj centraal. In deze schoolgds beschrjven wj waarvoor wj staan, welke utgangspunten wj hanteren en hoe wj proberen de kwaltet te verbeteren. Door mddel van deze gds leggen we eveneens verantwoordng af voor onze maner van werken en voor de resultaten de we op IKC De Abacus halen. Wanneer u overweegt uw knd bj ons te plaatsen, nodgen wj u van harte ut om een kjkje te komen nemen n ons IKC om de sfeer te proeven. We geven u graag een rondledng gecombneerd met een persoonljke kennsmakng. Het s goed te weten dat wj voor de leesbaarhed èn als overgang naar echte IKC gds nog veelvuldg de term school bezgen. Wj hopen dat u onze IKC gds met plezer zult lezen en dat wj ern zullen slagen u een goed beeld te geven van waar wj als IKC voor staan. Het team van De Abacus schoolvakantes adressen 3

4 Inhoud ntegraal kndcentrum Een woord vooraf 1. Een schets van ons IKC 1.1 De school 1.2 De opvang 1.3 Medewerkers 1.4 SKO Batavorum 1.5 Het gebouw 2. Waar de school voor staat 2.1 Onze utgangspunten 2.2 Velge school 2.3 Sfeer n de school 3. Onderwjs 3.1 Organsate van de school 3.2 Groepen, groepsgrootte en lesorgansate 3.3 Onderwjsaanbod: doelen en methoden Groepen 1 en Bassvaardgheden (taal/lezen, rekenen, schrjven) voor groepen 3 t/m Overge vakken Coöperatef leren 3.4 Huswerk 3.5 De Vreedzame School 3.6 Dag- en weektaken 3.7 Verngen / projecten 4. Zorg voor knderen 4.1 Aannamebeled, toelatngsprocedure en voortgangsbeled 4.2 Volgen van de ontwkkelng van de knderen n de school Leerlngvolgsysteem Rapportage 4.3 Zorg op maat: specale zorg voor knderen met specfeke behoeften Lezen en dyslexe Verrjken op De Abacus Schoolarts Logopede Het bovenschools zorgteam SVOB Omgaan met extern adves 4.4 Algemene gang van zaken bj vertrek een leerlng naar een andere school De overgang naar het voortgezet onderwjs 5. Leerkrachten 5.1 Wjze van vervangng bj zekte, (stude)verlof of scholng 5.2 Scholng van leraren 5.3 Stagares 6. Ouders 6.1 Belang van betrokkenhed van ouders 6.2 Informatevoorzenng aan ouders over het onderwjs en de school 6.3 Ouderactvteten, Ouderverengng 6.4 Klachtenregelng 6.5 Inspraak 6.6 Ongewenst agressef gedrag van ouders 7. Kwaltetszorg 7.1 Actvteten ter verbeterng van het onderwjs n de school en prorteten voor het komend jaar 7.2 Zorg voor de relate school en omgevng 8. Resultaten van het onderwjs 8.1 Resultaten 8.2 Cjfers over utstroom en aanslutng 9. Praktsche zaken/school ABC 10. Adressen schoolvakantes adressen 4

5 1. Een schets van ons IKC ntegraal kndcentrum 1.1 De school Ons IKC heet De Abacus. De Abacus s een telraam dat snds de klasseke oudhed gebrukt wordt om ngewkkelde berekenngen te maken. In Chna en Japan speelt hj nog een rol n het handelsverkeer. Het telraam spreekt knderen tot de verbeeldng. En dat s waar we naar streven: aanslutng zoeken bj de belevngswereld van het knd, zodat het begrjpt wat het leert. 1.2 Medewerkers Ons team bestaat ut ongeveer 50 personen: De drecteur: belast met de algemene bedrjfsvoerng van zowel de opvang als van de bassschool; 2 bouwcoördnatoren: zj coördneren n overleg met de drecteur de gang van zaken n de bouwen, respecteveljk de groepen 1-2, 3 en 4 (onderbouw)en de groepen en 8 (bovenbouw); Een teamleder belast met de organsate van de opvang (kdv, bso en peutergroep) 2 ntern begeleders: zj coördneren gezamenljk de leerlngenzorg; Groepsleerkrachten. Deze staan voor de groep of hebben specfeke taken zoals leesspecalst, zorg rond meerbegaafden en zorg voor leerlngen de extra hulp nodg hebben; Pedagogsch medewerkers belast met de voor- en naschoolse opvang en verantwoordeljk voor dagopvang en de peutergroep; Een parttme admnstratef medewerker; 3 concërges. 1.3 Knderopvang Skar Het leukste ontmoetngspunt voor groot & klen! Opvang vóór school Kest u voor opvang vóór school? Dan s uw knd vanaf 7.30 uur al welkom. Heeft u opvang vanaf nodg, dan s dat ook mogeljk. Uw knd kan dan ook ontbjten op de groep, samen met de pedagogsch medewerkster. Daarna kan hj of zj nog even lekker spelen voordat de school begnt. Knderen de oud genoeg zjn, gaan zelf naar school; de klentjes brengen wj. schoolvakantes adressen 5

6 ntegraal kndcentrum Ook opvang overdag Voor knderen de nog net naar school gaan, bedt Knderopvang Skar dagopvang. Bj Twnkel kunnen knderen van 0 tot 4 jaar terecht. Her worden zj met alle warmte, geborgenhed en velghed omrngd de er s. Bj de allerjongste knderen besteden we n het knderdagverbljf veel aandacht aan fyseke en emotonele velghed. Maar ook aan hygëne en zorg. De taalontwkkelng staat centraal bj de methode Uk en Puk, de de knderen spelenderwjs laat kennsmaken met de taal. Peuters Bj de peutergroep, Peuterplen, zjn knderen van 2 tot 4 jaar op de maandag-, dnsdag-, donderdag- en de vrjdagochtenden van harte welkom. Met prkkelende actvteten stmuleren we de ontwkkelng van uw peuter. Speels en ongedwongen wordt er aandacht besteed aan o.a. de taalontwkkelng, rekenontwkkelng, socale ontwkkelng en de motorsche ontwkkelng. In een gezellge, utdagende omgevng. We werken n thema s de aansluten op de leefwereld van peuters en gebruken gecertfceerde methode Uk en Puk. Zo s de overstap naar groep 1 makkeljk gemaakt. Ieder knd verdent mmers een goede start. Wlt u dat uw knd ook ná school een leuke tjd heeft? BSO De Butenschoolse opvang ToyToy s voor en na schooltjd een plek waar knderen zch heerljk kunnen vermaken, dat kan voor eder knd verschllend zjn. Uw knd kest zelf wat het wl doen. Knderen van 4 tot 8 jaar zjn welkom op ToyToy, de groep de aanslut op het grote speelleerplen van het IKC. Voor de knderen van 8 tot 13 jaar s er een aparte groep, de Brenen, de gebruk maakt van een lokaal n de school. De begeledng en actvteten zjn helemaal aangepast aan de leeftjdsgroepen. Zo heeft de 8+ groep kndvergaderngen waarn ze mogen schoolvakantes adressen 6

7 ntegraal kndcentrum aangeven wat zj graag wllen voor hun BSO.De pedagogsch medewerkers zjn deskundg, betrokken en vooral enthousast! Uw knd hoeft zch geen moment te vervelen. Leuk, gezellg en actef Na school kunnen de knderen eerst even bjkomen van de schooldag, met een cracker of frut en ets te drnken. Daarna mogen ze meedoen aan allerle actvteten. Sport, natuur, muzek, cultuur en technek; noem maar op! En wl uw knd zch even ontspannen? Dat kan natuurljk ook. Op de bso zjn specale plekken om te spelen, te computeren, te ontspannen of eventueel huswerk te maken. In de vakante s er een utgebred programma met dverse utstapjes en extra actvteten. U bent altjd welkom om een kjkje te komen nemen. Loop gerust even bnnen op het dagverbljf, de peutergroep of de bso. Bellen mag natuurljk ook of kjk voor meer nformate op onze webste of op de webste van Knderopvang Skar. We ontmoeten u graag! 1.4 Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum Onze school maakt deel ut van Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum. In Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum hebben 9 bassscholen ut de gemeenten Lngewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Het aantal personeelsleden bedraagt crca 210 en het aantal leerlngen rum Kjk voor meer nformate op Het gebouw Ons IKC bevndt zch n Hussen, n het woongebed tussen de wjken het Centrum, het Bnnenveld, de Hofmeesterj, de Loovelden en de Zlverkamp. Na een ngrjpende verbouwng beschkt de school over 20 leslokalen, een computerlokaal, een speelzaal voor de kleuters, een aula en de voor- en naschoolse opvang. Het gebouw heeft een egentjdse utstralng. Naast ons IKC bevndt zch de gymzaal. schoolvakantes adressen 7

8 2. Waar wj voor staan ntegraal kndcentrum 2.1 Onze utgangspunten Bj De Abacus onderschrjven we het belang van het leven n een gemeenschap. Wj vnden dat mensen n hun depste wezen socale wezens zjn. Beseffend dat eder mens unek s en met de nstellng dat we edereen n zjn waarde wllen laten, leren wj n ons onderwjs hoe knderen voor zchzelf op kunnen komen, zonder dat dt ten koste gaat van anderen of het respect voor andere opvattngen en overtugngen. Daarom zjn wj vrj toegankeljk voor alle gezndten. We zjn echter wel een katholeke school en proberen dt geloof op een egentjdse maner vorm te geven. Just omdat we het belang van het leven n een gemeenschap onderschrjven, leren we de knderen op De Abacus zorgvuldg om te gaan met de wereld om hen heen en brengen hen het besef van zorg voor de zwakkeren bj. We wllen dat onze knderen zch op onze school velg, vertrouwd en betrokken voelen. We vnden het dan ook belangrjk dat de knderen een postef zelfbeeld ontwkkelen. Daarnaast proberen we de knderen geledeljk aan steeds meer de verantwoordeljkhed voor hun egen ontwkkelng te laten dragen. We zoeken herbj naar een verantwoord evenwcht tussen structuur, sturng en egen ntatef. De vakken lezen, taal en rekenen zjn maatschappeljk zo belangrjk dat deze voor ons prortet hebben. Daarnaast wllen we dat onze knderen zch breed ontwkkelen, waarbj we aansluten bj hun belevngswereld. Voor de createve vakken s een programma vastgesteld dat voldoet aan de kerndoelen en toch voldoende tjd overlaat voor lezen, taal en rekenen. Bj De Abacus vnden we dat de leerlngen, de ouders en de leerkrachten gezamenljk de verantwoordeljkhed dragen voor het relen en zelen van onze school. Een goede samenwerkng tussen de dre geledngen s dan ook essenteel. We houden ons onderwjs graag bj de tjd. Daarom hanteren wj moderne methodes en hulpmddelen en verdepen wj ons n egentjdse opvattngen rond onder- schoolvakantes adressen 8

9 ntegraal kndcentrum wjs en opvoedng. We streven contnu naar verbeterng van ons onderwjs onder het motto je hoeft net zek te zjn om beter te worden. Opvattngen en nzchten veranderen, net zoals de samenstellng van het team, daarom evalueren we jaarljks op hoofdljnen en 5-jaarljks op detalnveau. 2.2 Velghed Onze school s net alleen een fjne school maar ook een velge school. Wj besteden veel tjd en aandacht aan de velghed van het gebouw, de speeltoestellen, de leermateralen en ook aan het voorkomen van problemen tussen knderen en het samen oplossen van ruze en conflcten. Op elke school komt pesten voor (scholen de zeggen dat pesten bj hen net voorkomt, mag u wantrouwen). Wj vnden dat uteraard erg vervelend en dragen ons steentje bj om pestgedrag te beëndgen. Daar kunnen we uw hulp goed bj gebruken!!! Wanneer u ook maar een vermoeden heeft dat knderen, ook al s het net uw egen knd, gepest worden, neem dan contact op met de leerkracht van uw knd(-eren). Om goed zcht te houden op de ontwkkelngen rond het pesten op onze school verzoeken wj u pestgedrag ook per mal te melden: Zo houden wj overzcht en voorkomen we msverstanden. Bj één oversteekplaats n de nabjhed schoolvakantes adressen 9

10 ntegraal kndcentrum van de school (van Voorststraat) zjn dageljks, voor en na schooltjd verkeersbrgaders actef, zodat de knderen zo velg mogeljk over kunnen steken. Daarbj zjn we wel afhankeljk van de medewerkng van ouders. Uw aanmeldng hervoor s dus van harte welkom! Bj de oversteekplaatsen staan van 10 mnuten voor tot 10 mnuten na de begn- en endtjden brgaders. De velghed kan door de ouders verhoogd worden, door de knderen te voet of met de fets naar school te laten komen. Breng uw knderen alstubleft alleen met de auto naar school als dat strkt noodzakeljk s. Gezen de gernge rumte bj onze school ontstaan er regelmatg onvelge stuates. Verder krjgen wj soms klachten dat ouders n de Chrstnastraat voor de utrtten parkeren. We stellen wj het op prjs als u zoveel mogeljk rekenng houdt met de verkeersvelghed. 2.3 Sfeer Wj streven naar een IKC waar edereen zch prettg voelt; leerlngen, en leerkrachten. Immers, een prettge sfeer s een voorwaarde voor goede ontwkkelng. We vnden het belangrjk op gezette tjden groepsdoorbrekend te werken zodat de leerlngen net alleen n contact komen met hun egen klasgenootjes en groepsleerkracht, maar ook met andere leerlngen en leerkrachten. Groepsdoorbrekende actvteten zjn bjvoorbeeld de projectafslutngen, createve ochtenden, spellendag, kerstverng, carnavalsverng, schoolsporten, projecten, themaverngen enz. schoolvakantes adressen 10

11 3. Onderwjs ntegraal kndcentrum 3.1 Organsate van de school Onze school kest voor een werkwjze met een leerstofjaargroepensysteem. Dt s een systeem waarbj knderen van ongeveer dezelfde leeftjd bj elkaar ztten. Een knd dat aan het ende van het schooljaar de stof voldoende beheerst en socaal/emotoneel voldoende gerjpt s, gaat door naar het volgende leerjaar. Wanneer dt net het geval s kan er samen met de ouders besloten worden om dat leerjaar nog een keer over te doen. De acht leerjaren zjn verdeeld over twee bouwen : Leerjaar 1-2 / 3 / 4 onderbouw Leerjaar 5 / 6 / 7 / 8 bovenbouw 3.2 Groepen en lesorgansate In de groepen 1-2 s er een heterogene leeftjdssamenstellng. Daar ztten de knderen van 4, 5, en 6 jaar n dezelfde groep. Deze vorm bedt de mogeljkhed elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. Vanaf groep 3 ztten over het algemeen knderen van dezelfde leeftjd bj elkaar n een groep. We noemen dt homogene leeftjdsgroeperng. Het aantal groepen met de namen van de groepsleerkrachten vndt u op onze ste. 3.3 Onderwjsaanbod: doelen en methoden Om de onderwjsdoelen, de door de overhed vastgesteld zjn te behalen, gebruken we dverse methoden. Heronder kunt u lezen hoe wj op onze school werken Groepen 1 en 2 In de groepen 1-2 werken we volgens de prncpes van Bassontwkkelng, waarbj we meer rekenng houden met het gegeven dat er (vanzelfsprekend) verschllen zjn tussen knderen én dat het een geweldge utdagng s om aan de verschllen tegemoet te komen. Knderen kunnen geboed - en daardoor gemotveerd - zjn voor bepaalde onderwerpen (thema s) en actvteten. Als wj met ons onderwjs daarop aansluten, volgt er voor knderen een stuate de het knd écht ets zegt en de daardoor voor het knd meer betekens krjgt. Betrokkenhed s de sleutel voor een verdere schoolvakantes adressen 11

12 ntegraal kndcentrum ontwkkelng van knderen. Bassontwkkelng legt sterk de nadruk op spel als sleutel voor ontwkkelng en leren. Spel wordt daarbj net alleen gezen als het butenspel, maar ook als rollenspel (doen alsof), het spel n de vorm van handelen (bezg zjn met materalen) en spel als leeractvtet (echt wllen leren lezen, schrjven en rekenen). Wat s nog meer belangrjk bnnen bassontwkkelng? Elk knd heeft behoefte aan het gevoel dat anderen je waarderen en met je om wllen gaan. Elk knd heeft het nodg geloof en plezer n egen kunnen te hebben. En elk knd heeft de behoefte ets te kunnen ondernemen zonder dat anderen daarbj moeten helpen. Deze dre bassbehoeften van knderen worden relate, competente en autonome genoemd. Bnnen de deeën van bassontwkkelng kezen wj voor een klmaat waarn we afgewogen en doordacht ondersteunng, utdagng en vertrouwen beden aan de door u, als ouders / verzorgers, aan onze zorgen toevertrouwde knderen. Wat wllen we bereken? Bassontwkkelng gaat ut van een aantal voorwaarden waarover mensen - en dus ook knderen - moeten beschkken om zch werkeljk te kunnen ontwkkelen. Dt zjn: neuwsgerg zjn, zelfvertrouwen hebben en lekker n je vel ztten. Wanneer knderen deze basskenmerken net n voldoende mate beztten, wordt het voor ons een doel deze zoveel mogeljk te stmuleren. Ons belangrjkste doel s een brede persoonljkhedsontwkkelng van knderen te bevorderen. Dat realseren we door ontwkkelng van de taal en het denken, een ontwkkelng van de egen persoon en de socale omgang met anderen en door knderen nzcht te laten krjgen n de wereld waarn zj leven. Hoe zen we deze deeën nu terug? In ons onderwjs rond het jonge knd vnden we ver actvteten zo belangrjk dat we ze de kernactvteten noemen. Het zjn: spelactvteten (van handelend spel naar rollenspel), constructeve actvteten (de werkeljkhed namaken en spelen) gespreksactvteten, lees- en schrjfactvteten (omgaan met gedrukte taal) wskundge actvteten (omgaan met hoeveelheden en maten) Van alle kernactvteten vormt het spel dé kern van ontwkkelng. Onder spel verstaan we her het rollenspel waarn knderen spelen zoals de grote mensen de dngen n het echt doen. De juf of meester heeft her een belangrjke rol. Hj/zj speelt mee en laat zen hoe zaken n de grote mensenwereld gaan. Ook het gebruk van geschreven en gedrukte taal wordt her nadrukkeljk bj betrokken. Aanvankeljk spelen knderen of ze lezen of schrjven. Langzamerhand ontstaat de behoefte om het net enkel te schoolvakantes adressen 12

13 ntegraal kndcentrum doen-alsof, maar ook écht te kunnen lezen en schrjven. Dan s het moment gekomen dat knderen zchzelf leren lezen of dat ze er aan toe zjn om herbj geholpen te worden. Het knd Het meest opvallende s dat het knd een grote nbreng heeft n wát het leert, hóe het dt doet en n welk tempo. Knderen werken vrj (nemen egen ntatef), op utnodgng van de leerkracht of naar opdracht. Dt s afhankeljk van wat het knd en/of de leerkracht wl bereken. De rol van de juf of meester Bnnen Bassontwkkelng s de rol de de leerkracht speelt heel belangrjk. De overtugng dat knderen ontwkkelbaar zjn, de nrchtng van een lokaal (een rjke leeromgevng ) en hoe volwassenen (ook u als ouder) zch opstellen, zjn bepalende factoren voor ontwkkelng. De juf/meester volgt deze ontwkkelng nauwkeurg en begeledt dt proces. Het s de kunst om voortdurend n te spelen op de behoefte tot ontwkkelng door knderen steeds opneuw ut te dagen tot een volgende stap en n te gaan op datgene waar ze mee bezg zjn (de gouden momenten ). De leerkracht lustert, speelt en werkt met de knderen. Het s eveneens een kunst om goed te zen wat er n knderen omgaat en wat hen boet, zó met hen te praten, dat hun wensen en behoeften dudeljk worden en knderen dat soort actvteten aan te beden de bjdragen aan hun verdere ontwkkelng. Hulpmddelen om ons herbj te ondersteunen zjn observate (het gercht kjken naar knderen), het regstreren (vastleggen van actvteten en de reactes van knderen daarop) en het evalueren (doen we goede dngen goed?) Bassvaardgheden (taal/lezen, rekenen, schrjven) voor groepen 3 t/m 8 Taal/lezen Goed kunnen communceren, zowel n woord als geschrft, s erg belangrjk. Daarbj besteden wj veel aandacht aan het foutloos leren schrjven. Maar..taal s meer. In onze hudge maatschappj s het goed kunnen spreken, je durven uten en een egen menng hebben belangrjk. Aan de aspecten besteden we de nodge aandacht en maken hervoor gebruk van de neuwe taalmethode: Taal Actef. Bj het lezen zen we geledeljk aan een verschuvng van de aandacht voor het snel en foutloos lezen, schoolvakantes adressen 13

14 ntegraal kndcentrum het technsch lezen, naar het begrjpend en studerend lezen. We stellen hoge doelen bj het technsch lezen. Hulpmddel herbj s de methode Estafette en nden nodg extra leeshulp n de vorm van Connect-lezen of de Ralfmethode. Wj vnden het belangrjk het plezer n het lezen te stmuleren. Dt noemen we het BAVI-lezen. We zorgen er voor dat er n elke groep voldoende moderne leesboeken aanwezg zjn, voor elk wat wls. Ook het zogeheten mandjeslezen s bedoeld om het lezen te stmuleren. Daarnaast s een belangrjk enddoel van ons leesonderwjs, dat de knderen de juste nformate kunnen halen ut de verschllende soorten teksten. Naast een goede methode voor begrjpend lezen hebben we een goed toegerust documentatecentrum en besteden we natuurljk aandacht aan het verzamelen van nformate va Internet. Naast Nederlands, leren de knderen ook Engels. Dt gebeurt n de groepen 7 en 8. Her s het kunnen en durven uten n het Engels belangrjker dan het foutloos schrjven. Rekenen Rekenen s tegenwoordg net alleen maar rjtjes maken en tafels ut het hoofd leren. Het s belangrjk dat de knderen nzcht krjgen n de structuur van getallen en het rekensysteem. Bovenden leren de leerlngen al probleemstuates om te zetten n schema s om zo vertrouwd te raken met een wskundge aanpak van problemen. We beschkken op onze school over goede, moderne methoden. Het rekenen wordt geleerd met behulp van De wereld n getallen. Schrjven De leerlngen leren schrjven met behulp van de methode Pennenstreken. Zj begnnen n groep 3 met een potlood. Op het moment dat het verantwoord s voor de leerlngen (vanut het oogpunt potloodvoerng en druk) krjgen zj van de leerkracht een vulpen. Zj werken vervolgens met deze vulpen en krjgen her ook vullngen voor. Is de vulpen kapot dan moet het knd zelf voor een neuwe pen/fjnschrjver zorgen Overge vakken Wereldorënterende vakken Voor deze vakken gebruken we verschllende methodes. Voor aardrjkskunde werken we met Wereldzaken van verschl en voor geschedens met de methode Speurtocht. Bj deze vakken komen zjdelngs ook de verschllende geesteljke stromngen aan bod. Daarnaast kunnen actuele ontwkkelngen natuurljk ook aanledng zjn om n het kader van wereldorëntate aandacht aan te besteden. De onderdelen maatschappeljke schoolvakantes adressen 14

15 ntegraal kndcentrum verhoudngen en actef burgerschap worden net n een aparte methode aangeboden, maar worden onder meer behandeld bj de vakgebeden aardrjkskunde, geschedens en catechese. Bj actef burgerschap gaat het om begrppen als socale vaardgheden, beleefdhed en fatsoen, het kennsmaken met andere culturen, de basswaarden van de democratsche rechtstaat, vrjhed van menngsutng, de kenns van godsdenstge en levensbeschouweljke waarden en kenns, democrate en de school als oefenplaats voor ntegrate, burgerschap en cohese. Naast de methode voor de wereldorënterende vakken hebben we n de hogere groepen contacten met o.a. Amnesty Internatonal en Bureau Halt. Studevaardgheden Met Blts leren de knderen het lezen, begrjpen en verwerken van allerle nformatebronnen: teksten, kaarten, tabellen en grafeken. Inhoud van het programma: Omgaan met studeteksten; Gebruken van nformatebronnen (waaronder nternet!); Kaartlezen; Lezen van schema s, tabellen en grafeken. Cultuuronderwjs/Kunstmenu Mddels een kunstmenu maken de leerlngen van alle groepen kenns met de dscplnes drama, dans, beeldende kunst en audovsuele techneken. De knderen werken aan projecten en bezoeken voorstellngen. Ook museumbezoek behoort tot de mogeljkheden. Verkeer Voor het vak verkeer hebben we voor de onder- en bovenbouw verschllende materalen om het gedrag n het verkeer onder de aandacht van de knderen te brengen. Het accent lgt daarbj net zozeer op de kenns van alle verkeersregels, maar veel meer op de houdng van een verkeersdeelnemer de zjn verantwoordeljkhed kent en neemt. In groep 7 nemen de knderen deel aan het landeljk verkeersexamen voor bassscholen. Kunst en Cultuureducate met kwaltet (CMK) In samenwerkng met de Open Academe Bemmel geven we een extra mpuls aan kunst en cultuureducate. Muzek, dans, taaltheater en beeldende vormng worden gedurende ongeveer twaalf weken op projectbass en naar keuze aangeboden aan de verschllende groepen Coöperatef leren Coöperatef leren s een onderwjsleerstuate waarn de leerlngen n klene groepen op een gestructureerde maner samenwerken aan een leertaak met een gezamenljk doel. De groepen worden zo samengesteld dat er verschllende kwalteten aanwezg zjn. De leerlngen zjn net alleen gercht op hun egen leren maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leer- schoolvakantes adressen 15

16 ntegraal kndcentrum S = Smultane nteracte. Er s veel nteracte n de samenwerkng. Leerlngen wsselen deeën en nformate ut, verwoorden hun gedachtegang, corrgeren elkaar en leggen dngen aan elkaar ut. De leerstof krjgt voor de leerlngen meer betekens door er met elkaar over te praten. Als knderen n tweetallen of groepen werken zjn veel knderen tegeljkertjd actef. Als er gewerkt wordt n tweetallen kan 50% van de groep tegeljk aan het woord zjn en als er gewerkt wordt n vertallen 25%. Vergeleken met de tradtonele ndvduele beurten de een leerkracht geeft zjn dus zchtbaar en aantoonbaar veel meer leerlngen actef bj de toegepaste coöperateve werkvormen. lngen leren met en van elkaar. Net elke vorm van samenwerkng tussen leerlngen s te omschrjven als coöperatef leren. Leerlngen de opdracht geven dat ze mogen overleggen s nog geen coöperatef leren. Er kan pas over coöperatef leren gesproken worden als er sprake s van een aantal kenmerken, de zogenoemde GIPS-crtera. De GIPS-crtera G = Geljke deelname. Alle betrokkenen zjn zchtbaar actef en nemen n geljke mate deel aan de actvteten. I = Indvduele aansprakeljkhed. Er moet een openljke, zchtbare, ndvduele prestate worden geleverd. De persoonljke bjdrage aan het werk van de groep s onmsbaar. P = Posteve wederzjdse afhankeljkhed. Inspannng en nzet van eder groepsld s nodg om succesvol te kunnen zjn. Leerlngen ervaren dat ze net alleen profteren van hun egen nzet, maar ook van de nzet van de andere leden van de groep. Waarom s coöperatef leren belangrjk? Coöperatef leren daagt ut tot actef en constructef leren. Het gaat op school net alleen om het overdragen van kenns door de leerkracht, het s ook belangrjk dat leerlngen leren nformate te verzamelen en te verwerken. Doordat de leerlngen bj de op het juste moment toegepaste werkvormen met elkaar over de leerstof praten, elkaar utdagen een moeljk begrp ut te leggen en hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een persoonljke bewerkng en krjgt daardoor meer betekens voor de leerlng. Coöperatef leren stmuleert de nteracte tussen leerlngen. Leerlngen zjn n gesprek met elkaar over de nhoud van het werk. Interacte tussen leerlngen onderlng ledt tot ontwkkelng zowel op cogntef als op socaal gebed. Ze leren hun egen gedachten te verwoorden en nemen kenns van de gedachten van anderen. Samenwerken s een vaardghed de van groot belang s om goed te kunnen functoneren n het maatschappeljk leven. Coöperatef leren levert zo een bjdrage aan de socale redzaamhed van de knderen. Coöperatef leren bevordert een postef pedagogsch klmaat. Knderen leren elkaar beter kennen en er schoolvakantes adressen 16

17 ntegraal kndcentrum ontstaan meer onderlnge relates. Door te ervaren dat je met verschllende leerlngen prettg kunt samenwerken, ook met knderen de heel anders zjn dan jezelf, ontstaat respect en waarderng voor elkaar. Coöperatef leren s net ets extra s maar kan worden ngepast bj alle vak- en vormngsgebeden. Een voorbeeld: knderen krjgen de opdracht de verschllen tussen 2 kjkplaten op te noemen bj aardrjkskunde. Op de ene plaat staat een school n een derde wereldland, op de andere een school n Nederland. De leerkracht kan dan ndvdueel beurten geven. Dan s wellcht maar een beperkt aantal leerlngen actef. De leerkracht kan ook een coöperateve opdracht geven: Bekjk eerst de platen goed. Na 2 mnuten ga je met je schoudermaatje om de beurt verschllen opnoemen tot julle geen verschllen meer zen. In dat laatste geval zjn alle leerlngen actef en helpen ze elkaar. 3.4 Huswerk Huswerk kan om verschllende redenen gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dt meestal om de knderen voor te bereden op het huswerk dat ze op het voortgezet onderwjs krjgen. Knderen moeten leren plannen, nschatten hoeveel tjd een opdracht kost en hoe ze een opdracht aan moeten pakken. Van de leerkrachten mag u verwachten dat ze dt met de knderen bespreken en dat ze met u overlegt hoe u dt het beste aan kunt pakken. Heeft u daar vragen over, wendt u zch dan alstubleft tot de leerkracht. Soms s het erg lastg uw knd te bewegen tot het maken van huswerk. Ook dan kunt u het beste met de leerkracht overleggen. Dt geldt ook wanneer u vndt dat de balans tussen schoolwerk en ontspannng n het gedrang komt. In het algemeen geldt dat 5 x een kwarter beter werkt dan 1 x 1,5 uur Methode Socaal Emotonele Ontwkkelng Om ons pedagogsch klmaat te verstevgen, werken we n de groepen en n samenwerkng met ouders aan het concept de Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarn knderen zch gehoord en gezen voelen, een stem krjgen, en waarn knderen leren wat het betekent om een democratsch burger te zjn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschllen tussen mensen, conflcten vreedzaam oplossen, een bjdrage leveren aan het algemeen belang en actef verantwoordeljk wllen zjn voor de gemeenschap. Knderen ervaren dat het utmaakt dat ze er zjn, dat ze er toe doen. Natuurljk s de opvoedng vooral ook het domen van de ouders. Tussen school en ouders zal een vorm van partnershp moeten zjn als het gaat om de opvoedng van de knderen. Voor de knderen s het van belang dat de werelden, school en thus, net teveel van elkaar gescheden zjn. Daarom zult u als ouder ook merken dat uw betrokkenhed herbj van groot belang s. Bnnen dt concept s er dan ook volop aandacht voor ouders Dag- en weektaken Vanaf groep 3 leren we de knderen werken met dag- en weektaken. Uteraard zt daar een opklmmende graad van zelfstandghed n. Naast het fet dat het zelfstandg werken aan de leerkracht tjd en rumte geeft leerlngen extra te begeleden, leren de knderen daardoor ook verantwoordeljkhed schoolvakantes adressen 17

18 ntegraal kndcentrum dragen en plannen. Het werken aan en met dag- en weektaken, bedt de leerkracht ook rumte om te kunnen dfferentëren, oftewel rekenng houden met verschllen. Er zjn leerlngen de mnder nstructe nodg hebben en knderen de eerder, vaker of langer nstructe nodg hebben Verngen De verngen vnden een aantal keren per jaar op wsselende dagen plaats. De organsate van de verngen wordt een aantal malen per jaar door het team besproken en vastgesteld. Pasen In de week voorafgaand aan het Paasfeest worden aspecten ut het ljdensen paasverhaal n de groepen behandeld. In de week vndt ook een gezamenljke verng plaats, waarna n de groepen een eenvoudge maaltjd wordt gebrukt. Spellendag/schoolresje/vossenjacht/sportdag e.d. Jaarljks wordt een van de bovenstaande actvteten georganseerd. Verjaardag leerkracht Iedere leerkracht vert zjn of haar verjaardag gezamenljk of apart op een tevoren geplande datum en organseert voor de dag een aantal actvteten voor de groep. Snterklaasfeest Deze feestdag begnt met een gemeenschappeljke ontvangst van de Goedhelgman. Dt vndt dt jaar plaats op maandag 5 december. De knderen van de groepen van de onderbouw (1 t/m 4) hebben een gezamenljk programma. De knderen van de groepen (5 t/m 8) maken surprses voor elkaar. In de perode voorafgaand aan de feestdag wordt de komst van de Snt voorbered mddels een verhaal. Kerstms In de week voor de kerstvakante houden we een gezamenljke kerstverng en kerstmaaltjd. Voorts vnden er allerle kerstactvteten plaats. Een keer n de dre jaar organseren we een kerstmarkt ten bate van een goed doel. Carnaval Deze dag staat n het teken van actvteten de betrekkng hebben op het carnavalsfeest zoals een gemeenschappeljke ontvangst van Prns Carnaval en een showprogramma. schoolvakantes adressen 18

19 4. Zorg voor knderen ntegraal kndcentrum 4.1 Aannamebeled, toelatngsprocedure en voortgangsbeled Het hele jaar door kunnen neuwe leerlngen aangemeld worden. Neemt u hervoor telefonsch of per emal contact op met de school. Bj aanmeldng van leerlngen stelt de school het op prjs n een persoonljk onderhoud kenns te maken met knd en ouders. Tevens bent u dan n de gelegenhed de school te bezchtgen. Ook op andere momenten kunt u de school bnnenlopen om te zen hoe we n de praktjk van alle dag functoneren. Wanneer de knderen bj ons op school komen, verwachten we dat ze zndeljk zjn. Natuurljk kunnen ongelukjes gebeuren maar wanneer zndeljkhed op deze leeftjd een structureel probleem s kunt u met deskundgen overleggen om dt zo mogeljk op te lossen. Leerlnggebonden fnancerng De Wet op de Expertse centra bedt ouders van gehandcapte leerlngen m..v. 1 augustus 2003 de mogeljkhed te kezen voor gewoon of specaal onderwjs. De wet komt tegemoet aan de toenemende vraag naar ntegrate van gehandcapte knderen. Verder wordt va de wet de poste van ouders versterkt door hun recht van vrje onderwjskeuze vast te leggen. Het wetteljk recht op keuzevrjhed betekent net dat de knderen automatsch toegang krjgen tot edere school. De bassschool mag een knd wegeren als daar goede redenen voor zjn. De aanmeldng bj een specale school voor bassonderwjs verloopt va de toelatngsprocedure de bnnen het samenwerkngsverband s vastgesteld en de u op onze ste kunt vnden. Voor- en vroegschoolse educate De gemeente heeft een traject Voor- en vroegschoolse educate opgezet (VVE). Hermee stmuleert de gemeente de samenwerkng van peuterspeelzalen met bassscholen. Voortvloeend ut deze samenwerkng hebben wj een overdrachtsformuler ontwkkeld. Dt formuler s zo samengesteld dat u de belangrjkste gegevens van een peuter zo beknopt mogeljk (mondelng en/of schrfteljk) over kunt dragen aan het bassonderwjs. Op deze wjze s het mogeljk de ontwkkelng van de knderen n een doorgaande ljn te volgen en eventuele ontwkkelngsproblemen zo snel mogeljk te onderkennen. De gegevens van dt overdrachtsformuler kunnen van belang zjn voor de samenstellng van de groepen en er gaat geen kostbare tjd verloren aan dubbel werk. schoolvakantes adressen 19

20 ntegraal kndcentrum 4.2 Volgen van de ontwkkelng van de knderen n de school Leerlngvolgsysteem Het volgen van de ontwkkelng Knderen ontwkkelen zch op verschllende maneren. De resultaten de zj behalen zjn dan ook verschllend. Wj proberen eder knd de zorg te geven de het nodg heeft. In een klassenstuate wordt er door de groepsleerkrachten geobserveerd en wordt de aangeboden leerstof getoetst. De resultaten van deze methodsche toetsen en opmerkngen betreffende de observates worden geregstreerd. Naar aanledng van de observates en de toetsresultaten wordt de leerstof soms aangepast voor leerlngen. Leerlngen krjgen dan vaak extra nstructe, herhalng en/of utbredng van de leerstof. Leerlngen met gedragsproblemen of leerachterstanden worden door de groepsleerkracht met de ntern begeleder én n de bouwvergaderng besproken, waarna er eventueel nader onderzoek plaatsvndt, dat kan bestaan ut aanvullende toetsen of observates. Alvorens aanvullende maatregelen worden genomen wordt dt eerst met de ouders besproken. Vervolgens wordt een handelngsplan gemaakt. Hern beschrjven we de specfeke hulp de het knd geboden wordt. Dt plan wordt vooraf met leerlng en ouders besproken. Deze hulp wordt geboden n de egen klas. Soms vertoont een leerlng ongepast gedrag. Samen met ouders proberen we dan tot een oplossng te komen. Herbj kunnen ook deskundgen worden ngeschakeld. Samen werken we dan aan een handelngsplan om verbeterngen te bewerkstellgen. Van alle knderen worden gedurende de gehele bassschoolperode de vorderngen bjgehouden met behulp van het leerlngvolgsysteem. Twee à dre keer per jaar worden er methodsch onafhankeljke toetsen afgenomen om een beeld te krjgen van de ontwkkelng van eder ndvdueel knd. Alle gegevens van de leerlngen worden n een dosser verzameld en opgeborgen. Dt betekent achter slot en grendel en alleen ter nzage voor betrokken ouders, leerkrachten en hulpverleners. Het leerlngvolgsysteem dat wj gebruken s het zogenoemde CITO LOVS. Het leerlngvolgsysteem s een systeem van toetsen dat aanvullende gegevens levert over de leerlng. Het laat de vorderngen zen, dus wat de leerlng n een bepaalde perode heeft bjgeleerd. De rapporten alleen, tonen dt onvoldoende aan. schoolvakantes adressen 20

21 ntegraal kndcentrum Landeljke vergeljkng De toetsen worden afgenomen bj een grote groep leerlngen verspred over het hele land. Daardoor s het mogeljk de vorderngen van uw knd te vergeljken met de van andere knderen n Nederland de net zoveel onderwjs hebben genoten. Op deze wjze s er een goede maatstaf voor het beoordelen van vorderngen. Objectef We de toetsen afneemt en nakjkt, doet er net toe. Het resultaat verandert er net door. Bj de dageljkse beoordelng doet edere leerkracht het op zjn egen wjze en dat kan wel eens tot verschllende resultaten leden. Bj de CITO-toetsen worden echter alle leerlngen op dezelfde wjze met dezelfde meetlat gemeten. De toets Op onze school worden voor de volgende leergebeden toetsen afgenomen: rekenen, technsch lezen, spellng, begrjpend lezen, studevaardgheden voor groep 8 en taal en rekenen voor kleuters. De leerkracht corrgeert de toets en zet de utslag om n een toetsscore. Deze score wordt omgezet n een maandscore welke vergeleken wordt met het aantal maanden dat een knd onderwjs heeft gehad. Afhankeljk van de score zal de leerkracht acte ondernemen om eventuele knelpunten op te lossen. Zo zal een leerlng extra begeled kunnen worden n of buten de klas omdat de leerstof nog te moeljk s. Maar een leerlng kan ook extra leerstof aangeboden krjgen omdat de leerstof te gemakkeljk s. Door het gebruken van een leerlngvolgsysteem werken we systematsch en doelgercht aan het volgen van de vorderngen van uw knd en kunnen we knelpunten zo snel mogeljk sgnaleren, onderzoeken en waar mogeljk verhelpen. De resultaten worden 2x per jaar met de ouders besproken Rapportage Wanneer de rapporten meegegeven worden en wanneer de rapportgesprekken plaatsvnden vndt u op onze ste: Alle groepen Een andere egenschap van dt systeem s dat het over de grenzen van alle groepen gaat. Het systeem begnt n de kleuterjaren en loopt door tot groep 8. Met het leerlngvolgsysteem krjgt u antwoord op de vraag: zjn de vorderngen van mjn knd met zjn mogeljkheden n de afgelopen perode bevredgend te noemen? schoolvakantes adressen 21

22 4.3 Zorg op maat: specale zorg voor knderen met specfeke behoeften Soms heeft een knd extra zorg nodg. Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlngenzorg ontwkkeld. Onderwjs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leraren samen met de ntern begeleder de resultaten van alle leerlngen. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanledng zjn voor extra zorg. Uteraard wordt u als ouder herover geïnformeerd. Voor knderen met heel goede resultaten worden extra materalen en leeractvteten ngezet. Voor knderen met zwakke resultaten wordt n overleg met de ouders een zogeheten groepsplan opgesteld. Hern staat welke extra zorg het knd krjgt en op welke maner. Na 6 weken kunnen we nagegaan of het handelngsplan werkt. Als het nodg s stellen we het plan bj. Handelngsplannen worden opgesteld n overeenstemmng met de ouders en de resultaten worden met hen besproken. Zo krjgt elk knd de zorg de het nodg heeft. De zorg vndt zo veel mogeljk plaats n de klas, waarbj de egen, vertrouwde leraar een belangrjke rol speelt Lezen en dyslexe In verband met mogeljke aanwezghed van dyslexe s het van belang om het leesonderwjs van uw knd goed te volgen. Hervoor observeren en noteren we vanaf de kleutergroepen specfeke nformate over hun taalleesontwkkelng, zeker nden we een vermoeden van dyslexe hebben. Dyslexe s kort gezegd een lees-, soms spellngprobleem, waarbj een knd ondanks heel veel extra hulp en oefenng net voldoende voorut gaat. Om voor de aanvraag van een dyslexeonderzoek n aanmerkng te komen moeten uw knd en de school voldoen aan verschllende crtera. Voor belanghebbenden lggen deze op school ter nzage. Als wj denken dat dyslexe mogeljk aanwezg s, dan hoort u dt van de leerkracht van uw knd. Als u zelf vermoedt dat uw knd dt heeft, kunt u dat op school bespreken. Per s er een neuwe wet, de bepaalt dat onderzoek naar en begeledng voor dyslexe vergoed wordt voor knderen geboren vanaf Deze vergoedngsregelng wordt eder jaar utgebred. Bj deze regelng zjn ouders verplcht om zelf de aanvraag voor dyslexeonderzoek te regelen. Wj werken herbj veel samen met Marant of RID. Als wj denken dat uw knd onderzocht ntegraal kndcentrum schoolvakantes adressen 22

23 ntegraal kndcentrum Logopede Op school s er een logopedste, Maron Rensen. Zj s door de gemeente Lngewaard aangesteld om de scholen te bezoeken. Zj screent de oudste kleuters, doet op afspraak onderzoek en regelt eventuele verwjzngen Het bovenschools zorgteam De school heeft tot taak hulp te beden aan knderen met leer-, gedragsof ontwkkelngsproblemen. In veel gevallen lukt het om adequaat hulp te beden. In sommge stuates s overleg met andere deskundgen nodg om een knd gerchte hulp te beden. Vanut Hulpverlenng Gelderland wordt een zorgteam aangestuurd. moet worden, bespreekt de leerkracht dat met u. Dan wordt ook bekeken bj welk nsttuut u zch het beste kunt aanmelden. Voor de school zelf s een dyslexeverklarng net van belang. Immers, de hulp de wj knderen beden, verandert net bj de vaststellng van dyslexe. Voor het knd zelf kan een dyslexeverklarng wel zn hebben. ( k ben net dom, k heb een handcap - k ben dyslectsch ) Schoolarts Op onze school komt regelmatg de schoolarts. De werkwjze s te vnden op onze ste SVOB Wj maken snds deel ut van het neuwe samenwerkngsverband PassendWjs. Op schoolnveau hebben wj een Schoolondersteunngsprofel (SOP) opgesteld en s de 1-zorgroute verder utgerold. Deze begeledngsroute helpt ons een goede afstemmng van het onderwjs op de onderwjsbehoefte van de knderen te creëren, zodat alle knderen passend onderwjs ontvangen en zch optmaal kunnen ontwkkelen op bass van hun mogeljkheden en talenten. Het handelngsgercht werken staat herbj centraal (net constateren wat knderen net kunnen, maar bepalen wat een knd nodg heeft om zch verder te ontwkkelen) Omgaan met extern adves Soms komt het voor dat ouders op egen ntatef of op adves van bjvoorbeeld de medsche wereld een onderzoek voor hun knd laten verrchten. Ten aanzen van sgnalerng, dagnostserng en advserng door derden zjnde net aan onze school verbonden deskundgen, hebben alle scholen n de Betuwe een aantal afspraken gemaakt. schoolvakantes adressen 23

24 4.4 Algemene gang van zaken bj vertrek van een leerlng naar een andere school ntegraal kndcentrum Als knderen tussentjds de school verlaten krjgen zj een onderwjskundg rapport mee. Dt onderwjskundg rapport wordt ook naar de neuwe school gestuurd De overgang naar het Voortgezet Onderwjs De knderen n groep 8 worden voorbered op het fet dat ze onze school gaan verlaten en na de vakante op een school voor voortgezet onderwjs zullen komen. Om deze overgang zo soepel mogeljk te laten verlopen worden er tal van actvteten georganseerd. Een nformateavond over de structuur van het voortgezet onderwjs; Met de hele groep scholen voor voortgezet onderwjs bezoeken; Informatemddag over de beroepsmogeljkheden n de technek; Utdelen van foldermateraal waarn de ouders kunnen lezen welke scholen van voortgezet onderwjs er n de omgevng te vnden zjn en wanneer zj open dagen houden. De ouders nemen utendeljk de beslssng bj welke school hun knd wordt aangemeld. Voor de tjd vndt uteraard overleg plaats tussen het knd, de ouders, en de groepsleerkracht. Dt gebeurt door nformele gesprekken met de knderen en vanzelfsprekend de advezen de gegeven worden op de nloopavonden. Het adves omvat een toelchtng betreffende werkwjze, gedragngen, en vorderngen van het knd. Als de ouders het nschrjfformuler voor een bepaalde school voor voortgezet onderwjs hebben ngezonden, wordt er een afschrft van het rapportageen advesformuler naar de betrokken school voor voortgezet onderwjs gestuurd. Wanneer de toelatng geregeld s, ontvangen de ouders thus bercht welke stappen zj verder moeten ondernemen. schoolvakantes adressen 24

25 5. Leerkrachten ntegraal kndcentrum 5.1 Wjze van vervangng bj zekte, (stude) verlof of scholng Onze school s aangesloten bj IPPON Personeelsdensten te Drel. Wj doen een beroep op hen als een nvalleerkracht nodg s. Soms s de nood echter zo hoog, dat ook zj geen nvallers meer beschkbaar hebben. Dan onderzoeken we of er ntern een oplossng mogeljk s. Lukt dat allemaal net dan rest ons alleen: 5.3. Stagares Elk jaar kunnen leerkrachten gebruk maken van stagares van dverse PABO s. Ook maken wj gebruk van stagares van de SPW, opledngen voor klassenassstent en onderwjsassstent. Zj voeren taken ut de worden opgelegd door de opledng of door de mentor/mentrx. De endverantwoordeljkhed lgt altjd bj de groepsleerkracht. Verdelen De groep verdelen over andere groepen (maxmaal voor een dag en alleen als het redeljkerwjs mogeljk s). Beden voorgaande mogeljkheden geen aanvaardbare oplossng, dan laten we de betreffende groep thus, volgens de rchtljnen van de nspecte, met daarbj de volgende afspraken: In prncpe net de eerste dag Alleen n uterste geval ertoe overgaan Ouders schrfteljk op de hoogte stellen Voor leerlngen de geen opvang hebben, bnnen de school opvang regelen Scholng van leraren Elk jaar volgen alle leerkrachten nascholngscursussen om de kwaltet van het onderwjs te verbeteren. Daarnaast volgen een aantal leerkrachten ook ndvduele scholng. schoolvakantes adressen 25

26 6. Ouders ntegraal kndcentrum 6.1 Belang van betrokkenhed van ouders Wj vnden het noodzakeljk dat ouders daadwerkeljk betrokken zjn bj de ontwkkelngen op onze school. De betrokkenhed vndt op verschllende maneren plaats: Ouders n de M.R. (medezeggenschapsraad), ouders n de ouderverengng, het ouderpanel, het koffe-uurtje met de drecteur en ouders de partcperen n andere schoolactvteten. Een goed contact tussen ouders en school s belangrjk. Daardoor zjn de leerkrachten beter n staat de knderen te leren kennen en te begrjpen. Door dt contact weten ook de ouders waar de knderen en de leerkrachten op school mee bezg zjn. Ons motto s: door de goede samenwerkng met de ouders ontstaat beter onderwjs. Tjdens het schooljaar geven wj ntekenljsten mee, waarop u zch kunt opgeven om bj verschllende actvteten te asssteren. Uw hulp, ook van oma s en opa s, wordt zeer op prjs gesteld. Het s utermate belangrjk dat de school en de ouders op één ljn ztten. De ouders moeten achter de school staan en de school moet achter de ouders staan. Dat wl zeggen dat zj elkaar n het bjzjn van de knderen net afvallen! Het knd komt anders n een loyaltetsconflct terecht. Voor we moet het kezen? Voor de ouders of voor de leerkracht? Dat s een onmogeljke keuze voor een knd en dat moeten we hen dan ook net aandoen. Dus al heeft een ouder twjfels over de leerkracht of andersom, dan s het toch belangrjk dt net te laten merken aan het knd. Natuurljk kunnen er verschllen van opvattng of vragen zjn over een bepaalde aanpak en kunnen we dt bespreken. Een afspraak buten medeweten van het knd om s dan de beste aanpak. 6.2 Informatevoorzenng aan ouders over het onderwjs en de school Informateavonden In september organseren we een avond waarop alle ouders en knderen worden utgenodgd. Het doel daarvan s de ouders nader kenns te laten maken met andere ouders èn te nformeren over het relen zelen van de groep. Bezoek aan groep 1 m nzcht te krjgen n de dageljkse gang van zaken en het omgaan van de knderen n de jongste groep, stellen wj u n staat om een ochtend te komen kjken. De leerkracht zal herover met u een afspraak maken. schoolvakantes adressen 26

27 ntegraal kndcentrum tweede exemplaar wllen, moeten ze dat aan de leerkracht meedelen en zelf de nformate op school afhalen. Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het knd verwachten we dat bede ouders samen de ouderavond bezoeken. Daar heeft het knd recht op!!! Inden ouders daartoe net bered of n staat zjn stellen ze net hun knd(eren) maar de schedng centraal! Hoewel we het betreuren als ouders net gezamenljk komen kan bj wjze van utzonderng een apart gesprek gevraagd worden waarbj de leerkracht bepaalt wanneer dat n zjn of haar agenda past. Dt s geen recht, maar een gunst. Tussentjdse nformate Va onze neuwsbref ontvangt u allerle nformate over de gang van zaken op school. In deze regelmatg verschjnende bref krjgt u een overzcht van belangrjke en aardge gebeurtenssen op onze school. Ook de vakantes en vrje dagen worden daarn nog eens vermeld. Soms gaat de nfo per bref. Dan gaat het om dngen de drect van belang zjn zoals rapportavonden, excurses, oudercontact enz. Ook kunt u altjd onze webste bekjken: Info aan gescheden ouders Om ondudeljkhed te voorkomen vertellen we u hoe de nformateverstrekkng aan gescheden ouders geregeld s. Bede ouders hebben recht op dezelfde nformate over hun knd, tenzj dt door een wetteljke nstante verboden s. Bede ouders kunnen bjvoorbeeld (een kope van) het rapport krjgen. De leerlng krjgt 1 exemplaar mee. Inden ouders een 6.3 Ouderactvteten, Ouderverengng Op school doen we veel meer dan alleen lesgeven. Er worden allerle actvteten en feesten georganseerd waarbj de ouders een onmsbare rol spelen. De ouderverengng d.w.z. het algemeen bestuur zorgt n samenspraak met het team voor de organsate en utvoerng van deze net-lesgebonden actvteten. Als voorbeelden noemen we snterklaas, kerstverng, carnaval, paasverng, avondverdaagse en de jaarafslutng met een spellendag, sportdag of een schoolresje. Ook staan we met een presentje klaar bj de Eerste H. Commune en het afsched n groep 8. Vrjwel alle kosten voor deze actvteten worden gefnancerd door de opbrengst van de vrjwllge jaarljkse ouderbjdrage (ze hoofdstuk 9). De namen van de leden van het algemeen bestuur van de ouderverengng staan op de ste vermeld. schoolvakantes adressen 27

28 ntegraal kndcentrum Ouderbjdrage De hoogte van de vrjwllge ouderbjdrage: 1 knd 30,- 2 knderen 60,- 3 knderen 75,- 4 knderen 90,- Hoewel de ouderbjdrage een vrjwllge bjdrage s verzoeken wj u vrendeljk doch drngend deze wel te voldoen, zodra u de acceptgro hebt ontvangen. Wanneer veel ouders net betalen kunnen wj bepaalde actvteten net door laten gaan. Hulpouders Wl u weten bj welke actvteten u ons en dus de knderen kunt helpen? Ze lossng te zoeken. Zo n oplossng vnden s net altjd even makkeljk. Het vraagt nspannngen van ouders en van de school, zj moeten bered zjn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wetteljk voorgeschreven, een klachtenregelng (wj hebben ons geconformeerd aan de landeljke klachtenregelng Prmar en Voortgezet Onderwjs). Deze s op verzoek voor edereen ter nzage. Hoe gaat de procedure bj een klacht n zjn werk en wat houdt de klachtenregelng n: 1. Op elke school zjn één of twee contactpersonen benoemd. Voor onze school zjn dat mw. Irene Onstenk en dhr.sjoerd Njenhus. Als het u net lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bj de contactpersonen. Zj kunnen u advseren met we u het beste n gesprek kunt gaan. 6.4 Klachtenregelng Een goed, velg klmaat en goede onderlnge contacten zjn voor alle belanghebbenden n de school een voorwaarde om goed te kunnen functoneren. Toch vnden op school soms gebeurtenssen plaats waarbj ouders, leerlngen of personeelsleden er samen net utkomen. U bent dan net machteloos, u kunt een klacht ndenen. Een klacht ndenen kan op elk moment, maar hetgeen waarover geklaagd wordt mag net langer dan een jaar voor het ndenen van de klacht hebben plaatsgevonden. De klachtencommsse doet een utspraak of de school de procedures just heeft gevolgd. Een onafhankeljk oordeel van de klachtencommsse kan voor alle partjen van belang zjn. Maar een procedure bj de klachtencommsse duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen s het beter te proberen het net zover te laten komen. Dat kan door met elkaar n gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of drecteur) en samen naar een op- schoolvakantes adressen 28

29 ntegraal kndcentrum 2. De contactpersoon kan u ook doorverwjzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemddelen bj het conflct. Voor de scholen van SKO Batavorum s dat Mevrouw Ina Blanken. Is het herna nog net gelukt het probleem op te lossen, dan verwjst de vertrouwenspersoon naar een onafhankeljke klachtencommsse. Onze school s aangesloten bj de Landeljke Klachtencommsse Katholek Onderwjs. Ze voor het adres de adresljst achter n deze gds. Op school s, naast de klachtenregelng, de brochure Klachten op school, hoe los je ze op? ter nzage. De folder en meer nformate over de klachtenregelng vndt u op Voor klachten de betrekkng hebben op seksuele ntmdate of ernstg psychsch of fysek geweld kunt u ook terecht bj de specaal hervoor aangestelde vertrouwensnspecteur bj het Centraal Meldpunt Vertrouwensnspecteurs: Ze verder de adresljst achter n deze gds. Contactpersonen klachtenregelng Irene Onstenk Sjoerd Njenhus Externe vertrouwenspersoon Mw. Ina Blanken, Inspraak Ouders n de Medezeggenschapsraad: Va de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslssen over n fete alles wat met de school te maken heeft. Onze raad bestaat ut maxmaal 5 vertegenwoordgers vanut de ouders en 5 teamleden. De samenstellng en de taken van de MR staan op de ste Ongewenst agressef gedrag van ouders Het omgaan met ongewenst (agressef) gedrag van ouders behoort tot de verantwoordeljkhed van de drecte. Het gedrag van ouders kan een reacte zjn op de aanpak van het gedrag van hun knd, omdat de vertrouwensrelate tussen de ouder en school s verstoord, omdat de ouders net schoolvakantes adressen 29

30 ntegraal kndcentrum akkoord gaan met een maatregel van school of als reacte op het gedrag van andere knderen naar hun egen knd. In het omgaan met ernstg ongewenst of agressef gedrag van ouders s het noodzakeljk om de grenzen van wat acceptabel s dudeljk te trekken. Voorbeelden van dudeljk ongewenst gedrag zjn: handtasteljkheden jegens leerlngen en leerkrachten dregen met fysek geweld verbaal geweld ongepast aanspreken van andere knderen waarbj de relate groot tegenover klen s ngezet schelden/vloeken zonder afspraak aanspreken van leerkrachten n het bjzjn van andere ouders of leerlngen, waarbj een bjzonder negateve gespreksladng te bespeuren valt. Is deze grens overschreden dan kan (bnnen de kaders van het vastgestelde beled ten aanzen van de schorsng en verwjderng van leerlngen) worden besloten tot: het geven van een waarschuwng aan de ouders leerlngen het schorsen van de leerlng de ouders verzoeken een andere school voor hun knd te zoeken de leerlng te verwjderen de ouders een schoolverbod te geven. Noodzakeljk bj het handhaven van de gedragsregels s: een goede regstrate van de voorvallen het nformeren van de rjksnspecte het zo nodg nformeren van de wjkagent het zo nodg meldng maken van het voorval bj een leerplchtambtenaar. Een schoolverbod houdt n dat ouders net zonder toestemmng van de drecte op het terren van de school mogen komen. Bj ernstg ongewenst gedrag van leerlngen en/of ouders s het van groot belang om te regstreren wat er s gebeurd, welke afspraken er zjn gemaakt en welke besluten er zjn genomen. De rapportage wordt opgeslagen n het leerlng-dosser. Ouders hebben het recht het leerlngdosser van hun knd n te zen. schoolvakantes adressen 30

31 7. Kwaltetszorg ntegraal kndcentrum 7.1 Actvteten ter verbeterng van het onderwjs n de school en prorteten voor het komend schooljaar Naast een jaarljkse schoolgds beschkt elke school over een meerjarenbeledsplan: het schoolplan, dat één keer per 4 jaar wordt vastgesteld. Het schoolplan staat nadrukkeljk n het teken van de kwaltetsverbeterng van de scholen. Uteraard zjn we op de Abacus regelmatg bezg de kwaltet van ons onderwjs krtsch te bekjken. Daarvoor worden verschllende nstrumenten gebrukt: tevredenhedsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en personeel, dwarsdoorsnedes en trendanalyses van tussentoetsen en endtoets, analyse van nspecterapporten omtrent kwaltet en opbrengsten. De actvteten voor de langere termjn worden omgezet n acteplannen per schooljaar. Deze staan jaarljks vermeld n de schoolgds. In het schooljaar hebben we gewerkt aan: I De afstemmng In het kader van de fuse hebben we de afspraken t.a.v. de methoden Taal Actef en De Vreedzame School en van onze speerpunten Coöperatef Leren, Opbrengstgercht werken en Ouderbetrokkenhed n overeenstemmng met elkaar gebracht. Ook het komend jaar zullen we her nog aandacht aan besteden. II Zcht op talent In het kader van Zcht op talent ofwel hoe om te gaan met de talentonwkkelng van alle leerlngen hebben we de volgende doelen geformuleerd. schoolvakantes adressen 31

32 ntegraal kndcentrum 1. Utbredng van het traject Compacten en Verrjken voor de meer begaafde leerlngen 2. De ljn van talentonwkkelng vanut de naschoolse actvteten doortrekken naar ontwkkelng onder schooltjd. 3. Het creëren van een utdagende omgevng voor de meer/hoogbegaafde knderen. De doelen nader utgewerkt. 1. Utbredng van het traject Compacten en Verrjken Zoals op vele andere scholen wordt ook op De Abacus het leerstofaanbod door mddel van compacten en verrjken aangepast. Onder compactng verstaan we het overslaan van onnodge herhalngs- en oefenstof ut de methode. De tjd de daardoor vrjkomt n het programma van de leerlng wordt vervolgens ngevuld met verrjkngsmateraal om ervoor te zorgen dat een leerlng net alleen maar versneld door de leerstof heengaat. Het verrjkngsaanbod s vooral bedoeld voor het aanleren van vaardgheden waar de leerlng anders net toe utgedaagd wordt of anders net aan toekomt. Omdat het verrjkngsmateraal ngezet wordt n de tjd de vrjkomt n het regulere programma kan het beschouwd worden als het normale leerstof aanbod voor een hoogbegaafde leerlng. Wat wllen we bereken met het aanbeden van verrjkngsstof? In eerste nstante s verrjkngsstof natuurljk bedoeld om de leerlng meer utdagng te beden. Om dt doel te bereken moet de verrjkngsstof een beroep doen op de leeregenschappen de samengaan met een hoge ntellgente. Drent en van Gerven (2002) noemen de volgende leeregenschappen: Snel van begrp Maakt grote denk- en leerstappen Beschkt over een goed geheugen Heeft een brede algemene nteresse en kenns Beschkt over een groot probleemoplossend vermogen Is n staat om verworven kenns toe te passen n neuwe stuates Is n staat oude kenns te ntegreren met neuwe kenns Beschkt over een groot analytsch vermogen Op dt moment volgen we het traject C&V bj het leergebed Rekenen en Wskunde. In de loop van het komend schooljaar wllen we dt traject breder utzetten naar n eder geval Spellng en Begrjpend lezen. 2. Het opstarten van een traject van talentonwkkelng vanut de naschoolse actvteten. Een van de doelstellngen van IKC De Abacus ludt mmers als volgt: Op IKC De Abacus wordt edereen utgedaagd om nteresses en talenten te ontdekken en verder te ontwkkelen. schoolvakantes adressen 32

33 Om deze nteresses en talenten te ontwkkelen en te ontdekken: worden één keer per jaar verschllende workshops voor createve ontwkkelng georganseerd waarvoor knderen zchzelf kunnen nschrjven en waarbj verrjkng en verdepng centraal staat; wordt één keer per jaar voor knderen van 4 tot en met 12 jaar een (kunstmenu) georganseerd, waarbj knderen kenns maken met expresseve onderdelen n de praktjk (b.v. dans, toneel, muzek); doet IKC De Abacus mee met cultuureducate met kwaltet (ntrodans, muzekonderwjs met nstrumenten, taaltheater); 7.2 Zorg voor de relate school en omgevng De Abacus heeft regelmatg contact met andere scholen en nstellngen. U vndt deze op de ste. ntegraal kndcentrum 3. Het creëren van een utdagende omgevng voor de meer/hoogbegaafde knderen. Wj stellen ons 2 nveaus voor: Nveau 1: Zorg n de groep voor meer begaafde leerlngen / Compacten en Verrjken De knderen krjgen verkorte nstructe en de oefenstof bassvaardgheden wordt sterk gecompact. Naast het ngeperkte regulere aanbod wordt tjd ngerumd voor verrjkng, verdepng of verbredng. Dt kan een onderwerp zjn, dat losstaat van de bassstof. De knderen werken zelfstandg en ontvangen regelmatg feedback op hun leerproces en er worden dudeljke esen aan hun werk gesteld. Nveau 2: Zorg buten de groep voor hoogbegaafde leerlngen Leerlngen volgen op één dagdeel van de week net meer het standaard lesprogramma, maar gaan aan de slag met projecten n een plusklas. Te denken valt aan vakken als flosofe, Spaans, schaken enzovoort. schoolvakantes adressen 33

34 8. Resultaten van het onderwjs ntegraal kndcentrum 8.1 Resultaten Bj de Abacus proberen we zo goed mogeljk onderwjs te geven. Het aantal verwjzngen naar het Specaal Onderwjs en de utstroom van de leerlngen naar het voortgezet onderwjs bepalen voor een gedeelte de kwaltet van een school. Herbj moeten we dan wel kjken hoe onze leerlngen het op de scholen doen. Regelmatg houden wj een tevredenhedonderzoek onder personeel, ouders en leerlngen (vanaf groep 5). De utkomsten hervan leden tot verbeterplannen op de gebeden de daartoe aanledng geven. 8.2 Cjfers over utstroom en aanslutng Met de scholen voor voortgezet onderwjs hebben we regelmatg contact over hoe onze leerlngen het daar doen. In verreweg de meeste gevallen horen we van het voortgezet onderwjs dat we de leerlngen het juste adves meegegeven hebben. Het adves voor het voortgezet onderwjs wordt voornameljk gegeven door de leerkrachten van groep 8, uteraard n overleg met de ouders. Dat deze advezen volgens het voortgezet onderwjs bjna altjd just zjn, schoolvakantes adressen 34

35 ntegraal kndcentrum De knderen mochten n de boekjes schrjven en hoefden dus net met verschllende opdrachtenboekjes en antwoordformuleren te werken. Dat was voor de knderen wel zo overzchteljk! mogen de leerkrachten van groep 8 als een groot complment beschouwen. Snds vorg schooljaar maken alle leerlngen van groep 8 verplcht een endtoets. Deze endtoets meet de taal- en rekenvaardghed van uw knd na het doorlopen van de bassschool. Wj hebben dt jaar, na een zorgvuldge afwegng, gekozen voor de IEP Endtoets. De endtoets s n aprl afgenomen. Daarmee s het schooladves ledend bj de toelatng tot het voortgezet onderwjs. De utslag van de endtoets s naast het schooladves van de leerkracht, een tweede, objectef gegeven dat dt schooladves moet bevestgen. De IEP Endtoets s afgenomen op 19 en 20 aprl 2016, op 2 ochtenden van elk maxmaal 2 uur. De IEP Endtoets s een paperen endtoets de zodang s samengesteld dat alle leerlngen worden utgedaagd om te laten zen hoe vaardg zj zjn op het gebed van taal en rekenen. De IEP Endtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorgng en rekenen. De endtoets start met makkeljke opgaven, de oplopen n nveau. We hebben ervoor gezorgd dat uw knd zch volledg heeft kunnen concentreren op de toets. De IEP Endtoets geeft een utslag op ndvdueel, groeps- en schoolnveau. Voor het bepalen van het schooladves worden de ruwe scores op de dre onderdelen lezen, taalverzorgng en rekenen omgezet naar een standaardscore de vareert van 50 tot en met 100. Onze schoolscore was dt jaar geljk aan het landeljk gemddelde, nl 80 Bj het geven van het schooladves wordt utgegaan van een ndelng n zeven leerwegen n het voortgezet onderwjs: vmbo-b en vmbo k/b vmbo-k en vmbo-k/t vmbo-t vmbo-t/havo havo havo-vwo vwo Daarnaast geeft de IEP Endtoets een utslag op referentenveau voor lezen, taalverzorgng en rekenen. 64 leerlngen gaan aan het ende van het schooljaar naar het Voortgezet Onderwjs. De advezen utgespltst naar schoolsoort: VWO: 16 Havo: 17 Vmbo TL: 18 Vmbo KL: 11 Vmbo: 2 Wj wensen al onze schoolverlaters veel succes op hun neuwe school en hopen dat ze met plezer op hun tjd op de Abacus terugkjken. schoolvakantes adressen 35

36 9. Praktsche zaken/school ABC ntegraal kndcentrum Een tweetal praktsche zaken s heronder vermeld, maar de meeste praktsche nformate s terug te vnden op onze webste. 9.1 Schooltjden De school werkt met een contnurooster. Dat wl zeggen dat de knderen van de start tot het ende van de schooldag allemaal op school bljven. We nuttgen dan tussen de mddag samen de boterham en het drnken. Na een ets verkorte mddagpauze buten, zetten we het onderwjsprogramma weer voort. De schooltjden zjn dan: Maandag Dnsdag Woensdag Donderdag Vrjdag (groepen 1 t/m 4) 9.2 Absente Als uw knd de school net kan bezoeken wegens zekte of om een andere reden, dan verzoeken wj u dt telefonsch aan ons door te geven. Wanneer uw knd net aanwezg s zonder opgaaf van reden, maken wj ons zorgen. Daarom het verzoek uw knd tjdg af te melden. Wanneer een knd langer zek s, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw knd of deze zal u zelf benaderen. Er kan dan worden afgesproken wat er aan onderwjsactvteten thus mogeljk s (groepen 5 t/m 8) schoolvakantes adressen 36

37 10. Adressen ntegraal kndcentrum IKC De Abacus Adres: Van Voorststraat 21, 6851 LT Hussen Bezoekadres: Van Gelrestraat 2A, 6851 LG Hussen T E Knderdagverbljf Twnkel en peutergroep Peuterplen Van Gelrestraat 2A 6851 LG Hussen T Butenschoolse Opvang ToyToy Van Gelrestraat 2A 6851 LG Hussen T Kjk voor meer nformate op Stchtng Katholek Onderwjs Batavorum Hoenderk VM Elst Tel E Stchtng Geschllen Commsses Bjzonder Onderwjs (GCBO) Postbus EH DEN HAAG T E Klachtenmeldng seksuele ntmdate of msbruk, ernstg psychsch of fysek geweld Meldpunt vertrouwensnspecteurs T schoolvakantes adressen 37

38 ntegraal kndcentrum Colofon Fotografe: Jeannet Verbeek Teksten: SKO Batavorum Ontwerp & realsate: Puntwee Vsuele communcate IKC De Abacus s onderdeel van: schoolvakantes adressen

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO

informatieboekje brugklassen 2015-2016 Je groeit op de RGO nformateboekje brugklassen 2015-2016 Je groet op de RGO INHOUD Voorwoord 5 Specaal voor de ouder(s)/verzorger(s) 6 Zorg bnnen de RGO 16 De start van het brugklasjaar, de eerste schoolweek 18 Waar moet

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie