Wmo inzicht. Wmo juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen"

Transcriptie

1 Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder Odon Heerhugowaard ❾ Hoe doen ze het n Heerhugowaard? over de grenzen heen ⓮ Over de grenzen heen: Webwnkel BooghGoed: een wn-wnstuate voor clënt en consument ⓱ ZZP n beeld ⓳ Toolbox AGENDA Agenda Colofon

2 Wmo nzcht e-zne over de transte van de extramurale begeledng naar de Wmo jun 2014 nhoud Van de redacte Snds de vorge Wmo nzcht zet de puzzel van de Wmo 2015 er weer anders ut. Het Zorgakkoord van aprl en de Tweede Kamer hebben puzzelstukken weggehaald, veranderd en toegevoegd. Nu s de beurt aan de Eerste Kamer de n jul de puzzel defntef maakt. In deze edte beschrjven we de Wmo-puzzel de er nu lgt. De wethouder van Bodegraven- Reeuwjk vertelt n het keukentafelgesprek hoe haar lokale partj naar de Wmo 2015 kjkt. Verbndng en cocreate staan centraal n de aanpak van Heerhugowaard n de rubrek Hoe doen ze het n. De bestuurder van Odon, Henk Steen, beantwoordt de kettngvraag over de expertse van gehandcaptenzorg n socale wjkteams. In Over de grenzen heen besteden we tot slot aandacht aan een webwnkel waar mensen met een lchameljke beperkng met createve producten een onderschedend aanbod verkopen. We wensen u veel leesplezer! Monque van der Meulen, projectleder Wmo Abonnement Klk her voor een grats abonnement. U krjgt dan automatsch een e-mal wanneer een neuwe edte s verschenen. Klk her om u af te melden voor uw abonnement. ❸ ❾ 19 Laatste ronde Wmo 2015 Heerhugowaard Hoe doen ze het n Heerhugowaard? Toolbox ❻ Aan de keukentafel Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk over de grenzen heen ⓮ Over de grenzen heen: Webwnkel BooghGoed: een wn-wnstuate voor clënt en consument AGENDA Agenda ❼ ⓱ 21 Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder Odon ZZP n beeld Zorgzwaartepakket 1 voor mensen met een lchameljke beperkng (ZZP LG1) Colofon

3 3 WMO INZICHT jun 2014 Actueel Laatste ronde Wmo 2015 De Tweede Kamer heeft ja gezegd tegen het wetsvoorstel van de Wmo 2015 en daarmee het stokje doorgegeven aan de Eerste Kamer. Tjdens het debat n de tweede week van jul wordt dudeljk of ook de Eerste Kamer het stoplcht voor de neuwe Wmo op groen zet. Ondertussen moeten gemeenten, zorgaanbeders, zorgverzekeraars en het mnstere alle zelen bjzetten om ook daadwerkeljk klaar te zjn op 1 januar Want er s nog werk aan de wnkel: n het maken van de verordenng bjvoorbeeld, nkoopcontracten, afspraken over verantwoordng en het organseren van regonale overlegtafels om te zorgen dat de transte zo zorgvuldg mogeljk verloopt. Neuwe Zorgakkoord maakt het verschl In het debat op 22 en 23 aprl tussen de Tweede Kamer en staatssecretars Van Rjn, steunde een Kamermeerderhed de Wmo Met het Zorgakkoord van 17 aprl s voor de ChrstenUne, SGP en D66 de belangrjkste angel ut het wetsvoorstel. Zo s daar afgesproken dat alle clënten met een zorgzwaarte de vergeljkbaar s met een zorgzwaartepakket (ZZP) VG3 n de Wet langdurge zorg (Wlz) thushoren. Dt geldt voor bestaande en neuwe clënten. Daarnaast s extra geld toegezegd voor de neuwe Wmo. Dt geld s bedoeld om een beter vangnet voor hudge clënten n het overgangsjaar te beden, maar ook om het aantal verplchte ontslagen te vermnder. De oorspronkeljke bezungng van 25% op het beschkbare Gemeenten zjn verplcht begeledng en dagbestedng n hun beledsplan op te nemen budget n 2015 en 2016 s met het Zorgakkoord van tafel. Dt endresultaat geeft de oppostepartjen voldoende vertrouwen n de Wmo Dt betekent een Kamermeerderhed voor de neuwe wet, de - als het aan de Tweede Kamer lgt - per 1 januar 2015 kan starten. Overgangsrecht verzacht Clënten n de gehandcaptenzorg de nu AWBZzorg krjgen en straks een beroep doen op de Wmo, kunnen gebrukmaken van het overgangs- recht n de neuwe wet. Deze groep houdt hun hudge ndvduele begeledng, dagbestedng, persoonljke verzorgng, kortdurend verbljf (en het bjbehorende vervoer) tot hun ndcate afloopt en uterljk tot 31 december De persoonljke verzorgng geldt alleen voor mensen met een verstandeljke of zntugljke beperkng. Mensen met een lchameljke beperkng kunnen hervoor meteen een beroep doen op de Zorgverzekerngswet. Aanvankeljk gold ook voor dt overgangsrecht

4 4 WMO INZICHT jun 2014 een kortng van 25%. Met het Zorgakkoord leek hervoor een kortng van 6% n de plaats te komen, maar utendeljk bleek ut de Mecrculare dat gemeenten voor deze neuwe taak n % mnder budget tot hun beschkkng hebben dan nu n de AWBZ. Hoewel de staatssecretars erkent dat contnuïtet van het vertrouwde gezcht n de overgangsperode voor veel mensen met een beperkng belangrjk s, s dt net explcet vastgelegd n het overgangsrecht. Belangrjke wjzgngen De Tweede Kamer heeft verschllende voorstellen gedaan om het wetsvoorstel te wjzgen, waarvan een aantal ook zjn verwerkt n de Wmo Zo zjn gemeenten nu verplcht om n hun beledsplan begeledng en dagbestedng explcet op te nemen. Ook moeten gemeenten met outcome-crtera gaan werken, zodat vooral het resultaat geldt n de Wmo en bjvoorbeeld net het aantal uren ondersteunng dat gegeven s. In het debat was ook veel aandacht voor het voorkomen van admnstrateve lasten. Zo heeft de Tweede Kamer ervoor gezorgd dat gemeenten geen aparte esen stellen aan de bestuursstructuur en bedrjfsvoerng van aanbeders. Daarnaast zjn aanbeders door een wjzgng van de Kamer straks verantwoordeljk voor het nrchten van bjvoorbeeld een klachtenregelng en een regelng voor medezeggenschap. In het oorspronkeljke wetsvoorstel moest elke gemeente her apart regels voor maken n haar verordenng. Kwaltet Rondom kwaltet heeft de staatssecretars toegezegd te sturen op snelle dudeljkhed over de landeljke kwaltetsstandaarden de gaan Aanbeders verantwoordeljk voor nrchten klachtenregelng medezeggenschap gelden. De VNG heeft het ntatef genomen om samen met clëntenorgansates, brancheorgansates en gemeenten een bassset kwaltetsesen te ontwkkelen. Gemeenten kunnen deze esen n de verordenng opnemen en gebruken bj onder meer de nkoop en het toezcht. Ook kunnen de kwaltetsesen onderdeel worden van de kwaltetsstandaarden de nog worden ontwkkeld. De bassset moet voor 1 oktober zjn vastgesteld, zodat gemeenten herover n gesprek kunnen met aanbeders. Regonale afspraken Terwjl de Eerste Kamer zch bugt over het wetsvoorstel s het mnstere van VWS gestart met het organseren van zogenaamde regonale overlegtafels. Er s landeljk afgesproken dat gemeenten en zorgverzekeraars n elke Wmorego met elkaar n overleg gaan. Doel: elkaar nformeren, afstemmen, bjsturen en op deze maner ervoor zorgen dat contnuïtet van zorg en ondersteunng geborgd wordt. In dezelfde rego komen vergeljkbare regonale overlegtafels tussen gemeenten, clëntenorgansates en zorgaanbeders. Ook her s het doel dat de zorg en ondersteunng aan kwetsbare burgers zoveel mogeljk wordt gecontnueerd, maar ook dat de admnstrateve lasten zo laag mogeljk bljven en zorgverneuwng wordt gestmuleerd. Andere verplchte onderwerpen op de regonale agenda zjn nformatevoorzenng, vastgoed en de gevolgen voor de arbedsmarkt. Hoe zorgt de rego ervoor dat edereen op tjd over de juste Actueel nformate beschkt en gegevens ook op de juste maner met elkaar utwsselt? Hoe kan de rego onnodge ontslagen voorkomen en zodra dt mogeljk s weer neuwe banen creëren? En hoe maakt een rego zo goed mogeljk gebruk van de (aangepaste) gebouwen de er nu al zjn voor de neuwe bassvoorzenngen n de gemeente? En zjn er voldoende bassvoorzenngen n de gemeente of rego of moet er voor bepaalde specalstsche zorg voor specfeke groepen msschen bovenregonaal worden samengewerkt? Snelle dudeljkhed Met het ja van de Tweede Kamer s zo goed als zeker dat de neuwe Wmo op 1 januar 2015 ngaat. End me s ook dudeljkhed gekomen over het budget dat gemeenten tot hun beschk-

5 5 WMO INZICHT jun 2014 Actueel kng hebben voor ndvduele begeledng, dagbestedng, kortdurend verbljf, het bjbehorende vervoer en het klene deel persoonljke verzorgng. Langzamerhand zjn steeds meer onderdelen van de Wmo-puzzel bekend. Toch bljft de belangrjkste vraag voor ndvduele clënten, burgers, zorgaanbeders en gemeenten: wat betekent dt voor n 2015? Deze roep om dudeljkhed s bj edereen groot. Overzchtsschema: welke zorg zt voor we straks waar n de gehandcaptenzorg? Was: AWBZ Begeledng (ndvdueel en dagbestedng), kortdurend verbljf (ncl. vervoer nden van toepassng) Wordt: tot 18 jaar Jeugdwet Wordt: vanaf 18 jaar Wmo Vanut het mnstere van VWS komt een utgebrede publekscampagne en wordt een helpdesk ontwkkeld waar burgers, gemeenten en aanbeders terecht kunnen met vragen. Her wordt mee gestart zodra de Eerste Kamer haar werk heeft gedaan. Maar de preceze dudeljkhed hangt ook erg samen met de afspraken de gemeenten en zorgaanbeders met elkaar maken. Contracten de gehandcaptenzorgaanbeders nodg hebben om eventuele ontslagprocedures en reorgansatetrajecten zo zorgvuldg mogeljk af te maken en medewerkers dudeljkhed geven over hun baan. Maar ook afspraken waardoor kwetsbare burgers met een beperkng en hun famle weten hoe hun wereld er n 2015 utzet. De zachte landng ut het Zorgakkoord n combnate met het overgangsrecht geeft bestaande clënten, gemeenten en zorgaanbeders hopeljk de gewenste dudeljkhed n Na 2015 volgt dan de volgende stap: van transte naar transformate. Persoonljke verzorgng Verplegng Behandelng Doventolk Verbljf, en zorg artkel 15 bj behandelng n de verbljfsnstellng Jeugdwet Zvw: pers. verzorgng bj ntenseve kndzorg (IKZ) of pallatef termnale zorg (PTZ) Zvw Zvw: bj zntugljke beperkng Jeugdwet: bj verstandeljke beperkng Subsderegelng Wlz (n afwachtng van Zvw): bj lchameljke beperkng Wmo Jeugdwet: ZZP VG 1 t/m 3; ZZP LVG 1 t/m 5 Wlz: ZZP LG 2 en LG 4 t/m 7; ZZP VG 4 t/m 8; ZZP ZG aud 2 t/m 4, ZZP ZG vsueel 2 t/m 5, ZZP SGLVG1 Wmo: pers. verzorgng de meer ondersteunend van aard s (geen verband met geneeskundge zorg) Zvw: pers. verzorgng de gercht s op geneeskundge zorg Zvw Zvw: bj zntugljke beperkng Subsderegelng Wlz (n afwachtng van Zvw): lchameljke en verstandeljke beperkng Wmo Wlz: ZZP LG 2 en LG 4 t/m 7; ZZP VG 3 t/m 8; ZZP ZG audtef 2 t/m 4; ZZP ZG vsueel 2 t/m 5, ZZP SGLVG1

6 6 WMO INZICHT jun 2014 Aan de keukentafel Als lokale partj kennen wj onze nwoners erg goed Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk Bnnen de hudge Wmo s het keukentafelgesprek een gevestgde utdrukkng. Burgers komen net aan een loket en vullen een formuler n, maar gemeenten bezoeken hen aan hus en kjken n een gesprek - als het ware aan de keukentafel - wat er nodg s voor hun maatschappeljk functoneren. In de rubrek Aan de keukentafel komen mensen aan het woord de hun lcht laten schjnen over verschllende aspecten van de Wmo. In de meeste Nederlandse gemeenten s het stof van de gemeenteraadsverkezngen nmddels neergedaald. In hoeverre ledt een neuw College van Burgemeester en Wethouders tot veranderngen n de aanpak van de Wmo 2015? Wethouder Verklej van de gemeente Bodegraven-Reeuwjk vertelt herover aan de keukentafel. Verklej s afkomstg van de grootste partj van Bodegraven-Reeuwjk; n dt geval een lokale polteke partj, nameljk Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwjk.

7 7 WMO INZICHT jun 2014 Kennsmaken aan de keukentafel met... Waar het vooral om gaat s zorg borgen n neuwe verhoudngen De kettngvraag aan de zorgaanbeder van Klaas Steenhus, wethouder gemeente Veendam In hoeverre moet de expertse van de gehandcaptenzorg een geïntegreerde plek krjgen n onze socale wjkteams? Allereerst s een geïntegreerde plek van belang voor een goede sgnalerng. Als je net op tjd sgnaleert dat emand een lcht verstandeljke beperkng heeft, of net-aangeboren hersenletsel, dan ledt dat tot overschattng. Met mogeljk schulden, vervulng of crmnaltet tot gevolg. Ook onze communcatevaardgheden zjn een meerwaarde, want we weten hoe met deze mensen n gesprek te komen en waar je op moet doorvragen om goed te achterhalen wat emand zelf kan, wat het netwerk kan en wat nog net lukt. Tegeljkertjd s onze betrokkenhed n wjkteams belangrjk om zorgprofessonals te leren loslaten waar genereke ondersteunng volstaat. In het wjkteam s het zaak om samen de balans te vnden tussen loslaten, vasthouden of terugpakken als generek net lukt. Een wjkteam s pas echt competent als eder ook de egen grenzen kent en weet naar we dan door of just terug te verwjzen. Wat zjn uw hudge ervarngen met het socaal wjkteam? We ztten n de startfase en de samenwerkng met het RIBW en het Leger des Hels loopt bjzonder voorspoedg. Onze medewerkers nemen de methodsche kenns vanut Odon mee en zetten de nu ook n hele andere stuates n. Naast mensen de al va ons ondersteunng kregen, kloppen nu ook burgers met schulden of schednggerelateerde vragen bj het wjkteam aan. Dat het net om clënten maar om burgers gaat, vraagt een andere houdng en een ander denkkader. Onze professonals ervaren de verschuvng als erg verfrssend. Wel zjn de wjkteams nu nog voornameljk bezg met de hudge Wmo-taken. Hoe straks de nkoopprocessen gaan verlopen rond de neuwe Wmotaken s spannend. We ztten nu volop n de gemeenteljke aanbestedng. Toch stelt onze specfeke expertse me wel gerust, want we merken dat gemeenten n korte tjd echt goed oog hebben gekregen voor onze clënten de naar de Wmo gaan. Ze zen nu hoe uteenlopend de groep Kennsmaken met... Henk Steen Bestuurder Odon s en wat deze mensen zoal nodg hebben om mee te kunnen doen. Dat we over en weer elkaars beelden goed leren kennen, ze k als een belangrjke voorwaarde voor de transformate. Doordat we met gemeenten en onze samenwerkngspartners beelden delen en een gemeenschappeljke taal gaan spreken, kunnen we samen neuwe samenwerkngvormen vnden. Welke expertse n de gehandcaptenzorg s wat u betreft unek n het socaal domen? In eder geval onze kenns van multproblematek, zoals n geznnen met ouders met een verstandeljke beperkng. Door ntenseve geznsondersteunng scheppen begeleders orde n chaos op alle levensgebeden. Ze brengen rust

8 8 WMO INZICHT jun 2014 Kennsmaken aan de keukentafel met... voor ouders en knderen en reken handvatten waarmee het gezn zelf weer verder kan. De handvatten zjn nauw op het gezn afgestemd, want bj mensen met een beperkng s er vaak sprake van een zogenaamd dsharmonsch profel. Dat betekent dat er een verschl zt tussen emands socaal-emotonele ontwkkelng en cognteve ontwkkelng. Bjvoorbeeld emand rekent op het nveau van een knd van zes en snapt weng van geld, maar heeft wel de leeftjd en behoefte om zelfstandg te wonen, te werken en een gezn te stchten. Mensen de net goed ngevoerd zjn n de consequentes van een dsharmonsch profel vnden het lastg her goed op te antcperen, terwjl de kenns goed geborgd s n de gehandcaptenzorg. We weten dat een smpele vraag of bepaald gedrag voor ets anders kan staan, hoe dt te duden en ermee om te gaan. We weten dat je soms even moet opschalen om vervolgens af te kunnen schalen. Bjna altjd s er een vraag achter de vraag. De boven tafel halen kan net edereen. Is de expertse ook overdraagbaar aan een wjkverpleegkundge of een ander n het socaal team? Scholng kan een deel van onze expertse overdragen. Vooral rond mnder complexe stuates, somatsche zorg, wat een verstandeljke beperkng betekent en hoe je ermee kunt omgaan. Hoe complexer de zorgvraag, hoe lastger het s om de expertse over te dragen. Het bljft een vak. Is de expertse ook over te dragen aan vrjwllgers, mantelzorgers of famleleden? Daarvoor geldt hetzelfde. Waar het vooral om gaat, s dat we de zorg borgen n neuwe verhoudngen. Met zorg doel k op alles wat tegemoet komt aan de ondersteunngsbehoefte van mensen met een beperkng, zodat zj daadwerkeljk n de samenlevng kunnen functoneren. Zorg s n mjn ogen een randvoorwaarde voor het burger-zjn van mensen met een beperkng. Naarmate de samenlevng meer n staat s om mensen n te sluten, wordt de zorg mnder exclusef en kunnen wj als geprofessonalseerde zorg meer loslaten. Maar dat moet wel mogeljk zjn. Nu s de samenlevng nog net zo ver dat de zorg er een nclusef onderdeel van s. Kunt u dt toelchten? In de zorg hebben we ongelofeljk bjgedragen aan de emancpate van mensen met beperkngen. Ik juch toe als dt proces zch voortzet n neuwe verhoudngen. De vse achter de Wmo s goed, nameljk dat samenleven zch ook utstrekt tot mensen met een beperkng. Maar k ben krtsch over het sterk fnancële motef, de snelhed van de nvoerng en het onvoldoende geborgd zjn van de Wmo. Het ljkt wel alsof de overhed de ncluseve samenlevng per decreet aan het nvoeren s. Dat s rscovol. Teveel zaken zjn nog categoraal opgebouwd en het proces om n andere rollen te komen, vergt tjd en zorgvuldghed. De ontbreken en dat s vooral voor kwetsbare burgers rskant. Neem het adagum egen kracht. Iemand met een lcht verstandeljke beperkng s er zelf echt van overtugd ets wel op egen kracht te kunnen, terwjl we weten dat dt vaak gebaseerd s op een zeer kwetsbare poste. Toch raken zj just randvoorwaarden kwjt de hen helpen om te partcperen. Zonder de paar uur ambulante ondersteunng s het twjfelachtg of emand overend bljft, mee bljft doen en egen keuzes kan maken. Waar zt denkt u de belangrjkste meerwaarde van een socaal wjkteam voor uw clënten? Dat zt zowel n de samenwerkng de een neuwe dynamek heeft gekregen en ook n het fet dat expertse sneller beschkbaar s. Wat k echt een meerwaarde vnd, s dat je er eerder achterkomt waar je net competent n bent of dat ets ook anders kan. Als Odon waren we altjd al een netwerkorgansate, maar ons netwerk heeft wel nu al een andere nvullng gekregen. Breder en nog dynamscher. Mede omdat de gemeente dt stmuleert. Wat moet een socaal wjkteam wat u betreft vooral net doen? Aarzelen met snelle doorverwjzng. Het wjkteam moet net zelf onnodg lang ondersteunng bljven beden als specalstsche kenns op een bepaald gebed verest s. Een wjkteam moet dan sgnaleren en snel opschalen. Ervarng leert dat een snelle doorwjzng veel problemen voorkomt. Dat ze je bjvoorbeeld bj ouders met een knd met een complexe zorgvraag. Bjna elke gemeente heeft nu wel een team voor vroegtjdge onderkennng en kent derhalve het belang van snelle doorverwjzng. Er s dus een krtsche grens bj het zoeken naar vermeende goedkope genereke oplossngen n het wjkteam, want een vraag te lang bj zch houden kan gemakkeljk leden tot utendeljk duurdere zorgvragen. De kettngvraag Hoe geven gemeenten n de Wmo straks daadwerkeljk vorm aan vertrouwen n de professonal (van Wmo aanbeders), zonder dat er aan de achterkant weer allerle toetsng, verantwoordng en controle voor terugkomt?

9 9 WMO INZICHT jun 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... De gehandcaptenzorg zorgt voor een stukje cultuur n de wjk Kwaltet van bestaan s belangrjker dan kwaltet van denstverlenng Heerhugowaard Zo doen wj dat n Heerhugowaard Het beledskader van uw gemeente zet n op verbndngen tussen allerle beledsterrenen, zoals Wmo, jeugd, onderwjs, cultuur, sport, velghed en socale zaken. Wat heeft u preces voor ogen? Dat de professonal naar de mens als geheel kjkt. Daarmee bedoel k dat de zorgprofessonal n een gesprek met de hulpvrager doorvraagt; dat hj net alleen naar het ene probleem van de hulpvrager kjkt. Just door verder te vragen, kan het zjn dat de professonal daarnaast ook andere problemen sgnaleert. De problemen kunnen veel sneller worden aangepakt als op beledsnveau de verschllende onderdelen met elkaar samenwerken. En met de verbndngen kan de professonal de burger ook beter stmuleren tot partcpate en dat s ets waar k hoog op nzet. De nvoerng van de Wmo 2015 komt steeds dchterbj. Is uw organsate al Wmo-proof? Ja, dat zjn we al jaren. De utgangspunten de ten grondslag lggen aan de Wmo zjn ook de utgangspunten van Esdégé- Regersdaal. En de passen we ook al vele jaren pakweg een jaar of twntg toe n de praktjk. Voor ons verandert er nhoudeljk gezen dus net zo verschrkkeljk veel. Wat wel verandert, zjn de voorwaarden. Dan heb k het over het fet dat we net meer met de zorgverzekeraar en het zorgkantoor afspraken moeten maken, maar met meer dan vjfentwntg gemeenten. En dat tegen een flnke tarefskortng. Monque Stam Wethouder gemeente Heerhugowaard Perre Quaedvleg Raad van Bestuur, Esdégé-Regersdaal

10 10 WMO INZICHT jun 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Monque Stam vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Perre Quaedvleg Wat betekent dat voor de organsate van uw gemeente? Mensen moeten veel meer dan voorheen over hun egen beledsveld heen kjken. Dat komt n onze organsate bjvoorbeeld tot utng n een gebedsdeel dat wj net hebben benoemd. Er waren n dat gebed verschllende ntateven om tot aanpassng, wjzgng en verneuwng van aanwezge voorzenngen te komen. Negen ambtenaren van allerle afdelngen overleggen nu met elkaar over wat dat specfeke gebed nodg heeft. En n de overleggen komen ze tot verrassende constaterngen. We constateerden bjvoorbeeld dat we nog steeds te veel per doelgroep bedenken wat nodg s. Vanut het aanbod dus, en net vanut de vraag. In dat gebed hebben we nu n samenwerkng met de zorgverzekeraar en het zorgkantoor een buurtteam samengesteld vanut verschllende welzjn- en zorgdscplnes. Dat team heeft de opdracht om zonder schotten tussen organsates en budgetten te kjken wat bewoners nodg hebben. Wat betekent de tarefskortng voor uw organsate? De gemeenten weten snds kort hoeveel geld ze beschkbaar hebben, maar het bljft nog ondudeljk wat daar feteljk de consequentes van zjn. In dat opzcht denk k dus dat de meeste gemeenten nog net Wmo-proof zjn. Wj hebben de dudeljkhed nodg om te bekjken waar wj eventueel nog moeten bezungen. Waarop kunt u nog bezungen? Ik denk dat we op termjn sommge clënten net meer kunnen bedenen, omdat de gemeente vndt dat zj geen professonele ondersteunng nodg hebben, maar kunnen volstaan met hulp van hun omgevng. Ook denk k dat we nog meer dan we nu al doen moeten werken met vrjwllgers en verwanten van clënten. Verder ze k mogeljkheden door bepaalde groepen waarn actvteten of werkzaamheden worden aangeboden samen te voegen. Op welke maner betrekt u nu al vrjwllgers bj uw organsate? Esdégé-Regersdaal heeft een heel groot vrjwllgersbestand met meer dan geregstreerde vrjwllgers. Daarnaast maken we ook gebruk van natuurljke netwerken, zoals famle en buren. Verder hebben we te maken met vrjwllgers van verschllende verengngen waar clënten van ons dagbestedng hebben. Dat zjn geen offcële vrjwllgers van ons, maar clënten werken daar wel mee samen n bjvoorbeeld de voetbalkantne de ze op maandagochtend schoonmaken. Uw organsate heeft al vroeg de omslag gemaakt naar een aanpak de echt geworteld s n de wjk. Hoe zet dt er n de praktjk ut? Dat s écht van alles. In Heerhugowaard hebben we Centrum 31 waar verschllende vormen van dagbestedng wordt geboden. Het doel van Centrum 31 s om contact met de drecte omgevng gemakkeljker te maken. Net alleen voor de clënt, maar ook voor de omwonenden. Er lgt een servcegerchte taak, zoals het doen van de was voor buurtgenoten, er s een ophaaldenst voor lege flessen en een hondenutlaatservce. Daarnaast worden er ook kunstznnge actvteten georganseerd. Er s bjvoorbeeld een schldersateler waar clënten kunst kunnen maken de vervolgens n de Kunstutleen geleend of gekocht kan worden.

11 11 WMO INZICHT jun 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Monque Stam vervolg Zo doen wj dat nheerhugowaard met Perre Quaedvleg Wat merken burgers met een beperkng van de aanpak? Doordat de professonal net meer naar één afzonderljk probleem kjkt en doordat de verschllende beledsnveaus met elkaar samenwerken, krjgt de burger een ntegrale aanpak, afgestemd op wat hj nodg heeft. Uw gemeente vndt dat fnancerngsvraagstukken steeds meer n cofnancerng moeten worden opgelost. Wat bedoelt u daarmee? Voor goede oplossngen voor burgers n de wjk s cocreate nodg. Daar hoort wat mj betreft ook bj dat samenwerkende partjen gezamenljk naar de fnancerng kjken. Dat er dus net meteen bj de zorgverzekeraar wordt aangeklopt, maar dat edereen probeert zjn steentje bj te dragen. We zen dat n het socale wjkteam n de Rverenwjk n Heerhugowaard waar het Leger des Hels, gehandcaptenzorgorgansate Esdégé-Regersdaal, wonngcorporate Woonwaard, GGZ Noord Holland-Noord, maatschappeljk werk Stchtng de Werng, de bassschool en welzjnsorgansate Kern8 met elkaar samenwerken. Door de opgave net te zen als ets waar extra budget voor nodg s, maar als ets waar eder van de organsate al verantwoordeljk voor s, kun je door het bundelen van ndvduele nspannngen een beter resultaat beden. Het geheel s meer dan de som van de delen. Voor welke doelgroep van uw clënten s deze vorm van arbed geschkt? Vaak worden dt soort werkzaamheden gedaan door mensen met een lcht verstandeljke beperkng. Voor ons was het echter de afgelopen jaren de utdagng om dt ook mogeljk te maken voor mensen met complexere hulpvragen. Dan heb k het over mensen met een ernstge meervoudge beperkng en mensen met een lcht verstandeljke beperkng en bjkomende gedragsproblemen. Het bljkt dat dt utstekend lukt en dat deze toch wel wat complexere doelgroep toch van aantoonbare waarde s voor het dorp. U trant mensen om op een createve maner en out of the box na te denken over maneren waarop ze meedoen n de wjk voor mensen met een beperkng mogeljk maken. Wat houdt deze tranng n? Wj beden neuwe medewerkers een vsetranng aan. Het belangrjkste doel van de tranng s om neuwe medewerkers vertrouwd te maken met de utgangspunten van Esdégé-Regersdaal. Dat zjn de utgangspunten de naadloos overeenkomen met de van de Wmo: nameljk dat clënten net vanut hun beperkng moeten worden benaderd, maar just vanut hun mogeljkheden en dat kwaltet van bestaan belangrjker s dan kwaltet van ondersteunng. Wat zjn uw ervarngen met samenwerken n de wjk? De ervarngen zjn goed. We zen dat organsates elkaar steeds meer opzoeken en gaan samenwerken. In de Rverenwjk s bjvoorbeeld een ntatef van een welzjnsorgansate de een reparcafé s begonnen. Twee technsche vrjwllge wjkbewoners doen daar samen met mensen met een beperkng reparates aan hushoudeljke apparaten, zoals een waterkoker en stofzuger. Een moo voorbeeld van samenwerkng waar de samenlevng ook wat aan heeft. In uw beledsstuk komen de termen socale stjgng en socale bndng terug. Wat bedoelt u daarmee? De socale cohese van mensen onderlng s erg belangrjk en maakt dat mensen zch onderdeel voelen van hun omgevng en verbndngen leggen. De verbndng kan ztten n de verschllende contacten de mensen opdoen n hun omgevng, maar ook n de dngen de ze voor een ander doen, zoals bjvoorbeeld het werk n het reparcafé. Door de verbndngen hebben

12 12 WMO INZICHT jun 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Monque Stam vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Perre Quaedvleg mensen meer kans om zch te ontplooen en kunnen ze zoveel mogeljk hun egen mogeljkheden benutten. Dat s wat k bedoel met socale stjgng. Hoe worden mensen met een verstandeljke beperkng daarbj ondersteund vanut de Wmo? In een wjk n Heerhugowaard s een buurthus waarvan clënten met ondersteunng van Esdégé-Regersdaal het gastheerschap gaan vervullen. Koffe zetten voor de bezoekers van het buurthus, onderhoud n de butenrumte en actvteten organseren. Ik vnd echt dat we daar revolutonar bezg zjn door net de bngo te organseren voor mensen met een verstandeljke beperkng, maar just omgekeerd. Zj organseren bngo voor de buurt en halen daarmee de bewoners naar bnnen. De clou hervan s dat wat je beperkng ook s, je kunt altjd wel ets voor een ander betekenen. Een moo bjeffect s dat de gehandcaptenzorg een stukje cultuur met zch meebrengt n de wjk. Doordat clënten van Esdégé- Regersdaal n het buurthus gaan werken, laat je aan edereen n de wjk zen dat partcpate mogeljk s. Wat bedoelt u met dat laatste? Medewerkers moeten er altjd op gercht zjn dat ze n de samenlevng zoeken naar mogeljkheden de een bjdrage leveren aan de kwaltet van leven van de clënt. Een moo voorbeeld daarvan s een medewerker de op een Greks eland op vakante was en n gesprek raakte met een Nederlandse badgast de bj de rechtbank n Alkmaar werkte. De medewerker vroeg tjdens dat gesprek naar de mogeljkhed om werkplekken te creëren voor mensen met een beperkng. De man reageerde postef, nam dat mee terug naar de rechtbank, maar toen bleek dat dat allemaal lastg was n verband met prvacy en dergeljke. Utendeljk heeft mjn collega het toch voor elkaar gebokst. En zo hebben we met honderden bedrjven afspraken voor werkplekken voor mensen met een beperkng. Het s eerder de norm dan dat het utzonderng s. De gemeente Heerhugowaard vndt samenwerkng tussen organsates erg belangrjk. Werkt u ook nog met andere organsates samen? Ja zeker, een belangrjke samenwerkngspartner s GGZ Noord Holland Voor de kracht van de samenlevng verwacht u veel van netwerksamenwerkng. Wat verstaat u daaronder? Als wj zen dat organsates overlap hebben, dan proberen wj de organsates met elkaar n contact te brengen. Laatst hadden we bjvoorbeeld te maken met een kledngbank de rumte zocht. Toen hebben wj verschllende organsates samengebracht de zch bezghouden met het utdelen van mddelen, zoals de voedselbank, Leger des Hels, Stchtng Babyspullen en Stchtng Heerhugowaard Helpt. Door deze netwerken te faclteren, zorgen wj ervoor dat de kracht van de organsates naar boven komt. U wlt een omslag maken van controle naar vertrouwen. Hoe doet u dat? Door wel kaders en doelen mee te geven, maar de operatonele utvoerng bj organsates, bedrjven en burgers neer te leggen. In het Rverenwjkteam hebben de verschllende organsates samen met elkaar bedacht hoe het wjkteam moet worden vormgegeven. Wj hebben de kaders meegegeven: het moet laagdrempelg zjn voor burgers, preventef, sgnalerend en wjkteammedewerkers moeten drect kunnen handelen. De organsates hebben samen met elkaar de afspraken gemaakt. Daarmee zjn

13 13 WMO INZICHT jun 2014 Hoe aan doen de keukentafel ze het n... vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Monque Stam vervolg Zo doen wj dat n Heerhugowaard met Perre Quaedvleg zj ook egenaar van het socaal wjkteam geworden en s hun motvate om dt een succes te laten zjn en bljven heel hoog. Dat vertrouwen, hoe komt dat tot utng n de verantwoordng de zorgorgansates aan u moeten afleggen? Dat moet nog worden utgewerkt, maar k wl n eder geval net de perverse prkkel uurtje factuurtje. Het gaat om het doel en daarom wl k bjvoorbeeld weten n hoeverre partcpate s gelukt, wat de gezondhedswnst s en of mensen weer op egen kracht verder kunnen. Hoe we dat preces gaan meten, daar moet k nog goed over nadenken. Maar k kan er n eder geval over zeggen dat k n resultaten denk, net n tjd. Noord waarmee we een expertsecentrum hebben opgercht. Daarn komt de deskundghed vanut de geesteljke gezondhedszorg en de van de verstandeljk gehandcaptenzorg samen met als doel een passend aanbod voor deze doelgroep. Ik ben erg voor samenwerkng, maar wl wel de kanttekenng maken dat de wel een aantoonbare meerwaarde moet beden. Ik pas voor samenwerkng de alleen voor de vorm s, de alleen maar ledt tot bestuurljke drukte en geen concreet resultaat heeft. En helaas s dat ets wat je wel vaak zet. De gemeente vndt het belangrjk om vanut vertrouwen te werken en soms ook bewust los te laten. Waar moet de gemeente volgens u nog loslaten? Volgens mj hebben ze daar nog net echt een beeld van. Wat ze n eder geval net moeten doen s heel veel bureaucrate optugen. Dat s ets waar k net gerust op ben, dat de gemeente organsates onderwerpt aan allerle prestate-esen de n cjfers moeten worden utgedrukt. Terug naar begn artkel > Terug naar begn artkel >

14 14 WMO INZICHT jun 2014 Over de grenzen heen Webwnkel BooghGoed: een wn-wnstuate voor clënt en consument Over de grenzen heen Het mes snjdt aan twee kanten, vertelt begeleder Marles Kroes van zorgorgansate Boogh over de webwnkel BooghGoed. Onze clënten zetten hun talenten en vakkenns n en de consument genet van de prachtge producten de daarut voortkomen. Van ontwerp tot producte, van verkoop tot verzendng en bezorgng; alles wordt gedaan door mensen met hersenletsel, een lchameljke beperkng of chronsche zekte. Tjdens dt hele proces werken clënten n een velge en aangepaste omgevng met professonele ondersteunng van Boogh. Je zet ze weer terugkomen n hun kracht doordat ze talenten ontwkkelen waarvan ze net wsten dat ze de hadden, of doordat ze oude vaardgheden weer kunnen toepassen. Zo hebben we een clënt de vroeger meubelmaker was en nu zjn kenns weer gebrukt bj wat hj jaren voor zjn hersenletsel zo graag deed. De producten de gemaakt worden zjn woonartkelen, accessores en kunst. Er worden producten gemaakt van keramek, zoals schalen, vazen en lampen. Maar ook van hout en textel. Boogh maakt geen wnst op de producten, maar zet deze vorm van denstverlenng als een partcpatekans voor de clënt. Op deze maner worden clënten met professonele begeledng gestmuleerd om zch te ontwkkelen en weer mee te doen n de samenlevng. Samenwerkng met ontwerper Om te zorgen dat de producten de worden ontworpen aansluten bj de markt, werkt de gehandcaptenzorgorgansate samen met ontwerper Trne Kornum. Zj heeft geholpen met het defnëren van dre stjlen waarbnnen de producten voor de webwnkel worden ontworpen. Op deze maner worden er kaders gesteld voor

15 15 WMO INZICHT jun 2014 Over de grenzen heen de ontwerpen en ontstaat er een herkenbare collecte BooghGoed-producten. Kornum ondersteunt daarnaast bj het beoordelen van de neuwe ontwerpen de op de locates van Boogh worden ontworpen. Deze producten worden op verschllende crtera beoordeeld. Herbj s het bjvoorbeeld belangrjk dat het product te produceren s door verschllende clënten en bj voorkeur op verschllende locates. Daarnaast moeten ze natuurljk passen bnnen één van de dre gedefneerde stjlen. Socal desgn Een andere vorm van samenwerkng waar de webwnkel gebruk van maakt, s socal desgn. Kunstenaars en ontwerpers helpen om bestaande ontwerpen op een createve maner te veranderen. Een voorbeeld hervan s de samenwerkng met ontwerpster Alexandra Huurman. Zj heeft met clënten van Boogh verschllende ontwerpen voor producten gemaakt, varërend van servesgoed tot seraden en van kussens tot lampen. Daarbj s gekeken welke materalen en techneken geschkt zjn voor de clënten van Boogh. Deze techneken zjn vervolgens createf vertaald n neuwe ontwerpen. Voor de stof van de kussens s bjvoorbeeld gebrukgemaakt van een schlderj van één van de clënten. Ook her snjdt het mes aan twee kanten, vndt Kroes. Onze clënten leren hoe ze materalen anders kunnen toepassen en worden geïnspreerd om anders te denken. Daarnaast kan de wnkel zch op een posteve maner onderscheden n de producten de ze aanbedt.' 'We hebben egenljk weer gewoon een baan Allemaal hebben we zo onze beperkng, maar daar draat het her net om. Het gaat om wat we wel kunnen, vertelt Shelley de snds een jaar producten van textel maakt voor het BooghGoed-label. Ik wst vroeger nauweljks wat een naamachne was en nu maak k allerle mooe artkelen de andere mensen kunnen kopen. Geweldg vnd k dat! Voor Shelley s het, net als voor veel andere clënten van Boogh, belangrjk dat ze n haar egen tempo kan werken. Ze kan door haar hersenletsel net goed met te veel prkkels omgaan en s laag belastbaar. Toch s ze enorm gemotveerd om zch n te zetten voor de webwnkel. Samen met de begeleders wordt gekeken naar wat Shelley nodg heeft om zo optmaal mogeljk te functoneren. We vormen een goed team waarn edereen zjn steentje bjdraagt. Doordat k als volwaardg ld van het team meedoe, voel k me nuttg en ontwkkel k me. Shelley s ontzettend trots op haar werk. Voor haar betekent het ontwerpen en maken van de producten dat ze weer mee kan doen n de maatschappj. We hebben egenljk weer gewoon een baan en het s fjn om op de maner te kunnen bjdragen aan de samenlevng. Ook mjn knderen zjn heel trots op me. Ze zeggen: mama gaat naar haar werk. Dat doet me heel veel, want dat betekent dat k er weer toe doe!

16 16 WMO INZICHT jun 2014 Over de grenzen heen Samenwerkng met andere wnkels De organsate heeft zch erg ngezet om de BooghGoed-producten net alleen va de webwnkel te verkopen. Ze zjn ook te koop bj Sprng Stores n Utrecht, Nu Doen n Woerden - dat onderdeel s van zorgorgansate Abrona - en EINDHOVEN, een desgnwnkel aan de Oudegracht n Utrecht. EINDHOVEN bedt aan rum dertg jonge ontwerpers een verkoopkanaal en een platform om contacten te leggen met kopers, ervarngen te delen, neuwe productemogeljkheden te ontdekken en nsprate op te doen. Momenteel wordt bj EINDHOVEN aan twee clënten een werkervarngsplaats geboden. Boogh zet mogeljkheden om de samenwerkng met EINDHOVEN verder ut te breden. Bjvoorbeeld door de producten van jonge ontwerpers bj Boogh n producte te nemen. Wat mjn hoofd bedenkt, kunnen mjn handen maken Anton: Ik ben onlangs begonnen met hout bewerken en k ontdek elke dag meer waar k toe n staat ben. Ik bewerk nu hout met een hamer en betel. Van te voren heb k n mjn hoofd wat het endresultaat moet gaan worden. Wat mjn hoofd bedenkt, kunnen mjn handen maken. Dus je zou best kunnen zeggen dat k her talent voor heb. Wat k fjn vnd aan werken voor BooghGoed s dat k zelf createf bezg kan zjn n mjn egen tempo. Daarnaast kan k bepalen of ets goed genoeg s voor de verkoop. Ik heb dus nspraak n het proces en voel dat k ets kan toevoegen aan het endresultaat.

17 17 WMO INZICHT jun 2014 ZZP n beeld Zorgzwaartepakket 1 voor mensen met een lchameljke beperkng (ZZP LG1) Clënt n beeld Jacquelne s 43 jaar en zt n een rolstoel. Door zuurstofgebrek bj haar geboorte s haar groe verstoord, waardoor haar benen net goed ontwkkeld zjn en ze beperkt s n haar bewegngen. Ze heeft AWBZ-zorg met verbljf vanut het zorgzwaartepakket (ZZP) LG 1. Vanaf 1 januar 2015 hebben neuwe clënten met deze zorgzwaarte geen recht meer op verbljf n de Wet langdurge zorg (Wlz). Zj kunnen n plaats daarvan een beroep doen op de gemeente voor zorg en ondersteunng vanut de Wmo. Voor wjkverplegng kunnen mensen met een ZZP LG 1 terecht bj de Zorgverzekerngswet. Jacquelne krjgt van jongs af persoonljke verzorgng en begeledng van de gehandcaptenzorg en heeft door de jaren heen bj meerdere zorgaanbeders n dverse woonvormen gewoond. Haar grote wens was altjd al om zo gewoon mogeljk mee te doen en echt onderdeel te zjn van de samenlevng. Toen haar werd gevraagd of ze begeled zelfstandg wlde gaan wonen n een neuw appartementencomplex mdden n een Utrechtse woonwjk was ze dolblj. De begeledng zt her net meer n dezelfde gang, maar n een appartement n hetzelfde complex. Her s 24 uur per dag begeledng aanwezg. De afstand vond Jacquelne aanvankeljk eng. Ik dacht, wat als k val en dat nemand hoort dat k om hulp roep? Ik woon voor mjn gevoel nu echt op mezelf, maar weet ook dat er n geval van nood altjd begeleders beschkbaar zjn. De zekerhed helpt mj ook om meer zelf te doen. Lukt het net, dan trek k aan de bel. Een gesprek met mjn begeleder lucht dan flnk op. Ik krjg dan feedback waar k mee verder kan. Het tweekamerappartement van Jacquelne lgt op de tweede verdepng. Er s uteraard een lft en de wonng s volledg aangepast. Zo zjn er geen drempels n het lcht en rum opgezette appartement, zodat ze zch met haar rolstoel makkeljk en vrj kan bewegen. Ook s de keuken aangepast zodat ze met haar rolstoel onder het aanrecht kan en ze net boven haar macht hoeft te werken. Jacquelne doet haar boodschappen n het wnkelcentrum om de hoek. Naast haar rolstoel de ze vooral bnnen gebrukt, heeft ze een elektrsche rolstoel. Daarmee gaat ze naar buten. Jacquelne redt zch grotendeels zelf. Opstaan, aankleden, douchen lukt allemaal zonder hulp. Ze heeft een hooglaagbed de ze bj het opstaan net ets hoger zet dan haar rolstoel om zo n haar stoel te schuven. s Avonds zet ze het bed just lager, zodat ze vanut haar stoel n bed kan

18 18 WMO INZICHT jun 2014 ZZP n beeld schuven. Het kost veel tjd, maar het lukt en dat wl k zo lang mogeljk bljven volhouden. Ik ga daarom elke week naar fysotherape om mjn speren sterk en soepel te houden. Doe k dt net, dan kan k over jaar msschen net meer zelf alle transfers doen en moet emand mj daar elke dag bj helpen. Ik ben bang dat k her dan net meer kan bljven wonen en dat wl k voorkomen. Twee keer per week op een vast tjdstp krjgt Jacquelne twee uur ondersteunng bj de dngen de zj net kan. Ik probeer zoveel mogeljk van het hushouden zelf te doen, maar soms ga k over mjn grenzen heen. De was doen lukt bjvoorbeeld wel, maar het opvouwen van de lakens en n de kast leggen s te zwaar. Ook ramen wassen of de vloer dwelen wordt voor Jacquelne gedaan. De begeleder fungeert vooral als klankbord en achterwacht. Just de wetenschap dat ze nden nodg op hen kan terugvallen, geeft Jacquelne de rust en rumte om zelf keuzes te maken. Zo heeft ze zelf een ljstje gemaakt van de actvteten de haar helpen om structuur n haar leven aan te brengen. Het lefst wl k mjn egen geld verdenen, maar dat lukt net omdat werkzaamheden bj mj vaak langer duren vanwege mjn beperkng. Ik deed eerst dagbestedng, maar wlde graag meer bjdragen. Ik werd toen vrjwllger n het verpleeghus waar mjn vader woonde. Later deed k bj een buurthus admnstratef werk voor één van de managers. Zj zorgde dat k net overvraagd werd. Maar toen gng de gemeente bezungen op de welzjnsorgansates en verloor mjn manager haar baan. En k dus ook. Va haar help k nu wel bj admnstratef werk voor een lnedance-groep en k maak mensen wegwjs de bj de Indsche nloopmddag n het verpleeghus komen. Naast deze actvteten zt Jacquelne ook n de centrale clëntenraad van de zorgnstellng waar ze woont. De Wmo-raad heeft ze nog net overwogen. Ik ben wel laatst naar de stadsgesprekken geweest. Daarn praten Utrechtse burgers met raadsleden over een thema, zoals de zorg. Aan tafel sprak k herover met wldvreemden en vond het geweldg te merken dat je allemaal dezelfde deeën hebt. Ik vnd het belangrjk dat de ondersteunng straks vanut gemeenten net alleen op de meest makkeljke maner wordt geboden, maar dat het op een voor mj prettge maner gebeurt. Ook dat s geljkwaardg kunnen meedoen n de maatschappj. Zorgwaartepakket LG 1 Mensen de gebrukmaken van een ZZP LG1 hebben een relatef lchte lchameljke beperkng en kunnen socaal grotendeels zelfstandg functoneren zolang er een bepaalde structuur geboden wordt. Hun besef van tjd s goed en ze kunnen grotendeels zelf de rege over hun egen leven voeren. Bj het nemen van besluten of het vnden van oplossngen voor problemen s toezcht of stmulans nodg. Dt geldt ook bj het utvoeren van complexe taken, zoals het utpluzen van bepaalde regelngen of ngewkkelde fnancële zaken. Mensen met deze zorgzwaarte hebben af en toe hulp, toezcht of sturng nodg bj hun concentrate, geheugen en denken. Ze kunnen gevoelg zjn voor prkkels. De algemene dageljkse actvteten (ADL) zoals wassen, aankleden en naar het tolet gaan, kan men meestal zelfstandg. Af en toe kan toezcht of stmulate nodg zjn (persoonljke verzorgng). Dt geldt ook voor het zelf (met hulpmddel zoals een rolstoel) bewegen. Doorgaans s er geen of weng verplegng nodg. Meestal s er geen sprake van gedrags- of psychatrsche problematek. Het doel van de begeledng en ondersteunng s veelal gercht op het stablseren van de beperkng of, als het mogeljk s, verdere ontwkkelng. Zorgverlenng s op meerdere momenten per dag nodg, zowel gepland op afspraak als ongepland. Veel mensen vnden het prettg als er altjd zorg n de nabjhed beschkbaar s, zodat her makkeljk een beroep op gedaan kan worden als dt nodg s. In jul 2013 hadden bjna 700 mensen n Nederland een ndcate voor een ZZP LG1. Alle hudge clënten houden hun ndcate voor verbljf n de Wet langdurge zorg (Wlz). Ze krjgen straks wel de mogeljkhed om te kezen of ze ook gebruk wllen maken van de Wlz of lever n de Wmo zorg en ondersteunng wllen ontvangen. Neuwe clënten vanaf 1 januar 2015 met een zorgzwaarte de vergeljkbaar s met een ZZP LG1 moeten bj de gemeente aankloppen voor zorg en ondersteunng.

19 19 WMO INZICHT jun 2014 Toolbox Toolbox In de toolbox vndt u onder andere handrekngen en factsheets de u kunnen ondersteunen bj Wmo aangelegenheden. De kopjes zjn lnkjes naar extra nformate. Overzcht meetnstrumenten en montoren socaal domen (Transtebureau Wmo, Movse en Sgnfcant) Gemeenten hebben door de decentralsates behoefte aan neuwe sturngsnformate. Het Transtebureau Wmo, Movse en Sgnfcant hebben een overzcht gemaakt van allerle meetnstrumenten waarmee deze nformate vergaard kan worden. Het overzcht helpt gemeenten om te bepalen welke nstrumenten zj het beste kunnen nzetten om zch een beeld te vormen van de aard, omvang en dverstet aan hulpvragen de er op hen afkomt. Zorgaanbeders kunnen het over= zcht benutten om zelf sturngs- of verantwoordngsnformate boven tafel te krjgen. Focusljst verbndng wjkverplegng en socaal domen (VNG, ZN en VWS) De VNG, ZN en VWS hebben een focusljst opgesteld de handvatten bedt voor goede samenwerkng tussen zorgverzekeraar en gemeente aangaande wjkverplegng rond met name de net-toewjsbare zorg. De focusljst agendeert onderwerpen voor het transtejaar 2015 waarover zorgverzekeraar en gemeente met elkaar afspraken kunnen maken. Informatekaarten nkoop Wmo (Transtebureau Wmo) Het Transtebureau Wmo heeft dre nformatekaarten gepublceerd, nameljk het Stappenplan voor nkoop, Inkoopstratege en Inkoopmodellen. Hern staat kort beschreven wat de gevolgen zjn van de neuwe Wmotaken vanaf 2015 voor de nkoop, wat er dt jaar nog moet gebeuren en wat dt voor gemeenten en zorgaanbeders kan betekenen. Handrekng: Zcht op cjfers (deel 1) (Transtebureau Wmo) Voor een goede voorberedng op de Wmo 2015 hebben gemeenten nformate nodg van de hudge utvoerders van de AWBZ. Het CIZ, CAK en Vekts leveren per gemeente gegevenssets aan over de AWBZ. De sets maken nzchteljk hoeveel mensen met welke beperkngen straks aangewezen zjn op de Wmo. Met de handrekng Zcht op cjfers laat het Transtebureau Wmo het verhaal achter de cjfers zen, wat gemeenten met de nformate kunnen en hoe ze er beledsvragen mee kunnen beantwoorden. De handrekng bedt zorgorgansates de n het socaal domen (gaan) opereren ook handvatten, zoals n de samenwerkng met (neuwe) netwerkpartners. Factsheet 'Bekostgngsmodellen' (VGN) Gemeenten kunnen n de Wmo of de Jeugdwet de prestates de aanbeders leveren, op verschllende maneren vergoeden. De VGN heeft de bassvormen van de verschllende bekostgngsmodellen op een rjtje gezet n de factsheet bekostgngsmodellen.

20 20 WMO INZICHT jun 2014 Agenda Agenda 19 jun 19 jun Transtebjeenkomst Hervormng langdurge zorg 4 september 4, 11, 25 september en 4 oktober 'Rondgang care' over samenwerkng en mededngng 20 AGENDA In de agenda vndt u een selecte van actvteten de worden georganseerd over de Wmo de belangrjk zjn om te weten of waarvoor u zch kunt aanmelden. De kopjes zjn lnkjes naar extra nformate. Het mnstere van VWS organseert momenteel ten regonale bjeenkomsten rond de transte van de AWBZ naar de Wmo, de Zorgverzekerngswet of de Wet langdurge zorg en de raakvlakken daartussen. Op donderdagmddag 19 jun s n Enschede de laatste bjeenkomst. Clëntenorgansates, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbeders, beroepsorgansates, husartsen en wonngcorporates ut de rego krjgen nformate over de kaderstellng, zoals het overgangsrecht en transteafspraken. Ook kan men tjdens de bjeenkomsten aangeven of ondersteunng s gewenst bj het vormgeven en versterken van het regonaal proces. 7 jul 7 en 8 jul Plenare wetsbehandelng Wmo 2015 Eerste Kamer In het najaar organseert In voor zorg! ver bjeenkomsten over samenwerkng en mededngng n de langdurge zorg. De essente van het toezcht en de mededngngsregels s dat samenwerkng mogeljk s als mensen daarvan profteren en dat de wet- en regelgevng alleen de vormen van samenwerkng tegenhouden, de nadelg zjn voor mensen de zorg en ondersteunng nodg hebben. Tjdens de sesses gaan vertegenwoordgers van het mnstere van VWS, de ACM en de NZa graag met u n gesprek over uw deeën en ervarngen met dt thema. De bjeenkomsten zjn bedoeld voor drecte/ management en (beleds-)medewerkers van zorgaanbeders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en brancheorgansates. Onder voorbehoud dat de schrfteljke behandelng tjdg s afgerond, behandelt de Eerste Kamer de Wmo 2015 op 7 jul om uur en op 8 jul om uur.

21 21 WMO INZICHT jun 2014 Colofon Colofon Utgever Wmo nzcht s een e-zne van de Verengng Gehandcaptenzorg Nederland (VGN) over de voorgenomen transte van de extramurale begeledng, kortdurend verbljf en vervoer naar de Wmo. Het s bedoeld voor zorgaanbeders n de gehandcaptenzorg en gemeenten en verschjnt tweemaandeljks. Redacte Alce Dallnga, Monque van der Meulen, Inge Wchnk Krut Fotografe Kennsmaken met: Odon Hoe doen ze het n: Patrck Beckers (VGN) Over de grenzen heen: Boogh Vormgevng Marël Lam grafsch ontwerp BNO Contact Oudlaan GA Utrecht Postbus AK Utrecht e-mal:

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2014-2015 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2014-2015 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe

Schoolgids 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwijs NTC-school Karlsruhe Schoolgds 2015-2016 Nederlands taal- en cultuuronderwjs NTC-school Karlsruhe Nederlandse en Vlaamse Cultuurverengng e.v. www.nevlac.org nfo@nevlac.org Schoolgds 2015-2016 NEDERLANDS TAAL- EN CULTUURONDERWIJS

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie