Jaarverslag 2013 i <

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 i <"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het voortzetten van de verbeterngen. Tegeljk moeten we onze bass verder versterken, om de utdagngen van de komende jaren slagvaardg aan te kunnen gaan. Het CBR nam n het verslagjaar 1,3 mljoen examens af en behandelde rum een half mljoen aanvragen voor een verklarng van medsche rjgeschkthed. De examendvses slaagden er voor nagenoeg honderd procent n de reserverngstermjnen voor examens net te overschrjden. In 2013 voerde het CBR een neuwe Europese rjbewjsrchtljn n met onder andere neuwe examens voor motorrjders, vrachtwagens en bussen. End 2012 en begn 2013 deden jonge motorrjders massaal examen om nog onder de oude regels te kunnen afrjden. Na de nvoerngsdatum halveerde het aantal motorexamens. De examendvses slaagden ern deze verschuvng zonder grote problemen op te vangen. Alle dvses en afdelngen verbeterden n 2013 de dageljkse communcate met klanten. Om stress bj kanddaten te vermnderen, verschenen er op de webste flms de laten zen hoe het er bj een 2

3 praktjk- en theore-examen aan toegaat. De klantenservce startte met de beantwoordng van vragen va Twtter. De dgtale denstverlenng va Mjn CBR werd opneuw utgebred. Ook beroepschauffeurs kunnen nu praktjk- en theore-examens onlne reserveren. Het CBR kreeg n 2013 waarderng voor zjn nspannngen. De utkomst van een extern onderzoek was voor de mnster van Infrastructuur en Mleu aanledng het verscherpte toezcht op het CBR te beëndgen en de raad van toezcht te vragen extra aandacht te besteden aan rjgeschkthed en ICT. Het CBR ontvng awards voor de doorvoerng 2015 onder druk. En de neuwe nrchtng van de behandelng van aanvragen voor verklarngen van medsche rjgeschkthed, s een project dat nog nzet en tjd vraagt. We verwachten n 2014 op dt terren al wel verbeterngen te kunnen laten zen. Het CBR werkt langs twee sporen: volledg neuwe werkprocessen en ICT-systemen ontwerpen én zo veel mogeljk quck wns realseren. Dat laatste doen we onder andere door klanten dudeljk te nformeren over wat hen te wachten staat, door goede afspraken te maken met keurende artsen en waar mogeljk doorlooptjden te verkorten. van de werkwjze van Prettg contact met de overhed, een rjksbreed project. En de Natonale ombudsman oordeelde postef over de maner waarop het CBR zjn klachtenbehandelng aanpakt. Gezond werkklmaat Het CBR stak n 2013 veel energe n een gezond werkklmaat. Met maatregelen tegen agresse en geweld en cursussen om medewerkers Concrete resultaten Vanaf 2014 gaat de klant concrete resultaten zen van projecten waaraan het CBR n 2013 heeft gewerkt. Theorekanddaten zullen ndvdueel examen kunnen doen achter een computer met touchscreen n hun egen tempo. Kanddaten worden ontvangen n een examenlocate met een prettge en professonele utstralng waar zj gemakkeljk hun weg vnden. Klanten krjgen snel nformate van hun examnator va de neuwe tablets. weerbaar te maken en met ndvduele coachng. Het ntroduceerde ook CBR Ft en een Ftpas de kortng geeft op sportfaclteten. De bjeenkomsten waarop drecte en personeel met elkaar n gesprek gngen op vjf locates verspred over het land, werden door meer dan de helft van de CBR-medewerkers bjgewoond. Het jaarljkse onderzoek naar de tevredenhed van medewerkers let n 2013 een score van 7,5 zen, ets hoger dan het landeljk gemddelde. We zjn als drecte blj met deze resultaten. Want zonder tevreden medewerkers kan geen enkele organsate goed functoneren. Het CBR staat de komende jaren ook voor grote utdagngen. Verouderde ICT-systemen moeten worden vervangen. Door onder Sus Zjderveld René Verstraeten meer demografsche factoren staan de nkomsten n 2014 en Algemeen drecteur Fnanceel drecteur 3

4 Inhoud > Voorwoord > CBR n 2013 n het kort > Kerncjfers 2012 en 2013 > Profel CBR > Communcate > Research & Development > Informatevoorzenng > Inkoop en facltare zaken > In-control-statement CBR 2013 > Producten en densten > Theore >Rjvaardghed > CCV > Rjgeschkthed > Raad van Toezcht > Governance > Fnancële resultaten en voorutzchten > Organsate > Stand van zaken Verbeterprogramma > Stratege > Personeel > Klantenservce > Klachtenbehandelng > Jaarrekenng 2013 Bjlage > CBR n cjfers n

5 CBR n 2013 n het kort Het CBR voerde n 2013 neuwe rjbewjscategoreën en examens n voor de motor, vrachtwagen en bus n verband met een neuwe Europese rjbewjsrchtljn. Het succes van 2toDrve, de proef met begeled autorjden voor jongeren, zette zch n 2013 voort. Het totaal aantal examens daalde van rum 1,4 mljoen n 2012 naar ongeveer 1,3 mljoen n 2013 als gevolg van neuwe regelgevng en economsche omstandgheden. Het CBR verbeterde de communcate met klanten va onder andere de socale meda en bredde de dgtale denstverlenng op Mjn CBR ut. Per 1 januar 2013 s het CBR een publekrechteljk zelfstandg bestuursorgaan geworden. Het CBR boekte n 2013 voortgang met de utvoerng van zjn Verbeterprogramma In het verslagjaar stonden nog grote projecten op de agenda, zoals de nvoerng van een neuw systeem voor de afname van theore-examens, de verbeterng van de examenlocates en het programma Rjgeschkthed aan het stuur. Dat laatste moet er onder meer toe moet leden dat het CBR beter gaat presteren bj de beoordelng van de rjgeschkthed van bestuurders. De mnster van Infrastructuur en Mleu heeft n 2013 het verscherpte toezcht op het CBR opgeheven. Voor de onderdelen medsche 5

6 rjgeschkthed en ICT heeft de raad van toezcht van het CBR tjdeljk een bjzondere verantwoordeljkhed gekregen. Voor het toezcht op deze onderwerpen heeft de raad specale commsses ngesteld. Parallel aan het Verbeterprogramma werkte het CBR met zjn stratege voor de perode aan verdere verneuwng. De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener, de bjdraagt aan de verkeersvelghed n Nederland en de klant de best mogeljke klantervarng bedt. Klanten van het CBR moeten goed beoordeeld worden en zch goed behandeld voelen. Examens n 2013 Het aantal theore-examens daalde n 2013 met zo n tot De dalng werd veroorzaakt door een halverng van het aantal motorexamens als gevolg van de nvoerng van de derde Europese rjbewjsrchtljn op 19 januar De leeftjd om drect op te mogen gaan voor het examen voor de zwaarste motor werd verhoogd van 21 naar 24 jaar. Veel 24-mnners deden al n 2012 examen om deze maatregel te ontlopen. Ook kwam er een ende aan de sterke stjgng van het aantal theore-examens van 16- en 17-jargen n het kader van 2toDrve, de proef met begeled autorjden voor jongeren. Het CBR nam n 2013 bjna praktjkexamens en toetsen af, rum mnder dan n Ook bj de praktjkexamens was de dalng het gevolg van een lager aantal motorexamens. 2toDrve zorgde bj de praktjkexamens nog wel voor een lchte stjgng van het aantal examens voor de personenauto. In 2013 nam het CBR het eerste praktjkexamen met een volledg elektrsche auto af. In 2013 waren de gevolgen van de slechte economsche stuate opneuw voelbaar bj de vakbekwaamhedsexamens. Het aantal examens daalde met zo n zeven procent tot ongeveer Het CBR slaagde er n 2013 het gehele jaar n de reserverngstermjnen bj de theore- en vakbekwaamhedsexamens net te overschrjden. Bj de praktjkexamens lukte dt n 97 procent van de gevallen. De reserverngstermjnen waren vooral n het voorjaar langer door utstel van examens als gevolg van extreme sneeuwval. 2toDrve succesvol Het succes van 2toDrve heeft zch n 2013 voortgezet. Na de ntroducte n november 2011 nam het CBR n 2012 zo n examens bj zeventenjargen af. In 2013 verdubbelde dt aantal tot zo n Geslaagde 2toDrve-deelnemers krjgen een gewoon rjbewjs. Tot hun achttende mogen zj alleen rjden onder begeledng van één van de mensen de op hun begelederspas staan. 6

7 Neuw systeem voor afname theore-examens In 2013 deden rum duzend echte kanddaten mee aan een proef met het neuwe systeem voor de afname van theore-examens (TEC). Bj het neuwe systeem ztten kanddaten naast elkaar n een rumte, maar doen zj afzonderljk hun egen examen op een computer met touchscreen. Afkjken s daardoor net meer mogeljk. Bovenden kunnen kanddaten bnnen grenzen hun egen tempo bepalen en krjgen zj drect feedback. Na de nvoerng van het neuwe systeem zullen ook de theore-examens voor professonele bestuurders met TEC worden afgenomen op de theore-examencentra van CBR. Naar verwachtng wordt het neuwe systeem n de zomer van 2014 n gebruk genomen. Derde Europese rjbewjsrchtljn Op 19 januar 2013 s de derde Europese rjbewjsrchtljn ngevoerd. Daarmee zjn de regels voor rjbewjzen n de hele Europese Une geljkgetrokken. Met de neuwe rchtljn gng het motorrjbewjs van twee categoreën naar dre: A1 (lcht), A2 (mddelzwaar) en A (zwaar). Jonge motorrjders moeten eerst rjervarng opdoen met een lchtere motor. Ook kwamen er neuwe rjbewjzen bj voor lchte vrachtauto s (C1) en klene bussen (D1). Vervolg Rjopledng n stappen De evaluate van de Rjopledng n stappen s n 2013 afgerond. De concluses bevestgen dat er n de rjschoolbranche een breed draagvlak s voor modular opleden. Betrokkenen zen een modulare rjopledng als een kwaltetsgarante de kan bjdragen aan professonalserng van de branche. Als vervolg op de evaluate wl het CBR samen met opledngspartjen onderzoeken hoe het rjexamen n de toekomst modular opleden kan ondersteunen en zo een mpuls kan geven aan de kwaltet van de rjopledngen. Verklarngen over medsche rjgeschkthed Het CBR nam n 2013 rum aanvragen voor een verklarng van medsche rjgeschkthed n behandelng, zo n vjften procent mnder dan n Oorzaken van 7

8 deze dalng waren de verhogng van de keurngsleeftjd van 70 naar 75 jaar en het lagere aantal examens. Snds 1 januar 2013 golden neuwe normen voor de behandelngstermjnen van aanvragen. Het CBR moet aanvragers bnnen ver weken een beslut toesturen of een mededelng doen over een vervolgacte (bjvoorbeeld een verwjzng naar een specalst). Tussen het onderzoek door een specalst en de rapportage mag acht weken ztten. Hetzelfde geldt voor een rapport over een afgenomen rjtest. Het CBR moet vervolgens bnnen ver weken een beslut aan de aanvrager sturen. In 2013 lukte het n 87 procent van de gevallen deze termjnen te halen. Gebleken s echter dat het regstratesysteem net altjd n staat s ondersched te maken tussen vertragngen de door het CBR zjn veroorzaakt of door de aanvrager of specalst. Met het mnstere s daarom voor 2014 afgesproken dat het CBR de termjnen n 90 procent van de gevallen moet halen. Programma Rjgeschkthed aan het stuur gestart In 2013 s het programma Rjgeschkthed aan het stuur van start gegaan. Het programma moet ertoe leden dat het CBR zjn denstverlenng gaat verbeteren bj de beoordelng van de rjgeschkthed. Dudeljk s geworden dat alleen een volledg neuwe nrchtng van de werkprocessen en samenwerkngsrelates en een grondge verbeterng van de ICT-systemen tot bljvende oplossngen kunnen leden. Naar verwachtng zal het programma end 2015 zjn afgerond. Ouderenkeurng van 70 naar 75 jaar Met ngang van 1 januar 2014 s de keurngsleeftjd van oudere bestuurders verhoogd van 70 naar 75 jaar. Het CBR heeft zch n 2013 op deze wjzgng voorbered. Ut onderzoek van het mnstere s gebleken dat de verhogng een margnaal effect heeft op de verkeersvelghed. Door de verhogng van de keurngsleeftjd zal het aantal aanvragen van verklarngen voor medsche rjgeschkthed van ouderen dalen van ongeveer n 2013 naar ongeveer n Meer maatregelen op het gebed van alcohol en gedrag Het aantal keren dat het CBR een educateve maatregel op het gebed van alcohol of gedrag of een Alcoholslotprogramma oplegde, steeg n 2013 met zo n vjfhonderd tot rum Er kwamen meer dan meldngen van de polte bnnen n verband met alcoholovertredngen, verkeersgevaarljk gedrag en vermoeden van rjongeschkthed door een medsche aandoenng of drugs. End 2013 s een medewerker bj het CBR aangesteld specfek voor het onderhouden van contacten met de poltekorpsen. 8

9 Verbeterng examenlocates Het CBR heeft n 2013 een plan afgerond voor de verbeterng van zjn 55 examenlocates. Aanledng voor het plan vormden de nvoerng van het neuwe systeem voor de afname van theore-examens, onderbezettng en onvoldoende kwaltet van locates. Het CBR wl het aantal theoreexamencentra terugbrengen van dertg naar twntg goed berekbare centra. Het aantal praktjkexamencentra gaat van 55 naar 53. Achtten examencentra verhuzen bnnen de hudge vestgngsplaats naar locates de beter voldoen aan de kwaltetsesen van CBR. In 2013 s over het plan gecommunceerd met medewerkers en de branche. De OR zal begn 2014 zjn adves utbrengen. Het plan wordt van 2014 tot en met 2018 utgevoerd. Gebrukersraad opgercht Per 1 januar 2013 s het CBR een publekrechteljk zelfstandg bestuursorgaan geworden. In ljn hermee s n 2013 de Gebrukersraad CBR opgercht. Doel van de raad s mensen en organsates de met het CBR te maken hebben, de mogeljkhed te geven voorstellen te doen voor verbeterng van de werkwjze en procedures. De Centrale Gebrukersraad heeft ver subraden waarn de verschllende klantgroepen per aandachtsgebed zjn vertegenwoordgd. Klachtenbehandelng Het tjdeljke klachtenloket bj de Natonale ombudsman voor CBRklanten s per 1 oktober 2013 opgeheven. De mnster besloot hertoe nadat de ombudsman had geconstateerd dat het CBR succesvol s n de ontwkkelng van zjn klachtenbehandelng. Het CBR won n 2013 twee awards n het kader van het rjksbrede project Prettg contact met de overhed. De algemeen drecteur kreeg de prjs voor beste bestuurder en de projectleder Klachtenprocedures won de derde prjs n de categore beste projectleder. Communcate De n 2012 gestarte verbeterng van de dageljkse communcate met klanten va meer toegankeljke breven, mal, websteteksten en folders s n 2013 voortgezet. Daarnaast s het CBR begonnen met 9

10 het volgen en nzetten van socale meda. Bj de Klantenservce s een webcareteam ngercht dat onder andere vragen beantwoordt va Twtter. Tevredenhed medewerkers gestegen De tevredenhed van medewerkers s n 2013 opneuw gestegen. In 2012 kwam ut het jaarljkse medewerkersonderzoek een score van 7,4, geljk aan de landeljke benchmark. In 2013 was de score 7,5, terwjl de Natonale Tevredenhedsndex op 7,4 bleef staan. Neuwe cao Drecte en vakbonden hebben end 2013 een neuwe cao afgesloten voor De cao voorzet n een structurele loonsverhogng van 0,5 procent per 1 februar 2014 en een voorwaardeljke structurele loonsverhogng van één procent per 1 september De tweede loonsverhogng s afhankeljk van het defnteve beslut van het ABP over de pensoenpreme. In de cao zjn afspraken gemaakt over de pensoenpreme. Overeengekomen s dat CBR de verlagng van het werkgeversdeel van de pensoenpreme doorgeeft aan de medewerkers als structurele loonsverhogng (2,8 procent per 1 februar 2014). Fnanceel resultaat Het CBR slaagde er voor de derde keer op rj n een postef fnanceel explotateresultaat te bereken (+0,1 mljoen euro). Het egen vermogen bedraagt herdoor nu 7,5 mljoen euro, waarmee de gewenste buffer voor het opvangen van bedrjfsrsco s nog net geheel s berekt. De omzet steeg van 115,1 mljoen euro n 2012 tot 116,4 mljoen euro n De neuwe status van publekrechteljk zelfstandg bestuursorgaan heeft tot gevolg dat het CBR s vrjgesteld van btw. Door deze vrjstellng zjn de tareven n 2013 vanut het perspectef van de klant gemddeld met 7,1 procent gedaald vergeleken met Het CBR heeft de btw-vrjstellng verder gebrukt om de scheefgroe n kostendekkendhed van de tareven voor het grootste deel weg te werken. Op grond van de Kaderwet zelfstandge bestuursorganen moeten tareven zjn gebaseerd op de kosten de aan het product 10

11 zjn verbonden. Bj het CBR was tot 2013 sprake van krussubsdërng tussen de producten. In 2013 hadden dre van de ver dvses kostendekkende tareven. Tot 2017 zal er - met toestemmng van het mnstere van Infrastructuur en Mleu - nog enge krussubsdërng zjn tussen de dvse Theore en de dvse Rjgeschkthed. Demografsche ontwkkelngen Het CBR verwacht dat 2014 fnanceel gezen een moeljk jaar wordt. De omzet staat door een aantal factoren onder druk. Als gevolg van demografsche ontwkkelngen zal het aantal 17- en 18-jargen de komende twee jaar dalen. Deze groep neemt de helft van de omzet voor haar rekenng bj de personenauto-examens. Door de neuwe rjbewjsrchtljn zal er mnder anmo zjn voor motorexamens en het (extra) effect van 2toDrve zal zjn utgewerkt. Door de verhogng van de keurngsleeftjd voor ouderen komen er n 2014 mnder aanvragen bnnen voor verklarngen over medsche rjgeschkthed. Ook de economsche ontwkkelngen spelen een rol, vooral bj de vakbekwaamhedsexamens. Op grond van deze ontwkkelngen verwacht het CBR n 2014 een totale volumedalng van ongeveer 5,5 procent. Investerngsprogramma Tegeljkertjd voert het CBR een ambteus en noodzakeljk nvesterngsprogramma ut. Met de projecten op het gebed van ICT, locatebeled, het neuwe theoreexamensysteem en het programma Rjgeschkthed aan het stuur werkt het CBR aan vervangng van oude systemen en verbeterng van de denstverlenng. Verspred over een perode van vjf jaar gaat het naar verwachtng om een nvesterng van 25 mljoen euro. In 2014 zullen de tareven gemddeld met 3,3 procent stjgen ten opzchte van De tarefstjgng verschlt per product. Het CBR verwacht dat het fnancële resultaat n 2014 rond nul zal utkomen. 11

12 Kerncjfers en prestate-ndcatoren Kerncjfers 2012 en Theore-examens motor, personenauto en bromfets Praktjkexamens motor, personenauto, aanhangwagen, bromfets en brommobel Tussentjdse toetsen Nader onderzoeken rjvaardghed Examens professonals praktjk en theore Nader onderzoeken examens professonals In behandelng genomen aanvragen medsche geschkthed Onderzoeken rjgeschkthed na meldng polte Educateve maatregelen en Alcoholslotprogramma Telefoongesprekken klantenservce ca ca Personeel (per jaarende) fte fte Omzet (n mljoen euro s) 116,5 115,1 Prestate-ndcatoren 2013 Norm Resultaat 2013 Theore-examens Reserverngstermjnen 4 weken. 100 % Praktjkexamens Reserverngstermjnen 7 weken, voor herexamens 5 weken. 97 % Examens professonals Reserverngstermjnen 7 weken. 100 % Verklarngen medsche rjgeschkthed Na 4 weken beslut of mededelng over vervolgacte, 8 weken tussen rjtest en rapport, 4 weken tussen rapportage specalst of rapport rjtest en beslut. 87 % Educateve maatregelen alcohol en gedrag 4 weken tussen mededelng polte en beslut over onderzoek/maatregel, 4 weken tussen betalng en utnodgng cursus en 4 weken tussen rapportage cursus en voorlopge utslag of beslut. 98 % Bezwaar- of beroepsschrften Na 12 weken reacte. 97 % 12

13 Profel CBR Het CBR stmuleert de mobltet van de ndvduele burger en vergroot de verkeersvelghed. Dt doet het CBR door de rjvaardghed en de medsche geschkthed van bestuurders en de vakbekwaamhed van professonals n transport en logstek te beoordelen. Het geeft verklarngen van rjvaardghed, vakbekwaamhed en rjgeschkthed af aan partculere en professonele bestuurders. Daarbj streeft het CBR naar een vlotte, klantvrendeljke en professonele denstverlenng. Het CBR voert deze taken ut namens de mnster van Infrastructuur en Mleu Het CBR werkt voortdurend aan de verneuwng van zjn processen en producten om de samenlevng het best mogeljke product te beden tegen een maatschappeljk aanvaardbare prjs. De actvteten van het CBR zjn: Theore- en praktjkexamens afnemen van motorrjders, automoblsten en bromfetsers. Beroepsexamens afnemen van aanstaande en ervaren professonals n wegvervoer, bnnenvaart en logstek, evenals de theoreexamens van beroeps- en prvévlegers. Verplchte nascholngscursussen certfceren voor goederen- en personenvervoerchauffeurs en toezcht houden op de utvoerng van deze cursussen. De lchameljke en geesteljke geschkthed van bestuurders beoordelen en de eventueel voor hen benodgde aanpassngen aan het voertug. De rjgeschkthed of rjvaardghed van bestuurders onderzoeken bj een vermoeden van ongeschkthed, bjvoorbeeld na een verkeersovertredng. 13

14 Educateve maatregelen opleggen, onder andere op het gebed van alcohol en verkeer. Het CBR s een landeljke organsate met een hoofdkantoor n Rjswjk en 55 examenlocates n het land. CBR voert zjn opdracht ut met zo n gedreven collega s. De zjn zch zeer bewust van hun grote verantwoordeljkhed. Zj staan n de eerste plaats voor het maatschappeljk belang van verkeersvelghed. Tegeljk begrjpen zj hoe belangrjk mobltet s voor de ndvduele burger of professonal de zj beoordelen en welke spannng en emote er soms komt kjken bj een examen of medsche keurng. Zj werken aan een vlotte en correcte verwerkng van de vele aanvragen voor een examen of een verklarng van rjgeschkthed en aan een professonele beoordelng van verkeersdeelnemers. Er wordt dus veel van onze mensen gevraagd: vakkenns, scherpte bj de beoordelng en het vermogen om op een goede maner met mensen om te gaan. Het CBR werkt nauw samen met een groot aantal partners op het gebed van verkeersvelghed: Met brancheorgansates BOVAG, Federate Autorjschool Management (FAM) en Verengng Rjschool Belang (VRB) overlegt het CBR over lopende actvteten en neuwe ontwkkelngen. Met de partners bj de Rjksdenst voor het Wegverkeer, de gemeenten en de polte voert het CBR veelvuldg en ntensef overleg om alle actvteten rond het rjbewjs goed op elkaar af te stemmen. Met partjen n de gezondhedszorg onderhoudt het CBR contacten n verband met de beoordelng van de medsche rjgeschkthed van automoblsten. Door zjn acteve rol n de nternatonale organsate van examennsttuten (CIECA) draagt het CBR bj aan de totstandkomng van rchtljnen van de Europese Une om de regelgevng voor rjbewjzen bnnen Europa te harmonseren. 14

15 Producten en densten Het totaal aantal examens van het CBR daalde van rum 1,4 mljoen n 2012 naar ongeveer 1,3 mljoen n Oorzaken hervan waren de nvoerng van de derde Europese rjbewjsrchtljn, een afname van de stjgng van het aantal 2toDrve-examens van jongeren en economsche omstandgheden. Het CBR slaagde er n 2013 n de reserverngstermjnen voor theore- en vakbekwaamhedsexamens net te overschrjden. Bj de praktjkexamens lukte dat n 97 procent van de gevallen. De reserverngstermjnen waren vooral n het voorjaar langer door utstel van examens als gevolg van extreme sneeuwval. Het neuwe afnamesysteem voor theore-examens (TEC) werd succesvol beproefd met duzend echte kanddaten. Bj de dvse Rjgeschkthed gng een groot project van start dat onder andere moet leden tot een volledg neuwe nrchtng van het proces van medsche keurngen en een grondge verbeterng van alle ICT-systemen. Theore In 2013 nam de dvse Theore van het CBR n totaal rum examens af, zo n mnder dan n De dalng was het gevolg van een meer dan halverng van het aantal theore-examens voor motoren 15

16 als gevolg van neuwe regelgevng. Ook kwam er een ende aan de sterke stjgng van het aantal theore-examens van 16- en 17-jargen n het kader van 2toDrve, de proef met begeled autorjden voor jongeren. Motorexamens De dalng van het aantal motorexamens van meer dan n 2012 naar rum n 2013 was vooral het gevolg van de nvoerng van de derde Europese rjbewjsrchtljn op 19 januar De leeftjd om drect op te mogen gaan voor het examen voor de zwaarste categore motor (onbeperkt vermogen) werd verhoogd van 21 naar 24 jaar. Om deze maatregel te ontlopen deden veel 24-mnners al n 2012 hun motorexamen. Naast deze neuwe regels speelden ook de slechtere economsche omstandgheden een rol. Het slagngspercentage kwam een procentpunt hoger ut, waarschjnljk door de gemddeld hogere leeftjd van de kanddaten. Het slagngspercentage bj jongeren lgt gemddeld lager. Personenauto Het aantal theore-examens voor de personenauto nam ten opzchte van 2012 af met acht procent tot bjna Het effect van de nvoerng end 2011 van 2toDrve was n 2013 bj de theore-examens utgewerkt. Door 2toDrve mogen jongeren al op hun zeventende jaar op voor het praktjkexamen en vanaf hun zestende voor het theoreexamen. Doordat de gemddelde leeftjd van de kanddaten naar beneden gng, daalde het slagngspercentage lcht. Bromfets en brommobel Het aantal bromfetsexamens bleef met ongeveer redeljk stabel ten opzchte van Omdat ook her de deelnemers gemddeld ets jonger zjn, daalde het slagngspercentage eveneens. 16

17 Theore-examens Theore-examens n 2012 en Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd Motor (A) , ,0 Personenauto (B) , ,2 Bromfets (AM) , ,7 Totaal Prestate-ndcator Voor de theore-examens geldt dat de reserverngstermjnen bnnen de ver weken moeten bljven. Dt lukte voor alle dre de categoreën examens, ook n de tradtoneel drukkere peroden n het voorjaar. De dvse Theore nvesteerde dt jaar veel n opledngen voor medewerkers. De personele capactet nam herdoor af. Door overwerk en de nzet van utzendkrachten slaagde de dvse er desalnettemn n de termjnen net te overschrjden. In Amsterdam kocht een aantal rjscholen extreem veel examens n de zj utendeljk net gebrukten. Herdoor ontstond onnodge druk op het reserverngssysteem. Het ledde ook tot extra kosten bj de dvse Theore. Inmddels zjn maatregelen n voorberedng om dt onegenljke reserverngsgedrag tegen te gaan. Neuw systeem voor afname theore-examens Het CBR gaat over op een neuw systeem voor de afname van theoreexamens. Het hudge systeem s sterk verouderd en drngend aan vervangng toe. Bj het neuwe systeem (TEC) ztten kanddaten naast elkaar n een rumte, maar doen zj afzonderljk hun egen examen op een computer. Afkjken s daardoor net meer mogeljk. Bovenden kunnen kanddaten bnnen grenzen hun egen tempo bepalen en krjgen zj drect feedback. Het CBR kan met dt toekomstvaste systeem op eder moment nagenoeg edere examencategore aanbeden. In 2013 rondde het CBR de aanbestedngsprocedure voor het neuwe systeem af. Rum duzend kanddaten deden mee aan een proeftun van het neuwe systeem n Haarlem. De kanddaten waren zeer 17

18 tevreden over het aanmelden, de wachttjd en het werken met een touchscreen. Naar verwachtng wordt TEC n 2014 n gebruk genomen. Betere denstverlenng aan de klant Het eerste contact van de klant met het CBR s bj de dvse Theore. De dvse nvesteerde n 2013 n een goede ontvangst en begeledng van de klanten. Utgangspunt voor de medewerkers s dat zj klanten servce, dudeljkhed en geruststellng beden. In een aantal examencentra s de routng aangepast, zodat kanddaten gemakkeljker hun weg kunnen vnden. Ook de klachtafhandelng kreeg veel aandacht. Bnnen twee werkdagen namen medewerkers persoonljk contact op met de klant. Ut onderzoek bljkt dat klanten dt waarderen. In 2013 s ngevoerd dat klanten drect een herexamen kunnen reserveren nadat zj voor het examen zjn gezakt. Verder hoeven zj geen utgeprnt oproepformuler meer mee te nemen naar het examen. Alle gegevens zjn dgtaal beschkbaar. Dt scheelt de klant een extra handelng en bovenden bespaart het op jaarbass A4-tjes ofwel 75 bomen. Fraudeprevente Het CBR heeft n 2013 tjdens de theore-examens rum dre keer zo veel kanddaten betrapt op voorzegfraude. Er waren rum vjftg fraudemeldngen. De stjgng s mogeljk het gevolg van de extra nvesterngen n fraudeprevente. Het CBR maakt gebruk van specale apparatuur om fraude op te sporen en werkt n veel rego s ntensef samen met polte en Openbaar Mnstere. De samenwerkng heeft meerdere keren geled tot veroordelngen en geldboetes. Het CBR vndt fraude onacceptabel, ook al gaat het om een gerng percentage van het totaal aantal theore-examens. De verkeersvelghed van alle weggebrukers s mmers n het gedng. 18

19 Praktjkexamens Praktjkexamens n 2012 en Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd Motor (A) verkeersdeelnemng , ,1 Motor (A) voertugbeheersng , ,7 Personenauto (B) , ,1 Personenauto aanhangwagen (BE) , ,5 Bromfets (AM2) , ,0 Brommobel (AM4) , ,6 Totaal Nader onderzoek rjvaardghed , ,6 Tussentjdse toets A/B/BE Rjvaardghed In 2013 nam de dvse Rjvaardghed van het CBR bjna praktjkexamens en toetsen af, rum mnder dan n Deze dalng was het gevolg van een lager aantal motorexamens. Het aantal examens voor personenauto nam nog ets toe door 2toDrve, de proef met begeled autorjden voor 17-jargen. Praktjkexamens motor Het totaal aantal motorexamens (verkeersdeelnemng en voertugbeheersng) kwam n 2013 ut op rum , bjna een halverng vergeleken met De dalng was net als bj de theore-examens het gevolg van de nvoerng van de derde Europese rjbewjsrchtljn. De gemddelde slagngspercentages bj de motorexamens bleven onveranderd hoog. Praktjkexamens personenauto In 2013 nam het CBR rum praktjkexamens personenauto af, rum dre procent meer dan n Het aantal examens voor personenauto met aanhangwagen daalde van ongeveer n 2012 naar rum n

20 Het slagngspercentage voor personenauto-examens gng ets naar beneden, van 50,1 procent n 2012 naar 48,8 procent n Aanzenljk beter scoorden kanddaten de vooraf een tussentjdse toets deden. Bj hen lag het slagngspercentage op 57, veerten procentpunt hoger dan bj de overge kanddaten. In 2013 deden ver op de ten kanddaten een tussentjdse toets. Praktjkexamens bromfets en brommobel In 2013 nam het CBR ongeveer evenveel bromfetsexamens af als n 2012 (rum ). De bromfetskanddaten bleven met een slagngspercentage van 81,5 goed presteren. Dat gold ook voor de rum tweehonderd brommobelkanddaten de n 71,6 procent van de gevallen slaagden. Verder vel op dat het faalangstexamen steeds meer n trek s snds de ntroducte n jun In 2013 nam het CBR rum autopraktjkexamens af voor faalangstge kanddaten, meer dan twee keer zoveel als n Het faalangstexamen wordt steeds bekender en voorzet bljkbaar n een behoefte. De faalangstexamens worden vanut alle praktjkexamencentra afgenomen door 142 specaal daarvoor opgelede examnatoren. Het aantal faalangstexamnatoren s end 2013 utgebred met achtten; n 2014 komen er nog vjften bj. Omdat communcate met faalangstge kanddaten ook n de andere praktjkexamens kan spelen, s dt onderwerp behandeld op de jaarljkse opledngsthemadag voor alle examnatoren. Prestate-ndcatoren De reserverngstermjn voor praktjkexamens moet bnnen de zeven weken bljven; voor herexamens geldt een termjn van vjf weken. In 2013 slaagde de dvse Rjvaardghed er n 97 procent van de gevallen n deze norm te halen. De reserverngstermjnen waren vooral n het voorjaar langer door utstel van examens als gevolg van extreme sneeuwval. De dvse vergrootte de capactet door overwerk. 2toDrve succesvol Het succes van 2toDrve heeft zch n 2013 voortgezet. Na de ntroducte n november 2011 nam het CBR n 2012 zo n

21 2toDrve-examens af, veel meer dan verwacht. In 2013 verdubbelde dt aantal tot zo n Meer dan de helft van de kanddaten slaagde (rum 55 procent). Geslaagde 2toDrve-deelnemers krjgen een gewoon rjbewjs. Tot hun achttende mogen zj alleen rjden onder begeledng van één van de mensen de op hun begelederspas staan. Mnder praktjkexamens utgesteld vanwege het weer De rjschoolbrancheverengngen BOVAG, VRB en FAM en het CBR hebben met succes een landeljke proef utgevoerd met examneren op wnterbanden. Herdoor hoefden n de wnter van procent mnder autorjexamens te worden utgesteld. Het gng om bjna vjfduzend examens. Ut eerdere proeven was al gebleken dat het mogeljk s met wnterbanden het aantal utgestelde examens fors terug te drngen zonder dat dt ten koste gaat van de verkeersvelghed en de valdtet van het examen. Het CBR heeft n overleg met de brancheverengngen besloten dat een rjexamen op zomerbanden net meer grats kan worden ngehaald als dat vanwege wnters weer wordt afgelast n de perode van november tot en met maart. Alleen als ook de examens voor auto s met wnterbanden zjn utgesteld, s nog wel een grats nhaalexamen mogeljk. Eerste examen elektrsche auto Op 18 jul 2013 nam het CBR het eerste praktjkexamen af met een volledg elektrsche auto. De kanddaat slaagde. Bj elektrsche auto s gaat het altjd om rjbewjzen de alleen geldg zjn voor rjden met een automaat. Derde Europese rjbewjsrchtljn Op 19 januar 2013 s de derde Europese rjbewjsrchtljn ngevoerd. Daarmee zjn de regels voor rjbewjzen n de hele Europese Une geljkgetrokken. Met de neuwe rchtljn kwamen er neuwe rjbewjscategoreën en neuwe examens voor de motor, vrachtwagen en bus. Ook kwamen er wetteljke kwaltetsesen voor examnatoren. Het motorrjbewjs gng van twee categoreën (lcht en zwaar) naar dre: A1 (lcht), A2 (mddelzwaar) en A (zwaar). Jonge motorrjders moeten eerst rjervarng opdoen op een lchtere motor voordat ze op een zware motor kunnen gaan rjden. De leeftjd waarop je drect op mag gaan voor de zwaarste categore (onbeperkt vermogen) s omhoog gegaan van 21 naar 24 jaar. Mede op verzoek van de rjschoolbranche s het snds 31 december 2013 wel mogeljk vanaf 20 jaar drect op te gaan voor het examen A2. 21

22 De veranderngen n de motorexamens hebben end 2012 en begn 2013 tot grote drukte geled. Veel jongeren onder de 24 wlden hun rjbewjs voor zware motor nog halen vóór 19 januar. Door sneeuwval zagen bjna duzend kanddaten hun vóór 19 januar gereserveerde examen echter net doorgaan. Een overgangsregelng was jurdsch en technsch net mogeljk. De mnster van Infrastructuur en Mleu heeft besloten hun ut coulance een eenmalge fnancële tegemoetkomng te geven van 150 euro, naast een grats examen op een neuwe datum. Het CBR heeft deze coulanceregelng utgevoerd. Coulanceregelng Een zelfde coulanceregelng gold voor de 349 kanddaten van we het examen voor de auto met aanhangwagen (BE) werd afgelast n de weken vóór 19 januar Snds de nvoerng van de derde rjbewjsrchtljn mag bj dt rjbewjs het maxmumgewcht van de aanhangwagen of oplegger net meer zwaarder zjn dan klo. Bjdrage aan professonalserng rjschoolbranche In 2013 s het CBR gestart met besprekngen met het mnstere, de brancheverengngen en opledngsorgansate IBKI over de controle van de geldghed van de nstructeurspas (WRM-pas) en van de naam op de dakborden van de examenauto s. Introductebjeenkomsten TeamAlert, de jongerenorgansate voor verkeersvelghed, s door het mnstere van Infrastructuur en Mleu gevraagd om n 2014 een onafhankeljke vergeljkngsste op te zetten over rjscholen. Het CBR en de rjschoolbranche worden bj dt ntatef betrokken. Zj hebben n 2002 al een ste met slagngspercentages van rjscholen opgezet: Het CBR organseerde n 2013 ntroductebjeenkomsten voor neuwe rjscholen n Amsterdam, Zwolle en Endhoven. Op veerten locates verspred over het 22

23 land gaf de dvse Rjvaardghed nformate aan opleders over het drect opgaan voor het neuwe motorexamen A2 en de andere motorexamens. Vervolg Rjopledng n stappen De evaluate van de Rjopledng n stappen (RIS) s n 2013 afgerond. De concluses bevestgen dat er n de rjschoolbranche een breed draagvlak s voor modular opleden. Betrokkenen zen een modulare rjopledng als een kwaltetsgarante de kan bjdragen aan de professonalserng van de branche. Het CBR wl als vervolg op de evaluate samen met opledngspartjen onderzoeken hoe het rjexamen n de toekomst modular opleden kan ondersteunen en zo een mpuls kan geven aan de kwaltet van de opledngen. Opledng examnatoren Ut het klanttevredenhedsonderzoek n 2012 bleek dat examenkanddaten prjs stellen op dudeljkhed en geruststellng. In de opledngen en de coachng van examnatoren speelde het CBR daar op n door aandacht te besteden aan unformtet van examens en goede communcate met klanten. Snds me 2013 wordt elke examnator begeled door een egen coach. De coach valt hërarchsch net onder de lednggevende van de examnator. Doel s een vertrouwensrelate op te bouwen tussen coach en examnator. Het CBR heeft n 2013 weblessen geïntroduceerd voor de examnatoren. Examnatoren kunnen de weblessen gebruken als voorberedng op een tranng of als naslagwerk. Klantenenquête Het CBR heeft n 2013 een klantenenquête voorbered voor kanddaten voor het autopraktjkexamen. Vanaf voorjaar 2014 wordt aan al deze examendeelnemers gevraagd aan de enquête mee te doen. Met de utkomsten van de enquête wl het CBR nzcht krjgen n hoe kanddaten het examen ervaren en de denstverlenng verbeteren. Tablets In 2013 heeft het CBR een neuwe tablet getest voor de regstrate van examenutslagen. In 2014 gaat deze tablet de hudge pda vervangen. Behalve examenutslagen verwerken, kunnen examnatoren met de tablet ook e-malen, het CBR-ntranet bekjken en werkgerelateerde stes raadplegen, zoals de van de rjksoverhed (wet- en regelgevng), de RDW (kentekenregstrate) en de polte. 23

24 CCV Ook n 2013 waren de gevolgen van de slechte economsche stuate voelbaar bj de dvse CCV. Het totaal aantal vakbekwaamhedsexamens daalde met zo n zeven procent. In 2013 nam CCV ongeveer examens af tegen rum n De dalng deed zch bj bjna alle examens voor. Alleen het aantal busexamens en ondernemersexamens daalde net. Het aantal cursussen n het kader van de verplchte nascholng van beroepschauffeurs steeg ten opzchte van 2012 lcht. Vrachtauto- en busexamens Het aantal praktjkexamens voor de vrachtauto (C) daalde van bjna examens n 2012 naar ongeveer examens n Het aantal busexamens (D) bleef n 2013 met rum duzend examens nagenoeg geljk aan Het aantal praktjkexamens voor vrachtauto en bus met aanhanger (CE en DE) daalde eveneens. De theore-examens de nodg zjn om het rjbewjs of de vakbekwaamhed voor beroepschauffeurs te halen (code 95) zjn n 2013 met vjf procent gedaald ten opzchte van De dalng was gernger dan de bj de praktjkexamens. Met de nvoerng van de derde Europese rjbewjsrchtljn n januar 2013 zjn er twee neuwe rjbewjzen bjgekomen: een rjbewjs voor lchte vrachtauto s (C1) en een rjbewjs voor klene bussen (D1). Als deze voertugen worden gebrukt voor professoneel vervoer, gelden ook de vakbekwaamhedsesen (basskwalfcate en nascholng). Voor de lchte vrachtauto s en bussen heeft het CBR neuwe theore- en praktjkexamens en praktjktoetsen ontwkkeld. In 2013 zjn er 537 examens C1 en vjf examens D1 afgenomen. Na een gezamenljke evaluate met verschllende opleders zjn verbeterngen doorgevoerd n de praktsche toetsen en de toetsen op besloten terren. Herdoor sluten de toetsen beter aan op de beroepspraktjk. Automaatbeperkng Een end 2012 gepublceerde aanpassng van de derde rjbewjsrchtljn geeft ldstaten meer rumte om onder bepaalde voorwaarden een vrachtauto- of busrjbewjs af te geven zonder de beperkng dat dt 24

25 Overzcht gevolgde nascholng Overzcht gevolgde nascholng Totaal Praktjktranngsdagen Theoretranngsdagen Totaal per jaar alleen geldg s voor voertugen met een automaat. De aanpassng treedt per 1 aprl 2014 n werkng. In het verde kwartaal van 2013 zjn de praktjkexamens en de esen aan de examenvoertugen vastgesteld. Ook zjn de systemen aangepast om de verklarng van rjvaardghed aan de RDW op de juste maner te kunnen doorgeven. Verplchte nascholng beroepschauffeurs Het totaal aantal nascholngscursussen voor beroepschauffeurs s n 2013 lcht gedaald ten opzchte van 2012: rum n 2013 en meer dan n Er s een dudeljk sezoenspatroon: n het eerste en verde kwartaal worden de meeste cursussen gevolgd. Het aantal praktjktranngsdagen dat n 2013 s gevolgd, lag boven dat van 2012; het aantal theoretranngsdagen daalde. Het bljft van belang om samen met de branche dudeljk te communceren over een mogeljk capactetsprobleem bj de opledngsnsttuten als de deadlne nadert voor de nascholng van de grootste groep bestuurders. Op 10 september 2016 moeten de vrachtwagenchauffeurs hun nascholng hebben gedaan. Per 1 september 2013 s het systeem van nascholng verbeterd. De ljst van toegestane cursussen s ngekort. Bepaalde cursussen de onvoldoende aansloten bj de rchtljn, zjn verwjderd en cursussen de veel overlap vertoonden, zjn gebundeld. Het raamwerk waarn de mnmumesen per cursus staan, s geactualseerd. Dt bedt meer dudeljkhed voor marktpartjen en meer handvatten voor het toezcht op de utvoerng van de nascholng. Tegeljkertjd s ook gestart met een neuwe aanvraagprocedure voor het certfceren van cursussen. Er zjn nmddels 250 certfcerngen neuwe stjl afgegeven. Gevaarljke stoffen Het aantal examens voor het vervoer van gevaarljke stoffen (ADR-examens) s n 2013 lcht afgenomen ( n 2012 en n 2013). Voor de examens voor het vervoer van gevaarljke goederen over de bnnenwateren van de Europese Une (ADN-examens) s medo 2013 de herhalngstoets ngevoerd voor de verlengng van het certfcaat. 25

26 Erkende opleders nemen deze toets af. CCV houdt her toezcht op. Om het toezcht goed ut te voeren, heeft CCV n overleg met het mnstere van Infrastructuur en Mleu een toezchtmodel ontwkkeld. Dt slut aan bj het toezchtmodel dat CCV gebrukt voor de nascholng en de ADR-examens. Het aantal examens voor velghedsadvseurs bleef n 2013 nagenoeg geljk aan dat n 2012 (530 n 2013 en 565 n 2012). Opvallend was de stjgng van het aantal examens voor het dploma Medegebruk verharde ljnbusbanen en ljnbusstroken gemeente Amsterdam : van n 2012 naar n Taxchauffeurs de n de gemeente Amsterdam gebruk wllen maken van deze ljnbusbanen en -stroken moeten n het bezt zjn van een ontheffng. Voor het aanvragen van de ontheffng of de taxvergunnng (de vanaf 1 jun 2013 verplcht s om op de opstapmarkt actef te zjn) moet een chauffeur onder andere het CCV-dploma overleggen. Taxvervoer De wetteljke tax-examens (theore en praktjk) leten n 2013 een dalende trend zen, crca acht procent mnder dan n De dvse CCV nam ongeveer praktjkexamens voor taxchauffeurs af, n 2012 waren dat er ongeveer De belangstellng voor de praktjkexamens daalde met vjf procent. Het praktjkexamen tax s per 1 februar 2013 gewjzgd. De belangrjkste wjzgng s dat de kanddaat als extra opdracht naar een specfeke locate moet rjden n plaats van een stratenkennstoets moet doen met een stadsplattegrond. Per examenplaats zjn meerdere locates vastgesteld. De locates zjn n 2013 door zowel opleders als examnatoren geëvalueerd en waar nodg aangepast. Drectechauffeur CCV heeft 374 praktjkexamens en 260 theore-examens drectechauffeur afgenomen n Onder nvloed van ongunstge economsche omstandgheden daalde het totaal aantal examens vergeleken met 2012 (813 n 2012 en 634 n 2013). Het aantal praktjkexamens daalde met 23 procent en het aantal theore-examens met 20 procent. T-rjbewjs In 2013 s CCV n opdracht van het mnstere van Infrastructuur en Mleu gestart met de ontwkkelng van een theore- en praktjkexamen voor het neuwe T-rjbewjs. Het T-rjbewjs wordt verplcht voor alle landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorvoertugen 26

27 met beperkte snelhed (MMBS) de op de openbare weg rjden. Het rjbewjs moet een posteve bjdrage leveren aan de verkeersvelghed. Het CBR werkt bj de ontwkkelng van de examens samen met (branche) organsates ut onder andere de landbouw, het wegvervoer, de opledngsbranche en de groensector. Het T-rjbewjs wordt op 1 januar 2015 ngevoerd. Lange zware voertugen Vanaf 1 januar 2013 s er defnteve regelgevng voor het rjden met lange zware voertugen (LZV, ook wel eco-comb s genoemd) en voor het verplchte LZVcertfcaat. Het s alleen toegestaan met lange zware voertugen te rjden op wegen waar een ontheffng van het verbod geldt. In 2013 zjn elf gebeden aangewezen waar opledngsnsttuten les kunnen geven, waardoor er nu een landeljke dekkng s. Opleders kunnen alleen nog een verzoek om ontheffng ndenen voor één van deze opledngsgebeden. Verantwoord (plum)veetransport Alle chauffeurs de vee vervoeren en alle mensen de tjdens het vervoer beroepsmatg met levende deren omgaan, moeten n het bezt zjn van een getugschrft van vakbekwaamhed (plum)veetransport. In 2013 nam CCV 871 schrfteljke examens voor vee en plumvee af. In 2012 gng het om hogere aantallen als gevolg van het aflopen van de vjfjaarljkse verlengngscyclus voor de certfcaten. Ondernemers Het aantal examens voor ondernemers n het goederenen personenvervoer s n 2013 met vjf procent gestegen tot ongeveer Met ngang van 1 januar 2013 s CCV formeel n de wetgevng aangewezen als de utvoerende nstante voor de examens en de afgfte van getugschrften van vakbekwaamhed. Deze aanwjzng was aanledng om de utvoerng waar mogeljk te stroomljnen met de bestaande CCV-procedures. 27

28 Vakbekwaamhedsexamens Vakbekwaamhedsexamens n 2012 en Afgenomen Voldoende % geslaagd Afgenomen Voldoende % geslaagd Theore-examens, exclusef bnnenvaart en luchtvaart , ,6 Vrachtauto (C) , ,7 Bus (D) , ,9 Tax , ,9 Vrachtauto/bus met aanhanger, lange zware voertugen en vakrjproef , ,0 Overge (o.a. gevaarljke stoffen, drectechauffeur, ambulance) , ,5 Bnnenvaart , ,2 Luchtvaart Ondernemersexamens (SEB) Totaal Nader onderzoeken examens professonals , ,2 Bnnenvaart Het aantal examens voor schppers en ondernemers n de beroepsbnnenvaart daalde n 2013 met acht procent. Het gaat om het mondelnge en schrfteljke examen schpper, het schrfteljke examen ondernemer en het praktjkexamen radar. In 2013 nam CCV mondelnge en schrfteljke theore-examens af en 463 praktjkexamens radar (n 2012: en 446). In 2013 gaf het CBR vaardocumenten af, neuwe en verlengde vaarbewjzen (2012: neuwe en verlengde). In 2013 s het praktjkexamen radar herzen. In samenwerkng met de Technsche Commsse Radar en de scholen waar het praktjkexamen wordt afgenomen - Nova en STC - zjn de examenstuates aangepast aan de moderne vaart. Luchtvaart Het aantal theore-examens voor beroeps- en prvévlegers s n 2013 met zo n 28 procent gedaald tot De dalng deed zch bj bede groepen voor. De verdelng van de examens over beroeps- en 28

29 prvévlegers bleef nagenoeg geljk: zo n twee derde beroepsvlegers en een derde prvévlegers. Onder de kanddaten zjn net alleen aanstaande vlegers van de Arbus en Boeng 747, maar ook asprantballonvaarders en helkopterploten. Vanaf 1 januar 2013 s het CBR wetteljk aangewezen als examnerende nstante voor de theore-examens voor beroeps- en prvévlegers. Het mnstere van Infrastructuur en Mleu bljft vooralsnog de door het Europese agentschap voor de velghed van de luchtvaart (EASA) aangewezen competent authorty voor de luchtvaartexamens. Prestate-ndcator De reserverngstermjn voor vakbekwaamhedsexamens moet bnnen de zeven weken bljven. De dvse CCV voldeed het gehele jaar aan deze norm. TEC Na de nvoerng van het neuwe afnamesysteem voor theore-examens (TEC) zullen ook de (schrfteljke) theore-examens voor professonele bestuurders op CBR-locates worden afgenomen. CCV s n 2013 gestart met de voorberedng hervan. Met het hudge theoreexamensysteem kan CCV net de gewenste servce leveren aan klanten. Met TEC verdwjnen de klasskale en schrfteljke examens en komt daar een ndvdueel examen op de computer voor n de plaats. Het systeem bedt voor de CCV-klanten veel voordelen. Zj kunnen sneller terecht voor hun examen op meerdere CBR-locates en tjden. Na afloop van het examen krjgen zj drect de utslag. Dgtale denstverlenng In 2013 s hard gewerkt aan de utbredng van de dgtale denstverlenng aan klanten va Mjn CBR. Vanaf begn 2014 kunnen beroepschauffeurs een deel van de theore- en praktjkexamens onlne reserveren. Zj kunnen zelf de gewenste locate, datum en tjd kezen en het examen betalen. Ook latere wjzgngen kunnen ze onlne aanbrengen. Voor een aantal beroepsexamens geldt deze denstverlenng nog net, onder andere voor de luchtvaart- en ondernemersexamens en voor examens waarvoor een lesvoertug nodg s. Daarnaast bedt Mjn 29

30 CBR klanten vanaf 2014 een dudeljk overzcht van examenresultaten en behaalde dploma s en certfcaten. Beroepschauffeurs kunnen ook de status van hun nascholng zen. Reserveren va de rjschool bljft overgens gewoon mogeljk en het CBR bljft (voorlopg) ook de mogeljkhed beden zelf te reserveren met een aanvraagformuler. Neuwe dploma s en pasjes CCV verstrekt snds 1 jul 2013 een neuw model certfcaat en dploma. Voor certfcaten of dploma s de mensen moeten tonen bj de utoefenng van hun beroep s het een handzame pas op credtcardformaat. In januar 2013 zjn al het ADR-certfcaat (voor vervoer gevaarljke stoffen) en het getugschrft voor (plum) veetransport vervangen door een pas op credtcardformaat. Als het document net hoeft te worden getoond, ontvangen klanten n prncpe een paperen certfcaat of dploma op A4-formaat. Smulatoren Ontwkkelngen op het gebed van smulate waren n 2013 aanledng om de n 2008 vastgestelde technsche esen en databankesen voor smulatoren te herjken. Deze smulatoren worden ngezet voor nascholngscursussen en basskwalfcatetoetsen voor vrachtauto- en buschauffeurs. De herjkng wordt utgewerkt n overleg met betrokken partjen. Dt gebeurt n ver fasen en loopt door tot end Rjgeschkthed De dvse Rjgeschkthed nam n 2013 vjften procent mnder aanvragen voor een verklarng van medsche rjgeschkthed n behandelng dan n Het aantal keren dat het CBR een educateve maatregel op het gebed van alcohol of gedrag of een Alcoholslotprogramma oplegde, steeg met zo n vjfhonderd tot rum veertenduzend. In 2013 gng ook het programma Rjgeschkthed aan het stuur van start. Dt veranderprogramma heeft onder meer tot doel om de rjgeschkthedsbeoordelng voor de burger nzchteljker en sneller te laten verlopen. Zo verandert het CBR het proces van medsche keurngen en wordt gewerkt aan een grondge verbeterng van de ICT-systemen van de dvse. Verklarngen over medsche rjgeschkthed Het aantal n behandelng genomen aanvragen voor een verklarng van medsche rjgeschkthed, de zogenoemde egen verklarngen, bedroeg n 2013 rum , bjna honderdduzend mnder dan n Oorzaak van de dalng was de verhogng van de keurngsleeftjd van 70 naar 75 jaar. Rjbewjsbeztters krjgen ver maanden van tevoren bercht over het aflopen van hun rjbewjs. Mensen onder de 75 jaar konden wachten tot na 1 januar 2014 en dan hun rjbewjs verneuwen zonder de aanvraag van een verklarng van geschkthed. Ook het 30

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Gedegen innovatief 2014

Gedegen innovatief 2014 Organsate Scholen Ontwkkelngen Gedegen nnovatef 2014 Professonalserng Cjfers / Kengetallen Jaarrekenng Inhoudsopgave Navgate Voorwoord Hoofdstuk 1 Organsate 1.1. We s MosaLra? 1.2. Raad van Toezcht 1.3.

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari

december jaarverslag 2011 augustus juni februari november oktober september juli april januari december maart me jaarverslag 2011 augustus oktober aprl jul februar september november januar jun Inhoudsopgave pagna Omzetten 2 Voorwoord 3 Terugblk drecte 4 Marktplaatsontwkkelng 4 Velbedrjf en logstek

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie