Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie"

Transcriptie

1 GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1

2 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence & Exploraton Market & Money Water, Energe & Natuur Mens & Medsch Voedng & Vtaltet Lfestyle & Desgn Scence & Exploraton 7 Opdrachten Zes toonaangevende bedrjven de actef zjn n deze werelden dagen je ut. Jj kunt ze helpen om de volgende nnovateve stap te zetten bnnen hun vakgebed. Mens & Medsch Water, Energy & Natuur Mobltet & Rumte Market & Money E!C16-2

3 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER WIST JIJ DAT Wst jj dat bjna 90% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar spaart en dat zj gemddeld 38 per maand sparen Bjna tweederde van de jongeren heeft toegang tot hun geld op de bank- of spaarrekenng. Bjna zes op de ten jongeren zjn met nternetbankeren bezg.1 Ontwerp jj de neuwste bankeren-app de jongeren helpt beter met geld om te gaan Ga jj de utdagng aan bnnen de bètawereld Market & Money Wst jj dat er wel honderd keer meer dgtaal geld n de wereld s dan tastbaar geld Met dgtaal of graal geld bedoelen we het geld dat alleen op de bankrekenng staat en dat je dus net kunt aanraken. Bj tastbaar geld hebben we het over de munten en brefjes de je gebrukt om mee te betalen. Wat betekent dt grote verschl egenljk voor jongeren zoals jj Vroeger bestond graal geld bjna net, waardoor jongeren alleen n aanrakng kwamen met tastbaar geld. Dt zorgde ervoor dat zj goed met geld leerden omgaan. Tegenwoordg s dat net altjd meer het geval en heeft slechts 30% van de jongeren zjn geldzaken goed op orde! De banken en overhed zoeken nu naar maneren om jongeren te helpen hun bankzaken weer op de rt te krjgen. ICT-systemen kunnen herbj een utkomst beden. Je kent msschen wel de mobel bankeren apps. En daar lgt de utdagng voor jou! Market & Money 1 Wjzer n geldzaken (2014). Fnanceel gedrag van knderen en jongeren. Den Haag: Auteur. E!C16-3

4 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER GEVER ING BANK FACTS & FIGURES Klanten Meer dan 33 mljoen klanten waaronder jongeren n de leeftjd van 12 tot 16 jaar Landen Meer dan 40 n Europa, Noord-Amerka, LatjnsAmerka, Azë en Australë Werknemers meer dan ING Bank Je hebt vast weleens van de ING Bank gehoord. Msschen ben je er zelf klant en beheren zj jouw zelf verdende geld. De ING Bank s een fnancële nstellng met Nederland als thusbass, maar ook daarbuten s de bank actef. ING levert fnancële densten zoals bankeren, beleggen, levensverzekerngen en pensoenen. De klanten van de bank zjn partculeren, klene en grote ondernemngen, nstellngen en overheden. Internet heeft de wereld zodang veranderd dat grenzen vervagen. Deze ontwkkelng heeft nog geen ten jaar geduurd! Alle ICT-systemen de tegenwoordg de handel begeleden, hebben net alleen gevolgen voor grote bedrjven maar ook voor jou als je bjvoorbeeld op nternet een tweedehands spelcomputer koopt. De betalng verloopt dan va nternetbankeren; dt s een van de densten de ING levert. Internetbankeren maakt het mogeljk onlne je bankzaken te regelen. Met nternetbankeren kun je onder andere je saldo checken (de hoeveelhed geld de op je bankrekenng staat), geld overmaken en af- en bjschrjvngen bekjken. De bank, zoals ING, zorgt ervoor dat de betalng bj de ontvanger terechtkomt. Internetbankeren heeft de afgelopen jaren wereldwjd een enorme vlucht genomen. Voor ING s het belangrjk herop n te spelen met neuwe deeën en producten. Daarover gaat de opdracht n dt lesboekje. Op de volgende bladzjde lees je her meer over. Internet heeft de wereld zodang veranderd dat grenzen vervagen. Deze ontwkkelng heeft nog geen ten jaar geduurd! E!C16-4

5 OEK JELLE OLIJH GEVER AAN HET WOORD JELLE OLIJHOEK Jelle Oljhoek werkt bj ING voor de klantgroep Jeugd & Studenten. Hj s Customer Journey Expert en zet zch dageljks n om bankeren voor de jeugd makkeljker en sneller te maken. Jelle: het belangrjkste verschl tussen bankeren voor volwassenen en voor jeugd s dat jongeren stap voor stap leren bankeren, maar wel nstappen met de modernste maner van bankeren (app op smartwatch versus het groboekje). Een mobel bankeren app s voor jongeren een deale maner om snel te zen wat ze verdenen en utgeven, maar het s ook een verantwoordeljkhed omdat het om hun egen geld gaat en geen spelletje s. Je kunt je geld laten beheren door de ING Bank. Het geld, dat je bjvoorbeeld hebt verdend met je bjbaan, kun je op een bank- of spaarrekenng zetten. Zo kun je bjvoorbeeld sparen voor een scooter, kledng of vakante. Tegenwoordg kom je steeds mnder n aanrakng met echt geld. Vaak betaal je nameljk met je bankpas en regel je bankzaken, zoals overschrjvngen, dgtaal (va nternetbankeren). Als jongere krjg je her steeds meer mee te maken en krjg je meer fnancële verantwoordeljkhed. Leren omgaan met geld wordt dus steeds belangrjker. Je zet steeds mnder spaarvarkens. Op deze maner leerden jongeren vroeger met geld omgaan. Door de dgtalserng van bankeren verdwjnt het fyseke spaarvarken en dus ook het leerzame aspect. ING wl het spaarvarken n een modern, neuw jasje steken en vervangen door een vrtuele spaarpot, een mobel bankeren app voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Al eens een vrtueel spaarvarken ontmoet De mobel bankeren app moet een aantal elementen bevatten: Leerzaam element (leren sparen, leren met geld omgaan). Sparen tastbaar maken ondanks de dgtalserng ( spaarvarken ) Fun/gamng element (hoe zorg je ervoor dat jongeren de app bljven gebruken) Inzcht voor en nteracte met ouders. ING verwacht dre endproducten van julle: Product 1 Een prototype van een mobel bankeren app. Product 2 Een gebrukershandledng met een toelchtng op de app (maxmaal 2 A4 tjes). Product 3 Een poster met de stappen de je als team hebt doorlopen. Tp: lees de beoordelngscrtera alvast door op bladzjden 13 en 14. E!C16-5

6 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER Voorbeeld plannng Je gaat n teams van 4 of 5 leerlngen aan de slag. De plannng van het project s verdeeld over acht weken. Heronder staat een rchtljn voor het verloop van het project. Week 3 Ideeën bedenken en utwerken voor de app (branstormen). Week 1 Vooronderzoek, orëntate en verzamelen van relevante nformate over de ontwerpopdracht. Week 2 Opstellen van een programma van esen. Week 4 Schetsen en tekenngen maken van de app. Week 5, 6 en 7 Prototype van de app ontwerpen en de gebrukershandledng maken. Testen en evalueren van de app en eventueel verbeteren. Week 8 Ontwerpen van de poster en de presentate voorbereden. E!C16-6

7 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER De ontwerpcyclus Voordat je de opdracht gaat utwerken, s het belangrjk dat je eerst een goed vooronderzoek doet. Je doorloopt stap voor stap de ontwerpcyclus waardoor problemen, esen en oplossngen overzchteljk en dudeljk worden. De nformate de ut je vooronderzoek naar voren komt, heb je nodg voor je utendeljke ontwerp. ONTWERPCYCLUS STAP 1 Vooronderzoek doen STAP 2 Programma van esen opstellen STAP 3 Utwerkngen bedenken STAP 4 Ontwerpvoorstel formuleren STAP 5 Prototype maken STAP 6 Testen en evalueren STAP 7 Presenteren E!C16-7

8 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER DE PERSONA Vragen de kunnen helpen bj het maken van een persona: Hoe komen jongeren aan geld Waaraan besteden jongeren hun geld Wat voor telefoon hebben jongeren Van we en hoe leren jongeren met geld omgaan Welke tps hebben de jongeren voor het ontwerp van de app Wat wllen de jongeren met de app kunnen doen Stap 1 Vooronderzoek doen Het s belangrjk dat je onderzoekt hoe jongeren omgaan met geld en waar zj behoefte aan hebben met betrekkng tot de app. Ga er bj deze stap net alleen van ut wat je zelf belangrjk of goed vndt, maar verzamel zoveel mogeljk menngen van leeftjdsgenoten, zodat je app een brede groep jongeren aanspreekt. Probeer ut al deze menngen dre typsche persona s te maken. (ze -hulp) Persona Een persona s een beschrjvng van een bepaald type gebruker, hj of zj staat als het ware voor een hele doelgroep. Het s een verzonnen persoon, maar door hem heel concreet te maken komt hj tot leven als een typsche (de gemddelde) gebruker van de app. geldzaken van hun knd n de mobel bankeren app. Vragen de je herbj kunnen helpen zjn: Wllen ouders egenljk wel toezcht houden/ betrokken zjn bj wat jongeren utgeven en waaraan Zo ja, op welke maner wllen ouders dan betrokken worden Hoe vaak wllen ouders toezcht houden Welke tps om goed met geld om te gaan hebben ouders de je n de app kunt verwerken Ouders Je ouders hebben natuurljk ook nog wat te zeggen over hoe je jouw geld besteedt. Aangezen je als mnderjarge nog net volledg je egen geld mag beheren, s het van belang te onderzoeken hoe ouders betrokken wllen zjn en nzcht wllen hebben n de E!C16-8

9 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER Stap 2 Programma van esen opstellen In deze stap ga je een programma van esen opstellen. Dt s een ljst met alle punten waaraan de bankeren app moet voldoen. Enkele esen zjn al eerder gegeven, dt zjn de esen de de opdrachtgever heeft gesteld: Leerzaam element Sparen tastbaar maken ondanks de dgtalserng ( spaarvarken ) Fun/gamng element (hoe zorg je ervoor dat jongeren de app bljven gebruken) Inzcht voor en nteracte met ouders. Functonele esen Naast de gebrukersesen zjn er functonele esen. Welke mogeljkheden en functes moet de app bevatten Denk herbj aan de bevelgng van de app, de toegankeljkhed en de mogeljkhed tot sparen. Tot slot s het belangrjk dat de app past bj de merkdenttet en merkwaarden van ING. Al deze gegevens verwerk je tot een programma van esen. Gebrukersesen Er zjn nog andere esen de de gebrukers aan het product stellen. Met de bankeren app wl je een bepaalde doelgroep bereken, nameljk jongeren n de leeftjd van 12 tot 16 jaar. Hoe beter zj n staat zjn de app te gebruken, hoe beter de app zjn doel berekt. Gebruk de persona s ut stap 1 en verwoord de wensen van de verschllende gebrukers n dudeljke esen. E!C16-9

10 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER IDEEËNTABEL Bj edere es de wordt gesteld aan het ontwerp hoort natuurljk een mogeljke oplossng. Een deeëntabel (ljst met maneren om aan de esen te voldoen) helpt je om veel deeën te verzamelen. In de eerste kolom zet je de esen ut de vorge opdracht. In de andere kolommen schrjf je de deeën op. Doe dat met een paar trefwoorden en schetsen. Stap 3 Utwerkngen bedenken Idee A Stap 4 Ontwerpvoorstel formuleren Je weet nu aan welke esen de mobel bankeren app moet voldoen. De volgende stap s het utwerken van de esen en wensen tot concrete deeën. Per es bedenk je mnmaal dre of ver utwerkngen. Pak het programma van esen ut de vorge stap erbj en bedenk voor elke es mnmaal dre of ver deeën en oplossngen. Bj de vorge stap heb je een deeëntabel gemaakt. Je gaat nu een ontwerpvoorstel maken op grond van de optmale (= best haalbare) combnate van de deeën. Een ontwerpvoorstel formuleren betekent dat je met behulp van tekenngen en tekst laat zen hoe de mobel bankeren app erut komt te zen. Een goede maner om tot deeën te komen, s het houden van een branstormsesse met je team. Een deeëntabel (ljst met maneren om aan de esen te voldoen) helpt je de deeën te verzamelen. (ze -hulp) Schetsen en moodboard maken Eerst ontwerp je de mobel bankeren app op paper. Door op paper de schermen van de app te tekenen, krjg je een beter beeld van de structuur en nhoud van de app. Zelfs de beste dgtale vakmensen begnnen op paper met het schetsen van hun deeën. Het s herbj belangrjk de werkprocessen van de app zchtbaar te maken. In stappen geef je aan hoe de app werkt. Google maar eens op app sketch en kjk bj afbeeldngen. Vervolgens ga je een moodboard maken. Je verzamelt allerle afbeeldngen (eventueel aangevuld met tekst) de het ontwerp (desgn) en de nhoud van de app weergeven. Her maak je een collage van. IDEEËNTABEL Es Idee B E!C16-10

11 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER GEBRUIKERSHANDLEIDING In deze handledng staan de volgende punten: Foto s en afbeeldngen van de app Functes van de app Leerzaam element Hoe je het sparen tastbaar maakt ondanks de dgtalserng Fun/gamng element Hoe ouders nzcht krjgen en toestemmng kunnen geven voor een handelng van hun knd. Bevelgng van de mobel bankeren app. Stap 5 Prototype maken In de vorge stappen heb je een programma van esen opgesteld en ontwerptekenngen gemaakt. Al deze nformate ga je nu utwerken n een prototype. bassopzet van je app bepalen. Daarna kun je sectons toevoegen waarn je verschllende soorten nformate kunt tonen, zoals tekst, RSS-feeds, afbeeldngen en vdeo s. Je kunt ook de opmaak van de app nog wjzgen. Door op Fnsh te klkken, voltoo je de app en kun je deze naar je egen smartphone of tablet uploaden om deze te testen. Een prototype s een testverse van een app (of ander medum of product) Op de Wndows App Studo ste wndows.com/en-us vnd je enkele handge kennsclps de je op weg helpen. De opdracht: ontwerp een mobel bankeren app voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Gebruk herbj het programma van esen, de ontwerptekenngen en het moodboard ut stap 2 en 4. Heronder worden verschllende tools beschreven waarmee je de app kunt ontwerpen. Andere mogeljkheden om een prototype van een app te maken zjn: - Marvel: (Androd, OS). - POP (prototypng on paper): Wndows App Studo Met Wndows App Studo maak je zonder programmeerkenns apps voor Wndows 8- gebaseerde apparaten. Je logt n op met je Mcrosoft account (dat je al hebt als je bjvoorbeeld een Hotmal- of lveadres gebrukt). Va de Start New Project knop maak je een neuwe app aan. Vervolgens kun je kezen ut verschllende templates (sjablonen), de de Het maakt voor de beoordelng tjdens de Eureka!Day net ut welk tool je gebrukt voor het ontwerpen van de mobel bankeren app. Het gaat erom dat je de app en de mogeljkheden kunt laten zen en kunt demonstreren. Naast het ontwerpen van de mobel bankeren app, maak je een gebrukershandledng van maxmaal 2 A4 tjes. (Inhoud gebrukershandledng; ze -hulp) E!C16-11

12 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER Stap 6 Testen en evalueren Als het prototype van de mobel bankeren app klaar s, ga je testen en evalueren of de app werkt en n hoeverre de app voldoet aan de gestelde esen. Gebruk het programma van esen ut stap 2 en ga na of de app aan alle esen voldoet. Wordt aan sommge esen onvoldoende voldaan, dan ga je bekjken waar dat aan lgt. Je bent het probleem dan opneuw aan het analyseren. Om voorstellen voor verbeterng te kunnen doen, moet de ontwerpcyclus (gedeelteljk) opneuw worden doorlopen. Stap 7 Presenteren Als het prototype defntef klaar s, ga je de presentate voor n de klas en/of de Eureka!Day voorbereden. Tjdens de presentate laat je net alleen het prototype van de app zen, maar ook de gebrukershandledng en een poster met de stappen de julle hebben doorlopen (het proces). De poster mag maxmaal één A1 groot zjn, de materaalkeuze s vrj. Deze posterpresentate s een van de dre crtera waarop julle worden beoordeeld, nameljk het crterum Proces. In het volgende hoofdstuk staan de beoordelngscrtera. E!C16-12

13 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER EUREKA!DAY Eureka!Day (fnaledag) HAVO-VWO Datum: 19 me Locate: Natonaal Mltar Museum Soest Eureka!Day Tjdens de Eureka!Day worden alle teams beoordeeld op dre onderdelen: 1. Prototype 2. Proces 3. Teamwork Datum en locate fnaledag; (ze -hulp) 1. Prototype De jury beoordeelt en test het prototype van de mobel bankeren app. Voldoet het ontwerp aan de esen de zjn gesteld, s het prototype nnovatef en s het utvoerbaar n de praktjk Beoordelngscrtera prototype: De app bevat een leerzaam aspect met betrekkng tot sparen. De resultaten ut de app moeten fysek meetbaar zjn (bjvoorbeeld contant geld dat je op je bankrekenng zet, s drect zchtbaar n de app). De app bevat een fun/gamng element dat jongeren stmuleert om te sparen. In de app kunnen ouders toezcht houden. De app wordt op mnstens twee maneren bevelgd. De app s gebruksvrendeljk, de doelgroep kan er snel en eenvoudg mee overweg. E!C16-13

14 Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hj/zj julle Vragen over de Eureka!Day Mal deze naar: GEVER FORMULIEREN & CRITERIA Juryformuleren Kjk op de webste voor de offcële juryformuleren van de Eureka!Day. Her ze je preces hoe de beoordelngscrtera tjdens deze dag getoetst worden door de jury. Reglement Aangemelde teams gaan akkoord met het wedstrjdreglement [lnk plaatsen]. In dt reglement staan de regels en voorwaarden voor deelname aan de Eureka!Day. 2. Proces Bj dt juryonderdeel wordt het proces beoordeeld. Met het proces wordt het traject bedoeld dat julle hebben doorlopen van het begn tot aan het endproduct. Het proces presenteren julle door mddel van de posterpresentate de julle hebben gemaakt bj stap 7 van de ontwerpcyclus. Beoordelngscrtera proces: De poster laat de mate zen waarn vooronderzoek s gedaan. De poster laat zen welke afwegngen er zjn gemaakt n het ontwerpproces. De poster laat zen hoe het probleem en de oplossng zjn utgewerkt. De poster laat zen wat de teamleden hebben geleerd. Overzchteljkhed van de poster. Creatvtet van de poster. 3. Teamwork De afgelopen weken hebben julle n groepjes aan dt project gewerkt. Bj dt onderdeel wordt er dan ook gekeken naar de samenwerkng n de teams. Tjdens de Eureka!Day krjgen julle een opdracht de van tevoren net bekend s. De jury zal julle tjdens deze opdracht beoordelen. Beoordelngscrtera teamwork: Taakverdelng Communcate Samenwerkng Enthousasme E!C16-14

15 GEVER WAT & HOE Wat De Eureka!Cup s een landeljke ontwerpwedstrjd met technologsche en (natuur-) wetenschappeljke vraagstukken voor jongeren ut leerjaar 1 t/m 3 van HAVO-VWO en voor VMBO 1e en 2e jaars. Hoe Samen met bedrjven worden er ontwerpopdrachten ontwkkeld de enerzjds zo realstsch mogeljk zjn (het bedrjf s her zelf ook mee bezg) en anderzjds aansluten op de belevngswereld van jongeren. Met de Eureka!Cup gaan jongeren aan de slag met een realstsch en technologsch ontwerpvraagstuk en bedenken ze nnovateve oplossngen voor hun opdrachtgever. DIT PROGRAMMA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Rjkswaterstaat ProRal ING Océ ASML Mnstere van Defense TU Endhoven TU Delft Unverstet Twente Fontys Hogescholen Summa College Hanzehogeschool Gronngen Twente Academy Radboud Unverstet Njmegen Rjksunverstet Twente Rjksunverstet Gronngen Unverstet Leden Wagenngen Unverstet Unverstet Utrecht Unverstet van Amsterdam Vrje Unverstet Amsterdam Nederlandse Natuurkundge Verengng STW Jet-Net Stchtng C3 FOM Prowse Postbus 513, 5600 MB Endhoven Telefoon: E-mal: Webste: E!C16-15

16 GEVER VEEL PLEZIER EN SUCCES EN WIE WEET... TOT ZIENS OP DE EUREKA!DAY E!C16-16

RSG DE BORGEN. Een mobiel bankieren applicatie voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Informatie voor de leerlingen. Inhoud

RSG DE BORGEN. Een mobiel bankieren applicatie voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Informatie voor de leerlingen. Inhoud RSG DE BORGEN Een mobiel bankieren applicatie voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 Uitwerking opdracht 3 Het beroep 4 Organisatie 5 Beoordeling [1] RSG

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

1 Rekenen met complexe getallen

1 Rekenen met complexe getallen Rekenen met complexe getallen In dt hoofdstuk leer je rekenen met complexe getallen. Ze vormen een getallensysteem dat een utbredng s van het bekende systeem van de reële getallen. Je leert ook hoe je

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011

Aanvullende Opgaven Inleiding Besliskunde II 2010 2011 Last Update: 24 1 2010, Clff Voetelnk Aanvullende Opgaven Inledng Beslskunde II 2010 2011 Aanvullende Opgave 1: Routerngsprobleem (ILP) Dt s een aangepaste verse van opgave 2.3 ut het boek van Tms. Vrachtwagens

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Eindtoets Model-driven development

Eindtoets Model-driven development Endtoets Model-drven development (T37111) Endtoets Model-drven development Bj de nformatedagrammen dent de teken- en andere conventes te volgen van het crssmateraal. De commncatewaarde van w dagrammen

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

De zeven uitdagingen van 2016

De zeven uitdagingen van 2016 De zeven uitdagingen van Onderzoek! Ontdek! Onderneem! Wat? De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie