officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter"

Transcriptie

1 Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde doelstellngen. Hermee levert deze SPI-communty haar eerste offcële bjdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegeter 1. Voor het techncal report en de techncal note wordt verwezen naar www. se.cmu.edu/cmm/ cmm.html. 2. Ze nl. Over het Capablty Maturty Model Integraton for Development (offceel CMMI-DEV, her aangedud als CMMI) zjn heel veel Engelstalge en één Nederlandstalg boek (Cannegeter & Van Solngen,2007) verschenen. Offceel bestaat het CMMI ut een techncal report (SEI, 2006) en een aantal techncal notes 1 van het Software Engneerng Insttute van de Carnege Mellon Unversty n Pttsburgh. Vanut de Nederlandse stchtng SPIder 2, een netwerkorgansate voor IT-professonals de geïnteresseerd zjn n Software Process Improvement, s het ntatef gekomen om een bjdrage te leveren aan het offcële CMMI. Het gaat herbj om de s, verschllende routes de organsates door het CMMI kunnen kezen afhankeljk van de problemen de ze wllen oplossen of de doelstellngen de ze hebben. Het SEI gaat deze techncal note publceren en daarmee s het de eerste offcële bjdrage van de Nederlandse SPI-communty aan het CMMI. Stapsgewjze en contnue representate Het CMMI s een volwassenhedsraamwerk voor software-, hardware- en systeemontwkkelng en bestaat ut procesgebeden. CMMI kent twee representates: stapsgewjs en contnu. Bj de stapsgewjze representate wordt de volgorde waarn de procesgebeden worden geïmplementeerd, bepaald door het volwassenhedsnveau waarop een bepaald proces zch bevndt. Bj de contnue representate staat het een organsate vrj om bnnen bepaalde grenzen zelf te bepalen n welke volgorde de procesgebeden worden geïmplementeerd. De stapsgewjze representate wordt het meest gebrukt, maar daartegenover staat dat de contnue representate als de meest flexbele wordt beschouwd. Het komt voor dat organsates de het CMMI wllen gaan gebruken, net de contnue representate selecteren omdat ze het moeljk vnden de procesgebeden de bj hun stuate passen te selecteren. Deze organsates gebruken dan de stapsgewjze representate omdat ze net weten waar ze moeten starten n de contnue representate. De volgorde van de procesgebeden n de stapsgewjze representate (de selecte van de procesgebeden over de volwassenhedsnveaus) wordt voornameljk bepaald door hstorsche analyse van procesproblemen n organsates. Soms s deze volgorde net de beste volgorde voor een specfeke organsate. Zo kan het voorkomen dat het project n een organsate redeljk functoneert maar er wel veel fouten n het product ztten. Andere organsates ontwkkelen zelf nauweljks hardware, software of systemen maar ntegreren componenten van externe leverancers. In zulke stuates bedt de contnue representate een mogeljkhed om een specfeke volgorde van mplementate van procesgebeden te kezen. Om deze organsates te ondersteunen met het selecteren van een samenhangende set procesgebeden, zjn s ontwkkeld. Iedere heeft zjn egen set verbeterdoelen. De s combneren de sterke kanten van de stapsgewjze en de contnue representate. 52

2 Samenvattng De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld de verschllende routes door het CMMI beden de organsates kunnen kezen afhankeljk van de problemen de ze wllen oplossen of de doelstellngen de ze hebben. De s betreffen project, product, productntegrate, proces en metng. Het SEI gaat deze techncal note publceren en daarmee s het de eerste offcële bjdrage van de Nederlandse SPI-communty aan het CMMI. Gebruk van s De s zjn bedoeld voor organsates de aan het begn van een CMMI-mplementate staan. Als een organsate heeft besloten de contnue representate toe te passen (of beter gezegd, heeft vastgesteld dat de stapsgewjze representate net aanslut bj de problemen en doelstellngen van de organsate), moet ze bepalen welke procesgebeden als eerste worden geïmplementeerd. Om dt te kunnen doen moeten zj de archtectuur van het CMMI en de nhoud van de procesgebeden en de relates tussen procesgebeden begrjpen. Voor organsates de geen ervarng hebben met het CMMI, kan dt erg moeljk zjn. In de praktjk kan dt leden tot dre stuates: 1. Een ervaren consultant advseert een organsate over de mplementatevolgorde. Het nadeel hervan s dat de organsate net zelf deze beslssng neemt en dus afhankeljk s van de consultant. 2. Een verbeterteam ut de organsate bestudeert het CMMI en de procesgebeden n detal. behoefte aan verbeterng analyse van de hudge stuate selecteren/ zelf defnëren eventueel aanpassen mplementeren (aangepaste) Fguur 1. Gebruk van s Het voordeel hervan s dat de organsate een beter begrp van CMMI ontwkkelt. Een nadeel s dat het veel tjd kost, tjd de net wordt besteed aan het verbeteren van processen. Een ander mogeljk nadeel s dat de gekozen procesgebeden net bj de doelen en problemen passen. Er s mmers geen ervarng met het CMMI, wat tot verkeerde keuzes kan leden. 3 De organsate maakt toch gebruk van de stapsgewjze representate. Het nadeel hervan s dat de geselecteerde procesgebeden net de beste keus zjn op bass van de verbeterdoelstellngen. Dt vermndert het succes van het verbetertraject en verlaagt de acceptate van het CMMI door de organsate. De grootste problemen worden mmers net als eerste aangepakt. De CMMI-s helpen organsates bj het op bass van de verbeterdoelen selecteren van de procesgebeden de als eerste moeten worden geïmplementeerd. Het gebruk van de s s schematsch weergegeven n fguur 1. Iedere bestaat ut ver of zes procesgebeden. Dt beperkt de eerste verbetercycl en helpt organsates hun verbeteractvteten te focussen. Als een organsate een geïmplementeerd heeft, kan ze zelf de volgende stap bepalen. De s bevatten dus net alle procesgebeden. Iedere organsate s unek en de verbeterdoelen en problemen de moeten worden opgelost, verschllen per organsate. Daarom staat het organsates ook vrj een aan te passen aan hun egen stuate. Als een organsate een heeft afgerond, s er n de organsate voldoende ervarng met procesverbeterng n het algemeen en het CMMI n het bjzonder om zelf vervolgstappen te defnëren. De s De vjf s zjn weergegeven n fguur 2. 53

3 Project Het doel van de project s het beter beheersen van projecten. Organsates de kezen voor de project, wllen over het algemeen de volgende doelen bereken: zekerstellen dat het projectresultaat voldoet aan de esen; de schattng van tjd en nspannng van projecten verbeteren; de plannng van projecten verbeteren; de betrokkenhed van de relevante stakeholders bj projecten verbeteren; de montorng en beheersng van projecten verbeteren. De project bestaat ut de volgende procesgebeden: projectplannng; projectmontorng en projectbeheersng; esen; confgurate; Product Het doel van de product s het beheersen van het realseren van producten zodat tegemoet wordt gekomen aan de esen van de opdrachtgevers, en het verbeteren van productkwaltet. Organsates de kezen voor de product, wllen over het algemeen de volgende doelen bereken: de kwaltet van producten verbeteren; afname van het aantal fouten n producten na mplementate; afname van de tjd besteed aan de realsate van producten door een afname van de tjd besteed aan onrealstsche of ongewenste esen; klanttevredenhed verbeteren. De product bestaat ut de volgende procesgebeden: esenontwkkelng; esen; technsche oplossng; confgurate; verfcate; Productntegrate Het doel van de productntegrate s het beheersen van het ntegrateproces en zekerstellen dat het overall systeem voldoet aan de esen. Organsates de gebrukmaken van deze, Het ontstaan van de CMMI-s Het eerste dee dat er behoefte s aan verschllende s bnnen de contnue representate van het CMMI, s ontstaan tjdens een workshop de de auteur als consultant verzorgde bj een opdrachtgever. Het team van de opdrachtgever had moete te beslssen welk procesgebed ze als eerste gngen mplementeren. Dt ledde tot de vraag wat de organsate als eerste wlde verbeteren: projectkwaltet, productkwaltet of proceskwaltet. Het team was het erover eens dat als eerste proceskwaltet moest worden verbeterd. Het delen van deze ervarng met collega-consultants ledde tot de publcate van een artkel over het concept van s (Cannegeter, 2006b) en een keynotepresentate tjdens de PROFES Internatonal Conference on Product Focused Process Improvement (Cannegeter, 2006a). De reactes van andere CMMI-deskundgen op het artkel en de presentate waren dermate postef dat de utendeljke auteurs van de techncal note besloten dat het concept van de s verder moest worden utgewerkt, bj voorkeur met een grote bjdrage van andere geïnteresseerden. Toen s ook als doelstellng geformuleerd om een techncal note te schrjven en aan te beden aan het Software Engneerng Insttute van de Carnege Mellon Unversty als utbredng op de bestaande CMMI product sute. Om de steun voor het concept van s te vergroten en de s verder ut te werken s op 15 november 2006 een workshop georganseerd voor SPIder-leden. Aan de workshop namen 35 CMMI-deskundgen ut Nederland en Belgë deel. In klene groepjes zjn de tot op dat moment onderkende s verder utgewerkt en s gekeken of er meer s zjn. De utkomsten van de workshop zjn door Jan Jaap Cannegeter, André Hejstek, Ben Lnders en Rn van Solngen utgewerkt n de vorm van een techncal note. Vervolgens s de techncal note ter revew aangeboden aan de deelnemers aan de workshop. De revewopmerkngen zjn verwerkt n de techncal note. Daarna s de techncal note aangeboden aan het SEI. Dat reageerde postef en gaf aan dat ze de tekst wllen publceren als offcële techncal note. Op dt moment wordt de techncal note door de techncal wrters van het SEI geoptmalseerd, waarna deze gepublceerd wordt. Omdat de techncal note tot stand s gekomen met medewerkng van dverse SPIder-leden, s dt de eerste offcële Nederlandse bjdrage aan de nternatonale SPI-communty n het algemeen en het CMMI n het bjzonder. 54

4 CMMI-s project product projectntegrate proces metng projectplannng projectmontorng en -beheersng esen esenontwkkelng esen technsche oplossng verfcate esenontwkkelng technsche oplossng productntegrate leverancers- valdate procesfocus procesdefnte metng en analyse causale probleemanalyse en -oplossng metng en analyse procesfocus alternatevenanalyse en oplossngskeuze Fguur 2. De CMMI-s ontwkkelen zelf geen componenten. Zj stellen systemen samen met behulp van componenten de door anderen gerealseerd zjn. Organsates de kezen voor de productntegrate, wllen over het algemeen de volgende doelen bereken: de beheersng van het ntegrateproces verbeteren (ntegratevolgorde, kwaltet van geleverde producten); vertrouwen krjgen dat ndvduele componenten geïntegreerd kunnen worden tot een coherent systeem; zekerstellen dat het overall systeem voldoet aan de kwaltetsdoelen; producten leveren waar de markt behoefte aan heeft; goed gekwalfceerde leverancers selecteren. De productntegrate bestaat ut de volgende procesgebeden: esenontwkkelng; confgurate; technsche oplossng; productntegrate; leverancers; valdate. Proces Het doel van de proces s het defnëren, mplementeren en verbeteren van een organsatespecfeke set processen. Dt kan denen als bass voor procesanalyse en mplementate van andere procesgebeden of s. Organsates de kezen voor de proces, wllen over het algemeen de volgende doelen bereken: hudge processen vastleggen en analyseren; processen verbeteren op bass van nzcht n de processen; de processen n de organsate standaardseren; een bassset processen defnëren als bass voor contnue verbeterng; een set heldere esen aan het kwaltetssysteem van de organsate opstellen; processen vastleggen n het kader van de mplementate van wetgevng zoals Sarbanes-Oxley en SAS 70 of modellen zoals ISO De proces bestaat ut de volgende procesgebeden: organsatebrede procesfocus; organsatebrede procesdefnte; metng en analyse; causale probleemanalyse en probleemoplossng; Metng Het doel van de metng s het dentfceren, selecteren en meten van verbeterngen op bass van kwanttateve nformate. Met deze s wordt een kwanttateve bass gecreëerd voor procesverbeterng en wordt zekergesteld dat organsates hun verbeterngen selecteren op bass van kwanttateve nformate. Organsates de kezen voor de metng, wllen over het algemeen de volgende doelen bereken: de prestates van de organsate kwanttatef meten; verbeterngen dentfceren en selecteren gebaseerd op kwanttateve nformate; n staat zjn de resultaten van procesverbeterng kwanttatef aan te tonen; hermee wordt de contnuïtet van het verbeterprogramma zekergesteld; de belangrjkste prestate-ndcatoren van de organsate bepalen. 55

5 De metng bestaat ut de volgende procesgebeden: metng en analyse; organsatebrede procesfocus; alternatevenanalyse en oplossngskeuze; De techncal note bevat nog veel meer nformate over de s, zoals per de problemen de met de worden opgelost, potentële gebrukers, de onderbouwng waarom bepaalde procesgebeden wel en andere procesgebeden net zjn opgenomen n de en mogeljke vervolgstappen als de s afgerond. 3 Lteratuur Cannegeter, H.J.J. (2006a). Controllng the Chaos of Contnuous. Keynote speech, PROFES Internatonal Conference on Product Focused Process Improvement, Amsterdam, 12 jun Cannegeter, H.J.J. (2006b). Ver routes naar nveau vjf. Automatserng Gds 22, 2 jun Cannegeter, H.J.J. (2007). CMMI s. In J. Macke & M. Muller (red.), Capta Selecta, Jubleum utgave 10 jaar Stchtng SPIder. Cannegeter, H.J.J. & Rn van Solngen (2007). De klene CMMI voor ontwkkelng. Den Haag: Sdu. SEI (2006). CMMI for Development, verson 1.2, CMU/SEI TR-008, Software Engneerng Insttute, Carnege Mellon Unversty, Pttsburgh. 3. De meest actuele verse van de techncal note s te downloaden van de webste van SPIder (www. st-spder.nl). Meer nformate over de s kunt u krjgen bj Jan Jaap Cannegeter, e-mal: nl. Lnk Verantwoordng Dt artkel s gebaseerd op de techncal note CMMI s geschreven door Jan Jaap Cannegeter, André Hejstek, Ben Lnders en Rn van Solngen. Het copyrght van de techncal note lgt bj de Carnege Mellon Unversty n Pttsburgh. De techncal note s nog net n zjn defnteve vorm gepublceerd en heeft daarom nog geen referente. Daarnaast s dt artkel gebaseerd op het hoofdstuk CMMI s van Jan Jaap Cannegeter n J. Macke & M. Muller (red.), Capta Selecta, Jubleum utgave 10 jaar Stchtng SPIder. Jan Jaap Cannegeter s adjunct-drecteur van SYSQA BV, een onafhankeljke organsate gespecalseerd n qualty assurance, testen en prestateverbeterng van ICT-organsates. E-mal: 56

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik

Flyer.be neemt nieuwe drukkerij in Brugge in gebruik Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie