Jongeren leren van elkaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren leren van elkaar"

Transcriptie

1 TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat net alleen ut debatteren, maar rego ren. Dat s Arnhem-Njmegen de bass van alle projecten van TeamAlert.2015 We spelen onder meer ook ut een kennsquz, en het spel rankng the fnes, daar bjvoorbeeld op n met het project Kruspunt. Tjdens het pakt de onderwerpen op een posteve maner op. We benadrukken project gaan leerlngen met elkaar n gesprek over allerle verkeers- de voordelen van velg gedrag. We zetten net n op schrkeffecten velghedsthema s. Bjvoorbeeld over velg fetsen en alcohol n het of het bang maken van leerlngen. Ut wetenschappeljk onderzoek verkeer. De onderwerpen passen we aan de leeftjd en het onder- bljkt nameljk dat dt net goed werkt. Jaarrapport verkeerseducateprojecten wjsnveau van de leerlngen aan. Aan de hand van flmpjes gaan de leerlngen n debat met elkaar. Overtug jezelf waarn leerlngen boetes op hoogte moeten rangschkken. TeamAlert Totale budget voor de doelgroep voortgezet onderwjs ,- Effectmetng Noordman onderzoekt de effecten van elk project (n totaal voert TeamAlert 17 verschllende projecten ut). We zen dat de kenns We maken vooral gebruk van het self persuason-mechansme, van de leerlngen, maar ook hun ntente (wat ze van plan zjn om te lcht Noordman toe. Iedereen weet dat je moet stoppen voor een gaan doen) daadwerkeljk postef verandert door Kruspunt. Met rood verkeerslcht. Maar net edereen doet het. Wanneer je zelf onze aanpak wllen we jongeren beïnvloeden, maar ook het gesprek redenen bedenkt waarom je zou moeten stoppen voor een rood lcht, tussen jongeren op gang brengen. Foto s: Ingrd van Berkel TeamAlert, een verkeersvelghedsorgansate voor en door jonge- dan overtug je jezelf. Je bent daarna meer genegd om ook daadwerkeljk te stoppen als het rood s. Verkeerseducate voortgezet onderwjs Zodra jongeren op de mddelbare school ztten, krjgen zj te maken met ngewkkeldere verkeersstuates. Hun route naar school wordt langer en ook buten schooltjd verplaatsen jongeren zch vaker en verder. Het s belangrjk om te werken aan velge stuates op schoolroutes, maar ook aan een verant- 1 woordeljke houdng van jongeren n het verkeer.

2 Inhoud Inledng 3 Over ROV Oost-Nederland 4 Jong geleerd s oud gedaan 6 Jongeren leren van elkaar 8 Fetstranng 9 Een echte Bob bljft 100% frs 10 Velg door Drel 12 Op weg naar velge fetspaden 13 Velg hard fetsen 14 Spaakongevallen 16 Cjfers 18 2

3 Inledng Het ROV Oost-Nederland s n Gelderland en Overjssel de partner voor verkeersvelghed. Met onze kenns van verkeersvelghed en van de rego brengen we de juste partners bj elkaar en ntëren we projecten. We rchten ons daarbj op gedragsbeïnvloedng. Het ROV Oost-Nederland s een ntatef van de provnces Overjssel en Gelderland. In dt jaarraport leest u hoe het ROV Oost-Nederland n opdracht van de gemeenten n de rego Arnhem-Njmegen de regulere en extra mddelen voor verkeersvelghed n 2015 heeft ngezet: met welke projecten hebben we de rego verkeersvelger proberen te maken? Heeft u vragen naar aanledng van dt jaarrapport? Neem dan contact met ons op va of bel (038) Op vndt u meer nformate over onze organsate. Colofon Redacte: ROV Oost-Nederland Tekst: Tekstschrjvers.nl Vormgevng: Puntwee Vsuele Communcate ROV Oost-Nederland, januar Aan deze utgave kunnen geen rechten worden ontleend. 3

4 Over ROV Oost-Nederland Het Regonaal Orgaan Verkeersvelghed (ROV) Oost-Nederland werkt aan verkeersvelghed, gercht op gedragsbeïnvloedng n de provnces Gelderland en Overjssel. De twee provnces zjn verdeeld n acht rego s. De rego Arnhem-Njmegen s de rego met de grootste verkeersproblematek. Op 1 januar 2015 s de Stadsrego Arnhem-Njmegen opgeheven. Net voor de tjd s er extra budget beschkbaar gesteld voor extra actvteten op het gebed van verkeersvelghed. Het ROV Oost-Nederland heeft op verzoek van (en samen met) de gemeenten ut de rego een extra mpuls kunnen geven aan de verkeersvelghed. We hebben ons herbj met name gercht op ver thema s: rjden onder nvloed snelhed jonge bestuurders fetsers Deze thema s hebben we bepaald op bass van ongevallenanalyses. Daarbj s er natuurljk altjd lokale of regonale kleurng. In steden s er bjvoorbeeld andere verkeersproblematek dan op het platteland. lees verder 4

5 Samen met gemeentes ut de rego Arnhem-Njmegen zetten we het budget zo effectef mogeljk n. Alle projecten de we hebben utgevoerd, versterkten elkaar, just doordat we de verkeersvelghed op regonaal nveau hebben aangepakt. Als gemeente alleen zou je zo n effect net bereken. Bovenden gaat verkeersvelghed over de gemeentegrenzen heen: emand de ut Beunngen komt, rjdt met zjn auto waarschjnljk ook n Njmegen. Als ROV Oost-Nederland zetten we vooral n op bewustwordng en veranderng van gedrag van weggebrukers en werken we samen bj de aanpak van de nfrastructuur. Aan de provnce Gelderland leggen we verantwoordng af over hoe we elke euro hebben besteed. Zelf ben k erg trots op hoe we n de rego Arnhem-Njmegen samenwerken met gemeentes en utvoerende partjen. In 2016 gaan we op zoek naar neuwe methodes en createve oplossngen de ervoor zorgen dat deze rego nog verkeersvelger wordt. Henk Dressen, programmamanager Verkeersvelghed n Gelderland De verkeersvelghedscjfers van Gelderland laten zen dat het aantal verkeersdoden jaarljks daalt. Snds 2009 telt onze provnce mnder dan 100 dodeljke slachtoffers per jaar. Het aantal ernstg verkeersgewonden neemt echter toe. In 2012 raakten meer dan verkeersdeelnemers n Gelderland ernstg gewond bj een verkeersongeval. De dalng van het aantal doden en stjgng van het aantal ernstg gewonden komt overeen met het landeljke beeld. Het geeft aan dat de nzet van verkeersvelghedsmaatregelen nog steeds hard nodg s. Verkeersdoden n Gelderland (werkeljke aantallen, CBS) Ernstg verkeersgewonden n Gelderland (werkeljke aantallen, SWOV)

6 Verkeerseducate 2- tot 6-jargen & ouders Knderen van twee tot zes jaar nemen net of nauweljks zelfstandg deel aan het verkeer. Maar deze knderen ontwkkelen al wel normen, waarden en gewoontes n het verkeer. Daarom s het van groot belang om deze knderen een passend edu- Totale budget voor de doelgroep 2- tot 6-jargen en ouders: catef programma te beden en ouders hern mee te ,-* nemen. *Op pagna 18 leest u hoe ROV Oost-Nederland het totale budget heeft verdeeld over de projecten. Project JONGLeren Jong geleerd s oud gedaan Knderen ztten tegenwoordg vaak n de auto. Terwjl het just heel teralen, zoals gele hesjes, een zebrapad en klaar-overbordjes. Daar belangrjk s om met hen te fetsen en te wandelen. Dan beleven ze gaan de groepen mee aan de slag. Maar het belangrjkste element s Doelgroep: het verkeer en leren ze er beter mee om te gaan. Dat vertelt Ingrd msschen nog wel de ouderavond. Alles valt of staat bj de betrok- Peuterspeelzalen van Berkel, oprchter van Vebe Meda en de utvoerder van het pro- kenhed van ouders. Het s belangrjk dat zj veel met hun knderen Butenschoolse opvang (bso) ject JONGLeren. Tjdens het project JONGLeren maken we knderen gaan wandelen en fetsen. Bovenden vertel k hoe knderen met ver- Groep 1-2 van de bassschool én hun ouders bewust van (de gevaren van) het verkeer. Het project keer omgaan: ze kjken heel anders. Ook hebben ze moete met het duurt dre tot zes weken en begnt met een leraar- of ledsterbj- nschatten van de snelhed van auto s. Dat hebben ze pas rond hun eenkomst. Ledsters, juffen en meesters leren op welke maner ze negende jaar onder de kne. Ik nformeer ouders ook over het dragen knderen kunnen laten kennsmaken met het verkeer. Alles s mo- van gordels en helmen. Kortom: een praktsche bjeenkomst, waarn geljk: een zebrapad op de speelplaats maken, knutselen n de klas, ouders veel neuwe dngen leren waarmee ze thus met hun knderen verkeersstuates naspelen, of een rondje wandelen met de knderen. aan de slag kunnen. Bj het project hoort ook een themakst. Hern ztten allerle ma- 6 lees verder

7 Peuteropvang Ollekebolleke ut Beek s enthousast over JONGLeren Wat een leuk en veelzjdg thema! We hebben ervoor gekozen om zo dcht mogeljk bj de belevngswereld van onze peuters te bljven. Zo hebben we samen leren oversteken, de kleuren van een stoplcht geleerd en prachtge stoplchten geknutseld om het lokaal mee te verseren. Ook hebben we van een behangrol een zebrapad gemaakt. We hadden een thematafel ngercht met verkeersborden en boekjes. Als afslutng mochten alle knderen op hun verserde fets of dreweler een parcours fetsen op het schoolplen én kregen ze een rjbewjs. Het thema leeft erg onder knderen, maar ook onder ouders. Foto s: Ingrd van Berkel Irmgard en Hed van Peuteropvang Ollekebolleke: Het s een leuk en leerzaam thema dat dcht bj de knderen staat 47

8 Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van zch- Postef benaderen zelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Team Het project Kruspunt bestaat net alleen ut debatteren, maar Alert, een verkeersvelghedsorgansate voor en door jongeren. Dat s onder meer ook ut een kennsquz, en het spel rankng the fnes, de bass van alle projecten van TeamAlert. We spelen daar bjvoorbeeld waarn leerlngen boetes op hoogte moeten rangschkken. TeamAlert op n met het project Kruspunt. Tjdens het project gaan leerlngen pakt de onderwerpen op een posteve maner op. We benadrukken met elkaar n gesprek over allerle verkeersvelghedsthema s. Bj- de voordelen van velg gedrag. We zetten net n op schrkeffecten voorbeeld over velg fetsen en alcohol n het verkeer. De onderwerpen of het bang maken van leerlngen. Ut wetenschappeljk onderzoek passen we aan de leeftjd en het onderwjsnveau van de leerlngen aan. bljkt nameljk dat dt net goed werkt. Aan de hand van flmpjes gaan de leerlngen n debat met elkaar. Overtug jezelf Effectmetng Totale budget voor de doelgroep leerlngen n het voortgezet onderwjs ,- Noordman onderzoekt de effecten van elk project (n totaal voert We maken vooral gebruk van het self persuason-mechansme, TeamAlert 17 verschllende projecten ut). We zen dat de kenns lcht Noordman toe. Iedereen weet dat je moet stoppen voor een van de leerlngen, maar ook hun ntente (wat ze van plan zjn om te rood verkeerslcht. Maar net edereen doet het. Wanneer je zelf gaan doen) daadwerkeljk postef verandert door Kruspunt. Met redenen bedenkt waarom je zou moeten stoppen voor een rood lcht, onze aanpak wllen we jongeren beïnvloeden, maar ook het gesprek dan overtug je jezelf. Je bent daarna meer genegd om ook daadwer- tussen jongeren op gang brengen. keljk te stoppen als het rood s. Verkeerseducate voortgezet onderwjs Zodra jongeren op de mddelbare school ztten, krjgen zj te maken met ngewkkeldere verkeersstuates. Hun route naar school wordt langer en ook buten schooltjd verplaatsen jongeren zch vaker en verder. Het s belangrjk om te werken aan velge stuates op schoolroutes, maar ook aan een verant- 8 woordeljke houdng van jongeren n het verkeer.

9 Velg e-bken Steeds meer mensen hebben een elektrsche fets (e-bke). Voor ouderen s het een utstekend mddel om langer mobel te bljven. Helaas gebeuren er ook regelmatg ongelukken met e-bkes. De belangrjkste oorzaken zjn de hoge snelhed, maar ook het grotere gewcht van de fets ten opzchte van een gewone fets. Totale budget voor de doelgroep ouderen ,- Fetstranng De e-bke s nog altjd met een opmars bezg. Steeds meer mensen plezer n het fetsen gekregen. Vroeger fetste k net vaak naar mjn schaffen er een aan. Het trapt lchter en je gaat sneller. De Fetsers - werk. Nu doe k dat regelmatg. Ook voor klene boodschappen pak k bond Fetsschool verzorgde n 2015 elf e-bketranngen n de rego tegenwoordg de fets. Zo bljf k ft. Arnhem-Njmegen. Daarn werden de voor- en nadelen van verschllende soorten elektrsche fetsen besproken. Ofwel: waar moet je op letten als je zo n fets aanschaft? Deelnemers konden ook een proefrt maken op een e-bke. En hun kenns van de verkeersregels werd opgefrst. Meer fetsplezer 9 Plot verkeersbeurs ouderen n Beunngen Het s voor edereen belangrjk om zo lang mogeljk mobel te bljven. Daarn bedt de hudge technologe al dverse maatop- De tranng was heel nuttg, vertelt deelnemer Habb Georges (64) ut lossngen. Om ouderen daarmee kenns te laten maken, was er op Westervoort. Een deale combnate van theore en praktjk. Heel nuttg vrjdag 30 oktober een verkeersbeurs n sporthal de Tnnegeter om weer even de verkeersregels door te nemen. Ook leuk: s mddags n Beunngen. Rum honderd senoren leten zch er nformeren gngen we met de groep een rondje fetsen. Onderweg gaf de traner ons over de OV-chpkaart, de e-bke, de loopfets, velg bljven au- tps. Georges koopt voorlopg nog geen e-bke. Ik heb de traponder- torjden en nog veel meer. Popular was het testparcours waarop steunng gelukkg nog net nodg. Door de tranng heeft hj wel meer belangstellenden dverse vervoermddelen konden utproberen.

10 Een echte Bob bljft 100% frs De scheds flut af. De wedstrjd s afgelopen. Maar dan begnt de speelde thus. Het Bob-campagneteam gng met sporters en sup- derde helft pas. Supporters en frsgedouchte spelers schuven porters n gesprek over alcohol. Er waren verschllende quzvragen, aan de bar voor een welverdend drankje. Natuurljk zjn net al de zoals: Wat zjn de lchameljke effecten van alcohol?. Ook werden er drankjes alcoholvrj. blaastesten afgenomen en flyers utgedeeld. De deelnemers konden leuke prjzen wnnen en de Bob werd natuurljk beloond met de Net als elke sportclub, zen wj het n onze kantne ook gebeuren beroemde Bob-sleutelhanger. De boodschap was: een echte Bob bljft dat mensen met een glaasje te veel op toch achter het stuur kru- 100% frs. Rutten: Onze verengng s erg enthousast over de acte. pen, vertelt Mark Rutten, secretars van de Njmeegse voetbalclub We hebben hermee het onderwerp alcohol n het verkeer op een SV Hatert. Daarom besloten we met onze club mee te doen aan laagdrempelge maner weer op de kaart gezet. Een volgende keer de Bobsport-campagne. In onze kantne hngen posters en op een doen we graag weer mee! Totale budget voor campagnes met het thema rjden onder nvloed ,- lees verder zondag n februar kwam het campagneteam langs. Ons eerste team Bobsport, de campagne In totaal deelde het ROV Oost-Nederland 164 Bobsport-pakketten ut aan voetbal-, tenns-, hockey- en korfbalverengngen n Gelderland. In deze pakketten zaten materalen, zoals posters en bervltjes, waarmee de sportclubs zelf aandacht konden geven aan het thema. Het Bob-campagneteam gng langs bj 11 clubs n de rego Arnhem-Njmegen. De kck-off van de campagne was n het Gelredome, tjdens een thuswedstrjd van Vtesse. 10

11 ZomerBob We zomer zegt, zegt festvals. En zeg je festval, dan zeg je ber. De ZomerBob-campagne probeert de Bob-gedachte onder de aandacht te brengen bj festvalbezoekers. Specfek wordt ngezet op jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Deze klene groep veroorzaakt nameljk bjna een kwart van alle alcoholongevallen waarbj doden en/of ernstge gewonden vallen. Het Bob-promoteteam bezocht, gewapend met Bob-merchandse, blaastesten en een quz, onder meer de Njmeegse Verdaagsefeesten. Bekjk de aftermove op % Bob, 0% op Rjden onder nvloed s één van de voornaamste oorzaken van ernstge verkeersongevallen. Het zorgt alleen al n Gelderland en Overjssel voor vjften doden en meer dan tweehonderd ernstg gewonden per jaar. De Bob-campagnes gaan voor nuchtere bestuurders. Deze campagnes worden gevoerd vanut het ROV Oost-Nederland. In de rego Arnhem-Njmegen geven we heraan een extra mpuls door campagne te voeren tjdens festvals en n sportkantnes.

12 Velg door Drel In de dertg-klometerzone n Drel wordt het gaspedaal regelma- Bewustwordng tg te dep ngetrapt. Vooral n het gebed rond de krusng van Tjdens de acte bleek vooral dat veel mensen zch net bewust zjn de Cremerstraat en de Doctor A.W. Ausemsstraat, vertelt be- van de dertg-klometerzone, aldus Unck. Daar konden ze nu even woonster Annette Unck. Levensgevaarljk, want het s een buurt net omheen: de buurt was verserd met vlaggen en banners, en op de waar veel klene knderen wonen. We waren daarom blj toen we afvalcontaners hebben we stckers geplakt. Elke week als de conta- de advertente van de gemeente n de hus-aan-huskrant zagen ners aan de straat staan, worden automoblsten weer even hern- waarmee we een buurtactepakket konden aanvragen. nerd aan de maxmumsnelhed. De acte heeft geholpen volgens Unck. Maar herhalng kan zeker geen kwaad. Maar lefst negen buurten hadden zch aangemeld voor de pakketten, vertelt Jacquelne Oudshoorn, medewerker ntegrale velghed Bljven herhalen van de gemeente Overbetuwe. De stuate n de Drelse woonwjk De gemeente Overbetuwe wl de actes zeker vervolgen. Oudshoorn: hebben we gebrukt als startmoment van de acte n onze gemeen- Verkeersvelghed s een van de speerpunten bnnen onze gemeen- te. De burgemeester gaf het startschot voor de succesvolle dag. te. Wj zullen dus ook volgend jaar weer aanhaken bj de landeljke Knderen ut de buurt mochten de polte helpen om met laserguns campagne van Velg Verkeer Nederland. de snelhed te meten van passerende auto s. Te hard rjdende bestuurders werden aangesproken op hun snelhed. Totale budget voor campagnes met het thema snelhed ,Velg Verkeer Nederland verstrekte bjna vjftg pakketten n de rego Arnhem-Njmegen. Buurtactepakketten Veel gemeenten ontvangen klachten over te hard rjden n woonwjken en krjgen het verzoek dt aan te pakken. Vaak ontbreken echter fnancële mddelen om maatregelen te treffen en heeft handhavng geen prortet. Bovenden zjn het n veel gevallen de buurtbewoners zelf de te hard rjden. Met de buurtactepakketten van Velg Verkeer Nederland kunnen de bewoners aan de slag om hun wjk velger te maken. Een moo voorbeeld van burgerpartcpate. De gemeenten fnanceren de pakketten, de door VVN worden geleverd. 12

13 Als gemeente wllen we velge fetspaden, aldus Gertjan Gerards van de gemeente Montferland. Daarom hebben we n onze gemeente n eerste nstante twaalf locates aangewezen de we velger wllen maken. Dt zjn plaatsen waar relatef veel fetsers langskomen. De locates hebben we bepaald door onderzoek, maar ook op bass van meldngen van husartsen, polte en nwoners. Op sommge plekken gebeurden vaak eenzjdge ongelukken. Verschllende oplossngen Totale budget voor de doelgroep fetsers ,- In Montferland worden de problemen op verschllende maneren aangepakt. Gerards: Op sommge plaatsen halen we paaltjes weg. Maar op sommge Op weg naar velge fetspaden plekken wllen we dat just net doen, omdat er dan een sluproute voor autoverkeer ontstaat. Daarmee wordt de stuate ook net velger. Dus kezen we n dat soort gevallen voor andere oplossngen, zoals betere markerng op of rond het paaltje of betere verlchtng. In sommge gevallen kezen Elke fetser komt ze tegen: paaltjes, wegversmallngen of andere De fets wordt steeds meer gezen als een volwaardg alternatef voor de auto. Het we voor wegversmallngen. Daarbj moeten we er wel weer rekenng toenemende gebruk van mee houden dat stroowagens n de wnter over het fetspad kunnen de e-bke speelt daarn een bljven rjden. belangrjke rol. Maar dan moet klene obstakels. Negen gemeenten nventarseerden de gevaar- 13 Fetsers fetsen wel velg zjn. ROV ljke punten n het fetsnetwerk. Vervolgens stelde de voormalge De eerste 12 locates worden gefnancerd door de voormalge Stads- Oost-Nederland werkt heraan Stadsrego Arnhem-Njmegen geld beschkbaar aan de gemeenten rego. Met de overge knelpunten gaat de gemeente zelf aan de slag. met verschllende projecten. om de punten aan te pakken. Op de maner wordt fetsen n de In de hele rego doen 9 gemeenten mee aan dt project. In totaal rego Arnhem-Njmegen een stukje velger. worden zo n 120 locates velger gemaakt.

14 TWC De HerBerg Tranng voor welerverengngen Velg hard fetsen Leden van welerverengngen houden van hard fetsen. Maar op de weg moeten zj ook rekenng houden met andere weggebrukers, zodat er geen onvelge stuates ontstaan. Een goede wegkapten maakt het verschl: de begeledt de groep welrenners en zorgt dat edereen prettg en velg fetst. Hj of zj zorgt dat edereen zch aan de verkeersregels en de regels van de Nederlandse Toer Fets Une (NTFU) houdt. ROV Oost-Nederland bood de verengngen ut de rego Arnhem-Njmegen een grats tranng voor wegkaptens aan. De NTFU verzorgde de tranngen. Ontzettend leerzaam, vertelt Wlfred de Wldt, secretars van TWC De Herberg, de welerclub van Bergharen en Hernen ut de gemeente Wjchen. Als verengng hadden we al de nodge regels opgesteld voor toerfetsers, bjvoorbeeld over tekens geven en elkaar waarschuwen. Maar we hebben nog heel veel bjgeleerd. Bjvoorbeeld over het onderhoud van je fets. Als je zorgt dat je materaal n orde s, kun je pechgevallen voorkomen. We leerden ook hoe je een velge stuate creëert als er emand onverhoopt een lekke band krjgt. Ga net op een klutje staan, want dan blokkeer je de doorgang voor andere weggebrukers. Ook het belang van een goede helm én het correct dragen ervan kwam aan bod. De ochtend stond n het teken van theore en s mddags gngen we ook echt de weg op. Een goede combnate. Rum een kwart van de leden volgde de tranng tot wegkapten. Dat betekent dat wj nu met meer wegkaptens kunnen fetsen. En dat maakt de rtten alleen maar velger. lees verder 14

15 Iedereen een fetshelm Zo n dertg procent van het aantal verkeersdoden en meer dan vjftg procent van het aantal ernstg gewonden bestaat ut fetsers. Het dragen van een fetshelm zou het aantal ongelukken met ernstg letsel aanzenljk terugdrngen. Vooral voor knderen s het dragen van een helm belangrjk: een eenvoudg ongeval kan langdurge gevolgen hebben voor een knd. Vanut de extra mddelen zette het ROV Oost-Nederland het plotproject Helm op, fluotop op. Het doel: zorgen dat het dragen van een helm net meer de utzonderng s, maar just de regel. Helm op, fluotop Bassschool De Reuzepas ut Ewjk deed mee met het project. Drecteur Henk Schwerng vertelt: Met de gemeente Beunngen werken wj nauw samen aan de velghed rondom onze school. Zo kwamen wj n aanrakng met ROV Oost-Nederland en zjn we met het project gestart. In december konden ouders van leerlngen ut groep 1, 2 en 3 fetshelmen of fluorescerende hesjes bestellen voor hun knderen, zodat zj velger kunnen deelnemen aan het verkeer. Knderen de meedoen aan de acte krjgen een stckerkaart. Elke keer als ze met een hesje aan of helm op naar school komen, krjgen ze een stcker. Op de maner sparen ze voor leuke prjzen, zoals een jsje of kortng op een pretpark. Op 5 januar was de feesteljke start van de acte. En de drecteur? De komt ook op de fets naar school, natuurljk mét een fluorescerend hesje aan. 15

16 Per dag komen acht knderen met hun voetjes tussen de spaken Spaakongevallen In de top vjf van meest voorkomende ongevallen bj knderen tussen dre en vjf jaar: een voet tussen de spaken van een (brom) fets. Op de maner raken n Nederland per dag gemddeld lefst acht knderen gewond. Een derde houdt er zelfs een gebroken voetje aan over. Onnodg, want spaakongevallen kun je voorkomen door een goed fetsztje en stevge spaakafschermers. Spaakstraat Het aantal spaakongevallen stjgt nog steeds. Reden voor ANWB om spaakstraten te organseren. Terwjl hun knderen op het sprngkussen terechtkonden, kregen ouders/verzorgers voorlchtng over de rsco s van spaakongevallen. Ook werden hun fetsen spaakvelg gemaakt: per spaakstraat werden 200 harde spaakafschermers grats weggegeven en gemonteerd door ANWBvrjwllgers. lees verder Bekjk het flmpje van de lokale Njmeegse omroep N1 over de Beunngse spaakstraat. 16

17 Ik val op! Op vrjdag 30 oktober trok een bonte parade van verserde en verlchte fetsen door het centrum van Ede. De reden van deze FetsLchtParade? Aandacht vragen voor fetsverlchtng. Gemddeld heeft één op de dre fetsers nameljk geen werkende verlchtng. Dt zorgt voor onvelge stuates en ongevallen. Het Ik val op -promoteteam toerde vervolgens door de rego om op 25 plaatsen fetsers bewust te maken van het belang van goede verlchtng. Ook repareerde het team net-werkende fetsverlchtng. FIETS op, MODUS aan Je smartphone gebruken n het verkeer s net zonder gevaren. Daarom s er de Fetsmodus app. Hermee gaat het scherm van de telefoon tjdens het fetsen op zwart. De acte rcht zch op jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Zj checken tjdens het fetsen nameljk regelmatg socale meda op hun smartphone en daardoor ontstaan vaak ongelukken. Met de acte worden jongeren op een posteve maner gestmuleerd om de app te gebruken. Ze kunnen er nameljk mooe prjzen mee wnnen, zoals kaarten voor The Voce of Holland! Een campagneteam gng langs op vjften scholen en deelde gadgets ut om de Fetsmodus app onder de aandacht te brengen. Veel leerlngen hebben tjdens de campagneperode de app geïnstalleerd op hun smartphone. De campagne werd extra ondersteund door het ROV Oost-Nederland. Bekjk het promoteflmpje op Fetsmodus n cjfers Ut de cjfers van de eerste acteperode (sept jul 2015) bljkt dat de doelgroep (door het hele land) goed wordt berekt: Rum downloads keer n fetsmodus gezet Rum 1 mljoen km n fetsmodus gefetst 68% s jaar 14% s jaar 18% s ouder dan 30 jaar 17

18 Doelgroep Projecten 2015 Budget jargen/ouders JONGLeren ,- Bassonderwjs 20 x Extra Dode hoek Theoretsche Vekeersexamen 55 x Streetwse ,- Verkeerslokaal VOMOL (2 nzetten) Voortgezet Onderwjs Verkeerscarroussel Onder Invloed Onderweg TeamAlert Zeven Sloten ,- TeamAlert VMBO/Voorlchtng Fetsmodus app Ouderen Informatedagen e-bke Voorlchtng op aanvraag Bljf velg Mobel-beurs , Rjden onder Invloed Snelhed Bobsport ZomerBob Stop voor de Zebra DSZWB Buurtactepakketten VVN , , Fets Aanpak spaakongevallen Wegnemen obstakels fetspaden Fetsverlchtngs-campagne ,- Plot Fetshelmen bassscholen Actvteten regonaal acteplan Projectmanagement en communcate ,- In het dagram zet u het totale budget voor 2015 van de Stadsrego Arnhem-Njmegen dat het ROV Oost-Nederland op verzoek van gemeenten heeft ngezet en verdeeld over de verschllende doelgroepen en bjbehorende projecten. Totaal ,- 18

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen

Traverse. Betere verkeerslichtenregelingen met minder inspanningen Traverse Nummer 37, jun 2015 Betere verkeerslchtenregelngen met mnder nspannngen Persoonljk contact onmsbaar n gedragsveranderngsprojecten Evaluate verkeersongevallenprotocollen Problemen rond vrachtwagenparkeren

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2

CP-richtlijn: Uitwerking van aanbeveling 4.2 CP-rchtljn: Sperkrachttranng bj CP Aanbevelng 4.2.: Wat s het effect van krachttranng op ROM, spertonus en kracht? Jul 2012 Project Knowledgebrokers: Werkgroepleden: Corna Lujten (Revant Revaldatecentrum)

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Nummer 21, september 2008. Connecting people

Nummer 21, september 2008. Connecting people Tr a v e r s e Nummer 21, september 2008 Connectng people ODYSA draagt bj aan een betere luchtkwaltet Leren werken met VRI n RAW Berekbaarhed: UMC Utrecht houdt vnger aan de pols Velghed voor leerlngen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017

SLIM MOBIEL. Verkeers- en mobiliteitseducatie in Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 SLIM MOBIEL Verkeers- en mobltetseducate n Vlaams-Brabant schooljaar 2016-2017 De Vaucampslaan n Huzngen, van chaos naar opmerkeljk rustg Jong geleerd, s oud gedaan: fetsvaardghed bj kleuters Weggeefacte

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet.

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet. Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 59, september oktober november 2009 V.U. Patrck D haese, Boomgaardstraat 22/57, 2600 Berchem Trap eens naar je

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN

BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN BRAND EXPEDITION ZONDER EEN CENT OP ZAK DE WERELD VEROVEREN In 2010 zegde Martjn Arets zjn baan op, leverde zjn lease auto met tankpas n en negeerde alle onzekerheden om zjn droom achterna te gaan. In

Nadere informatie

Traverse. Evergreen on bike

Traverse. Evergreen on bike Traverse Nummer 36, januar 2015 Evergreen on bke Actualsate Ontwerpwjzer Fetsverkeer In één maand 3300 haltes geïnventarseerd Verrum uw kenns met Europese ervarngen Draagvlak creëren, de bass van succes

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur?

Cliëntenparticipatie in de langdurige zorg... een open deur? Steeds opneuw naar je clënten lusteren Kwaltetsverbeterng vraagt om structurele nbreng van de gebruker, de klant: kjken door de ogen van de clënt. n de langdurge zorg... een open deur? Over clëntenpartcpate

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie