flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer"

Transcriptie

1 pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden Jaarverslag 2013 flts+ pensoenflts + s een utgave van bpf hbn jaargang 3 najaar 2014 bpfhbn.nl Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? 70% van wat k nu verden? Uh..? Geen dee Ik verkoop mjn hus We dan leeft... Ik weet het! Ongeveer de helft? Check het zelf op de pensoenplanner pensoenplanner. bpfhbn.nl Zen we dan wel weer Wanneer s de vraag... stchtng bedrjfstakpensoenfonds voor de handel n bouwmateralen

2 Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? Dat s voor edereen anders en kunnen we n deze pensoenflts net voor edereen persoonljk beantwoorden. Hoeveel pensoen je later ontvangt hangt bjvoorbeeld af van je salars en hoe lang je hebt meegedaan aan de pensoenregelng. De belangrjkste vraag de je je moet stellen als het om pensoen gaat: hoeveel krjg k later en vnd ík dat genoeg? De stuate van Gregory (59 jaar) Is al 34 jaar n denst als magazjnmedewerker bj een grote groothandel Doet mee aan de regelng van Bpf HBN snds 1980 Heeft tot 2001 de vaste bedragenregelng gehad (ze ook kader op pagna 4) Daarna s Gregory overgegaan naar de mddelloonregelng Gregory heeft ongeveer nog De stuate van Patrck (29 jaar) Is snds 4 jaar n denst als medewerker bnnendenst bj een mddelgrote groothandel Doet vanaf 2010 mee aan de mddelloonregelng van Bpf HBN Patrck heeft nog een lange weg te gaan tot aan zjn pensonerng Hj s op dt moment (nog) net met zjn pensoen bezg 8 jaar te gaan tot aan zjn pensonerng Zjn hobby s zeevssen Hj wl na zjn pensonerng meer tochten op zee maken Wat ontvangt Gregory aan pensoen? De feten: In denst: 1980 Leeftjd ndensttredng: 25 jaar Pensoenregelng: vaste bedragenregelng tot 2001, daarna mddelloonregelng Salars: euro Wat ontvangt Patrck aan pensoen? De feten: In denst: 2010 Leeftjd ndensttredng: 25 jaar Pensoenregelng: mddelloonregelng Salars: euro Gregory ontvangt op bass van deze gegevens later euro aan pensoen (bruto per jaar) n combnate met een meeverzekerd partnerpensoen van euro. Patrck ontvangt op bass van deze gegevens later euro aan pensoen (bruto per jaar) n combnate met een meeverzekerd partnerpensoen van euro. Kortom, je zet dat deelnemers de nog aan de vaste bedragen regelng hebben meegedaan bedudend mnder pensoen ontvangen dan deelnemers de pas na 2001 zjn ngestroomd. Daar kán het pensoenfonds helaas nets aan doen. We kunnen alleen wjzen op het belang van het bekjken van eders egen pensoenstuate. Check je pensoen. Ieder jaar krjgt edereen een pensoenoverzcht. Daarop staat hoeveel pensoen bj Bpf HBN s opgebouwd. Daarnaast kun je ook altjd kjken op (nlog met DgD). Daar staan al je opgebouwde pensoenen en ze je ook je aow. Zo heb je een compleet overzcht. Daarmee kan je beter bepalen of je aanvullende maatregelen moet nemen. En denk nu net: het s voor mj te laat (of k ben nog lang net aan pensoen toe...). Overleg met een fnanceel advseur wat de mogeljkheden zjn. Doen!

3 Drecteur Rob Braaksma Pensoenfondsbestuurder s allang geen erebaantje meer Intervew Rob Braaksma, drecteur Bpf HBN Rob Braaksma wordt aan de tand gevoeld over vjf prangende thema s Rob Braaksma (52 jaar) s drecteur van Bpf HBN. Dat betekent dat hj de dageljkse gang van zaken ledt. Hj heeft de ledng over het bestuursbureau en doet de externe vertegenwoordgng samen met de voorztter (bjvoorbeeld n het contact met De Nederlandsche Bank en advseurs van het fonds). Rob weet van de hoed en de rand en kunnen we dus het beste aan de tand voelen over pensoen, de regelng en bestuur. Want eerljk gezegd, pensoen en pensoenfondsbestuur s best ondoorzchtg voor butenstaanders. Hoe zt het nu écht? We leggen vjf prangende vragen aan Rob voor. Hoge salarssen, bonussen, bestuursleden de een gouden handdruk krjgen, etc. Hoe zt dat bj u? Hoe wordt het pensoenfondsbestuur van Bpf HBN betaalt en hoeveel pensoen krjgt u egenljk later? Het publek en de meda verkondgen wel dat pensoenfondsbestuurders zch verrjken met hoge salarssen en bonussen. Dat s net waar. Onze bestuurders krjgen een zogenaamde vacatevergoedng. De hoogte daarvan s gebaseerd op een regelng van de Socaal-Economsche Raad, een onafhankeljke organsate. Van bonussen s zeker geen sprake. Voor mj s dt vaak meer dan een fulltme baan en k krjg een managementvergoedng. Ik heb her - voor bj allerle andere bedrjven gewerkt net altjd n de sector o.a. als groepscontroller. Ik heb bj de bedrjven, net als eder ander, pensoen opgebouwd. Als k straks met pensoen ga, krjg k dat utbetaald. Deelnemers en gepensoneerden moeten er zeker van kunnen zjn dat het bestuur van hun fonds deskundg s en het vermogen goed wordt beheerd. Maar hoe kunnen ze daar nu van op aan? Dat s een belangrjk punt. Tot ongeveer 10 jaar geleden was pensoenfondsbestuurder meer een erebaantje. Dat s de laatste jaren flnk veranderd. En met de per 1 jul j.l. n werkng getreden Wet versterkng bestuur pensoenfondsen wordt het nog beter. Maar om terug te komen op de vraag zeg k zonder enge twjfel: daar kunnen de deelnemers en gepensoneerden van op aan. Het s natuurljk wel zo dat we ook sterk afhankeljk zjn van de gebeurtenssen om ons heen. Zo heeft de kredetcrss er bj de meeste pensoenfondsen flnk n gehakt. Het s msschen flauw om te zeggen, maar we doen ons best. Bpf HBN wl zo transparant en open mogeljk zjn. pensoenflts + september 2014

4 Bpf HBN voor 2001 Tot 2001 had Bpf HBN een vaste bedragenregelng. Dat betekende dat de werkgever edere week on geveer 20 gulden n de pensoenpot van de werknemer stortte. Na 2001 s edereen overgegaan op de mddelloonregelng. De vaste bedragenregelng was een hele karge regelng. Deelnemers de pensoen n de regelng hebben opgebouwd, halen de 70% van het gemddelde salars als pensoen zeker net. Het bestuur kan nets veranderen aan de karge opbouw. Het bestuur wjst deze mensen maar egenljk edereen nadrukkeljk op het fet dat je echt je pensoen moet checken en maatregelen moet nemen als het pensoen lager utvalt dan verwacht. Besef n welke stuate je zt! Bpf HBN na 2001 Vanaf 2001 heeft het pensoenfonds de mddelloonregelng, waarbj op dt moment 2% of meer per jaar opgebouwd wordt van de voor jou geldende pensoengrondslag (het pensoengevend salars mn aow). In het pensoenakkoord staat echter dat het opbouwpercentage vanaf 2015 moet worden verlaagd naar 1,875%. Ook als je altjd n de mddelloonregelng hebt deelgenomen s het znvol om je egen pensoenstuate te checken. Wat krjg k later en vnd k dat voldoende? Heb je ook een prangende vraag aan Rob of een van de bestuursleden? Mal dan naar We proberen edereen op de hoogte te houden van alle ontwkkelngen en besluten. En we betrekken deelnemers en gepensoneerden graag bj ons beled. Op de plannng staat bjvoorbeeld een onderzoek naar de rscoberedhed onder deelnemers. In zo n onderzoek wordt gevraagd hoe men vndt dat het vermogen moet worden belegd n relate tot de pensoenopbouw en kansen om de pensoenutkerng mee te laten groeen met de nflate. Pensoen s jackpot voor bankers De hoge post aan bjvoorbeeld beleggngskosten op de begrotng zjn voor velen een doorn n het oog. Kan dat net anders? Daar zjn we heel erg mee bezg. Vanaf 2012 zjn de kosten voor het utvoeren van de pensoenregelng alleen maar gedaald. Voor wat betreft de beleggngskosten zullen we daar hopeljk dt jaar ook nog wnst boeken. Het grootste beleggngsfonds ter wereld n Noorwegen heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van beleggngsexperts. De bleek er nauweljks te zjn. Een beetje technsch verhaal, maar beleggen va een ndextracker bleek ook zeer goede resultaten te geven en bespaarde een hoop geld. Dat soort createve oplossngen gaan we de komende tjd bekjken. Beleggen va zo n ndextracker noem je passef beleggen. Als je probeert zo n ndextracker te verslaan, dan noem je dat actef beleggen. De crux s om de juste mx tussen de twee te realseren om zo een maxmaal rendement te krjgen tegen acceptabele kosten. Te weng pensoen opgebouwd? Dan s langer doorwerken een prma opte. Wat vndt u daarvan? Dat vnd k prma. Maar dat lgt natuurljk heel erg aan de persoon zelf. Als het kan en je hebt nog steeds plezer n je werk, dan moet je dat doen. Als je op de maner extra kan bjsparen voor pensoen, dan s Vervolg van de vorge pagna Ik zou het lefst alle wetteljke kaders n de communcate overboord gooen. Weg met de dsclamer. het een prma oplossng. En n ons geval zjn er waarschjnljk wel deelnemers de te weng pensoen hebben opgebouwd door de vaste bedragenregelng ut het verleden. Maar nogmaals, het moet wel mogeljk zjn. Dát wordt vaak vergeten bj de beledsmakers. Overgens wordt pensoen n het algemeen door de beledsmakers en poltek vaak over één kam geschoren. Er wordt beled gemaakt alsof alles geljk zou zjn. Maar dat s net redeljk. Alle pensoenregelngen zjn anders. In ons geval hebben we nog te maken met de karge regelng van voor In dezelfde tjd hadden andere pensoenfondsen nog een rante endloonregelng. Nu straks de opbouw weer verlaagd wordt, worden onze deelnemers daar extra door geraakt. Dat vnd k net eerljk. Er wordt zo gehamerd op goede pensoencommuncate. Hoeveel krjg k, vanaf wanneer en s het genoeg? Dat zjn de dre belangrjkste vragen voor een deelnemer. Waarom geven we de nformate net gewoon, maar zt er altjd zoveel technsche ballast omheen? Dat wllen we graag doen en dat doen we ook zo goed mogeljk. Maar we zjn als pensoenfonds gebonden aan wetteljke kaders. Ik zou het lefst al de wetteljke kaders overboord gooen. Alle dsclamers (voorbehouden) weglaten. Daar wordt de boel net overzchteljker van. Gewoon zeggen hoe het zt, daar heeft de deelnemer het meeste belang bj. Maar, de afm tkt ons op de vngers als we de regels anders nvullen. Wat wel een punt s, s dat we n het verleden nauweljks hebben gecommunceerd over de vaste bedragenregelng, de deelnemers tot half 2001 hadden. Deelnemers hebben geen besef gehad van wat dat nheld. Dat moeten we onszelf aanrekenen en daar wllen we vanaf nu de nodge aandacht aan geven. Dat s een lastg verhaal en geen mooe boodschap. Wel eerljk en dudeljk, dat moet voor mj voorop staan.

5 We houdt het bestuur scherp en n de gaten? Verantwoordngsorgaan ngs d r o o ntw aan a r e g V or Op 1 jul 2014 s het neuwe verantwoordngsorgaan van Bpf HBN van start gegaan. Aanledng hervoor s de neuwe Wet versterkng bestuur pensoenfondsen. Ruud van Schejndel Ruud s 44 jaar lang advseur n de bouw geweest en gespecalseerd op het gebed van daken de eventueel zjn voorzen van eendakbegroeng of PV-panelen voor groene energe. Tjdens zjn acteve carrère werd hj ld van de Deelnemersraad van Bpf HBN (n 2009). Snds 2011 zat hj n het oude verantwoordngsorgaan als vertegenwoordger van de pensoengerechtgden. Ruud s ntern gekozen tot voorztter van dt orgaan. In een perode vol veranderngen n het pensoenlandschap zet hj n dt werk utslutend utdagngen, de hj als betrokken persoon doet n het belang van alle deelnemers van het pensoenfonds. Mrjan van Heesbeen Mrjan s al 31 jaar werkzaam bj Schuurmans Afbouwmateralen en Logstek BV n Vught. Her s zj verantwoordeljk voor de personeels- en salarsadmnstrate en voor de certfcerng van ISO 9001, VCA** en FSC. Doordat ze vanut haar vakgebed met pensoenen te maken heeft, heeft dt altjd haar nteresse gehad: Wat gebeurt er met ons geld? En als k straks met pensoen ga, s er dan nog wel een utkerng? Mrjan wl zo dudeljk mogeljke antwoorden op deze vragen voor elke deelnemer van Bpf HBN. Jan Krjt Jan was 36 jaar werkzaam n dverse admnstrateve functes n de handel n bouwma- teralen. De laatste 9 jaar was hj ld van de Deelnemersraad van Bpf HBN. Vanaf 1 jul 2014 s hj n het verantwoordngsorgaan de vertegenwoordger van de pensoengerechtgden. Als hoofd admnstrate s hj sterk geïnteresseerd geraakt n de pensoenbranche. Hj vndt het belangrjk dat Bpf HBN er n s geslaagd om tjdens de kredetcrss net te hoeven korten op de pensoenen. Indexate van pensoen s Jans volgende speerpunt. Hen Zaan Hen werkt bj de Fuhler bedrjvengroep, waar hj onder andere de projectadmnstrate en QSHE management doet en heeft de endverantwoordng over transportactvteten. Na twee jaren n de Deelnemersraad van Bpf HBN te hebben gezeten, heeft hj nu namens werknemers zttng genomen n het verantwoordngsorgaan van het pensoenfonds. In de Deelnemersraad ontdekte hj dat er een hele organsate schul gaat achter het pensoenfonds. Hj hoopt met de opgedane kenns ook van toegevoegde waarde te zjn n het verantwoordngsorgaan. Hugo Vnk Hugo Vnk s met zjn 29 jaar de jongste n het verantwoordngsorgaan. Hj s snds 2010 actef betrokken bj ons pensoenfonds. Hj was voorztter van de deelnemersraad en nu ld van het neuwe verantwoordngsorgaan. Hj streeft ernaar om tot zo even- wchtg mogeljke besluten te komen. Dat wl zeggen dat hj alle voor- en nadelen voor alle partjen en de toekomst van het pensoenfonds afweegt. De neuwe wet en het verantwoordngs orgaan Het besturen van een pensoenfonds s ngewkkeld. En het wordt er helaas net gemakkeljker op. Bovenden zjn het turbulente tjden voor pensoenfondsen. Er gaan meer mensen met pensoen en de dekkngsgraad (fnancële thermometer) staat onder druk. Kortom, er moeten veel crucale beslssngen genomen worden. De kwaltet van het pensoenfondsbestuur moet verbeterd worden om hermee om te kunnen gaan. De neuwe Wet versterkng bestuur pensoenfondsen regelt dt. Deze wet moet ervoor zorgen dat utendeljk deelnemers en gepensoneerden er zeker van kunnen zjn dat het bestuur van hun fonds deskundg s en het vermogen goed wordt beheerd. pensoenflts + september 2014

6 Wat kun je verwachten als je met pensoen gaat? AOW-pensoen va de overhed OUDERDOMSPENSIOEN va de werkgever SPAARGELD zelf s dt genoeg? KEUZEMOGELIJKHEDEN Als je met pensoen gaat 1 Eerder met pensoen 2 Later met pensoen 3 Gedeelteljk met pensoen 4 Pensoen utrulen 5 Varabel pensoen LIFE EVENTS Gebeurtenssen de nvloed kunnen hebben op jouw pensoen Neuwe baan Deeltjd werken Onbetaald verlof Arbedsongeschkt Werkloos Werken n butenland WERK THUIS Samenwonen Trouwen Scheden Knderen Verhuzen Overljden Meer nformate op PENSIOENOPBOUW Opbouwen zolang je werkt 21 jaar Jaarljkse pensoenopbouw 67 jaar Ouderdomspensoen* * Het nabestaandenpensoen s, zolang je werkzaam bljft n de sector en pensoen bljft opbouwen bj Bpf HBN, meeverzekerd op rscobass. Als je ut denst gaat of pensoneert wordt het opgebouwde ouderdomspensoen automatsch omgezet n een ouderdomspensoen met een nabestaandenpensoen als je een partner hebt.

7 Feten, cjfers en wetenswaardgheden Slechts 4 op de 10 Nederlanders weten hoeveel pensoen ze opbouwen, dat s mnder dan vorg jaar. Toch vndt pensoen belangrjk. (bron: Marketresponse) 87% Door gamen meer nteresse n pensoen Jongeren raken door spelletjes meer geïnteresseerd n pensoen. Dt bljkt ut onderzoek van een Canadees bedrjf dat een game ontwkkelde om de nteresse onder jongeren rondom het sparen voor hun pensoen te vergroten. Voor ons oud neuws. Bpf HBN heeft al rume tjd een pensoengame! Lukt het je om je pensoengaten te ontwjken tot aan je pensonerng? De game van de Canadees bedt daarnaast meer nformate. Onze game s gewoon leuk. Noot de game gespeeld? Je vndt de game op Bj Bpf HBN bouwen deelnemers op dt moment pensoen op gepensoneerden ontvangen een pensoen van Bpf HBN. Er zjn exdeelnemers. Hun pensoen staat nog wel bj Bpf HBN, maar ze bouwen geen pensoen meer op. Wat weet jj van pensoen? Op staat een kennstest. Na 10 vragen weet jj of je een pensoengoeroe bent of dat je nog wat bj te leren hebt. Je kan je score delen va Facebook of Twtter! 87% van de werknemers vndt pensoen belangrjk. Van de werknemers de ouder zjn dan 54 jaar vndt 95% pensoen belangrjk. (bron: Marketresponse) Van 3 naar 5 Je oudedagsvoorzenng bestaat ut 3 pjlers. Tenmnste, zo wordt er altjd over gesproken: pjler 1 s de aow van de overhed pjler 2 s het pensoen dat je opbouwt va je werkgever pjler 3 s mogeljk prvé-pensoen door te sparen of te beleggen. Door een langere levensverwachtng en de lage rente s het hard nodg om te kjken of er nog andere fnancële bronnen zjn om zo toch voldoende pensoen op te bouwen. En dan komen 2 neuwe pjlers n zcht: Een egen hus wordt tegenwoordg ook als pensoenpjler gezen. Een lage hypotheek betekent lagere woonlasten, veel mensen proberen daarom extra af te lossen. Daarnaast kan verkoop van de wonng rond de tjd dat je met pensoen gaat ook voor extra nkomsten zorgen. Met de neuwe pjler 5 bedoelen ze het nkomen. Je kan met deeltjdpensoen en parttme bljven doorwerken. Ook va het starten van een egen ondernemng kan voor extra nkomen worden gezorgd. Rum 7 op de 10 werknemers wllen dat pensoenpremes voorzchtg worden belegd, ook als dat betekent dat de pensoenen lager utkomen. Slechts 9% geeft de voorkeur aan een rscovol beleggngsbeled. Werknemers, de va hun werkgever pensoen opbouwen, wllen dus vooral fnancële zekerhed voor later. (bron: CBS) Bpf HBN gaat ook onderzoek doen naar de rscoberedhed onder haar egen deelnemers. Daar hoor je later meer over. Rum 50% van de werknemers vndt het logsch dat ze langer moeten werken om het pensoenstelsel betaalbaar te houden, vooral omdat mensen langer gezond bljven en ouder worden. (bron: CBS) pensoenflts + september 2014

8 jaarverslag 2013 In 5 mnuten op de hoogte van het relen en zelen van je pensoenfonds ONMOGElIJK Kjk, lees, klk en scroll: flmpjes en no-nonsense teksten In 5 mnuten weet je de hoofdpunten. Heb je 10 mnuten of wl je meer weten? Dan geven we je graag nog meer nformate. Natuurljk s het ook mogeljk om het volledge jaarverslag 2013 te downloaden. Bekjk het jaarverslag op Bljf op de hoogte op de maner de jj wl Heb je vragen of klachten? Vul dan een contactformuler n op onze webste Op de hoogte bljven van je pensoen? Geef je e-maladres door als je altjd van het laatste neuws op de hoogte wlt bljven. Informate van Bpf HBN komt dan automatsch n je malbox. Va de webste kun je je e-maladres doorgeven. Op staat alle nformate over de pensoenregelng, neuws van het bestuur, alle documenten en natuurljk de pensoengame en kennstest. Va de pensoenapp van Bpf HBN kan je va je tablet alle nformate vnden. En voor de socals: Bpf HBN vnd je ook op Twtter (www.twtter.com/bpfhbn) en Facebook (www.facebook.com/bpfhbn). e-mal: socal meda: Klant Contact Center Deze s op werkdagen van 8.30 tot uur te bereken op (4 cent per mnuut) Schrfteljke vragen: Postbus aa Prnsenbeek Ondanks de zorg en aandacht de wj aan de samenstellng van de Pensoenflts besteden, s het mogeljk dat de nformate de hern wordt gepublceerd onvolledg of onjust s. Aan de Pensoenflts kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. bpfhbn.nl stchtng bedrjfstakpensoenfonds voor de handel n bouwmateralen

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie