flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer"

Transcriptie

1 pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden Jaarverslag 2013 flts+ pensoenflts + s een utgave van bpf hbn jaargang 3 najaar 2014 bpfhbn.nl Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? 70% van wat k nu verden? Uh..? Geen dee Ik verkoop mjn hus We dan leeft... Ik weet het! Ongeveer de helft? Check het zelf op de pensoenplanner pensoenplanner. bpfhbn.nl Zen we dan wel weer Wanneer s de vraag... stchtng bedrjfstakpensoenfonds voor de handel n bouwmateralen

2 Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? Dat s voor edereen anders en kunnen we n deze pensoenflts net voor edereen persoonljk beantwoorden. Hoeveel pensoen je later ontvangt hangt bjvoorbeeld af van je salars en hoe lang je hebt meegedaan aan de pensoenregelng. De belangrjkste vraag de je je moet stellen als het om pensoen gaat: hoeveel krjg k later en vnd ík dat genoeg? De stuate van Gregory (59 jaar) Is al 34 jaar n denst als magazjnmedewerker bj een grote groothandel Doet mee aan de regelng van Bpf HBN snds 1980 Heeft tot 2001 de vaste bedragenregelng gehad (ze ook kader op pagna 4) Daarna s Gregory overgegaan naar de mddelloonregelng Gregory heeft ongeveer nog De stuate van Patrck (29 jaar) Is snds 4 jaar n denst als medewerker bnnendenst bj een mddelgrote groothandel Doet vanaf 2010 mee aan de mddelloonregelng van Bpf HBN Patrck heeft nog een lange weg te gaan tot aan zjn pensonerng Hj s op dt moment (nog) net met zjn pensoen bezg 8 jaar te gaan tot aan zjn pensonerng Zjn hobby s zeevssen Hj wl na zjn pensonerng meer tochten op zee maken Wat ontvangt Gregory aan pensoen? De feten: In denst: 1980 Leeftjd ndensttredng: 25 jaar Pensoenregelng: vaste bedragenregelng tot 2001, daarna mddelloonregelng Salars: euro Wat ontvangt Patrck aan pensoen? De feten: In denst: 2010 Leeftjd ndensttredng: 25 jaar Pensoenregelng: mddelloonregelng Salars: euro Gregory ontvangt op bass van deze gegevens later euro aan pensoen (bruto per jaar) n combnate met een meeverzekerd partnerpensoen van euro. Patrck ontvangt op bass van deze gegevens later euro aan pensoen (bruto per jaar) n combnate met een meeverzekerd partnerpensoen van euro. Kortom, je zet dat deelnemers de nog aan de vaste bedragen regelng hebben meegedaan bedudend mnder pensoen ontvangen dan deelnemers de pas na 2001 zjn ngestroomd. Daar kán het pensoenfonds helaas nets aan doen. We kunnen alleen wjzen op het belang van het bekjken van eders egen pensoenstuate. Check je pensoen. Ieder jaar krjgt edereen een pensoenoverzcht. Daarop staat hoeveel pensoen bj Bpf HBN s opgebouwd. Daarnaast kun je ook altjd kjken op (nlog met DgD). Daar staan al je opgebouwde pensoenen en ze je ook je aow. Zo heb je een compleet overzcht. Daarmee kan je beter bepalen of je aanvullende maatregelen moet nemen. En denk nu net: het s voor mj te laat (of k ben nog lang net aan pensoen toe...). Overleg met een fnanceel advseur wat de mogeljkheden zjn. Doen!

3 Drecteur Rob Braaksma Pensoenfondsbestuurder s allang geen erebaantje meer Intervew Rob Braaksma, drecteur Bpf HBN Rob Braaksma wordt aan de tand gevoeld over vjf prangende thema s Rob Braaksma (52 jaar) s drecteur van Bpf HBN. Dat betekent dat hj de dageljkse gang van zaken ledt. Hj heeft de ledng over het bestuursbureau en doet de externe vertegenwoordgng samen met de voorztter (bjvoorbeeld n het contact met De Nederlandsche Bank en advseurs van het fonds). Rob weet van de hoed en de rand en kunnen we dus het beste aan de tand voelen over pensoen, de regelng en bestuur. Want eerljk gezegd, pensoen en pensoenfondsbestuur s best ondoorzchtg voor butenstaanders. Hoe zt het nu écht? We leggen vjf prangende vragen aan Rob voor. Hoge salarssen, bonussen, bestuursleden de een gouden handdruk krjgen, etc. Hoe zt dat bj u? Hoe wordt het pensoenfondsbestuur van Bpf HBN betaalt en hoeveel pensoen krjgt u egenljk later? Het publek en de meda verkondgen wel dat pensoenfondsbestuurders zch verrjken met hoge salarssen en bonussen. Dat s net waar. Onze bestuurders krjgen een zogenaamde vacatevergoedng. De hoogte daarvan s gebaseerd op een regelng van de Socaal-Economsche Raad, een onafhankeljke organsate. Van bonussen s zeker geen sprake. Voor mj s dt vaak meer dan een fulltme baan en k krjg een managementvergoedng. Ik heb her - voor bj allerle andere bedrjven gewerkt net altjd n de sector o.a. als groepscontroller. Ik heb bj de bedrjven, net als eder ander, pensoen opgebouwd. Als k straks met pensoen ga, krjg k dat utbetaald. Deelnemers en gepensoneerden moeten er zeker van kunnen zjn dat het bestuur van hun fonds deskundg s en het vermogen goed wordt beheerd. Maar hoe kunnen ze daar nu van op aan? Dat s een belangrjk punt. Tot ongeveer 10 jaar geleden was pensoenfondsbestuurder meer een erebaantje. Dat s de laatste jaren flnk veranderd. En met de per 1 jul j.l. n werkng getreden Wet versterkng bestuur pensoenfondsen wordt het nog beter. Maar om terug te komen op de vraag zeg k zonder enge twjfel: daar kunnen de deelnemers en gepensoneerden van op aan. Het s natuurljk wel zo dat we ook sterk afhankeljk zjn van de gebeurtenssen om ons heen. Zo heeft de kredetcrss er bj de meeste pensoenfondsen flnk n gehakt. Het s msschen flauw om te zeggen, maar we doen ons best. Bpf HBN wl zo transparant en open mogeljk zjn. pensoenflts + september 2014

4 Bpf HBN voor 2001 Tot 2001 had Bpf HBN een vaste bedragenregelng. Dat betekende dat de werkgever edere week on geveer 20 gulden n de pensoenpot van de werknemer stortte. Na 2001 s edereen overgegaan op de mddelloonregelng. De vaste bedragenregelng was een hele karge regelng. Deelnemers de pensoen n de regelng hebben opgebouwd, halen de 70% van het gemddelde salars als pensoen zeker net. Het bestuur kan nets veranderen aan de karge opbouw. Het bestuur wjst deze mensen maar egenljk edereen nadrukkeljk op het fet dat je echt je pensoen moet checken en maatregelen moet nemen als het pensoen lager utvalt dan verwacht. Besef n welke stuate je zt! Bpf HBN na 2001 Vanaf 2001 heeft het pensoenfonds de mddelloonregelng, waarbj op dt moment 2% of meer per jaar opgebouwd wordt van de voor jou geldende pensoengrondslag (het pensoengevend salars mn aow). In het pensoenakkoord staat echter dat het opbouwpercentage vanaf 2015 moet worden verlaagd naar 1,875%. Ook als je altjd n de mddelloonregelng hebt deelgenomen s het znvol om je egen pensoenstuate te checken. Wat krjg k later en vnd k dat voldoende? Heb je ook een prangende vraag aan Rob of een van de bestuursleden? Mal dan naar We proberen edereen op de hoogte te houden van alle ontwkkelngen en besluten. En we betrekken deelnemers en gepensoneerden graag bj ons beled. Op de plannng staat bjvoorbeeld een onderzoek naar de rscoberedhed onder deelnemers. In zo n onderzoek wordt gevraagd hoe men vndt dat het vermogen moet worden belegd n relate tot de pensoenopbouw en kansen om de pensoenutkerng mee te laten groeen met de nflate. Pensoen s jackpot voor bankers De hoge post aan bjvoorbeeld beleggngskosten op de begrotng zjn voor velen een doorn n het oog. Kan dat net anders? Daar zjn we heel erg mee bezg. Vanaf 2012 zjn de kosten voor het utvoeren van de pensoenregelng alleen maar gedaald. Voor wat betreft de beleggngskosten zullen we daar hopeljk dt jaar ook nog wnst boeken. Het grootste beleggngsfonds ter wereld n Noorwegen heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van beleggngsexperts. De bleek er nauweljks te zjn. Een beetje technsch verhaal, maar beleggen va een ndextracker bleek ook zeer goede resultaten te geven en bespaarde een hoop geld. Dat soort createve oplossngen gaan we de komende tjd bekjken. Beleggen va zo n ndextracker noem je passef beleggen. Als je probeert zo n ndextracker te verslaan, dan noem je dat actef beleggen. De crux s om de juste mx tussen de twee te realseren om zo een maxmaal rendement te krjgen tegen acceptabele kosten. Te weng pensoen opgebouwd? Dan s langer doorwerken een prma opte. Wat vndt u daarvan? Dat vnd k prma. Maar dat lgt natuurljk heel erg aan de persoon zelf. Als het kan en je hebt nog steeds plezer n je werk, dan moet je dat doen. Als je op de maner extra kan bjsparen voor pensoen, dan s Vervolg van de vorge pagna Ik zou het lefst alle wetteljke kaders n de communcate overboord gooen. Weg met de dsclamer. het een prma oplossng. En n ons geval zjn er waarschjnljk wel deelnemers de te weng pensoen hebben opgebouwd door de vaste bedragenregelng ut het verleden. Maar nogmaals, het moet wel mogeljk zjn. Dát wordt vaak vergeten bj de beledsmakers. Overgens wordt pensoen n het algemeen door de beledsmakers en poltek vaak over één kam geschoren. Er wordt beled gemaakt alsof alles geljk zou zjn. Maar dat s net redeljk. Alle pensoenregelngen zjn anders. In ons geval hebben we nog te maken met de karge regelng van voor In dezelfde tjd hadden andere pensoenfondsen nog een rante endloonregelng. Nu straks de opbouw weer verlaagd wordt, worden onze deelnemers daar extra door geraakt. Dat vnd k net eerljk. Er wordt zo gehamerd op goede pensoencommuncate. Hoeveel krjg k, vanaf wanneer en s het genoeg? Dat zjn de dre belangrjkste vragen voor een deelnemer. Waarom geven we de nformate net gewoon, maar zt er altjd zoveel technsche ballast omheen? Dat wllen we graag doen en dat doen we ook zo goed mogeljk. Maar we zjn als pensoenfonds gebonden aan wetteljke kaders. Ik zou het lefst al de wetteljke kaders overboord gooen. Alle dsclamers (voorbehouden) weglaten. Daar wordt de boel net overzchteljker van. Gewoon zeggen hoe het zt, daar heeft de deelnemer het meeste belang bj. Maar, de afm tkt ons op de vngers als we de regels anders nvullen. Wat wel een punt s, s dat we n het verleden nauweljks hebben gecommunceerd over de vaste bedragenregelng, de deelnemers tot half 2001 hadden. Deelnemers hebben geen besef gehad van wat dat nheld. Dat moeten we onszelf aanrekenen en daar wllen we vanaf nu de nodge aandacht aan geven. Dat s een lastg verhaal en geen mooe boodschap. Wel eerljk en dudeljk, dat moet voor mj voorop staan.

5 We houdt het bestuur scherp en n de gaten? Verantwoordngsorgaan ngs d r o o ntw aan a r e g V or Op 1 jul 2014 s het neuwe verantwoordngsorgaan van Bpf HBN van start gegaan. Aanledng hervoor s de neuwe Wet versterkng bestuur pensoenfondsen. Ruud van Schejndel Ruud s 44 jaar lang advseur n de bouw geweest en gespecalseerd op het gebed van daken de eventueel zjn voorzen van eendakbegroeng of PV-panelen voor groene energe. Tjdens zjn acteve carrère werd hj ld van de Deelnemersraad van Bpf HBN (n 2009). Snds 2011 zat hj n het oude verantwoordngsorgaan als vertegenwoordger van de pensoengerechtgden. Ruud s ntern gekozen tot voorztter van dt orgaan. In een perode vol veranderngen n het pensoenlandschap zet hj n dt werk utslutend utdagngen, de hj als betrokken persoon doet n het belang van alle deelnemers van het pensoenfonds. Mrjan van Heesbeen Mrjan s al 31 jaar werkzaam bj Schuurmans Afbouwmateralen en Logstek BV n Vught. Her s zj verantwoordeljk voor de personeels- en salarsadmnstrate en voor de certfcerng van ISO 9001, VCA** en FSC. Doordat ze vanut haar vakgebed met pensoenen te maken heeft, heeft dt altjd haar nteresse gehad: Wat gebeurt er met ons geld? En als k straks met pensoen ga, s er dan nog wel een utkerng? Mrjan wl zo dudeljk mogeljke antwoorden op deze vragen voor elke deelnemer van Bpf HBN. Jan Krjt Jan was 36 jaar werkzaam n dverse admnstrateve functes n de handel n bouwma- teralen. De laatste 9 jaar was hj ld van de Deelnemersraad van Bpf HBN. Vanaf 1 jul 2014 s hj n het verantwoordngsorgaan de vertegenwoordger van de pensoengerechtgden. Als hoofd admnstrate s hj sterk geïnteresseerd geraakt n de pensoenbranche. Hj vndt het belangrjk dat Bpf HBN er n s geslaagd om tjdens de kredetcrss net te hoeven korten op de pensoenen. Indexate van pensoen s Jans volgende speerpunt. Hen Zaan Hen werkt bj de Fuhler bedrjvengroep, waar hj onder andere de projectadmnstrate en QSHE management doet en heeft de endverantwoordng over transportactvteten. Na twee jaren n de Deelnemersraad van Bpf HBN te hebben gezeten, heeft hj nu namens werknemers zttng genomen n het verantwoordngsorgaan van het pensoenfonds. In de Deelnemersraad ontdekte hj dat er een hele organsate schul gaat achter het pensoenfonds. Hj hoopt met de opgedane kenns ook van toegevoegde waarde te zjn n het verantwoordngsorgaan. Hugo Vnk Hugo Vnk s met zjn 29 jaar de jongste n het verantwoordngsorgaan. Hj s snds 2010 actef betrokken bj ons pensoenfonds. Hj was voorztter van de deelnemersraad en nu ld van het neuwe verantwoordngsorgaan. Hj streeft ernaar om tot zo even- wchtg mogeljke besluten te komen. Dat wl zeggen dat hj alle voor- en nadelen voor alle partjen en de toekomst van het pensoenfonds afweegt. De neuwe wet en het verantwoordngs orgaan Het besturen van een pensoenfonds s ngewkkeld. En het wordt er helaas net gemakkeljker op. Bovenden zjn het turbulente tjden voor pensoenfondsen. Er gaan meer mensen met pensoen en de dekkngsgraad (fnancële thermometer) staat onder druk. Kortom, er moeten veel crucale beslssngen genomen worden. De kwaltet van het pensoenfondsbestuur moet verbeterd worden om hermee om te kunnen gaan. De neuwe Wet versterkng bestuur pensoenfondsen regelt dt. Deze wet moet ervoor zorgen dat utendeljk deelnemers en gepensoneerden er zeker van kunnen zjn dat het bestuur van hun fonds deskundg s en het vermogen goed wordt beheerd. pensoenflts + september 2014

6 Wat kun je verwachten als je met pensoen gaat? AOW-pensoen va de overhed OUDERDOMSPENSIOEN va de werkgever SPAARGELD zelf s dt genoeg? KEUZEMOGELIJKHEDEN Als je met pensoen gaat 1 Eerder met pensoen 2 Later met pensoen 3 Gedeelteljk met pensoen 4 Pensoen utrulen 5 Varabel pensoen LIFE EVENTS Gebeurtenssen de nvloed kunnen hebben op jouw pensoen Neuwe baan Deeltjd werken Onbetaald verlof Arbedsongeschkt Werkloos Werken n butenland WERK THUIS Samenwonen Trouwen Scheden Knderen Verhuzen Overljden Meer nformate op PENSIOENOPBOUW Opbouwen zolang je werkt 21 jaar Jaarljkse pensoenopbouw 67 jaar Ouderdomspensoen* * Het nabestaandenpensoen s, zolang je werkzaam bljft n de sector en pensoen bljft opbouwen bj Bpf HBN, meeverzekerd op rscobass. Als je ut denst gaat of pensoneert wordt het opgebouwde ouderdomspensoen automatsch omgezet n een ouderdomspensoen met een nabestaandenpensoen als je een partner hebt.

7 Feten, cjfers en wetenswaardgheden Slechts 4 op de 10 Nederlanders weten hoeveel pensoen ze opbouwen, dat s mnder dan vorg jaar. Toch vndt pensoen belangrjk. (bron: Marketresponse) 87% Door gamen meer nteresse n pensoen Jongeren raken door spelletjes meer geïnteresseerd n pensoen. Dt bljkt ut onderzoek van een Canadees bedrjf dat een game ontwkkelde om de nteresse onder jongeren rondom het sparen voor hun pensoen te vergroten. Voor ons oud neuws. Bpf HBN heeft al rume tjd een pensoengame! Lukt het je om je pensoengaten te ontwjken tot aan je pensonerng? De game van de Canadees bedt daarnaast meer nformate. Onze game s gewoon leuk. Noot de game gespeeld? Je vndt de game op Bj Bpf HBN bouwen deelnemers op dt moment pensoen op gepensoneerden ontvangen een pensoen van Bpf HBN. Er zjn exdeelnemers. Hun pensoen staat nog wel bj Bpf HBN, maar ze bouwen geen pensoen meer op. Wat weet jj van pensoen? Op staat een kennstest. Na 10 vragen weet jj of je een pensoengoeroe bent of dat je nog wat bj te leren hebt. Je kan je score delen va Facebook of Twtter! 87% van de werknemers vndt pensoen belangrjk. Van de werknemers de ouder zjn dan 54 jaar vndt 95% pensoen belangrjk. (bron: Marketresponse) Van 3 naar 5 Je oudedagsvoorzenng bestaat ut 3 pjlers. Tenmnste, zo wordt er altjd over gesproken: pjler 1 s de aow van de overhed pjler 2 s het pensoen dat je opbouwt va je werkgever pjler 3 s mogeljk prvé-pensoen door te sparen of te beleggen. Door een langere levensverwachtng en de lage rente s het hard nodg om te kjken of er nog andere fnancële bronnen zjn om zo toch voldoende pensoen op te bouwen. En dan komen 2 neuwe pjlers n zcht: Een egen hus wordt tegenwoordg ook als pensoenpjler gezen. Een lage hypotheek betekent lagere woonlasten, veel mensen proberen daarom extra af te lossen. Daarnaast kan verkoop van de wonng rond de tjd dat je met pensoen gaat ook voor extra nkomsten zorgen. Met de neuwe pjler 5 bedoelen ze het nkomen. Je kan met deeltjdpensoen en parttme bljven doorwerken. Ook va het starten van een egen ondernemng kan voor extra nkomen worden gezorgd. Rum 7 op de 10 werknemers wllen dat pensoenpremes voorzchtg worden belegd, ook als dat betekent dat de pensoenen lager utkomen. Slechts 9% geeft de voorkeur aan een rscovol beleggngsbeled. Werknemers, de va hun werkgever pensoen opbouwen, wllen dus vooral fnancële zekerhed voor later. (bron: CBS) Bpf HBN gaat ook onderzoek doen naar de rscoberedhed onder haar egen deelnemers. Daar hoor je later meer over. Rum 50% van de werknemers vndt het logsch dat ze langer moeten werken om het pensoenstelsel betaalbaar te houden, vooral omdat mensen langer gezond bljven en ouder worden. (bron: CBS) pensoenflts + september 2014

8 jaarverslag 2013 In 5 mnuten op de hoogte van het relen en zelen van je pensoenfonds ONMOGElIJK Kjk, lees, klk en scroll: flmpjes en no-nonsense teksten In 5 mnuten weet je de hoofdpunten. Heb je 10 mnuten of wl je meer weten? Dan geven we je graag nog meer nformate. Natuurljk s het ook mogeljk om het volledge jaarverslag 2013 te downloaden. Bekjk het jaarverslag op Bljf op de hoogte op de maner de jj wl Heb je vragen of klachten? Vul dan een contactformuler n op onze webste Op de hoogte bljven van je pensoen? Geef je e-maladres door als je altjd van het laatste neuws op de hoogte wlt bljven. Informate van Bpf HBN komt dan automatsch n je malbox. Va de webste kun je je e-maladres doorgeven. Op staat alle nformate over de pensoenregelng, neuws van het bestuur, alle documenten en natuurljk de pensoengame en kennstest. Va de pensoenapp van Bpf HBN kan je va je tablet alle nformate vnden. En voor de socals: Bpf HBN vnd je ook op Twtter ( en Facebook ( e-mal: socal meda: Klant Contact Center Deze s op werkdagen van 8.30 tot uur te bereken op (4 cent per mnuut) Schrfteljke vragen: Postbus aa Prnsenbeek Ondanks de zorg en aandacht de wj aan de samenstellng van de Pensoenflts besteden, s het mogeljk dat de nformate de hern wordt gepublceerd onvolledg of onjust s. Aan de Pensoenflts kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. bpfhbn.nl stchtng bedrjfstakpensoenfonds voor de handel n bouwmateralen

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer PENSIOEN Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie

over Taal, Teken, Tekst, Twitter, Terug, Tegenwoordig, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffie Johan Konng freelance journalst & tekstspecalst over Taal, Teken, Tekst, Twtter, Terug, Tegenwoordg, Toekomst, Tussendoortjes en Telegraafjes. Alles met T, behalve de koffe DONDERDAG 2 JANUARI 211 door

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht

Blik op de toekomst. Reorganisatie De Key. Complexe fusie geslaagd. case uitgelicht. OR én bestuurder aan het woord case uitgelicht n u m m e r 1, n a j a a r 2 0 1 1 Blk op de toekomst case utgelcht Reorgansate De Key OR én bestuurder aan het woord case utgelcht Complexe fuse geslaagd mede dankzj bjdrage OR Duvelse dlemma s Gedragscode

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Cameron, Julia. www.christofoor.nl

Cameron, Julia. www.christofoor.nl Cameron, Jula The Artst s Way voor ouders / Jula Cameron en Emma Lvely Zest: Chrstofoor Oorspronkeljke ttel: The Artst s Way for Parents, Jeremy P. Tarcher / Pengun, New York 2013 ISBN 978 90 6038 725

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die

cultuur PUNT GRONDRECHTEN VOOR IEDEREEN Voor mij is het belangrijk te kunnen bezig zijn met de dingen die cultuur Voor mj s het belangrjk te kunnen bezg zjn met de dngen de k graag doe. Ik neem stekjes van lanten en lant o verlant de dan n otten. Mjn dochter en haar vrend hebben mjn koertje voor mj geschlderd

Nadere informatie

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6

Gemiddeld ingezameld per inwoner (in kilo's) Uw gemeente 4,0 Bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse 4,6 Alle Wecycle-gemeenten 4,6 Gemeente Meerde t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 175 8180AD Meerde Gerneente Haerde Kenmerk: Aan: 3 1 MEI 2016 CC : gcudu{ Zoetermeer, 27 me 2016 Telefoon : (079) 7 600 611 Onze ref. : 2016.027/GEM/wvb Uw

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal

business anken houden de kredietkraan al tijden stevig dichtgedraaid het aanbod van risicokapitaal tekst Annette van Soest fotografe Meke Meesen llustrate *Utterly & Completely* Waar s jouw busness angel? Investeerders vervullen een steeds belangrjkere rol als verschaffer van durfkaptaal, vooral voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis.

Woonbericht. Jonge energiecoaches in Venserpolder geven bespaartips. In deze krant 2 2 3 5 6. Duurzaam initiatief in Boeninhuis. Woonbercht nummer 1, aprl 2015 - www.dekey.nl In deze krant 2 2 3 5 6 (v.l.n.r.) Mracle, Rvano, Tayrell en Janaro geven n hun Buurtenergewnkel elke woensdag energeadves aan bewoners. Zj zjn de eerste energecoaches

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Looncomponenten Sector besloten busvervoer. Lever deze looncomponenten aan

Looncomponenten Sector besloten busvervoer. Lever deze looncomponenten aan Sector besloten busvervoer (bj een oproeproepdenstverband) Meeruren (bj een deeltjddenstverband) Meeruren bj een all-n loon Vakantedagentoeslag (bj een oproepdenstverband en all-n loon) Dplomatoeslag Ieder

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Looncomponenten Sector goederenvervoer. Geef de volgende looncomponenten op. Uurloon. Overwerkuren. Contracturen.

Looncomponenten Sector goederenvervoer. Geef de volgende looncomponenten op. Uurloon. Overwerkuren. Contracturen. Sector goederenvervoer Geef de volgende looncomponenten op (functeloon) Onregelmatghedstoeslag Ploegentoeslag Overwerkuren Toeslag voor zaterdag- en zondaguren uurloon op dat geldt op 1 januar. De 8% vakantetoeslag

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

inrichting kan betekenen is vaak in de zevende hemel

inrichting kan betekenen is vaak in de zevende hemel ASBL Page: 65 Crculaton: 12000 45850d 3094 ï P Ht I f f f 1 ï E De oude vloer n het salon s prachtg Wat zou k de graag bewaren We een oud hus koopt en op een vloer stoot waarvan het cachet een heuse meerwaarde

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie