Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0) Fax +31 (0) Brochure NL versie.indd :38:42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42"

Transcriptie

1 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0) Fax +31 (0) Brochure NL verse.ndd :38:42

2 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs software 5 4. Oplossngen a. Problemen n de verzekerngsbranche b. Effcënte c. Transparante 6 5. Maatschappeljk Verantwoord Ondernemen Bjlagen 14 Brochure NL verse.ndd :38:42

3 De verzekerngsbranche maakt een denttetscrss door. De doelstellng van edere ondernemer n de verzekerngsbranche moet zjn: het beden van fnancële zekerhed d.m.v. hoogwaardge verzekerngsproducten aan partculere en bedrjfsmatge klanten, en dat op wnstgevende wjze. Deze doelstellngen ljken vaak strjdg met elkaar te zjn maar realxs software s gemaakt met de nsteek dat bede doelstellngen toch gehaald kunnen worden. 1. INLEIDING Een neuwe maner van ondernemerschap n de verzekerngsbranche wordt haalbaar. realxs software geeft alle partjen, zowel verzekeraars als agenten en ntermedars, de mogeljkhed en de mddelen om doelmatger te werken en effectever te communceren. De software s ontwkkeld op bass van dre speerpunten: doelmatghed, transparante en verantwoordeljkhed. Een slmme ondernemer gebrukt de dynamek van een fnancële crss om eens krtsch n de spegel te kjken. Er komen vragen naar voren. Kunnen wj doelmatger werken? Hoe kunnen we het servcenveau verhogen? Hoe kunnen we aan alle neuwe wetten en regels bljven voldoen de mmers meer transparante veresen? Met realxs software s dt allemaal mogeljk. realxs software s geschkt voor nnovateve, duurzame ondernemers de op een zorgvuldge wjze hun vak wllen (laten) utvoeren. Voor nnovateve ondernemers zjn de verbeterde prestates en doelmatghed van belang (ze hoofdstuk 4b). Anders gezegd, realxs software stelt de bedrjfstak n staat om n de 21e eeuw wnst te maken en tegeljkertjd betere producten aan te beden. Zorgvuldge ondernemers schenken aandacht aan het naleven van wet- en regelgevng (ze hoofdstuk 4c). realxs software s de perfecte software waarmee bedrjven zelfs n het hudge gecomplceerde bjna vjandge ondernemngsklmaat goed kunnen bljven presteren. Duurzame ondernemers n alle sectoren, vragen zch af hoe ze een meerwaarde voor de samenlevng en het mleu kunnen creëren (ze hoofdstuk 5). realxs software bedt de verzekerngsbranche oplossngen de eenvoudg te mplementeren zjn en de de ondernemng ondersteunen om een betere werkgever te worden (people), mleuvrendeljk te werken (planet) en tegeljk kosten te besparen (proft). Kortom, het s tjd te breken met het dee dat n de verzekerngsbranche wnstgevendhed en kwaltet moeljk te combneren zjn. Ik nodg u van harte ut om meer over realxs software te ontdekken n deze brochure. Met de meeste hoogachtng, Hans van Ommen 3. Brochure NL verse.ndd :38:43

4 realxs software s het geestesknd van Hans van Ommen. Vanaf 1973 was Hans drecteur van Lugt Sobbe & Co B.V., opgercht n Lugt Sobbe & Co later Eurolloyd had gemddeld 35 werknemers. Het bedrjf was gevolmachtgd agent van belangrjke spelers op de markt, zoals Lloyd s of London en Avero Achmea. 2. ORGANISATIE Lugt Sobbe, later Eurolloyd, werkte samen met meer dan 3000 verzekerngsadvseurs / ntermedars n Nederland en Belgë. De ondernemng was gespecalseerd n uterst nnovateve verzekerngsproducten. In de jaren 70 ontwkkelde het bedrjf egen software tenende een doelmatge admnstrate van verzekerngspolssen mogeljk te maken. Bj de start van de Nederlandse Autortet Fnancële Markten (AFM) n het begn van de jaren 00, s door de AFM, een stresstest voor de verzekerngsbranche ontwkkeld. Lugt Sobbe dende als plot en heeft de stresstest vrjwllg en zonder egenbelang ondergaan. Ook ut andere voorbeelden bljkt dat Hans van Ommen zch op talloze vlakken heeft ngezet voor het handhaven van normen, waarden, ntegrtet en transparante n het verzekerngswezen. In 2007 s Eurolloyd met succes aan Deltalloyd verkocht. De rechten op de software zjn echter behouden. In de afgelopen ver jaar s een team van dre personen voltjds aan de slag gegaan om deze software te optmalseren, professonalseren en te modernseren. Team Zowel Hans van Ommen als Antone Verstjnen hebben meer dan dertg jaar ervarng n de automatserng. Antone s n 1994 tot Lugt Sobbe toegetreden en s n 2007 mede-aandeelhouder van B.V. realxs software geworden. Hj s gespecalseerd n talen als DBC/DX, Databus en MySQL. Ook Bas van Ommen s n 2007 tot realxs software toegetreden. Zjn nspannngen rchten zch op het onlne toegankeljk maken van realxs software en het grafsch ontwerp. Hj s specalst n talen als JavaScrpt, CSS, PHP en MySQL. Tjdsbalk Ontwkkelng van realxs software Afwerkng realxs software Proefprojecten bj dverse ntermedars, voorberedng op het n de markt zetten door derden Lancerng realxs Brochure NL verse.ndd :38:43

5 3. realxs software realxs Internatonal Insurance Software: PROFESSIONEEL DOELMATIG s ontwkkeld door experts met tentallen jaren ervarng n de verzekerngsbranche vermndert kosten en rsco s aanzenljk, maakt doorlopende kennsoverdracht mogeljk GERICHT OPNALEVING geeft de sector de mddelen om aan de esen van de 21e eeuw te voldoen TRANSPARANT COMMUNICATIEF DUURZAAM TOEGANKELIJK INTERNATIONAAL n alle valuta s versnelt de overgang naar het delen van verantwoordng en verantwoordeljkhed optmalseert dgtale en doelgerchte nterne en externe communcate s gercht op evenwcht tussen people, planet en proft s op afstand onlne toegankeljk, ncl. ntegrate van VOIP (Skype) en Google Maps s meertalg (aanpasbaar naar taal van de gebruker en smultaan van de output) terwjl belastng op verzekerngsproducten per land nstelbaar s 5. Brochure NL verse.ndd :38:43

6 4. OPLOSSINGEN grotere doelmatghed, meer transparante In dt hoofdstuk allereerst een snelle nventarsate van de voornaamste knelpunten n de bedrjfstak. De knelpunten zjn ook de bass geweest voor het vnden van de oplossng, zoals nader beschreven n de daaropvolgende hoofdstukken: realxs software maakt het werken n de verzekerngsbedrjfstak doelmatger (4b) en zj maakt de bedrjfstak transparant (4c). 4a. Problemen n de verzekerngsbranche Probleem #1: nformate n de toeleverngsketen Het ontbreekt de bedrjfstak aan de nodge nfrastructuur om nformate tussen partjen over te dragen. Verzekeraars beden onvoldoende toegankeljke nformate over hun producten en wat er preces wel en net wordt gedekt. Daardoor kunnen de advserende ntermedars net optmaal presteren. Zeker net nu er steeds complexere producten op de markt komen. Dat maakt goede beoordelng moeljk. Voorts hebben de consumenten vaak geen toegang tot de nformate de bj de verzekeraar of ntermedar s opgeslagen en zjn zj net n staat om deze actualseren. Onbedoeld kan dt de ndruk wekken dat de klant nformate heeft achtergehouden. Wanneer een beroep op de verzekerng wordt gedaan, ontstaan al snel conflcten over () ongedekte schade en () onjuste of achterhaalde nformate over het verzekerde rsco met als gevolg omvangrjke doch vermjdbare jurdsche kosten voor alle betrokkenen. Probleem #2: ondoelmatghed Ondernemngen n de verzekerngsbranche hebben met onevenredg hoge admnstratekosten te maken: tussen 35% en 45% van de betaalde preme wordt alleen heraan besteed. Intermedars, Regstermakelaars, Gevolmachtgden en Verzekeraars voeren allemaal egen admnstrates en dat kost veel geld. Daardoor krjgt de klant weng waar voor zjn geld (lage prjskwaltetverhoudng) Probleem #3: reputateschade De verzekerngsbranche wordt te vaak als onbetrouwbaar afgeschlderd. Zo werden n de bedrjfstak op grote schaal dustere producten (zoals koopsompolssen) aan de man gebracht. Vaak s de volledge waarhed op schandalge wjze verhuld. Decenna lang hebben grote ntermedars en verzekeraars het loodje gelegd door verborgen verplchtngen en het onvermogen om verplchtngen na te komen. Consumenten verlezen hun vertrouwen n de sector de hen just zekerhed moet beden. Door gebrek aan kenns s een zeepbel ontstaan van producten waarn de belangen van de klanten onvoldoende weerspegeld worden. Andere vraagstukken zjn bjvoorbeeld: wat s de preceze rolverdelng tussen alle betrokkenen? We s onafhankeljk? We hebben belang bj de verkoop van bepaalde producten van een bepaalde verzekeraar? Probleem #4: polteke druk De bedrjfstak lgt dus onder vuur. Zj heeft te maken met een snelle toename van complexe wet- en regelgevng. Nalevng wordt een kostbare zaak. De overhed est grote transparanthed. De voorgestelde maatregelen komen veelal echter net overeen met wat bnnen het hudge rolverdelngen en de hudge nformate-nfrastructuur reëel haalbaar s. realxs software bedt een alternateve adequate oplossng. 6. Brochure NL verse.ndd :38:44

7 Weergave van de problemen n de verzekerngsbranche 2. ondoelmatghed onevenredg hoge admnstratekosten; lage prjskwaltetverhoudng (hfdst 4b) o 1. nformatestrjd geen nfrastructuur om nformate tussen partjen over te dragen 3. reputateschade verzekerngsbranche wordt onbetrouwbaar geacht 4. polteke druk verzekerngsbranche lgt onder vuur (hfdst 4c) Overhed gesptst op meer transparante 7. Brochure NL verse.ndd :38:44

8 4b. Oplossngen: Doelmatghed realxs software s ontwkkeld om de effcënte te vergroten. Tot 50% kostenreducte s zeker haalbaar. Een veelhed aan software-systemen en converseprogramma s (honderden n sommge gevallen) de n één bedrjf naast elkaar werken, kunnen door realxs software worden vervangen. De tjd de nu nog nodg s om oude systemen te onderhouden kan beter besteed worden. Met mnder personeel kan dezelfde hoeveelhed werk beter worden utgevoerd. Mnder rsco s en verplchtngen Halfgeschoolde en ongeschoolde medewerkers kunnen producten offreren en polssen admnstreren n een beschermde omgevng waarn deze producten vooraf door deskundgen zjn gedefneerd. Dt voorkomt veel fouten en conflcten. Door een optmale nformate-utwsselng tussen klanten en verzekeraars/ntermedars neemt het aantal potentële problemen aanzenljk af. Dankzj het volledg geautomatseerde Advesdosser van realxs kunnen alle partjen de gecommunceerde nformate volgen en controleren. Managers kunnen de voor hun taken relevante nformate op maat samenstellen, flteren en sorteren. Het samenstellen van nformateflters s nu een taak van de medewerkers zelf. Het voor dat doel nschakelen van ICT-specalsten s verleden tjd. Bj veel ntermedars en verzekeraars s sprake van samenwerkngsverbanden. Dan s het gebrukeljk om voor meerdere bedrjven admnstrate te voeren. Met realxs software s het mogeljk om bnnen dezelfde lcente namens meerdere ondernemngen op te treden, terwjl voor edere ondernemng gewerkt kan worden met een verschedenhed aan handelsnamen. Medewerkers kunnen zo vanaf dezelfde werkplek voor verschllende bedrjven of labels werken en zjn dus maxmaal flexbel nzetbaar. Dt s ook effcënt voor specalstsche acceptanten of medsche advseurs de Mult dscplnar ngezet worden. Met een eenvoudge klk kunnen zj doorschakelen. In elke lcence kunnen tot 999 verschllende ondernemngen een egen fnancële admnstrate voeren. Ieder van de ondernemngen kan vele labels toepassen. Doelmatge, gerchte, onlne communcate Documenten hoeven net per defnte afgedrukt te worden. Zowel nkomende als utgaande documenten (van/voor Consumenten, ntermedars of verzekeraars) kunnen dgtaal worden gearchveerd en afgehandeld. Met realxs software s het ook mogeljk dat marketngen communcatemateraal wordt gecommunceerd naar selecteve doelgroepen ut het klantenbestand. De ontvanger kest zelf voor dgtale nformate of post. Door deze nnovate verloopt de communcate sneller en goedkoper. De software s onlne op afstand toegankeljk en bevat ook een facltet voor communcate va VOIP (zoals Skype). In hoofdstuk 5 ( People ) leest u meer over de betekens van flexbel werken voor uw ondernemng. 8. Brochure NL verse.ndd :38:44

9 4b. Vervolg: Oplossngen: Doelmatghed Beslutvaardghed Bj het ontwerpen van een verzekerngsproduct kunnen de partjen n de realxs software verwoorden welke nformate preces s verest om verzekerngsaanvragen drect en doelmatg te beoordelen. Acceptanten kunnen daardoor sneller beslssen. Na acceptate kunnen polssen sneller worden opgemaakt/gewjzgd, waarna dgtale ondertekenng automatsch wordt utgevoerd mts de acceptates geldg zjn. Kennsoverdracht Overdracht van kenns s mogeljk, ook bj nterne overplaatsngen, hoog personeelsverloop of pensonerngen. Va tjdge dgtalserng wordt kostbare kenns vastgelegd zodat kennsverles kan worden voorkomen. realxs software s zodang opgezet dat zelfs reeds gepensoneerde deskundgen hun gewaardeerde kenns alsnog toe kunnen voegen. Met realxs software wordt het mogeljk dat overdacht van kenns een vast onderdeel van de bedrjfscultuur wordt. 9. Brochure NL verse.ndd :38:45

10 Hoe realxs Internatonal Insurance Software alle partjen ondersteunt de werken aan een gezond verzekerngswezen n de toekomst Hudg ondoelmatg proces (veel overtollge actvteten) Ideaal Profel (zoals realxs bedt) Alle verzekeraars ncl. Lloyd s of London Alle verzekeraars ncl. Lloyd s of London Frma 1 Frma 2 Synd Synd Frma 1 Frma 2 Synd Synd Veel verschllende softwareapplcates Constante stroom geconverteerde verzekerngsdata en vereffenng van Datafabreken / Admnstrateve denstverleners Datacentra / denstverleners Door allerle softwareontwkkelaars geproduceerde software. Veel verschllende verses per applcate De consument Advesdosser Advseurs en consumenten 10. Brochure NL verse.ndd :38:47

11 4c. Oplossngen: Transparante Overheden vragen steeds meer om transparante n de verzekerngsbranche. De rolverdelng moet anders. realxs software heeft het potenteel om de overgang te faclteren en versnellen. In de neuwe keten zjn ver rollen te onderscheden: 1. Verzekeraars 2. Admnstrateve denstverleners 3. Onafhankeljke advseurs 4. Bedrjfsmatge en partculere klanten Hudge stuate Toekomstscenaro mogeljk met realxs software Rechtspersoon boven verzekeraars; een houdstermaatschappj met tot wel honderd bedrjfsonderdelen de elk gebruk maken van de voor hun functoneren geschreven software. Marketeers ontwkkelen omzetgerchte producten. Interne Intermedars / advseurs worden/werden beloond met commsses en bonussen. Rechtspersoon van verzekeraars; levert gespecalseerde verzekerngsproducten tegen een netto taref. Aan ntermedars wordt geen makelaarscommsse of bonus betaald. Geen admnstrate noodzakeljk, omdat neuwe denstverleners (ze heronder) rekenng en verantwoordng afleggen. Veel typen denstverleners Er s een contnu proces van data-utwsselng Een verschedenhed aan ntermedars: verschllende typen makelaars, agenten / acceptanten, de voor hun egen doelstellngen eder admnstratesoftware toepassen. Door bonussysteem s onafhankeljk adves net gegarandeerd. Indvduele advseurs en ntermedars gebruken eenvoudge, suboptmale admnstratesoftware en webstes de aan een of meer van bovengenoemde partjen zjn gekoppeld. Als gevolg van bonussen s onafhankeljkhed net gegarandeerd. Bj bedrjfsmatge en partculere klanten ontbreekt kenns van en nzcht n de door de pols geboden dekkng; dat geldt ook voor de genoemde advseurs. Geen toegang tot egen dosser voor noodzakeljke actualserng. Denstverleners zjn doelmatg en leggen verantwoordng af; zj zjn gespecalseerd n het admnstreren voor alle partjen. Concurrente op bass van doelmatghed. Voor hun accurate densten worden zj door de klanten betaald; net door verzekeraars. Onafhankeljke advseurs advseren klanten over () de doelmatgste denstverlener en () de beste verzekerngsproducten. Er wordt geen admnstrate gevoerd, dat doet de denstverlener. Informate ut het realxssysteem wordt n het Advesdosser gezet. Daarn staat alle nformate over alle verzekerngsproducten de de klant heeft afgesloten. Voor- en nadelen van elk product worden n het Advesdosser dudeljk naar voren gebracht. De Consument betaalt separaat voor hun densten. Incasso daarvan door de benoemde bemddelaar. Bedrjfsmatge en partculere klanten hebben voor al hun verzekerngsproducten (met nbegrp van de socale zekerhed en producten van drect wrters) alleen met de door hen benoemde advseurs te maken. De advseurs voeren taken ut de leden tot actualserng van het advesdosser. 11. Brochure NL verse.ndd :38:49

12 Het voorgaande heeft tot doel de kostprjs te doen verlagen en de wnstgevendhed te doen toenemen. Vervolgens gaan wj nader n op de gevolgen van realxs software voor people en planet. Intussen wordt het potenteel van mensen met een fyseke beperkng net benut. realxs lost deze knelpunten op 5. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD O N D E R N E M E N People, Planet, Proft realxs software bedt de verzekerngsbranche de mogeljkhed om: een favorete werkgever te worden de nteressant en gevareerd werk bedt aan gemotveerd personeel (people). te tonen dat zj oog heeft voor klmaat en mleu (planet). de wnstgevendhed en contnuïtet te verbeteren (proft). People Onze samenlevng staat voor een aantal problemen. We hebben een snel vergrjzende bevolkng. Het s moeljk om n de verzekerngsbranche jonge mensen aan te trekken. Het s lastg om aan hun wens om flexbel te werken tegemoet te komen. Verkeersopstoppngen verspllen butensporg veel productetjd en frustreren de werknemers. en verhoogt tegeljkertjd de productvtet en motvate van het hudge en toekomstge personeel. Met realxs zjn veel medewerkers net meer aan vaste werktjden of het fyseke kantoor gebonden. Flexbel werken wordt werkeljkhed, omdat het hele systeem va een verbndng op afstand onlne toegankeljk gemaakt kan worden. Herdoor zjn bedrjven de realxs software gebruken een aantrekkeljke werkgever voor mensen de werk combneren met de zorg voor ouders of knderen. Werknemers de door leeftjd of een fyseke beperkng net meer n staat zjn een volledge achturge werkdag vol te maken, kunnen vanut hun hus korter werken door mddel van realxs op afstand. Kortom, de software van realxs software helpt verzekerngsondernemers een aantrekkeljke en flexbele werkgever te zjn. Planet Als de bewoners van alle landen ter wereld op dezelfde maner zouden leven als de Nederlanders dan hadden we 3,4 werelden nodg. Klmaatveranderng, bedregng van de bodverstet en schaarste aan grondstoffen zjn een gegeven. Steeds vaker hanteren overheden duurzaamhedscrtera bj de nkoop van densten en producten. Tegeljkertjd wordt de prjs van energe en hulpbronnen elk jaar hoger. 12. Brochure NL verse.ndd :38:50

13 Communcate De n onze software geïntegreerde voorzenngen voor dgtale communcate, zoals va VOIP (zoals Skype) en e- mal, maken dat realxs software een goed onlne alternatef bedt voor vergaderen n levende ljve. Dat s goedkoper, kost mnder tjd en voorkomt de CO2-utstoot van de gebrukeljke autortten n fles of vlegrezen. [p. 11] Vastgoed Omdat realxs software flexbel werken en thuswerken mogeljk maakt (ze onder People), s er mnder behoefte aan kantoorrumte. Dat bespaart energekosten en ontzet het mleu. Fnancële groe hoeft net meer samen te gaan met fyseke groe. Paper Zoals herboven n hoofdstuk 4b al genoemd, s het mogeljk effectever te communceren. Interne documenten hoeven net per defnte afgedrukt te worden. Met realxs software kunnen alle betrokkenen (Verzekeraars, Regstermakelaars, Gevolmachtgden, Zakeljke of Partculere Consumenten) zelf bepalen welke documenten zj dgtaal wensen te ontvangen. Deze precseaanpak draagt bj aan effecteve besparngen op de utzonderljke hoeveelhed paper de dageljks n de verzekerngsbranche wordt verbrukt voor toezendng van correspondente, offertes, verzekerngsvoorwaarden en polsdocumenten. Datacentra Natuurljk s het mogeljk de software als een extranet toepassng op de egen hardware van het bedrjf te zetten. Omdat realxs software ook het nternet gebrukt, kan beter gebruk worden gemaakt van de densten van een extern gespecalseerd datacentrum waar het energeverbruk effcënt wordt gebundeld. Neuwe, duurzame techneken worden gecombneerd om de CO2- utstoot van gegevensgebruk te vermnderen. 13. Brochure NL verse.ndd :38:50

14 BIJLAGEN 14. Brochure NL verse.ndd :38:50

15 BIJLAGE I. Voorbeeld Screenshot realxs Automatsch gegenereerd verzekerngscontract Deze gegevens worden gebrukt om het contract op paper of dgtaal te produceren Brochure NL verse.ndd :38:51

16 BIJLAGE II. Voorbeeld Screenshot realxs Omgevng met Google Maps Een concentrate van rsco s te land of n havens s up-to-date nzchteljk voor de betrokken verzekeraar. 16. Brochure NL verse.ndd :38:53

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen

TENA richtlijnen voor continentiezorg in verpleeghuizen TENA rchtljnen voor contnentezorg n verpleeghuzen www.tena.nl / www.tena.be Behoud van contnente Bevorderen van contnente, n stand houden van waardghed en onafhankeljkhed Herstel van contnente Behandelng

Nadere informatie

Intelligente oplossingen voor gebouwen

Intelligente oplossingen voor gebouwen Intellgente oplossngen voor gebouwen 03 Een compleet Een wereld de op elektrctet draat aanbod voor gebouwen vraagt om ntellgente oplossngen Schneder Electrc Marktleder n energedstrbute & ndustrële automatserng

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen'

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen' FEBRUARI 2009 - JAARGANG 25 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 5 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Buldng Breda:

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Content management is een term die vele ladingen

Content management is een term die vele ladingen Frts van Latum en Ronald Dekker Ervarngen van Bblotheek TU Delft Content management: sleutelrol n dgtale bblotheek In de Bblotheek van de Technsche Unverstet Delft wordt een content management systeem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie