Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0) Fax +31 (0) Brochure NL versie.indd :38:42

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42"

Transcriptie

1 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0) Fax +31 (0) Brochure NL verse.ndd :38:42

2 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs software 5 4. Oplossngen a. Problemen n de verzekerngsbranche b. Effcënte c. Transparante 6 5. Maatschappeljk Verantwoord Ondernemen Bjlagen 14 Brochure NL verse.ndd :38:42

3 De verzekerngsbranche maakt een denttetscrss door. De doelstellng van edere ondernemer n de verzekerngsbranche moet zjn: het beden van fnancële zekerhed d.m.v. hoogwaardge verzekerngsproducten aan partculere en bedrjfsmatge klanten, en dat op wnstgevende wjze. Deze doelstellngen ljken vaak strjdg met elkaar te zjn maar realxs software s gemaakt met de nsteek dat bede doelstellngen toch gehaald kunnen worden. 1. INLEIDING Een neuwe maner van ondernemerschap n de verzekerngsbranche wordt haalbaar. realxs software geeft alle partjen, zowel verzekeraars als agenten en ntermedars, de mogeljkhed en de mddelen om doelmatger te werken en effectever te communceren. De software s ontwkkeld op bass van dre speerpunten: doelmatghed, transparante en verantwoordeljkhed. Een slmme ondernemer gebrukt de dynamek van een fnancële crss om eens krtsch n de spegel te kjken. Er komen vragen naar voren. Kunnen wj doelmatger werken? Hoe kunnen we het servcenveau verhogen? Hoe kunnen we aan alle neuwe wetten en regels bljven voldoen de mmers meer transparante veresen? Met realxs software s dt allemaal mogeljk. realxs software s geschkt voor nnovateve, duurzame ondernemers de op een zorgvuldge wjze hun vak wllen (laten) utvoeren. Voor nnovateve ondernemers zjn de verbeterde prestates en doelmatghed van belang (ze hoofdstuk 4b). Anders gezegd, realxs software stelt de bedrjfstak n staat om n de 21e eeuw wnst te maken en tegeljkertjd betere producten aan te beden. Zorgvuldge ondernemers schenken aandacht aan het naleven van wet- en regelgevng (ze hoofdstuk 4c). realxs software s de perfecte software waarmee bedrjven zelfs n het hudge gecomplceerde bjna vjandge ondernemngsklmaat goed kunnen bljven presteren. Duurzame ondernemers n alle sectoren, vragen zch af hoe ze een meerwaarde voor de samenlevng en het mleu kunnen creëren (ze hoofdstuk 5). realxs software bedt de verzekerngsbranche oplossngen de eenvoudg te mplementeren zjn en de de ondernemng ondersteunen om een betere werkgever te worden (people), mleuvrendeljk te werken (planet) en tegeljk kosten te besparen (proft). Kortom, het s tjd te breken met het dee dat n de verzekerngsbranche wnstgevendhed en kwaltet moeljk te combneren zjn. Ik nodg u van harte ut om meer over realxs software te ontdekken n deze brochure. Met de meeste hoogachtng, Hans van Ommen 3. Brochure NL verse.ndd :38:43

4 realxs software s het geestesknd van Hans van Ommen. Vanaf 1973 was Hans drecteur van Lugt Sobbe & Co B.V., opgercht n Lugt Sobbe & Co later Eurolloyd had gemddeld 35 werknemers. Het bedrjf was gevolmachtgd agent van belangrjke spelers op de markt, zoals Lloyd s of London en Avero Achmea. 2. ORGANISATIE Lugt Sobbe, later Eurolloyd, werkte samen met meer dan 3000 verzekerngsadvseurs / ntermedars n Nederland en Belgë. De ondernemng was gespecalseerd n uterst nnovateve verzekerngsproducten. In de jaren 70 ontwkkelde het bedrjf egen software tenende een doelmatge admnstrate van verzekerngspolssen mogeljk te maken. Bj de start van de Nederlandse Autortet Fnancële Markten (AFM) n het begn van de jaren 00, s door de AFM, een stresstest voor de verzekerngsbranche ontwkkeld. Lugt Sobbe dende als plot en heeft de stresstest vrjwllg en zonder egenbelang ondergaan. Ook ut andere voorbeelden bljkt dat Hans van Ommen zch op talloze vlakken heeft ngezet voor het handhaven van normen, waarden, ntegrtet en transparante n het verzekerngswezen. In 2007 s Eurolloyd met succes aan Deltalloyd verkocht. De rechten op de software zjn echter behouden. In de afgelopen ver jaar s een team van dre personen voltjds aan de slag gegaan om deze software te optmalseren, professonalseren en te modernseren. Team Zowel Hans van Ommen als Antone Verstjnen hebben meer dan dertg jaar ervarng n de automatserng. Antone s n 1994 tot Lugt Sobbe toegetreden en s n 2007 mede-aandeelhouder van B.V. realxs software geworden. Hj s gespecalseerd n talen als DBC/DX, Databus en MySQL. Ook Bas van Ommen s n 2007 tot realxs software toegetreden. Zjn nspannngen rchten zch op het onlne toegankeljk maken van realxs software en het grafsch ontwerp. Hj s specalst n talen als JavaScrpt, CSS, PHP en MySQL. Tjdsbalk Ontwkkelng van realxs software Afwerkng realxs software Proefprojecten bj dverse ntermedars, voorberedng op het n de markt zetten door derden Lancerng realxs Brochure NL verse.ndd :38:43

5 3. realxs software realxs Internatonal Insurance Software: PROFESSIONEEL DOELMATIG s ontwkkeld door experts met tentallen jaren ervarng n de verzekerngsbranche vermndert kosten en rsco s aanzenljk, maakt doorlopende kennsoverdracht mogeljk GERICHT OPNALEVING geeft de sector de mddelen om aan de esen van de 21e eeuw te voldoen TRANSPARANT COMMUNICATIEF DUURZAAM TOEGANKELIJK INTERNATIONAAL n alle valuta s versnelt de overgang naar het delen van verantwoordng en verantwoordeljkhed optmalseert dgtale en doelgerchte nterne en externe communcate s gercht op evenwcht tussen people, planet en proft s op afstand onlne toegankeljk, ncl. ntegrate van VOIP (Skype) en Google Maps s meertalg (aanpasbaar naar taal van de gebruker en smultaan van de output) terwjl belastng op verzekerngsproducten per land nstelbaar s 5. Brochure NL verse.ndd :38:43

6 4. OPLOSSINGEN grotere doelmatghed, meer transparante In dt hoofdstuk allereerst een snelle nventarsate van de voornaamste knelpunten n de bedrjfstak. De knelpunten zjn ook de bass geweest voor het vnden van de oplossng, zoals nader beschreven n de daaropvolgende hoofdstukken: realxs software maakt het werken n de verzekerngsbedrjfstak doelmatger (4b) en zj maakt de bedrjfstak transparant (4c). 4a. Problemen n de verzekerngsbranche Probleem #1: nformate n de toeleverngsketen Het ontbreekt de bedrjfstak aan de nodge nfrastructuur om nformate tussen partjen over te dragen. Verzekeraars beden onvoldoende toegankeljke nformate over hun producten en wat er preces wel en net wordt gedekt. Daardoor kunnen de advserende ntermedars net optmaal presteren. Zeker net nu er steeds complexere producten op de markt komen. Dat maakt goede beoordelng moeljk. Voorts hebben de consumenten vaak geen toegang tot de nformate de bj de verzekeraar of ntermedar s opgeslagen en zjn zj net n staat om deze actualseren. Onbedoeld kan dt de ndruk wekken dat de klant nformate heeft achtergehouden. Wanneer een beroep op de verzekerng wordt gedaan, ontstaan al snel conflcten over () ongedekte schade en () onjuste of achterhaalde nformate over het verzekerde rsco met als gevolg omvangrjke doch vermjdbare jurdsche kosten voor alle betrokkenen. Probleem #2: ondoelmatghed Ondernemngen n de verzekerngsbranche hebben met onevenredg hoge admnstratekosten te maken: tussen 35% en 45% van de betaalde preme wordt alleen heraan besteed. Intermedars, Regstermakelaars, Gevolmachtgden en Verzekeraars voeren allemaal egen admnstrates en dat kost veel geld. Daardoor krjgt de klant weng waar voor zjn geld (lage prjskwaltetverhoudng) Probleem #3: reputateschade De verzekerngsbranche wordt te vaak als onbetrouwbaar afgeschlderd. Zo werden n de bedrjfstak op grote schaal dustere producten (zoals koopsompolssen) aan de man gebracht. Vaak s de volledge waarhed op schandalge wjze verhuld. Decenna lang hebben grote ntermedars en verzekeraars het loodje gelegd door verborgen verplchtngen en het onvermogen om verplchtngen na te komen. Consumenten verlezen hun vertrouwen n de sector de hen just zekerhed moet beden. Door gebrek aan kenns s een zeepbel ontstaan van producten waarn de belangen van de klanten onvoldoende weerspegeld worden. Andere vraagstukken zjn bjvoorbeeld: wat s de preceze rolverdelng tussen alle betrokkenen? We s onafhankeljk? We hebben belang bj de verkoop van bepaalde producten van een bepaalde verzekeraar? Probleem #4: polteke druk De bedrjfstak lgt dus onder vuur. Zj heeft te maken met een snelle toename van complexe wet- en regelgevng. Nalevng wordt een kostbare zaak. De overhed est grote transparanthed. De voorgestelde maatregelen komen veelal echter net overeen met wat bnnen het hudge rolverdelngen en de hudge nformate-nfrastructuur reëel haalbaar s. realxs software bedt een alternateve adequate oplossng. 6. Brochure NL verse.ndd :38:44

7 Weergave van de problemen n de verzekerngsbranche 2. ondoelmatghed onevenredg hoge admnstratekosten; lage prjskwaltetverhoudng (hfdst 4b) o 1. nformatestrjd geen nfrastructuur om nformate tussen partjen over te dragen 3. reputateschade verzekerngsbranche wordt onbetrouwbaar geacht 4. polteke druk verzekerngsbranche lgt onder vuur (hfdst 4c) Overhed gesptst op meer transparante 7. Brochure NL verse.ndd :38:44

8 4b. Oplossngen: Doelmatghed realxs software s ontwkkeld om de effcënte te vergroten. Tot 50% kostenreducte s zeker haalbaar. Een veelhed aan software-systemen en converseprogramma s (honderden n sommge gevallen) de n één bedrjf naast elkaar werken, kunnen door realxs software worden vervangen. De tjd de nu nog nodg s om oude systemen te onderhouden kan beter besteed worden. Met mnder personeel kan dezelfde hoeveelhed werk beter worden utgevoerd. Mnder rsco s en verplchtngen Halfgeschoolde en ongeschoolde medewerkers kunnen producten offreren en polssen admnstreren n een beschermde omgevng waarn deze producten vooraf door deskundgen zjn gedefneerd. Dt voorkomt veel fouten en conflcten. Door een optmale nformate-utwsselng tussen klanten en verzekeraars/ntermedars neemt het aantal potentële problemen aanzenljk af. Dankzj het volledg geautomatseerde Advesdosser van realxs kunnen alle partjen de gecommunceerde nformate volgen en controleren. Managers kunnen de voor hun taken relevante nformate op maat samenstellen, flteren en sorteren. Het samenstellen van nformateflters s nu een taak van de medewerkers zelf. Het voor dat doel nschakelen van ICT-specalsten s verleden tjd. Bj veel ntermedars en verzekeraars s sprake van samenwerkngsverbanden. Dan s het gebrukeljk om voor meerdere bedrjven admnstrate te voeren. Met realxs software s het mogeljk om bnnen dezelfde lcente namens meerdere ondernemngen op te treden, terwjl voor edere ondernemng gewerkt kan worden met een verschedenhed aan handelsnamen. Medewerkers kunnen zo vanaf dezelfde werkplek voor verschllende bedrjven of labels werken en zjn dus maxmaal flexbel nzetbaar. Dt s ook effcënt voor specalstsche acceptanten of medsche advseurs de Mult dscplnar ngezet worden. Met een eenvoudge klk kunnen zj doorschakelen. In elke lcence kunnen tot 999 verschllende ondernemngen een egen fnancële admnstrate voeren. Ieder van de ondernemngen kan vele labels toepassen. Doelmatge, gerchte, onlne communcate Documenten hoeven net per defnte afgedrukt te worden. Zowel nkomende als utgaande documenten (van/voor Consumenten, ntermedars of verzekeraars) kunnen dgtaal worden gearchveerd en afgehandeld. Met realxs software s het ook mogeljk dat marketngen communcatemateraal wordt gecommunceerd naar selecteve doelgroepen ut het klantenbestand. De ontvanger kest zelf voor dgtale nformate of post. Door deze nnovate verloopt de communcate sneller en goedkoper. De software s onlne op afstand toegankeljk en bevat ook een facltet voor communcate va VOIP (zoals Skype). In hoofdstuk 5 ( People ) leest u meer over de betekens van flexbel werken voor uw ondernemng. 8. Brochure NL verse.ndd :38:44

9 4b. Vervolg: Oplossngen: Doelmatghed Beslutvaardghed Bj het ontwerpen van een verzekerngsproduct kunnen de partjen n de realxs software verwoorden welke nformate preces s verest om verzekerngsaanvragen drect en doelmatg te beoordelen. Acceptanten kunnen daardoor sneller beslssen. Na acceptate kunnen polssen sneller worden opgemaakt/gewjzgd, waarna dgtale ondertekenng automatsch wordt utgevoerd mts de acceptates geldg zjn. Kennsoverdracht Overdracht van kenns s mogeljk, ook bj nterne overplaatsngen, hoog personeelsverloop of pensonerngen. Va tjdge dgtalserng wordt kostbare kenns vastgelegd zodat kennsverles kan worden voorkomen. realxs software s zodang opgezet dat zelfs reeds gepensoneerde deskundgen hun gewaardeerde kenns alsnog toe kunnen voegen. Met realxs software wordt het mogeljk dat overdacht van kenns een vast onderdeel van de bedrjfscultuur wordt. 9. Brochure NL verse.ndd :38:45

10 Hoe realxs Internatonal Insurance Software alle partjen ondersteunt de werken aan een gezond verzekerngswezen n de toekomst Hudg ondoelmatg proces (veel overtollge actvteten) Ideaal Profel (zoals realxs bedt) Alle verzekeraars ncl. Lloyd s of London Alle verzekeraars ncl. Lloyd s of London Frma 1 Frma 2 Synd Synd Frma 1 Frma 2 Synd Synd Veel verschllende softwareapplcates Constante stroom geconverteerde verzekerngsdata en vereffenng van Datafabreken / Admnstrateve denstverleners Datacentra / denstverleners Door allerle softwareontwkkelaars geproduceerde software. Veel verschllende verses per applcate De consument Advesdosser Advseurs en consumenten 10. Brochure NL verse.ndd :38:47

11 4c. Oplossngen: Transparante Overheden vragen steeds meer om transparante n de verzekerngsbranche. De rolverdelng moet anders. realxs software heeft het potenteel om de overgang te faclteren en versnellen. In de neuwe keten zjn ver rollen te onderscheden: 1. Verzekeraars 2. Admnstrateve denstverleners 3. Onafhankeljke advseurs 4. Bedrjfsmatge en partculere klanten Hudge stuate Toekomstscenaro mogeljk met realxs software Rechtspersoon boven verzekeraars; een houdstermaatschappj met tot wel honderd bedrjfsonderdelen de elk gebruk maken van de voor hun functoneren geschreven software. Marketeers ontwkkelen omzetgerchte producten. Interne Intermedars / advseurs worden/werden beloond met commsses en bonussen. Rechtspersoon van verzekeraars; levert gespecalseerde verzekerngsproducten tegen een netto taref. Aan ntermedars wordt geen makelaarscommsse of bonus betaald. Geen admnstrate noodzakeljk, omdat neuwe denstverleners (ze heronder) rekenng en verantwoordng afleggen. Veel typen denstverleners Er s een contnu proces van data-utwsselng Een verschedenhed aan ntermedars: verschllende typen makelaars, agenten / acceptanten, de voor hun egen doelstellngen eder admnstratesoftware toepassen. Door bonussysteem s onafhankeljk adves net gegarandeerd. Indvduele advseurs en ntermedars gebruken eenvoudge, suboptmale admnstratesoftware en webstes de aan een of meer van bovengenoemde partjen zjn gekoppeld. Als gevolg van bonussen s onafhankeljkhed net gegarandeerd. Bj bedrjfsmatge en partculere klanten ontbreekt kenns van en nzcht n de door de pols geboden dekkng; dat geldt ook voor de genoemde advseurs. Geen toegang tot egen dosser voor noodzakeljke actualserng. Denstverleners zjn doelmatg en leggen verantwoordng af; zj zjn gespecalseerd n het admnstreren voor alle partjen. Concurrente op bass van doelmatghed. Voor hun accurate densten worden zj door de klanten betaald; net door verzekeraars. Onafhankeljke advseurs advseren klanten over () de doelmatgste denstverlener en () de beste verzekerngsproducten. Er wordt geen admnstrate gevoerd, dat doet de denstverlener. Informate ut het realxssysteem wordt n het Advesdosser gezet. Daarn staat alle nformate over alle verzekerngsproducten de de klant heeft afgesloten. Voor- en nadelen van elk product worden n het Advesdosser dudeljk naar voren gebracht. De Consument betaalt separaat voor hun densten. Incasso daarvan door de benoemde bemddelaar. Bedrjfsmatge en partculere klanten hebben voor al hun verzekerngsproducten (met nbegrp van de socale zekerhed en producten van drect wrters) alleen met de door hen benoemde advseurs te maken. De advseurs voeren taken ut de leden tot actualserng van het advesdosser. 11. Brochure NL verse.ndd :38:49

12 Het voorgaande heeft tot doel de kostprjs te doen verlagen en de wnstgevendhed te doen toenemen. Vervolgens gaan wj nader n op de gevolgen van realxs software voor people en planet. Intussen wordt het potenteel van mensen met een fyseke beperkng net benut. realxs lost deze knelpunten op 5. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD O N D E R N E M E N People, Planet, Proft realxs software bedt de verzekerngsbranche de mogeljkhed om: een favorete werkgever te worden de nteressant en gevareerd werk bedt aan gemotveerd personeel (people). te tonen dat zj oog heeft voor klmaat en mleu (planet). de wnstgevendhed en contnuïtet te verbeteren (proft). People Onze samenlevng staat voor een aantal problemen. We hebben een snel vergrjzende bevolkng. Het s moeljk om n de verzekerngsbranche jonge mensen aan te trekken. Het s lastg om aan hun wens om flexbel te werken tegemoet te komen. Verkeersopstoppngen verspllen butensporg veel productetjd en frustreren de werknemers. en verhoogt tegeljkertjd de productvtet en motvate van het hudge en toekomstge personeel. Met realxs zjn veel medewerkers net meer aan vaste werktjden of het fyseke kantoor gebonden. Flexbel werken wordt werkeljkhed, omdat het hele systeem va een verbndng op afstand onlne toegankeljk gemaakt kan worden. Herdoor zjn bedrjven de realxs software gebruken een aantrekkeljke werkgever voor mensen de werk combneren met de zorg voor ouders of knderen. Werknemers de door leeftjd of een fyseke beperkng net meer n staat zjn een volledge achturge werkdag vol te maken, kunnen vanut hun hus korter werken door mddel van realxs op afstand. Kortom, de software van realxs software helpt verzekerngsondernemers een aantrekkeljke en flexbele werkgever te zjn. Planet Als de bewoners van alle landen ter wereld op dezelfde maner zouden leven als de Nederlanders dan hadden we 3,4 werelden nodg. Klmaatveranderng, bedregng van de bodverstet en schaarste aan grondstoffen zjn een gegeven. Steeds vaker hanteren overheden duurzaamhedscrtera bj de nkoop van densten en producten. Tegeljkertjd wordt de prjs van energe en hulpbronnen elk jaar hoger. 12. Brochure NL verse.ndd :38:50

13 Communcate De n onze software geïntegreerde voorzenngen voor dgtale communcate, zoals va VOIP (zoals Skype) en e- mal, maken dat realxs software een goed onlne alternatef bedt voor vergaderen n levende ljve. Dat s goedkoper, kost mnder tjd en voorkomt de CO2-utstoot van de gebrukeljke autortten n fles of vlegrezen. [p. 11] Vastgoed Omdat realxs software flexbel werken en thuswerken mogeljk maakt (ze onder People), s er mnder behoefte aan kantoorrumte. Dat bespaart energekosten en ontzet het mleu. Fnancële groe hoeft net meer samen te gaan met fyseke groe. Paper Zoals herboven n hoofdstuk 4b al genoemd, s het mogeljk effectever te communceren. Interne documenten hoeven net per defnte afgedrukt te worden. Met realxs software kunnen alle betrokkenen (Verzekeraars, Regstermakelaars, Gevolmachtgden, Zakeljke of Partculere Consumenten) zelf bepalen welke documenten zj dgtaal wensen te ontvangen. Deze precseaanpak draagt bj aan effecteve besparngen op de utzonderljke hoeveelhed paper de dageljks n de verzekerngsbranche wordt verbrukt voor toezendng van correspondente, offertes, verzekerngsvoorwaarden en polsdocumenten. Datacentra Natuurljk s het mogeljk de software als een extranet toepassng op de egen hardware van het bedrjf te zetten. Omdat realxs software ook het nternet gebrukt, kan beter gebruk worden gemaakt van de densten van een extern gespecalseerd datacentrum waar het energeverbruk effcënt wordt gebundeld. Neuwe, duurzame techneken worden gecombneerd om de CO2- utstoot van gegevensgebruk te vermnderen. 13. Brochure NL verse.ndd :38:50

14 BIJLAGEN 14. Brochure NL verse.ndd :38:50

15 BIJLAGE I. Voorbeeld Screenshot realxs Automatsch gegenereerd verzekerngscontract Deze gegevens worden gebrukt om het contract op paper of dgtaal te produceren Brochure NL verse.ndd :38:51

16 BIJLAGE II. Voorbeeld Screenshot realxs Omgevng met Google Maps Een concentrate van rsco s te land of n havens s up-to-date nzchteljk voor de betrokken verzekeraar. 16. Brochure NL verse.ndd :38:53

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Vertrouwd met arbeidszaken

Vertrouwd met arbeidszaken Vertrouwd met arbedszaken De arbedsmarkt n het publeke domen wjzgt zch voortdurend. Dt vraagt om het nnemen van standpunten en het vnden van oplossngen. Het Centrum Arbedsverhoudngen (CAOP) s expert op

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie