organisatieverandering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "organisatieverandering"

Transcriptie

1 busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de bedrjfsdoelstellngen te realseren. De nformatemanager moet kunnen omgaan met deze veelhed aan factoren. De auteurs beschrjven hoe de nformatemanager optmale toegevoegde waarde van ICT kan realseren voor de busness. Toon Abcouwer en Tanja Goense Voor moderne organsates zjn nformate en een goede nformatevoorzenng (IV) van steeds groter belang n veel gevallen zelfs van levensbelang. Een haperng n de IV kan vergaande gevolgen hebben voor het functoneren van de organsate. Toch krjgt nformatemanagement (IM) het vakgebed dat verantwoordeljk s voor het functoneren van de IV vaak nog net de sereuze aandacht de het, gezen het grote belang voor de organsate, verdent. Technologe s complex, dat hoef k toch net te begrjpen? vraagt de algemeen drecteur zch regelmatg vertwjfeld af. Deze vraag s terecht: het management van de machnes en de applcates kan worden overgelaten aan techneuten de zeer goed geëqupeerd zjn om de verantwoordeljkhed naar behoren te dragen. De IV echter beïnvloedt het prmare functoneren van de organsate. De wjze waarop het gebruk van de technologe n de organsate s vormgegeven, kan dus noot enkel aan externen en ICT ers worden toevertrouwd. Het management en ICT werken, utgaande van begrp voor elkaars postes en utdagngen, aan het n ljn brengen van de ICT-vraagstukken met het bedrjfsbelang en andersom. De wjze waarop nformate wordt ngezet om de bedrjfsdoelstellngen te realseren, s afhankeljk van dverse nterne en externe factoren. Een nformatemanager, de rol de verantwoordeljk s voor de optmale nzet van nformate, moet kunnen omgaan met deze veelhed aan factoren. In dt artkel wordt een zenswjze geboden de de nformatemanager kan gebruken om zjn weg te vnden bnnen de organsate en haar complexe omgevng om optmale toegevoegde waarde te realseren van ICT voor de busness. Het negenvlak Het vraagstuk van het vnden van een goede afstemmng tussen busness en ICT bljkt n de praktjk taa te zjn. De afgelopen decenna s er nog geen overtugend antwoord gevonden op de vele vragen de heromtrent gelden. En dat terwjl er rumschoots pogngen zjn ondernomen om de haarlemmerole te vnden de het vraagstuk 36

2 Samenvattng De nformatemanager moet nzcht hebben n de fase waarn zjn organsate zch bevndt om de juste keuzes te maken om nformate optmaal n te zetten. Het negenvlakmodel bedt een nstrumentarum om bnnen de organsate een gesprek te ntëren dat kan helpen wederzjds begrp te creëren op bass waarvan een geschkte oplossng kan worden gezocht om de organsate terug te brengen naar busness as usual. van deze afstemmng voor eens en voor altjd zou oplossen. De bestaande overzchtsartkelen (onder andere Chan & Rech, 2007; Melvlle, Kraemer & Gurbaxan, 2004) op dt vlak schetsen een beeld van de zoektocht de door een groot aantal auteurs s utgevoerd. Het utbljven van succes heeft even zoveel auteurs doen verzuchten dat het afstemmngsvraagstuk onoplosbaar s. Cborra (1997) sprak al over De Profunds, een dodenzang voor afstemmng. Maes (2007) beschouwt afstemmng als beng only a purely ratonal top-down approach (Smonsen 1999) and hence only partally effectve (Chan 2002), lackng practcal handles and therefore n large measure rrelevant (Sauer et al. 1997) unclear how to reach (Bryson et al. 1995) and even nconvenent and harmful (Cborra 1997). Toch sgnaleren veel auteurs ook dat nadenken over afstemmng znvol en noodzakeljk s. Maar dan vanut een ander en mnder rgde perspectef. Of zoals Cborra (1997) sgnaleert: Our questonng, deconstructon and nvestgaton have shown that possbly t s too early to sng the De Profunds for the concept of strategc algnment. On the contrary, our post mortem reflecton on the manageral research programme on algnment has ponted out several new tracks. communceren n een organsatecontext te adresseren. Het behandelt de vraagstukken, dlemma s en dverse rollen rondom dt vraagstuk n samenhang. Het model s echter net bedoeld om als een kookboek een recept aan te reken om de afstemmngsproblematek op te lossen. En dat s nu just wat er veelal wel mee wordt geprobeerd. Zo maken Van Bon & Hovng (2009) door pjlen tussen de vlakken van het negenvlak toe te voegen het model tot een procesbeschrjvng de n elke stuate tot succes zou leden (maar dkwjls tot ljden zal leden). Ook het onderzoeksnsttuut Polte en Wetenschap doet n een recente publcate (Bekkers e.a., 2009) een pogng tot een normateve utwerkng van het negenvlak. Het s opmerkeljk dat ondanks de sgnalerng van Cborra dat er verschllende neuwe onderzoeksrchtngen mogeljk zjn, er weng of geen ntateven n de rchtng worden ondernomen. Wj geven her een aanzet tot een neuwe benaderng van het afstemmngsvraagstuk de wel probeert tot neuwe nzchten op dt vlak te komen. busness nformate/ communcate technologe In het lcht van deze krtsche beschouwngen over het afstemmngsvraagstuk s het bjzonder om te sgnaleren dat velen nog steeds proberen dt vraagstuk op te lossen op eenzelfde rgde wjze als de afgelopen decenna weng succesvol s gebleken. Een model dat daar vaak bj wordt gebrukt, s het Amsterdams Informatemanagement Model of kortweg het negenvlak (Abcouwer, Maes & Trujens, 1997; Abcouwer, Trujens & Gels, 2006; Maes, 2003). Bj een juste toepassng kan het model (ze fguur 1) als kapstok worden gebrukt om de wezenljke vraagstukken rond nformeren en stratege structuur operates Fguur 1. Het negenvlakmodel 37

3 busness IT algnment Naar een postonerng van de nformatemanagementvraagstukken Hoewel het gebruk van het negenvlak de organsate kan helpen grp te krjgen op de complexe werkeljkhed, kan het model net worden gezen als de haarlemmerole de voor alle problemen een oplossng bedt. Daarom s het noodzakeljk nader n te gaan op de context waarbnnen de vraagstukken spelen. Het gaat mmers om het streven de organsate zo optmaal mogeljk te laten functoneren. De vraag of een organsate optmaal functoneert, s net n algemene zn te beantwoorden. Dt hangt af van de meetlat de wordt gebrukt om het begrp optmaal te defnëren. Veelal s voor proftorgansates wnstmaxmalsate de geprefereerde norm, maar de vraag hoeveel arbedsplaatsen n stand worden gehouden, kan ook als crterum worden gebrukt. Voor non-proftorgansates geldt wnst meestal net als een ledend crterum. Daar wordt het optmaal functoneren van een organsate gemeten aan de hand van maatschappeljk relevante thema s zoals de mate van velghed op straat, de maatschappeljke relevante van onderwjs en onderzoek of proactef voorkomen van djkdoorbraken. Daarnaast heeft de omgevng va contngentefactoren een enorme nvloed op het functoneren van de organsate: de ontwkkelngen bnnen de organsate kunnen net los worden gezen van de ontwkkelngen de n haar omgevng plaatsvnden. In de lteratuur wordt deze beïnvloedng aangedud met de term co-evolute (Allen & Varga, 2006; Benbya & McKelvey, 2006), het n nteracte evolueren van zowel organsate als omgevng. Deze nteracte kan zeer dwngend zjn voor het functoneren van de organsate. Dt betekent dat het nog maar de vraag s of een organsate aan de verwachtngen kan voldoen. Dat verest n eder geval dat bekend s welke crtera van toepassng zjn om vast te stellen of een organsate optmaal functoneert. Bnnen de kaders moeten mmers de juste strategsche keuzes worden gemaakt en de ontwkkelngen n de omgevng just worden geïnterpreteerd. Heene (2002) dudt dt spannngsveld, dat voor elke organsate van toepassng s, aan als het wllen-moeten-kunnendlemma (ze fguur 2). De utdagng voor een organsate s om dt spannngsveld n balans te brengen. Veel organsates streven naar een stuate waarn dudeljk s wat de organsate wl of moet en de hed bestaat dat dt dan ook gerealseerd kan worden. In de alledaagse praktjk s van een balans net of net duurzaam sprake. Telkens wordt de organsate geconfronteerd met veranderngen en utdagngen waardoor gezocht moet worden naar een neuw evenwcht tussen dt wllen, moeten en kunnen. Deze dynamek zorgt ervoor dat organsates voortdurend n bewegng zjn. Daarbj wsselen stabltet en chaos elkaar doorlopend af (Prgogne & Stengers, 1987). De organsate zal pas n staat zjn optmaal te functoneren als zj n dt spannngsveld een ontwkkelend evenwcht weet te vnden. Voor de nformatemanager speelt het vnden van deze balans een centrale rol. De balans bakent nameljk het spannngsveld af waarbnnen naar oplossngen rond nformate en communcate moet worden gezocht. Utgaande van het hervoor geschetste spannngsveld en gebrukmakend van de nzchten ut de complextetstheore hebben Parson e.a. (1990) een model ontwkkeld dat deze spannng dentfceert (ze fguur 3). In het model worden de assen wllen en kunnen gehanteerd. Voor het overzcht brengen wj het aspect moeten onder bj wllen. Dt s geoorloofd omdat zowel wllen als moeten van nvloed s op datgene wat ntern en/of extern van de organsate wordt verlangd. Daarbj zj opgemerkt dat moeten een dwangmatger karakter heeft dan wllen, maar voor onze redenerng s dt mnder relevant. We kjken mmers naar het verandertraject, het moment waarop de veranderng al s ngezet. Of daarbj dan sprake was van een noodzaak (vanut moeten) of een keuze (vanut Fguur 2. Het wllen-moeten-kunnen-dlemma 38

4 wllen) heeft beperkt nvloed op de redenerng. Deze benaderng s mede gebaseerd op het fundamentele werk dat al n de jaren zestg van de vorge eeuw door Thompson s gepublceerd (1967). Door op bede assen ondersched te maken tussen en on ontstaan ver kwadranten de het wllen-kunnen-spannngsveld weergeven. Door nterne en externe ontwkkelngen wordt de organsate tussen deze kwadranten heen en weer geslngerd. Deze bewegng s net random, er s een logca n te onderkennen. Het ontwkkelngspad heeft een generek karakter. Beter begrp ervan kan een ndvduele organsate helpen haar weg te vnden n de veranderng. In de volgende paragraaf wordt het ontwkkelngspad n algemene termen beschreven. Een generek ontwkkelngsmodel Het utgangspunt voor de heronder weergegeven redenerng s dat edere organsate een cyclsch ontwkkelngspad doorloopt dat bnnen het wllenkunnen-contextmodel kan worden gekenschetst (ze fguur 4). Gestart wordt n kwadrant I. Dt kwadrant s vanut managementoogpunt het eenvoudgst: de busness-as-usualstuate. Dudeljk s welke doelen worden nagestreefd en op welke wjze deze doelen moeten worden gerealseerd. Over het algemeen zjn de klanten tevreden en er s geen aanledng om neuwe strategsche keuzes te maken. Het gevaar dat n deze stuate aanwezg s, s dat bepaalde nterne en externe ontwkkelngen net worden onderkend of dat opkomende neuwe technologeën over het hoofd worden gezen. Op het moment dat dt gebeurt, s de organsate over het algemeen te laat om de noodzakeljke verneuwngen n te zetten. Op dat moment beweegt de organsate naar kwadrant II. Her bestaan onheden ten aanzen van wat de organsate wl en kan en wordt een groot beroep gedaan op de daadwerkeljke managementvaardgheden en het nspratevermogen van de manager. Omdat het net eenvoudg s neuwe ontwkkelngen te doorgronden, zal de aandacht van het management n veel gevallen eerst gercht worden op het opbouwen van neuwe nterne vaardgheden om de organsate beter n staat te stellen flexbel te reageren. Daarmee beweegt de organsate n de rchtng van kwadrant III. Om te bepalen hoe de organsate dt gaat aanpakken, moeten plots worden utgevoerd en scenaroanalyses worden gemaakt. Feteljk betekent dt dat een palet van optes wordt ontwkkeld waar de organsate een keuze on on Fguur 3. Het wllen-kunnen-spannngsveld ut kan maken. Omdat net alle opportunteten kunnen worden gerealseerd, s het noodzakeljk een keuze te maken. Wanneer de organsate een keuze heeft gemaakt waarvan het wenseljk s dat tot mplementate wordt overgegaan de organsate s dan gemgreerd naar kwadrant IV zal veelal bljken dat de ontwkkelde vaardgheden nog net toerekend zjn om op te schalen naar daadwerkeljke producteomstandgheden. Dt s noodzakeljk voordat er sprake s van een neuwe busnessas-usualstuate. Wordt de stuate berekt, dan bevndt de organsate zch weer n een neuwe relateve staat van evenwcht tussen wllen en kunnen. on on Fguur 4. Cyclsch ontwkkelngspad bnnen het wllen-kunnen-contextmodel 39

5 busness IT algnment nformatebeledsmaker nformatepartner n stratege trendwatcher stratege In de her geschetste ontwkkelng doorloopt de organsate dus ver fasen de elk op zch verschllende esen stellen aan afstemmng tussen busness en ICT. In de volgende paragraaf zullen we zen dat n de verschllende fasen van het ontwkkelngsproces het negenvlak een nuttg hulpmddel kan zjn n het omgaan met de busness-ictrelate. busnesspartner algnmentmanager applcatebeheer organsate manager ICTvoorzenngen IMrege operate technologe Implcates voor nformatemanagement De nformatemanager moet nzcht hebben n de fase waarn zjn organsate zch bevndt om de juste keuzes te maken om nformate optmaal n te zetten. Het negenvlakmodel bedt hem een nstrumentarum om bnnen de organsate een gesprek te ntëren dat kan helpen wederzjds begrp te creëren op bass waarvan een geschkte oplossng kan worden gezocht om de organsate terug te brengen naar busness as usual. Daarvoor s het noodzakeljk verschllende rollen van de nformatemanager te dentfceren. Deze rollen zjn gedefneerd bnnen het negenvlak (Abcouwer, Trujens & Gels, 2006), negen n totaal. De rollen kunnen rond het negenvlak worden gepostoneerd (ze fguur 5). Vanut een strategsche perspectef wordt nagedacht over de bedrjfsstrategsche keuzes de bnnen de organsate worden gemaakt (nformatepartner n stratege), de strategsche mogeljkheden de de technologe bedt (ICT-trendwatcher) en de nformatebeledskeuzes de ut de matchng van de twee voorgaande rollen voortvloeen (nformatebeledsmaker). Vanut een operatoneel perspectef dent er zcht te zjn op de wjze waarop bnnen de organsate aan de realsate van doelen wordt gewerkt (busnesspartner), de technologe de beschkbaar s om daarbj te ondersteunen (applcatebeheerder) en op de wjze waarop deze technologsche voorzenngen bnnen de organsate worden gebrukt (gebrukersondersteuner). Vanut een organsatorsch perspectef zen we weer de rol van nformatepartner n stratege om te duden welke strategsche keuzes bnnen de organsate zjn/worden gemaakt. Vanut de rol van busnesspartner hadden we al zcht op de wjze gebrukersondersteuner Fguur 5. Rollen van de nformatemanager waarop realsate van doelen wordt nagestreefd, terwjl ten slotte de rol van algnmentmanager zcht moet geven op de organsatestructuren de daartoe zjn ngercht. Het technologsche perspectef verbndt ook dre rollen. De applcatebeheerder-rol geeft zcht op de beschkbare ICT-voorzenngen. Deze ontwkkelen zch langs ljnen de voortvloeen ut de strategsche mogeljkheden de de technologe bedt (ICTtrendwatcher) onder verantwoordeljkhed van de rol van manager ICT-voorzenng. De ver perspecteven worden afgestemd onder verantwoordeljkhed van de IM-rege-rol de functoneert als een spn n het web. Bj de beschouwng van een veranderngsproject rond de nformatevoorzenng van een organsate s nbreng vanut alle her onderscheden rollen van essenteel belang om een compleet beeld van de problematek op te bouwen. In dt verband wordt nogmaals benadrukt dat we her spreken over rollen van waarut zcht moet zjn op de nvalshoeken rond het organsatevraagstuk. Voor elke nvalshoek dent aandacht te bestaan! We utendeljk deze rol vervult s daarbj een (relevante) andere vraag. De nvalshoeken de door mddel van de rollen worden gedud, kennen elk hun specfeke nvullng n de verschllende fasen van het organsateveranderngsmodel dat we n de voorgaande paragraaf hebben besproken. Aan de hand van een voorbeeld zullen we een en ander llustreren. 40

6 Een praktsche toepassng: de Nederlandse Polte Met de organsatorsche structuur van de Nederlandse Polte (DNP) n 25 rego s en een landeljke poltedenst, met elk hun egen verantwoordeljkhed voor de ontwkkelng van ICT-toepassngen, was een aantal jaren geleden een stuate ontstaan waarn de bedrjfsprocessen van DNP werden ondersteund door bjna tweeduzend verschllende applcates. Herdoor vond het utwsselen van nformate tussen de verschllende korpsen net altjd optmaal plaats. Voor bjvoorbeeld de hoofdtaak handhavng van DNP was een groot aantal applcates ontwkkeld rond dre centrale systemen. De systemen waren xpol (onder andere n gebruk n Amsterdam, Rotterdam en een aantal klenere rego s) en BPS, dat breed werd toegepast n onder meer de rego Utrecht en een flnk aantal klenere rego s. Den Haag ten slotte gebrukte Genesys en was daar de enge gebruker van. Er werd onderkend dat deze stuate net langer wenseljk was. Hoe een en ander vorm moest krjgen n een veranderde stuate en hoe het dan moest worden utgevoerd, was een lastg vraagstuk. De organsate bevond zch n kwadrant II van het organsateveranderngsmodel. Een groot aantal optes om terug te komen naar busness as usual was beschkbaar. Deze utdagng werd n eerste nstante vanut een technologsche nvalshoek opgepakt. Er werd gekozen voor een technocratsche oplossng: het opneuw bouwen van het benodgde nformatesysteem. Zonder te ploten (fase III) s getracht dt ntatef drect te effectueren (fase IV). Al snel bleek echter dat dt net kon werken, onder meer doordat elk korps zjn egen busnessbehoeften had de net allemaal n dt neuwe nformatesysteem pasten. Daarnaast bleken korpsen egen applcates te hebben ontwkkeld de afhankeljkheden hadden met de bovengenoemde (deels) ut te faseren systemen. Het was ondudeljk wat er met het applcatelandschap zou gebeuren op het moment dat een neuw systeem zou worden geïmplementeerd. Na ntenseve pogngen om van dt project een succes te maken, werd er utendeljk voor gekozen de oplossngsrchtng los te laten. Het gevolg was dat DNP weer terug was n kwadrant II. Na de negateve expermenten rond dt nagestreefde bgbangscenaro werd op strategsch nveau besloten te onderzoeken wat de mogeljke oplossngen zjn. Besloten werd om net alleen vanut de technologe te redeneren, maar ook het organsatorsch perspectef herbj te betrekken. Dus behalve aan de rollen van ICT-trendwatcher en manager ICTvoorzenngen werd ook aandacht geschonken aan de rollen vanut organsate en operate. Door contact te hebben met betrokkenen vanut de busness, zoals korpschefs en dstrctchefs (wat een verantwoordeljkhed s van de rollen nformatepartner n stratege en nformatebeledsmakers), werd gekeken welke esen en randvoorwaarden vanut de nvalshoeken van belang waren. Door verschllende zenswjzen n het proces te betrekken werden verschllende scenaro s ontwkkeld om nformatedelng tussen korpsen beter mogeljk te maken. Zo werden onder meer de fast lane en fundamental lane gedefneerd. Dt waren modellen voor veranderprogramma s waarbj onder meer gewerkt zou moeten worden aan een veranderng van de bedrjfsvoerng zoals het kantelen van actvtet- naar procesgercht werken. Op de maner kwam de focus te lggen op bestaande voorzenngen, met daarbj een procesondersteunend gezcht naar buten. Zo werd de vse ontwkkeld dat BPS, xpol en Genesys regonaal zouden moeten worden gevoed en landeljk ontsloten (door mddel van Blue Vew) op een maner de past bj het moderne procesdenken én de de gebruker aanspreekt. Een vervolgstap n dt proces was de verschjnng van Wenkend Perspectef: strategsche vse op polteel nformatemanagement en technologe (Projectgroep Vse op de poltefuncte, Raad van Hoofdcommssarssen, 2006). Utgangspunt n het Wenkend Perspectef was dat polteel nformatemanagement dende bj te dragen aan de velghed en aan het poltevak en dat ICT net los kon worden gezen van de bedrjfsarchtectuur. Herut bljkt dat de rollen van nformatepartner n stratege, beledsmaker en ICT-trendwatcher de handen neen hebben geslagen: er moest dudeljk toegevoegde waarde zjn van ICT voor de busness. Op deze wjze s een aantal scenaro s ontwkkeld en zjn ook enkele plots utgevoerd. In het verandermodel bevndt DNP zch nog steeds n kwadrant II en III. Een van de projecten de wordt beschreven n het strategsche beledsplan Wenkend Perspectef, s de Bass Voorzenng Handhavng (BVH). Herbj werd het plan ontwkkeld om alle korpsen te mgreren naar dezelfde verse van xpol. Door deze keuze werd de overstap gemaakt naar kwadrant IV van het organsateverandermodel. Er werd een route utgestppeld om deze keuze te effectueren. Om deze keuze te operatonalseren moesten vooral de operatonele rollen de het negenvlakmodel beschrjft, bj de utvoerng betrokken zjn. Zo s de busnesspartner nauw betrokken bj het formuleren van de mnmale busness requrements de n het neuwe systeem beschkbaar moeten zjn. Het 41

7 busness IT algnment»stratege, operate, busness en ICT worden bjeengebracht door degene de de regerol vervult«dageljkse poltewerk mag mmers noot verstoord worden door de nvoerng van een neuwe tool. De applcatebeheerder beoordeelt wat er nodg s om ervoor te zorgen dat tjdens de overgang de systemen n de lucht bljven en de gebrukersondersteuner s druk doende om alle endgebrukers van xpol op te leden en antwoord te geven op de meest prangende vragen. Het werkend krjgen van een nformatesysteem s één aspect van dt project. Maar ook het koppelen van de operate aan de strategsche vse s onderdeel van het mplementatetraject n kwadrant IV. Bnnen de busness bestaat voor dt vraagstuk aandacht vanut de rol van algnmentmanager. Degene de deze rol vervult, krjgt managementnformate ut xpol over handhavngsvraagstukken. Op bass van deze rapportages moet hj managementbesluten kunnen nemen de n ljn zjn met het gekozen strategsche beled. Bj de mgrate naar deze neuwe stuate moet natuurljk aandacht worden geschonken aan de technsche realsate van een en ander. Vanut de rol van manager ICT-voorzenngen zal moeten worden overzen of de neuwe verse van xpol net strjdg s met andere applcates de draaen bnnen een korps. Al deze endjes stratege, operate, busness en ICT worden ten slotte bjeengebracht door degene de de regerol vervult. Dt soort overwegngen maakt dudeljk dat het ontwkkelngstraject noodzakeljkerwjs moet verlopen va kwadrant IV. Wanneer het project BVH succesvol s afgerond en alle korpsen op dezelfde verse van xpol draaen, s fase I van het organsateverandermodel berekt. Alle korpsen werken voor het bedrjfsproces handhavng op hetzelfde systeem en het utwsselen van nformate tussen korpsen s een stuk eenvoudger geworden: busness as usual n een verbeterde verse. Dat vervolgens weer een stuate kan ontstaan waarn de organsate weer n een on-onstuate wordt teruggeworpen, s n deze benaderng van organsateveranderng een kweste van tjd. De recente ontwkkelngen n de noordoosteljke rego s ljken daar een eerste voorbode van te zjn. Revewer Carlos De Backer Lteratuur Abcouwer, A.W., R. Maes & J. Trujens ((1997). Contouren van een generek model voor nformatemanagement. Tjdschrft Management en Informate (5:3), pp Abcouwer, A.W., J. Trujens & H. Gels (2006). Informatemanagement en nformatebeled. Den Haag: Sdu, p Allen, P.M. & L. Varga (2006). A co-evolutonary complex systems perspectve on nformaton systems. Journal of Informaton Technology (21:4), pp Bekkers, V. e.a. (2009). Informatemanagement bnnen de Polte. Apeldoorn: Polte en Wetenschap, p Benbya, H. & B. McKelvey (2006). Usng coevolutonary and complexty theores to mprove IS algnment: a mult-level approach. Journal of Informaton Technology (21:3). Bon, J. van & W. Hovng (2009). Dre beheermodellen, zes denkfouten. Automatserng Gds (2009:10). Bryson, C. & W. Curre (1995). IT strategy: formal ratonal orthodoxy or contngent adhocracy? Omega (23:6), pp Chan, Y.E. (2002). Why haven t we mastered algnment? The mportance of the nformal organzaton structure. MIS Quarterly Executve (1:2), pp Chan, Y.E. & B.H. Rech (2007). IT algnment: an annotated bblography. Journal of Informaton Technology (22:4), p Cborra, C.U. (1997). De profunds? Deconstructng the concept of strategc algnment. Scandnavan Journal of Informaton Systems (9), pp Heene, A. (2002). Praktjkboek stratege. Schedam: Scrptum, p Maes, R. (2007). An Integratve Perspectve on Informaton Management. In A. Huzng & E.J. de Vres (red.), Informaton Management: Settng the Scene (pp ). Amsterdam: Elsever Scence. Maes, R.E. (2003). IM n kaart gebracht. Prmavera workngpaper seres Amsterdam: Unverstet van Amsterdam. Melvlle, N., K. Kraemer & V. Gurbaxan (2004). Informaton technology and organzatonal performance: an ntegratve model of IT busness value. MIS Quarterly (28:2), pp Parson, B. e.a. (1990). Informatemanagement model: profel en taken van de nformatemanager. Computable, december Prgogne, I. & I. Stengers (1987). Orde ut chaos. Amsterdam: Bert Bakker. Projectgroep Vse op de poltefuncte, Raad van Hoofdcommssarssen (2006). Wenkend Perspectef: strategsche vse op polteel nformatemanagement en technologe Drebergen: Polte Nederland. Sauer, C. & J. Burn (1997). The Pathology of Strategc Algnment. In C. Sauer & P. Yetton (red.), Steps to the Future: Fresh Thnkng on the Management of IT-Based Organzatonal Transformaton (pp ). San Francsco: Jossey-Bass Publsher. Smonsen, J. (1999). How do we take care of strategc algnment? Constructng a desgn approach. Scandnavan Journal of Informaton Systems (11:2), pp Thompson, J.D. (1967). Organzatons n acton: socal scence bases of admnstratve theory. New York: McGraw-Hll, pp. x, 192. Drs. Toon Abcouwer s assstent-professor aan de Unverstet van Amsterdam. E-mal: Drs. Tanja Goense MSc s senor consultant bj Qunt Wellngton Redwood. E-mal: 42

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen) 2 E n g l s h Englsh

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie