Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit"

Transcriptie

1 # wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de wonngmarkt? Dat was de vraag de Hejmans zch een aantal jaren geleden stelde. Het antwoord s Hejmans Husmerk voor huurwonngen en Hejmans Wenswonen voor koopwonngen. Samen vallen deze onder het Hejmans Woon Concept dat s gebaseerd op 13 verschllende cascotypen met een hoge mate van unformtet. De klantwens staat centraal, want unform betekent vooral net saa of nflexbel. Het concept geeft just esthetsche vrjhed, kent een hoge mate van duurzaamhed en s van hoge kwaltet. Hejmans had de wens op landeljk nveau de wonngbouw op een geheel neuwe maner aan te pakken. Net alleen bnnen de egen organsate, maar ook n de bouwketen. Ketelaars: Door wonngen op een eendudge maner samen te stellen en ze steeds op dezelfde wjze te bouwen, wordt ketenbreed kostprjsverlagend werken mogeljk. De wnst zt vooral n het slmmer aanpakken van het ketenproces. Samen met CRH Structural Daarom zjn we de samenwerkng aangegaan met co-makers, zoals CRH Structural, de verstand hebben van hun producten en ook meedenken n de keten. Intern hebben we de omslag gemaakt van de regonale aanpak van projecten door elke Hejmans vestgng op zch, naar gecentralseerd ontwkkelen en decentraal vermarkten. Egen denttet Er zjn bnnen het Hejmans Woon Concept 13 verschllende typen wonngen gedefneerd met elk 6 verschllende beukmaten. De ndelng van de wonng s altjd geljk. Ketelaars: Daardoor kun je altjd een passend concept aanbeden en op afwjkngen flexbel nspelen. Tjdens de projectontwkkelng werken we LEES VERDER OP PAGINA 3 Omgekeerde ntegrate op terren Maartenswouden n Drachten Referenteproject Met de neuwbouw en renovate van een aantal woon- en verbljfsgebouwen van zorgaanbeder Allade wordt een grootschalg project afgesloten. Op het voormalg nstellngsterren Maartenswouden n Drachten heeft een flnke kenterng plaatsgevonden. Waar n de jaren zestg een nstellng werd gebouwd, waar gehandcapten een egen plaats naast de samenlevng kregen, s nu gekozen voor omgekeerde ntegrate. Deze vorm van ntegrate s erop gercht om mensen met een verstandeljke beperkng te ntegreren n de maatschappj door deze maatschappj just naar het terren toe te halen. Op het terren wordt een complete neuwbouwwjk gerealseerd. Naast wonngen s er plaats voor een dagbestedngscentrum, een ontmoetngscentrum, studo s, renovate van het zwembad en de sporthal, en een knderdagcentrum. LEES VERDER OP PAGINA 6 HomePlan en CRH Structural verstevgen samenwerkng Eén prefab cascosysteem om de bouw beter en sterker te maken Servce: merkdetallerngen op elkaar afgestemd en op één locate beschkbaar Landsheren kwarter n Deventer mooe comb van betonnen en stalen gevels PAGINA 2 PAGINA 5 PAGINA 6 PAGINA 8

2 #2 oktober bouwberchten van crh structural 3 nformeert Vraag en aanbod Wat kan er veel veranderen n een jaar tjd. We had gedacht dat n de zomer van 2015 leverancers van bouwcomponenten zoveel moete zouden hebben om de vragen ut de markt te kunnen beantwoorden? Toch s ook ons dat overkomen. Door de toch wel exploseve groe n de wonngbouw, gecombneerd met de grllghed van het planproces n de bouw, bljkt het steeds een utdagng om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Als ruwbouwpartner n Nederland zjn we natuurljk blj met deze ontwkkelngen. Maar we merken ook dat onze jonge organsate (we zjn nog maar twee jaar CRH Structural) soms best moete heeft om dt tempo bj te houden. Egenljk zjn we nog n de puberfase, terwjl de marktvolumes alweer op een volwassen nveau zjn. En zoals u weet zjn pubers altjd nog wat aan het zoeken naar de egen weg, maar zorgen ze utendeljk ook voor de verneuwng en verfrssng n relates. Een utdagende fase, waarn we samen met onze klanten op wllen trekken. We wllen ntenseve samenwerkngsvormen opzetten, elkaars processen beter leren kennen, ze op elkaar aansluten en zorgen dat zowel de bouw- als producteactvteten optmaal op elkaar zjn afgestemd. Daarbj hebben we de hele keten nodg. HomePlan en CRH Structural bouwen samen aan een hus, thus en toekomst Snds een aantal jaar sponsoren we HomePlan, en snds vorg jaar zjn we een overeenkomst aangegaan voor een duurzaam partnershp. We hebben deze samenwerkng nmddels nog verder verstevgd: HomePlan s snds jul 2015 gevestgd n het kantoorgebouw op onze locate n Breda. HomePlan s een klenschalge partculere organsate opgercht n Samen met sterke lokale partnerorgansates bouwt HomePlan aan huzen voor de allerarmsten n ontwkkelngslanden, waaronder n Mexco, Ncaragua, Haït en Zud-Afrka. Het hus bedt bewoners beschermng en geeft hen een gevoel van egenwaarde. Het hus s geen doel op zch maar een mddel om bewoners een kans te geven zch verder te ontwkkelen. Vandaar de samenwerkng met lokale partners. Zj zorgen voor begeledng van de geznnen en voorzenngen n de buurt, zoals nazorg en onderwjs. Op deze maner kunnen de nwoners zch verder ontwkkelen. Een hus s dan ook de eerste stap naar een betere toekomst. Guust Backelandt (Plant Manager Breda): Als bedrjf ben je onderdeel van de maatschappj en vanut dat besef kun je daar ook verantwoordeljkhed n nemen.vanut deze maatschappeljke verantwoordeljkhed kun je als bedrjf meer betekenen. Ik ben oprecht blj dat wj de stchtng HomePlan en medewerkers ook fysek aan ons kunnen bnden. Herdoor leveren we een tastbare bjdrage aan hun edele werk om de mnder bedeelden op deze wereld husvestng te beden. Vlnr: Bram Lngen, voorztter van Homeplan, Guust Backelandt, plantmanager Breda, Marke van Seeters, drecteur van Homeplan. VERVOLG VAN PAGINA 1 In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept samen met de archtect van de klant of we werken met onze voorkeursarchtect. Het concept bedt rumte aan archtecten om te spelen met de verpakkng. De s naar egen wens te ontwerpen, bnnen de spelregels van het concept. Het voordeel wordt op de standaardserng van het casco behaald. Ook aan de toekomstge bewoner s gedacht. Hejmans Wenswonen wonngen zjn standaard utgerust met een domotcapakket. Va husbesturng vergroten we het comfort en de velghed. Tevens kan de bewoner het energeverbruk montoren en s zelfs aanslutng op zorgdensten mogeljk. Co-makers en voorkeursleverancers Het Hejmans Woon Concept s gebaseerd op samenwerkng met co-makers voor de funderng, het casco, de W- & E-nstallate, kozjnen en de dakconstructe en voorkeursleverancers voor de overge (afbouw) materalen en werkzaamheden. Elk project wordt op BIM-bass aangepakt en er wordt alleen n 3D gecommunceerd. Ketelaars: Het bevalt ons goed, maar het was een enorme zoektocht. Wat mag je van elkaar verwachten? Dat leg je net n een keer vast. Voor de bouw werken we altjd met vaste co-makers. Afhankeljk van de projectlocate schakelen we voor bjvoorbeeld grondwerk en afbouw onze voorkeursleverancers n. Dt om op het gebed van logstek en arbed zo effcënt mogeljk te zjn. Bjdrage CRH Structural CRH Structural s co-maker. In de wonngen zjn van dverse merken producten verwerkt. Tm Ronde, accountmanager bj CRH Structural: In het casco zjn zowel Dycore rbbenvloeren voor de begane grond en een combnate van kanaalplaten en ledngplaten voor de verdepngsvloeren verwerkt Elke wonng bestaat ut ver wonngschedende wanden, ver voor- en achtergevels en twee topwanden. Deze prefab wanden zjn van het merk Heembeton. Maar we leveren net alleen. Ook het plaatsen van de vloeren en wanden behoort tot onze taken. Hervoor werken we samen met vaste onderaannemers. Zo houdt Hejmans één aanspreekpunt en dat werkt wel zo prettg. Ketelaars: De samenwerkng gaat goed. Het mooe s, dat CRH Structural, net als wj, de drang heeft om met elkaar beter te worden. Van product- naar procesaanpak De vraag was hoe je steeds betere wonngen met keuzevrjhed voor de bewoner kunt realseren. Elk wonngtype heeft daarom een versenummer. Tjdens de utvoerng worden verbeterpunten door alle partners genoteerd n het verbeterregster. Twee keer per jaar worden deze verbeterpunten met alle partjen gezamenljk besproken. Ronde: Het belang van samenwerken s heel hoog, omdat je als partner n het project zt. Iedereen denkt na over hoe het nog slmmer en makkeljker kan. En net, zoals tradtoneel het geval was, alleen voor de egen producten, maar n het totaalproces. 32 wonngen Schoutenhoek Zoetermeer Archtect: Snjders en Van Stekelenburg te Boxtel Door ntegraal kosten te vergeljken, kan het toevoegen van een duurder product onder aan de streep toch een voordeel opleveren. Zo leveren wj bjvoorbeeld geen gasbetonpanelen, maar tjdens het werk hjsen we de wel per verdepng n de wonng, voordat de kap erop gaat. Voor ons een extra handelng, maar wel een de tjdens de afbouw enorm veel voordeel oplevert. Toekomst? Momenteel zjn er al 500 wonngen met het Hejmans Woon Concept gebouwd. Ketelaars: We zjn bezg met het plan voor Dan moeten we toch zeker 1000 wonngen kunnen realseren. Onze focus lgt op steeds effcënter samenwerken. In de keten zjn veel mensen fulltme bezg met de wonngen. Nu ztten deze mensen gescheden van elkaar elk op een kantoor ergens n Nederland te werken en wsselen gegevens ut. Als je dan aan ketenbreed samenwerken denkt, zou het n de toekomst een logsch gevolg zjn dat deze mensen naast elkaar n hetzelfde kantoor ztten. Dan wordt samenwerken, ook aan de kantoorzjde, echt samen. Pm Ketelaars, conceptmanager Hejmans Woon Concept Tm Ronde, accountmanager CRH Structural Kjk voor meer nformate op en Een neuwe oplossng om vraag en aanbod beter aan te laten sluten s de producte van één prefab casco systeem. Over de gestandaardseerde producte hervan, de extra voorzenngen de n dt systeem mogeljk zjn en de flexbele omgang met de capactet n onze fabreken leest u verderop n deze Element. En u kunt ook lezen over een neuwe productemethode voor de ledngplaatvloer, de voor een betere kwaltet en afwerkng van de vloervelden zorgt. Verder ben k blj u te kunnen vertellen dat ons team weer compleet s. Snds 2 september s Frank van Lookeren Campagne onze neuwe algemeen drecteur. Ik wens hem heel veel succes bj het meebouwen aan ons geweldge CRH Structural, dé ruwbouwpartner voor bouwend Nederland. Ik wens u veel leesplezer. Henk Schaap Commerceel drecteur column DANK AAN DE DONATEURS VAN ONZE INZAMELACTIE Na de hevge aardbevng van 7,8 op de schaal van We zjn zeer tevreden over dt resultaat. Het geld Rchter aprl dt jaar n Nepal zjn wj een nzamelacte gestart onder onze egen medewerkers. Herbj werkende hulporgansates gekomen en wordt s va gro 555 volledg n handen van de samen- hebben we ook hulp van onze klanten en leverancers gevraagd. Daarmee hebben we n totaal een gebrukt voor noodhusvestng en hygënekts. bedrag van euro opgehaald. Donateurs, dankjewel! 17 wonngen Leeswand te Waalwjk. Bron: Hejmans

3 #2 oktober bouwberchten van crh structural 5 Nul-op-de-Meter met de Stroomversnellng Brabant Op donderdag 9 jul jl. tekenden provnce, gemeenten, bouwbedrjven, ndustre, energecoöperates en wonngcorporates een deal om n dre jaar tjd bestaande wonngen n Noord-Brabant Nulop-de-Meter te maken. Deze wonngen zjn een eerste stap om ver jaar later wonngen Nul-op-de-Meter (NoM) te hebben gemaakt. Eén prefab cascosysteem Slmmer, beter, sneller en kosteneffectef bouwen Elke dag vjftg wonngen Nul-op-de-Meter maken. Dát s de ambte van bouwpartjen de deelnemen aan de Stroomversnellng Brabant. Zj hebben tot 2018 de tjd om deze geïndustralseerde bouwstroom vorm te geven. Daarna moeten zj nameljk n dre jaar tjd wonngen energeneutraal maken. De opgave s dat er n het jaar 2050 n totaal wonngen n Noord-Brabant energeneutraal zjn. Een vergaande ndustralsateslag, nauwe samenwerkng en het gezamenljk oppakken van conceptontwkkelng zjn hervoor noodzakeljk. Met als utendeljk resultaat dat grootschalge renovates ut de bespaarde energekosten kunnen worden gefnancerd. Woonlasten bljven daarmee geljk en worden n sommge gevallen zelfs lager. En dat terwjl een wonng een complete make over heeft gekregen. CRH Structural heeft de Brabantse Deal ook ondertekend. Wj steunen dt ntatef en zullen actef bjdragen om met onze Stalus Staalframe-oplossngen de ambte bnnen de Stroomversnellng Brabant nvullng te geven. Met Stalus beden wj voor zowel de grondgebonden wonngen als galerjflats lchtgewcht en maatvaste oplossngen. De Stalus renovategevels worden n de fabrek voorzen van kozjnen, dagkantafwerkngen en raamdorpels en ze worden kant en klaar geleverd met gevelafwerkng, zoals steenstrps, stucwerk of rabatdelen. De gevel heeft een hoge solatewaarde en kan n een dag gemonteerd worden. CRH Structural heeft de ambte om de bouw beter en sterker te maken. Ons belangrjkste Bas Boom, marketng- en nnovatemanager CRH Structural ondertekent de Brabantse Deal doel s het ruwbouwproces eenvoudger maken, vertelt commerceel drecteur Henk Schaap. In samenwerkng met klanten kunnen we het ruwbouwproces verbeteren, en rsco s en faalkosten beperken. Daarn past verdere optmalsate van ons prefab cascosysteem. Frank van Lookeren Campagne neuwe drecteur CRH Structural Per 2 september s Frank van Lookeren Campagne aangetreden als algemeen drecteur van CRH Structural. Van Lookeren Campagne was hervoor General Manager van de OLED-dvse van Phlps Lghtng. Na zjn stude cvele technek aan de TU Delft s hj va verschllende technsche en commercële functes doorgegroed naar algemeen management. Zo werkte hj bnnen Sant Goban n dverse landen n verschllende functes waar hj veel bouwgerelateerde kenns en ervarng op heeft gedaan. Van Lookeren Campagne zal nvullng geven aan de ambte van CRH Structural om de ruwbouwpartner van bouwend Nederland te zjn. CRH Structural geeft nvullng aan partnerschap door proactef processen te optmalseren en door het beden van één loket voor de engneerng, logstek en facturate voor de hele ruwbouw. De ntegrale oplossngen met de beton- en kalkzandsteenelementen de CRH Structural levert onder de merken Alvon, Calduran, Dycore en Heembeton zjn hervoor het fundament. Er lgt een mooe utdagng om CRH Structural sterker te postoneren als ruwbouwpartner voor de bouw n Nederland, aldus Frank van Lookeren Campagne. CRH Structural heeft de ambte om sterker bj te dragen aan vereenvoudgng en versterkng van het ruwbouwproces voor neuwbouw. Slmmer samenwerken met onze partners n de keten moet leden tot meer kwaltet, mnder faalkosten en een gezonde marge voor aannemers. Ik wl daar graag mjn bjdrage aan leveren. Kjk voor meer nformate op Frank van Lookeren Campagne Frank van Lookeren Campagne zal de komende perode de tjd nemen om kenns te maken met de organsate, de klanten en andere relates. Kjk voor meer nformate op Het prefab cascosysteem van CRH Structural s een ntegrale oplossng voor het optmaal bouwen van wonngen. Henk Schaap: We hebben ervoor gekozen om met één prefab systeem te gaan werken, met een unforme werkwjze en standaard nstortvoorzenngen, waardoor we onze productecapactet optmaal kunnen nzetten. Herdoor kunnen we sneller en flexbeler nspelen op vragen ut de markt. Ons prefab cascosysteem s een totaalconcept dat bestaat ut A-merkproducten van Heembeton en Dycore én een utgekend werkproces. Vanut BIM ontwkkelen we samen met klanten een passend ontwerp. Dan volgt een strak geregsseerd proces tot en met montage, desgewenst nclusef geassembleerde kozjnen en zelfs voorbedrade stopcontacten. Esen van de markt We geloven n de noodzaak van effectever samenwerken. Dat s een voorwaarde om processen te verbeteren de nodg zjn om aan de esen van de markt tegemoet te komen, aldus Henk Schaap. We streven naar partnerschap. We wllen bewerkstellgen dat er n een vroeg stadum van een project afstemmng komt. Dat moet leden tot een beter endproduct en een overzchteljk en voorspelbaar bouwproces. Preces wat de aannemer nodg heeft om scherp te kunnen calculeren, hoge kwaltet te leveren en tegeljkertjd een gezond bedrjf te runnen. Optmalsate van het ruwbouwproces Als de klant dat wl beden we extra densten om het ruwbouwproces nog verder te optmalseren, ondersteund door een ntegraal ontwerpadves. Daarn staan onder andere vloer- en wandndelngen, en alle sparngen, aanslutngen en verbndngen. De extra denstverlenng aan de aannemer past bj onze gedachte dat we onze klanten ontzorgen door n elke fase van een project maxmale professonele ondersteunng te beden. Daarom heeft een klant bj ons n de voorberedng ook een egen accountmanager. De ontwkkelt, samen met de afdelng Technek & Adves, voor eder project een optmale oplossng. Daarna pakt een projectcoördnator het proces van supply chan management (SCM) op, bjgestaan door een BIM-onderlegde tekenaar. De afdelng Servce & Utvoerng maakt afspraken over de montage-utvoerng en plaatsngssnelhed. De montagefase wordt vervolgens begeled door een projectleder. De keuze voor een standaard prefab cascosysteem moet leden tot betere afstemmng en een nog strakker georganseerd proces. Dat s en bljft mensenwerk en zal tjd kosten. Daarom bljven we nvesteren n de relate met onze klanten. Want vertrouwen s de bass de nodg s om het elke dag weer een beetje beter te doen. Het prefab cascosysteem s een combnate van producten en aanvullende densten. We vullen het Heembeton wand- en het Dycore vloersysteem aan met een utgebred adves. Daarmee realseren we het meest effcënte casco op bass van de volgende utgangspunten: optmaal ontwerpadves vanut de afdelng Technek & Adves; cascosysteem, constructef en bouwfyssch onderbouwd en KOMO- en CE-gecertfceerd; engneerng vanut 3D-tekensysteem TEKLA, waardoor optmale ondersteunng voor open BIM-processen; teken- en rekenwerk volgens categore 5: samenstel van wanden en vloeren; grote elementen voor een snelle, effcënte montage; droge hoogconstructeve verbndngen voor veel ontwerpvrjhed en weng afwerkng; zelfverdchtend beton voor een hoog afwerkngsnveau; bouwplaatsondersteunng vanut de afdelng Servce & Utvoerng.

4 #2 oktober bouwberchten van crh structural 7 VERVOLG VAN PAGINA 1 Referenteproject Omgekeerde ntegrate op terren Maartenswouden n Drachten Wj leveren aan dt werk Calduran kalkzandsteenelementen. Daarnaast zjn onder de noemer Lateservce, een concept dat we samen met Vebo hebben ontwkkeld, betonnen lateen meegeleverd. Het utvoerende ljmbedrjf s MH Metselbedrjf ut Drachten. Het project s als een BIM project voorbered en betreft ver gebouwen. Het BIM-traject s goed verlopen. Optmalsate van de Dycore ledngplaatvloer Betrokken partjen: Aannemer: Van Wjnen Gorredjk B.V. Opdrachtgever: Stchtng Talant, Heerenveen Archtect: Van Manen en Zwart Archtecten, Drachten Constructeur: W2N engneers, Drachten Het systeem combneert keuzevrjhed met effectef serematg bouwen en s daarmee deaal voor bjvoorbeeld projecten van wonngbouwverengngen. Servce: detaldatabank Snds jaar en dag stellen we de detals beschkbaar van de verschllende merken de we voeren. Doordat dverse productgroepen met elkaar samengaan s afstemmng van deze detallerngen een must. In de bass waren al veel detals beschkbaar. Nu zjn deze detals op elkaar afgestemd en op één locate, de webste van CRH Structural, beschkbaar. De detals zjn va een selecteprogramma eenvoudg terug te vnden n de detaldatabank. Door de beschkbaarhed n dre verschllende formaten - dwg, dxf en pdf - zjn de detals door edereen toe te passen n zowel de ontwerp-, als de voorberedngs- en utvoerngsfase. De detaldatabank s gemaakt voor detals van Calduran en Dycore en zal de komende tjd nog verder worden utgebred met de andere merken. Kjk voor meer nformate ook op We hebben het producteproces van de ledngplaatvloer verbeterd. Door het gebruk van zelfverdchtend beton s de vloer nu van hogere kwaltet en zjn er neuwe toepassngsmogeljkheden ontstaan. De eerste ledngplaatvloeren zjn gemonteerd bj een bouwproject n Strjen. Prefab cascosysteem Bouwbedrjf Kroon & De Konng ut Zwjndrecht heeft het prefab cascosysteem van CRH Structural gebrukt n negen grondgebonden senorenwonngen n Strjen n opdracht van wonngbouwverengng HWWonen. Kroon & De Konng bouwde eerder denteke wonngen n Maasland. Neuwe ledngplaatvloer In Strjen zjn voor het eerst de neuwe ledngplaatvloeren van Dycore toegepast. Bj dt project s gekozen voor de ledngplaatvloer om horzontaal ledngwerk n de vloer mogeljk te maken. De aanwezge sleuf s voldoende voor het gebrukeljke ledngwerk van rolerng en mechansche ventlate en water. Het gebruk van zelfverdchtend beton maakt het werken met de Dycore ledngplaatvloer nog effectever. De sparngen zjn strakker, de tolerantes klener. De verstevgngsrbben de voorheen n de sleuven zaten om transportschade te voorkomen, zjn net meer nodg. Dat betekent tjden kostenbesparng voor het bouwbedrjf omdat mnder breekwerk en afvoer van beton nodg s. De nnovate bedt ook extra mogeljkheden. In het neuwe producteproces kunnen stalen MV-rngen voor mechansche ventlate al meteen n de fabrek n de vloeren worden opgenomen. De ledngplaatvloeren met een werkende breedte van 1200 mm en een lengte tot zeven meter, bekorten de bouwtjd en maken een flexbele npassng van ledngen mogeljk. De sparngen hervoor zjn gestandaardseerd naar veelvouden van 50 mm, uteraard afhankeljk van de aanwezge voorspannng en de voor het project benodgde vloersterkte. De ledngplaatvloer wordt alleen toegepast n zones met ledngen. Naast het trapgat s gekozen voor de cascovloer, waardoor met een enkele plaat het gedeelte naast het trapgat s dchtgelegd en de nkassng van de trap s opgelost. Voor het overge deel van het vloerveld worden kanaalplaten gebrukt. VOORDELEN Vanut één locate beschkkng over alle detals Dudeljkhed n de utvoerng van detals Archtect: 4D archtecten, Enter Volledg door toevoegng van oplegvoorzenngen, afwerkng, dlatates, voorzenngen voor brandwerendhed en geludssolate De detals, en daarmee de voorschrften, zjn op elkaar afgestemd Detallerng s utgewerkt voor grondgebonden wonngbouw, appartementen en utltetsbouw Kjk voor meer nformate op Kjk voor meer nformate ook op

5 #2 oktober Referenteproject Mleuprestate Dycore kanaalplaatvloeren n kaart In het Landsherenkwarter te Deventer worden n de wjk Kezerslanden 19 socale huurwonngen gebouwd met een archtectuur de zch onderschedt van andere reeds gerealseerde neuwbouwprojecten n deze wjk. De wonngen n project Vroonhof zjn allen van nagenoeg hetzelfde wonngtype, waarbj enkele wonngen een extra rume zolderverdepng hebben. Het ontwerp s van ZEEP archtecten en Root B.V. heeft de technsche utwerkng verzorgd. Alle wonngen zjn 2-laags met een kap. De dakpannen lopen deels over de gevel door, wat de wonngen een bjzonder uterljk geeft. Mooe comb van betonnen en stalen gevels Wj leveren aan dt project zowel de betonnen wanden en gevels van Heembeton als de Stalus gevels, opgebouwd ut een hoogwaardg geïsoleerd stalen frame. De begane grond bestaat ut beton en op de eerste verdepng worden de Stalus gevels toegepast. De bouw, n handen van Hegeman Bouw te Almelo, s medo jun gestart en de wonngen worden naar verwachtng n het najaar van 2015 opgeleverd. In de neuwste verse van de Natonale Mleu Database (NMD) zjn alle Dycore kanaalplaatvloeren opgenomen. Onze producten doen het beter dan de tot nu toe bekende branchegetallen. Dt betekent voor uw bouwproject dat de mleuprestate lager zal utvallen bj toepassng van Dycore kanaalplaatvloeren. Naast het energeverbruk van een gebouw wordt ook de mleu-mpact van de gekozen materalen steeds belangrjker. Om een juste afwegng te maken s het goed om de mleuprestate van een product n kaart te hebben. Samen met NIBE, als onafhankeljk nsttuut, en het CRH Sustanable Concrete Center heeft CRH Structural de kanaalplaatvloeren gecertfceerd, zodat zj opgenomen zjn n de NMD. Vanut de MRPI-MPG software kunt u uw bouwproject doorrekenen met de verschllende materalen zoals ze n de NMD staan. Betrokken partjen: Aannemer: Hegeman Bouwgroep Almelo Archtect: ZEEP archtecten DO utwerkng: Root B.V. Op dt moment stelt Bouwbeslut dat de mleuprestate van een gebouw, bj de ndenng van een vergunnng, berekend dent te worden. Heraan wordt echter geen es of ondergrens gesteld. De overhed bugt zch nu over het vraagstuk om dt eerder op te pakken dan n In het kader van duurzaam bouwen zou dt een enorme stap voorwaarts zjn. Ook de Calduran kalkzandsteenproducten zjn terug te vnden n de NMD. Kjk voor meer nformate op en Wlt u meer neuws van CRH Structural ontvangen? Meldt u dan aan voor onze dgtale neuwsbref. Deze verschjnt crca 10 keer per jaar en bevat neuwstems over duurzame ontwkkelngen, nnovates, technsche verneuwngen en projecten. U kunt u aanmelden voor deze neuwsbref va /neuwsbref Enstenstraat 5, 3846 BH Harderwjk T +31 (0) E I E I E I E I E I Colofon Redacte: Petra Ansems, Annemeke de Brujn Vormgevng: Mansch Createf Druk: MarcelsDékavé Oplage: stuks CRH Structural s onderdeel van:

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters

Koraal Groep-voetbaltoernooi voor schoolverlaters dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 4 Verder n deze neuwsbref: Neuwe webstes voor Koraal Groep en alle stchtngen n 2015 Koraal Groep-voetbaltoernoo voor schoolverlaters Schatten

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

aid] to Principeverzoek ontwikkeling "Roderweg-Hamsestraať te Liempde

aid] to Principeverzoek ontwikkeling Roderweg-Hamsestraať te Liempde projectontwkkelng ys Gemeente Boxtel T.a.v. Peter van de Wel en Margreet Kosters Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL L3 NTE BOXTEL 3 1 JUL 2015 ad] to Onze ref. Proj.nr. RvT/J Re/08 Son en Breugel, 28 jul 2015

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015

Vereniging van waterbedrijven in. Lobby Agenda 2014-2015 Verengng van waterbedrjven n Nederland Lobby Agenda 2014-2015 Neuwe Vewn-webste, neuws, standpunten en publcates beter toegankeljk Op 1 september s de neuwe webste van Vewn gelanceerd. De neuwe webste

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG

BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG BEST PRACTICES IN DE OUDERENZORG Socale Innovate n de praktjk Hogeschool Utrecht Colofon Best Practces n de ouderenzorg Socale Innovate n de Praktjk In opdracht van: ActZ Hogeschool Utrecht Kennscentrum

Nadere informatie