1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES"

Transcriptie

1 Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden

2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft de Stchtng Maatschappeljke Opvang de Frese Wouden (SMO de Frese Wouden) onderzoeks- en advesbureau INTRAVAL opdracht gegeven een doelgroepenanalyse van de (potentële) dak- en thuslozen n haar werkgebed ut te voeren. De nstellng s vooral geïnteresseerd n de verschllende categoreën dak- en thuslozen de zjn te onderscheden. Belangrjke aandachtspunten daarbj zjn de carrère en de mgrate onder de doelgroepen. In februar 2002 zjn de (zchtbare) harddrugs- en alcoholverslaafden als doelgroepen aan het onderzoek toegevoegd. De rego de Frese Wouden bestaat ut zeven gemeenten n Zudoost Fresland met Smallngerland als centrumgemeente. Naast Smallngerland, met Drachten als hoofdplaats, maken Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellngwerf, Opsterland, Tytsjerksteradel, en Weststellngwerf deel ut van de Frese Wouden. In totaal hebben de gemeenten samen nwoners (2002). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden s begonnen met het verzamelen van relevante nformate en reeds aanwezge gegevens over de doelgroepen. Herbj moet onder meer worden gedacht aan beledsnota s, nottes en jaarverslagen. Vervolgens zjn gesprekken gevoerd met sleutelnformanten en 56 personen de worden gekenmerkt door potentële daklooshed, dak- en thuslooshed, alcoholverslavng en/of drugsverslavng. Daarnaast heeft een verzamelng en analyse van regstrategegevens plaatsgevonden. Het gaat herbj om gegevens van polte, drugshulpverlenng, wonngbouwcoöperates, voorzenngen voor maatschappeljke opvang en de netwerken van SMO de Frese Wouden. 1.1 Resultaten Heronder worden allereerst per gemeente kort de belangrjkste gegevens omtrent de aanwezge voorzenngen en overge vndplaatsen van de doelgroepen beschreven. Overgens kan n zjn algemeenhed gezegd worden dat n vrjwel elke gemeente het algemeen maatschappeljk werk, het welzjnswerk en de netwerken van de Stchtng Maatschappeljke Opvang de Frese Wouden actef zjn. Ook s n elke gemeente woonbegeledng of woonondersteunng mogeljk. De gemeente Achtkarspelen heeft zo'n nwoners. De hoofdplaats s Butenpost. Achtkarspelen kent twee voorzenngen waar leden van de doelgroepen terecht kunnen: de Protestants Chrsteljke Stchtng voor Maatschappeljk Werk (tjdeljke opname en behandelng) en Raderwerk (werkproject). Heerenveen telt bjna nwoners, verdeeld over 16 plaatsen. De meeste dorpen zjn voor voorzenngen aangewezen op de hoofdplaats Heerenveen. Het aantal voorzenngen s relatef gerng. De doelgroepen hebben toegang tot Oer de Brêge n Heerenveen (aanloophus) en de Pleats n Katljk (opvang voor dre maanden). Daarnaast wordt een Bêd en Brochje af en toe benaderd door leden van de doelgroepen. Verder zjn op en rond het staton n Heerenveen relatef veel drugsverslaafden gesgnaleerd. Drugsverslaafden zjn voor verslavngshulp aangewezen op Leeuwarden of Drachten. De gemeente Ooststellngwerf kent bjna nwoners. De hoofdplaats s Oosterwolde. Er zjn twee voorzenngen voor de doelgroepen: Onder de Lnde (evangelsch opvangcentrum) en Stchtng Scala (socaal cultureel werk, hulpverlenng en actverng). In

3 Ooststellngwerf s een aantal concentrates van huzen aangetroffen waar leden van de doelgroepen zch ophouden. In de dorpen en hoofdplaats Beetsterzwaag van de gemeente Opsterland wonen zo'n nwoners. In Opsterland zjn geen voorzenngen aanwezg voor de leden van de doelgroepen. Wel zjn vjf overge vndplaatsen aangetroffen: een tweetal campngs; een Bêd en Brochje; enkele straten waar drugsverslaafden wonen; en een woonwagenkamp. De gemeente Smallngerland telt zo'n nwoners en s daarmee de grootste gemeente n de Frese Wouden. De hoofdplaats s Drachten. Er zjn een vjftal organsates actef waar leden van de doelgroepen terecht kunnen, alle gevestgd n Drachten. Het gaat om: het Leger des Hels (nbrengwnkel); 't Anker (aanloophus); Dr. Kuno van Djk Stchtng (nloop, werkproject en methadonverstrekkng); Stchtng Maatschappeljke Opvang de Terp (woonondersteunng); en de Bethel Vrje Baptstengemeenschap (ondersteunende hulp). Naast deze organsates zjn een dretal overge vndplaatsen aangetroffen n Drachten: wnkelcentrum de Wken; een bluescafé; en enkele wonngen n de wjk Noord-Oost. Tytsjerksteradel s een relatef utgestrekte gemeente met rum nwoners. In de gemeente s één omvangrjke voorzenng gevestgd voor dak- en thuslozen: Hosptum Bljenhof n Burgum. Daarnaast zjn n de gemeente een campng en een Bêd en Brochje aangetroffen waar zch regelmatg leden van de doelgroepen melden voor tjdeljk onderdak. De gemeente Weststellngwerf telt ongeveer nwoners. De leden van de doelgroepen rchten zch net zo zeer op Leeuwarden, maar meer op Ooststellngwerf, Steenwjk en Meppel. In Steggerda s stchtng de Duventl gevestgd, waar kamers worden verhuurd aan dak- en thuslozen. Verder zjn er geen voorzenngen of vndplaatsen aangetroffen. Omvang Het aantal harddrugsverslaafden n de Frese Wouden wordt geschat op 211 (nomnatemethode) tot maxmaal 314 (capture-recapture). Bekend s dat de capture-recapture methode (vergeljkng regstrates polte en drugshulpverlenng) de omvang vaak te hoog schat. Bovenden s het aantal bj de polte geregstreerde drugsverslaafden gerng, hetgeen ledt tot relatef grote onzekerhedsmarges rond de schattng. Herdoor zal het aantal drugsverslaafden n de Frese Wouden meer n buurt van 211 lggen dan van 314, een schattng van zo'n 245 ljkt het meest aannemeljk. Bj het schatten voor de omvang van de populate alcoholverslaafden zjn dezelfde schattngsmethoden toegepast met vergeljkbare kanttekenngen. Met de nomnate methode wordt deze omvang geschat op 390 en met de capture-recapture methode op 878. De werkeljke omvang zal dchter bj 390 dan bj 878 lggen, een schattng van zo'n 550 ljkt het meest aannemeljk. Hoewel een omvangschattng van het aantal (potentële) dak- en thuslozen op bass van de beschkbare gegevens net mogeljk s, kan afgaande op de gegevens van de wonngbouwcoöperates van 2001 wel worden vastgesteld dat ongeveer 660 personen n de Frese Wouden met husvestngsproblemen kampen. Daarnaast s ut de netwerken van de SMO de Frese Wouden bekend dat tussen 2000 en 2002 zo'n 400 personen problemen hebben met betrekkng tot schulden en/of overlast, waarbj het met name gaat om zogenoemde multproblem geznnen. Tussen deze bede groepen personen bestaat overgens overlap. Vanwege het ontbreken van persoonsgegevens kan net voor deze overlap worden gecorrgeerd. Problematek In totaal zjn 56 personen geïntervewd de allen worden gekenmerkt door één of meerdere vormen van problematek. Personen de meerdere problemen hebben kunnen vaak net aangeven welk probleem bj hen het hoofdprobleem s, de problemen zjn mmers ook vaak aan elkaar gerelateerd. Wel s dudeljk dat onder de 56 respondenten potentële daklooshed 20

4 keer voorkomt, dak- en thuslooshed 26 keer, alcoholverslavng 13 keer en drugsverslavng 21 keer. In matrx 1.1 staan de belangrjkste kenmerken per problematek weergegeven. Matrx 1.1 Kenmerken respondenten naar problematek Potentële Dak- en Alcoholverslavng Drugsverslavng daklooshed thuslooshed Algemeen Geslacht Een derde vrouw Een vjfde vrouw Een derde vrouw Een kwart vrouw Gemddelde leeftjd Opledng Laag Laag Laag Laag Wonen Woonstuate Egen (huur)wonng Verschllend Egen (huur)wonng Egen (huur)wonng Geboren n FW Twee vjfde Twee vjfde De helft Twee derde Gemddelde duur 14 jaar 11 jaar 18 jaar 22 jaar verbljf n FW Gezondhed Lchameljke Matg Redeljk Slecht Redeljk gezondhed (zelfrapportage) Geesteljke Matg Redeljk Slecht Redeljk gezondhed (zelfrapportage) GHQ+ Twee vjfde De helft Twee vjfde De helft (hoger dan de drempelwaarde) Fnancële stuate Inkomen legaal ABW/RWW ABW/RWW ABW/RWW ABW/RWW Inkomen llegaal klusjes klusjes en bedelen verkoop van drugs klusjes en verkoop van drugs Schulden Dre kwart schulden; gemddeld 6500 Dre vjfde schulden; gemddeld 4900 Twee derde schulden; gemddeld 9200 Dre kwart schulden; gemddeld 5800 Schuldsanerng De helft Een derde Een kwart De helft Polte/justte Polte/justte contact Een derde Een zesde Rum een derde Een kwart Mddelengebruk Mddelengebruk Opvang/hulpverlenng Contact hulpverlenng/ voorzenng Behoefte voorzenngen Rum de helft (Alcohol, cannabs) Voornameljk methadonprogramma; begeled wonen; Socale Denst; Gemeenteljke Kredetbank (GKB) Meer woonbegeledng; Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen Bjna de helft (Alcohol, heroïne) Voornameljk de Zjkant; de Tunen; Algemeen maatschappeljk werk; Socale Denst; Gemeenteljke Kredetbank (GKB) Dag- en nachtopvang; Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen/ Oosterwolde; gebruksrumte Allemaal (Alcohol, cannabs) Voornameljk methadonpro-gramma; Socale Denst; Gemeenteljke Kredetbank (GKB) Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen/ Oosterwolde; gebruksrumte Allemaal (Methadon, heroïne) Voornameljk methadonpro-gramma; de Zjkant; Socale Denst Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen/ Oosterwolde; woonbegeledng Potentële daklooshed Bjna de helft van de respondenten met potentële daklooshed als problematek s geboren n de Frese Wouden. De gemddelde verbljfsduur n de hudge woongemeente s 14 jaar. Deze personen zjn met een gemddelde leeftjd van 35 jaar relatef het jongste onder de respondenten. Het merendeel heeft een egen (huur)wonng, maar de woonstuate wordt bedregd door problemen op verschllende leefgebeden. Rum de helft van degenen de potenteel dakloos zjn gebrukt één of meerdere mddelen, voornameljk alcohol en cannabs. Personen met potentële daklooshed als problematek geven aan behoefte te hebben aan meer woonbegeledng en zouden graag een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen wllen hebben.

5 Dak- en thuslooshed De helft van de geïntervewden de worden gekenmerkt door dak- en thuslooshed s geboren n de Frese Wouden, en woont daar nu gemddeld 11 jaar. De woonstuate van deze personen s dvers. Ze wonen bj vrenden of famle n, huren (offceel of n onderhuur) een wonng of een kamer, of hebben geen of een wsselende slaapplaats. De respondenten de daken thuslooshed als problematek hebben zjn met een gemddelde leeftjd van 40 jaar relatef de oudsten onder de geïntervewden. Bjna de helft gebrukt momenteel één of meerdere mddelen, voornameljk alcohol, heroïne en cocaïne. Zj geven aan dat een dag- en een nachtopvang ontbreken en dat zj behoefte hebben aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen en Oosterwolde. Tevens zouden zj graag een gebruksrumte wllen. Alcoholverslavng Van de geïntervewden met een alcoholverslavng s de helft geboren n de Frese Wouden, terwjl ze gemddeld 18 jaar n de hudge woongemeente verbljven. De meesten hebben een egen (huur-)wonng. Naast hun alcoholverslavng s de helft drugsverslaafd. Naast alcohol zjn cannabs en methadon veel gebrukte mddelen. De respondenten met een alcoholverslavng zeggen behoefte te hebben aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen en Oosterwolde en een gebruksrumte. Harddrugsverslavng Twee derde van de respondenten met een harddrugsverslavng s bnnen de Frese Wouden geboren. Gemddeld wonen ze 22 jaar n de hudge woongemeente, voornameljk n een egen (huur)hus of bj famle of vrenden. Naast een harddrugsverslavng kent een kwart ook alcoholverslavng als problematek. De meest gebrukte mddelen zjn methadon en heroïne. Geïntervewden met een drugsverslavng geven aan behoefte te hebben aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen en Oosterwolde en meer woonbegeledng. Profelen Op bass van de ntervews met dak- en thuslozen en verslaafden kunnen ver profelen worden onderscheden. Potentële daklooshed vormt een aparte problematek en s dan ook als zodang geanalyseerd. Een deel van de respondenten de worden gekenmerkt door potentële daklooshed valt bnnen het laatst beschreven, vjfde, profel. Mgrerende drugsverslaafden Tot dt profel behoort een derde van de respondenten. Zj zjn allen harddrugsverslaafd. Tevens zjn zj één of meerdere malen verhusd n verband met hun verslavng. Daarnaast heeft een vjfde een alcoholverslavng. De gemddelde leeftjd s 36 jaar. Dre kwart van de mgrerende drugsverslaafden leeft van een utkerng. De meesten hebben momenteel een stabele woonstuate, terwjl een derde n het verleden dakloos s geweest. Bjna dre kwart heeft schulden. Om n hun levensonderhoud te voorzen houdt de helft zch bezg met llegale actvteten. Ten slotte heeft rum een kwart geen contact met een vorm van hulpverlenng en maakt eveneens geen gebruk van opvangvoorzenngen. Net-verslaafde armlastgen Bjna een vjfde van de respondenten valt bnnen dt profel. Zj zjn allen net verslaafd aan alcohol of drugs, maar kunnen net of nauweljks voorzen n hun dageljkse levensbehoeften. Rum de helft bestaat ut mannen. De gemddelde leeftjd s 41 jaar. De helft heeft geen opledng afgerond, terwjl dre kwart leeft van een utkerng. Rum de helft heeft schulden. Verder houdt een kwart zch bezg met actvteten als bedelen en bjklussen. Rum een derde krjgt of leent maandeljks geld om te voorzen n hun levensonderhoud. De helft van de net-verslaafde

6 armlastgen heeft een nstabele woonstuate. Verder hebben de meesten contact met de hulpverlenng of andere voorzenngen. Alcoholverslaafde zorgmjders Eveneens bjna een vjfde van de respondenten valt bnnen dt profel. Zj zjn verslaafd aan alcohol, maar maken geen van allen gebruk van opvang of hulpverlenng n verband met verslavngsproblemen. Rum de helft s man. Gemddeld zjn ze 40 jaar oud. De helft heeft geen opledng voltood. Dre kwart bevndt zch momenteel n een stabele woonstuate. Nagenoeg allen ontvangen een utkerng, terwjl de helft schulden heeft. Rum een derde maakt zch schuldg aan llegale actvteten om aan geld te komen. Woonproblematsche contactlozen Rum een zesde van de respondenten s te rekenen tot de woonproblematsche contactlozen. Zj hebben een uterst nstabele woonstuate. Daarnaast hebben ze net of nauweljks contact met famleleden. Het zjn allen mannen met een gemddelde leeftjd van 31 jaar. Allen leven van een utkerng, hoofdzakeljk ABW. De meerderhed maakt zch net schuldg aan llegale actvteten. Wel heeft rum twee vjfde schulden. Verder gebrukt bjna dre kwart n het geheel geen alcohol en/of drugs. Nagenoeg allen hebben contact met hulpverlenng en/of opvangvoorzenngen. Geïsoleerde medcjngebrukers Van de potenteel dakloze respondenten valt bjna de helft n dt profel. Zj hebben allen veel last van psychsche problemen en krjgen hervoor ook medcjnen voorgeschreven. Tevens leven zj n een socaal solement. Het merendeel s man, terwjl de leeftjd gemddeld 31 jaar s. Allen leven van een utkerng, waarmee zj n hun levensonderhoud kunnen voorzen. Degenen de schulden hebben gemaakt zjn n de mnderhed. Verder worden naast de medcjnen nauweljks overge mddelen gebrukt. Bjna alle geïsoleerde medcjngebrukers hebben contact met hulpverlenngsnstantes of opvangvoorzenngen.

7 1.2 Concluses Heronder worden de belangrjkste concluses van de doelgroepenanalyse n de Frese Wouden weergegeven. Allereerst wordt ngegaan op enkele algemene thema s. Vervolgens wordt gekeken naar de hulpverlenng en opvangmogeljkheden, de aard en omvang van de doelgroepen. Ten slotte wordt kort ngegaan op de regstrates van de dverse nstantes. Algemeen Allereerst dent te worden opgemerkt dat de Frese Wouden een groot en landeljk gebed s. Door de dverstet aan gemeenten en dorpen s het net eenvoudg de benodgde gegevens te verzamelen. Bovenden bemoeljkt dt de nterpretate van de resultaten n zoverre dat algemeen geldende utspraken over het gehele gebed net altjd mogeljk zjn. Verder s het aantal zchtbare leden van de doelgroepen gerng. Met utzonderng van enkele locates n Heerenveen en Drachten, houden de dak- en thuslozen, harddrugs- en alcoholverslaafden zch nauweljks op n de openbare rumte. Daarbj kan eveneens worden vastgesteld dat het aantal daklozen zonder mn of meer gereguleerde slaapplaats n de Frese Wouden gerng s. Dt s mede te danken aan de mogeljkheden de het partculer ntatef bedt en de oplossngsstrategeën de met name op het platteland mogeljk zjn, zoals het plaatsen van een caravan op emands erf. Ondanks het fet dat n veel gemeenten n de Frese Wouden weng tot geen voorzenngen voor de doelgroepen aanwezg zjn, bljven veel leden van de doelgroepen wel n de egen woongemeente wonen. Zj wllen nog wel eens gemeenten bezoeken waar wel voorzenngen aanwezg zjn, maar dt s over het algemeen geen reden om te verhuzen naar een gemeente buten de Frese Wouden. Hoewel enkelen naar Leeuwarden trekken, kan net worden gezegd dat Leeuwarden als woon- en verbljfsplaats een grote aantrekkende werkng heeft op de doelgroepen ut de Frese Wouden. Dt bljkt net alleen ut hun egen verhalen, maar ook ut de regstrategegevens van bjvoorbeeld de Stchtng Maatschappeljke Opvang de Terp n Leeuwarden. Tjdens het onderzoek s gebleken dat n de Frese Wouden relatef veel alcoholverslaafden aanwezg zjn. Dt bljkt deels ut de regstrategegevens van de verslavngszorg, waar meer clënten met een alcoholverslavng staan ngeschreven dan clënten met een drugsverslavng. Dt wordt bevestgd door het veldwerk dat voor de doelgroepenanalyse s verrcht. Tjdens dt veldwerk s ook gebleken dat een groot deel van de alcoholverslaafden geen contact heeft met de hulpverlenng. Dt kan voor een deel worden verklaard door een grotere acceptate van alcoholgebruk n vergeljkng met drugsgebruk. Ten slotte bljken relatef veel drugsverslaafden contact te hebben met de hulpverlenng, ondanks het fet dat er n de Frese Wouden slechts één vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng aanwezg s, nameljk n Drachten. Tjdens het veldwerk s gebleken dat drugsverslaafden elders ut de Frese Wouden de res naar Drachten ondanks de grote afstanden wel maken. Opvang en hulpverlenng De aanwezge opvangvoorzenngen n de Frese Wouden waar leden van de doelgroepen kunnen slapen of 24 uur per dag aanwezg kunnen zjn, worden vrjwel alle door partculeren beheerd. Gesubsdeerde en/of erkende nstantes beden n de Frese Wouden alleen ambulante hulp, met utzonderng van hosptum Bljenhof. Voor ntramurale hulp zjn leden van de doelgroepen eveneens aangewezen op gemeenten buten de Frese Wouden. In de partculere opvangvoorzenngen worden overgens regelmatg aselzoekers aangetroffen. Het gaat herbj met name om zogenoemde ex-ama's, alleenstaande mnderjarge aselzoekers de nmddels 18 jaar of ouder zjn.

8 Verder bljken de opvangvoorzenngen onevenredg verdeeld te zjn over de gemeenten. Zo s n de relatef grote gemeente Heerenveen nauweljks opvang of hulp aanwezg. In Heerenveen wordt met name een voorzenng voor drugsverslaafden gemst. In de hele Frese Wouden maken dak- en thuslozen nog steeds veel gebruk van campngs, slaapplaatsen bj vrenden, kennssen of famle of overge alternateve slaapmogeljkheden. De vraag n hoeverre dergeljk partculer ntatef egen s aan het plattelandskarakter van de Frese Wouden kan aan de hand van dt onderzoek net worden beantwoord. Kenmerken Bj alle vormen van problematek (potentële daklooshed, dak- en thuslooshed, alcoholverslavng en drugsverslavng) speelt het hebben van schulden een grote rol. Schulden zjn vaak de oorzaak van husutzettngen of problemen op de wonngmarkt. Hoewel enkele respondenten n een schuldsanerngstraject ztten, s de behoefte aan hulp bj de fnancële problemen groot te noemen. Ook de psychsche problemen onder de respondenten zjn aanzenljk te noemen. Dt geldt met name voor de respondenten de gekenmerkt worden door potentële daklooshed. De helft van hen gebrukt medcate voor psychsche problemen. Onder degenen met dak- en thuslooshed en/of een drugsverslavng als problematek heeft de helft een verhoogde kans op problemen van psychsche aard. Bj respondenten met een drugsverslavng zjn verder een dretal aspecten te noemen. Deze personen verbljven relatef het langst n de Frese Wouden. Wel laten zj de hoogste mgrate zen, maar deze vndt plaats bnnen de Frese Wouden. Hoewel de meerderhed op enge wjze n contact staat met de hulpverlenng, s dt net gerelateerd aan de woongemeente. Degenen zonder contact met een vorm van hulpverlenng komen verspred over de Frese Wouden voor. Het s dan ook net eendudg aan te geven dat één of meerdere gemeenten zch meer op de hulp aan drugsverslaafden zouden moeten rchten. Wel s het zo dat n Heerenveen de behoefte aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng het grootst s, gevolgd door de plaats Oosterwolde n de gemeente Ooststellngwerf. Degenen de het meest ontevreden zjn over de lchameljke en psychsche gezondhed zjn de respondenten met een alcoholverslavng. Zj hebben relatef de meeste klachten over het lchameljk en psychsch functoneren. Personen met een alcoholverslavng zjn relatef het mnst goed n beeld bj de hulpverlenng. Dt wordt waarschjnljk verklaard door enerzjds een ontkennng van het verslavngsprobleem en anderzjds door de maatschappeljke acceptate van alcoholgebruk, hetgeen zch n de Frese Wouden n sterke mate ljkt voor te doen. Omvang Het aantal drugsverslaafden n de Frese Wouden wordt geschat op 211 tot 314 en het aantal alcoholverslaafden op 390 tot 878. De bovengrens van bede schattngen s naar alle waarschjnljkhed te hoog. De toegepaste methoden worden welswaar als robuust beschouwd, maar de capture-recapture methode bljkt mnder nauwkeurg te zjn wanneer n de regstrates de worden vergeleken de aantallen relatef gerng zjn. Dt laatste s n de Frese Wouden n de polteregstrate het geval, waardoor een overschattng van het maxmum aantal optreedt. Een schattng van zo'n 245 drugsverslaafden en zo'n 550 alcoholverslaafden ljkt dan ook het meest aannemeljk. Dudeljk wordt n eder geval wel dat de alcoholverslaafden n aantal groter zjn dan de drugsverslaafden. Er zjn helaas geen regstrategegevens beschkbaar waarmee een omvangschattng van het aantal (potentële) dak- en thuslozen kan worden gemaakt. Wel kan op bass van gegevens van de wonngbouwcoöperates worden vastgesteld dat het aantal personen dat met husvestngsproblemen kampt vanwege overlast en/of huurschulden n 2001 rond de 660 lgt.

9 Regstrates De beschkbare regstrates zjn onvoldoende om met enge zekerhed utspraken te kunnen doen over de aard en omvang van met name de (potentële) dak- en thuslozen. Volgens medewerkers van betrokken nstantes s er echter geen behoefte aan betere of meer utgebrede regstratesystemen. Zj geven aan eerder baat te hebben bj goed onderlng overleg. Dergeljk overleg vndt momenteel het meest promnent plaats n de netwerken van de SMO de Frese Wouden. Ook s de behoefte aan een clëntvolgsysteem aanwezg. Aan het montoren van de doelgroepen hebben de geïntervewde medewerkers vooralsnog geen behoefte. Dudeljk s geworden dat de hudge regstratesystemen geen beeld kunnen geven van het aantal personen dat nwoont bj vrenden of famle en van het aantal jongeren dat vroegtjdg het ouderljk hus verlaat. Deze groepen staan net ngeschreven als wonngzoekende, maar hebben ook geen huurcontract. De aantallen en samenstellng zjn dan ook onbekend. 1.3 Ten slotte Van de Frese Wouden wordt vaak verondersteld dat de problematek op het gebed van verslavng en husvestng gerng s vanwege de socale cohese en de opvang door bewoners onderlng. Met de doelgroepenanalyse s echter aangetoond dat er sprake s van een redeljk groot aantal personen met een harddrugsverslavng en een nog groter aantal personen met een alcoholverslavng. Ook het aantal personen met husvestngsproblemen s net gerng. De hudge wjze waarop met deze problematek wordt omgegaan wordt veelal gekenmerkt door partculer ntatef en onderlnge (famle)regelngen. De respondenten, de allen worden gekenmerkt door (potentële) dak- en thuslooshed, een alcohol- en/of een drugsverslavng, hebben dudeljk aangegeven behoefte te hebben aan dverse hulpverlenngsvormen en opvangvoorzenngen, zoals vormen van schuldhulpverlenng, dagbestedng en hulp bj psychsche problemen. Deze hulp dent bj voorkeur op klenschalge wjze bnnen de Frese Wouden te worden aangeboden. Gebleken s dat personen bnnen de Frese Wouden met bovenstaande problematek net gauw genegd zjn naar gemeenten buten dt gebed te trekken voor het gebruk van hulp of voorzenngen. Een eventuele utbredng van het voorzenngennveau zal zch vooral op denstverlenng en/of 24uursopvang denen te rchten, wl aan de behoefte van de degenen de problemen ervaren worden voldaan.

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Spreekrecht tijdens "Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014".

Spreekrecht tijdens Commissie mens en maatschappij van 3 februari 2014. III III IIIIIIIIIIII 1400604 Dnteloord, 3 februar 2014 Spreekrecht tjdens "Commsse mens en maatschappj van 3 februar 2014". Dank u Voorztter, nderwerp van dt spreekrecht gaat over het volgende: Ernstg

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport

Bureau of lessenaar. Een onderzoek naar de meting van bureaucratie in onderwijsinstellingen. Definitief eindrapport Bureau of lessenaar Een onderzoek naar de metng van bureaucrate n onderwjsnstellngen Defntef endrapport Opdrachtgever: Mnstere van Onderwjs, Cultuur en Wetenschap ECORYS Arbed & Socaal Beled Jos Blank

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor

aantallen in van de prooiresten gewicht min of meer mogelijk, doch als de gebitsmaten van een groot aantal gevangen dat de gewichtsfaktor 39 Verwerk ng van voedselgegevens bjulenen stootvogels (het gebruk van prooeenheden en/of aantallen n voedseltabellen). Onlangs s zowel n De Peper als n De Fts een artkel verschenen van de hand van F.J.

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

"-x 4. EN i'~at%;rbexeging. Vlissingen, maart 1975. Mem? 75.6,,, RZJKSWA'i'PRSTAAT DI RECT XE WATERHU Ij HOU DING ST UDI ED IWST VLZS CINGEN

-x 4. EN i'~at%;rbexeging. Vlissingen, maart 1975. Mem? 75.6,,, RZJKSWA'i'PRSTAAT DI RECT XE WATERHU Ij HOU DING ST UDI ED IWST VLZS CINGEN "-x 4 RZJKSWA''PRSTAAT D RECT XE WATERHU j HOU DNG EN '~AT%;RBEXEGNG ST UD ED WST VLZS CNGEN Mem? 75.6 met 6bjlagen '.< RVERKUNDGE ASPECTEN MET BETREKKNG TOT DE RJ EEN EVENTUEEL TE MAKEN W A ~ ~ ~ ~ ~

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

BRONCOMMENTAREN. De Registres Civiques 1811 (1812, 1813)

BRONCOMMENTAREN. De Registres Civiques 1811 (1812, 1813) BRONCOMMENTAREN IV De Regstres Cvques 8 (82, 83) door J. L. van Zanden le herzene verse van de utgave sgravenhage 985 Inhoud. Inledng 53 a. Een hstonsche stuerng 53 b. Een vsuele kennsmakng 53 2. De admnstrateve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen definitief. Toornend Partners Royal Haskoning Collectegebouw Museum Bojmans Van Beunngen defntef Toornend Partners Royal Haskonng Gemeente Rotterdam Stadsontwkkelng/dKC Datum: 20 februar 2013 VERANTWOORDING Inledng Dt Programma van Esen s het endproduct

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg

Do SS ier. I Jos Kersten& Tonny van de Pasch. Spirituele zorg Do SS er Jos Kersten& Tonny van de Pasch n Nederland wordt sprtuele zorg n de verplegng belangrjk en relevant geacht, maar het ontbreekt desondanks aan systematsche aandacht ervoor: zowel n het onderwjs

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie