1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES"

Transcriptie

1 Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden

2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft de Stchtng Maatschappeljke Opvang de Frese Wouden (SMO de Frese Wouden) onderzoeks- en advesbureau INTRAVAL opdracht gegeven een doelgroepenanalyse van de (potentële) dak- en thuslozen n haar werkgebed ut te voeren. De nstellng s vooral geïnteresseerd n de verschllende categoreën dak- en thuslozen de zjn te onderscheden. Belangrjke aandachtspunten daarbj zjn de carrère en de mgrate onder de doelgroepen. In februar 2002 zjn de (zchtbare) harddrugs- en alcoholverslaafden als doelgroepen aan het onderzoek toegevoegd. De rego de Frese Wouden bestaat ut zeven gemeenten n Zudoost Fresland met Smallngerland als centrumgemeente. Naast Smallngerland, met Drachten als hoofdplaats, maken Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellngwerf, Opsterland, Tytsjerksteradel, en Weststellngwerf deel ut van de Frese Wouden. In totaal hebben de gemeenten samen nwoners (2002). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden s begonnen met het verzamelen van relevante nformate en reeds aanwezge gegevens over de doelgroepen. Herbj moet onder meer worden gedacht aan beledsnota s, nottes en jaarverslagen. Vervolgens zjn gesprekken gevoerd met sleutelnformanten en 56 personen de worden gekenmerkt door potentële daklooshed, dak- en thuslooshed, alcoholverslavng en/of drugsverslavng. Daarnaast heeft een verzamelng en analyse van regstrategegevens plaatsgevonden. Het gaat herbj om gegevens van polte, drugshulpverlenng, wonngbouwcoöperates, voorzenngen voor maatschappeljke opvang en de netwerken van SMO de Frese Wouden. 1.1 Resultaten Heronder worden allereerst per gemeente kort de belangrjkste gegevens omtrent de aanwezge voorzenngen en overge vndplaatsen van de doelgroepen beschreven. Overgens kan n zjn algemeenhed gezegd worden dat n vrjwel elke gemeente het algemeen maatschappeljk werk, het welzjnswerk en de netwerken van de Stchtng Maatschappeljke Opvang de Frese Wouden actef zjn. Ook s n elke gemeente woonbegeledng of woonondersteunng mogeljk. De gemeente Achtkarspelen heeft zo'n nwoners. De hoofdplaats s Butenpost. Achtkarspelen kent twee voorzenngen waar leden van de doelgroepen terecht kunnen: de Protestants Chrsteljke Stchtng voor Maatschappeljk Werk (tjdeljke opname en behandelng) en Raderwerk (werkproject). Heerenveen telt bjna nwoners, verdeeld over 16 plaatsen. De meeste dorpen zjn voor voorzenngen aangewezen op de hoofdplaats Heerenveen. Het aantal voorzenngen s relatef gerng. De doelgroepen hebben toegang tot Oer de Brêge n Heerenveen (aanloophus) en de Pleats n Katljk (opvang voor dre maanden). Daarnaast wordt een Bêd en Brochje af en toe benaderd door leden van de doelgroepen. Verder zjn op en rond het staton n Heerenveen relatef veel drugsverslaafden gesgnaleerd. Drugsverslaafden zjn voor verslavngshulp aangewezen op Leeuwarden of Drachten. De gemeente Ooststellngwerf kent bjna nwoners. De hoofdplaats s Oosterwolde. Er zjn twee voorzenngen voor de doelgroepen: Onder de Lnde (evangelsch opvangcentrum) en Stchtng Scala (socaal cultureel werk, hulpverlenng en actverng). In

3 Ooststellngwerf s een aantal concentrates van huzen aangetroffen waar leden van de doelgroepen zch ophouden. In de dorpen en hoofdplaats Beetsterzwaag van de gemeente Opsterland wonen zo'n nwoners. In Opsterland zjn geen voorzenngen aanwezg voor de leden van de doelgroepen. Wel zjn vjf overge vndplaatsen aangetroffen: een tweetal campngs; een Bêd en Brochje; enkele straten waar drugsverslaafden wonen; en een woonwagenkamp. De gemeente Smallngerland telt zo'n nwoners en s daarmee de grootste gemeente n de Frese Wouden. De hoofdplaats s Drachten. Er zjn een vjftal organsates actef waar leden van de doelgroepen terecht kunnen, alle gevestgd n Drachten. Het gaat om: het Leger des Hels (nbrengwnkel); 't Anker (aanloophus); Dr. Kuno van Djk Stchtng (nloop, werkproject en methadonverstrekkng); Stchtng Maatschappeljke Opvang de Terp (woonondersteunng); en de Bethel Vrje Baptstengemeenschap (ondersteunende hulp). Naast deze organsates zjn een dretal overge vndplaatsen aangetroffen n Drachten: wnkelcentrum de Wken; een bluescafé; en enkele wonngen n de wjk Noord-Oost. Tytsjerksteradel s een relatef utgestrekte gemeente met rum nwoners. In de gemeente s één omvangrjke voorzenng gevestgd voor dak- en thuslozen: Hosptum Bljenhof n Burgum. Daarnaast zjn n de gemeente een campng en een Bêd en Brochje aangetroffen waar zch regelmatg leden van de doelgroepen melden voor tjdeljk onderdak. De gemeente Weststellngwerf telt ongeveer nwoners. De leden van de doelgroepen rchten zch net zo zeer op Leeuwarden, maar meer op Ooststellngwerf, Steenwjk en Meppel. In Steggerda s stchtng de Duventl gevestgd, waar kamers worden verhuurd aan dak- en thuslozen. Verder zjn er geen voorzenngen of vndplaatsen aangetroffen. Omvang Het aantal harddrugsverslaafden n de Frese Wouden wordt geschat op 211 (nomnatemethode) tot maxmaal 314 (capture-recapture). Bekend s dat de capture-recapture methode (vergeljkng regstrates polte en drugshulpverlenng) de omvang vaak te hoog schat. Bovenden s het aantal bj de polte geregstreerde drugsverslaafden gerng, hetgeen ledt tot relatef grote onzekerhedsmarges rond de schattng. Herdoor zal het aantal drugsverslaafden n de Frese Wouden meer n buurt van 211 lggen dan van 314, een schattng van zo'n 245 ljkt het meest aannemeljk. Bj het schatten voor de omvang van de populate alcoholverslaafden zjn dezelfde schattngsmethoden toegepast met vergeljkbare kanttekenngen. Met de nomnate methode wordt deze omvang geschat op 390 en met de capture-recapture methode op 878. De werkeljke omvang zal dchter bj 390 dan bj 878 lggen, een schattng van zo'n 550 ljkt het meest aannemeljk. Hoewel een omvangschattng van het aantal (potentële) dak- en thuslozen op bass van de beschkbare gegevens net mogeljk s, kan afgaande op de gegevens van de wonngbouwcoöperates van 2001 wel worden vastgesteld dat ongeveer 660 personen n de Frese Wouden met husvestngsproblemen kampen. Daarnaast s ut de netwerken van de SMO de Frese Wouden bekend dat tussen 2000 en 2002 zo'n 400 personen problemen hebben met betrekkng tot schulden en/of overlast, waarbj het met name gaat om zogenoemde multproblem geznnen. Tussen deze bede groepen personen bestaat overgens overlap. Vanwege het ontbreken van persoonsgegevens kan net voor deze overlap worden gecorrgeerd. Problematek In totaal zjn 56 personen geïntervewd de allen worden gekenmerkt door één of meerdere vormen van problematek. Personen de meerdere problemen hebben kunnen vaak net aangeven welk probleem bj hen het hoofdprobleem s, de problemen zjn mmers ook vaak aan elkaar gerelateerd. Wel s dudeljk dat onder de 56 respondenten potentële daklooshed 20

4 keer voorkomt, dak- en thuslooshed 26 keer, alcoholverslavng 13 keer en drugsverslavng 21 keer. In matrx 1.1 staan de belangrjkste kenmerken per problematek weergegeven. Matrx 1.1 Kenmerken respondenten naar problematek Potentële Dak- en Alcoholverslavng Drugsverslavng daklooshed thuslooshed Algemeen Geslacht Een derde vrouw Een vjfde vrouw Een derde vrouw Een kwart vrouw Gemddelde leeftjd Opledng Laag Laag Laag Laag Wonen Woonstuate Egen (huur)wonng Verschllend Egen (huur)wonng Egen (huur)wonng Geboren n FW Twee vjfde Twee vjfde De helft Twee derde Gemddelde duur 14 jaar 11 jaar 18 jaar 22 jaar verbljf n FW Gezondhed Lchameljke Matg Redeljk Slecht Redeljk gezondhed (zelfrapportage) Geesteljke Matg Redeljk Slecht Redeljk gezondhed (zelfrapportage) GHQ+ Twee vjfde De helft Twee vjfde De helft (hoger dan de drempelwaarde) Fnancële stuate Inkomen legaal ABW/RWW ABW/RWW ABW/RWW ABW/RWW Inkomen llegaal klusjes klusjes en bedelen verkoop van drugs klusjes en verkoop van drugs Schulden Dre kwart schulden; gemddeld 6500 Dre vjfde schulden; gemddeld 4900 Twee derde schulden; gemddeld 9200 Dre kwart schulden; gemddeld 5800 Schuldsanerng De helft Een derde Een kwart De helft Polte/justte Polte/justte contact Een derde Een zesde Rum een derde Een kwart Mddelengebruk Mddelengebruk Opvang/hulpverlenng Contact hulpverlenng/ voorzenng Behoefte voorzenngen Rum de helft (Alcohol, cannabs) Voornameljk methadonprogramma; begeled wonen; Socale Denst; Gemeenteljke Kredetbank (GKB) Meer woonbegeledng; Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen Bjna de helft (Alcohol, heroïne) Voornameljk de Zjkant; de Tunen; Algemeen maatschappeljk werk; Socale Denst; Gemeenteljke Kredetbank (GKB) Dag- en nachtopvang; Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen/ Oosterwolde; gebruksrumte Allemaal (Alcohol, cannabs) Voornameljk methadonpro-gramma; Socale Denst; Gemeenteljke Kredetbank (GKB) Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen/ Oosterwolde; gebruksrumte Allemaal (Methadon, heroïne) Voornameljk methadonpro-gramma; de Zjkant; Socale Denst Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen/ Oosterwolde; woonbegeledng Potentële daklooshed Bjna de helft van de respondenten met potentële daklooshed als problematek s geboren n de Frese Wouden. De gemddelde verbljfsduur n de hudge woongemeente s 14 jaar. Deze personen zjn met een gemddelde leeftjd van 35 jaar relatef het jongste onder de respondenten. Het merendeel heeft een egen (huur)wonng, maar de woonstuate wordt bedregd door problemen op verschllende leefgebeden. Rum de helft van degenen de potenteel dakloos zjn gebrukt één of meerdere mddelen, voornameljk alcohol en cannabs. Personen met potentële daklooshed als problematek geven aan behoefte te hebben aan meer woonbegeledng en zouden graag een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen wllen hebben.

5 Dak- en thuslooshed De helft van de geïntervewden de worden gekenmerkt door dak- en thuslooshed s geboren n de Frese Wouden, en woont daar nu gemddeld 11 jaar. De woonstuate van deze personen s dvers. Ze wonen bj vrenden of famle n, huren (offceel of n onderhuur) een wonng of een kamer, of hebben geen of een wsselende slaapplaats. De respondenten de daken thuslooshed als problematek hebben zjn met een gemddelde leeftjd van 40 jaar relatef de oudsten onder de geïntervewden. Bjna de helft gebrukt momenteel één of meerdere mddelen, voornameljk alcohol, heroïne en cocaïne. Zj geven aan dat een dag- en een nachtopvang ontbreken en dat zj behoefte hebben aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen en Oosterwolde. Tevens zouden zj graag een gebruksrumte wllen. Alcoholverslavng Van de geïntervewden met een alcoholverslavng s de helft geboren n de Frese Wouden, terwjl ze gemddeld 18 jaar n de hudge woongemeente verbljven. De meesten hebben een egen (huur-)wonng. Naast hun alcoholverslavng s de helft drugsverslaafd. Naast alcohol zjn cannabs en methadon veel gebrukte mddelen. De respondenten met een alcoholverslavng zeggen behoefte te hebben aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen en Oosterwolde en een gebruksrumte. Harddrugsverslavng Twee derde van de respondenten met een harddrugsverslavng s bnnen de Frese Wouden geboren. Gemddeld wonen ze 22 jaar n de hudge woongemeente, voornameljk n een egen (huur)hus of bj famle of vrenden. Naast een harddrugsverslavng kent een kwart ook alcoholverslavng als problematek. De meest gebrukte mddelen zjn methadon en heroïne. Geïntervewden met een drugsverslavng geven aan behoefte te hebben aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng n Heerenveen en Oosterwolde en meer woonbegeledng. Profelen Op bass van de ntervews met dak- en thuslozen en verslaafden kunnen ver profelen worden onderscheden. Potentële daklooshed vormt een aparte problematek en s dan ook als zodang geanalyseerd. Een deel van de respondenten de worden gekenmerkt door potentële daklooshed valt bnnen het laatst beschreven, vjfde, profel. Mgrerende drugsverslaafden Tot dt profel behoort een derde van de respondenten. Zj zjn allen harddrugsverslaafd. Tevens zjn zj één of meerdere malen verhusd n verband met hun verslavng. Daarnaast heeft een vjfde een alcoholverslavng. De gemddelde leeftjd s 36 jaar. Dre kwart van de mgrerende drugsverslaafden leeft van een utkerng. De meesten hebben momenteel een stabele woonstuate, terwjl een derde n het verleden dakloos s geweest. Bjna dre kwart heeft schulden. Om n hun levensonderhoud te voorzen houdt de helft zch bezg met llegale actvteten. Ten slotte heeft rum een kwart geen contact met een vorm van hulpverlenng en maakt eveneens geen gebruk van opvangvoorzenngen. Net-verslaafde armlastgen Bjna een vjfde van de respondenten valt bnnen dt profel. Zj zjn allen net verslaafd aan alcohol of drugs, maar kunnen net of nauweljks voorzen n hun dageljkse levensbehoeften. Rum de helft bestaat ut mannen. De gemddelde leeftjd s 41 jaar. De helft heeft geen opledng afgerond, terwjl dre kwart leeft van een utkerng. Rum de helft heeft schulden. Verder houdt een kwart zch bezg met actvteten als bedelen en bjklussen. Rum een derde krjgt of leent maandeljks geld om te voorzen n hun levensonderhoud. De helft van de net-verslaafde

6 armlastgen heeft een nstabele woonstuate. Verder hebben de meesten contact met de hulpverlenng of andere voorzenngen. Alcoholverslaafde zorgmjders Eveneens bjna een vjfde van de respondenten valt bnnen dt profel. Zj zjn verslaafd aan alcohol, maar maken geen van allen gebruk van opvang of hulpverlenng n verband met verslavngsproblemen. Rum de helft s man. Gemddeld zjn ze 40 jaar oud. De helft heeft geen opledng voltood. Dre kwart bevndt zch momenteel n een stabele woonstuate. Nagenoeg allen ontvangen een utkerng, terwjl de helft schulden heeft. Rum een derde maakt zch schuldg aan llegale actvteten om aan geld te komen. Woonproblematsche contactlozen Rum een zesde van de respondenten s te rekenen tot de woonproblematsche contactlozen. Zj hebben een uterst nstabele woonstuate. Daarnaast hebben ze net of nauweljks contact met famleleden. Het zjn allen mannen met een gemddelde leeftjd van 31 jaar. Allen leven van een utkerng, hoofdzakeljk ABW. De meerderhed maakt zch net schuldg aan llegale actvteten. Wel heeft rum twee vjfde schulden. Verder gebrukt bjna dre kwart n het geheel geen alcohol en/of drugs. Nagenoeg allen hebben contact met hulpverlenng en/of opvangvoorzenngen. Geïsoleerde medcjngebrukers Van de potenteel dakloze respondenten valt bjna de helft n dt profel. Zj hebben allen veel last van psychsche problemen en krjgen hervoor ook medcjnen voorgeschreven. Tevens leven zj n een socaal solement. Het merendeel s man, terwjl de leeftjd gemddeld 31 jaar s. Allen leven van een utkerng, waarmee zj n hun levensonderhoud kunnen voorzen. Degenen de schulden hebben gemaakt zjn n de mnderhed. Verder worden naast de medcjnen nauweljks overge mddelen gebrukt. Bjna alle geïsoleerde medcjngebrukers hebben contact met hulpverlenngsnstantes of opvangvoorzenngen.

7 1.2 Concluses Heronder worden de belangrjkste concluses van de doelgroepenanalyse n de Frese Wouden weergegeven. Allereerst wordt ngegaan op enkele algemene thema s. Vervolgens wordt gekeken naar de hulpverlenng en opvangmogeljkheden, de aard en omvang van de doelgroepen. Ten slotte wordt kort ngegaan op de regstrates van de dverse nstantes. Algemeen Allereerst dent te worden opgemerkt dat de Frese Wouden een groot en landeljk gebed s. Door de dverstet aan gemeenten en dorpen s het net eenvoudg de benodgde gegevens te verzamelen. Bovenden bemoeljkt dt de nterpretate van de resultaten n zoverre dat algemeen geldende utspraken over het gehele gebed net altjd mogeljk zjn. Verder s het aantal zchtbare leden van de doelgroepen gerng. Met utzonderng van enkele locates n Heerenveen en Drachten, houden de dak- en thuslozen, harddrugs- en alcoholverslaafden zch nauweljks op n de openbare rumte. Daarbj kan eveneens worden vastgesteld dat het aantal daklozen zonder mn of meer gereguleerde slaapplaats n de Frese Wouden gerng s. Dt s mede te danken aan de mogeljkheden de het partculer ntatef bedt en de oplossngsstrategeën de met name op het platteland mogeljk zjn, zoals het plaatsen van een caravan op emands erf. Ondanks het fet dat n veel gemeenten n de Frese Wouden weng tot geen voorzenngen voor de doelgroepen aanwezg zjn, bljven veel leden van de doelgroepen wel n de egen woongemeente wonen. Zj wllen nog wel eens gemeenten bezoeken waar wel voorzenngen aanwezg zjn, maar dt s over het algemeen geen reden om te verhuzen naar een gemeente buten de Frese Wouden. Hoewel enkelen naar Leeuwarden trekken, kan net worden gezegd dat Leeuwarden als woon- en verbljfsplaats een grote aantrekkende werkng heeft op de doelgroepen ut de Frese Wouden. Dt bljkt net alleen ut hun egen verhalen, maar ook ut de regstrategegevens van bjvoorbeeld de Stchtng Maatschappeljke Opvang de Terp n Leeuwarden. Tjdens het onderzoek s gebleken dat n de Frese Wouden relatef veel alcoholverslaafden aanwezg zjn. Dt bljkt deels ut de regstrategegevens van de verslavngszorg, waar meer clënten met een alcoholverslavng staan ngeschreven dan clënten met een drugsverslavng. Dt wordt bevestgd door het veldwerk dat voor de doelgroepenanalyse s verrcht. Tjdens dt veldwerk s ook gebleken dat een groot deel van de alcoholverslaafden geen contact heeft met de hulpverlenng. Dt kan voor een deel worden verklaard door een grotere acceptate van alcoholgebruk n vergeljkng met drugsgebruk. Ten slotte bljken relatef veel drugsverslaafden contact te hebben met de hulpverlenng, ondanks het fet dat er n de Frese Wouden slechts één vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng aanwezg s, nameljk n Drachten. Tjdens het veldwerk s gebleken dat drugsverslaafden elders ut de Frese Wouden de res naar Drachten ondanks de grote afstanden wel maken. Opvang en hulpverlenng De aanwezge opvangvoorzenngen n de Frese Wouden waar leden van de doelgroepen kunnen slapen of 24 uur per dag aanwezg kunnen zjn, worden vrjwel alle door partculeren beheerd. Gesubsdeerde en/of erkende nstantes beden n de Frese Wouden alleen ambulante hulp, met utzonderng van hosptum Bljenhof. Voor ntramurale hulp zjn leden van de doelgroepen eveneens aangewezen op gemeenten buten de Frese Wouden. In de partculere opvangvoorzenngen worden overgens regelmatg aselzoekers aangetroffen. Het gaat herbj met name om zogenoemde ex-ama's, alleenstaande mnderjarge aselzoekers de nmddels 18 jaar of ouder zjn.

8 Verder bljken de opvangvoorzenngen onevenredg verdeeld te zjn over de gemeenten. Zo s n de relatef grote gemeente Heerenveen nauweljks opvang of hulp aanwezg. In Heerenveen wordt met name een voorzenng voor drugsverslaafden gemst. In de hele Frese Wouden maken dak- en thuslozen nog steeds veel gebruk van campngs, slaapplaatsen bj vrenden, kennssen of famle of overge alternateve slaapmogeljkheden. De vraag n hoeverre dergeljk partculer ntatef egen s aan het plattelandskarakter van de Frese Wouden kan aan de hand van dt onderzoek net worden beantwoord. Kenmerken Bj alle vormen van problematek (potentële daklooshed, dak- en thuslooshed, alcoholverslavng en drugsverslavng) speelt het hebben van schulden een grote rol. Schulden zjn vaak de oorzaak van husutzettngen of problemen op de wonngmarkt. Hoewel enkele respondenten n een schuldsanerngstraject ztten, s de behoefte aan hulp bj de fnancële problemen groot te noemen. Ook de psychsche problemen onder de respondenten zjn aanzenljk te noemen. Dt geldt met name voor de respondenten de gekenmerkt worden door potentële daklooshed. De helft van hen gebrukt medcate voor psychsche problemen. Onder degenen met dak- en thuslooshed en/of een drugsverslavng als problematek heeft de helft een verhoogde kans op problemen van psychsche aard. Bj respondenten met een drugsverslavng zjn verder een dretal aspecten te noemen. Deze personen verbljven relatef het langst n de Frese Wouden. Wel laten zj de hoogste mgrate zen, maar deze vndt plaats bnnen de Frese Wouden. Hoewel de meerderhed op enge wjze n contact staat met de hulpverlenng, s dt net gerelateerd aan de woongemeente. Degenen zonder contact met een vorm van hulpverlenng komen verspred over de Frese Wouden voor. Het s dan ook net eendudg aan te geven dat één of meerdere gemeenten zch meer op de hulp aan drugsverslaafden zouden moeten rchten. Wel s het zo dat n Heerenveen de behoefte aan een vestgng van de Dr. Kuno van Djk Stchtng het grootst s, gevolgd door de plaats Oosterwolde n de gemeente Ooststellngwerf. Degenen de het meest ontevreden zjn over de lchameljke en psychsche gezondhed zjn de respondenten met een alcoholverslavng. Zj hebben relatef de meeste klachten over het lchameljk en psychsch functoneren. Personen met een alcoholverslavng zjn relatef het mnst goed n beeld bj de hulpverlenng. Dt wordt waarschjnljk verklaard door enerzjds een ontkennng van het verslavngsprobleem en anderzjds door de maatschappeljke acceptate van alcoholgebruk, hetgeen zch n de Frese Wouden n sterke mate ljkt voor te doen. Omvang Het aantal drugsverslaafden n de Frese Wouden wordt geschat op 211 tot 314 en het aantal alcoholverslaafden op 390 tot 878. De bovengrens van bede schattngen s naar alle waarschjnljkhed te hoog. De toegepaste methoden worden welswaar als robuust beschouwd, maar de capture-recapture methode bljkt mnder nauwkeurg te zjn wanneer n de regstrates de worden vergeleken de aantallen relatef gerng zjn. Dt laatste s n de Frese Wouden n de polteregstrate het geval, waardoor een overschattng van het maxmum aantal optreedt. Een schattng van zo'n 245 drugsverslaafden en zo'n 550 alcoholverslaafden ljkt dan ook het meest aannemeljk. Dudeljk wordt n eder geval wel dat de alcoholverslaafden n aantal groter zjn dan de drugsverslaafden. Er zjn helaas geen regstrategegevens beschkbaar waarmee een omvangschattng van het aantal (potentële) dak- en thuslozen kan worden gemaakt. Wel kan op bass van gegevens van de wonngbouwcoöperates worden vastgesteld dat het aantal personen dat met husvestngsproblemen kampt vanwege overlast en/of huurschulden n 2001 rond de 660 lgt.

9 Regstrates De beschkbare regstrates zjn onvoldoende om met enge zekerhed utspraken te kunnen doen over de aard en omvang van met name de (potentële) dak- en thuslozen. Volgens medewerkers van betrokken nstantes s er echter geen behoefte aan betere of meer utgebrede regstratesystemen. Zj geven aan eerder baat te hebben bj goed onderlng overleg. Dergeljk overleg vndt momenteel het meest promnent plaats n de netwerken van de SMO de Frese Wouden. Ook s de behoefte aan een clëntvolgsysteem aanwezg. Aan het montoren van de doelgroepen hebben de geïntervewde medewerkers vooralsnog geen behoefte. Dudeljk s geworden dat de hudge regstratesystemen geen beeld kunnen geven van het aantal personen dat nwoont bj vrenden of famle en van het aantal jongeren dat vroegtjdg het ouderljk hus verlaat. Deze groepen staan net ngeschreven als wonngzoekende, maar hebben ook geen huurcontract. De aantallen en samenstellng zjn dan ook onbekend. 1.3 Ten slotte Van de Frese Wouden wordt vaak verondersteld dat de problematek op het gebed van verslavng en husvestng gerng s vanwege de socale cohese en de opvang door bewoners onderlng. Met de doelgroepenanalyse s echter aangetoond dat er sprake s van een redeljk groot aantal personen met een harddrugsverslavng en een nog groter aantal personen met een alcoholverslavng. Ook het aantal personen met husvestngsproblemen s net gerng. De hudge wjze waarop met deze problematek wordt omgegaan wordt veelal gekenmerkt door partculer ntatef en onderlnge (famle)regelngen. De respondenten, de allen worden gekenmerkt door (potentële) dak- en thuslooshed, een alcohol- en/of een drugsverslavng, hebben dudeljk aangegeven behoefte te hebben aan dverse hulpverlenngsvormen en opvangvoorzenngen, zoals vormen van schuldhulpverlenng, dagbestedng en hulp bj psychsche problemen. Deze hulp dent bj voorkeur op klenschalge wjze bnnen de Frese Wouden te worden aangeboden. Gebleken s dat personen bnnen de Frese Wouden met bovenstaande problematek net gauw genegd zjn naar gemeenten buten dt gebed te trekken voor het gebruk van hulp of voorzenngen. Een eventuele utbredng van het voorzenngennveau zal zch vooral op denstverlenng en/of 24uursopvang denen te rchten, wl aan de behoefte van de degenen de problemen ervaren worden voldaan.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Politiek, cultuur, taal en religie: Een analyse van het stemgedrag tijdens het Eurovisie Songfestival

Politiek, cultuur, taal en religie: Een analyse van het stemgedrag tijdens het Eurovisie Songfestival Poltek, cultuur, taal en relge: Een analyse van het stemgedrag dens het Eurovse Songfestval door Laura Sperdjk 1 en Mchel Vellekoop 2 Unverstet Twente De Fransen houden net van ledjes n het Engels. Nederland

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

organisatieverandering

organisatieverandering busness IT algnment De dynamek van organsateveranderng en de mpact op nformate management Een andere kjk op busness IT algnment Dverse nterne en externe factoren bepalen hoe nformate wordt ngezet om de

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie