Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland"

Transcriptie

1 FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven AV Monnckendam, Nederland Opgesteld.s.m. r Arnold Rabus stedenbouwkundge

2 Inhoud: 1 Inledng 1.1 Aanledng voor verneuwng van het 1.2 Beoordelng van het ntatef door de gemeente 1.3 Beoordelng van de prncpeaanvraag van jul 2013 door de welstand: 1.4 Hoe verder 2 Beoordelng van de prncpeaanvraag van jul 2013 door de gemeente: Mogeljkhed 1: De snelste opte, waarbj het college van burgemeester de bevoegdhed heeft (en de welstandscommsse een advserende rol heeft) Mogeljkhed 2: Iets mnder snelle opte, waarbj het college de bevoegdhed heeft (met mogeljk een adves van de raad) en de welstandscommsse een advserende rol Mogeljkhed 3: De opte de veel tjd n beslag neemt. Vanut de gemeente s de gemeenteraad bevoegd (college zal ook moeten nstemmen) /de welstandscommsse s advesorgaan. Maar de daadwerkeljke bevoegdhed lgt bj de provnce Adves van de gemeente: Voorkeur n t a t e f n e m e r mogeljkhed Intatef van jul 2013 en het bestemmngsplan butengebed Waterland 2013: Mogeljkhed ^ Oppervlakte bebouwng Bouwhoogte passend bnnen geldend bestemmngsplan Bebouwd oppervlakte Voorgestelde rchtng tot utwerkng: Rumteljke utwerkng mogeljkhed Beeldbepalende watersport bedrjven 5.2 Mogeljke referente beelden bestaande archtectuur omlggende watersport bedrjven Welstandsnota Waterland Inledng Welstandsnota Waterland 2009 > waarop het ntatef van jul 2013 was gebaseerd 6,2.1 Lake Land hotel en welstandsnota Waterland Welstandsnota Waterland Lake Land hotel en welstandsnota Waterland 2013 Voorgeschedens utbredng en welstand Tradtonele ontwerpstjl 8.1 Pledoo voor een tradtonele stjl Samenvattng: Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar T2

3 1 1.1 jg? Inledng Aanledng voor verneuwng van het Het bestaande hoofdgebouw van het s verouderd. De heren Mart en Jeroen Leek (verder te noemen ntatefnemers) wllen graag de utstralng en kwaltet en daarmee ook de explotate van het hotel verbeteren. Daarnaast zjn de technsche kwaltet en plaatseljk verzakken van het hoofdgebouw ook redenen waarom er op korte termjn ets gedaan moet worden. De afmetngen van de hotelkamers van het bestaande hoofdgebouw voldoen net meer aan de esen van deze tjd. Zelfs voor budgetrezen zjn de kamers van het hoofdgebouw te klen. Het hotel heeft nu 130 kamers. In de neuwe stuate worden dat 123 kamers. Door aanpassng van het hotel aan de esen van deze tjd ledt verneuwbouw ondanks mnder kamers tot utbredng van het bouwvolume en het oppervlak. Met de verneuwng wllen ntatefnemers zch rchten op loges voor een langere duur en mnder afhankeljk worden van de overloop van toersten vanut Amsterdam. Momenteel verbljven de gasten maxmaal 3 dagen op de kamers n de vleugel en voor de kamers n het hoofdgebouw s dat maxmaal 1,5 dag. De kamers n het hoofdgebouw zjn dermate klen voor de hudge standaard dat men er net voor langere tjd wl verbljven. Gasten wllen net enkel om hun bed kunnen lopen. Om meer faclteten te beden voor bjvoorbeeld bezoeken van geznnen zjn rumere kamers nodg met meer leefrumte. Om de reden wordt er met de verneuwbouw van het hoofdgebouw van het hotel gestreefd naar zeer rume kamers. Deze kamers zjn daarmee ook zeer geschkt zjn voor mndervalden. Op dt moment heeft het Lake land Hotel voornameljk gasten de slapen en ontbjten. Veel groepen komen laat aan en vertrekken weer vroeg om verder op doorres te gaan. Dt bljkt ook ut recenses op trpadvsor. Veel mensen noemen het een transte hotel of een groepen hotel Wanneer gasten langer n het hotel verbljven, zullen ze meer dagtrps maken en meer gebruk maken van de faclteten ut de omgevng, wat ook gunstg s voor de lokale ondernemers. Intatefnemers hebben hertoe n jul 2013 een voorstel voor verneuwbouw, renovate en utbredng van het hotel voorgelegd aan de gemeente. 1.2 Beoordelng van het ntatef door de gemeente Het ntatef van jul 2013 s beoordeeld door de gemeente. Deze beoordelng heeft geled tot 2 mogeljkheden de vallen bnnen de bevoegdheden van het college en de door de gemeente zjn voorgelegd aan de ntatefnemers, Mogeljkhed 1 betreft een aanvraag de past bnnen de mogeljkheden van het geldende bestemmngsplan. Mogeljkhed 2 wjkt her alleen vanaf door een grotere bouwhoogte. Het ntatef zoals het er lag n jul 2013 moet, gezen het te grote oppervlakte aan bebouwng, langs de provnce. Deze mogeljkhed 3 wordt door de gemeente gezen als een lange en moezame weg met wellcht weng utzcht op resultaat. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T3

4 ^ ^ A y Ų ' ^ ĚSMålĚĚSĚ 1.3 Beoordelng van de prncpeaanvraag van jul 2013 door de welstand: Het ntatef van jul 2013 s'ook beoordeeld door de welstandscommsse. Helaas s ervan de beoordelng door de welstandcommsse geen door de welstandcommsse geschreven verslag. Onderstaand verslag s de mondelnge weergave van de heer Jeroen Leek, de bj de welstandsvergaderng aanwezg was. De welstandscommsse was net enthousast over het ontwerp en de locate. Zelfs de hudge bebouwng stoort volgens de commsse dermate dat ze lever zen dat het hotel verplaatst word. Wat de commsse verder als commentaar gaf was dat het ontwerp te veel bouwstjlen bevat, concurreert met de archtectuur van de bnnenstad en dat het ontwerp meer egentjds moet zjn, meer moet aansluten bj de omlggende watersport bedrjven, maar zeker net dcht bj de oever mag komen. De ronde koepel aan het water vond men geen goed dee en voor de bestaande vleugel de wordt gerenoveerd werd gevraagd of deze gedraad kan worden zodat het hotel mnder een blok vormt vanaf het water gezen. De stedenbouwkundge overzchtstekenng en de artst mpresse ut de rumteljke onderbouwng waren net bekend bj de commsse en zjn daarom door ntatefnemer getoond tjdens de vergaderng en daarmee onderdeel van de beoordelng. 1.4 Hoe verder Intatefnemers kezen voor een aanpassng van de oppervlakte en de goot- en bouwhoogte van het ontwerp, aan de mogeljkheden van het geldende bestemmngsplan. Een en ander volgens de door de gemeente genoemde mogeljkhed 1. De oplossngsrchtng waarn de ntatefnemers graag verder wllen met de npassng en de vormgevng van het te verneuwen hotel slut net aan bj het boven omschreven welstandsadves. Intatefnemers wllen daarom graag afwjken van dt welstandsadves. Het waarom wordt n onderstaande toegelcht. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwemstjl en welstand. Datum: 8 februar

5 2 2.1 B e o o r d e l n g v a n de p r n c p e a a n v r a a g v a n jul 2013 d o o r de g e m e e n t e : Mogeljkhed 1: De snelste opte, waarbj het college van burgemeester de bevoegdhed heeft (en de welstandscommsse een advserende rol heeft). Het verneuwen van het Lake Land hotel dent met deze opte bnnen de mogeljkheden te bljven van het bestemmngsplan Butengebed Waterland Dt betreft de toegestane oppervlakte bebouwng, toegestane bouwhoogten en toegestane functes. Het college s bevoegd te bepalen dat het parkeren buten het egen perceel (n dt geval ernaast) wordt opgelost. Hervoor s het nodg dat het bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmngsplan Butengebed Waterland 2013 en gemotveerd kan worden (met nformate van jou) dat maxmaal î5 A vergrotng van a genoemde maatvoerng nodg s. Concreet: oppervlakte 3000m2 (of max. 3450m2), goothoogte 6 meter (of max 6,9 meter), nokhoogte 10 meter (of max 11,5 meter), functes zoals beschreven n artkel 13.1 en artkel 1 (begrppen) van het bestemmngsplan. Het parkeren dent plaats te vnden conform de parkeernormen, n prncpe op egen terren of gemotveerd er nabj. De welstandscommsse s een advesorgaan van het college. Wanneer het plan past bnnen de mogeljkheden van het bestemmngsplan, het parkeren op het egen terren/de aangrenzende gronden plaatsvndt en de welstandscommsse een postef adves utbrengt, dan kan het college over je aanvraag besluten. Bj een aanvraag om omgevngsvergunnng conform het bovenstaande s het college dus geheel bevoegd te beslssen op de aanvraag, 2.2 Mogeljkhed 2: Iets mnder snelle opte, waarbj het college de bevoegdhed heeft (met mogeljk een adves van de raad) en de welstandscommsse een advserende rol. Geljk aan mogeljkhed 1, behalve dat hoger kan worden gebouwd dan het bestemmngsplan, ncl. 15 7o 0 regelng, nu mogeljk maakt. Medewerkng kan dan mogeljk worden verleend met een butenplanse afwjkng van het bestemmngsplan, de zogenaamde 'krumelgevallenregelng'. 2.3 Mogeljkhed 3: De opte de veel tjd n beslag neemt. Vanut de gemeente s de gemeenteraad bevoegd (college zal ook moeten nstemmen) /de welstandscommsse s advesorgaan. Maar de daadwerkeljke bevoegdhed lgt bj de provnce. Het hudge ntatef past alleen bnnen mogeljkhed Adves van de gemeente: De wethouder geeft aan dat hj voor de haalbaarhed van dt plan wl advseren om te onderzoeken of het bouwplan voor het verneuwen van het Lake land hotel kan passen bnnen mogeljkhed 1 of Voorkeur n t a t e f n e m e r mogeljkhed 1 Tegen de achtergrond van vorenstaande wllen ntatefnemers graag verder met mogeljkhed 1. Onderstaand een aanzet tot utwerkng van mogeljkhed 1 ín combnate met een nventarsate van egentjdse archtectuur van watersportbedrjven n Monnckendam, n.a.v. het welstandsadves. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar

6 k, ^ z ra^'tggst 3 Intatef van jul 2013 en het bestemmngsplan butengebed Waterland 2013: Dt ntatef voor utbredng en verneuwbouw van het hotel s n strjd met de bouwvoorschrften (oppervlakte en bouwhoogten) van de bestemmng Horeca ut het bestemmngsplan butengebed Waterland De oppervlakte van de hellngbaan s crca 65m. Inden de hellngbaan valt onder bebouwd oppervlak, dan moet dt oppervlak worden meegerekend De oppervlakte van het gearceerde deeì betreft de bebouwde oppervlakte van het hotel;» dt s 3.685m 2 x 36 kamers (O c Afbeeldng 1. 1 e verdepng > verneuwbouw + bestaande vleugel 3.1 Oppervlakte bebouwng De n het geldende bestemmngsplan ut 2013 toegelaten bebouwng s maxmaal rrť\ Dė oppervlakte van het hotel ut de aanvraag van jul 2013 heeft met m 2 een groter oppervlak. 3.2 Bouwhoogte De goothoogte mag volgens de mogeljkheden van het geldende bestemmngsplan ut 2013 maxmaal 6,9 meteren de bouwhoogte maxmaal 11,5 meter bedragen. Het ontwerp van jul 2013 had een hogere goot- en bouwhoogte. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014

7 4 Mogeljkhed f» p a s s e n d b n n e n g e l d e n d b e s t e m m n g s p l a n Helhngbaan ü Afbeeldng x 36 kamers f verdepng > verneuwbouw * bestaande vleugel Bebouwd oppervlakte De n het geldende bestemmngsplan toegelaten bebouwng s maxmaal * Î57a = m 2 De oppervlakte van het hotel n het ntatef van jul 2013 (kleur) s m Dt s = m te 2 2 groot. Inden de hellngbaan (oppervlakte 65m ), de buten het gebouw s gelegen, wordt meegerekend 2 als bebouwd oppervlak, dan s het oppervlak van het ntatef 300m te groot. 2 Inden de vleugel (rood kader) verklend wordt met een oppervlakte van 235 of 300m, dan past het 2 ntatef wat betreft bebouwd oppervlak bnnen de bouwmogeljkheden van het geldende bestemmngsplan butengebed Waterland Uteraard kan tjdens verklenng van het hotel door de archtect bljken dat de benodgde verklenng van het oppervlak deels wordt gevonden n de voorzenìngenvleugel van het hotel. 4.2 Voorgestelde rchtng tot utwerkng: Inden de verneuwbouw van het hotel verklend wordt met een oppervlakte van 235 of 300m, dan past 2 het ntatef wat betreft bebouwd oppervlak bnnen de mogeljkheden van het geldende bestemmngsplan butengebed. Inden de maxmale goothoogte van het hotel ten hoogste 6,9 meter bedraagt en de bouwhoogte maxmaal 11,5 meter, dan past het ntatef ook wat betreft goot- en bouwhoogte bnnen de mogeljkheden van het geldende bestemmngsplan. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjlen welstand. Datum: 8 februar 2014 T7

8 5 ġ F ^ ^ ëssê Rumteljke utwerkn g m o g e l j k h e d 1 Zoals gezegd wllen ntatefnemers graag verder met mogeljkhed 1 De welstand commsse verzocht aan te sluten b j de egentjdse archtectuur van watersportbedrjven n de omgevng. Onderstaand een nventarsate van egentjdse archtectuur van watersportb edrjven n de haven van Monnckendam. 5.1 Beeldbepale n de watersport bedrjven â Afbeeldng 3. Havenfront Monn ckendam (B ngmaps 3D) Beeldbepalende watersportb edrjven voor Monnckendam vanaf het water zjn een aantal jachthavens en een scheepswerf (S). De Jachthavens zjn o.a. de Marna jachthaven (M) en jachthaven Waterland (W). Daarnaast zjn mede b eeldb epalend, het hotel (H) en de b edrjven aan de Galgeret (G). 5.2 Mogeljke referen te beelden bestaan de archtectuur omlggen de watersport bedrjven Een egentjds watersportb edrjf n de drecte omgevng van het hotel s wellcht het recent verneuwde drjvende havengeb ouw van de Marna jachthaven. Afbeeldng 4. dr jvend havengebouw aangrenzende Mar na jachthaven (oude s tuat e) Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpst jl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T8

9 Afbeeldng 5. drjvend bedrjfsgebouw aangrenzende Marna jachthaven (neuwe stuate) Wellcht doelt de welstandscommsse op het neuwe drjvende havengebouw van de Marna jachthaven als een voorbeeld van een egentjds vormgegeven watersportbedrjf Afbeeldng 6. r í Afbeeldng 7. Bebouwng Jachthaven 4 Waterland gezen vanaf de kade (streetvew) bebouwng jachthaven waterland (streetvew) De bestaande bebouwng van jachthaven Waterland (W) bestaat deels ut tradtoneel vormgegeven bebouwng en deels ut wellcht verouderde bedrjventerren achtge bebouwng. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014

10 Watersportbedrjf Hakvoort aan de Harngburgwal s onderdeel van het Waterfront. De klasseke gevel kan wellcht gezen worden als een vorm van egentjdse archtectuur, maar slut door zjn vertcale geledng en materaalgebruk ook aan bj de hstorsche omgevng. Afbeeldng 8. Watersportbedrjf Hakvoort (webste Hakvoort) r f ĨN 'Ĵl S) ' Overzcht hudge stuate (2011) Afbeeldng 9. 'V Bestaande s tuat e Scheepswerf Hakvoort aan de Havenstraat adves u tbre d ng (Stedenbouwkund g scheepswerf) Scheepswerf Hakvoort s onderdeel van het Waterfront van Monnckendam. Voor dt b edrjf wordt gezocht naar een oplossng van utb redng van het b edrjf met een extra scheepswerf. Volgens het stedenb ouwkundg adves utb redng scheepswerf Hakvoort s Nautsche b edrjvghed van oudsher b eeldb epalend voor Zuderzeestadjes als Monnckendam. Scheepswerf Hakvoort n Monnckendam s door de jaren heen van een klene lokale werf utgegroed tot een grote nternatonale ondernemng. Naast de rol voor de lokale werkgelegenhed heeft de scheepswerf een promnente poste n het hstorsche stadsgezcht. De hudge werfgeb ouwen voldoen net aan de productewensen van het b edrjf qua omvang van de te bouwen schepen (tot ca. 65 m); verneuwng, utb redng en aanpassng (verhogng, verlengng) van de werfloodsen s gewenst. Hervoor s een stedenb ouwkundg adves opgesteld, dat n nauw overleg met de gemeente Waterland en de scheepswerf Hakvoort tot stand s gekomen. Onderstaand de oplossngsrchtng waarn volgen het adves wordt gedacht. Dt stedenb ouwkundge rchtbeeld s gebaseerd op het maxmaal laadvermogen van de locate: welk volume s op de locate nog toelaatbaar om passend te b ljven n zjn omgevng, n relate tot het b eschermd stadsgezcht. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpst jl en welstand. Datum: 8 februar 2014

11 ,. ^ŞļflgÉB I 1 y-. Afbeeldng 10. Stedenbouwkund g nchtbeeld met max male herontw kkel ng van de locat e - I V.- J Afbeeldng 11. Stedenbouwkundg nchtbeeld met max male herontw kkel ng van de locat e Hakvoort zoekt n overleg met de gemeente naar een oplossng voor utb redng van de b edrjfsvoerng met een extra scheepswerf, wat wellcht neerkomt op een verdub b elng van de b edrjfsb eb ouwng ter plaatse. In de vormgevng wordt hervoor aanslutng gezocht b j ontwkkelngsgeschedens van de bestaande b eb ouwng. In de zn s her sprake van een maner van npassng de ook speelt b j het hotel > verneuwbouw van het hotel zoekt aanslutng b j de ontwkkelngsgeschedens van het hotel. Volgens het stedenb ouwkundge adves past een scheepswerf als Hakvoort b nnen de recreateve en watergerchte aantrekkeljkhed van de kustljn van Monnckendam, maar s geen voorwaarde. Het Lake Land hotel past op zjn egen wjze ook b nnen de recreateve en watergerchte aantrekkeljk hed van de kustljn van Monnckendam, waarb j de ntatefnemers met de stedenb ouwkundge npassng van de verneuwb ouw van het hotel streven naar zowel een b etere relate met de entree van Monnckendam als naar een b etere relate met het water. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpst jl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T11

12 Afbeeldng 12. Galgeret, egentjdse archtectuur, ndertjd getoetst aan redeljke esen van welstand Gespegeld ten opzchte van het hotel lcht tegenover het Waterfront van Monnckendam bedrjven van bedrjventerren de Galgeret. Bovenstaand twee gebouwen op de Galgeret waren ten tíjde van de bouw ongetwjfeld egentjds. 7 Afbeeldng 13. Galgeríet, bestaande bebouwng Bovenstaande bedrjfsmatge bebouwng op de Galgeret bedt volgens ntatefnemers geen aanknopngspunten voor egentjdse verneuwng van het. Tegen de achtergrond van vorenstaande proberen de ntatefnemers hun ndruk van het adves van de welstand op de voorgestelde verneuwng van het Lake Land hotel ut jul 2013, te plaatsen > dt mede n het lcht van de utgebrede stedenbouwkundge utleg n de rumteljke onderbouwng van jul 2013, waarbj met de verneuwbouw van het hotel wordt aangesloten bj de ontwkkelngsgeschedens van het hotel en wordt gestreefd naar een betere relate van het hotel, met zowel de entree van Monnckendam, als met het water. Wellcht bedt de neuwe gemeenteljke welstandsnota ut 2013 een grondslag voor het welstandsadves. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: d februar 2014 T12

13 6 Welstandsnota Waterland 6.1 Inledng De welsţandsnota s een door de raad vastgesteld beeldkwaltetsplan voor het gemeenteljk grondgebed. De welstandsbeoordelng s volgens artkel 12 van de Wonngwet gercht op het uterljk en de plaatsng van een bouwwerk. Het bouwwerk moet zowel op zchzelf als ook n zjn omgevng worden beoordeeld, waarbj ook verwachte veranderngen van de omgevng een rol kunnen spelen. De welstandnota maakt aan de hand van algemene welstandscrtera en gebedsgerchte crtera dudeljk wat de welstandsesen zjn voor een bouwwerk op en bepaalde locate. I ntatefnemers weten dan bnnen welke beledskaders de beoordelng van de welstand zch afspeelt. 6.2 Welstan d snota Waterland 2009 > waarop het ntatef van jul 2013 was gebaseerd De gemeente Waterland heeft haar welstandsbeled beschreven n de Welstandsnota Waterland (februar 2004, herzenng maart 2009). I n de Welstandsnota worden algemene en gebedsgerchte welstandscrtera onderscheden. De algemene welstandscrtera gelden als utgangspunt voor edere welstandsbeoordelng. De gebedsgerchte welstandscrtera worden gebrukt om te beoordelen hoe het bouwwerk past n zjn specfeke omgevng. (Ver)bouwplannen worden getoetst aan de Welstandsnota. De algemene welstand scrtera zeggen bjvoorbeeld over de relate tussen bouwwerk en omgevng: Van een bouwwerk dat voldoet aan redeljke esen van welstand mag worden verwac ht dat het een posteve bjdrage levert aan de kwaltet van de openbare (stedeljke of landsc happeljke) rumte. Daarbj worden hogere esen gesteld naarmate de openbare betekens van het bouwwerk of van de omgevng groter s. De Welstandsnota bevat geen gebed sgerchte welstandscrtera voor het schereland van het hotel en de Marna jachthaven. De welstandsnota bedt wel gebedsgerchte crtera voor de aangrenzende hstorsche kern van Monnckendam (M) en bedrjventerren Galgeret (G). H f ť :ĩ Afbeeldng 14. testr -1.' V. M,... aangewezen welstandgebeden n de omgevng van het hotel (H) In een gebedsbeschríjvng wordt ngegaan op de stedenbouwkundge structuur, de aard van de bebouwng en de detallerng. Aan de hand van de gebedsbeschrjvng en overg relevant beled worden een waardebepalng en gebedsgerchte crtera toegekend aan het betreffende gebed. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T13

14 » * X 1 1 į ì^ssl De Galgeret en de aangrenzende jachthaven zjn, net als het hotel en de Marna jachthaven, mede bepalend voor het gezcht van Monnckendam aan het water. Daarom onderstaand hoe de waardebepalng van de Galgeret s opgenomen n de welstandsnota ut Waardebepalng Galgeret: Op het terren staat een aantal geb ouwen met een verouderde utstralng en een matge archtectonsche kwaltet. Eventuele toekomstge b eb ouwng kan het verouderde terren opwaarderen. Beled Galgeret: Het rumteljk b eled van de gemeente s vastgelegd n b estemmngsplannen. Er wordt geen aanvullend kwaltetsb eled gevoerd. Ontwkkelngen Galgeret: Volgens de welstandsnota Waterland 2009 s voor het geb ed een concept Masterplan ontwkkeld dat voorzet n het utplaatsen van de aanwezge b edrjven en het realseren van wonngbouw en wnkels. Een en ander ter versterkng van de b nnenstad van Monnckendam. Voor het plangebed zal n dt kader een b eeldkwaltetsplan worden opgesteld, dat onderdeel van deze welstandsnota zal worden Lake Lan d hotel en welstandsnota Waterland 2009 De Welstandsnota Waterland 2009 b evat geen geb edsgerchte welstandscrtera voor het schereland van het hotel en de Marna jachthaven. Net als op de Galgeret s het rumteljk b eled van de gemeente vastgelegd n het geldende bestemmngsplan. Het s gelegen n het recent vastgestelde b estemmngsplan b utengeb ed Waterland Voorgesteld wordt de verneuwng van het hotel te laten plaatsvnden b nnen de mogeljkheden de dt neuwe b estemmngsplan b edt. Er s dan geen sprake van een neuwe ontwkkelng, maar van gebrukmakng van de n het geldende b estemmngsplan vastgelegde (her)ontwkkeltngsmogeljkheden. Verneuwng van het hotel dent daarb j te voldoen aan de algemene crtera van redeljke esen van welstand. De ntatefnemers zjn van menng dat de voorgestelde verneuwng van het Lake Land hotel voldoet aan redeljke esen van welstand, omdat» het ntatef een posteve b jdrage levert aan de kwaltet van de openbare (stedeljke of landschappeljke) rumte ter plaatse. > De verschjnngsvorm van het voorgestelde plan een relate heeft met het geb ruk ervan en de wjze waarop het gemaakt s, terwjl de vormgevng daarnaast ook zjn egen samenhang en logca heeft. > Dat er concepten en vormen zjn ontstaan de b rukb aar zjn n de b estaande maatschappeljke realtet. > dat er evenwcht s tussen helderhed en complextet, omdat er structuur s aangebracht n het b eeld, zonder dat de aantrekkngskracht door smpelhed verloren gaat. > Dat het concept, n de gegeven omstandgheden van verneuwng en renovate, een samenhangend stelsel vormt van rumtes, volumes en vlakverdelngen. > Dat materaal, textuur, kleur en lcht het karakter van het b ouwwerk ondersteunen en de rumteljke samenhang met de omgevng of de te verwachten ontwkkelng daarvan dudeljk maken. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpst jl en welstand. Datum: 8 febmar 2014 T14

15 6.3 j^^^ 'mäkì Welstandsnota Waterland 2013 De welstandsnota Waterland 2009 s aangepast naar aanledng van de nwerkngtredng van de Wabo. Het was gewenst een neuwe welstandsnota vast te stellen n verband met de nwerkngtredng van de Wabo, het mogeljk maken van een ambteljke welstandeljke toets door wjzgng van het Beslut omgevngsrecht, het ntegreren van het afsprakenkader Waterland-oost en n verband met wjzgngen n de structuur van de nota. In de welstandsnota zjn kaarten opgenomen voor gebedsgercht crtera. Het schereland van het hotel s net als n de Welstandsnota ut 2009 geen zelfstandg aangewezen gebed en s ook geen deel van aangrenzende gebeden, ze onderstaande afbeeldngen. -7-1! 1 L - m í M 5 1! O 1 : ř -- I 1 f ì Afbeeldng J (Haven Monnckendam) I w Afbeeldng A (Monnckendam) Afbeeldng 15. geb edsaandu d ngen b j de welstandsnota 2013 De geb edsaandudngen Monnckendam en Haven Monnckendam zjn exclusef het hotel (H) en de Marna jachthaven (M). Dt b etekent dat de welstandsnota geen zelfstandge geb edsb eschrjvng s opgenomen voor het hotel en de Marna jachthaven. In een geb edsb eschrjvng wordt ngegaan op de stedenbouwkundge structuur, de aard van de b eb ouwng en de detallerng. Aan de hand van de gebedsbeschrjvng en overg relevant b eled worden een waardeb epalng en geb edsgerchte crtera toegekend aan het b etreffende geb ed Bedrjventerren Galgeret - Monnckendam (afbeeldng J ) n de welst andsnot a 2013 De geb edsb eschrjvng s mn of meer geljk aan de ut de nota van Over níeuwe ontwkkelngen n het gebed (wonen en wnkels) wordt n de welstandsnota 2013 net meer gesproken. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpst jl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T15

16 Het welstandstoezcht s volgens de nota ut 2013 voor Galgeret gercht op het handhaven van de basskwaltet. Eventuele neuwbouw of toevoegngen moeten bjdragen aan het behoud of verbeterng van de basskwaltet van het gebed. Een belangrjk aandachtspunt s dat eventuele ontwkkelngen net leden tot een aantastng van het omlggende landschap Lake Land hotel en welstandsnota Waterland 2013 De Welstandsnota Waterland 2013 bevat geen gebedsgerchte welstandscrtera voor het schereland van het hotel en de Marna jachthaven. Het rumteljk beled van de gemeente s daarmee vastgelegd n de algemene welstandscrtera en n het geldende bestemmngsplan ut 2013, Voorgesteld wordt de verneuwng van het hotel te laten plaatsvnden bnnen de mogeljkheden de het neuwe bestemmngsplan ut 2013 bedt. Er s dan geen sprake van een neuwe ontwkkelng, maar van gebrukmakng van de n het geldende bestemmngsplan vastgelegde (her)ontwkkelngsmogeljkheden. Verneuwng van het hotel dent daarbj te voldoen aan de algemene crtera voor redeljke esen van welstand Ook op bass van de welstandsnota Waterland 2013 komen ntatefnemers tot de slotsom dat de voorgestelde verneuwng van het voldoet aan de algemene crtera voor redeljke esen van westand, omdat > het ntatef een posteve bjdrage levert aan de kwaltet van de openbare (stedeljke of landschappeljke) rumte ter plaatse. > De verschjnngsvorm van het voorgestelde plan een relate heeft met het gebruk ervan en de wjze waarop het gemaakt s, terwjl de vormgevng daarnaast ook zjn egen samenhang en logca heeft. > Dat er concepten en vormen zjn ontstaan de brukbaar zjn n de bestaande maatschappeljke realtet. > dat er evenwcht s tussen helderhed en complextet, omdat er structuur s aangebracht n het beeld, zonder dat de aantrekkngskracht door smpelhed verloren gaat. > Dat het concept, n de gegeven omstandgheden van verneuwng en renovate, een samenhangend stelsel vormt van rumtes, volumes en vlakverdelngen. > Dat materaal, textuur, kleur en lcht het karakter van het bouwwerk ondersteunen en de rumteljke samenhang met de omgevng of de te verwachten ontwkkelng daarvan dudeljk maken. Verneuwng - bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T16

17 7 ^., ^..ç-l^gsü. V o o r g e s c h d e e n s utbred ng L a k e L a n d Hotel e n w e l s t a n d Het hoofdgebouw van het s end tachtger jaren (crca 25 jaar geleden) utgebred met een vleugel met 72 kamers. Slopen en draaen van deze vleugel met 72 redeljke kamers s volgens ntatefnemers geen economsch utvoerbare opte. Daarnaast s de bestaande vleugel van belang voor de contnuïtet van het hotel tjdens de sloop en de verbouwng van het hoofdgebouw. - :. Ē Afbeeldng 16. Bestaande entreegevel en stuate (Google -*. : Streetvew) " 1 r Afbeeldng 17. c Cr a 25 jaar oude vleugel met 72 hotelkamers (Google streetvew) Toen 25 jaar geleden het ontwerp voor een neuwe vleugel werd ngedend, had de vleugel, met een hele rj puntdakjes, dezelfde verschjnngsvorm als het hoofdgebouw. Er werd toen n eerste nstante een ontwerp ngedend dat aansloot bj de vormgevng van het hoofdgebouw en daarmee n schaal, materaalgebruk en kleur, een contrast vormde met het stadsgezcht, maar daar ook met een knpoog op aansloot. Welstand vond dat 25 jaar geleden helemaal nets. De utbredng moest een groot zadeldak krjgen, wat wellcht aansloot bíj de zadeldaken van de bestaande bebouwng van Jachthaven Waterland (ze afbeeldngen 6 en 7). Intatefnemers zjn daarmee 25 jaar geleden door de welstand de rchtng naar tradtoneel opgeduwd. Het hudge hotel bestaat daardoor ut twee verschllende ontwerpstjlen. Nu staat volgens de welstand het hotel op de verkeerde plaats en moet het ontwerp voor verneuwbouw meer egentjds. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T17

18 8 z^^.tįäàì Tra d tonele ontwerpstjl De gedachten van ntatefnemers voor verneuwbouw van het hoofdgebouw van het gaan. mede tegen de achtergrond van vorenstaande, ut naar een tradtonele ontwerpstjl. Zoals gezegd zjn ntatefnemers 25 jaar geleden door de welstand met de toenmalge utbredng van hun hotel met 72 kamers, door de welstand de rchtng naar tradtoneel opgeduwd en bestaat het hudge hotel daardoor ut twee verschllende ontwerpstjlen. Met de ontwerpstjl van de vleugel werd 25 jaar geleden een neuwe rchtng ngeslagen t.o.v. de ontwerpstjl van het hotel. Hoofdgebouwen utbredng staan vervolgens al 25 jaar naast elkaar. Volgends de welstand was er n het ontwerp van jul 2013 sprake van teveel ontwerpstjlen. Vjfentwntg jaar geleden was dat geen probleem, wellcht omdat er toen een neuwe rchtng werd ngeslagen. Volgens ntatefnemers kan ook een meer egentjds ontwerp voor verneuwbouw van het hoofdgebouw van het hotel, naast de n een tradtonele ontwerpstjl gebouwde utbredng, aanledng geven voor de welstand op te merken dat er ook dan sprake zal zjn van teveel ontwerpstjlen. Intatefnemers hebben net de mddelen het hele te slopen en te herbouwen. Volgens ntatefnemers s er nets ms met een tradtonele ontwerpstjl. I ntatefnemers zullen proberen dat n onderstaande toe te lchten. Rob Krer (1938) s een Luxemburgse archtect en stedenbouwkundge de bekend staat vanwege zjn tradtonalstsche ontwerpstjl, Zjn tradtonalsme maakt Krer tot een controversële archtect. Zjn ontwerpen worden gezen als aantrekkeljk en aanslutend bj de menseljke maat. Sommge collega's vnden hem echter ook truttg en populstsch. Toch s het Krer gelukt om n Nederland waarderng te krjgen. Onder anderen met projecten n Helmond, Heemskerk! Beverwjk en Lelystad. 3 I l l -lī':f II! ;; s:! to l II nr, I ;! Afbeeldng 18. Tradtonalsts c he ontwerpstjl van Rob Krer (Helmond Brandevoort) Een neuwbouwwjk n Helmond. Het egentjdse van deze wjk zt wellcht n het welkom ervan zjn n deze tjd, als tegenwcht tegen al de zogenaamde egentjdse archtectuur, de wellcht over een x aantal jaren gedateerd s en/of er verwaarloosd utzet. Een vraag de bj de welstandcommsse rond het ontwerp van het hotel speelt s wellcht > mag de archtectuur van het hotel concurreren met de hstorsche bebouwng van Monnckendam? Hun Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T18

19 ,. ^^^Bl-Ě?^. antwoord op deze vraag s blj kbaar nee, dat mag net De archtectuur moet egentj ds zj n en een contrast vormen met het stadsgezcht, moet aansluten bj egentjdse archtectuur ut de omgevng. Intatefnemers wllen met hun archtectuur graag aansluten bj het stadsgezcht van Monnckendam en zjn van menng dat de archtectuur van o.a. Rob Krer aantoont dat net alle archtecten op het standpunt staan dat neuwbouw egentj ds dent te zj n. Tradtonele bouwstj len waren oot egentj ds door de toen geldende beperkngen n materaal gebruk en bouwtechnek. Dat was wellcht tot het begn van de vorge eeuw. Met de toepassng van gewapend beton begon de opmars van de moderne archtectuur, en wel zeer nadrukkelj k door Le Corbuser. Een bekende naam ut de tjd n Nederland was Gerrţ Retveld. Le Corbuser en Retveld waren vreemd genoeg beden geen archtect. Parrallel aan de opkomst van de moderne archtectuur ontwkkelden zch tradtonalstsche, meer eeuwge en voor de tj d, behoudende archtectuurstj len (dertger j aren en vjftgerjaren stjl). De dertgerįaren stj l s popular n de hedendaagse wonngbouw. Veel mensen wllen bljkbaar graag n een tradtoneel hus wonen. In de zestger j aren van de vorge eeuw overwon het utdrukkng geven aan een moderne constructe het van de tradtonele bouwstj l. In de zeventgerjaren slaat de tradte terug met de zogenaamde vertruttng. Waar we nu zj n aangeland s egenljk als met alle (mode)stj len > dat > n begnsel alles kan, alles bestaat naast elkaar. Intatefnemers pleten daarom voor toepassng van een stj l voor zj n neuwe hotel de s ut te leggen, net zoals de leden van de welstand proberen ut te leggen, dat het volgens hun hudge vse anders moet. 8.1 Pledoo voor een tradtonele stjl Een tradtonele stj l s net egentj ds n de zn dat het over een bepaalde tj d gedateerd s. Tradtoneel materaalgebruk (baksteen en dakpannen) en tradtonele detallerng (kozj nen, dakgoten muurdammen) kunnen de tand der tj den doorstaan, doen dat al eeuwen. Tradtonele detallerng s net afhankeljk van kt en comprband. Is een tradtonele detallerng net waterdcht, dan loopt het water toch naar buten. Daarn zj n de oude tradtonele bouwmethoden heel doorgewnterd. Een tradtoneel gebouw wordt mooer naarmate het ouder wordt. Veel moderne archtectuur verlest na verloop van jaren zj n glans en/of verpaupert en wordt mede daardoor gedateerd. Kortom tradtoneel en beproefd hebben een hoop voordelen. Een archtect als Rob Krer laat zen, dat er ondanks de waarderng voor zj n werk, veel nodg was om de deur op een ker te krj gen voor tradtonele bouwstj len en dat de deur wellcht onder de druk van vakgenoten vaak weer dcht gaat. Daarentegen vnden veel mensen een tradtonele bouwstj l gewoon moo. In eder geval mooer dan egentj dse vormen de gedateerd zj n geworden en/of de tand van de tjd net hebben kunnen doorstaan. Verneuwng : bestemmngsplan, on twerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T19

20 9 Samenvattng: Voorgesteld wordt het ontwerp van jul 2013 ut te werken volgens mogeljkhed 1 als aangegeven door de gemeente. Utgangspunt daarbj s het ontwerp van jul 2013, waarbj de verneuwbouw van het hotel zodang zal worden verklend dat de oppervlakte past bnnen de bouwmogeljkheden van het geldende bestemmngsplan. Voorde goot- en bouwhoogten zal hetzelfde worden gedaan. Inzet van ntatefnemers s een tradtonele ontwerpstjl, de volgens ntatefnemers net concurreert met de hstorsche bebouwng van Monnckendam, maar daarjust bj aanslut. Daarnaast slut een meer tradtonele ontwerpstjl volgens ntatefnemers ook aan bj de wensen van de welstand van 25 jaar geleden, ten tjde van de bouw van de bestaande vleugel met een groot zadeldak. Het volgens mogeljkhed 1 aangepaste ontwerp wllen de ntatefnemers dan graag voorleggen aan het college. Verneuwng : bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 T20

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

De Waarde van Toekomstige Kasstromen

De Waarde van Toekomstige Kasstromen De Waarde van Toekomstge Kasstromen De kosten van onderpandmnmalserng Jeroen Kerkhof, VAR Strateges BVBA Introducte Voor de fnancële crss hadden fnancële ngeneurs op bass van een aantal redeljke assumptes

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren

Gebiedsgericht Voorraadbeleid van Woningcorporaties. Een analyse van planningsbenaderingen in Vogelaarwijken. Arne van Overmeeren 04 2014 Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen n Vogelaarwjken Arne van Overmeeren Gebedsgercht Voorraadbeled van Wonngcorporates Een analyse van plannngsbenaderngen

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek

Procedure m.b.t. het meten en wegen van lengte en gewicht bij kinderen binnen de Maartenschool. SMK. Draaiboek Draaboek Het meten van de voedngstoestand bj knderen bnnen de Maartenschool Het perodek en gestandaardseerd vastleggen van lengte en gewcht Procedure voor het gestandaardseerd montoren van de voedngstoestand

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon

Verhuizing. Resultatenkrant. gemeente Rotterdam. Douche-nomade Astrid Madsen. Nomade of niet, ik fiets! Inhoud. Colofon februar 2014 Resultatenkrant gemeente Rotterdam Ben jj een fleder? Bjna 80% van de medewerkers van gemeente Rotterdam vndt zchzelf geen fleder. Dt klopt met het relatef lage aandeel van de auto als vervoermddel

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat:

Hoorn. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: W- -r GEMEENTE Hrn A. Vaststellen functewaarderng functeprfelen Brandweer. Het cllege van burgeeester en wethuders van de geeente Hrn aakt bekend dat: A. het p 17 augustus 20 het vlgende algeeen verbndend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

kopers huurders controle Klantgestuurd en empowerment empowerment capacity keuze Te Woon effecten voorraadbeleid kopen verkoop inkomen klanten

kopers huurders controle Klantgestuurd en empowerment empowerment capacity keuze Te Woon effecten voorraadbeleid kopen verkoop inkomen klanten effecten Klantgestuurd voorraadbeled en empowerment Over Te Woon en andere ntateven van wonngcorporates verkoop klantgestuurd kopen kopers wonngcorporates nkomen ntateven schalen capacty Te Woon klanten

Nadere informatie

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont

Investeren in samenwerking bij onderwijshuisvesting loont NOVEMBER 2009 - JAARGANG 26 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 3 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Investeren

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID

opleidingen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID Academy for Credt Management 2003 - bron van deskundghed opledngen ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84 B1 TE 2600 BERCHEM 16DE JAARGANG

Nadere informatie