Milieu Effect Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu Effect Rapportage"

Transcriptie

1 \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten secte I nummer 409 en 410 Datum: Me 2008 Opgemaakt door: S. Hooch Antnk ForFarmers - BOMAP Afdelng Bedrjfsontwkkelng mleuadvserng & producterechten ForFarmers Bezoekadres:Kwnkweerd 12724/ CW Lochem Postbus AB Lochem T: +3/ (0) DO F: +3/ (0) n(o(f(orformers.eu ww'(orfarmers.eu ~TOTAA(

2 Inhoudsopgave Samenvattng van het MER PROJECTGEGEVENS :Za INL.EI()ING... E 3. PROBLEEMSTELLING DOEL EN BESLUTVORMING PROBLEEMSTELLING DOEL BESLUITVORMING EUROPESE REGELGEVING MER-rchtljn Habtat vogelrchtljn en Natuurbeschermngsgebeden (natura 2000) IPPC LANDELIJKE REGELGEVING Flora- en faunawet Archeologe Nota Rumte Wet Ammonak en veehouderj Drecte ammonakschade...: Wet geurhnder...: PROVINCIALE REGELGEVNG Streekplan Begrenzng Ecologsche Hoofdstrctuur Reconstrcte Salland en Twente GEMEENTELIJKE REGELGEVING Bestemmngsplan Butengebed Holten PROCEDURES MET TIJDSPAD VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN ALGEMEEN...: PRODUCTIEPROCES ALTERNATIEVEN Voorgenomen actvtet Chemsche luchtwasser Meest Mleuvrendeljk Alternatef BESTAANDE MILIEUTOESTAND AUTONOME ONTWIKKELING EN MILIEUGEVOLGEN INLEIDING Neue ontwkklng Ammonak Levende natuur Verkeer Gelud Bodem en water Wet Luchtkwaltet Geur...22

3 6. VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN LEEMTEN IN INFORMATIE EVALUATIEPROGRAMMA

4 Bjlagen: 1. Kaart met Habtat- en kwetsbare gebeden 2. Groen Label Leaflet hok met bolle vloer en water en mestkanaal 3. Groen Label Leaflet chemsche luchtwasser (95%) 4. Groen Label Leaflet comb wasser 5. Vergunde stuate Brenderweg 2 6. Gewenste stuate Brenderweg 2 7. Gewenste stuate Russendjk 8. Geurberekenng Russendjk 9. Vergunde stuate Russendjk 4 (locate buurman) 10. Cumulate berekenng Russendjk 11. Calculate bedrjfskosten chemsche wasser (95%) 12 Calculate bedrjfskosten combwasser 13. Neuwe stal met chemsche Wasser 14. Neuwe stal met comb wasser 15. Archeologsche kaart 16. Tekenng wet mleubeheer locate Russendjk Bjgevoegde Rapporten: 1. Ecogroen Adves: Quckscan natuurtoets neuwbouw (dd 16 jun 2006) 2. Advesbureau De Haan: Onderzoek Luchtkwaltet (H dd 1 me 2007) 3. Advesbureau De Haan: Akoestsch onderzoek (H dd 27 maart 2008) 4. Terra Agr: Verkennend Bodemonderzoek (dd 6 februar 2008) 5. Stchtng Overjsselslandschap: Landschapsplan (dd 7 februar 2008)

5 Samenvattng van het MER Utgangsstuate De heer Schutte heeft nu een gemengd agransch bednjf met 62 melkkoeen 44 stuks vrouweljk jongvee en 550 vleesvarkens aan de Brendeweg 2 te Holten. Het bedrjf s gelegen n een extensvenngsgebed. Utbredng van het bednjf s herdoor net meer mogeljk. De ondernemer wl n de toekomst bljven beschkken over een levensvatbaar bednjf. Aangezen dt net op de hudge locate kan s er gezocht naar een andere locate om verder te gaan met de varkenshouderj. Gewenste Stuate De heer Schutte beschkt aan de Russendjk te Holten over landbouwgrond de gelegen s n het Landbouwontwkkelngsgebed. Op deze locate wl hj een neuwe varkenshouderj opnchten voor 3060 vleesvarkens. Op het moment dat deze nrchtng gereed s zal de ~ dj varkenshouderjtak aan de Brendeweg 2 beëndgd worden. Wanneer de varkenshoudenjtak\o-\~ ~ \ s afgestoten ontstaat er weer rumte voor de grondgebonden veehouderj om ut te breden. -: ):\J. Op termjn wl de heer Schutte dan doorgroeen naar 120 melkkoeen en 80 stuks jongvee. \!. v l Dre Alternateven Om te komen tot een accptabele bedrjfsstuate zjn voor de neuwe locate een dnetal alternateven bekeken.. Voorkeursaltematef. Een Groen Labelsysteem met een water- en mestkanaal met metalen dnekantroosters op het mestkanaal.. Meest ammonakreducerend alternatef. Een Groen Labelsysteem met een chemsche luchtwasser van 95 % ammonakreducte.. Meest mleuvnendeljk alternatef. Een Groen Labelsysteem met een gecombneerde luchtwasser. Deze wasser bestaat ut een chemsch wasgedeelte en een bologsch wasgedeelte. Naast ammonak wordt er bj deze wasser ook een flnk aandeel geur gereduceerd. Elk systeem heeft zjn egen voor- en nadelen. De voordelen van de luchtwassers zjn met name de flnke reducte van ammonak geur en fjn stof. De nadelen van deze systemen zjn het extra verbruk van energe het opslaan en gebruk van zwavelzuur en het opslaan en afvoeren van spuwater. Daarnaast zt er een behoorljk stuk technek n. Dt vergt extra kenns van de ondernemer om het systeem goed draaende te kunnen houden. De ondernemer heeft voor alle dre de alternateven de voor- en nadelen op een rj gezet. Utendeljk s de keuze gevallen voor het meest eenvoudge en goedkoopste systeem omdat dt systeem voldoet aan de geldende wetten en nchtljnen op het gebed van ammonakutstoot emsse van geur en fjn stof. Bovenden s het systeem opgenomen n de BREF en de mleuljst "Maatlat duurzame veehouderj 2008". Ook speelt n deze specfeke stuate mee dat de ondernemer zjn ntenseve bedrjfstak op egen kracht verplaatst van het extensverngsgebed naar het landbouwontwkkelngsgebed. Door het beëndgen van de varkenshoudenj aan de Brendeweg en het oprchten van een neuwe locate aan de Russendjk ontstaat er een afwaartse bewegng van ammonak van het betreffende zeer kwetsbare gebed de "Zuurberg". De deposte op dt gebed neemt af. Mleueffectrapport; bedrjf Schutte Holten me 2008 Pagna 4

6 1. Projectgegevens Algemeen: TA Schutte Brenderweg NV Holten tel fax e-mal tonny-na(1orange.nl Locate: Russendjk ongenummerd 7451 NZ Holten kadastraal bekend: gemeente Rjssen-Holten secte nummer 409 en 410 Soort actvtet : Oprchten vleesvarkenshouderj voor 3060 deren n LOG Categore MER-beslut: Categore C.14 Bevoegd Gezag : College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rjssen-Holten Postbus AE Rjssen Ondertekenng: TA Schutte Holten me 2008 Mleueffectrapport; bedrjf Schulte Ho~en me 2008 Pagna 5

7 2. Inledng In dt Mleueffectrapport wordt beschreven wat het plan van de heer Schutte nhoud om een neuw bedrjf op te rchten n het landbouwontwkkelngsgebed aan de Russendjk te Holten. Allereerst wordt uteen gezet wat de probleemstellng doel en de beslutvormng s. In paragraaf 3.3 (beslutvormng) worden alle relevante regelngen en wetten beschreven de het kader vormen waarbnnen het bedrjf en zjn actvteten zch denen te bewegen. Vervolgens wordt beschreven wat de hudge vergunde stuate s wat de voorgenomen actvtet s en welke altemateven nader beschouwd zjn. Daarna wordt de bestaande mleutoestand beschreven n samenhang met de autonome ontwkkelng en de mleugevolgen. In hoofdstuk 5 worden de alternateven vergeleken ten opzchte van de voorgenomen actvtet. Als afslutng wordt aangegeven welke leemtes n nformate aanwezg zjn wordt aandacht besteed aan het evaluateprogramma en endgt het beschrjvende gedeelte van de Mleueffectrapportage. Aan het end van het rapport zjn de bjlagen weergegeven het grootste gedeelte daarvan s op kaart dan wel n tabelvorm terug te vnden. Conform de systematek van de Wet Mleubeheer omtrent een Mleueffectrapport s dt rapport opgesteld volgens het Adves voor rchtljnen van het Mleueffectrapport zoals beschreven door de Commsse voor het MER op 26 oktober Mleueffdrapport; bedrjf Schutte Holten me 2008 Pagna 6

8 3. Probleemstellng doel en beslutvormng 3.1 Probleemstellng De aanvrager T. Schutte s agrarsch ondernemer de n de toekomst wl beschkken over een levensvatbaar bedrjf. Het hudge bedrjf s gelegen aan de Brenderweg 2 te Holten. Voor deze nrchtng s een vergunnng aanwezg voor 62 melkkoeen 44 stuks jongvee en 550 vleesvarkens. Om over een levensvatbaar bedrjf te bljven beschkken s een utbredng van het aantal melkkoeen en vleesvarkens noodzakeljk. Op de locate aan de Brenderweg s dt net meer mogeljk gezen de lggng n het extensverngsgebed. Het s zelfs wenseljk dat de varkenstak ut dt extensverngsgebed verdwjnt. De ondernemer wl graag met de varkenstak verder Vandaar dat hj op termjn rond 2008 de varkenshouderj aan de Brenderweg wl beëndgen als op de andere locate de neuwe vleesvarkensstal s gerealseerd. Dt alles op egen kracht aangezen hj net n aanmerkng komt voor de provncale verplaatsngsregelng. 3.2 Doel. Verkrjgen van een actuele mleuvergunnng;. Voldoen aan de esen ut de IPPC-rchtljn;. Voldoen aan de esen ut de Beslut ammonakemsse husvestng veehouderj;. Exploteren van een gemengd agrarsch bedrjf op de langere termjn waarbj de rundvee- en varkenstak gespred zjn over twee locates. Rekenng houdend met de punten welke genoemd staan onder de hoofdstuk 3.1 zal rekenng gehouden worden met de wetten en regels op EU-nveau landeljk nveau provncaal nveau en gemeenteljk nveau. 3.3 Beslutvormng Om de gewenste stuate tot stand te brengen s het noodzakeljk een defnteve beschkkng te krjgen n het kader van een aanvraag van een oprchtngsvergunnng artkel 8.1 van de Wet Mleubeheer. Naast dt beslut moet er nog een wjzgngsprocedure van het bestemmngsplan voor het verkrjgen van een bouwblok en het aanvragen van een bouwvergunnng doorlopen worden. De wjzgngsprocedure van het bestemmngsplan zal door de Gemeente Rjssen-Holten worden utgevoerd. Wanneer alle procedures doorlopen zjn kunnen de bouwactvteten gestart worden. Mleueffectrapport; bedrtjf Schutte Hollen me 2008 Pagna 7

9 3.4 Europese regelgevng MER-ncht/jn De aanvraag valt onder categore C14 nameljk oprchtng of utbredng van een nrchtng voor het mesten van varkens als het gaat om 3000 of meer plaatsen voor vleesvarkens. Dt maakt de aanvraag MER-plchtg deze notte beoogt de gemeente nzcht te verschaffen n de beoogde utbredng en de gevolgen daarvan voòr het mleu. De neuwbouw van het varkens bedrjf s gepland op een locate welke momenteel n gebruk s als cultuurgrond. Noodzakeljk s dat er met een wjzgng van de bestemmng een agrarsche bouwperceel wordt gerealseerd. De wjzgngsprocedure s op grond van het Beslut MER Plan-MER plchtg. De nhoud van een beslut-mer s vrjwel vergeljkbaar met de nhoud van een plan-mer. Dt beslut-mer kan daarom ook fungeren als plan-mer. De procedure s begonnen met een startnotte waarna de MER-commsse rchtljnen heeft utgebracht voor het opstellen van dt MER Habtat voge/ncht/jn en Natuurbeschermngsgebeden (natura 2000) In de drecte nabjhed van het bedrjf bevnden zch geen Natura 2000 gebeden. Het dchtst bjzjnde gebed s het Habtatgebed de "Borkeld". Dt gebed lgt op 41 km van de op te rchten locate. Ook zjn er bnnen een straal van 4 km geen vogelrchtljn en natuurbeschermngsgebeden aanwezg. Gezen de zeer grote afstand van meer dan 4 km zjn er geen sgnfcante effecten te verwachten op deze gebeden. Een overzchtskaart met de lggng van deze gebeden vndt u n bjlage /PPC De IPPC rchtljn beoogt een ge"ntegreerde prevente en beperkng van verontrengng door ndustrële actvteten tot stand te brengen en zo een hoog nveau van beschermng van het mleu n zjn geheel te bereken. Naast ndustrële actvteten s de rchtljn ook van toepassng verklaard op de grotere plumvee- en varkensbedrjven. De volgende "nstallates" vallen na utbredng onder deze rchtljn dt s utgedrukt n derplaatsen voor de onderstaande dersoorten: plaatsen voor plumvee plaatsen voor vleesvarkens (zwaarder dan 30 kg) 750 plaatsen voor zeugen Mddels de zogeheten BREF-documenten s vastgelegd welke stalsystemen voldoen aan de crtera. Voor vleesvarkens s het stalsysteem zoals beschreven bj de voorgenomen actvtet één van de mogeljke systemen de voldoet aan BAT (Best Avalable Technques). Mleueffdrapport; berjf Schutte Hotten me 2008 Pagna 8

10 3.5 Landeljke regelgevng F/ora- en faunawet Snds 1 aprl 2002 s de Flora- en Fauna wet van kracht. Met de Flora - en Faunawet (FFwet) s beoogd een geïntegreerd soortbeschermngsregme te creëren dat voldoet aan de ntematonale verplchtngen. Vanaf 23 februar 2005 s een wetswjzgng van kracht geworden waarbj de mogeljkheden verrumd zjn voor het verlenen van ontheffng! vrjstellng van de verbodsbepalngen n het kader van de FF-wet. Dt geldt met name voor de algemene voorkomende soorten. De FF-wet kent een groot aantal verbodsbepalngen de samenhangen met rumteljke ngrepen plannen en projecten. Naast de verbodsbepalngen geldt er ook voor elk project de zorgplcht. Dt houdt n dat: "eder de weet of redeljkerwjs kan vermoeden dat door zjn handelen of nalaten nadelge gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt verplcht s dergeljk handelen achterwege te laten voorzover zulks n redeljkhed kan worden gevergd dan wel maatregelen te nemen de redeljkerwjs van hem kunnen worden gevergd tenende de gevolgen te voorkomen of voorzover de gevolgen net kunnen worden voorkomen deze zoveel mogeljk te beperken of na te laten'. Door Ecogroen Adves ut Zwolle s een Quckscan natuurtoets neuwbouw utgevoerd. Hern worden de effecten van het plan van de heer Schutte op de flora en fauna beschreven. Ut deze Quckscan bljkt dat:. Op bass van de lggng en aard van de rumteljke ngreep geconcludeerd kan worden dat zj geen negateve effecten hebben op de Habtatrchtljngebeden Vogelrchtljngebeden of Beschermde natuurmonumenten n de omgevng. Ook zjn er geen effecten te verwachten op de PEHS en natuurwaarden buten de PEHS.. In het plangebed geen beschermde plantsoorten of plantensoorten van de Rode Ljst zjn aangetroffen of te verwachten.. Er geen vaste verbljfplaatsen van vleermuzen zjn aangetoond.. Verspred n het gebed vaste verbljfplaatsen van enkele algemeen laag beschermde zoogdersoorten zjn aangetoond of te verwachten.. De bouwlocate en de drecte omgevng mogeljk broedgebed voor enkele vogelsoorten s.. Laag beschermde amfbeënsoorten mogeljk n lage dchtheden overwnterend te verwachten zjn.. Er geen reptelen of beschermde ongewervelden en vssen zjn aangetoond of te verwachten.. Het aanvragen van een ontheffng annex art. 75 van de Flora - en faunawet net noodzakeljk s. Het volledge rapport s separaat bjgevoegd Archeologe In 1992 s het Verdrag van Malta ondertekend de Nederlandse overhed heeft her n 1998 haar goedkeurng aangegeven. Dat betekent dat er bj rumteljke plannen rekenng gehouden moet worden met het bekende en het nog net bekende archeologsche "bodemarchef. Daarvoor wordt gebruk gemaakt van de Indcateve Kaart Archeologsche Waarden (IKAW). Deze kaart fungeert als toetsngskader bj de beoordelng van rumteljke plannen. Mleueffctrapport; bedrjf Schutte Holten me 2008 Pagna g

11 Ut het verkennend onderzoek naar de mogeljkhed van archeologsche vondsten aan de hand van deze IKAW kaart bljkt dat er een lage trefkans s ten aanzen van archeologsche waarden. In bjlage 15 s de betreffende kaart van de locate Russendjk weergegeven. Verder Archeologsch onderzoek s n onze ogen voor deze stuate dan ook net nodg. Mede ook omdat de heer Schutte al jaren egenaar s van dt perceel en er hem geen bjzonderheden met betrekkng tot archeologe bekend zjn. Daarnaast s er nog de meldplcht. Dt houdt n dat "nden er bj de bouw van de stallen archeologsche waarden worden aangetroffen u hervan meldng dent te maken conform artkel 47 van de Monumentenwet 1988". Heraan zal gehoor gegeven worden wanneer er tjdens de bouwfase afwjkende zaken n de bodem gevonden worden Nota Rumte De Tweede en Eerste kamer der Staten-Generaal hebben op respecteveljk 17 me 2005 en 17 januar 2007 ngestemd met de Nota Rumte. Met de bekendmakng op 27 februar 2006 s de Nota Rumte formeel n werkng getreden. In de Nota Rumte s het natonaal rumteljk beled vastgesteld tot 2020 waarbj de perode geldt als doorkjk naar de lange termjn. De Nota Rumte s een strategsche nota op de hoofdljnen waarn rjksverantwoordeljkheden en de van anderen helder zjn onderscheden. Decentralsate staat centraal: vele zaken worden overgelaten aan het provncaal en gemeenteljk bestuur. De gebeden en netwerken de het kabnet van natonaal belang acht vormen samen de natonale Rumteljke Hoofdstructuur. Daar streeft het rjk n het algemeen naar een hogere kwaltet. Met betrekkng tot water natuur en landschap bestaat de natonale Rumteljke Hoofdstructuur ut de grote rveren het IJsselmeergebed de kust vogel- en Habtatrchtljngebeden en natuurbeschermngsgebeden de Ecologsche Hoofdstructuur en robuuste ecologsche verbndngen werelderfgoederen en natonale landschappen. De op te rchten locate van de heer Schutte lgt n geen van deze genoemde gebeden van de natonale Rumteljke hoofdstructuur Wet Ammonak en veehoudenj De Wet ammonak en veehouderj (lav) s het toetsngskader als het gaat om ammonak emsse ut veehouderjen. De Wav stelt als es dat neuwbouw van derenverbljven moeten voldoen aan maxmale emssewaarden n kg NH3 per derplaats per jaar. Op 28 december 2005 s het beslut ammonakemsse husvestng veehouderj bekend gemaakt. Het beslut s op 1 aprl 2008 n werkng getreden. In de gewjzgde Regelng ammonak en veehouderj (Rav) gepublceerd op 14 me 2007 zjn de maxmale emssewaarden vastgelegd. Op bass van het beslut husvestng wordt de maxmale emssewaarde per vleesvarken op 14 kg NH3 per jaar gesteld. Het husvestngssysteem dat n het voorkeursalternatef wordt toegepast heeft een emssefactor van 10 kg NH3 per der per jaar en voldoet dus aan de norm. Op grond van de Wav moet een vergunnng voor het oprchten van een nrchtng worden gewegerd wanneer de op te rchten nrchtng geheel of gedeelteljk s gelegen n de 250 meter zone van een kwetsbaar gebed. Mleuelldapport; bedrjf Schutte Hotten me 2008 Pagna 10

12 Het eerste kwetsbare gebed s gelegen op 1100 m van het op te rchten bedrjf van de heer Schutte. Vanut de Wav s deze oprchtng dan ook mogeljk. In bjlage 1 s een kaart met daarop de kwetsbare gebeden bjgevoegd. Naast de Wav moet deze aanvraag n het kader van de IPPC getoetst worden of er geen belangrjke 'verontrengng' wordt veroorzaakt. Hertoe moet de deposte op de voor verzurngsgevoelge gebeden n de omgevng n kaart gebracht en beoordeeld worden. Het dchtst bjgelegen zeer kwetsbare gebed s de "Zuurberg" Drecte ammonakschade Naast ndrecte schade door vermestng en verzurng van natuurgebeden kan ammonakdeposte op bepaalde gewassen leden tot drecte ammonakschade. Ut onderzoek van het AB-DLO te Wagenngen s gebleken dat met name kasgewassen frutteelt en conferen als gevoelg voor drecte ammonakschade kunnen worden aangemerk. Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans op schade. Drecte ammonakschade doet zch alleen op zeer korte afstand van een emssepunt voor Voor de gevoelge planten s een afstand van 50 meter noodzakeljk. Voor mndere gevoelge planten s een afstand van 25 meter voldoende. In de drecte omgevng mnder dan 50 meter van het emssepunt van het bedrjf bevnden zch geen gevoelge gewasgroepen Wet geurhnder De Wet geurhnder en veehouderj CNgv) vormt het toetsngskader voor geur vanwege derenverbljven van veehouderjen bj vergunnngenverlenng. Voor toetsng van veehouderjbedrjven aan de Wgv wordt gebruk gemaakt van het verspredngsmodel V- Stacks vergunnng. Bnnen deze wet wordt er ondersched gemaakt n concentrategebeden en net-concentrategebeden. Verder wordt er een verdelng gemaakt naar bnnen en buten de bebouwde kom. In de Regelng geurhnder en veehouderj s per stalsysteem aangegeven welke geuremssefactor gebrukt moet worden. Met behulp van het verspredngsmodel bj de Wet Geurhnder en veehouderj wordt voor bepaalde dercategoreen waarvan geuremsse per der s vastgesteld het aantal derplaatsen omgerekend naar odour eenheden per kubeke meter lucht. Voor de overge dersoorten de net omgerekend kunnen worden n odour eenheden zjn rechtstreeks aan te houden afstanden vastgesteld. De afstand moet worden gemeten tussen het emssepunt van de stallen en het dchtstbjzjnde geurgevoelge object. De geurgevoelge objecten worden ngedeeld n 3 verschllende onderdelen. Heronder zet u de verdelng volgens de Wet geurhnder en veehouderj. a. Het gebouw s bestemd voor menseljk wonen of menseljk verbljf. De locate moet n het bestemmngsplan een functe hebben voor wonen of verbljf. b. Het gebouw s bljkens aard ndelng en nrchtng geschkt om te worden gebrukt voor menseljk wonen of menseljk verbljf. c. Het gebouw wordt permanent of regelmatg gebrukt voor menseljk wonen of menseljk verbljf. Het accent lgt op de totale lengte van het feteljke verbljf gedurende een bepaalde tjdseenhed (meestal een jaar). Mleueffctrapport; bedrjf Schutte Ho~en me 2008 Pagna 11

13 In artkel 3 van de Wgv wordt aangegeven wat de maxmale geurbelastng n odour unts per kubeke meter lucht mag bedragen op de geurgevoelge objecten n de omgevng. De locate van de heer Schute lgt bnnen een concentralegebed en buten de bebouwde kom. De maxmale geurbelastng voor de geurgevoelge objecten buten de bebouwde kom s 140 odour unts per kubeke meter lucht en 3 odour unts per kubeke meter lucht bnnen de bebouwde kom. 3.6 Provncale regelgevng Streekplan Het perceel aan de Russendjk maakt op bass van het streekplan deel ut van de groene rumte. De groene rumte s op de functekaart bj het Streekplan verdeeld n een vertal zones. Het perceel aan de Russendjk lgt op bass van het streekplan n zone. In zone s de hoofdkoers landbouw en zjn er mogeljkheden voor utbredng en (her)vestgng van landbouwbedrjven Begrenzng Ecologsche Hoofdstrctuur Op 3 februar 2004 heeft Gedeputeerde Staten van Overjssel het beslut tot vaststellng van de Ecologsche Hoofdstructuur genomen. Een kope van het relevante deel van de kaart vndt u n bjlage 1... De afstand van het bedrjf tot het dchtstbjzjnde zeer kwetsbare gebed bedraagt 1100 meter Reconstructe Salland en Twente Volgens de Reconstructewet concentrategebeden zjn de reconstructegebeden n te delen n dre soorten zones of gebeden: landbouwontwkkelngsgebed verwevngsgebed en extensverngsgebed. Het perceel van de heer Schutte aan de Russendjk maakt op bass van het Reconstructeplan Salland-Twente deel ut van het landbouwontwkkelngsgebed. De hoofdljn n het landbouwontwkkelngsgebed s: De ntenseve veehouderj een duurzaam perspectef op bedrjfsontwkkelng geven uteraard bnnen de geldende wetteljke randvoorwaarden; Utbredng van andere functes zoals (versprede) wonngen en recreate en toersme de de ontwkkelng van de ntenseve veehouderj beperkngen kunnen opleggen zo veel mogeljk tegengaan. Rumte beden voor de utbredng van bestaande ntenseve veehouderjbedrjven en neuwvestgng van ntenseve veehouderj toestaan. De ontwkkelng van andere landbouwunctes rumte beden en waar mogeljk stmuleren. Bj de aanwjzng van landbouwontwkkelngsgebeden s rekenng gehouden met rjks- en provncaal beled. De landbouwontwkkelngsgebeden lggen n prncpe n de streekplanzones I en 11. Er lggen geen landbouwontwkkelngsgebeden n grondwaterbeschermngsgebeden Habtatrchtljn- Vogelrchtljn- en Natuurbeschermngswetgebeden bnnen 250 meter van dorpen en steden n grootschalge recreategebeden n toekomstge stedeljke utbredngen en bnnen 1000 meter van voor verzurng gevoelge gebeden volgens de Wet ammonak en veehouderj. Volgens de Reconstructewet s een landbouwontwkkelngsgebed een rumteljk begrensd gedeelte van een reconstructegebed met het prmaat landbouw dat geheel of gedeelteljk Mleueffctrapport; bedrjf Schutte Holten me200b Pagna 12

14 voorzet of n het kader van de reconstructe zal voorzen n de mogeljkhed tot utbredng hervestgng of neuwvestgng van ntenseve veehouderj. De ontwkkelng van duurzame ntenseve veehouderj staat n deze zone voorop. Voor de vestgng van een neuw ntensef veehouderjbedrjf zjn landbouwontwkkelngsgebeden zoekgebeden. Voor eder ntatef voor vestgng s een beledsafwegng noodzakeljk en zullen de vereste wetteljke procedures moeten worden gevolgd. Het plan van de heer Schutte past utstekend bnnen het Reconstructeplan. Het s een geschkte locate om een varkenshouderj op te rchten en n de toekomst ook verder ut te breden. Mleueffectrapport; berjf Schutt Ho~en me 2008 Pagna 13

15 3.7 Gemeenteljke regelgevng Bestemmngsplan Butengebed Holten Perceel nummer 409/410 maakt deel ut van het bestemmngsplan Butengebed Holten en heeft de bestemmng agrarsch gebed (zonder agrarsch bouwperceel). De gronden op de bestemmngsplankaart aangewezen als "agrarsch gebed" zjn bestemd voor de utoefenng van het agrarsch bedrjf. De bouwmogeljkheden bnnen deze bestemmng zjn beperk. De bouw van de door de heer Schutte gewenste varkensschuur s zonder wjzgng van het bestemmngsplan net mogeljk. In artkel 4 onder E ld 1 a sub 2 s een mogeljkhed opgenomen om met toepassng van artkel 11 van de Wet op de Rumteljke Ordenng de bestemmng "agrarsch gebed" te wjzgen n de bestemmng "agrarsche bedrjfsdoelenden" ten behoeve van vestgng van neuwe op redeljke termjn volwaardge of verplaatsng van bestaande bedrjven met den verstande dat de oppervlakte van het bouwpercel ten hoogste 15 hectare bedraagt en de bevoegdhed net van toepassng s voor de gronden de op de kaart zjn aangedud met "waterwndoelenden (dubbelbestemmng)" en "neuwvestgng utgesloten". Ter beoordelng van de toelaatbaarhed van de wjzgng vndt een evenredge belangenafwegng plaats. Herbj wordt er rekenng gehouden met; de utvoerbaarhed waaronder begrepen de mleutechnsche utvoerbaarhed en toelaatbaarhed de landschappeljke npasbaarhed en de mate waarn de belangen van de gebrukers enlof egenaren van de aangrenzende gronden enlof nabj gelegen agrarsche bedrjven alsmede de waarden en functes van de gronden welke het plan beoogt te beschermen door de gebruksveranderng worden geschaad. Het vaststellngsbeslut van het wjzgngsplan moet ter goedkeurng aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Gezen de drecte doorwerkng van het Reconstructeplan ten aanzen van de aanwjzng van de LOG gebeden en de verplchte mplementatte hervan n het Bestemmngsplan Butengebed s de benodgde bestemmngswjzgng naar agrarsch bouwperceel feteljk zonder meer mogeljk. Mleueffctrapport; bedrjf Schutte Hotten me 2008 Pagna 14

16 3.8 Procedures met tjdspad la.î.yte.l mm -"'_mmlt~a~!p.".. IndererStärtnotte- IjÙr200e! Kerrsge"rg "ärde : 25 jul 2006 I startnotle l RchlÏjrer"oorhe : mleueffectra ort 1)raer~r"M.gR=-~~-cJ.m:L?gg~;.;.=~~.~ :: Beoordelng. jun~ul 2008 I aanvaardbaarhed MER en. I. openbare kenns evn IlrspraäkbezwärerÎäd"es... 'jul2öoïl I MER!Toeslrgsadves..... Jseperrber2Öoä II ~~:~:~r;~~~;~;g J~~ePterrberOktOber 200Ïl 11~~::~~SChkkng Jr oktober2öoïl lpublcererdefrte"e II ro"errber20öïl : beschkkng L oktober 2006 ~~.~_=J ~~_._.~..=....I.. '.'--~"..l 'P.QQr.~e.?:~~..:: 1 I SchutteTForFärrers I I! C3erreereRjsser&Holter II~f~:~:~r~~~o~~ge ~J ~sch_~ff~lëgjf~rers:~_j!."...1 I1 Gemeente Rjssen&Holten I J.. _ I fc3erreererjsser&holer ' I' Commsse voor de jl Mleueffectrapportage! I!. SChÙtteÎForFärrer~ J J!' Gemeerte Rjssen&Holten. I Gemeente Rjsser&Holten I I......_..J I Mleueffårapport; bedrjf Schutte Holten me 2008 Pagna 15

17 4. Voorgenomen actvtet en alternateven. 4.1 Algemeen Zoals reeds eerder s aangegeven gaat het om neuw vestgng n het landbouwontwkkelngsgebed van een bedrjf voor 3060 vleesvarkens plaatsen. Voor het houden van deze aantallen varkens zal de volgende stal gebouwd worden: De neuwe stal bestaat ut 17 afdelngen van elk 180 vleesvarkens 1 zekenboeg rumte voor bergng kantoor en hygeneslus. De stal heeft een Groen Label systeem op hoknveau mddels een water en mestkanaal met een bolle vloer (GL nr BB v2). De mleutekenng geeft een dudeljke vsuele weergave van deze stal. Op bass van toekomstge wetteljke welzjnsesen s de benodgde leefrumte van 08 m2 per derplaats. In de neuw te bouwen stal s de vloer oppervlakte 2580 m2 (ncl. zekenboeg). De rumte de nodg s voor controle- en aflevergangen luchtnlaat hygeneslus kantoor en bergng s crca 25%. De stal s meter lang en 3148 meter breed de totale oppervlakte s 3375 m2. De nokhoogte van de stal s 834 meter en de zjwandhoogte s 275 meter. De ngaande stallucht wordt gecondtoneerd mddels een luchtnlaat va de bolle vloer. De utgaande stallucht gaat va een centraal afzug kan aal met het emssepunt aan het end van de stal n de nok. De ventlate s frequentegeregeld en wordt aangestuurd va een klmaatcomputer. De mestopslag s deels onder de stal en deels buten de stal. Va een rolerngssysteem wordt de mest afgevoerd naar buten de stal. Buten de stal wordt de mest met behulp van een mestpomp n de slo gepompt. Aan de voorzjde van de stal worden polyester mengvoerslo's geplaatst voor de opslag van het veevoer. Naast de stal komt een sleufslo voor de opslag van droge bjprodukten bjvoorbeeld CCM (Corn Cob Mx). In de stal wordt een kegelmenger geplaatst voor het bjmengen van droge bjprodukten. Va een computergestuurde droogvoernstallate wordt het mengvoer en de droge bjprodukten gemengd en getransporteerd naar de voerbakken n de afdelngen. Wonng De ondernemer wl n eerste nstante de bestaande bedrjfwonng op de hudge locate bljven bewonen. Wanneer de bedrjfsopvolger oud genoeg s om op zchzelf te gaan wonen zal er een bedrjfswonng bjgebouwd gaan worden. 4.2 Producteproces Het producteproces komt technsch gezen neer op het produceren van varkensvlees voor de menseljke consumpte. De vleesvarkens worden gehouden n de neuw te realseren stal. De deren worden aangekocht op een leeftjd van ca weken. Ze worden gehusvest n groepen. Mleueffctrapport; bedjf Schutte Hollen me 2008 Pagna 16

18 De bggen worden opgelegd op een begngewcht van crca 23 kg. Na een groepenode van ongeveer 16 weken worden de slachtrjpe varkens afgeleverd op een gewcht van rond de 112 kg levend gewcht. De deren worden met volle vrachten geleverd aan de slachtenj. Voor de gewchtstoename van 89 kg groe s er: 240 kg voer per der nodg. De totaal benodgde hoeveelhed voer op jaarbass voor de varkens bedraagt ca ton. De aanvoer van mengvoer gebeurt met volle bulkauto's van het mengvoerbednjf de aanvoer van CCM gebeurt n het najaar door de loonwerker en met egen mechansate. Het drnkwater voor het vee wordt mddels een egen bron gewonnen welke rum kan voorzen n de behoefte. Gemddeld zal er per jaar crca 4750 m3 verbrukt worden als drnkwater. Tjdens de mestpenode s er sprake van een sterfepercentage van tussen de 1 en 2%. De gestorven deren worden als kadavers afgevoerd door Rendac. De opslag van kadavers tot dat ze opgehaald worden van het bednjf vndt plaats n de mobele kadaveropslag. De kadavers worden op de dag van ophalen naast de toegangsweg van het bednjf gezet zodat de vrachtauto van Rendac net op het erf hoeft te komen. De mest de geproduceerd wordt op dt bedrjf wordt opgeslagen n de overdekte mestopslag onder stallen en n de mestslo naast de stal. Globaal s dt 035 m3 per afgeleverd vleesvarken. De totale producte op jaarbass bj 29 ronde per jaar s ca m3 mest nclusef schrobwater. De benodgde lucht voor de deren wordt mddels ventlatoren per afdelng geregeld al naar gelang de behoefte aan luchtverversng*. Dt geheel nclusef verwarmng (mobele heater) wordt computergestuurd geregeld n combnate met een.freq'uenteregelaar. Daarnaast wordt er een alarm en een noodstroomaggregaat geïnstalleerd voor eventuele calamteten. * De lucht wordt va de spouwmuur naar bnnen geled om va de bolle vloer onder het waterkanaal door n de voergang te komen. Op deze maner komt er altjd verse lucht bj de deren en s de behoefte per der lager; crca 60 m3/der. Tradtoneel: 80 m3/der. 4.3 Alternateven In de Regelng Ammonak en Veehouderj (Rav) gepublceerd op 14 me 2007 n de Staatscourant staan een scala aan stalsystemen de voor de geplande bednjfsopzet als mogeljke altemateven kunnen denen. In deze paragraaf worden de voorgenomen actvtet het altematef met een chemsche luchtwasser (95% reducte) en het Meest Mleuvrendeljke altematef (MMA) beschreven en vergeleken Voorgenomen actvtet De voorgenomen actvtet bestaat ut een Groen Label systeem op hoknveau. Het betreft het hok met een water en mestkanaal met metalen roosters op het mestkanaal met Rav nummer D Dt systeem heeft per der een ammonakemsse van 10 kg NH3 en een geuremsse van 179 odour. Bj dt systeem wordt het verdampend oppervlak van de mest verklend tot maxmaal 0 18 m2 per der. Tevens wordt de mest regelmatg en restloos afgevoerd ut de stal door mddel van een nolerng. Herdoor wordt de ammonak- en geurutstoot gereduceerd. In bjlage 2 s het Groen Label Leallet van dt systeem bjgevoegd. Mleueffclrapport; bedrjf Schutte Holten me 2008 Pagna 17

19 4.3.2 Chemsche luchtwasser Het betreft her de chemsche luchtwasser met een ammonakreducte van 95% met Rav nummer D Dt systeem heeft per der een ammonakemsse van 018 kg NH3 en een geuremsse van 161 odour. Het systeem s meegenomen als alternatef omdat het een zeer forse ammonakreducte berekt per der. Bj dt systeem wordt alle af te voeren stallucht va een centraal afzugkanaal naar een chemsche wasnstallate geled. De wasnstallate bestaat ut een aantal unts de aan het end van het centraal afzugkanaal geplaatst worden. In deze unts ztten lamellen fters. De stallucht wordt door een aantal ventlatoren door deze flters gestuurd. De ammonak onen worden n het flter gebonden en mddels aangezuurd water ut het flter gespoeld. Door meten van de zuurgraad wordt gestuurd hoeveel zuur er toegevoegd moet worden. Het benodgde zuur wordt opgeslagen n een specale zuurcontaner. Aan het end van het proces bljft er spuwater over. Dt spuwater moet worden opgeslagen n een specale zuurbestendge opslag. Sommge leverancers hebben voor dt spuwater de erkennng gekregen dat dt spuwater een stkstofhoudende zwavel aanwezg dan moet het spuwater afgevoerd worden als afvalstof. Het Groen Labelleaflet van dt systeem s n de bjlage 3 vermeld. meststof s. Is deze erkennng net Meest Mleuvrendeljk Alternatef. Het meest mleuvrendeljk alternatef s de combwasser. Het betreft her de wasser met Rav nummer D Dt systeem heeft ammonakemsse van 053 kg NH3 per der en een geuremsse van 69 odour per der. Dt systeem ljkt n de bass op de chemsche luchtwasser. Ook her moet een centraal afzug kanaal gemaakt worden om alle lucht naar de wasser te leden door mddel van ventlatoren wordt de lucht door de waspakket gestuurd. Het verschl tussen een chemsche wasser en een comb wasser zt n de utvoerng van de wasser. De comb wasser beschkt over twee wasgedeeltes een chemsch en bologsch gedeelte. Herdoor s deze wasser nstaat om meer geur te reduceren dan wat de chemsche wasser doet. In bjlage 4 s het Groen Labelleaflet toegevoegd. Mleueffectrapport; bedrjf Schutte Hotten me 2008 Pagna 18

20 5. Bestaande mleutoestand autonome ontwkkelng en mleugevolgen 5.1 Inledng Kenns van de bestaande toestand van het mleu s een absolute voorwaarde om de beoordelng van de effecten op het mleu veroorzaakt door de voorgenomen actvtet en de alternateven te kunnen beoordelen. De hudge nrchtng aan de Brenderweg 2 s gelegen n het butengebed van de gemeente Rjssen-Holten en n het bestemmngsplan bestemd als agrarsch gebed. Dt terren lgt n het extensverngsgebed. Het lgt op crca 25 m van een voor verzurngsgevoelg gebed. Dt gebed kenmerkt zch dan ook door bosrjklandschap. Op deze locate s op 9 december 1999 een mleuvergunnng verleend voor 62 melkkoeen 44 stuks vrouweljk jongvee en 550 vleesvarkens. De hudge stuate s n overeenstemmng met de vergunnng en voldoet aan de geldende voorschrften. In bjlage nummer 5 s de vergunde stuate weergegeven. De neuw op te rchten locate aan de Russendjk lgt ook n het butengebed van de gemeente Rjssen-Holten heeft de bestemmng agrarsche gebed en lgt n het landbouwontwkkelngsgebed. Het gebed kenmerk zch'door een open veldlandschap met verspred lggende agrarsche bebouwng en enkele sng"els Neuwe ontwkkelng In de door de overhed en de ondememer gewenste stuate zal de varkenshouderj aan de Brenderweg worden beëndgd. De varkenshouderj wordt verplaatst naar de Russendjk. Op de locate aan de Russendjk komt een neuwe stal voor 3060 vleesvarkens. Op de locate aan de Brenderweg ontstaat door het afstoten van de varkenshouderj rumte om de rundveehouderj verder te ontwkkelen. De ondernemer wl op de thus locate doorgroeen op termjn naar 120 melkkoeen en ao stuks jongvee. In bjlage nummer 6 s de berekenng utgevoerd voor de neuwe opzet met vleesvarkens aan de Russendjk en melkkoeen met bjbehorend jongvee aan de Brenderweg. Mleueffctrappot; bedrjf Schutte Ho~en me 2008 Pagna 19

21 5.1.2 Ammonak Op grond van de Wav moet een vergunnng voor het oprchten van bedrjf worden gewegerd wanneer de op te rchten nrchtng geheel of gedeelteljk s gelegen n de 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebed. Het eerste zeer kwetsbare gebed s de "Zuurberg". Dt gebed lgt op crca 1100 m van het op te rchten bedrjf van de heer Schutte. Vanut de Wav s deze oprchtng dan ook mogeljk. In bjlage 1 s een kaart met daarop de zeer kwetsbare gebeden bjgevoegd. Naast de Wav moet deze aanvraag n het kader van de IPPC rchtljn getoetst worden of er geen belangrjke "verontrengng" wordt veroorzaakt. Hertoe moet de deposte op de zeer kwetsbare gebeden n de omgevng n kaart gebracht en beoordeeld worden. In het kader van de MER s er bekeken wat het effect van de deposte ten gevolge van de op te rchten nrchtng van de heer Schutte s op dt gebed. De locate aan de Brenderweg 2 zt op 25 meter van de "Zuurberg". Op deze locate wordt de vleesvarkenshouderj beendgd als de neuwe varkensstal aan de Russendjk s gerealseerd. Daarnaast wordt er vanut gegaan dat de rundveehouderj de komende 10 jaar zal doorgroeen naar 120 melkkoeen met 80 stuks jongvee. De ammonakemsse en de deposte neemt op de locate Brenderweg 2 fors af. Met behulp van het berekenngsprogramma AAgro-Stacks s de hudge deposte van de nrchtng aan de Brenderweg op dt zeer kwetsbare gebed n kaart gebracht. Dezelfde berekenng s ook utgevoerd voor de neuwe opzet met de vleesvarkens aan de Russendjk en alleen rundvee aan de Brenderweg. In de bjlagen 5 en 6 zjn de AAro-Stacks berekenngen weergegeven. Ut deze AAgro-Stacks berekenng bljkt dat de totale deposte n de neuwe stuate op de "Zuurberg" afneemt. De "Zuurberg" s het enge zeer kwetsbare gebed dat n de drecte omgevng lgt van de neuw op te rchten locate. Andere zeer kwetsbare gebeden gelegen aan de westzjde van de op te rchten locate lggen op meer dan 55 km afstand. Deze afstand s dusdang groot dat er geen sgnfcant effect te verwachten s op deze gebeden Levende natuur Het perceel waar de neuwe vleesvarkenshouderj s gepland s momenteel n gebruk als bouwland. Gezen dt gebruk als bouwland s het net aannemeljk dat er beschermende soorten zch permanent op de locate bevnden. Er wordt dan ook geen nadelg effect op beschermde soorten verwacht. Om dt gemotveerd te kunnen onderbouwen s er door EcoGroen Adves BV ut Zwolle een "Quckscan natuurtoets neuwbouw" utgevoerd. Deze quckscan s separaat bjgevoegd (Bjgevoegd Rapport 1: Ecogroen Adves; Quckscan natuurtoets). Ut deze quckscan komt naar voren dat de oprchtng van de neuwe stal geen bedregng vormt voor de n de omgevng levende planten en deren Verkeer Door deze neuwe actvtet zal op deze locate een toename van vervoersbewegngen plaats vnden van vrachtauto's voor de aanvoer van krachtvoer en de afvoer van varkens en mest. De aan- en afvoerbewegngen van en naar een bedrjf zjn steeds belangrjker. Bj dt bedrjf s er altjd sprake van volle vrachten. Bj klenere bedrjven s dat vrjwel noot het geval. Tevens vervallen alle transporten de te maken hebben met de vleesvarkens aan de Brenderweg. Berekenngen geven ook aan dat er besparng op transport te behalen s van :I 40% ten opzchte van klenere bedrjven. Per saldo zal er n de rego mnder vervoer plaats vnden door het stelsel van varkensrechten wordt een utbredng van een bedrjf altjd gevolgd door een nkrmpng of het stoppen van een ander bedrjf bnnen hetzelfde gebed. Mleueffctrapport; bedrjf Schutte Holten me200b Pagna 20

22 5.1.5 Gelud Gezen de lggng van het bednjf ten opzchte van geludsgevoelge objecten s weng geludshnder te verwachten. De ventlatoren vormen de belangrjkste bron van gelud her zal bj de aanschaf van het ventlate systeem extra aandacht worden besteed. Er wordt een centraal afzugkanaal gemaakt n de stal. Aan het end van dt kanaal komen de ventlatoren te ztten. De ventlatoren worden hoge druk ventlator~n met een laag toerental en ook een laag geludsnveau. Daamaast zjn de aan en afvoerbewegngen van deren veevoer en drjfmest onderdelen de geludshnder kunnen veroorzaken. Door advesbureau de Haan ut Deventer s een Akoestsch onderzoek utgevoerd voor de op te rchten locate aan de Russendjk. In dt rapport worden alle geludsrelevante aspecten besproken en s berekend wat de nnchtng aan geludsbelastng oplevert voor de omgevng. Ut dt rapport bljkt dat de nrchtng kan voldoen aan het langtjd gemddeld beoordelngsnveau het maxmaal geludsnveau en de ndrecte hnder. Het rapport s separaat bjgevoegd. (Bjgevoegd Rapport 3. Advesbureau De Haan Akoestsch onderzoek) Bodem en water Het waterverbruk zal op het bednjf al gemnmalseerd wòrden door het toepassen van waterbesparende maatregelen zoals het toepassen van brj bakken waarbj morswater net of nauweljks ontstaat en een waterbesparende hogedrukrenger. Op het bednjf zal een egen watennstallate worden aangeschaft. Er zal een puls geslagen worden voorzen van een waterpomp met een capactet van 5 m3 per uur. Het waterverbruk op het bedrjf wordt geschat op crca 5000 m3 per jaar. Het meeste water wordt verbrukt als drnkwater voor de deren en een klen deel voor rengng van de stallen. Het water wordt net geloosd maar opgeslagen n de dnjfmestkelders. Hervoor s geen specale vergunnng noodzakeljk. Het hemelwater wordt apart afgevoerd naar een aan te leggen retentevjver voor op het perceel. In het separaat bjgevoegde landschapsplan (Bjgevoegd Rapport 5 Stchtng Overjsselslandschap: Landschapsplan)wordt de utvoenng van deze vjver weergegeven. Door Terra Agn s een verkennend bodemonderzoek utgevoerd. Het verkennend bodemonderzoek s separaat bjgevoegd (Bjgevoegd Rapport 4. Terra Agr: Verkennend Bodemonderzoek).Ut dt onderzoek bljkt dat er geen verontrengde stoffen n de bodem ztten de nadelge gevolgen hebben voor de neuw vestgng van de voorgenomen actvtet Wet Luchtkwalet Hoofdstuk 5 ttel 2 ut de Wet Mleubeheer handelt over de luchtkwaltet. Derhalve staat de neuwe ttel 2 bekend als de "Wet luchtkwaltet. In de Wet zjn normen vastgelegd voor de concentrates van dverse stoffen n de lucht. De normen zjn gebaseerd op de dverse nchtljnen van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Une. Deze hebben tot doel het beschermen van mens en mleu tegen de negateve effecten van luchtverontrengng onder andere als gevolg van emsses door bedrjven. Met de opgenomen normen met betrekkng tot de luchtkwaltet dent rekenng te worden gehouden bj beslssngen n het kader van de Wet mleubeheer. Mleueffectrapport; bedrtjf Schutte Holten me 2008 Pagna 21

23 Door advesbureau de Haan ut Deventer s n me 2007 een onderzoek luchtkwaltet utgevoerd voor de op te rchten locate aan de Russendjk. Dt onderzoek s utgevoerd volgens het toen geldende Beslut Luchtkwaltet De berekenngen gemaakt volgens de normen van het Beslut Luchtkwaltet voldoen ook aan de nonnen de gesteld worden n de Wet Luchtkwaltet. Heronder volgen kort de concluse van het onderzoek luchtkwaltet opgesteld door Advesbureau de Haan. Het volledge rapport s separaat bjgevoegd (Bjgevoegd Rapport 2: Advesbureau De Haan Onderzoek Luchtkwaltet).. De jaargemddelde concentrate fjn stof voldoet n 2007 vanaf de bedrjfsgrens aan de jaargemddelde grenswaarde voor fjn stof ut het Bk Tevens wordt voldaan aan het toegestane aantal oveschrjdngsdagen van fjn stof n Realsate van het bedrjf s daarmee toegestaan volgens de Wet luchtkwaltet Geur De Wet geurhnder en veehouderj rngv) vormt het toetsngskader voor geur vanwege derenverbljven van veehouderjen bj vergunnng verlenng. Voor toetsng van veehouderjbedrjven aan de Wgv wordt gebruk gemaakt van het vespredngsmodel V- Stacks vergunnng. In bjlage 8 s deze berekenng utgewerkt voor de locate aan de Russendjk. In de Regelng geurhnder en veehouderj s per stalsysteem aangegeven welke geuremssefactor gebrukt moet worden. In bjlage 7 s de berekenng utgevoerd voor de totale geurutstoot van de aan te vragen stuate op de neuwe locate. Voor de locate aan de Brenderweg hoeft geen berekenng meer te worden utgevoerd. Door het afstoten van de varkenshouderj neemt de geurhnder voor de omgevng àf. Voor een bedrjf met alleen rundvee wordt er gewerkt met vaste afstanden van 50 m tot een geurgevoelg object buten de bebouwde kom en 100 m tot een geurgevoelg object bnnen de bebouwde kom. In artkel 3 van de Wgv wordt aangegeven wat de maxmale geurbelastng n odour unts per kubeke meter lucht mag bedragen op de geurgevoelge objecten n de omgevng. De gewenste locate van de heer Schutte lgt bnnen een concentrategebed en buten de bebouwde kom. De maxmale geurbelastng voor de geurgevoelge objecten de herbj hoort s 140 odour unts per kubeke meter lucht voor objecten buten de bebouwde kom en 30 odour unts per kubeke meter lucht voor objecten bnnen de bebouwde kom. Daarnaast geld er n de gemeente Rjssen-Holten een aanhoudngsbeslut op grond van de Wet geurhnder en veehouderj. Op grond van artkel 7 van de Wet geurhnder en veehouderjen kan de gemeenteraad een aanhoudngsbeslut nemen om te voorkomen dat een gebed mnder geschkt wordt voor het behalen van de met de verordenng bedoeld n artkel 6 te verwezenljken doelstellng. In haar raadsvergaderng van 2 jul 2007 heeft de gemeenteraad van Rjssen-Holten een aanhoudngsbeslut genomen als bedoeld n het hervoor genoemd artkel 7 van de Wet geurhnder en veehouderj. Het beslut s genomen voor de gehele gemeente Rjssen-Holten zoals s aangegeven op de bj dat beslut behorende en als zodang gewaarmerke kaart. Bj ld 3 en 4 van genoemd beslut s het volgende besloten: - dat aanvragen om een vergunnng als bedoeld n de Wet mleubeheer voor het oprchten of veranderen van een veehouderj gelegen n de gemeente Rjssen-Holten de s aangegeven op de n ld 1 genoemde kaart worden aangehouden. _ dat de volgende aanvragen om een vergunnng als bedoeld n de Wet mleubeheer van het gestelde n ld 3 worden utgezonderd: - aanvragen de net tot gevolg hebben dat een hogere geurbelastng Mleueffdrapport; bedrjf Schutte Holten me 2008 Pagna 22

24 van 30 odour unts per kubeke meter lucht berekend conform de systematek van de Wet geurhnder en veehouderjen) optreedt op de volgende te ontwkkelen plangebeden: Opbroek te Rjssen Veeneslagen West te Rjssen. Vletgaarsmaten te Holten De Lesen te Holten De Kol te Holten Kom Holten Vletgoor te Holten Meermanskamp te Holten en utbredng Djkerhoek. De geurbelastng op het dchtstbj hervoor genoemde aanhoudngsgebed plan De Lezen bedraagt n de aangevraagde stuate: 107 odour unts per kubeke meter lucht. Herut kan worden geconcludeerd dat de bestaande stuate voldoet aan de bepalngen en doelstellngen van de Wet geurhnder en veehouderjen. Cumulateve geurhnder In het kader van de IPPC rchtljn moet ook de cumulateve geurhnder worden bekeken. In de drecte omgevng van het op te rchten bedrjf lgt één ander ntensef bedrjf. Verder zjn er n een straal van 750 meter geen andere ntenseve bedrjven aanwezg. De berekenng voor de cumulateve geurhnder moet worden utgevoerd met het programma V-stacks gebed. Echter dt programma s dusdang complex dat er geen goede utdraa mee gemaakt kon worden. Om toch een beeld te krjgen van bede bedrjven met betrekkng tot de geurhnder s de ntenseve locate van de buunnan meegenomen n de berekenng van het programma V-stacks vergunnng. Ut deze berekenng bljkt dat bede bedrjven te samen geen overbelaste stuate veroorzaken. In bjlage 9 s de vergunde stuate van het bedrjf van de buunnan (de famle Groteboer) utgewerk en n bjlage 10. cumulateve geurberekenng voor bede locates utgevoerd. Mleueffedrapport; bedrjf Schute Holten me 2008 Pagna 23

25 6. Vergeljkng van alternateven I...=:CC.. 1:.ILlEUGE'I0LGEN I IGéu~=~~.. 'jgv :1'..voorgelomel actvtet '1'......!... L ~...; I ~ìemscïî'" luchtwasser MMA I; "'---"".j AMMONIAK! I BODEM...'1:.... verzurng !+- _.~"1+" _ "'... :+ f.9_~_:n..!"~~.~..~e!_.. I ENERGIE I _..._.~=::::~~~~~~:-::::::::. IOIERWELZIJN 'eo=eeeec"ceceeoec=c'e. I : ~"'..._.._...._-- :..._.._._......"'..._.~n._.j ~..._..._~n"'_._mj :=!_ '1.."..."'.' L... \lerkeer Aantal bew!l9.en "1:'.....J!. Mleueffctapport bedrjf Schutte Hotten me200b Pagna 24

26 Verklanng van de gebrukte tekens: ++ Zeer goed + Goed +- Geen effect Matg Zeer slecht Aanvullngen bj de toegekende scores. Ten opzchte van het door de aanvrager gewenste stalsysteem heeft chemsche luchtwasser met een reducte van 95% een groot voordeel op de ammonak utstoot nameljk het verschl tussen 018 en 10 kg NH3. Daarnaast wordt er door de luchtwasser veel stof ut de stallucht gefterd en opgeslagen n het spuwater. Echter dt systeem heeft als nadeel dat het verbruk van zwavelzuur hoog s om de gewenste reducte te kunnen bereken. Tevens moeten er extra maatregelen getroffen worden voor het opslaan van dt zuur. Naast de opslag van zuur moet er ook een opslag gemaakt worden voor het spuwater. Dt s een stkstofhoudende zwavel meststof en moet dus aan extra esen voldoen. Op het gebed van de geurutstoot s het verschl klen ten opzchte van het aangevraagde systeem. De aanschafkosten voor deze wasser nclusef bjkomende zaken zjn crca Daamaast zjn er nog extra jaarkosten van voor energe zuur enz. In bjlage 11 s een kostencalculate van Unqfll voor een chemsche wasser bjgevoegd. Tevens s er een berekenng utgevoerd wat de utstoot aan ammonak geur en de deposte s wanneer de neuwe stal met een chemsche wasser wordt utgevoerd. Deze berekenng vndt u n bjlage 13. De combwasser zt tussen de chemsche en het aangevraagde systeem n ten opzchte van de ammonakutstoot. Daarnaast heeft deze wasser als voordeel dat er veel geur gereduceerd wordt en net als de chemsche wasser ook veel stof ut de stallucht fltert. Het nadeel van deze wasser s dat er nog meer technek nzt dus meer kans op stonng. Bovenden draaen deze wassers nog maar op beperke schaal en moet er ook rekenng gehouden worden net als bj de chemsche wasser met de opslag van zwavelzuur en het stkstofhoudende zwavel meststof spuwater. De aanschafkosten voor deze wasser nclusef bjkomende zaken zjn crca Daarnaast zjn er nog extra jaarkosten van voor energe zuur enz. In bjlage 12 s een kostencalculate van Unqfll voor een comb wasser bjgevoegd. Tevens s er een berekenng utgevoerd wat de utstoot aan ammonak geur en de deposte s wanneer de neuwe stal met een combwasser wordt utgevoerd. Deze berekenng vndt u n bjlage 14. De ondernemer heeft alle posteve en negateve punten van deze systemen op een rj gezet voor zjn bedrjf. Daarnaast heeft de ondememer onderzocht of het door hem gewenste stalsysteem n het totale verhaal s n te passen. Op het gebed van ammonakutstoot emsse van geur en fjnstof s vergunnng verlenng mogeljk voor het aangevraagde systeem. De voorgenomen actvtet zal rum bnnen de gestelde normen bljven. Voor de fjnstof utstoot s door advesbureau de Haan ut Deventer een rapport opgesteld. De nnchtng voldoet aan de bepalngen van de Wet Luchtkwaltet. Het rapport s toegevoegd. (Bjgevoegd Rapport 2. Advesbureau De Haan: Onderzoek Luchtkwaltet). Mleueffectrapport; bedrtjf Schutte Holten me 2008 Pagna 25

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.)

2017- Beschikking op verzoek tot wijziging van de begrenzing van Natura 2000-gebied Weerribben, Rietweg te Nederland (Ov.) Mnstere van Economsche Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Drectoraat-generaal Agro en Natuu r Bezoekadres Bezudenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

-,".v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,'" '"i +- ~"J.~ ~,J ~ ..

-,.v.. ... j~r ..~,... I ~ l'. i ---- - ~I I I.. - L r. Flevoland. i,n,,. i. . 8~_~i OMGEVINGSPLAN. i SAMENVATTING. .,' 'i +- ~J.~ ~,J ~ .. İ 8_ jr SAMENVATTNG "" OMGEVNGSPLAN Flevoland, j "J,J u JlJ, l','" '" + L r,n,, t,"v : ' = :J : f, "':', '52: : SAMENVATTNG Omgevng5plan Flevoland c \lenwlchtlge gluêl Het Omgevngsplan Q :f ": Flevoland

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

AUDIT FACILITY MANAGEMENT

AUDIT FACILITY MANAGEMENT Mnstere van Verkeer en Waterstaat. Rjkswaterstaat, stafdenst Audt RWS AUDT FACLTY MANAGEMENT drs. P. Kool drs..e. Leene Stafdenst Audt RWS 's-gravenhage, jun 999 waterstaat nent&te! /Fex. 070-3513003 Audt

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Co eeshopsnaar deper er e Eval uat ever pl aat s ng t weeco eeshops nvenl o. 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dt hoodstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de concluses besproken. Allereerst wordt

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan

Geachte heer/mevrouw, voor kennisg. aangonomen/tel. a.yjcaan MleuadvesNoord «* Aan: Het college van Gedeputeerde staten van Fryslan c. nr. ass. nr.: J Rottevalle, 2 maart204 ngek.: Afdelng. 2 5 MRT 20U Beh. door: Afd. Hoofd WB.. wt Uo Geachte heer/mevrouw, voor

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

I DIV STAN OD

I DIV STAN OD Provnce Noord-Brabant Aanvraagformuler ontheffng stltegebeden n Noord-Brabant Wetteljk kader In stltegebeden s het beled er op gercht om plaatsen waar geen of weng geludbelastng, als gevolg van menseljke

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provnce Noord-Holland POSTBUS 3007 200 DA HAARLEM J.H. Brockhoff Hoger Ende Noord 32 9 AD OUDERKERK A/D AMSTEL Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van Loo BU/VM Doorkesnummer (023) 54 5296 loom@noord-holland.nl

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebes tuur Inrchtngsplan en nadere regel s behorend bj de m arkten Spuboulevard 300 3311 GR Dordrecht Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op artkel 160 van

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030-274 91 11, fax: 030-274 29 71

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030-274 91 11, fax: 030-274 29 71 RIVM Rapport 609021031/2005 Valdate van het model DIVOCOS M.G. Mennen en M.H. Broekman Contact: M.G. Mennen Centrum voor Inspecteonderzoek, Mleucalamteten en Drnkwater Marcel.Mennen@rvm.nl Dt onderzoek

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j

Kwaliteitsverbetering in spaarbekkens csiot *j IR. TH. G. MARTFJN Rjksnsttuut voor Drnkwatervoorzenng, 's-gravenhage Kwaltetsverbeterng n spaarbekkens csot *j Grondslagen Bassplannen 5 5. Parallelschakelng van een doorstroombekken met spaarbekkens

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO informeren wij u over de volledigheid en de gevolgen daarvan. j " r~ o Rjkswaterstaat Zeeland Projectbureau _Zeewerngen Postbus 1000 4330 ZW MDDELBURG uw bref: 3 februar 20 ons kenmerk:.f 1012 datum: Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus.51. 4690 AB Tholen telefoon:

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.:

GEMEENTE HELLEN DOORN lichand.: 1 FEB 2013. A1 B Stuk itreťw.: Werkpr.. Kopie aan: Archief' ü 1 N reeks/vlvcrtr.: 13INK00403 mn 11 Mnstere van Bnnenlandse Zaken en Konnkrjksrelates > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overhedsmedewerkers GEMEENTE HELLEN DOORN lchand.:

Nadere informatie

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd

Gewaarmerkte stukken behorende bij besluit De bij dit besluit behorende gewaarmerkte stukken zijn (op USB-stick of in deze mail) bijgevoegd VERZONDEN 26 APR 2017 Onderwerp Datum Bref bj beslut 25 aprl 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01025 2868189 DeheerM.F.J van den Oetelaar Afdelng Doorkesnummer Burgemeester Sujsstraat 3 Denstverlenng,

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

IGIA. Aanvullend Bureauonderzoek. Flevokust Lelystad. fe* Vestiges of Che past Sporen uit het >7. Artheologie & cultuurhistorie.

IGIA. Aanvullend Bureauonderzoek. Flevokust Lelystad. fe* Vestiges of Che past Sporen uit het >7. Artheologie & cultuurhistorie. Vestges of Che past Sporen ut het >7 fe* GA Artheologe & cultuurhstore Aanvullend Bureauonderzoek Flevokust Lelystad ( Rapportnummer 446 Projectnummer V07/1062 SSN 1573-9406 Status en verse Concept 1.0

Nadere informatie

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions

inhoudsopgave CD MET Bijlagen Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan Landschapsplan Inmetingstekening kavels Artist s Impressions O N T W I K K E L I N G S K A D E R nhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswjzer 4 3 Kaders 5 3.1 Fscale kaders 3.2 Prvaatrechteljke overeenkomst 3.3 Bestemmngsplan 3.4 Beeldkwaltetplan 3.5 Landschapsplan 3.6

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER

'i I -~-,L. I bx BETREFFENDE DE BEMALING VAN DE NOORDOOSTPOLDER ' J J A A R V E R S L A G -~-,L bx - BETREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER 603 1 9 6 9 r-"...-,."> '1 2:;::;>,:,+, &,;,*A;J L,,-. -n., JAARVERSLAF - BXTREFFENDE DE BEMALNG VAN DE NOORDOOSTPOLDER

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013

nota Ministerie van Defensie De Minister Definitieve appreciatie ongecontroleerde landing Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Mnstere van Defense thj\.";y/r' De Mnster nota Defnteve apprecate ongecontroleerde landng Scan Eag\e^gggg^op 26 September 2013 Referte(s): (a) Nota OOCL20132609-016-MM d.d. 26 September 2013 "Opleggen

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Minix 3. Andrew Tanenbaum

Minix 3. Andrew Tanenbaum Mnx 3 Velg en betrouwbaar besturngssysteem Mnx 3 s een neuw open source besturngssysteem voor de pc. Het systeem s klen van opzet en heeft een neuwe, modulare opbouw waardoor het net kwetsbaar s voor veel

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie